JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                        
PÖYTÄKIRJA 9/2022

Kirkkoneuvosto

AIKA: Tiistai 7.6.2022 klo 18.30
PAIKKA:  Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

 1. §                   KOKOUKSEN AVAUS
 2. §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 5. § (liite)         XXXX VIRKAVAPAA-ANOMUS VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRASTA
 6. §                   LAUSUNTO KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMISESTÄ TUOMIOKAPITULILLE
 7. §(liite)          HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÖ
 8. § (liite)         TYÖAJAN LYHENTÄMINEN – SEURAKUNTAMESTARI XXXX
 9. § (liite)         OSTOTARJOUS JAMPAN OSTOSKESKUKSEN OSAKKEISTA
 10. §                   KIINTEISTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
 11. §                   PALKKOJEN TARKISTUKSEN SELVITTÄMINEN
 12. § (liite)         ESITYS VAIHTOKAUPASTA HAARAJOEN VANHA PUUKOULU / MANKALAN KERHOTILA
 13. §                   HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSRETKELLE OSALLISTUMJISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN
 14. § (liite)         KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUU 2022
 15. § (liite)         TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
 16. §                   KIRKKOVALTUUSTON 1.2.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKSTAMINEN JA TOIMEENPANO
 17. §                   KIRKKOVALTUUSTON 31.5.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKASTAMINEN JA TOIMEENPANO
 18. § (liite)         TIEDOKSI
 19. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 20. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 21. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Henry Berg Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (POISSA) sij. Aino Luhtasela

Tuija Kuusisto, saapui klo 19.22 §§ 157 ja 160 sijalla Terttu Sihvola-Rauttu, poistui klo 19.22.

Esko Lappalainen

Ida Luuk (POISSA) sij. Emmi Mäkinen

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka (POISSA) sij. Unna Harjula

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 20.00

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen    

Pöytäkirja pidetään julkisesti 8.6.-21.6.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

 149.§  KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33. Alkuhartauden piti Arvi Kekäläinen. Laulettiin virsi

150. §  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 3.6.2022.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 150 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

151. §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Ida Luuk.

Kn 151 § Päätös:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitetään vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Emmi Mäkinen.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

152.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Pykälien käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että kokouksen aluksi varsinaisina esiteltävinä asioina käsitellään § 157 Ostotarjous Jampan ostoskeskuksen osakkeista sekä

§ 160 Esitys vaihtokaupasta Haarajoen vanha puukoulu / Mankalan kerhotila.

§ 166.9; Tiedoksi; Populus -viranhaltijapäätökset, Vuorinen, Ahonen; lisätään

§ 166.10; Tiedoksi; Naisten Pankin korkkarijuoksut -haaste; lisätään

§ 166,11; Tiedoksi; Ikonilahjoitus seurakunnalle: lisätään

Kn 152 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

153. § XXXX VIRKAVAPAA-ANOMUS VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRASTA

Xxxx on valmistunut teologian maisteriksi ja hän on saanut pappisvihkimyksen 29.5.2022 Espoon tuomiokirkossa. Samalla päivämäärällä Xxxx on saanut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista Vokaation Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 29.5.–30.11.2022.

Ma. seurakuntapastori anoo virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta ajalle 29.5.2022 – 30.11.2022. Anomus liitteenä nro 153. Nimenomaisessa tapauksessa virkavapaa voidaan myöntää takautuvasti alkaen 29.5.2022.

**

Esityksen valmistelijat: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Xxxx myönnetään anomuksensa mukaisesti virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta toimiakseen ma. seurakuntapastorin virassa ajalla 29.5. – 30.11.2022.

.Kn 153 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

154.§  LAUSUNTO KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMISESTÄ TUOMIOKAPITULILLE

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt päätöksellään 19.5.2022 kappalainen Heli Kosolalle anomuksensa perusteella osittaista virkavapautta (80 %) Järvenpään seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.9.2022–14.8.2024. Heli Kosola on valittu kyseiseksi ajaksi vs. perheneuvojan virkaan Järvenpään, Keravan ja Tuusulan Perheasiain neuvottelukeskuksessa kirkkoneuvoston päätöksellä 26.4.2022 § 110.

Järvenpään seurakuntaan on vihitty 29.5.2022 kaksi seurakuntapastoria ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 29.5.2022-30.11.2022. Näistä ma. seurakuntapastoreista Sanna Hassinen on työskennellyt pitkään (1.12.2008-) Järvenpään seurakunnan palveluksessa lastenohjaajana ja varhaiskasvatustyönohjaajana. Sanna Hassisen työalana on varhaiskasvatus, josta hänellä on vahva kokemus aiemman työskentelynsä kautta. Pidemmän sijaisuuden puoltaminen Sanna Hassiselle antaa paremmat mahdollisuudet rekrytoida Sanna Hassisen varhaiskasvatustyönohjaajaan virkaan sijainen.

Vaikka Heli Kosolan virkavapaa on 80 %, sijaisuus voidaan täyttää 100 % ma. seurakuntapastorin virkana. Puuttuva 20 % voidaan kattaa huomioimalla tarvittava lisäresurssi vuosien 2023 ja 2024 TTS:ssä palkkavaroissa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää puoltaa virkamääräyksen pyytämistä seurakuntapastori Sanna Hassiselle ma. seurakuntapastorin

virkaan ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024. Määräaikaisuuden peruste on kappalainen Heli Kosolalle myönnetty osittainen (80 %) virkavapaus ajalla

1.9.2022 -14.8.2024.

Kn 154 § Päätös:        

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

155.§ HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÖ

Hautausmaamestarin toimi oli uudelleen haettavana 26.4.-16.5.2022. Hakemuksia tuli 5 kpl määräaikaan mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, HS Oikotie Työpaikat, mol.fi, duunitori rekrytointikanavissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Lisäksi Kotimaa-lehdessä on pieni ilmoitus paikasta ja netti-info mistä saa lisätietoa haettavasta toimesta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 155. Seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja valitsivat hakijoista kaksi haastateltaviksi saatujen hakupapereiden perusteella (Marko Julin ja Anna-Kristiina Kullberg). Haastatteluryhmä Riitta Soinola, seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja suorittivat haastattelut 30.5.2022.

Haastateltujen opintojen, työkokemuksen ja haastattelussa antamansa vaikutelman perusteella haettavaan hautausmaamestarin toimeen sopivuudesta haastatteluryhmä asetti ykkössijalle Marko Julinin ja kakkosijalle Anna-Kristiina Kullberg.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita hautausmaamestarin toimeen Marko Julinin 1.7.2022 alkaen 
 2. valita varasijalle valitun kieltäytymisen varalle Anna-Kristiina Kullbergin 
 3. että ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
 4. että, toimessa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa
 5. että, toimen sijaintipaikka on Järvenpään hautausmaan huoltorakennus, Kaukotie 48
 6. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat hautojen kaivuuta, peittämistä ja kunnostamista, hautausmaan yleis- ja viherhoitoa, jätehuoltoa, konetyöskentelyä ja koneiden huoltotoimia, lumitöitä ja hiekoitusta, atk-työskentelyä, asiakaspalvelua ja toimistotyötä, vainajien vastaanottoa, siunauskappelin suntion tehtävät, puhtaanapito- ja kiinteistöjenhoito tehtäviin osallistumisen. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus seurakuntapuutarhurin sijaistamiseen.
 7. että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
 8. että, toimi on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia, tehtävässä on myös viikonlopputyötä
 9. vuosiloma ja muuta työsuhteen ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 155 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti. 

156.§ TYÖAJAN LYHENTÄMINEN – SEURAKUNTAMESTARI XXXX

Seurakuntamestarin virassa oleva Xxxx on hakenut 10.5.2022 § hakemuksellaan, joka on liitteenä nro 124 työaikansa lyhentämistä 60 % toistaiseksi 1.6.2022 alkaen. Kipa järjestelmien takia 3 viikon työaikajaksoisen ollessa käytössä muutos ei onnistunut teknisesti vaan aloitus siirtyy 13.6.2022. Tämä muutos sopii Ilkka Niemelle.

Seurakuntamestari (johtava) Harri Ahdesmäki on ilmoittanut lausuntonaan, että työt saadaan järjesteltyä työajan lyhennyksestä huolimatta ja on puoltanut hakemusta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, seurakuntamestari Xxxx anomuksen ja suostumuksen mukaisesti lyhentää hänen työaikaansa toistaiseksi 13.6.2022 alkaen 60 %:iin, joka on voimassa olevan KirVESTES sopimuksen mukaisesti 22 tuntia ja 57 minuuttia viikossa.

Kn 124 § Päätös:

Kirkkoneuvoston käymän keskustelun perusteella ja muutetun pohjaesityksen mukaisesti asia palautetaan jatkovalmisteluun.

****

Kn § 156

Xxxx on toimittanut uuden 25.5.2022 allekirjoitetun hakemuksen, joka on liitteenä nro 156, lyhennetystä työajasta 60 % ajanjaksolle 13.6. – 30.9.2022.

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää seurakuntamestari Xxxx hänen uuden hakemuksensa mukaisesti lyhennetyn työajan 60 % ajalle 13.6.2022 - 30.9.2022 joka on voimassa olevan KirVESTES sopimuksen mukaisesti 22 tuntia ja 57 minuuttia viikossa.

Kn 156 § Päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

157. § OSTOTARJOUS JAMPAN OSTOSKESKUKSEN OSAKKEISTA

Järvenpään kaupungin maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen on lähettänyt sähköpostitse 25.5.2022 ostotarjouksen Jampan ostoskeskuksen osakkeista. Liitteenä nro 157 on kaupungin ostotarjous palaneen ostoskeskuksen osakkeista (tontista). Seurakunnan Jampan seurakuntakoti oli ko. tontilla ja seurakunta on Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakas. Kaupunki on tehnyt kaikille Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkaille ostotarjouksen näiden osakkeista. Ostotarjous perustuu em. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistaman tontin arvoon, joksi kaupunki on määritellyt 240 €/kem2.

Ostotarjous perustuu siihen, että kaupunki saa ostaa kaikki osakkeet ja sen jälkeen yhtiö puretaan. Tämän jälkeen kaupungilla on mahdollisuus kaavoittaa tontti ja aluetta laajemminkin Jampan keskustassa, jossa kaupunki omistaa muitakin tontteja. Sen jälkeen kaupunki ottaisi vetovastuun alueen rakennuttamisesta. Seurakunta on ilmoittanut kaupungin maankäyttöjohtajalle, että seurakunta on halukas olemaan jatkossakin mukana osakkaana tai vuokralaisena alueelle rakennettavassa kohteessa ja seurakunta on määritellyt omat tavoitteensa tulevasta uudesta seurakuntakodista Jampassa.

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallitus on 30.5.2022 keskustellut kaupungin osakkaille tekemästä tarjouksesta ja siellä edustajat ilmaisivat halunsa hyväksyä kaupungin ostotarjous osakkeista.

Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 3. kohdan mukaan niin irtaimen omaisuuden luovutus kuuluvat kirkkoneuvoston toimivaltaan. Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeet ovat seurakunnan irtainta omaisuutta.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 157 tarjouksen mukaisesti seurakunnan omistamien Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeiden myymisen Järvenpään kaupungille hintaan 80.000 €.

Kn 157 § Päätös:

Henry Berg ilmoitti esteellisyydestään § 157 asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Tuija Kuusisto oli jäävännyt itsensä asian käsittelystä, paikalla käsittelyssä oli Kuusiston varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu.

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian yksimielisesti jatkovalmisteluun. 

158. § KIINTEISTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.5.2020 § 19 seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2020-2029. Kirkkoneuvosto valitsi 24.11.2020 § 253 kiinteistöstrategian seurantaryhmän ja määritteli, että ensimmäinen seurantaraportti tuodaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle vuonna 2022. Kiinteistöstrategiatyöryhmän jäseniksi valittiin vuosiksi 2021-2022 luottamushenkilöt Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen ja Marja Noso. Viranhaltijoista ryhmään valittiin kirkkoherra Vesa Koivisto, ylläpitopäällikkö Janne Nordström, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren ja talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja) ja koordinaattori Minna Kotajärvi (sihteeri). Ylläpitopäällikön irtisanouduttua ja uuden aloitettua 1.6.2022 on seurantaryhmää syytä täydentää.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistöstrategian seurantatyöryhmän vuoden 2022 loppuun saakka Janne Nordströmin tilalle ylläpitopäällikkö Tapani Alatalon.

Kn 158 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

159. § PALKKOJEN TARKISTUKSEN SELVITTÄMINEN

Kirkkoneuvoston 26.4.2022 kokouksen 114 §:ssä Muut esille tulevat asiat esitettiin palkkojen tarkistuksen selvittämistä koko henkilökuntaa koskien vuoden loppuun mennessä tulevien rekrytointien helpottamiseksi. Seurakunnan palkkatyöryhmässä 6.5.2022 asiasta keskusteltiin.

Keskustelussa todettiin, että kirkkoneuvoston tahtotila koko henkilöstön palkkauksen läpikäynnistä jäi epäselväksi. Lisäksi uudessa KirVESTES 2022-2024 sopimuksessa on suorituslisän soveltamisohjetta täsmennetty siten, että suorituslisää ei voida maksaa yleiskorotuksenomaisesti kaikille. Järvenpäässä on maksettu 0,6 % osuus suorituslisästä kaikille yleiskorotuksen luonteisesti ja sen lisäksi on maksettu laadittujen periaatteiden mukaan 1,6 % osuus palkkasummasta.

Todettiin että kaikkien tehtävänkuvausten läpikäymisellä ei saavuteta kaikkien palkkojen korottamista, koska joidenkin tehtävien kohdalla ei ole tapahtunut muutoksia tehtävien vaativuuksissa tai toimintaympäristössä. Jos tehtävänkuvauksia pyritään muokkaamaan ”väkisin”, jotta korotuksia saadaan aikaan, romuttuisi vaativuuskriteerien pohjalle perustuvan vaativuusryhmien ja peruspalkkojen määrittely nykyisin linjatulla tavalla.

Jos kirkkoneuvoston tarkoituksena on ollut kaikkien palkkojen tarkistaminen, se saataisiin parhaiten aikaan korvaamalla poistuva 0,6 % suorituslisäosuus neuvoston määrittelemällä riittävällä Järvenpää-lisällä. Järvenpää-lisä esimerkiksi samansuuruisena euromääränä korottaisi pieniä palkkoja suhteessa enemmän ja vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti rekrytointiongelmiin, joita on ollut erityisesti tukipalveluiden matalapalkkaisimmissa tehtävissä. Palkkatyöryhmä totesi, että talousjohtaja valmistelee asiasta esitystä, jotta kirkkoneuvoston tahtotila tulisi selvemmäksi.

Suorituslisää maksetaan tällä hetkellä 1,6 % suorituslisään varatusta summasta noin kolmasosalle henkilöstöstä. Kiitettävästä työsuorituksesta saa 120 €/kk ja Erinomaisesta työsuorituksesta saa 160 €/kk. Suorituslisäjärjestelmä on käytössä koko henkilöstöllä vakituisilla ja yli 4 kuukautta palvelevilla sijaisilla ja määräaikaisilla. Suorituslisäjärjestelmä ei koske ylintä johtoa. He tekevät alaisillaan sektoreilla työskentelevän henkilöstön osalta suorituslisäpäätökset esihenkilöiden esityksistä. Työsuorituksen perusteella jaettava suorituslisäsumma on n. 3000 €/kk vakituisten osalta. Sijaisille ja määräaikaisille suorituslisä maksetaan kertakorvauksena työsuhteen päättyessä koko jaksolta.

Suorituslisästä kaikille peruspalkkaa laskettu 0,6 % osuus on henkilöä kohti euroissa palkasta riippuen n. 12 €/kk – 26 €/kk. Yhteensä tämä osuus on noin 1200 €/kk ja 15000€/v.

Mahdollinen Järvenpäälisä samansuuruisena euromääräisenä korotuksena painottuisi päinvastoin kuin prosenttikorotukset. Esim. 50 €/kk lisä merkitsisi palkka-asteikon alapäässä 2,5 % korotusta ja palkka-asteikon yläpäässä noin 1,1 % korotusta. Lisän maksamisessa tulisi huomioida työaikaprosentti huomioiden. Nykyisellä henkilöstömäärällä lisäpalkkakustannukset olisivat n. 5000 €/kk ja 62500 € vuodessa. Lisäksi tulisivat henkilöstösivukustannukset 24 % eli 15000 €.

Kolmantena tarkasteltavana palkkaelementtinä ovat tehtävänkuvauksien mukaiset peruspalkat. Järvenpään seurakunnassa on tehtävänkuvauksia käyty läpi periaatteessa aina kehityskeskusteluissa ja myös vuoden aikana, mikäli henkilön tehtävissä on tapahtunut isompia muutoksia tai toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Kirkkoneuvoston linjauksen mukaan tällaisen tehtävämuutosesityksen tulleessa asia on valmisteltava kolmessa kuukaudessa kirkkoneuvostolle. Tätä työtä jatketaan ja tehdään koko ajan mutta sellaisen odotusarvo, että kaikkien palkat nousisivat tehtävänkuvien muutoksella ei ole realistinen. Lisäksi kun jokin virka- tai työtehtävä vapautuu, käydään ko. tehtävän tehtävänkuvaus läpi ja tehdään tarvittavat muutokset tehtävien sisällöissä ja niiden vaikutuksessa tehtävän vaativuuskriteereihin ja vaativuusryhmään.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käy keskustelun suuntaviivoista, mitä palkkojen tarkistamiseksi rekrytointien helpottamiseksi tulisi tehdä.

Kn 130 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto edellyttää jatkovalmistelua lähtökohtaisesti keskustelussa esitetyn 75 euron/kk Järvenpää-lisän pohjalta.

****

Kn § 159

Kirkkoneuvoston päättämän Järvenpää-lisän jatkovalmistelu henkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja samalla nykyisen henkilöstön motivoimiseksi 75

€/kk summalla käsittää toimenpiteen kustannusvaikutuksen ja tekniset järjestelyt summan jakamiseksi erilaisia työaikoja ja työjaksoja tekeville.

Kokoaikaista henkilöstöä seurakunnalla on n. 78 kpl ja osa-aikaista henkilöstöä

n. 10 kpl. Eri pituisia määräaikaisia virka- ja työsopimuksia oli vuonna 2021 yhteensä 53 kpl. Määräaikaisiin virka- ja työsopimuksiin esitys olisi, että 75 € Järvenpää-lisä koskisi täysimääräisesti (huomioiden kuitenkin osa- aikaisuusprosentti) kaikkia, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 6 kuukautta. Niille, joiden palvelussuhde kestää kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen Järvenpää-lisästä maksetaan 50 % (huomioiden kuitenkin osa- aikaisuusprosentti). Kahta kuukautta lyhyemmästä virka/työsuhteesta ei makseta Järvenpää-lisää.

75 €/kk Järvenpää-lisä merkitsisi arviolta n. 7 500 €/kk lisäpalkkakustannuksia ja henkilöstösivukulut huomioiden kustannukset olisivat n. 9 300 €/kk. Kokonaisvuosikustannuksena lisäkustannus olisi n. 116 000 € vuodessa. KirVESTES-sopimuksen Järvenpään seurakunnassa käytössä olevien alimpien vaativuusryhmien palkkatasossa Järvenpää-lisä merkitsisi 3,7 % korotusta ja ylimpien vaativuusryhmien kohdalla noin 1,6 % korotusta.

Mikäli Järvenpää-lisä tulisi voimaan jo vuoden 2022 puolella, kuten kirkkoneuvoston keskusteluissa oli esillä, kustannuksia kohottava vaikutus saattaisi nousta yli talousarvion kustannuspaikkojen toimintakatteen ja henkilöstömäärärahoihin varatun summan.

Talousarvioon on otettava tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Järvenpään seurakunnan talousarviossa vuodelle 2022 (sivu 13) sitovuustasoksi on määritelty toimintakate seuraavasti: pääluokkatasolla kirkkovaltuustoon nähden ja tehtäväaluetasolla (kustannuspaikka) kirkkoneuvostoon nähden. Sitovuustason mukaista toimintakatetta ei saa ylittää. Järvenpää-lisästä päättäminen budjettivaikutusten osalta kuuluu siten kirkkovaltuuston toimivaltaan ja erillisestä henkilöstölle maksettavasta lisästä päättäminen kirkkoneuvostolle. Asia voisi olla seurakunnan 70-vuotisjuhlavuoteen liittyvänä kirkkovaltuuston juhlakokouksen yhtenä aiheena.

Ev.lut kirkossa on käytössä KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän lisäksi ylimmän johdon palkkausjärjestelmä, joka koskee Järvenpään seurakunnassa kirkkoherraa ja talousjohtajaa. Heidän palkkaus- ja tavoitekeskusteluja varten on nimetty luottamushenkilöistä koostuva johdon palkkaustyöryhmä, jonka puolesta esitykset kirkkoneuvostolle tekee kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Järvenpää-lisän käyttöönotettavaksi Järvenpään seurakunnassa 1.10.2022 alkaen seuraavasti:

 1. vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika on kokoaikaista tai työajattomilla ns. virkasuhde on 100 %:nen Järvenpää-lisä on 75 €/kk,

 2. b) vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika tai työajattoman virkasuhteen määrittely on alle a) kohdassa merkityn maksetaan Järvenpää-lisää 75 eurosta sen prosentin mukaan, mikä työ- tai virkasuhteelle on määrätty
  c) määräaikaisia virka- ja työsopimuksissa oleville 75 euron Järvenpää-lisä maksetaan täysimääräisesti (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti) kun palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 6 kuukautta. Niille, joiden palvelussuhde kestää kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen Järvenpää- lisästä maksetaan 50 % (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti). Kahta kuukautta lyhyemmästä virka/työsuhteesta ei makseta Järvenpää- lisää. 
  d) edellä olevat kohdat a-c tulevat voimaan 1.10.2022 mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tarvittavat lisämäärärahat talousarvioon 2022

  Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuodelle 2022 yhteensä 30.000 euron lisämäärärahan Järvenpää-lisää varten kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140 palkka- ja henkilöstösivukulujen tileille seuraavasti. Tilit: 401000 Vakinaisten palkat 18000 €, 40200 Määräaikaisten palkat 4500 € ja 410001 Sosiaalikulut TA 7500 €.

Kn varapj esitys:

Kirkkoneuvoston päättäessä hyväksyä Järvenpää-lisän käyttöönotettavaksi Järvenpään seurakunnassa 1.10.2022 alkaen ja kirkkovaltuuston hyväksyessä tarvittavat lisämäärärahat talousarvioon 2022, esitetään Järvenpää-lisä maksettavaksi samansuuruisena myös ylimmälle johdolle.

Kn 159 § Päätös:   

Kirkkoherra vs. Aino Luhtasela ja talousjohtaja Kari J. Hietala olivat esteellisiä § 159 käsittelyssä. Aino Luhtasela poistui kokouksesta klo 19.34 ja palasi klo 19.36. Kari J. Hietala poistui kokouksesta klo 19.36 ja palasi klo 19.38.

Talousjohtajan esityksen kohdat hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

160. § ESITYS VAIHTOKAUPASTA HAARAJOEN VANHA PUUKOULU/ MANKALAN KERHOTILA

Järvenpään kaupunki on tehnyt esityksen Haarajoen vanhan puukoulun ja Mankalan kerhotilan vaihtokaupasta. Esitys on liitteenä nro 160a). Seurakunnalla on hallintaoikeus eli ns. ikuinen käyttöoikeus Haarajoen vanhan puukoulun yhteydessä olevaan Haarajoen kerhotilaan ja Mankalan kerhotilaan. Kaupungin ja seurakunnan välisen sopimuksen mukaan, jos seurakunta luopuu toiminnasta ko. tiloissa tulee tilat luovuttaa kaupungille sovittavalla hinnalla. Seurakunta on aikanaan vastannut Mankalan kerhotilan rakentamiskustannuksista (tila valmistunut 1999) ja Haarajoen kerhotilan täydellisen peruskorjauksen kustannuksista (peruskorjaus valmistunut 2000). Haarajoen vanhassa puukoulussa on myös osa, jota ei ole peruskorjattu tuolloin. Kaupunki on teettänyt Haarajoen vanhassa puukoulussa kuntotutkimuksen. Tutkimusraportti on kirkkoneuvoston TEAMS-kanavalla luettavana. Hirsikoulu on ikäisekseen melko hyvässä kunnossa mutta kouluun sisältyy riskirakenteita ja 10 vuoden sisällä ylläpitopäällikön arvion mukaan kiinteistö tarvitsee mittavat korjaukset.

Seurakunnan kiinteistöstrategian seurantaryhmä kokoontui 24.5.2022. Muistio kokouksesta on liitteenä nro 160b). Seurantaryhmä ei pitänyt seurakunnan kannalta vaihtokaupan toteuttamista esitetyssä muodossa seurakunnan edun mukaisena. Kerhotilojen arvot seurakunnan taseessa (31.12.2021) ovat seuraavat: Mankalan kerhotila 112 137,67 € ja Haarajoen kerhotila 89 010,11 €.

Toimivaltakysymyksissä kiinteän omaisuuden käsite on jonkin verran tulkinnanvarainen, mutta kirkkolain tulkinnassa oikeutta pitää rakennusta toisen maalla ei ole katsottu kiinteäksi omaisuudeksi. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 3. kohdan mukaan niin irtaimen omaisuuden luovutus kuin kiinteän omaisuuden hankkiminenkin kuuluvat kirkkoneuvoston toimivaltaan edellyttäen, että asia voidaan hoitaa seurakunnan talousarvion puitteissa. Esitetyssä vaihtokaupassa kysymyksessä ei ole alistusasia.

Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

”Tilojen hallinta- ja omistusoikeuksista päätettäessä on vaikutuksia lasten ja perheiden toimintaan kyseisissä toimipisteissä. Tiloista luovuttaessa tulee olla suunnitelma toiminnan jatkamisesta alueella tai selvittää toiminnan tarve. Mankalan tilasta luopumisella tulee olemaan vaikutuksia erityisesti koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttamiseen.”

Tarkempaa lapsivaikutusten arviointia ei ole ehditty tehdä toistaiseksi riittävällä laajuudella.”

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää vastata Järvenpään kaupungin esitykseen seuraavasti:

 1. esitettyä vaihtokauppaa ei sellaisenaan hyväksytä

 2. seurakunnalla on valmius luopua Mankalan kerhotilasta joko myymällä tai vuokraamalla.

 1. seurakunta ei ole valmis ostamaan, eikä vaihtokaupalla ottamaan Haarajoen vanhaa puukoulua omistukseensa. Seurakunta on valmis jatkamaan Haarajoen kerhotilan hallinnointia ja maksamaan erillisen sopimuksen mukaiset korvaukset huolloista ja yhteiskäytöstä kaupungille.

 1. seurakunta on valmis selvittämään uudelleen toimitilatarvettaan Järvenpään pohjoisosassa sekä muuta mahdollista toimitilaa kuin nykyinen Haarajoen vanhan puukoulun kerhotilaa. Yhtenä vaihtoehtona voidaan tutkia Haarajoen K-kaupan vieressä olevan Y-tontin mahdollista ostamista tai vaihtamista Mankalan kerhotilaan.

Kn 160 § Päätös:

Henry Berg ilmoitti esteellisyydestään § 160 asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Tuija Kuusisto oli jäävännyt itsensä asian käsittelystä, paikalla käsittelyssä oli Kuusiston varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu.

Esitys (kohdat a-d) hyväksyttiin yksimielisesti.

161. §  HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSRETKELLE OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN

Seurakunnan yhteistyötoimikunta on edellisen kerran kokouksessa 31.5.2022 käsitellyt mm. henkilökunnan virkistysretkille ja tyky-toimintaan osallistumisen sääntöjä. Yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksyä 5.11.2019 § 281 seuraavan säännön:

Henkilöstön virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnan palveluksessa olevilla, joiden virka- ja työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja työssäolo ao. vuonna on tarkoitettu kestämään yli 4 kk. Virkistysretken ajankohtana virkavapaalla olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske.

Virkistysretken tarkoituksen on henkilökunnan työhyvinvoinnin kohottaminen ja virkistyminen sekä uusien kokemusten tarjoaminen. Toisaalta tarkoituksena on työntekijöiden toisiinsa tutustuminen ja työpaikan yhteisöllisyyden kehittäminen. Näitä viime mainittuja tavoitteita voidaan kehittää virkistysretkellä esim. yhteisin ryhmämuotoisin leikkimielisin tehtävin ja kilpailuin ja mahdollisimman laajalla osallistujajoukolla. Työantajan tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuisi virkistysretkelle. Tätä on huomioitu mm. virkistysretken ajankohtaa riittävän ajoissa suunniteltaessa.

Kn 5.11.2019 § 281 päätetyissä säännöissä on lisäksi huomioitu henkilökunta, joka täyttää edellä olevat ehdot, mutta ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esimiehen) määräämän työtehtävän takia. Tällöin annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 30 € arvosta ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 15 € arvosta.

Virkistysretkelle osallistumisoikeus on edelleen herättänyt erityisesti kysymyksiä kausi-, osa-aikais- ja tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden sekä virkavapaalla olevien osallistumisoikeudesta sekä pois jäävillä virkistysretken korvauksista. Lähtökohtaisesti tarvittaessa töihin kutsuttavia tarvitaan juuri virkistysretken aikaan työtehtäviin, jotta vakituinen henkilökunta pääsee virkistysretkelle. Kausityöntehtävissä ollaan eri pituisia aikoja mutta erityisesti hautaustoimessa on pitkiä kausityöjaksoja ja usein kausitöihin tullaan vuodesta toiseen. Tällöin kausityöntekijöiden integroimista muuhun työyhteisöön virkistysretken avulla kannattaa suosia yhtenä keinona työpaikan yhteisöllisyyttä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, yhteistyötoimikunta

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto hyväksyy, että henkilökunnan virkistysretkelle osallistumista koskevat säännöt ovat 8.6.2022 lukien seuraavat:  

 1. virkistysretkelle on mahdollisuus osallistua seurakunnassa palveluksessa olevilla, joiden virka- tai työsuhde on kestänyt virkistysretken ajankohtaan mennessä yhden kuukauden ja työssäolo ao. vuonna on tarkoitettu kestämään yli 4 kk.
 2. Vakituisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 % 
 3. Määräaikaisen henkilökunnan työaikaprosentti on oltava min. 40 %
 4. virkistysretken ajankohtana virkavapaalla (myös sairausloma) olevaa virkistysretkelle osallistuminen ei koske
 5. Virkistysretkietuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ns. tarvittaessa töihin kutsuttavia. 
 6. Henkilöllä, joka ei pääse osallistumaan virkistysretkelle työantajan edustajan (esihenkilö) määräämän työtehtävän takia, on oltava edustajan (esihenkilön) etukäteen tekemä kirjallinen työmääräys asiasta. Oletusarvoisesti kompensaatiokorvausta poisjäännistä virkistyspäivästä ei saa ilman työmääräystä.
 7. Edustajan (esihenkilön) määräämän työtehtävän takia annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle työntekijälle tai viranhaltijalle 30 € arvosta ja niille, joiden työ- tai virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 15 € arvosta. 
 8. Kompensaatiokorvausta juhlavuoden 2022 yönyli virkistysretkestä esitetään korotettavaksi. Annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle työntekijälle tai viranhaltijalle siten, että kokoaikaiselle 100 € ja alle kokoaikaisen rajan jäävälle 50 €. 
 9. Osallistumatta jättäminen ei tarkoita, että kyseessä olisi ylimääräinen vapaapäivä. Jos ei osallistu, eikä ole työtehtävissä, kyseessä on palkaton virkavapaa, anottava saldovapaa tms.
 10. Muista, kuin edellä mainituista syistä, retkeltä pois jäämiselle voi olla / ilmaantua muu perusteltu syy, jossa kuitenkaan edustajan (esihenkilön) ei ole perusteita määrätä henkilöä jäämään työtehtäviin. Tällöin asian käsittely etenee kaikkien työmuotojen työntekijöiden osalta yhteisesti kirkkoherran ja talousjohtajan päätettäväksi sekä linjattavaksi jatkotoimenpiteiden osalta.

Kn 161 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.

 162. § KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUU 2022

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä-syyskuuksi 2022 liitteen nro 162 mukaisena.

Kn 162 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

163.§ TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 1.2.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

 1. § Kokouksen avaus

 2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi 4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 § Ääntenlaskijoiden valinta

 1. § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset

Vaalilautakuntaan valitut, kirkkoherra, palkkasihteeri

 1. § Perhetyöntekijän määräaikainen virka

kirkkoherra, palkkasihteeri, toimistopäällikkö

 1. § Eron myöntäminen Prakash Dhakalille seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen valinta Julistusjohtokuntaan

Prakash Dhakal, palkkasihteeri

 1. § Iltakoulu – Järvenpään seurakunnan uusi strategia (luonnos) vuosiksi 2022 – 2026

Merkitään tiedoksi

 1. § Tiedoksi

 1. § Valitusosoitus

 1. § Kokouksen päätös

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 164 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi. 

165.§ KIRKKOVALTUUSTON 31.5.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 31.5.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

 1. § Kokouksen avaus

 2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi 16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 17 § Ääntenlaskijoiden valinta

 1. § Tontin ostotarjous, Sievi Hyvinvointitilat Oy

talousjohtaja, tuomiokapituli, kirkkohallitus

 1. § Henkilöstökertomus 2021

Järvenpään seurakunnan henkilöstö

 1. § Varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustaminen

Iia Palmgren, kirkkoherra, palkkasihteeri, tiedottaja, toimistopäällikkö

 1. § Leiriniemen uuden saunan investointimäärärahan korotus

talousjohtaja, kirjanpitäjä

 1. § Omakotitalotontin ostotarjous, Boon

talousjohtaja, tuomiokapituli, kirkkohallitus

 1. § Toimituspalkkiosuositussopimuksen käyttöönotto

kirkkoherra, talousjohtaja, Minna Kotajärvi, Anne Aho, palkkasihteeri

 1. § Seurakunnan tilinpäätös 2021

Järvenpään seurakunnan henkilöstö

 1. § Määräaikaisen diakonian viran perustaminen ajalle 1.9.2022 – 28.2.2026

Leena Nygård, kirkkoherra, palkkasihteeri, tiedottaja, toimistopäällikkö

 1. § Järvenpään seurakunnan strategia 2022 – 2026

Järvenpään seurakunnan henkilöstö

 1. § Tiedoksi

 1. § Valitusosoitus

 1. § Kokouksen päätös

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 165 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi.

166. § TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET

21/2022Vaalikirjeen tilaaminen

20/2022Kirkon yleisten tietoturvamääräysten väliaikainen muutos

20/2022 liite 1Kirkon säädöskokoelma nro 158-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

20/2022 liite 2Kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto 4/2022, Väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

19/2022Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallien päivitys

19/2022 liite 1Taloussääntömalli seurakuntayhtymä

19/2022 liite 2Taloussääntömalli seurakunta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2022

 1. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN                                        (Liite 166/2)

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 395 miljoonaa euroa, joka on 279 miljoonaa euroa ja 8,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurinta kasvua on jälleen ennakonpidätyksistä palkoista yms., jotka kasvavat 141 miljoonaa euroa (+5,4 %). Merkittävää kasvua on myös osinkojen ennakonpidätyksissä, joiden tilitykset nousevat vuoden takaisesta 112 milj. ja 48 prosenttia. Muiden tuloveroerien määrissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 1. SEURAKUNNAN KUUKAUSIRAPORTTI 4 / 2022                                          (Liite 166/3)

 2. TUOMIOKAPITULIN PÖYTÄKIRJA DESP/131/01.01.02/2022; Kosola        (Liite 166/4)

 3. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/5/08.00.03/2022                          (Liite 166/5)

 4. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/62/01.01.01/2022; Seppänen (Liite 166/6)

 5. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/63/01.01.01/2022; Berntsson (Liite 166/7)

 6. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/163/01.01.01/2022; Cox        (Liite 166/8)

 7. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET                                                                                (Liite 166/9)

 8. NAISTEN PANKIN KORKKARIJUOKSU -HAASTE                                        (Liite 166/10)

 9. IKONILAHJOITUS SEURAKUNNALLE                                                              (Liite 166/11)

 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 166 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. 

167. §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 167 § Päätös:    Ei muita asioita.

168. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 168 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

169.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 169 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.11.