JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                       PÖYTÄKIRJA 12/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                          Tiistai 27.10.2020 klo 18.30
PAIKKA:                      Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

 

206 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 268      

207 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 268

208 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 268

209 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 268

210 § (liite)   INVESTOINTISUUNNITELMAT 2021-2023............................................................... 269

211 § (liite)   MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN.......................................................................... 270

212 § (liite)   TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY. 271

213 § (liite)   TALOUSTOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ.......................... 272      

214 §             TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA LUOTSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA SAIRAAN-

                      HOITAJAN OIKEUS ANTAA SAIRAUTTA KOSKEVA TODISTUS....................... 275

215 § (liite)   SIJOITUSRAPORTTI 30.9.2020.................................................................................... 276

216 § (liite)   KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET......................................... 277

217 § (liite)   TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 284

218 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 285

219 §             KIRKKOVALTUUSTON 20.10.2020 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO........ 286

220 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 287

221 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 288

222 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 289      

223 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 289

 

AIKA:                           Tiistai 27.10.2020 klo 18.30-22.21

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

Jäsenet                        Henry Berg

                                   Arvi Kekäläinen

                                   Vesa Koivisto, pj.

                                   Esko Lappalainen

                                   Ida Luuk

                                   Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.49.

                                   Marja Noso

                                  Jouko Porkka

                                  Terttu Sihvola-Rauttu

                                  Mirja Vakkuri

                                  Jarkko Åström

Muut osallistujat

Tiina Ahonen, toimistopäällikkö ma., poistui klo 21.30 § 212

James Cox, kappalainen, saapui klo 20.15 § 212 ja poistui klo 21.30 § 212

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tuomo Hautaniemi, ulkopuolinen asiantuntija, poistui klo 19.25 § 210

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Janne Nordström, ylläpitopäällikkö, poistui klo 20.01, § 210

Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja, saapui klo 20.15 § 212 ja poistui klo 21.30 § 212

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä    Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 28.10. – 11.11.2020  pitäminen
                                       viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Todistaa          Hanna Warro

                       Hallintosihteeri

 

206 §             KOKOUKSEN AVAUS

                     

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Laulettiin virsi 575.           
 

207 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 23.10.2020

Pj:n esitys:              Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

208 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jouko Porkka ja Terttu Sihvola-Rauttu.

209 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi            

                     

Kn 209 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

210 § INVESTOINTISUUNNITELMAT 2021-2023

Talousarvion laatimisohjeen mukaan työmuotojen ja johtokuntien tuli jättää 30.9.2020 mennessä talousarvioehdotuksensa. Ylläpitopäällikkö on valmistellut investointisuunnitelman 2021, jota käsiteltiin kiinteistöjohtokunnan kokouksissa 8.9. ja 23.89.2020. Hautausmaata koskevia osia ovat valmistelleet seurakuntapuutarhuri ja kausityönjohtaja.

Kiinteistöjohtokunta sai 8.9.2020 ensi vuodelle suunnitellusta suurimmasta investointihankkeesta: kirkon sähkö- ja valaistusjärjestelmien uusimisesta suunnittelijan esittelyn. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoiksi Tuomo Hautaniemi (ST-Sähkötekninen Suunnittelu Oy) ja ylläpitopäällikkö Janne Nordström.

Liitteenä nro 210 ovat investointisuunnitelmat 2021-2023.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat liitteen nro 210 mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

Kn 210 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

211 § MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN

Järvenpään seurakunnan hautausmaalla on erilaisille hautausmuodoille erilaisia alueita mutta kuitenkin hautausmaan yhtenäinen yleisilme säilyttäen. Erilaisten tuhkahautausmuotojen tarjoaminen antaa omaisille mahdollisuuden valita heille sopiva hautausmuoto. Muistolehdossa omaisilla on mahdollisuus olla mukana tuhkan hautauksessa. Tuhka haudataan ilman uurnaa yhteiselle lehtoalueelle 60 cm:n syvyyteen. Lehto sijoittuisi osastolle 5 hautausmaakäytävän toiselle puolelle suhteessa säveltäjä Joonas Kokkosen hautaan. Muistolehtoalueesta tehdään kartta, josta selviää vainajan sijainti.

Muistokivet voidaan tehdä seurakunnalle palautuneista hautakivistä tai Cor-Ten-teräksen ja kivien yhdistelmästä. Taulukiviin kiinnitetään nimilaattoja varten samankaltainen teline, kuin sirottelualueen muistokivissä on. Liitteenä 29 on esimerkkihavainnekuva uurnalehdon muistokivistä ja niiden perustaksi tehtävistä kivikoreista. Muistolehtoon voidaan haudata n. 200 vainajan tuhkat.

Srk-puutarhurin esitys:           

Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle muistolehdonperustamista ja määrärahan varaamista 2021 talousarvion investointiosaan muistolehdon perustamiseen.

KJK § 29      Päätös:  Hyväksyttiin.

****

Kn § 211       Liitteenä nro 211 on luonnos mahdolliseksi muistolehdon toteutukseksi.

                                     

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti muistolehdon suunnitelman ja varaa investointisuunnitelmaan tarvittavan määrärahan muistolehdon toteuttamiseen 2021.  

Kn 211 § Päätös:               Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

212 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat kasvatuksen työalan toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 212. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa James Cox, Iia Palmgren ja Tiina Ahonen.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, toimistopäällikkö

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto

 1. Kuulee kasvatuksen työalojen esitykset vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2022–2023 tavoitteineen.
 1.  Käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

 

Kn 212 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

                                 Kohta 2) Kirjataan toiminnanmuutoksiin henkilöstösiirrot

                                                  Nuorisomuusikon työpanos lisätään kohtaan henkilökunta

213 § TALOUSTOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkovaltuusto on 26.5.2020 § 22 perustanut taloustoimiston toimistopäällikön viran 1.1.2021 alkaen ja hyväksynyt viran tehtävänkuvauksen. Taloustoimiston toimistopäällikön viran tarkoituksena on seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu, toimeenpano ja kehittäminen sekä toiminen taloustoimiston lähiesimiehenä. Pääasialliset tehtävät ovat: johtaa ja valvoa talous- ja henkilöstöhallintoa toimintaa tukevalla tavalla, seurata talous- ja henkilöstöhallinnon alalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia uudistusesityksiä, valvoa seurakunnan taloudellisia etuja ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin, laatia ehdotus talousarvioksi ja tuloveroprosentiksi ja osallistua toimintasuunnitelman tekemiseen, seurata talousarvion toteutumista, antaa sitä koskevia ohjeita tai laatia tarvittaessa lisätalousarvio, laatia tilinpäätös, valmistella ja panna täytäntöön toimialaansa kuuluvat asiat, toimia talousjohtajan sijaisena sekä sijaistaa tarvittaessa kirjanpitäjää ja palkkasihteeriä.

Pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Eduksi luettiin hyvä SAP-osaaminen. Lisäksi kirkkolain (KL) 6 luvun 13 § 2 mom. 1. kohdan mukaan virkasuhteeseen valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Viran haettavaksi julistamisen tavasta keskusteltiin 21.9.2020 puheenjohtajiston palaverissa. Kokemuksen viran määräaikaisesta hoitajasta ovat olleet hyvät. Virka esitetään laitettavaksi haettavaksi ainoastaan ilmoitustaululle. Liitteenä nro 188 on hakuilmoitus. Henkilöstöstrategiassa edellytetään esimiesasemaan valittavien testausta. Viran määräaikainen hoitaja testattiin jo määräaikaista virkaa täytettäessä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) laittaa taloustoimiston toimistopäällikön virkaan haettavaksi 1.10.-15.10.2020 väliseksi ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle.

2) että, virka on vaativuusryhmässä 602 ja peruspalkka on 3522,05 €/kk. Kokemuslisä voi KirVESTES:n säännösten ja kokemuksen mukaan olla max 12 %. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

3) että, virka on kokoaikainen, jossa noudatetaan liukuvaa toimistotyöaikaa, joka on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Osa työajasta voidaan tehdä etätyönä.

4) valita haastatteluryhmään talousjohtajan, kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä

Kn 188 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 4.) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri.

****

Kn § 213

Toimistopäällikön virka oli haettavana 1.-15.10.2020. Virkaan tuli yksi hakemus. Haastattelu toteutettiin 22.10.2020. Hakija täyttää kelpoisuusehdot. Hakemus ja CV ovat liitteenä nro 213. Haastattelussa saadun kuvan ja sen kokemuksen perusteella, mitä hakijasta on saatu hänen toimiessa taloustoimiston toimistopäällikön määräaikaisessa virassa haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Tiina Ahosen valintaa toimistopäällikön virkaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita Tiina Ahosen taloustoimiston toimistopäällikön vakituiseen virkaan 1.1.2021 alkaen
 2. että ennen viran vastaanottamista valitun ei tarvitse esittää terveydentilaa koskeva selvitystä.
 3. että, koeaika on 6 kuukautta.
 4. että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1.
 5. että, viran pääasialliset tehtävät ovat johtaa ja valvoa talous- ja henkilöstöhallintoa yhdessä talousjohtajan kanssa ja sijaistaa talousjohtajaa, valmistella (mm. tilinpäätös ja talousarvio) ja panna täytäntöön toimialansa asiat ja hyväksyä toimialansa laskuja sekä seurakunnan maksumääräykset ja palkka-aineistot, sijaistaa tarvittaessa kirjanpitäjää ja palkkasihteeriä. 
 6. että, virka on vaativuusryhmässä 602 ja peruspalkka on xxx,xx €/kk). Kokemuslisä voi KirVESTES:n säännösten ja kokemuksen mukaan voi olla max 12 %. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. 
 7. että, virka on kokoaikainen, jossa noudatetaan liukuvaa toimistotyöaikaa, joka on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
 8. vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 213 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti

214 §  TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA LUOTSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA SAIRAANHOITAJAN OIKEUS ANTAA SAIRAUTTA KOSKEVA TODISTUS

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt Aava Luotsin käyttöönottoa työterveydenhuollossamme ja 5.10.2020 päättänyt, että Luotsi-palvelu otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen ja, että yhteistyötoimikunta arvioi palvelun toimivuutta vuoden kuluttua käyttöönotosta.

Luotsi-palvelussa yhteydenotto työterveyshuoltoon tapahtuu aina soittamalla Luotsi-palvelun numeroon. Puheluun vastaa aina työterveyden ammattilainen; terveydenhoitajat ja muutama sairaanhoitaja ja tukena heillä on Luotsin lääkärit. Palvelu on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Näin hoito alkaa heti ja puheluun vastaajalla on potilaan terveysprofiilin tiedot hoidontarpeen arvioinnin tukena. Työterveyshoitaja voi ohjata potilaan suoraan oikean asiantuntijan etä-tai lähivastaanotolle. Nykyään Aava Luotsi hoitaa yli 60 % asioista etänä. Työntekijöiden aikaa säästyy ja hoito on kustannustehokasta työnantajalle. 

Työnantaja saa tietoa henkilöstön terveystilanteesta, muutoksista, terveysriskeistä sekä työterveyshuollon vaikuttavuudesta. Työntekijä saa heti oikeaa hoitoa, koska Luotsi-tiimillä on käytössään kattavat tiedot henkilön terveysprofiilissa. Luotsi-palvelun käyttöönotto ei aiheuta lisäkustannuksia. Luotsin hoitajat laskuttavat työstään Aavan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti sairaanhoitajan hinnoittelun mukaisesti, kun mm. annetaan hoito-ohjeita. Puhtaasta ajanvarauspuhelusta taas ei laskuteta.

Luotsimallissa Luotsin hoitajalla on oikeus antaa sairautta koskeva todistus omailmoitteisen poissaolon esimiehen antaman luvan päälle tarvittaessa 1-3 päivää, tai Korona-aikana on ollut myös pidempää 1-5 päivää oikeutta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**                                

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä

 1. Yhteistyötoimikunnan hyväksymän Aava Luotsi palvelun käyttöönoton työterveydenhuollossa 1.1.2021 alkaen
 1. Luotsin hoitajille oikeuden antaa sairautta koskevan todistuksen esimiehen hyväksymän sairausloman lisäksi tarvittaessa 1-3 päivää ja yleisvaarallisen tartuntataudin (epidemian) aikana 1-5 päivää.

Kn 214 § Päätös:               Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

215 §  SIJOITUSRAPORTTI 30.9.2020

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019 -. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Lisäksi seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle kattava raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Sijoitustoiminnan salkunhoitaja/sijoitusneuvoja voidaan pyytää kirkkoneuvostoon raportoimaan suullisesti sijoituksista. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitussalkuissa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sijoitusten arvoissa tapahtui raju lasku Korona-pandemian luoman terveyskriisin johdosta. Terveydenhuollon kantokyvyn kestävyyden takaamiseksi ja koronavirukseen sairastavuuden vähentämiseksi laajasti suljettiin tai rajoitettiin yhteiskunnan toimintoja. Tämä johti talouden supistumiseen. Vahvan velkaelvytyksen ansiosta sijoitusten arvot ovat korjautuneet melko paljon toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Kuitenkin esim. luottokorien yhtiöissä on tapahtunut luottovastuutapahtumia ja tämä tulee johtamaan siihen, että sijoitettuja pääomia ei saada täysimääräisesti takaisin. Samoin syyskuussa koronavirustartuntojen määrät ovat voimakkaasti lisääntyneet maailmanlaajuisesti ja osakemarkkinoiden heilahtelut ovat myös lisääntyneet.

Kolmen kuukauden jaksolla seurakunnan OP-Private salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset: myyty joukkovelkakirja-lainat: OP CLN Eurooppa 28/2018, nimellisarvo 50.000€ ja OP CLN Globaali 15/2019, nimellisarvo 50.000€. Rahastoissa lunastettu OP Vuokratuotto-rahastoa 300.000€ ja merkitty OP Alternative Portfolio-rahastoa 300.000€. OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 587 749 €.

Kolmen kuukauden jaksolla seurakunnan Nordea salkkuun on tehty Varainhoito Tasapaino kasvu 1 rahastoon 50.000 €:n lisäsijoitus. Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli vuoden 2020 alussa 1 827 304 € ja markkina-arvo 30.9.2020 oli 1 972 586 €. Lisäsijoitukset huomioiden sijoitusten kehitys vuoden alusta on ollut -1,45 % (maaliskuun lopussa tilanne oli -10,7 %).

Hautainhoitorahaston sijoitusten arvo on säilynyt ennallaan.

Yksityiskohtaisempi sijoitusraportti 30.9.2020 tilanteesta on liitteenä nro 215.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä nro 215 olevan sijoitusraportin 30.9.2020.

Kn 215 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

216 § KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen tartuntataudin aikana. Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja keskinäisestä avunannosta.

Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:

 • Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
 • Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
 • Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
 • Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
 • Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen. Liite nro 71a.

WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin viikon 12.

Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d piispojen ohjeistus 16.3.2020

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.

                                 Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä.        Kirkkoneuvosto suosittelee myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 98

Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19 virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen 30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71 päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.

Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on kesälomien hyväksyntää viivästytetty, kunnes kesän rippikoululeirien toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.

Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta leirit on siirrettävä eteenpäin.

Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.  Tällä taataan paremmin kylmäsäilytystilojen kapasiteetin riittävyys, mikäli kuolleisuus kohoaa. Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten tekemiseen kuin haudankaivuuseen.

Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettu-terminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 % lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.

Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020 mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä 15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin.  Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa.

Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava 15.5.2020 mennessä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.

Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.             

Kn 98 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 119      

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa kesätoimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ohjeistuksia antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Piispat ovat laatineet 5.5.2020 ohjeistuksen seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (liitteenä nro 119a). Kirkkohallitus on laatinut yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja konsultoiden Ohjeen lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana, jonka ohjeistukset on huomioitu oman seurakuntamme linjauksissa.

Piispojen ohjeistuksen mukaan Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä.

Muuta kokoavaa toimintaa voidaan myös 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.

Valmiusjohtoryhmä linjasi kokouksessaan 6.5.2020 toimenpiteitä hallituksen ja piispojen ohjeistuksen perusteella. Linjaukset ovat liitteenä nro 119b.

 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 119b mukaista ohjeistusta 14.5.2020 alkaen

Kn 119 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 135      
Piispoilta on saapunut 19.5.2020 uusi tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen liitteenä nro 135a. Ohjetta valmisteltaessa on konsultoitu eri viranomaisia ja päättäviä tahoja, ja ohje on linjassa STM:n aluehallintovirastoille antamien linjausten kanssa.

Ohjeessa seurakunnan tiloissa tapahtuvan kirkon jumalanpalveluselämän – messujen ja kirkollisten toimitusten – katsotaan olevan luonteeltaan julkisia tilaisuuksia. Siksi niitä – tilan koosta riippuen – koskee 1.6. alkaen 500 hengen kokoontumisrajoitus. Kirkollisia toimituksia seuraavat hää- tai kastejuhlat tai muistotilaisuudet sen sijaan ovat yksityisiä tilaisuuksia. Niitä siis koskee 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Uuden ohjeistuksen perusteella on valmiusjohtoryhmä kokouksessaan tarkentanut aiempia ohjeistuksia seurakunnan toimintaa ja tilojen henkilömääräkapasiteettia turvaväleillä koskien 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on päivitetty korona-ohjeistukseen.

Rippikoulutyössä on laadittu turvallisuusohjeistukset sekä työntekijöille että leiriläisten perheisiin. Viestinnässä on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma kesän toimintaa koskien, jos toiminnassa ilmenee koronaepäily tai koronatapaus. Kriisiviestintäsuunnitelma liitteenä nro 135b.

Liitteenä nro 135c uusimmat linjaukset noudatettavista ohjeista Järvenpään seurakunnassa.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 135c mukaista ohjeistusta 1.6.2020 alkaen                   

Kn 135 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 167

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (liite nro 167a) 17.6.2020 on informoitu poikkeustilan purkamisen vaikutuksista pääasiassa seurakuntien ja kirkon hallintoon.

Kirkkohallitus antoi 24.3.2020 kaksi väliaikaista määräystä, jotka pohjautuivat koronaviruksen aiheuttamaan poikkeusoloihin sekä valmiuslain käyttöönottoon. Valtioneuvoston 15.6.2020 tekemän päätöksen johdosta valmiuslakia ei enää sovelleta 16.6.2020 lukien. Siten myös valmiuslain soveltamisen nojalla annettu väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro 131) ei enää ole voimassa. Määräyksen voimassaolon päätyttyä toimielinten sähköiset kokoukset eivät ole enää mahdollisia. Kokouksen laillisuus edellyttää, että enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä on saapuvilla kokouspaikalla. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ei voi myöskään enää käyttää kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa.

Kokouskäytäntöjä koskien ohjeistetaan, että kokouspaikalla on syytä noudattaa annettuja suosituksia ja järjestää kokoustila siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli (n. 1,5 m) tai muutoin ohjeistaa jäsenet istumaan niin, että väliin jää riittävät välit. Kokoustilana on tarkoituksenmukaista käyttää sellaista tilaa, jossa suositukset turvaväleistä voidaan huomioida.

Kirkon tietoturvapolitiikasta annetun väliaikaisen määräyksen voimassaoloa on 17.6.2020 päätetty jatkaa kirkkolain 16 luvun 11 §:n nojalla elokuun loppuun asti. Tämä mahdollistaa kirkon jäsentietojärjestelmän käyttämisen KIRKKO-verkon ulkopuolelta. Päätös perustuu suositukseen etätyön jatkamisesta kesän yli.

Kesän toiminta on seurakunnassa niin leirien kuin kokoavan toiminnan suhteen voitu viedä läpi suunnitellusti. Koronavirustapauksia ei ole toiminnassa eikä leireillä esiintynyt. Joitakin koronavirustestauksia on tehty niin osallistujien kuin työntekijöiden osalta, mutta ne ovat antaneet negatiivisen tuloksen. Konfirmaatiot on käynnistetty elokuun alusta kesällä ohjeistetulla vierasmäärällä ja toteutustavalla. Elokuun loppupuolella vierasmäärää on jouduttu tautitilanteesta johtuen hieman rajaamaan enemmän.

Kirkkohallituksessa on valmisteltu piispojen kanssa neuvotellen tiedoksianto seurakunnille, joka julkaistiin 7.7.2020. Siinä kerrottiin uudet viranomaislinjaukset 1.8.2020 alkaen ja päivitettiin piispojen 19.5.2020 antamaa ohjetta. Ohjeistusten pohjalta on valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä yhteiskokouksissaan 19.8. ja 26.8. päivittänyt seurakunnan toimintaa ja työskentelyä koskevia ohjeistuksia.

Viimeisin koronaohjeistus on liitteenä nro 167b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 167b mukaista ohjeistusta 1.9.2020 alkaen

Kn 167 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

****

Kn § 216       Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 22.10.2020 kaksi aluettaan koskevaa päätöstä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista marraskuun aikana. Helsingin ja Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. 

 Seurakunnan kokoontumisiin päätöksellä ei sinänsä ole suoranaista vaikutusta, koska yleisötilaisuuksissa on noudatettu muutoinkin turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Lisäksi valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 30.9.2020 antanut kasvomaskin käyttösuosituksen ohjeistusten mukaisesti kokoontumisiin seurakunnan tiloissa yli 15-vuotiaille ja samoin myös työpaikalle. 

HUS on antanut alueelleen suosituksen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Samoin KeuSote on antanut alueelleen omat suosituksensa mm. harrastustoimintaa koskien. Näiden suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan kokoavaan toimintaan käydään lokakuun viimeisen viikon alussa palaveri kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon kesken, jolloin tarkentuu seurakunnan oma koronaohjeistus. 

Valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 21.10.2020 antanut työryhmälle tehtäväksi suunnitella joulunajan toiminnan toteuttamisen nykyisten rajoitusten ja suositusten pohjalta ja asiasta on tarkoitus päättää lokakuun loppuun mennessä. Suunnitelmaa muutetaan tilannekuvan ja suositusten muuttuessa. 

Viimeisin koronaohjeistus lähetetään sähköisesti kokoukseen osallistuville, mikäli KeuSoten alueen seurakuntien kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon palaveri suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan toimintaan saadaan pidettyä ennen neuvoston kokousta. 

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen

                                  nro 216 mukaista ohjeistusta 27.10.2020 alkaen 

Kn 216 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

217 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

218 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

219 §             KIRKKOVALTUUSTON 20.10.2020 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 20.10.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

31 § Kokouksen avaus

32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

34 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

35 § Ääntenlaskijoiden valinta

36 § Eron myöntäminen Kalle-Pekka Hietalalle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen valitseminen kasvatusjohtokuntaan sekä Mäntsälän   seurakunnan Kehitysvammatyön johtokuntaan

Kalle-Pekka Hietala, Anni Hyvärinen, Mika Korpela, Sanna Ylä-Jussila, Kasvatusjohtokunnan sihteeri, palkkasihteeri

37 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2021

Talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirjanpitäjä, verohallinto

38 § Tiedoksi

39 § Valitusosoitus

40 § Kokouksen päätös

 

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Kn 219 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

220 §             TIEDOKSI

 

 1. YLEISKIRJEET 


26/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 135-2020 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 136-2020 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 137-2020 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 138-2020 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 139/2020 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 140/2020 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

26/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 141-2020 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

25/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessäHengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut ydinosaamiskuvaukset
24/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys

23/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Talousarvion valmistelun perusteet 2021

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Lähetetään sähköisesti (liite 220/2)

 1. KIRKKOHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJANOTE DKIR/798/02.03.00/2020

Lähetetään sähköisesti (liite 220/3)

 1. PAPISTON TYÖVUORO- JA VAPAA-AIKA LISTAT 10/20 – 1/21            

Lähetetään sähköisesti (liite 220/4)                            

 1. VEROTILITYKSET 2015–2020 KUUKAUSITTAIN                                         

Lähetetään sähköisesti (liite 220/5)

 1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; AHO, A                                              (liite 220/6)                                                                                                                                                    

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi  

Kn 220 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

Kirkkoneuvosto 27.10.2020 § 221

221 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan valmistelun käynnistäminen kasvatusjohtokunnassa, keinot ja vaikuttaminen seurakunnan hallinnossa

Kn 221§ Päätös:     Merkittiin tiedoksi

222 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 222 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

223 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 223 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.21.