JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2022

Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 30.8.2022 klo 18.30
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§ Liite Asia
185 § KOKOUKSEN AVAUS
186 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
187 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
188 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
189 § (liite) VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
190 § (liite) DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ 
191 § (liite) LAUSUNTOPYYNTO KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
STRATEGIALUONNOKSESTA SIDOSRYHMILLE

192 § (liite) HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS 
193 § (liite) KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2022 
194 § SIJOITUSRAPORTTI 30.6.2022 
195 § (liite) SOPIMUS AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKE-
LIJOIDEN AMMATTITAITOA EDISTÄVÄSTÄ HARJOITTELUSTA JA OHJAUKSESTA;
SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA UUSI KORVAAVA SOPIMUS

196 § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
197 § (liite) TIEDOKSI 
198 § KIRKKOVALTUUSTON 13.9.2022 JUHLAKOKOUKSEN ILTAKOULUN OHJELMA 
199 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
200 § (liite) LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2023; ETELÄ-SUOMEN
MEDIA OY:N TARJOUS SEURAKUNTIEN ILMOITTELUSTA

201 § (liite) PERHENEUVOJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
202 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022-2026
203 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
204 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Jäsenet

Henry Berg,
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto, (POISSA) sij. Terttu Sihvola-Rauttu
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA)
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä, poistui klo 18.59
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti 31.8.-14.9.2022 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

185 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Laulettiin virsi 584.

186 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 26.8.2022.

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 186 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

187 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jouko Porkka ja Mirja Vakkuri.

Kn 187 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

188 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Muutettiin pykälien käsittelyjärjestystä järjestykseen § 194 ja § 197, jonka jälkeen esityslistan mukaisesti.
§ 189 Varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden täyttäminen; esitystekstiä täydennetty
§ 197,9 Tiedoksi; Verotilitykset 8/2022; lisätään
§ 198 Kirkkovaltuuston 13.9. juhlakokouksen iltakoulun ohjelma; lisätään kohta ”yleiskatsaus veroeuroilla toteutettavaan toimintaan”
§ 200 Lehti-ilmoittelutarjous vuodeksi 2023 Etelä-Suomen Media Oy:n tarjous seurakuntien ilmoittelusta: lisätään + liite
§ 201 Perheneuvojan viransijaisuuden täydentäminen; lisätään + liite
§ 202 Järvenpään seurakunnan strategia 2022 – 2026; lisätään
§ 203 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 204 Kokouksen päätös


Kn 188 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

189 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassiselle on myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 29.5.2022-30.11.2024 kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2022 § 153. Samassa kokouksessa on §154.ssa puollettu virkamääräyksen pyytämistä hänelle ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024. Tuomiokapituli on kokouksessaan 14.6. 2022 § 122 antanut virkamääräyksen Sanna Hassiselle ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.12.2022–14.8.2024.

Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtäviin tarvitaan viransijainen hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 189a.

Rekrytointiaikataulu: 30.8. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 31.8.-16.9. virka auki rekrytointikanavilla.
Hakuaika päättyy 16.9. klo 15.00

22.9. haastattelut
27.9. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen
1.11. virkaan valittu aloittaa virassa

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 189b.

Sanna Hassinen anoo (liite nro 189c) 30.8.2022 lähettämässään sähköpostissa virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024 toimiakseen ma.seurakuntapastorin virassa.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.11.2022 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä

3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.

4. myöntää Sanna Hassiselle anomuksensa mukaisesti virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta toimiakseen ma. seurakuntapastorin virassa ajalla 1.12.2022 – 14.8.2024.

Kn 189 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-4 hyväksyttiin) yksimielisesti.

kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan yksimielisesti haastatteluryhmään Ida Luukin ja Arvi Kekäläisen varsinaisiksi edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Esko Lappalaisen.

190 § DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.01.2021 § 18 päättänyt myöntää diakonissa Pirjo Kultimalle eron diakonian virasta 1.8.2021 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista.

Talousarvion 2022 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 10.2.2021 § 6. Lausunnon mukaan viran työala olisi diakoninen perhe- ja nuorisotyö ja virka täytettäisiin 1.8.2021 alkaen. Viran rekrytointi suoritettiin keväällä 2021. Virka tuli uudelleen avoimeksi vuoden 2022 alusta ja on täytetty määräaikaisesti diakonian viranhaltija (johtava) päätöksellä 1.3.2022 alkaen vuoden 2022 loppuun asti.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan aiemmassa lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva

Keskinäisen työnjaon perusteella viran toimenkuvaksi tulee diakoninen perhe- ja kasvatustyö, kasvatuksen osalta painopisteenä nuoriso- ja rippikoulutyö. Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat perustoimintokuvauksen mukaiset kaikkia työntekijöitä koskevat yhteiset tehtävät kuten ajanvaraus- ja vastaanottotoiminta, kotikäynnit, ryhmät ja kokoava toiminta. Avattavan viran tehtävänkuvaus oheisena liitteenä nro 190a.

Valmistelun aikataulusuunnitelma

- Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 30.8.2022
- Hakuaika on 30.8.-23.9.2022 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.
- Haastattelut ovat to 6.10.2022 klo 13 alkaen. Osa haastatelluista voidaan lähettää käytännön työtilannetestiin.
- Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 1.11.2022.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen päätöksen mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 190b.

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra, diakonian viranhaltija (johtava)
--
Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää

1) että avoinna oleva diakonian virka täytetään.
2) julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
3) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, diakonian diakonian viranhaltija (johtava) Leena Kervinen, diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Pekka Launonen, diakonian työalapappi Krista Valtonen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä
4) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 190 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 4) Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan yksimielisesti haastatteluryhmään Marja Noson ja Terttu Sihvola-Rautun varsinaisiksi edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Esko Lappalaisen ja Pekka Luukin.

191 § LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN STRATEGIALUONNOKSESTA SIDOSRYHMILLE

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnan lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminta, osia Eteva kuntayhtymän toiminnasta sekä kunnista koulupsykologeja ja -kuraattoreita.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian tulee olla valmis 1.1.2023. Strategian valmistelussa on kuultu laajasti niin asukkaita, asiakkaita, päättäjiä kuin henkilöstöä. Nyt pyydämme ajatuksia ja näkemyksiä strategian laatimisen tueksi myös sidosryhmiltämme. Jokaisen sidosryhmän toivotaan laativan yhden yhteisen vastauksen kyselyyn. Vastaukset huomioidaan osana hyvinvointialueen strategian laadintaa.
Strategialuonnos lähetetään sähköpostilla liitteenä nro 191 pdf-tiedostona sekä löytyy TEAMS kanavalta. Tutustu hyvinvointialueen strategialuonnokseen.

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää hyvinvointialueen tahtotilan, arvot, tavoitteet, painopisteet ja erottautumistekijät. Syksyn aikana työstetään strategiassa onnistumista edellyttävät toimenpiteet sekä keskeiset periaatteet ja avainmittarit, joilla seurataan strategian toteutumista. Hyvinvointialuestrategia viedään Keski-Uudenmaan aluevaltuuston päätettäväksi joulukuussa 2022.
Kysely on auki 5.9.2022 klo 14 asti.
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri
--
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa johtava diakonian viranhaltija Leena Kervisen vastaamaan kyselyyn Järvenpään seurakunnan puolesta.

Kn § 191 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

192 § HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.8.2013 § 204 hyväksynyt Henkilöstön kehittämissuunnittelun ohjeen. Ohjeessa on linjattu seuraavasti:
Henkilöstökoulutusta sekä osaamista edistävää tukitoimintaa toteutetaan vahvistetun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvän periaateosan (kolmivuotisen suunnittelukauden painopistealueet) hyväksyy kirkkoneuvosto. Kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyvät valmistelutyöryhmän laatiman yksityiskohtaisen kehittämissuunnitelman seuraavaa vuotta varten lokakuun loppuun mennessä sekä hyväksyvät sen täydennysosan elokuun loppuun mennessä. Perustelluista syistä (esim. kun kyseessä on suunnitelman laadinnan jälkeen tullut uusi työntekijä tai tiedot koulutuksesta ovat tulleet vasta yksityiskohtaisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen) voidaan koulutustapahtuma hyväksyä myös erillisellä päätöksellä.

Koulutustyöryhmän kokoama koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet 2023–2025 on liitteenä nro 192.

--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri
--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet vuosille 2023–2025 liitteen nro 192 mukaisesti.

Kn § 192 Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

193 § KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2022

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra
--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman loka-joulukuuksi 2022 liitteen nro 193 mukaisena.

Kn § 193 Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

194 § SIJOITUSRAPORTTI 30.6.2022

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019-. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.
Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon.

Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle, kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Taloustoimiston toimistopäällikön viran perustamisen jälkeen tehtävienjaossa sovittiin, että sijoituskatsauksen laatiminen on toimistopäällikön tehtävä. Kirkkoneuvosto on tämän hyväksynyt taloustoimiston perustoimintokuvauksessa. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.
Seurakunnan sijoitussalkussa vuoden 2022 toisella neljänneksellä seurakunnan OP-Private salkkuun tai Nordea salkkuun ei ole tehty sijoitusmuutoksia.

Jaksoa ovat leimanneet inflaation kiihtyminen, osakkeiden arvojen aleneminen, korkojen voimakas heilahtelu ja taantumariskin lisääntyminen Seurakunnan OP-Private salkun markkina-arvo oli 30.6.2022 yhteensä 3.792.036 € ja kehitys 12 kk jaksolla -2,66 %. Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 164.845 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 30.6.2022 yhteensä 2.455.095 € ja kehitys vuoden alusta on -14,4 %.
Tilanteeseen 31.12.2021 verrattuna molempien salkkujen markkina-arvo on vähentynyt -743.893 €.
Lisäksi seurakunnalla on kassavaroja niin Nordean kuin Osuuspankin tileillä yhteensä 2.607.672 €.

Toimistopäällikön laatima sijoitussalkkuyhteenveto 30.6.2022 tilanteesta ja salkkuraportit seurakunnan OP-Private ja Nordea sijoituksista sekä hautainhoitorahaston salkkuraportti lähetetään kirkkoneuvostolle sähköisenä lisämateriaalina.

Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen sijoitusraportin 30.6.2022.

Kn § 194 Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

195 § SOPIMUS AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN AMMATTITAITOA EDISTÄVÄSTÄ HARJOITTELUSTA JA OHJAUKSESTA; SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA UUSI KORVAAVA SOPIMUS

Diakonia-ammattikorkeakoulu on sopinut Järvenpään seurakunnan kanssa sosiaali- ja terveys- ja kirkon alan koulutuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ennen vuotta 2022.

Harjoittelukorvaukset muodostavat ison menoerän ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja kirkon alan budjetissa ja niiden suhteellinen osuus alan koulutusten kustannuksista on noussut valtionosuusleikkausten takia. STM:n keväällä 2018 tekemän selvityksen mukaan harjoittelukorvausten yhteissumma oli noin 8 miljoonaa vuodessa. Suurena sosiaali-, ja terveys- ja kirkon alan kouluttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu maksoi ohjauskorvauksia vuonna 2021 n. 540 000 €. Tämä summa on pois opiskelijoiden saamasta muusta opetuksesta ja ohjauksesta.

Harjoittelukorvaukset eivät perustu lakiin, yhtenäiseen käytäntöön eivätkä yhtenäisiin maksuperusteisiin. Valtio sen sijaan korvaa muun muassa lääketieteen opiskelijoiden harjoittelut osana valtionosuusrahoitusta ja ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä harjoittelukorvaukset poistuivat myös toisen asteen lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksesta.

Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet opiskelijoiden sisäänottoa merkittävästi vastauksena alan työvoimapulaan vuosien 2020–2022 aikana, joten harjoittelukorvauksilla on ammattikorkeakouluille yhä suurempi taloudellinen merkitys. Harjoittelu on olennainen osa opiskelijan ammatillista kasvua ja edellytys valmistumiselle ammattiin. Hyvin onnistunut harjoitteluprosessi puolestaan edistää alan vetovoimaa ja toimii suorana rekrytointikanavana, kun opiskelija valmistuttuaan valitsee työpaikkaa.

Ammattikorkeakoulut ovat antaneet lausuntonsa valmistelussa olevan sotelainsäädännön valmisteluun ja vaatineet harjoittelukorvauksista luopumista osana uudistuvaa lainsäädäntöä. STM onkin käynnistänyt asiassa lainvalmistelun, jonka perusteella harjoittelumaksut korvattaisiin vuodesta 2023 lähtien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille valtion budjetista. Ammattikorkeakoulujen harjoittelukorvaukset lisättäisiin EVO-koulutuskorvausjärjestelmään omaksi kohdakseen. Tällöin palvelujärjestelmän toimijat hakisivat jatkossa koulutuskorvauksen aluehallintovirastoilta. Hallituksen esitys on osa lainsäädäntösuunnitelmaa, joka etenee eduskuntaan syyskaudella 2022.

Näiden syiden vuoksi Diakonia-ammattikorkeakoulu on muiden ammattikorkeakoulujen tavoin päättänyt irtisanoa kaikki harjoittelusopimukset päättyviksi 31.12.2022.

Ohessa Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa nykyisen sopimuksen korvaavaa sopimuspohjaa, johon ei enää sisälly harjoitteluiden ohjauskorvauksia eikä muita harjoitteluihin liittyviä kulukorvauksia. Liitteenä nro 195 olevan sopimuspohjan kaltaisella sopimuksella Diakonia-ammattikorkeakoulu jatkaa erittäin mielelläään yhteistyötä Järvenpään seurakunnan kanssa myös tulevaisuudessa.
Mikäli sopimus käy tällaisenaan, täydennetään siihen Järvenpään seurakunnan yhteystiedot ja lähetetään tiedoksi allekirjoittajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero, niin Diakonia-ammattikorkeakoulu lähettää sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi. Mikäli toivotaan muutoksia sopimukseen, ollaan asiasta yhteydessä Diakonia-ammattikorkeakouluun.

--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra
--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi aiemman ”Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja ohjauksesta” tehdyn sopimuksen yksipuolisen irtisanomisen
2) hyväksyä uuden, liitteen nro 195 mukaisen korvaavan sopimuksen ”Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja ohjauksesta” irtisanotun sijaan

Kn § 195 Päätös:

Jouko Porkka jääväsi itsensä § 195 päätöskeskustelun sekä päätöksen teon osalta.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

196 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kn 196 § Päätös:

197 § TIEDOKSI

1. Yleiskirjeet 23/2022 Videotallenteiden laulujen sanoitusten tekstittäminen – Kopioston pilottisopimus 22/2022 Syksyn 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021
2. JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 197 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.
3. YLEISRAPORTTI 6/2022 (Liite 197/3)
4. HENKILÖSTÖTILASTON KUUKAUSIRAPORTTI 6/2022 (Liite 197/4)
5. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/62/01.01.01/2022; Seppänen (Liite 197/5)
6. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/62/01.01.01/2022; Seppänen (Liite 197/6)
7. YHDESSÄ KATETTU HANKKEEN PÖYTÄKIRJA 3/2022 (Liite 197/7)
8. TULOSLASKELMA 1-7/2022 (Liite 197/8)
9. VEROTILITYKSET 8/2022 (Liite 197/9)
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
--
Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi.

Kn 197 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

198 § KIRKKOVALTUUSTON 13.9.2022 JUHLAKOKOUKSEN ILTAKOULUN OHJELMA

Kirkkovaltuuston juhlakokouksessa 13.9.2022 pidetään iltakoulu seurakunnan toiminnasta 70-vuotisjuhlavuonna
Iltakoulun aiheeksi on 70-vuotis juhlatyöryhmä suunnitellut seuraavaa:

Mitä verovaroilla saadaan:
- yleiskatsaus veroeuroilla toteutettavaan toimintaan
- erityisnuorisotyön projektiviran kuulumiset
- Jampan -asiaa, esim.viljelylaatikot, rakennusprojektin tilanne
- Loutin työn tilanne
- Kirkon keskusteluapu

Aiheita tulee esittelemään asian parissa työskentelevät avainhenkilöt.

--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri
--

Pj:n esitys:

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Kn 198 § Päätös:

Päätettiin lisätä Kirkon perheneuvonta iltakoulussa esiteltäviin aiheisiin.
Merkittiin tiedoksi.

199 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran elokuun alussa 2022.
• Ehdotettiin kevään 2023 kirkkovaltuustossa pidettävään iltakouluun kutsuttavaksi Nuorten vaikuttajaryhmän edustajia.
• Keskustelua kuluneesta rippikoulukesästä.

Kn 199 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

200 § LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2023 ETELÄ-SUOMEN MEDIA OY: N TARJOUS SEURAKUNTIEN ILMOITTELUSTA 2023

Rovastikunnan seurakunnat ilmoittavat tapahtumistaan ja messuista viikoittain Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikkouutisissa. Ilmoituksen koko on puolitoista sivua (399 x 365 mm) ja sen lisäksi vuoden mittaan on käytössä 6 aukeamaa. Kesällä (vkot 26–31) ilmoitustila on sivun kokoinen.

Rovastikunnan viestijät ovat pitäneet ratkaisua hyvänä, sillä näin ilmoitustila tarjoaa vaihtelua ja joustavuutta kirkkovuoden tapahtumien ja toiminnan huippujen mukaan. Seurakuntien yhteisilmoitus tuo näyttävyyttä viikoittain.

Etelä-Suomen Media Oy:n tarjouksen (liite nro 200) mukaan kolmen seurakunnan ilmoittelu kahdessa lehdessä koko vuoden 2023 maksaa yhteensä 150 100€ (sis. alv), nousua edellisestä sopimuskaudesta 7100€ eli korotus on noin 2367 euroa/seurakunta. Perusteena korotukselle on lehtipaperin merkittävä hinnannousu. Sopimuskausi on 1.1.–31.12.2023.

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: tiedottaja

Pj:n esitys:

Hyväksytään lehti-ilmoittelutarjous seurakuntien ilmoittelusta vuodeksi 2023 liitteen nro 200 mukaisesti.

Kn 200 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

201 § PERHENEUVOJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 31.3.2022 § 88 xxxx opintovapaan ajalle 15.8.2022 – 14.8.2024.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen esittää kirkkoneuvostolle, että Heli Kosola nimitettäisiin esityksessä mainituin perusteluin xxxx opintovapaan sijaiseksi 80 % työajalla ajalle 1.9.2022-14.8.2024.

Anssi Tietäväinen esittää myös, että jäljelle jäävä 20 % viransijaisuus täytettäisiin siten, että Anssi Tietäväinen omalla virkamiespäätöksellään täyttäisi tätä osuutta lyhyemmissä ajanjaksoissa kuten xxxx osa-aikaisuutta on aiemminkin täytetty. Tämä käytäntö on toiminut hänen näkemyksensä mukaan hyvin käytettävissä olevien sijaisten kanssa. Anssi Tietäväisen esitys liitteenä nro 110a.
Tehtävänkuvaus perheneuvojan viransijaisuuteen on liitteenä nro 110b.

Heli Kosolan on anonut osittaista virkavapaata ajalle 1.9.2022 – 14.8.2024 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta ja päätös viransijaisuudesta on ehdollinen odottaen tuomiokapitulin päätöstä virkavapauden myöntämisestä.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra ja Anssi Tietäväinen
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita perheneuvojan osittaiseen (80 %) viransijaisuuteen kappalainen Heli Kosolan ajalla 1.9.2022-14.8.2024 sillä edellytyksellä, että Espoon hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Heli Kosolalle anomansa 80 % virkavapaan anomuksensa mukaisesti.
2) että Heli Kosolan ei ole tarve esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän hoitaa jo Järvenpään seurakunnassa kappalaisen virkaa.
3) että perheneuvojan osittaisessa viransijaisuudessa ei ole koeaikaa
4) että virkapaikka on Perheasiain neuvottelukeskus, Kirkkotie 1-3
5) että perheneuvojan osittaisen viransijaisuuden pääasiallisena tehtävänä on antaa keskusteluapua parien ja perheiden kriisitilanteissa. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksilöiden, parien tai ryhmien kanssa.
6) että perheneuvojan osittainen viransijaisuus kuuluu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka (80 %) on xxxx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
8) että jäljelle jäävä 20 % viransijaisuus annetaan Anssi Tietäväisen viranhaltijapäätöksillä täytettäväksi lyhyemmissä ajanjaksoissa.

Kn 110 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

****
Kn § 201 Heli Kosola aloittaa 1.9. uudessa virkayhdistelmässä. Tehtävänkuvauksessa liite nro 201 on korjattu erityinen peruste olemaan 34,14 € / kk, joka johtuu kokemuslisäjärjestelmän muutoksesta.

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä tehtävänkuvauksen liitteen nro 201 mukaisesti
2) korjata luetteloitua kohtaa 6) seuraavasti:
6) että perheneuvojan osittainen viransijaisuus kuuluu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka (80 %) on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

Kn 201 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

202 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022-2026

Strategiatyöryhmä kokoontui kevätkaudella 2022 seitsemän kertaa.

Kaksi tuomiokapitulin työntekijää osallistu strategiatyöskentelyyn tammikuussa.

Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto käsittelivät strategialuonnosta kokouksissaan ja antoivat siitä kommenttinsa.
Strategialuonnoksesta pyydettiin kommentit työntekijöiltä.

Viimeisin luonnos lähetettiin kaikille luottamushenkilöille, työntekijöille ja nuorten ryhmälle. Heiltä pyydettiin ehdotuksia slouganiksi / iskulauseeksi.

Strategiatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle strategian seurantaryhmän perustamista, jotta strategian toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti. Näin strategiasta tulee olla päivittyvä ja reagoiva.

Strategia-asiakirjaluonnos on liitteenä nro 135.

Strategian slogan on ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”.
--
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
--

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnan strategian 2022-2026.
2) perustaa strategian seurantaryhmän, jotta strategian toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti. Seurantaryhmän kokoonpano päivitetään vuoden 2023 alussa.

Kn 135 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Ensimmäisen painopisteen ensimmäisen kohdan osalta sana ”huomioimme” korvataan sanalla ”otamme huomioon”.
Ensimmäisen painopisteen 3.s kohta lisätään sanat ”sukupolvelta toiselle”.

kohta 2) Strategiatyöryhmä jatkaa Järvenpään seurakunnan strategian 2022-2026 seurantaryhmänä vuoden 2022 loppuun saakka.

****
Kn § 202
Strategian seurantatyöryhmä on kokouksessaan 26.8.2022 päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto täydentää seurantaryhmälle antamaansa tehtäväksi antoa seuraavasti: "Seurantaryhmälle annetaan tehtäväksi arvioida toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteita strategian toteutumisen näkökulmasta ennen toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelyä kirkkoneuvoston kokouksissa."
Tällöin strategia seurantaryhmä kävisi toimintasuunnitelmien tavoitteet läpi ja katsoisi, miten strategia niissä näkyy ja mitä mahdollisesti ei näy. Työryhmässä arvioitaisiin strategian näkymistä ja raportoitaisiin neuvostolle huomioista.

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää täydentää seurantaryhmän tehtävää seuraavasti:
Seurantaryhmälle annetaan tehtäväksi arvioida toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteita strategian toteutumisen näkökulmasta ennen toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelyä kirkkoneuvoston kokouksissa."

Kn 202 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

203 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 203 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

204 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 204 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.