JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1/2021

Kirkkoneuvosto    

AIKA:    Tiistai 19.1.2021 klo 18.30

PAIKKA:    Seurakuntasali, Kirkkotie 1

§     Liite    Asia

1 §    KOKOUKSEN AVAUS  
2 §    LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
3 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
4 §    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
5 §     KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022 
6 §     KIRKKONEUVOSTON ARVIOINTIKESKUSTELU TOIMINNASTAAN 
7 § (liite)    ALUEREKISTERIIN LIITTYMINEN  
8 § (liite)    JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT 
9 § (liite)    SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN MÄÄRÄAIKAINEN MUUTTAMINEN    
10 § (liite)    KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT   
11 § (liite)    HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2021   
12 § (liite)    OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ARONPÄÄ    
13 § (liite)    KIRKON SÄHKÖJEN JA VALAISTUKSEN UUSIMISEN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN    
14 § (liite)    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)   
15 § (liite)    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)   
16 §     TIETOSUOJALAKI (1050/2018)   
17 § (liite)    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)   
18 § (liite)    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)   
19 §     KIRSTI KOMULAISEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN    
20 §    KIRKKOVALTUUSTON 15.12.2020 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO    
21 § (liite)    TIEDOKSI    
22 §    MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT   
23 §    HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTARYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN    
24 § (liite)    JOHTAVAN SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄKAUDEN PÄÄTÖS    
25 § (liite)    KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN 
26 § (liite)    SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVAN) VIRAN AUKIJULISTAMINEN    
27 §     OIKAISUVAATIMUSOHJEET    
28 §    KOKOUKSEN PÄÄTÖS    

Jäsenet         

Henry Berg 
Arvi Kekäläinen 
Vesa Koivisto, puheenjohtaja
Esko Lappalainen 
Ida Luuk 
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso 
Jouko Porkka 
Terttu Sihvola-Rauttu 
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström 

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä 
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä    

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 20.1. – 3.2.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

1 §     KOKOUKSEN AVAUS    

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.
Alkuhartauden piti Jouko Porkka. Laulettiin virsi 165.

 2 §     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 15.1.2021

Pj:n esitys:         Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 2 § Päätös:    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA    

Pj:n esitys:     Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka.

Kn 3 § Päätös:         Esitys hyväksyttiin yksimielisesti


4 §    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Pj:n esitys:         

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

        § 23 Henkilöstöstrategian seurakuntaryhmän kokoonpanon päivittäminen
        § 24 Johtavan seurakuntamestarin tehtäväkauden päätös
        § 25 Käyttöomaisuuden poistoaikojen muuttaminen 1.1.2021 alkaen
        § 26 Seurakuntamestarin (johtavan) viran aukijulistaminen
        § 27 Oikaisuvaatimusohjeet
        § 28 Kokouksen päätös
                
    Esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseen muutos siten, että § 7 jälkeen käsitellään §§:t 24 ja 26.


Kn 4 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

5 §     KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021 - 2022

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL10/2)

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapu¬heen¬johtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä. 
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirk¬ko¬valtuustos¬sa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneu¬vos¬ton varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Eri vaalilla valitaan jä¬senille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Kiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

** 
Esityksen valmistelija: hallintosihteeri
**

Pj:n esitys:     Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muut jäsenet (9) ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022.

Kn 5 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 
6 §     KIRKKONEUVOSTON ARVIOINTIKESKUSTELU TOIMINNASTAAN

TAVOITTEET 

-    Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano
-    Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö 
-    Seurakunnan uuden/päivitetyn strategian (2021-) valmistelu 

**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
**

Pj:n esitys:     Kirkkoneuvosto käy keskustelun aiheesta


Kn 6 § Päätös:    Kirkkoneuvosto kävi keskustelun aiheesta.

•    Neuvoston työskentely on tehostunut kahden viime vuoden aikana
•    Yhteistyö on ollut toimivaa ja yhteishenki ollut hyvä
•    Asiaesittelyihin toivotaan napakoittamista
•    Syksyn budjettikokouksiin lisää tehokkuutta, kokoukset ajallisesti liian pitkiä
•    Henkilöstöstrategian toimeenpano on toteutunut tehokkaasti
•    Kirkkoneuvosto hakee parasta ratkaisuvaihtoehtoa päätettäviin asioihin
•    Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan käynnistäminen ja sen seuranta
•    Työmuotojen lyhyet esittäytymiset kirkkovaltuuston kokouksissa
•    Valmistellun esityksen etukäteiskeskustelut, jos kovin eriävät näkökannat

 
7 §     ALUEREKISTERIIN LIITTYMINEN

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2015 velvoittanut kaikkia seurakuntia muodostamaan alueellisia keskusrekistereitä tai liittymään johonkin aluekeskusrekisteriin oma-aloitteisesti. 


Kirkkohallituksen aluekeskusrekisterityöryhmä on tarkentanut ohjeita vuonna 2019 ja edellyttää kaikkien seurakuntien kuuluvan aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alussa, jolloin yksittäisen seurakunnan kirkkoherranvirasto ei toimi enää kirkonkirjojen pitämisestä vastaavana viranomaisena, vaan kirkonkirjojen pidosta vastaavat aluekeskusrekisterit. Samalla kirkkohallitus myöntää aluekeskusrekistereille käyttöoikeudet, joilla ne voivat laatia sukuselvitykset yhdellä pyynnöllä kaikista Suomen seurakunnista. Näitä oikeuksia myöntäessään kirkkohallitus tullee edellyttämään aluekeskusrekistereiltä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja noin 150 000 jäsenen minimikokoa. Kirkkohallitus on suullisissa keskusteluissa ja lainvalmistelussa toivonut aluekeskusrekistereiltä samanlaista keskistettyä työskentelytapaa, joka edellyttäisi henkilöstön keskittämistä aluerekisterin palvelukseen ja aluerekisterin toimipisteisiin. Lopullisia päätöksiä asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin työskentelymalli, jossa jäsenseurakuntien virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröiminen kirkonkirjoihin tehdään jäsenseurakunnissa, on sekä herättänyt kiinnostusta monissa seurakunnissa, että keskustelua kirkkohallituksen kanssa mallin sopivuudesta aluerekisterityöskentelyyn. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin antamissa lausunnoissa on korostettu sitä, että malli on toiminut hyvin jo toistakymmentä vuotta, on edullinen, täyttää jäsenseurakuntien odotukset ja on kirkkohallituksen aluerekistereille asettamien toimintavaatimusten mukainen. Kirkkohallituksen toive on, että tulevat aluekeskusrekisterit toimisivat yhdenmukaisella toimintamallilla, jotta niiden yhdessä johtaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Tämä toive saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa toimintamallin muutostarpeita myös Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä.


Seurakunta           Jäsenmäärä 
Haminan seurakunta    8 909 
Hirvensalmen seurakunta     1 757 
Hyvinkään seurakunta     31 058 
Imatran seurakunta     18 848 
Järvenpään seurakunta     28 413 
Myrskylän seurakunta     1 425 
Mäntsälän seurakunta    15 249 
Mäntyharjun seurakunta     5 940 
Pornaisten seurakunta     3 632 
Savonlinnan seurakunta     28 706 
Yhteensä         153 937


Kaikkien edellä mainittujen seurakuntien kiinnostuksen syynä on maantieteellisten ja toiminnallisten yhteyksien lisäksi kilpailukykyinen nettokustannusten määrä/jäsen ja toimintamalli, jossa he voisivat ainakin jossain määrin jatkaa kirkonkirjojen pitoon liittyvää toimintaa seurakuntansa palvelupisteessä ja varmistaa näin mahdollisuuden pitää henkilöstöänsä nykyisissä palvelupisteissä. 

Nykyisellä toimintamallilla ja nykyisillä tietoliikenneyhteyksillä maantieteellinen etäisyys ei ole hallinnollinen eikä toiminnallinen este aluekeskusrekisteriin liittymiselle. Kirkkohallitus ei ole myöskään asettanut rajoituksia liittymisille. Lahden IT-alueen ulkopuolelta liittyvien seurakuntien maksuosuuksissa tullaan huomioimaan mahdollinen lisäkustannuksia aiheuttava osuus tietohallinnon kustannuksissa.

Hallinnollisessa vastuussa aluekeskusrekisteristä on isäntäseurakunta, jonka vastuulla ovat aluerekisterin resursointi, johtaminen ja hallinnointi. Kustannusmalliltaan aluekeskusrekisteri toimii osuuskunnan tavoin, jolloin osakkaiden ja toiminnan kasvaessa osuuskunta kustantaa itse itsensä. Kustannukset jaetaan osakkaiden kesken jäsenmäärän suhteessa. Kun uusi seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin, virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröimistehtävät hoidetaan seurakunnan omalla työvoimaresurssilla. Tämä kompensoidaan seurakunnalle jäsenmaksun yhteydessä. Tällainen työn ja kustannusten jakaminen on osoittautunut edullisemmaksi kuin kaiken työn keskittäminen isäntäseurakuntaan. Työn jakaminen seurakuntiin on osoittautunut myös jäsenseurakuntien tavoitteiden mukaiseksi. 

Johtamistavaltaan aluekeskusrekisteri on päällikköorganisaatio, jossa vastuu toiminnasta on keskusrekisterin johtajalla. Kun uusi seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin, vastuu kirkonkirjojen pitämisestä siirtyy kirkkoherralta keskusrekisterin johtajalle. Keskusrekisterin johtaja johtaa Lahden seurakuntayhtymässä ja jäsenseurakunnissa tehtävää keskusrekisterityötä. Johtaminen tapahtuu kouluttamalla, ohjeistamalla ja mahdollistamalla lähiesimies- ja työtiimituki. Johtamisen kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken. Johtaminen laajentuneessa aluekeskusrekisterissä on mahdollista nykyisellä johtajaresurssilla.

Uusien seurakuntien liittyessä aluekeskusrekisteriin ne lähettävät edustajansa kahdesti vuodessa kokoontuvaan vuosikokoukseen keskustelemaan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Hallinnolliset päätökset näistä asioista tehdään Lahden seurakuntayhtymän hallinnossa. Lahden seurakuntayhtymä hoitaa kirjanpidon ja taloushallinnon. Hallinnon kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken.

Jäsenseurakuntien määrän kasvaessa jäsenseurakunnille maksettavien työkorvausten määrä kasvaa. Vastaavasti jäsenseurakuntien maksamat jäsenkorvaukset ja virkatodistuksista saadut tuotot kasvavat. 

Uusien jäsenten ottamisesta aluekeskusrekisteriin päättää Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto saatuaan lausunnot kaikilta aluerekisteriin kuuluvilta seurakunnilta.

Kirkkoneuvosto on jo kokouksessaan 21.01.2020 § 6 päättänyt anoa Lahden seurakuntayhtymältä Järvenpään seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin tavoitteena liittyminen 1.1.2021 alkaen.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 3.12.2020 (10/2020, 126 §) uusien seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti: 

- pyytää Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset 31.1.2021 mennessä seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen, 

-    pyytää Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9. 2021 alkaen lausunnot 31.1.2021 mennessä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta. 

-    Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen tutustuttavaksi aluekeskusrekisteriin kuuluville ja liittymisanomuksensa jättäneille seurakunnille. 

Uusien seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset ja nykyisten seurakuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 31.1.2021 mennessä 

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa keväällä 2021, minkä jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille allekirjoitettavaksi.

Liitteenä nro 7 sopimusluonnos.
 

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 
**
Pj:n esitys:       
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Järvenpään seurakunta anoo liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen.

Kn 7 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

8 §     JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT 

xxxx on myönnetty ero Jampan kokoaikaisesta seurakuntamestarin toimesta 1.1.2021 alkaen hänen siirtyessä eläkkeelle. Kirkkoneuvosto kokouksessaan 1.9.2020 § 174 päivitti ao. seurakuntamestarin tehtävänkuvauksen ja päätti siirtää xxxx seurakuntamestarin virasta Jampan seurakuntamestarin toimeen hänen hakemuksensa mukaisesti. Nyt xxxx on kuitenkin irtisanoutunut 1.1.2021 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. 
Vuodenvaihteen tullessa nopeasti ja xxxx jäädessä pian vuosilomille ennen virkasuhteen päättymistä tarvitaan tilapäisjärjestelyjä. Tehtävien hoitumiseksi on suunniteltu järjestelyjä, jossa seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon harjoittelua seurakunnassa suorittanut henkilö voisi hoitaa tehtävää määräaikaisena 30.6.2021 saakka, jonka aikana toimi laitettaisiin julkiseen hakuun. Järjestelyllä turvattaisiin Jampan resurssit vuodenvaihteen jälkeen ja henkilöä ehdittäisiin perehdyttää tehtäviin harjoittelun ja tuntisuntion tehtävien sekä xxxx sijaisuuksien avulla tämän vuoden puolella. 
** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 
** 

Tj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää 

1) hyväksyä Jampan seurakuntamestarin toimen järjestelyt siten, että johtava seurakuntamestari voi palkata tehtävään määräaikaisen hoitajan 1.1.-30.6.2021 Jampan seurakuntamestariresurssien turvaamiseksi. 

Kn 235 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

**** 
Kn § 8
Jampan seurakuntamestarin tehtävään perehdytetty seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon opiskelija ei ottanut vastaan tarjottua määräaikaista Jampan seurakuntamestarin työsuhdetta. Tehtäviä on nyt jaettu muille seurakuntamestareille sekä keittiö- ja leirikeskushenkilökunnalle. Koronarajoitusten vallitessa myös työtehtävät ovat vähentyneet. 

Uudesta tilanteesta on keskusteltu Jampan aluetyöstä vastaavan papin kanssa ja parhaimpana pidetään tehtävän julistamista auki vakituisesti täytettäväksi. 
Jampan seurakuntamestarin tehtävänkuvaus on vain vähän aikaa sitten päivitetty (Kn 1.9.2020 § 174) ja on liitteenä nro 8a). Tehtävänkuvaus tuli voimaan 1.1.2021 ja sen mukaisesti tehtävän vaativuusryhmä on 402. Hakuilmoitus, joka määrittelee kelpoisuusehtojen lisäksi prosessin aikataulua, on liitteenä nro 8b). 
** 
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja ylläpitopäällikkö 
** 
Tj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää: 
 
1)    julistaa Jampan seurakuntamestarin toimen avoimeksi liitteen nro 8b) hakuilmoituksen mukaisesti hakuajan, palkkauksen ja tehtävän vastaanoton osalta, mutta palkkauksesta voidaan neuvotella haastateltavien kanssa 

2)    valita seurakuntamestarin toimen haastatteluryhmään ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin, Jampan aluetyöstä vastaavan seurakuntapastori Anu Sorjosen, talousjohtaja Kari J. Hietalan ja kolme luottamushenkilöä. 

Kn 8 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2) Luottamushenkilöistä haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu, Esko Lappalainen ja Henry Berg.


9 §     SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN MÄÄRÄAIKAINEN MUUTTAMINEN

Jampan seurakuntamestarin tehtävään perehdytetty seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon opiskelija ei ottanut vastaan tarjottua määräaikaista Jampan seurakuntamestarin työsuhdetta. Tehtäviä on nyt jaettu muille seurakuntamestareille sekä keittiö- ja leirikeskushenkilökunnalle. Talousjohtaja pyysi seurakuntamestari Tuula Seppälää 4.1.2021 huolehtimaan, että Jampan seurakuntamestarityöt ja hävikkiruokajakeluun liittyvät tulevat hoidettua.

Koronarajoitusten vallitessa seurakuntamestarin työtehtävät Jampassa ovat vähentyneet mutta järjestelyllä varaudutaan myös tehtävien osittaiseen lisääntymiseen ja Jamppaan valittavan uuden seurakuntamestarin perehdyttämiseen. Liitteenä nro 9 on tehtävänkuvauslomake määräaikaista lisävastuuta varten, jossa muutokset näkyvät punaisella. Tehtävän vaativuusryhmä nousee 402:een.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**

Tj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä

1)    Jampan seurakuntamestarin toimen järjestelyt määräaikaisiin järjestelyihin liittyen Tuula Seppälälle liitteen 9 nro tehtävänkuvauksen 1.1. -31.5.2021 ajaksi.

2)    määräaikaisen lisävastuun ajalta seurakuntamestari Tuula Seppälän vaativuusryhmäksi 402 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk.

Kn 9 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

10 §    KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT 2021

Kirkkovaltuuston 15.12.2020 § 46 hyväksymä talousarvion vuodelle 2021 sisältää ohjeen, että seurakunnan toimintamaksuja ei koroteta 2021 eikä myöskään hautainhoitorahaston maksuja koroteta. Kasvatuksen toiminta- ja leirimaksut eivät ole liitteenä talousarviokirjassa.
Kasvatuksen työalajohtaja varhaiskasvatuksen osalta Iia Palmgren on lähettänyt viestin kirkkoherralle ja talousjohtajalle: ”Talven perheleiri maksaa tällä hetkellä 245 €/hlö kaikilta yli 4 vuotiailta. Hinta ei ole linjassa muun leiritoiminnan kanssa. Lapsi pääsee samaan paikkaan samaksi ajaksi kesällä 87 € ja kummi-mummileiri maksaa lapselta 90 €. Esitän muutosta talven perheleirin hinnoitteluun jo vuodesta 2021 alkaen. Aikuisen hinta 245 € ja lapsen hinta 90 €.”

Liitteessä nro ovat esitykset kasvatuksen toiminta- ja leirimaksuiksi vuonna 2021, jotka muutoin entiset mutta talven perheleirin osalta työalajohtajan esityksen mukainen. Leirimaksuja muutos vähentää 2200 – 2700 €.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja
**
Pj:n esitys:         

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kasvatustyön toiminta- ja leirimaksut vuodelle 2021 liitteen nro 10 mukaisesti.

Kn 10 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkossa päätettäessä kasvatuksen toiminta- ja leirimaksuista on syytä tuoda esille hinnoittelun perusteet

11 §    HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2021 

Kirkkovaltuuston 23.10.2018 § 37 hyväksymän taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvoston päättää, ketkä hyväksyvät kunkin kustannuspaikan meno- ja tulotositteet. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä siten, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi eri henkilöä, tarkastaja ja hyväksyjä. 
 
Tarkastajana toimii henkilö, joka tilannut tai muutoin selvittänyt laskun mukaista hankintaa eli hän tuntee laskun sisällön ja ehdot parhaiten. Tarkastajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen) ja se on muutoin seurakunnan ohjeiden ja määräysten mukainen. Tarkastaja tarkastaa, Kipan Akkunan (SAP) Työlistalta laskun tiedot käsittelykohdassa oleviin tietoihin (saajan pankkitili, maksajan pankkitunnus, maksettava summa, valuutta ja eräpäivä) ja tarvittaessa korjaa tiedot. Kun lasku on oikein, tarkastaja tiliöi Pääkirjatilin ja Kustannuspaikan, mille kulut tai tuotot kirjataan. Sen jälkeen tarkastaja valitsee hyväksyjän eli siirtää laskun ko. kustannuspaikan hyväksyjälle hyväksyttäväksi Tiliöinnissä tulee noudattaa Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymiä tililuetteloita ja kirjausohjeita sekä myöhempiä täydennyksiä. 
 
Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Henkilökohtaisten laskujen osalta kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan laskut ja talousjohtaja kirkkoherran laskut. 
 
Kirkkovaltuuston 29.5.2012 hyväksymän ja tuomiokapitulin 16.8.2012 vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 14 §:n kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka viran johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä on nimetty johtavaksi viranhaltijaksi päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Samasanaisena säännös on kirkkoneuvoston ohjesäännössä koskien kirkkoherraa (12 §:n kohta 2) ja talousjohtajaa (13 §:n kohta 1). Ohjesääntöön on tulossa muutos, jonka hyväksymisestä ja voimaan tulosta tiedotetaan erikseen hyväksyjiä. 
 
Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) suhteen, vain käyttöoikeudet saaneet työntekijät ja viranhaltijat voivat toimia laskujen tarkastajan tai hyväksyjän roolissa. Järjestelmä mahdollistaa myös ostolaskuille hyväksymisrajan, mutta aikaisempaan käytäntöön verrattuna se ei voi olla enää kohdistettuna yksittäiseen kustannuspaikkaan. Täten ostolaskujen ja investointilaskujen hyväksyjille on määriteltävä yksi henkilökohtainen hyväksymisraja. 
 
** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 
** 

Tj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2021 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liite nro 233 mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä. 
 
Kn 233 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
 
**** 
Kn § 11
 
Hankintaraha ja hyväksymispäätöksen jälkeen on tullut tarvetta täydentää ko. päätöstä seuraavilta osin Sairaala- ja hoivatyön kustannuspaikalle hankittavia palveluita tai tavaroita hankkivat useat viranhaltijat, jotta budjetti- ja toimintaseuranta olisi joustavaa ja tarkoituksenmukaista tarvitaan kappalainen Heli Seppäselle hyväksymisoikeudet. Lisäksi Maria Puotiniemi sijaistaa 1.1.- 17.5.2021 kappalainen James Coxia kasvatuksen työalajohtajana (nuoriso- ja rippikoulutyö) Coxin opintovapaan ajan. 

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 
** 

Tj:n esitys:     Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2021 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteen nro 11 mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä. 
 
Kn 11 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §     OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ARONPÄÄ

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Aronpää ja Aronpää ovat jättäneet 13.01.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 52 320 €). 

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 5 232 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 12a) Karttaliite tontista/ Aronpää
Liite nro 12b) Kartta Kartanon alueesta
Liite nro 12c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)
Liite nro 12d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja
**

Tj:n esitys:    

Kirkkoneuvosto

1)    esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Aronpään jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 52 320 €
2)    esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 12 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.


 
13 §    KIRKON SÄHKÖJEN JA VALAISTUKSEN UUSIMISEN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkolain 9 luvun 1 § mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 2 mom 2) kohdan mukaan rakennuspiirustusten hyväksyminen, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää on kirkkoneuvostolle delegoitu. Kirkkovaltuustossa 19.3.2013 § 20 hyväksytty raja on 600 000 €, jota alhaisemman kustannusarvion rakennuspiirustukset kirkkoneuvosto voi hyväksyä. Talousarvion 2021 investointiosaan on varattu kustannusarvion mukaiset 375 000 € määrärahat.

Kirkkohallitus on 8.6.2004 Museoviraston esityksestä suojellut Järvenpään kirkon 1960-luvun betoniarkkitehtuurin hienona ja pelkistyneenä esimerkkinä. Kirkon sähköjen ja valaistuksen uusimisen suunnitelmista pidettiin 11.12.2020 katselmus yhdessä museoviraston edustajien ja suunnittelijoiden kanssa. Katselmuksessa pohjalta kirkkoneuvostolle talousarvion 2021 investointiosan esittelyn yhteydessä esiteltyjä suunnitelmia on pieneltä osin muutettu ulkovalaistuksen osalta. Muutoksissa LED-valaistuskiskot poistettiin kirkon räystäskohdilta. Lisäksi muurivalaistus otetaan käyttöön alkuperäisille paikoille, mikäli se on mahdollista. Kirkon ulkokuorta on tarkoitus valaista muutamalla erillisellä valonheittimellä. 

Liitteinä nro 13 ovat ST-Suunnittelu Oy:n kirkon sähköjen ja valaistuksen suunnitelmien sähkötyöselitys ja valaisinsuunnitelma. Johdotuksen, pistorasioiden ja sähkökeskusten suunnitelmat esitetään kokouksessa tarvittavassa laajuudessa.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja ylläpitopäällikkö

**
Tj:n esitys:         

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteinä nro 13 piirustukset ja suunnitelmat kirkon sähköjen ja valaistuksen uusimiseksi. Urakkakilpailutus suunnitelmien toteuttamiseksi käynnistetään vasta museoviraston lausunnon ja rakennusluvan saannin jälkeen. Museoviraston lausunnon pohjalta ylläpitopäällikön viranhaltijapäätöksellä voidaan hyväksyä pienimuotoisia muutoksia suunnitelmiin.

Kn 13 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

14 §    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 15

15 §    TIETOSUOJALAKI (1050/2018) 

 Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 16

16 §    TIETOSUOJALAKI (1050/2018) 

Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 17

17 §    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
 
Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 18

 

18 §    TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 19

19 §    KIRSTI KOMULAISEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN

Kirsti Komulainen on väestörekisteritietojen mukaan menehtynyt 18.12.2020.

Hän on toiminut kirkkovaltuuston varajäsenenä (Valtuustoryhmä I – Kirkkodemarit ja sitoutumattomat) sekä Julistusjohtokunnan jäsenenä.
       
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron luottamustoimesta tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**
Esityksen valmistelija: hallintosihteeri
**

Pj:n esitys:    

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

1)    toteaa Kirsti Komulaisen luottamustoimet seurakunnassa lakanneiksi henkilön menehtymisestä johtuen

2)    valitsee uuden jäsenen Julistusjohtokuntaan edesmenneen sijaan jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022.
        

Kn 19 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

 

20 §    KIRKKOVALTUUSTON 15.12.2020 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO


Pj:n esitys:        

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 15.12.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

41 § Kokouksen avaus
42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 § Työjärjestyksen hyväksyminen
        Merkitään tiedoksi
44 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
45 § Ääntenlaskijoiden valinta
46 § Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma
kirkkoherra, talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirjanpitäjä
47 § Omakotitalotontin ostotarjous, Termä ja Miettinen
        Termä, Miettinen, talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirkkohallitus
48 § Tiedoksi    
49 § Valitusosoitus
50 § Kokouksen päätös


**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
**

Kn 20 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi
 
Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 21

21 §    TIEDOKSI

1.    YLEISKIRJEET  
31/2020Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
31/2020 liiteKirkon säädöskokoelma 143-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
30/2020Seurakuntien sopimukset
29/2020Lotta Svärd 100 vuotta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: 
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

2.    JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 21 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.


3.    VEROTILITYKSET 2020 SEKÄ VEROTILITYSVERTAILU 
KUUKAUSITTAIN 2015-2020            Liite 21 /3    

4.    NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/226/01.01.02/2020; COX    Liite 21 /4

5.    NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/217/01.01.01/2020; MARKKANEN
Liite 21 /5
6.    KIRKKOHALLITUS - VIRASTOKOLLEGIO KOKOUS 17.12.2020 § 583; JÄSENREKISTERISTÄ SÄHKÖISESTI LUOVUTETTUJEN TIETOJEN 
TARKISTAMINEN DKIR/1091/07.00.01/2020        Liite 21 /6

7.    UUSIEN SEURAKUNTIEN LIITTYMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN/
LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.9.2021 ALKAEN D/188/00.01.00.01/2020
                    Liite 21 /7
8.    LAHJOITUS DIAKONIAAN            

Liite 21 /8

9.    TULOSLASKELMA JA TULOSLASKELMAOSA 2020        

Liite 21/9
Liitteenä ovat laskelmat 14.1.2021 toteutuman mukaan.

10.    TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 16.11.2020

Suunnitelma diakoniatyölle lahjoitetun testamenttivaran käytöstä - Yhteisvastuukeräyksen 2021 seurakunnan oman osuuden kohdentaminen – Suurten adventtimyyjäisten 2020 diakoniatuoton kohdentaminen – Valtionavusteisen diakoniatyöhön tarkoitettujen avustusten käyttö - Diakonia-avustusvarojen myöntäminen –Tiedoksi – Muut mahdolliset asiat 
** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri
**
Pj:n esitys:    Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.     

Kn 21 § Päätös:         Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.    


22 §    MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 22 § Päätös:     Ei käsiteltäviä asioita

 

23 §    HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTARYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on päätetty monista henkilöstöresursseja koskevista linjauksista sekä strategiakaudella valmisteltavista asioista. Henkilöstöstrategia ei kuitenkaan sisällä erillistä strategiassa päätettyjen asioiden toimeenpanon aikataulutusta tai seurantaa. Siksi on syytä perustaa erillinen työryhmä, joka seuraa henkilöstöstrategian toimeenpanoa ja valmistelee siinä selvitettäväksi päätettyjä asioita.  

Valmisteltavia asioita ovat mm. seuraavat henkilöstöstrategiassa mainitut asiat: 
- Strategiakaudella selvitetään mahdollisuutta siirtyä nykyisestä tiimiorganisaatiosta moniammatillisiin tiimeihin ja strategialähtöisiin toimintatapoihin. 
- Samassa yhteydessä tarkastellaan kirkkoherran suorien alaisten määrää.  

Seurantaryhmän on syytä koostua pääosin henkilöstöstrategiatyöryhmästä, koska tehtävänä on valmistella siinä selvitettäväksi päätettyjä asioita. Henkilöstöstrategian toimeenpanon toteutumisesta on syytä raportoida vuosittain kirkkoneuvostolle. 
**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää 

1)    perustaa henkilöstöstrategian seurantaryhmän vuosiksi 2019-2022, jonka tehtävänä on: 
•    seurata henkilöstöstrategian toimeenpanoa ja raportoida siitä vuosittain kirkkoneuvostolle 
•    valmistella henkilöstöstrategiassa selvitettäväksi päätettyjä asioita 

2)    valita seurantaryhmään kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Graeffen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj:n Jouko Porkan, henkilöstöstrategiatyöryhmän sihteerin Minna Kotajärven, kasvatuksen johtavan viranhaltijan James Coxin, kirkkoherran sekä kaksi kirkkoneuvoston jäsentä. 

3)    valita seurantaryhmän puheenjohtajaksi Hanna Graeffen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Porkan sekä sihteeriksi Minna Kotajärven. 

4)    että seurantaryhmän kokoonpano tarkistetaan vuoden 2021 alussa.


Kn 136 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 3) Kirkkoneuvoston edustajina seurantaryhmään valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri ja Pekka Luuk.

**** 

Kn § 23    

Kirkkoneuvosto päätti 16.4.2019 § 136 perustaa henkilöstöstrategian seurantaryhmän vuosiksi 2019-2022 ja samassa yhteydessä, että seurantaryhmän kokoonpano tarkistetaan vuoden 2021 alussa.  

Kevään 2021 kasvatuksen työalajohtaja James Cox on vuosilomalla ja virkavapaalla, joten hänen tilalleen on syytä valita toinen työntekijäedustaja. Kasvatuksen työalajohtajan sijaisena toimii Maria Puotiniemi ja hän on luonteva valinta seurantaryhmän jäseneksi James Coxin tilalle.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:    

Kirkkoneuvosto päättää  

1)    tarkistaa seurantaryhmän kokoonpanoksi vuosiksi 2021-2022 kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Graeffen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj:n Jouko Porkan, henkilöstöstrategiatyöryhmän sihteerin Minna Kotajärven, seurakuntapastori Maria Puotiniemen, kirkkoherran sekä kaksi kirkkoneuvoston jäsentä.  

Kn 23 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvoston edustajiksi seurantaryhmään valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri ja Pekka Luuk


 
24 §  JOHTAVAN SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄKAUDEN PÄÄTÖS 
 

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa tavoitteena oli joustavuuden lisääminen henkilöstöjärjestelyihin ja henkilöiden monipuolisen käytettävyyden lisääminen. Yhtenä linjauksena oli, että kiinteistötoimessa olisi seurakuntamestarin virkoja tai toimia, joista yksi olisi johtavan seurakuntamestarin tehtävä. Tällöin kyseessä ei olisi pysyvä johtavan seurakuntamestarin virka. Kirkkoneuvoston 12.3.2019 esityksestä kirkkovaltuusto 28.3.2019 § 22 päätöksellään hyväksyi järjestelyn ja 1.4.2019 alkaen seurakuntamestari xxxx siirrettiin tehtävänkuvauksella johtavan seurakuntamestarin tehtäviä hoitamaan.  
 
Johtavan seurakuntamestarin, ylläpitopäällikön ja talousjohtajan palaverissa 18.1.2021 xxxx toi esille halunsa luopua johtavan seurakuntamestarin tehtävästä.  Palaverissa todettiin, että muutos tapahtuisi siirtymäajan jälkeen siten, että johtava seurakuntamestarin tehtävät päättyvät 28.2.2021 ja 1.3.2021 alkaen xxxx on seurakuntamestarin tehtävänkuvauksen mukaisessa perustyössä. Tästä tehtiin sopimus, joka on liitteenä nro 24. 
 
**  
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja ylläpitopäällikkö 
**  
 
Tj:n esitys:     Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä, että

1)    seurakuntamestari xxxx tehtävät johtavana seurakuntamestarina päättyvät 28.2.2021 

2)    1.3.2021 seurakuntamestari xxxx toimiessa seurakuntamestarin virassa ja tehtävänkuvauksella hänen tehtävänkuvauksensa mukainen vaativuusryhmä on 401 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk  

3)    ylläpitopäällikkö ottaa toistaiseksi vastuun seurakuntamestareiden työvuorosuunnittelusta ja toimii seurakuntamestareiden esimiehenä. 
 
Kn 24 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

 

25 §          KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN 

Kirkkohallituksen yleiskirjeellä nro 20/2020 tuli uudet seurakuntatalouksien talousohjeet. Aiempi seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeistus oli laadittu pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta sitten. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lainsäädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin. Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa. Kirkon palvelukeskus Kipa aloitti toiminta vuonna 2012, jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös).  
 
Uudessa ohjeessa Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka kukin hanke aktivoidaan erikseen ja sille lasketaan poisto. Järvenpäässä poistoajat ovat olleet vuodesta 1999 käytössä ja viime vuosina on käytetty peruskorjauksissa aiempaa lyhyempia mutta kirkkohallituksen suosituksen mukaiseen välykseen sisältyneitä poistoaikoja. Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 25a). Liitteessä nro 25b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi. 
**  
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 
**  

Tj:n esitys:     Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:  

1)    Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2021 alkaen on 10 000 €  
2)    Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.  
3)    Poistoajat ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojenlaskeminen mukainen ja siitä käytössä on liitteessä nro 25b) oikeanpuolessa sarakkeessa olevat Järvenpään seurakunnan vuodet. 

 
Kn 25 § Päätös:     Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Keskustelun aikana Pekka Luuk teki esityksen, että poistoajoissa noudatetaan suosituksen mukaisia maksimiaikoja muiden, kuin kirkon osalta.

Esitystä ei kannatettu.
 
Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 26

26 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVAN) VIRAN AUKIJULISTAMINEN 

xxxx on ilmoittanut, ettei jatka johtavan seurakuntamestarin tehtävässä tehtävänkuvausmäärittelyllä. Hän siirtyy takaisin seurakuntamestarin virkaan. Seurakunnassa on vapaana yksi seurakuntamestarin virka xxxx jäätyä eläkkeelle 31.12.2020. Seurakuntamestareiden työnjohtoasian ratkaisemiseksi henkilöstöstrategian mukaisesti johtavan seurakuntamestarin tehtävä tulee täyttää ja julkisella haulla on parhaat mahdollisuudet saada tehtävään hakijoita. 
** 
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja ylläpitopäällikkö 
** 
 
Tj:n esitys:     Kirkkoneuvosto päättää
 
1)    julistaa avoimeksi seurakuntamestarin viran, jossa tehtävänkuvauksella liitteenä nro 26a) on liitettynä johtavan seurakuntamestarin tehtävät 

2)    hakuaika, palkkaus ja viran vastaanotto ovat liitteenä nro 26b) olevan hakuilmoituksen mukaiset mutta niistä voidaan neuvotella haastateltavien kanssa 

3)    valita seurakuntamestarin viran (johtava) haastatteluryhmään ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin, kirkkoherra Vesa Koiviston, talousjohtaja Kari J. Hietalan ja kolme luottamushenkilöä. 

Kn 26 § Päätös:     Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 3) Luottamushenkilöistä haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu, Esko Lappalainen ja Henry Berg.

27 §    OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 27 §    Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

28 §    KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Kn 28 §    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.13.