JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2022

Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.1.2022 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS § Liite

Asia

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET
6 § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
7 § (liite) PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
8 § KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE 
9 § (liite) HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
10 § TIETOSUOJATYÖRYHMÄN KOKOONPANON MUUTOS
11 § YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN JA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
12 § (liite) DIAKONI XXXX EROILMOITUS
13 § KIRKKOVALTUUSTON 14.12.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
14 § (liite) JULKL 6:24 § 
15 § (liite) TIEDOKSI
16 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
17 § (liite) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022 – 2026
18 § ERON MYÖNTÄMINEN PRAKASH DHAKALILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA JULISTUSJOHTOKUNTAAN
19 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
20 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Jäsenet

Henry Berg (POISSA) sij. Sirpa Laakso-Varis, saapui klo 18.31 § 1
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto, puheenjohtaja
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk, saapui klo 18.36 § 1
Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.39 § 1
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri, saapui klo 18.32 § 1
Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Minna Kotajärvi, strategiatyöryhmän sihteeri, poistui klo 19.21 § 17 jälkeen
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (POISSA)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirja pidetään julkisesti 19.1.-2.2.2022 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.


1 § KOKOUKSEN AVAUS


Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Alkuhartauden piti Esko Lappalainen.

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu 14.1.2022

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 2 § Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka.

Kn 3 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin § 15,6

Tiedoksi;
Tilastotiedot vuodelta 2021; lisätään
liite § 17 Järvenpään seurakunnan strategia 2022 – 2026; lisätään esittelyteksti + liite
§ 18 Eron myöntäminen Prakash Dhakalille seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen valinta julistusjohtokuntaan
§ 19 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 20 Kokouksen päätös Pykälän käsittelyjärjestykseen muutos; käsitellään
§ 17 kokouksen alussa, heti § 4 jälkeen. Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 4 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2022. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

• vaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 20.11.2022. Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja päätetään samana päivänä kello 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon.

• Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

• Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)

• Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

• Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8). Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytty seuraavat tavoitteet seurakuntavaaleille:

• Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Samalla nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta

• Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan (14,4 %).

Budjettiehdotuksessa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävällä laajuudella (suurimmat marketit), huomioidaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, yhteistiedottamiseen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaamiseen ja vaalikahvien tarjoamiseen varsinaisina vaalipäivinä. Kirkkohallitus hoitaa seurakuntien hallinnollisen ohjeistuksen sekä vaalijärjestelmän vaalikoneineen. Ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseen tuotetaan kampanjamateriaaleja seurakuntien hyödynnettäviksi.

Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo. Vaalilautakunnan tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:

1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;

2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;

3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;

4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä (KVJ 2:22 ja KVJ 2:47,2) momentissa säädetyllä tavalla.

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1) asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran ja tälle varahenkilöksi seurakuntapastori Anu Sorjosen, lisäksi kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan

2) että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin 3) esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkana olevan seurakuntatalo Kn 5 §

Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

6 § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN


Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 8.9.2021 tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle, että se perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityön viran ja varaa talousarvioon tätä tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat.

Perusteluina kasvatusjohtokunta esittää seuraavaa: Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmä pyysi toukokuussa kasvatus- ja diakoniatiimeiltä esitystä projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille.

Kasvatus- ja diakoniatiimeistä koottiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli määritellä projektiviran sisältö. Työryhmään nimettiin Minna Österman, Katariina Autero, Nita Lainen, Maria Puotiniemi ja Anu Sorjonen. Työryhmä esittää, että projektiviran tavoitteena olisi vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Työntekijän työpanos suunnattaisiin pääosin Jamppaan. Työntekijä käynnistäisi kouluikäisten ja nuorten avointa toimintaa Rekikadun kerhohuoneella. Jampan nuorilla ei ole tällä hetkellä kokoontumistilaa, sillä kaupunki siirsi nuorten tilan keskustaan, jonne Jampan alueen nuoret eivät liiku, joten tilalle olisi suuri tarve. Työntekijä toimisi yhteistyössä Saunakallion ja Koivusaaren koulujen kanssa. Hän voisi kohdata lapsia ja nuoria välitunneilla sekä pitää kouluilla pienryhmiä eri kohderyhmille (esim. hiljaiset, vetäytyvät lapset, nuoret, joilla on ongelmia kaverisuhteissa yms.)

Työntekijä tekisi myös verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa. Lisäksi työntekijä voisi toimia linkkinä alueen perheiden ja diakoniatyöntekijöiden välillä. Hän voisi auttaa perheitä heidän tarvitsemansa avun piiriin ja esimerkiksi lapsia löytämään harrastuksen. Harrastusmaksuihin voisi hakea apua diakoniavastaanotolta. Työntekijä toimisi tarpeen mukaan myös Järvenpään muilla alueilla ja kouluilla. Projektityöntekijälle nimettäisiin tueksi kasvatuksen työntekijä ja diakoni, jotka auttaisivat alkuun työn käynnistämisessä, verkostojen luomisessa yms. 

Projektityöntekijän tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja viran kokonaiskustannukset ovat n. 45 000€. Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 244. Kulut virasta ja toimintamäärärahoista menevät erityisnuorisotyön kustannuspaikalle 1012370000. ** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1) perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 Järvenpään seurakuntaan erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

2) viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMKtutkinto.

3) määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus.

Kn 244 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. ****

Kv § 54 Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 54.

Kv 54 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. ****

Kn § 283 Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.- 31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran. Viran tehtävänkuvauslomakkeen mukaisesti projektityöntekijän tehtävänä on erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa.

Tehtävänkuvauslomakkeessa on tarkemmin määritelty projektiviran tehtävien sisältö.

Projektiviran rekrytoinnin aikataulusuunnitelma:
• Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 26.10.2021.

• Hakuaika 27.10-17.11. 2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa. 

Haastattelut ovat ti 23.11.2021 alkaen klo 13

• Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 30.11.2021. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 283.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää,

1) että se julistaa erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

2) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, nuorisotyön työalavastaava Maria Puotiniemi, diakonian työalavastaava Anu Sorjonen kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille varahenkilö.

3) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille varahenkilö.

Kn 283 Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti Ida Luukin sekä Arvi Kekäläisen ja varahenkilöksi Jarkko Åströmin. ****

Kn § 333 Hakuaikana hakemuksia virkaan tuli 4 kappaletta ja yksi myöhässä. Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun 3 hakijaa. Haastattelujen jälkeen haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään hakuajan jatkamista hakijoiden vähyyden vuoksi, jotta saadaan enemmän hakijoita. Samoin haastattelutyöryhmä esittää, että tehtävänkuvausta tarkistetaan ja tehtävänmukaista peruspalkkaa korotettaisiin. Kyseessä on vuoden mittainen monella tapaa vaativa erityisvirka, joka olisi syytä huomioida tehtävänmukaisessa peruspalkassa. Työryhmä esittää myös, että nykyiset hakijat huomioidaan uudessa haussa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 333a.

Hakuajan jatkaminen on mahdollista kirkkoneuvoston päätöksellä perustellusta syystä. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Perusteltu syy on tässä tapauksessa 

Päätöksen toimeenpano haastatteluryhmän mainitsema hakijoiden vähäisyys ja tarve saada laajempi hakijamäärä. Tehtävänkuvausta on päivitetty haastattelutyöryhmän esittämällä tavalla siten, että viran projektiluonteisuudesta johtuen tehtävänmukaista peruspalkkaa on erityisellä perusteella korotettu Päivitetty tehtävänkuvaus on liitteenä nro 333b. Hakuaika on 1-15.12.2021. Hakuilmoitus liitteenä nro 333c.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää,

1) että se julistaa uudelleen haettavaksi erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

2) hyväksyy viralle uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 333b mukaisesti,

Kn 333 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. ****

Kn § 357 Uutena hakuaikana hakemuksia virkaan tuli aiempien lisäksi 3 kappaletta. Hakemusten määrä on kokonaisuudessaan edelleen vähäinen ja tehtävän hoitamiseen nähden hakemuksissa osoitettu kokemus pääsääntöisesti ohutta. Siksi on syytä harkita virantäytön keskeyttämistä toistaiseksi. Viran tehtävien hoitamiseksi on syytä tutkia mahdollisuudet olemassa olevien työntekijöiden tehtävänkuvauksien muutokseen ja sijaisuusjärjestelyihin. Virkasuhteen täyttämisen keskeyttäminen on mahdollista kirkkoneuvoston päätöksellä perustellusta syystä.

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä (KL 6:10 §). Perusteltu syy on tässä tapauksessa hakijoiden vähäisyys ja sen selvittäminen, voidaanko viran tehtäviä hoitaa nykyisten viranhaltijoiden tehtävänkuvauksia määräaikaisesti muuttamalla ja sijaisuusjärjestelyillä.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

** Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää erityisnuorisotyön projektiviran täytön toistaiseksi ja antaa kasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (nuorisotyö) selvitettäväksi, onko viran tehtävien hoitaminen mahdollista järjestää nykyisten viranhaltijoiden tehtävänkuvauksen muutoksilla ja sijaisuusjärjestelyillä.

Kn 357 § Päätös:

Jouko Porkka teki pohjaesitykseen kannatetun muutosesityksen siten, että erityisnuorisotyönohjaajan määräaikaiseen virkaan valitaan kohtien 1-7 mukaisesti Toni Majola. Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys. EI -ääni kannattaa muutosesitystä JAA -ääni kannattaa tehtyä pohjaesitystä. Äänestystulos oli EI ääniä 10 JAA ääniä 1

Kirkkoneuvosto päätti valita virkaan Toni Majolan.

1) valita erityisnuorisotyön määräaikaiseen projektityön virkaan Toni Majolan 1.1.- 31.12.2022

2) että Toni Majolan tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä puhdas rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

3) että nuorisotyönohjaajan virassa on 6 kk koeaika.

4) että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6 5) että erityisnuorisotyön määräaikaiseen projektityön viran pääasiallisina tehtävinä on:

• Erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa.

• Erityisnuorisotyössä kohtaava ja etsivä työ (partiointi)

• Erityisnuorisotyön ryhmätoiminta

• Päivystys- ja ryhmätoiminta kouluilla

• Verkostotyö sosiaalitoimen, nuorisotoimen ym. tahojen kanssa

• Perhetyö yhteistyössä diakoniatyön kanssa • Aluetyö yhdessä aluetiimin kanssa

6) että nuorisotyönohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2616,44 €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan Esityksen kohdat 1-7 hyväksyttiin yksimielisesti. ****

Kn § 6 Erityisnuorisotyön määräaikaiseen projektityöntekijän virkaan valittu Toni Majola ilmoitti 23.12.2021 kirkkoherralle, ettei ota virkaa vastaan tultuaan valituksi toiseen työpaikkaan. Erityisnuorisotyön määräaikainen projektityöntekijän virka on mahdollista julistaa jälleen uudelleen haettavaksi ja huomioida aiemmat hakemukset, mutta uuden rekrytointiprosessin kesto lyhentää projektille suunnitellun tehtävien hoitamisen aikaa olennaisesti.

Projektityöntekijän viran tehtävien hoitamiseksi on myös edelleen mahdollista tutkia mahdollisuudet olemassa olevien työntekijöiden tehtävänkuvauksien muutokseen ja sijaisuusjärjestelyihin vuoden 2022 osalta. Virkasuhteen täyttämisen keskeyttäminen on mahdollista kirkkoneuvoston päätöksellä perustellusta syystä.

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä (KL 6:10 §). Perusteltu syy on tässä tapauksessa se, että valittu työntekijä ei ottanut virkaa vastaan ja sen selvittäminen, voidaanko viran tehtäviä hoitaa nykyisten viranhaltijoiden tehtävänkuvauksia määräaikaisesti muuttamalla ja sijaisuusjärjestelyillä.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää antaa kasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (nuorisotyö) selvitettäväksi, onko viran tehtävien hoitaminen mahdollista järjestää sisäisillä järjestelyillä.

Kn 6 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

6 § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Tässä tulee huomioida, ettei nuorisotyöhön ja erityisnuorisotyöhön suunnattu resurssi (olemassa olevat virat ja suunniteltu projektivirka) ainakaan vähene. Lisäksi huomiona lasten ja nuorten näkökulma, jos nykyisten virkojen tehtävänkuvauksiin tulee väliaikaisia muutoksia. Onko projektiviran osalta selvitetty vaihtoehtona viran ajankohdan uudelleenmäärittelyä? Vaikka kyseessä on juhlavuoden virka, niin esimerkiksi kouluyhteistyötä palvelisi paremmin lukuvuoden syksykevät ajalle sijoittuva projekti. Tämä huomiona siihen, että viran julistaminen uudelleen haettavaksi lyhentäisi projektille suunnitellun tehtävien hoitamisen aikaa olennaisesti. 

7 § PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Kasvatuksen työalalla on jo vuosia pyritty yhteiseen työhön yli työalarajojen. Myös vuonna 2020 hyväksytty kirkon valtakunnallinen Polku-toimintamalli ohjaa seurakuntia ajattelemaan kasvatusta ja kasvamista koko elämän läpäisevänä asiana. Seurakunnissa tulee tukea seurakuntalaisten kasvua kristittynä myös heidän kasvettuaan aikuiseksi.

Kasvatustyöhön esitetään perustettavaksi määräaikainen perhetyöntekijän virka, joka vahvistaa kasvatusyhteistyötä diakonian ja yleisen seurakuntatyön kanssa. Viranhaltijan pääasiallinen tehtävä olisi kohdata ihmisiä ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta ja tämän läsnäolon kautta toteuttaa seurakunnan ydintehtävää evankeliumin välittämisessä. Perhetyöntekijä tavoittaa järvenpääläisiä pikkulapsista ikäihmisiin ja tuo kasvatuksen ammattilaisena sekä kasvun näkökulman että kasvatustyöstä tutut toiminnalliset menetelmät myös muiden työalojen käyttöön.

Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 7 ja pitää sisällään seuraavan työnjaon: 
20 % perhekerhotyö (2 perhekerhoa) 30 % diakoniatyö (apuna Jampassa, käyntejä vanhusten luona) 20 % nuorisotyö (varhaisnuorisotyön välkkäkerhoja ja leirejä, nuorteniltoja, Betonimessuja) 20% rippikoulutyö (2 rippikoulua vuodessa) 10 % yleistä seurakuntatyötä (yhteiset tapahtumat, mukana samalla sopalla yms.)

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö), kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1) että se perustaa ajalle 1.4.2022–31.12.2026 määräaikaisen perhetyöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.
2) viran pätevyysvaatimuksena on AMK-tutkinto tai vähintään vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto
3) määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus

Kn 7 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

8 § KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) §40 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle tai näiden ryhmälle voidaan maksaa kertapalkkio, jos työantaja harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Ylimmän johdon kertapalkkiosta määrätään ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä tehdyssä virkaehtosopimuksessa (KirVESTES LIITE 7 §4).

Seurakunnan oman kertapalkkiosäännön mukaan erityisestä syytä kirkkoneuvosto voi päättää palkita koko henkilökunta kertapalkkiolla. Tällaisesta koko henkilökunnan palkitsemisesta kertapalkkioesityksen tekee joko kirkkoherra tai talousjohtaja. Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi seurakunnan toimintaan myös vuonna 2021.

Toimintoja on suunniteltu, suunniteltu uudelleen ja monesti jouduttu kuitenkin peruuttamaan koronarajoitusten takia. Osa on tehnyt pääasiassa etätyötä ja eriasteisia hybridityömalleja on ollut käytössä. Läsnätyötä ovat tehneet tukipalveluissa ja varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivat sekä eräät muut. Henkilökunta on joustavasti, moniulotteisesti ja monesti nopeasti reagoinut tilanteisiin. Seurakunnan toimintoja on hoidettu vallinneessa poikkeustilanteessa kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.

Tehtävien sujumisesta huolimatta työyhteisön ja tiimien tapaamiset pääsääntöisesti TEAMS-yhteyksin ovat aiheuttaneet vajetta työyhteyden ja yhteishengen ylläpitämiseen.

Tilinpäätös 2021 tulee olemaan ylijäämäinen. Ylijäämää lisäävät omaisuuden myynnistä ja sijoitustoiminnasta saadut tuotot mutta ilman niitäkin tulos olisi ylijäämäinen. Perusteluina kertapalkkiolle on hyvin hoidettu toiminta ja mahdollisuus parantaa tiimien yhteistyötä ja työyhteyttä vuonna 2021.

Kertapalkkio jakautuisi kahteen osaan 80 euron henkilökohtaiseen kertapalkkioon ja maksimissaan 40 €/hlö tiimikohtaiseen kertapalkkioon, joka tulee käyttää tiimiin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen esim. ruokailun yhteydessä. Yhteissummaltaan kertapalkkioesitys henkilöstösivukuluineen on maksimissaan 13 000 €.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja **

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) palkita seurakunnan henkilökunnan 80 € kertapalkkiolla. Osaaikatyössä oleville kertapalkkio on heidän joulukuun 2021 työaikaprosenttinsa mukainen osuus kokoaikatyöstä. Henkilökunnasta palkitaan kaikki vakituiset ja määräaikaiset joulukuussa 2021 töissä olevat, joiden virka- tai työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2021. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oleville ei kertapalkkiota makseta.

2) palkita tiimit 40 €/hlö yhteisellä summalla, joka tulee käyttää tiimin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen, luettelo tiimeistä ja käyttöperiaatteet ovat liitteenä nro 298. Lisäksi tiimi esimiehellä on mahdollisuus kutsua virkavapaalla oleva viran- tai toimenhaltija mukaan tiimin yhteistapaamiseen.

3) kertapalkkiot maksetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalta

4) henkilökohtaiset kertapalkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä ja tiimikohtaiset tulee käyttää vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kn varapjn sij. esitys:

5) kirkkoneuvosto päättää koskeeko ja miten, edellä olevat 1-4 kohdat ylintä johtoa.

Kn 298 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti. kohta

5) Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kohtien 1-4 koskevan ylintä johtoa esitykseen kirjatun mukaisesti. Kirkkoneuvoston varsinaisen varapuheenjohtajan poissaolon johdosta tämän sijaiseksi valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela. Kirkkoherra ja talousjohtaja jääväsivät itsensä kokouksesta kohdan 5) käsittelyn ajaksi klo 21.34 ja he palasivat kokoukseen klo 21.35. ****

Kn § 318 Kirkkoneuvoston 16.11.2021 päätös kertapalkkiosta on saanut myönteistä palautetta. Joidenkin tiimien kohdalla yhteisen ajan löytäminen vuoden kiireisimpänä aikana on osoittautunut haasteelliseksi. On tullut toiveita, että tiimikohtaisen osan voisi käyttää tammikuun 2022 loppuun mennessä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa 16.11.2021 § 298 kohtaa

4) seuraavaksi: henkilökohtaiset kertapalkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä ja tiimikohtaiset kertapalkkiot tulee käyttää 2022 tammikuun loppuun mennessä. Kn 318 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. ****

Kn § 8 Koronarajoitukset ovat jälleen kiristyneet ja estävät tällä hetkellä olevien rajoituspäätösten mukaisesti ryhmien kokoontumiset tammikuun 2022 aikana ja kokoontumisrajoitukset saattavat jatkua senkin jälkeen. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa aiempaa päätöstään kohdan

4) osalta siten, että tiimikohtaiset kertapalkkiot tulee käyttää 2022 toukokuun loppuun mennessä.

Kn 8 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

9 § HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkovaltuuston 11.12.2018 § 50 hyväksymässä henkilöstöstrategiassa oli yhtenä palkitsemisen toimenpidelinjauksena henkilökunnan muistamissäännön summien korottaminen. Summia tarkasteltaessa on huomioitava, että lahjat maksetaan palkanmaksun yhteydessä ja niistä menee henkilön veroprosentin mukainen vero.

Muistamissääntöä päivitettiin 2019 alusta summien osalta ja mm. työntekijöiden palvelua piti alkaa huomioimaan lyhyissäkin työsuhteissa ja myös 10 v. palvelun ansiomerkki tuli sääntöön. Muistamisohjeen käytännön toteutuksessa on esimiesten taholta koettu hankalana ja epätarkoituksenmukaisena lyhyiden kausityösuhteiden ja sijaisuuksien huomioiminen ja siksi tässä päivityksessä esitetään palvelusaikojen korottamista lyhyissä palveluissa, joista huomioidaan.

Toisaalta kausitöissä kun henkilö on ollut useana kautena ja sen jälkeen jää pois meiltä lasketaan yhteen menneet kausityöjaksot ja palkitaan niistä läksiäisajankohtana. Päivityksessä 2022 esitettä pieniä korotuksia lahjojen summiin sekä täsmennystä oppilaitostutkintojen suorittamisen huomioimiseen. Pronssinen 10v. ansiomerkki esitetään henkilökunnalta poistettavaksi, koska sen käyttö ja suosio on ollut vähäistä.

** Esityksen valmistelija ja kysymykset: talousjohtaja **

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä merkkipäiväohjeen liite nro 9 mukaisesti.

Kn 9 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

10 § TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON MUUTOS

EU-tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja kansallisen tietosuojalain mukaisia tehtäviä koordinoimassa seurakunnassamme on ollut kirkkoneuvoston 13.2.2018 § 28 päätöksen mukaisesti tietosuojan yhdyshenkilö ja tietosuojaryhmä. Tietosuojaryhmän kokoonpano on toiminta-aikana muuttunut henkilöiden jäätyä pois palveluksestamme. Viimeisimpänä vs. johtava diakonian viranhaltija Keijo Ruuskanen virkasuhteen päättyminen, joten tietosuojaryhmän kokoonpanoa on jälleen täydennettävä.

Tietosuojaryhmään ovat kuuluneet 1.9.2021 alkaen: talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja), vs. diakonian johtava viranhaltija Keijo Ruuskanen, kasvatuksen työalalta kappalainen James Cox, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri Cecilia Bartusch ja valmiusvastaava, seurakuntapastori Anu Sorjonen sekä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (sihteeri). Tietosuojavastaavan palvelut seurakuntamme ostaa Lahden seurakuntayhtymältä. Tietosuojavastaavana toimii Lahden srky:n asianhallintasihteeri Sirpa Salokannel. Tietosuojavastaavan tulee olla organisaatiossa riippumattomassa asemassa, hän on raportointivelvollinen tehtävässään ylimmälle johdolle.

** Esityksen valmistelija ja kysymykset; talousjohtaja **

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää nimetä 20.1.2022 alkaen tietosuojaryhmään seuraavat: talousjohtaja Kari J. Hietala (puheenjohtaja), diakonian johtava viranhaltija Leena Nygård, kasvatuksen työalalta kappalainen James Cox, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri Cecilia Bartusch ja valmiusvastaava, seurakuntapastori Anu Sorjonen sekä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (sihteeri).

Kn 10 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

11 § YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN JA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kirkkohallitus on asettanut tavoitteen, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi (Kirkon energia- ja ilmastostrategia, Hiilineutraali kirkko 2030). Myös seurakuntamme kiinteistöstrategissa vuosille 2020-2029 todetaan kohdassa 3.4 Ympäristöasiat ja ilmastonmuutos, että Järvenpään seurakunta hakee strategiakaudella kirkon ympäristödiplomia.

Kirkon oma ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa kerralla viisi vuotta. Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomin sisältö uudistettu viimeksi vuonna 2020. Kirkon ympäristöasiaa on koottu nettisivuille https://evl.fi/ymparistodiplomi siellä on myös ympäristödiplomin käsikirja https://evl.fi/ymparistodiplomi/ymparistokasikirja

Operatiivinen johtoryhmä päätti 12.1.2022 esittää, että työ kirkon ympäristödiplomin saamiseksi aloitetaan. Operatiivinen johtoryhmä esittää seurakuntaan perustettavaan ympäristödiplomityöryhmään valitaan seuraavat jäsenet: seurakuntamestari (johtava) Eeva Säilä (kiinteistötoimi), ruokapalveluvastaava Sinikka Natri (keittiö- ja leirikeskustyö), varhaiskasvatuksen ohjaaja Jonna Vehmassalo (kasvatus), seurakuntapastori Anne Aho (yhteiskunnallinen työ), seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (hautaustoimi, viheralueet), palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (toimistotyöt, itc-palvelut) ja Pia Valonen (diakonia, kirpputori).

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

** Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia. Tavoitteena on, että ympäristödiplomi saadaan syksyn 2023 sertifioinnissa. Kirkkoneuvosto nimeää ympäristödiplomityöryhmään seuraavat jäsenet: seurakuntamestari (johtava) Eeva Säilä (kiinteistötoimi), ruokapalveluvastaava Sinikka Natri (keittiö- ja leirikeskustyö), varhaiskasvatuksen ohjaaja Jonna Vehmassalo (kasvatus), seurakuntapastori Anne Aho (yhteiskunnallinen työ), seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (hautaustoimi, viheralueet), palkka- ja itsihteeri Marja-Leena Rilla (toimistotyöt, itc-palvelut) ja Pia Valonen (diakonia, kirpputori).

Kirkkoneuvosto nimeää ympäristödiplomityöryhmän puheenjohtajaksi Eeva Säilän. Työryhmä saa käyttää asiantuntijoita. Vuonna 2022 ympäristödiplomityöryhmän kustannukset kirjataan kiinteistöhallinnon kustannuspaikalle.

Kn 11 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

12 § DIAKONI XXXX EROILMOITUS

Järvenpään seurakunnan diakoni xxxx on lähettänyt 3.1.2022 irtisanoutumisilmoituksensa diakonian viranhaltija (johtava) Leena Nygårdille, jossa hän pyytää eroa diakonian virasta 1.6.2022 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi (liitteenä nro 12).

Xxxx toiminut Järvenpään seurakunnan diakonian työntekijänä 1.1.2015 – 31.3.2019 välisen ajan sekä diakonian viranhaltijana 1.4.2019 – 31.5.2022 välisen ajan. Kirkkolain 6 luvun § 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Diakonian viranhaltijan ottaa tehtävään kirkkoneuvosto ja diakoni on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija.

** Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

** Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää

1) myöntää diakoni xxxx eron diakonian virasta 1.6.2022 alkaen

2) pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista.

Kn 12 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

13 § KIRKKOVALTUUSTON 14.12.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 14.12.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

66 § Kokouksen avaus

67 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

68 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

69 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

70 § Ääntenlaskijoiden valinta

71 § Leiriniemen uuden saunarakennuksen suunnitelmat Talousjohtaja

72 § Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 – 2024 toiminta- ja taloussuunnitelma Kirkkoherra, taloustoimisto, tiedotus

73 § Järvenpään seurakunnassa Puoluepoliittisesti Sitoutumattomien ryhmän kirkkovaltuustoaloite Kirkkoherra, Puoluepoliittisesti Sitoutumattomien valtuustoryhmän pj.

74 § Helameri testamenttirahaston säännöt Kirkkoherra, taloustoimisto, vs.(johtava) diakonian viranhaltija

75 § Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivitys Kirkkohallitus, kirkkoherra

76 § Tiedoksi

77 § Valitusosoitus

78 § Kokouksen päätös -- Esityksen valmistelija; hallintosihteeri --

Kn 13 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

4 § JULKL 6:24 §

15 § TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET 31/2021

Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 31/2021

liite Kirkon säädöskokoelma Nro 154-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

30/2021Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen seurakunnissa

29/2021Partio seurakunnan työmuotona

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

2. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 15 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3. LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN

kirkkovaltuuston päätös 1.12.2021 § 40

Uusien seurakuntien liittyminen Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Liite 15 /3 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa

4. OPINTOSUORITUSOTE, KUKKONEN (Liite 15 /4)

5. VEROTILITYKSET 2017 – 2021 KUUKAUSITTAIN (Liite 15 /5)

6. TILASTOTIEDOT VUODELTA 2021 (Liite 15 /6) -- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri --

Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi.

Kn 15 § Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

16 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 16 § Päätös: Ei muita asioita. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

17 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022-2026

Strategiatyöryhmä päätti kokouksessa 10.12.2021 esitellä strategialuonnoksen (liitteenä nro 17) kirkkoneuvostolle 18.1.2022. Valmisteluryhmä haluaa korostaa kyseessä olevan luonnos, jonka sisällöstä halutaan keskustelua. Valmisteluryhmä myös toivoi, että työryhmän sihteeri voisi osallistua strategialuonnoksesta käytävään keskusteluun. Strategiatyöryhmä on koonnut ja analysoinut aineistoa vuoden 2021 aikana, jonka pohjalta luonnos on laadittu.

VUONNA 2021 STRATEGIATYÖRYHMÄ ON:

- pitänyt 17 kokousta ja useita pienempien ryhmien valmistelukokouksia
- tutustunut Kirkon strategiaan sekä lähiseurakuntien ja Helsingin seurakuntayhtymän strategioihin
- tutustunut kirkon barometreihin
- kuullut Järvenpään kaupungin edustajia (Eemeli Peltonen, Merja Narvo-Akkola ja Kristiina Hannula)
- kuullut varhaiskasvatuksen edustajia
- vierailut tiimeissä
- kuullut kapitulin edustajia
- kuullut Eläkeläisneuvoston edustajaa
- kuullut välillisesti kaikkein heikommassa asemassa olevia (diakoniaa ja erityisnuorisotyö)
- kuullut ja osallistanut nuoria
- kuullut ja osallistanut työntekijöitä
- työntekijöiden strategiatyöskentely
- kysely tiimeille
- strategiatyöryhmän vierailu toiminnallisen puolen tiimeissä
- strategiatyöskentely toiminnallisen puolen suunnittelupäivässä
- kuullut ja osallistanut kaupunkilaisia Webropol kyselyllä
- kuullut ja osallistanut luottamushenkilöitä
- keskustelu kirkkoneuvostossa
- kirkkovaltuuston strategiatyöskentely
- johtokuntien strategiatyöskentely

VUODELLE 2022 ON SUUNNITELTU:

18.1. kirkkoneuvostolle prosessoiva työskentely luonnoksesta 21.1. käsitellään neuvoston kommentit ja valmistaudutaan kapitulin vierailuun 28.1. kapitulin edustajat mukana, valmistellaan työskentely valtuuston kokoukseen 1.2. keskustelu kirkkovaltuustossa 11.2. 4.3. 18.3 22.3. klo 18.30 keskeneräinen strategia paneelikeskustelussa
– kutsutaan kaupungin edustaja, nuori, eri suunnilta kirkkoa tarkastelevat edustajat 29.3. keskustelu kirkkoneuvostossa 8.4. 22.4.

** Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: strategiatyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri **

Pj:n esitys:

Keskustellaan aiheesta ja merkitään tiedoksi.

Kn 17 § Päätös:

Keskusteltiin aiheesta ja merkittiin tiedoksi

• Painopisteissä paljon asiaa, olisiko syytä tiivistää?

• Arvoja voi vielä miettiä

• Hiilineutraaliustavoite seurakunnalla 2030 – sama Järvenpään kaupungilla 2035?

o Hiilineutraaliustavoite on suoraan kirkon ilmasto- ja energiastrategiasta

• Ylisukupolvinen kohtaaminen otettu hyvin huomioon strategiassa

• Ikärakenteen kehitys kaupunki vs. srk – miten huomioidaan strategiassa?

• Hengellisyys vahvemmin esille

• Jäsenyyden vahvistaminen sekä nuorten aikuisten ja aikuisten parissa

• Vapaaehtoisten mahdollisuus ryhmien muodostamisessa ja toiminnan toteuttamisessa tärkeää

• Neljä kelloa -hyvä keksintö havainnollistamisessa

• Isovanhemmuuden merkitys kristillisessä kasvatuksessa

• Virtuaaliseurakunnan merkitys yhteisönä seurakuntarajoista riippumatta

• Ilo ja lapsenomaisuus esille strategiassa Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

18 § ERON MYÖNTÄMINEN PRAKASH DHAKALILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA JULISTUSJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston varajäsen Prakash Dhakal (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan Puoluepoliittisesti Sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 7.1.2022 julistusjohtokunnalle poismuutostaan Järvenpäästä. Väestörekisterikeskuksen tiedon mukaan toiseen asuinkuntaan rekisteröitymispäivä on 2.1.2022.

Prakash Dhakal on kirkkovaltuuston varajäsen sekä julistusjohtokunnan jäsen sekä julistusjohtokunnan varapuheenjohtaja.

Valtuustoryhmässä IV on tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana seuraavat kirkkovaltuustossa päätetyt muutokset:

− Kalle-Pekka Hietalalle myönnettiin ero luottamustoimista 20.10.2020 § 36. Hietala oli valtuustoryhmän varajäsen, kasvatusjohtokunnan jäsen sekä Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokunnan jäsen. Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.

Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. -- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) toteaa Prakash Dhakalin luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2) valitsee uuden jäsenen julistusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Kn 18 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

19 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 19 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

20 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 20 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.03.