YouTube-video

 

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 31.5.2022 seurakunnan strategian vuosille 2022-2026.

NELJÄN KELLON STRATEGIA 

Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä.

Johdanto

Järvenpään seurakunta on paikallisseurakuntana mukana rakentamassa sekä omassa yhteisössään että koko maailmanlaajan kirkon elämässä kristillisen kirkon tulevaisuutta. Strategiallaan Järvenpään seurakunta rakentaa uudenlaista ja tavoittavaa seurakuntaelämää järvenpääläisten parhaaksi. Samalla strategia suuntaa seurakunnan toimintaa yhteisten näkemysten mukaisesti sekä ohjaa seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti, hallitusti ja kestävästi.

Strategiaprosessi

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto perusti 1.12.2020 strategiatyöryhmän, jonka työskentelyjen pohjalta tämä asiakirja on kirjoitettu. Strategiatyöryhmään kuuluivat Hanna Graeffe (puheenjohtaja), Jouko Porkka (varapuheenjohtaja), Pekka Luuk, Terttu Sihvola-Rauttu, Vesa Koivisto, Kari J. Hietala, Krista Valtonen ja Minna Kotajärvi (sihteeri).

Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet erilaisissa työskentelyissä strategiaprosessiin ja antaneet ideansa työryhmän käyttöön. Strategiatyön taustalle on kuultu eri ikäisiä järvenpääläisiä, Järvenpään kaupungin ja muiden yhteistyötahojen edustajia sekä tutustuttu ajankohtaisiin tutkimuksiin. Osana strategiatyöryhmän työskentelyjä toteutettiin syyskuussa 2021 Webropol-kysely, jolla kartoitettiin järvenpääläisten tyytyväisyyttä ja osallistumista seurakunnan toimintaan sekä toiveita seurakunnan toiminnalle tulevaisuudessa. Strategiatyössä on hyödynnetty kokonaiskirkon syyskuussa 2020 valmistunutta Ovet auki -strategiaa.

Seurakunnassa on voimassa oleva henkilöstöstrategia, joka on hyväksytty vuosiksi 2019-2023 ja kiinteistöstrategia, joka on hyväksytty vuosiksi 2020-2029.

Toiminta-ajatus

Järvenpään seurakunta toimii kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa.

Arvot

Seuraavat arvot ohjaavat Järvenpään seurakunnan toimintaa:

Armollisuus: Puolustamme ihmisen oikeutta olla keskeneräinen.

Luottamus: Hyvä Jumala on kanssamme myös muuttuvan ja epävarman tulevaisuuden keskellä.

Yhdenvertaisuus: Jokainen ihminen on hyväksytty sellaisena kuin hän on.

Osallisuus: Seurakunta on yhteisö, jossa jokaista tarvitaan.

Tulevaisuuskuva

Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen.

Painopisteet

Strategiset valinnat auttavat suuntaamaan työtä yhteisten tavoitteittemme mukaisesti.

Järvenpään seurakunta on:

1.SUKUPOLVIA YHDISTÄVÄ

On monia eri tapoja olla seurakuntalainen. Seurakunnan ja uskon merkitys eri elämänvaiheissa vaihtelee.

- Otamme huomioon ikärakenteen muutoksen Järvenpäässä ja lisäämme resursseja ikäihmisten parissa tehtävään työhön.

- Lisäämme sukupolvien välisiä kohtaamisia.

- Tuemme isovanhempia ja kummeja kristillisinä kasvattajina ja kristillisen perinteen siirtäjinä sukupolvelta toiselle.

- Kutsumme eläkkeelle jääneitä eri alojen ammattilaisia mukaan yhteisöömme ja vapaaehtoistoimintaan.

 

2. TULEVAISUUDESTA HUOLEHTIVA

Kannamme vastuuta maailmasta. Kristuksen kirkko on kansainvälinen ja tuo globaalin ulottuvuuden kaikkeen toimintaamme. Olemme erottamaton osa luomakuntaa ja valintamme ovat kestävän kehityksen mukaisia.

- Toimimme ilmaston ja ympäristön hyväksi. Edistämme niiden suojelua investoinneissa ja arjen valinnoissa.

- Hankimme kirkon ympäristödiplomin vuoteen 2025 mennessä.

- Olemme hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

- Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia ovat yhteinen tehtävämme globaalissa maailmassa. Otamme huomioon tässä työssä ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset.

- Edistämme rauhaa ja sovintoa eri väestöryhmien ja kansojen kesken.

- Varaudumme toimimaan kriisi- ja poikkeustilanteissa.

- Olemme aloitteellisia uskontojen ja katsomusten välisessä vuoropuhelussa.

 

3. YHTEYKSIÄ RAKENTAVA

Seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Otamme toiminnassamme huomioon esteettömyyden fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

- Rakennamme virtuaaliseurakuntaa niille, joille se on toimivin tapa olla seurakuntalainen sekä niille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan paikan päällä.

- Vahvistamme syrjään jäävien ääntä ja osallisuutta. Toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.

- Otamme huomioon sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuden.

- Osallistumme paikalliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun arvojemme mukaisesti.

- Etsimme yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme.

- Otamme osaksi yhteisöämme myös muualta muuttajat ja muista kulttuureista tulevat.

- Rohkaisemme perheitä kastamaan lapsensa ja antamaan heille kristillisen kasvatuksen.

- Toteutamme erityisen laadukkaasti ne tilanteet, joissa kohtaamme harvemmin toimintaamme osallistuvia.

- Kehitämme yhteistyömuotoja hyvinvointialueen ja lähiseurakuntien kanssa. Toimimme yhteistyössä myös Järvenpään kaupungin hyvinvointipalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

- Vahvistamme Kirkon keskusteluavun toimintaa yksinäisten kohtaamisessa ja kriisityössä yhteistyössä alueen muiden seurakuntien kanssa.

- Lisäämme yhteistyötä paikkakunnan yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Etsimme yhdessä tapoja tehdä hyvää järvenpääläisille.

 

4. YHDESSÄ ELÄVÄ

Huolehdimme lähimmäistemme hengellisisistä ja aineellisista tarpeista. Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta luovasti ja rohkeasti. Seurakunnassamme saa kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Olemme kaikki arvokkaita ja opimme uutta toisiltamme.

- Olemme rohkeasti hengellisiä. Tuemme toistemme hengellistä kasvua ja uskon elämistä todeksi arjen keskellä.

- Vahvistamme yhteisöllisyyttä eri puolilla Järvenpäätä.

- Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhteistyössä työntekijöiden ja alueen asukkaiden kanssa.

- Tuemme uusien ryhmien muodostumista. Toimintamme on avointa ja kutsuvaa.

- Monipuolistamme jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyttä ja sisältöä.

 

TUKIRAKENTEET

KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021-2029

- Seurakunnan kiinteistöstrategia ennakoi tila-, investointi- ja korjaustarpeita. Siitä ilmenevät seurakunnan kiinteistöjä koskevat ratkaisut, niiden aikataulut sekä mahdolliset strategiakauden aikana tapahtuvat tiloista luopumiset, korjaus- ja hankintatyöt.

- Edistämme kiinteistöjen rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2019-2023

- Nykyinen henkilöstöstrategia ottaa huomioon sekä taloudelliset resurssimme että seurakuntatyön uudistukset.

-Neljän kellon strategia vaikuttaa tulevaan henkilöstöstrategiaan, joka määrittää tarvittavat henkilöstöresurssit sekä mahdolliset muutokset tiimirakenteessa ja henkilöstön työnkuvissa.

 

TALOUS JA HALLINTO

- Hoidamme hallinnon ja teemme päätökset luotettavasti ja avoimesti.

- Huolehdimme seurakunnan taloudesta vastuullisesti. Elämme rohkeasti, mutta säästäväisesti. Etsimme uusia tulonlähteitä.

- Kehitämme seurakuntamme johtamista ja luottamushenkilöhallintoa keskustelevaan ja osallistavaan suuntaan.

- Olemme valmiita rakenteellisiin ratkaisuihin yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa.

 

TUKIPALVELUT

- Kehitämme tukipalveluita seurakunnan toiminnan ja palveluiden käyttäjien tarpeiden mukaan.

- Huolehdimme että hautaustoimella on riittävästi erilaisia hautausvaihtoehtoja ja että hautausmaa-alue on hyvin hoidettu.

- Tiivistämme kiinteistötoimen eri osa-alueiden yhteistyötä.

 

Katso Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston 31.5.2022 kokoustallenne.