JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 9.2.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

 

§        Liite    Asia

36 §  KOKOUKSEN AVAUS   

37 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

39 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

40 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI 2021 – 2022

41 § JAMPAN ALUETYHÖN NEUVOTTELURYHMÄN VALINTA VUOSIKSI 2021 – 2022

42 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2021 – 2022

43 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI 2021 – 2022

44 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2021 – 2022

45 § EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2021 – 2022

46 § EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2021 – 2022

47 § TAIDEHANKINTATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2021 – 2022

48 § SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA 2021 – 2022

49 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA –  SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2021 – 2022

50 § (liite) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELY

51 § MUSIIKKITYÖN TYÖRYHMÄN KOKOONPANON JA TEHTÄVÄKSIANNON PÄIVITTÄMINEN

52 § (liite) PERUSTOIMINTOKUVAUS / MUSIIKKITYÖ

53 §   YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA 2021-2022

54 § (liite) SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2020

55 § HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE HATARA

56 § HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE MÄKINEN

57 § (liite)HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN

58 § KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1

59 § (liite)VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, SAVIKONKUJA 1

60 § KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46

61 § (liite) VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, KAUKOTIE 46

62 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

63 § KIRKKOVALTUUSTON 26.1.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

64 § (liite) TIEDOKSI

65 §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

66 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2021-2022

67 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

68 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

AIKA:  Tiistai 9.2.2021 klo 18.33-20.46

PAIKKA: Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.43

Marja Noso

Jouko Porkka

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri                                                                     

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen     

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 10.2. – 24.2.2021 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

36 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.

Alkuhartauden piti Mirja Vakkuri.

37 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 5.2.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 37 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA    

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

Kn 38 § Päätös:  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

39 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 66 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosiksi 2021-2022

§ 67 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 68 Kokouksen päätös

Kn 39 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
 

40 §  JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI 2021-2022

Perheasiain neuvottelukeskuksen ohjesäännön 5. kohdan mukaan perheasian neuvottelukeskuksen neuvottelukunnan muodostavat keskuksen viranhaltijat sekä kustakin sopijaseurakunnasta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsema jäsen. Kullekin jäsenelle valitaan varajäsen.

Ohjesäännön 3. kohdan mukaan edustajien valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja sihteerin.

Neuvottelukunta kokoontuu neuvottelukeskuksen johtajan kutsumana tarvittaessa kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

1. Yhteydenpito sopijaseurakuntien ja neuvottelukeskuksen välillä

2. Neuvottelukeskuksen työn tukeminen ja kehittäminen

3. Toimintasuunnitelman valmistelu

Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan valittiin jäseneksi Henry Berg ja (varajäseneksi Tarja Edry) vuosiksi 2019 – 2020.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja tälle varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan vuosiksi 2021 – 2022.

Kn 40 § Päätös:   

Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan valittiin yksimielisesti jäseneksi Marja Noso (varajäseneksi Tarja Edry) vuosiksi 2021-2022

41 §  JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN VALINTA VUOSIKSI 2021–2022

Kirkkoneuvosto 1.6.2010 § 128 hyväksyi Jampan aluetyön suunnitelman ja samassa yhteydessä päätti perustaa aluetyön neuvotteluryhmän (ent. seurantatyöryhmä) valtuustokaudeksi vuosittain seuraamaan ja arvioimaan aluetyön toimintaa Jampan ja Nummenkylän alueella. Työryhmän tehtävänä on myös arvioida aluetyön tulosten soveltamisen mahdollisuutta kaupungin muilla alueilla.

** 

Esityksen valmistelija: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

1. asettaa Jampan aluetyön neuvotteluryhmän vuosiksi 2021-2022  

2. valita neuvotteluryhmään työntekijäjäseniksi Vesa Koiviston, Anu Sorjosen, Iia Palmgrenin ja Keijo Ruuskasen

3. valita neuvotteluryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä 

Kn 41 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) päätettiin yksimielisesti


Kohta 3) kirkkoneuvosto valitsi luottamushenkilöjäseniksi Jampan aluetyön neuvotteluryhmään Emmi Mäkisen, Henry Bergin ja Terttu Sihvola-Rautun

42 §  SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2021-2022

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa.

Seurakunnan edustajaksi Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen valittiin Kaija Oksanen ja varajäseneksi Emmi Mäkinen vuosiksi 2019 – 2020.                                

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen vuosiksi 2021 – 2022.

Kn 42 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen valittiin yksimielisesti Kaija Oksanen (varajäseneksi Emmi Mäkinen) vuosiksi 2021 – 2022.

43 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI 2021 – 2022

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa.

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon valittiin Minna Österman vuosiksi 2019 – 2020.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon vuosiksi 2021 – 2022.

Kn 43 § Päätös:     

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi 2021 – 2022

44 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2021 - 2022

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa.                               

Seurakunnan edustajaksi Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen valittiin

Minna Österman vuosiksi 2019 – 2020.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen vuosiksi 2021 – 2022.                   

Kn 44 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi 2021-2022                                

45 § EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2021-2022

Järvenpään seurakunta on osakkaana As Oy Järvenpään Kirkkopiha nimisessä yhtiössä. Kiinteistössä on seurakunnan diakonian ja kasvatuksen toimistotilat. Kiinteistö on valmistunut 2003. Seurakunnan omistamilla osakkeilla nrot 1–4.742 siitä hallitaan kerrosalaltaan 558 m2 toimistotilaa. Lisäksi seurakunnalla on pohjakerroksessas varastotilaa ja 8 autopaikkaa Kirkkopihan ja As Oy Kellotapulin yhteisellä P-alueella.

Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Kaudella 2019–2020 seurakuntaa edusti As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksissa Satu Haaparanta (varajäsen Jukka Virkki) ja hallituksessa talousjohtaja Kari J. Hietala.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa As Oy Järvenpään Kirkkopihaan yhtiökokoukseen ja ehdokkaansa hallitukseen vuosiksi 2021–2022.

Kn 45 § Päätös:     

Seurakunnan edustajaksi As Oy Kirkkopihan yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Satu Haaparanta (varajäsen Jukka Virkki) ja hallitukseen talousjohtaja Kari J. Hietala vuosiksi 2021 – 2022

46 § EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2021-2022

Järvenpään seurakunta on osakkaana Saunakallion Ostoskeskus Oy nimisessä yhtiössä. Seurakunta omistaa osakkeet nrot 1580 - 1874 (295 kpl).  Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa 7 (Jampan seurakuntakoti) yhtiön omistamassa rakennuksessa osoitteessa Pihkakatu 2, 04440 Järvenpää. Jampan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 2000, jolloin seurakunnan kustannuksella rakennettiin lisäsiipi vuonna 1979 valmistuneeseen ostoskeskukseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Vuosina 2019–2020 seurakunnan edustajana yhtiökokouksessa on ollut Mirja Vakkuri varajäsenenään Riitta Soinola ja hallituksessa talousjohtaja Kari J. Hietala   

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Saunakallion ostoskeskuksen yhtiökokouksiin 2021–2022 ja ehdokkaansa yhtiön hallitukseen 2021–2022.                     

Kn 46 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Saunakallion ostoskeskuksen yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri (varajäsen Riitta Soinola) ja hallitukseen talousjohtaja Kari J. Hietala vuosiksi 2021 – 2022.

47 § TAIDEHANKINTATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2021 - 2022

Taidehankintatyöryhmän sääntöjen mukaan taidehankintatyöryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi varajäsentä. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Taidehankintatyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus.

Työryhmän tehtävänä on

1) kirkkotaiteen kehitys; sen kehityksen seuraaminen ja esilläpito Järvenpään seurakunnassa.

2) seurakunnan taidehankintojen suunnittelu ja toteutus.

3) seurakunnassa olevien taideteosten kunnon seuraaminen.

4) seurakunnassa olevan ja sinne hankittavan taiteen tunnetuksi tekeminen.

5) seurakunnan taideteoksista laaditun luettelon ajan tasalla pitäminen.

6) taidehankintamäärärahan esittäminen kirkkoneuvostolle

7) toimialaansa kuuluvien aloitteiden tekeminen.

8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Työryhmä päättää taidehankinnoista vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kirkkoon hankittavien taideteosten osalta hankinnat viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Taidehankintatyöryhmään vuosiksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti luottamushenkilöjäseniksi Pekka Luuk ja Tuija Kuusisto (varajäsen Sirpa Laakso-Varis) sekä työtekijäjäseniksi Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi sekä heille varajäseneksi tiedottaja.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto asettaa taidehankintatyöryhmän vuosiksi 2021 - 2022 ja valitsee siihen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Kn 47 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Taidehankintatyöryhmään vuosiksi 2021 – 2022 valittiin yksimielisesti luottamushenkilöjäseniksi Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu (yhteiseksi varajäseneksi Sirpa Laakso-Varis) sekä työtekijäjäseniksi Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi, sekä heille yhteiseksi varajäseneksi tiedottaja.

Kokouksen kokoonkutsujana toimii Minna Kotajärvi.

48 § SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA 2021-2022

Kirkkoneuvosto antoi 22.1.2013 § 29 lausunnon perustajajäsenenä Järvenpään palvelusäätiön lakkauttamisen puolesta säätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Samassa lausunnossa puollettiin säätiön hallituksen esityksen mukaisesti, että Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan toteuttamista jatkettaisiin säätiön lakkauttamisen jälkeen yhteistyösopimuksella kaupungin ja säätiön perustajajäsenten kanssa.

Järvenpään Palvelusäätiö rekisteröitiin lakkautetuksi 3.6.2014 ja yhteistyösopimus on tullut voimaan samaisesta päivästä lukien.

 Yhteistyösopimuksen mukaan ”Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen.”

Järvenpään kaupunki kutsui sopimuksen mukaisesti Palvelusäätiön perustajajäsenet yhteiseen kokoukseen keskustelemaan asiakasneuvoston perustamisesta 18.3.2015. Kokouksessa olivat Järvenpään seurakunnan puolesta kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen ja aiemman Palvelusäätiön hallituksessa seurakunnan edustajana toiminut Jukka Virkki. Kokouksessa sovittiin asiakasneuvoston kokoonpanosta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seurakunnalla on sopimuksen mukaan yksi edustaja asiakasneuvostossa. Edustaja valitaan vuosiksi 2019–2020.

Vuosina 2019 - 2020 Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvoston Järvenpään seurakunnan edustajana on toiminut Arvi Kekäläinen ja hänen varajäsenenä Lea Lehtola

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää valita Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Järvenpään seurakunnan edustajan vuosiksi 2021–2022 ja tälle varajäsenen.

Kn 48 § päätös:      

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Järvenpään seurakunnan edustajaksi Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Arvi Kekäläisen ja tälle varajäseneksi Lea Lehtolan vuosiksi 2021–2022.

49 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA – SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2021 - 2022

Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry kehittää keskustan toimintaa yhteistyössä Järvenpään kaupungin, yrittäjien, kiinteistön omistajien ja asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on viihtyisä, tapahtumarikas ja turvallinen kaupunkielämä keskustassa.

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2019 - 2020 valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela. Vuosikokousedustajaksi vuosiksi 2019 - 2020 valittiin yksimielisesti Henry Berg (varajäsen Tero-Pekka Lehtonen).

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokoukseen ja hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2021 - 2022.                        

Kn 49 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela. Vuosikokousedustajaksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti Henry Berg (varajäsen Tero-Pekka Lehtonen).

50 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELY

Järvenpään seurakunnan strategia vuosille 2016-2020 hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2015 § 55.  Strategia on liitteenä nro 5.

Strategiakauden aikana on laadittu henkilöstöstrategia, joka hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50. Henkilöstöstrategian toteutumista on seurannut henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä, joka antoi raporttinsa kirkkoneuvostolle 26.11.2019. 

Samoin kiinteistöstrategian laatiminen on käynnistetty ja se tulee hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle kevään 2020 aikana. Kokonaiskirkon uusi strategia julkaistaan 30.9.2020. Valmistumisen ajankohta on syytä ottaa huomioon omissa suunnitelmissa siten, että oman strategian hyväksyminen ajoitetaan vasta keväälle 2021. Tällöin oman seurakunnan strategiatyöskentely kytketään yhteen koko kirkon strategian laadinnan kanssa. Käytännössä tämä mahdollistaa kokonaiskirkon strategian tausta-aineistojen sekä valmiin dokumentin hyödyntämistä seurakunnan strategiassa soveltuvin osin. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissakin on toimintalinjauksen uusinta meneillään, mutta edellä mainitusta syystä johtuen sen valmistumista on tarkoituksella siirretty syksyyn 2020, jotta voidaan ottaa huomioon kokonaiskirkon tason linjaukset.

Strategian laatimisprosessille on syytä valita työryhmä, jonka tehtävä on valmistella ja toteuttaa strategiaprosessi. Kokoonpanoksi esitetään 3-4 luottamushenkilöä, kirkkoherraa, talousjohtajaa, tiedottaja ja kaksi henkilöstön edustajaa. Työryhmän kokoonpanossa on syytä ottaa huomioon jatkuvuus edeltävästä strategiasta ja yhteys henkilöstöstrategiaan ja kiinteistöstrategiaan.

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

1) aloittaa strategiatyöskentelyn ja uuden strategian laadinnalle annetaan aikaa 30.4.2021 asti.

2) valita strategiatyöskentelyn työryhmä, jonka kokoonpano on: 4 luottamushenkilöä, kirkkoherra, talousjohtaja, tiedottaja sekä henkilöstön edustajiksi Minna Kotajärvi ja James Cox

3) valita luottamushenkilöedustajat työryhmään

4) valtuuttaa strategiatyöryhmän pyytämään strategiaprosessin toteuttamiseen tarvittavaa ulkopuolista apua esim. tuomiokapitulista.

Kn 5 § Päätös:       

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 3) Luottamushenkilöedustajiksi valittiin yksimielisesti Hanna Graeffe (pj.), Pekka Luuk, Jouko Porkka (vpj.) ja Terttu Sihvola-Rauttu

****

Kn § 267      

Strategiatyöskentelyn työryhmän työskentely on käynnistymässä, mutta sen kokoonpanon osalta on tilanne, että työryhmään henkilöstön edustajaksi valittu kasvatuksen toinen johtava viranhaltija, kappalainen James Cox, on anonut koko kevääksi vuosilomaa ja opintovapaata. Opintovapaan myöntämisestä päättää tuomiokapituli. Tiedottaja Johanna Luumi on puolestaan pyytänyt vallitsevasta koronatilanteesta ja siitä johtuvasta viestinnän suuresta ylimääräisestä työmäärästä johtuen, että hänen tilalleen valittaisiin toinen henkilö.

Strategiatyöskentelyn työryhmän työskentelyssä voidaan huomioida viestinnän kuormittava työtilanne siten, että tiedottaja kutsutaan mukaan työskentelyyn tarvittaessa.  Työryhmän toiseksi henkilöstön edustajaksi ehdotetaan valittavaksi diakonian työalapappi Krista Valtonen, joka on ollut aikoinaan mm. laatimassa hallintokyselyä ja sen yhteenvetoa Järvenpään seurakunnassa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää päivittää strategiatyöskentelyn työryhmän kokoonpanoa siten, että tiedottaja ei ole työryhmän jäsen, mutta kutsutaan työskentelyyn tarvittaessa mukaan. Työryhmän jäseneksi valittu henkilöstön edustaja James Cox korvataan Krista Valtosella.

Kn 267 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 50        

Strategiatyöryhmän kokouksessa 22.1.2021 todettiin, että työryhmä on perustettu vuosi sitten (21.1.2020). Koronasta johtuen työryhmä aloitti strategiatyöskentelyn ja uuden strategian laadinnan vuoden myöhässä. Vuonna 2020 oli paljon henkilöstöstrategian seurantaan liittyviä asioita.  Em. syistä johtuen strategiatyöryhmä päätti anoa kirkkoneuvostolta lisäaikaa yhden vuoden strategian valmisteluun, eli 30.4.2022 asti.  Strategiatyöryhmän muistiot kokouksesta 22.1.2021 on liitteenä nro 50. 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää uuden strategian laadinnalle lisäaikaa 30.4.2022 asti.

Kn 50 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

51 § MUSIIKKITYÖN TYÖRYHMÄN KOKOONPANON JA TEHTÄVÄKSIANNON PÄIVITTÄMINEN

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.3.2017 § 102 asettanut työryhmän päivittämään kanttorin viran johtosäännön ja kanttorien työnjaon ja tekemään esityksen silloin vapautunutta kanttorin virkaa koskien kirkkoneuvostolle. Työryhmään nimettiin jäseniksi kirkkoherran, johtavan kanttorin sekä luottamushenkilöistä Pekka Luuk, Terttu Sihvola-Rauttu ja Henry Berg. Työryhmän tehtävää on täydennetty kirkkoneuvoston kokouksessa 15.1.2019 § 18 siten, että työryhmä päivittää musiikkityön perustoimintokuvauksen ja tarvittaessa kanttorin viran johtosäännön kanttorin viran rekrytoinnin tapahduttua. Työryhmä on kokouksessaan 1.2.2021 käynyt läpi musiikkityön perustoimintokuvauksen ja lähettänyt sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 28.1.2021 esittänyt, että musiikkityön työryhmän tehtäväksiantoa ja kokoonpanoa tarkistetaan. Musiikkityön työryhmän olisi aiempaa kanttorirekrytointia valmistelleena luontevaa valmistella esitystä seuraavasta kanttorin virantäytöstä ja viran erityistarpeista. Samassa yhteydessä on syytä käsitellä myös henkilöstöstrategiassa perustettavaksi päätetty 50% nuorisomuusikon virka, jonka suhteen kirkkoneuvosto päätti Henkilöstöstrategian seurantaryhmän esityksestä 12.5.2020 § 122 ” että tässä vaiheessa ei perusteta henkilöstöstrategiassa mainittua 50 % nuorisomuusikon virkaa, vaan jatketaan nykyistä 50 % nuorisomuusikon toimea vuosi kerrallaan.” Samoin seurantaryhmä esitti, että asiaan palataan seuraavassa kanttorirekrytoinnissa 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää
antaa musiikkityön työryhmälle tehtäväksi valmistella vuoden 2021 loppuun mennessä esitystä seuraavasta kanttorin virantäytöstä ja viran erityistarpeista sekä samalla nuorisomuusikon 50 % toimen jatkosta. 

  1. täydentää työryhmää kasvatustyön edustajalla 

  2. päivittää tarvittaessa työryhmän kokoonpanoa. 

Kn 51 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 2) päätettiin täydentää työryhmää kasvatuksen johtavalla viranhaltijalla (nuorisotyö)

kohta 3) päätettiin täydentää työryhmää kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Hanna Graeffella, joka toimii samalla musiikkityön työnryhmän puheenjohtajana.

52 §  PERUSTOIMINTOKUVAUS / MUSIIKKITYÖ

Musiikkityön perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Musiikkityön työryhmä on käsitellyt asiakirjan kokouksessaan 1.2.2021.

Liitteenä nro 52 on päivitetty perustoimintokuvaus.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy musiikkityön päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 52 mukaisesti.

Kn 52 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Nuorisomuusikon osalta tarkennettiin perustoimintokuvauksessa olevaa tekstiä

53 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA 2021-2022 

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen teettäminen tilintarkastusyhteisöllä on tarkastustoiminnan suppeuteen ja kustannuksiin nähden vaikuttanut ylimitoitetulta. Kaksi vuotta sitten Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajat neuvottelivat mallin, jossa talousjohtajat tarkastaisivat toistensa yhteisvastuukeräysten tilitykset ja tarkastus oli seurakuntien yhteistyötä, josta laskuteta tarkastettavaa seurakuntaa.  

 Kirkkoneuvostot hyväksyivät samansisältöisin päätöksin mallin ja tarkastajat nimettiin siten, ettei tapahtunut vastavuoroisuutta. Täten turvatiin tarkastuksen riippumattomuus.  

Yhteisvastuutilityksen ohjeiden mukaan seurakunnan yhteisvastuutilityksen tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Tarkastajana ei voi toimia seurakunnan taloudesta vastaava henkilö.  

Tarkastuksella varmennetaan, että Yhteisvastuukeräyksen tilitys on laadittu tilitysohjeiden mukaisesti.  Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä ja tilityksen tekemisestä. 

Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajien kesken on todettu, että 2019-2020 käytössä ollut malli oli toimiva ja kustannustehokas. Nykyiset talousjohtajat ovat valmiita jatkamaan Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastusta ao. mallilla. 2019-2020 kauden Järvenpään Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimi Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja Maria Sairanen. 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja 

** 

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi vuosille 2021-2022 Nurmijärven seurakunnan talousjohtajan ja varalle Tuusulan seurakunnan talousjohtajan. 

Kn 53 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

54 § SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2020

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019 -. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa. 

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia. 

Seurakunnan sijoitussalkussa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sijoitusten arvoissa tapahtui raju lasku koronapandemian luoman terveyskriisin ja sen rajoittamiseksi tehdyistä päätöksistä johtuen. Massiivisen velkaelvytyksen ansiosta sijoitusten arvot ovat korjautuneet toisella, kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä ja monet indeksit saavuttivat vuoden takaisen tason. Kuitenkin yrityslaina- ja luottokorirahastojen yhtiöissä on tapahtunut luottovastuutapahtumia ja tämä tulee johtamaan siihen, että sijoitettuja pääomia ei saada täysimääräisesti takaisin. Korkotasot ovat erittäin alhaalla ja pääasiassa negatiivisia. Pankit ovat alkaneet periä yhteisöiltä ja yrityksiltä käyttötileillä olevilta varoilta korkoa. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä 2020 seurakunnan OP-Private salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset: Ostin OP-Ilmasto -sijoitusrahaston A-osuuksia 20 000 €:lla ja FF-Global Health Care -sijoitusrahaston osuuksia 20 000 €:lla. OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 916 643 € ja kehitys 12 kk jaksolla +0,36 %. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä seurakunnan Nordea salkkuun on tehty Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 1 kasvu rahastoa 30.000 €:lla lisäsijoitus. Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli vuoden 2020 alussa 1 827 304 € ja markkina-arvo 31.12.2020 oli 2 118 045 € ja kehitys 12 kk jaksolla +4,27 %. 

Vuoden 2020 rahoitustuotot jäivät n. 145.000 € alle talousarvion. Suurimpina syinä olivat vuodenvaihteen markkina-arvon perusteella tehdyt alaskirjaukset ja osakkeiden ja muiden sijoitusarvopaperien myyntivoittojen jääminen huomattavasti alle budjetoidun ja edellisten vuosien tason.  

Hautainhoitorahaston sijoitusten arvo on maltillisesti kasvanut. 

Yksityiskohtaisempi sijoitussalkkuraportti 31.12.2020 tilanteesta on liitteenä nro 54. 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja 

** 

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä nro 54 olevan sijoitusraportin 31.12.2020. 

Kn 54 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

55 § HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE HATARA 

Hautapaikan 1 19 005 002 haltijat Christel Hatara ja Satu Jayakar os. Hatara haluavat 9.1.2021 allekirjoittamansa haudan luovutusilmoituksen mukaisesti luopua hautapaikasta 1 19 005 002. Hautapaikkaan on haudattu Lauri Antero Hatara. Hauta on 25 vuoden hauta ja otettu vuonna 2002. Seurakunta pitää hautapaikan rauhoitettuna koskemattomuusajan. 

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja  

**  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää todeta että, Christel Hataran ja Satu Jayakarin hautapaikan luovutusilmoituksen mukaisesti hauta 1 19 005 002 on luovutettu seurakunnalle.

Kn 55 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

56 § HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE MÄKINEN  

Hautapaikkojen 1 14 011 016-017 haltija Maria Mäkinen haluaa 4.1.2021 allekirjoittamansa haudan luovutusilmoituksen mukaisesti luopua hautapaikasta 1 14 011 016. Hautapaikkaan ei ole haudattu ketään ja hautamuistomerkki on hautapaikassa 017. (Hautausmaan ohjesääntö § 6). 

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja  

**  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää todeta, että Maria Mäkisen hautapaikan luovutusilmoituksen mukaisesti hauta 1 14 011 016 on luovutettu seurakunnalle.

Kn 56 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

57 § HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN 

Liitteessä nro 57 olevien hautojen hallinta-aika on päättynyt vuoden 2020 lopussa. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.  (Kirkkolaki 17 luku 2 § 2 mom). 

Hautaoikeuden haltija voi poistaa haudan muistomerkit 31.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (Hautaustoimilaki 14 § 3 mom). 

Liitteen luettelosta näkyy, että aiemmin hautaoikeuden on voinut saada Järvenpään hautausmaalla 50 vuodeksi. Nykyään hautaoikeus annetaan 25 vuodeksi.  

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen nro 57 hautojen hautaoikeus on päättynyt ja haudat siirtyvät seurakunnan hallintaan. 

Kn 57 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

58 § KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1 

Järvenpään seurakunta on saanut Irma Helamerin testamentilla omakotitalon os: Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4. Lainhuuto kiinteistölle on haettu seurakunnalle.  

Testamentin mukaan varat tulee käyttää diakoniatyöhön. Testamentin tekijän toive tulee parhaiten toteutettua, kun kiinteistö myydään ja saadut varat käytetään erikseen hyväksyttävän säännön mukaisesti diakoniatyöhön. 

Savikonkuja 1 kiinteistöllä on 1973 valmistunut 3h+k+ph+s on yksikerroksinen omakotitalo. Tontin koko on 530,9 m2. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

 Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää

1) laittaa kiinteistön Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

Kn 58 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

59 § VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, SAVIKONKUJA 1 

Talousjohtaja on pyytänyt omakotitalosta os: Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4 välitystarjoukset neljältä välittäjältä. Savikonkuja 1 kiinteistöllä on 1973 valmistunut  3h+k+ph+s on yksikerroksinen omakotitalo. Tontin koko on 530,9 m2. Perustamistapa maavarainen. Kantavat rakenteet: puu. Perustukset betoni ja julkisivut tiiliverhous ja osin puuverhous. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Kuntokartoitusraportti suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Liitteenä nro 59 on välitystarjousten koonti ja välitystarjoukset.  

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä liitteen nro 59 välitystarjouksen 

2) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan välityssopimuksen ja hoitamaan seurakunnan puolesta välityssopimukseen liittyviä asioita. 

 Kn 59 § Päätös:     

Kirkkoneuvoston käymän keskustelun jälkeen talousjohtaja muutti päätösesitystään siten, että asia palautetaan jatkovalmisteluun

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

60 § KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46 

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategian 26.5.2020 § 19. Kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti seurakunnan tulee luopua Anttolan omakotitalosta os: Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-401-20-0. Vuokralaisen vuokrasopimus kiinteistöön on päättynyt.  

Anttola kiinteistö on 1950-luvun jälkeen useammassa osassa valmistunut 4h+k+ph+s+khh on yksikerroksinen omakotitalo, jossa kahden auton talli sekä isohko tontti (1632 m2) ja rakennusoikeutta jäljellä. Ulkoseinät ovat puuverhoillut. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1. laittaa kiinteistön Kaukotie 46, 04410, kiinteistötunnus  186-401-20-0 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

Kn 60 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

61 § VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, KAUKOTIE 46 

Talousjohtaja on pyytänyt omakotitalosta ja tontista Anttola os: Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-401-20-0 välitystarjoukset neljältä välittäjältä.  

 Anttola kiinteistö on 1950-luvun jälkeen useammassa osassa valmistunut 4h+k+ph+s+khh on yksikerroksinen omakotitalo, jossa kahden auton talli sekä isohko tontti (1632 m2) ja rakennusoikeutta jäljellä. Ulkoseinät ovat puuverhoillut. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Kuntokartoitusraportti suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. Kuntokartoitus on ollut välittäjien käytössä ja tarjouspyyntö edellytti käyntiä kohteessa. 

Liitteenä nro 61 on välitystarjousten koonti ja välitystarjoukset.  

 **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Aitoasunnot Oy:n välitystarjouksen 1,9 % välityspalkkiolla, joka sisältäen alv:n ja kaikki kulut.

2. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan välityssopimuksen ja hoitamaan seurakunnan puolesta välityssopimukseen liittyviä asioita. 

Kn 61 § Päätös:      Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

62 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

63 § KIRKKOVALTUUSTON 26.1.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 26.1.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

 Merkitään tiedoksi

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5 § Ääntenlaskijoiden valinta

6 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2021-2022

valitut henkilöt, palkkasihteeri, tiedottaja

 7 § Aluerekisteriin liittyminen

 kirkkoherra, kirjanpitäjä, Lahden seurakuntayhtymä/kirjaamo

8 § Omakotitalotontin ostotarjous, Aronpää

Aronpää, talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirkkohallitus

9 § Kirsti Komulaisen luottamustoimien lakanneiksi toteaminen

Lauri Uljas, Armo Puustinen, palkkasihteeri, Julistusjohtokunnan sihteeri, tiedottaja

10 § Käyttöomaisuuden poistoaikojen muuttaminen 1.1.2021 alkaen talousjohtaja 

11 § Tiedoksi

12 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021-2022

valitut henkilöt, palkkasihteeri, tiedottaja   

13 § Valitusosoitus

14 § Kokouksen päätös

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Kn 63 § Päätös:      Merkittiin tiedoksi

64 § TIEDOKSI

 

  1.  YLEISKIRJEET 


1/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa

1/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Domus-tehtäväluokitus

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

  1. VEROTILITYKSET 2020 SEKÄ VEROTILITYSVERTAILU KUUKAUSITTAIN 2017-2021  Liite 64 /2

  2. TILASTOTIETOJA VUODELTA 2020 Liite 64 /3

  3. SEURAKUNNAN KUUKAUSIRAPORTTI 12/2020  Liite 64 /4

  1. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET   Liite 64 /5

  1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTARYHMÄN MUISTIO Liite 64 /6

  1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP /30/01.01.01/2021; LUOMA           Liite 64 /7

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.                                 

Kn 64 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen  

65 §               MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokous pidettiin 25.1.2021.

Eemeli Peltosen 26.1.2021 jättämä kirkkovaltuustoaloite

Kn 65 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

 66 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2021 - 2022

KJ 9:3 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on johtokunnan kokouksissa oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin johtokuntaan. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajan tehtävänä on välittää tietoa johtokunnan ja kirkkoneuvoston välillä.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee edustajan ja tälle varaedustajan diakonia-,  julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2021-2022

Kn 66 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto valitsisi yksimielisesti edustajansa johtokuntiin vuosiksi   2021-2022:

 

                                 Johtokunta                                   Kn:n edustaja            Kn:n varaedustaja

                                 Diakoniajohtokunta                    Esko Lappalainen            Henry Berg

                                 Kasvatusjohtokunta                    Ida Luuk                           Pekka Luuk

                                 Julistusjohtokuntaan                  Marja Noso                       Arvi Kekäläinen

                                 Kiinteistöjohtokuntaan               Mirja Vakkuri                  Jarkko Åström

 

67 §  OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 67 §         Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

68 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 68 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.46