JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                       PÖYTÄKIRJA 10/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 1.9.2020 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

163 §             KOKOUKSEN AVAUS..................................................................................................... 208      

164 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS......................................................................... 208

165 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA...................... 208

166 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN........................................................................ 208

167 § liite       KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET................................................ 209

168 § liite       NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI................. 215

169 § liite       JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N

                      YHTEISTYÖSOPIMUS..................................................................................................... 217

170 § liite       UUDEN ESR-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ................................................................... 218

171 § liite       KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT........................................................... 219

172 § liite       HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS......................................................... 220

173 § liite       LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2021........................................................... 221

174 § liite       SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN AUKIJULISTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMET..... 222      

175 § liite       JOKELAN KARTANON ALUEEN TONTTIEN MYYNNIN ALOITTAMINEN................. 225      

176 § liite       TARKENNUKSET TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN MUUTOKSIIN 1.7.2020.. 226      

177 §             ERON MYÖNTÄMINEN KALLE-PEKKA HIETALALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA

                        UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN KASVATUSJOHTOKUNTAAN................................................. 227

178 § liite       TIEDOKSI......................................................................................................................... 228

179 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.................................................................................... 229

180 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET.......................................................................................... 230      

181 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................... 230

 

AIKA:                            Tiistai 1.9.2020 klo 18.30 – 20.35

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6
 

Jäsenet                              


Henry Berg (POISSA) sij. Sirpa Laakso-Varis

Arvi Kekäläinen (POISSA) sij. Kaija Oksanen

Vesa Koivisto, pj.

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Terttu Sihvola-Rauttu

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen       

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 2.9. – 16.9.2020 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

163 § KOKOUKSEN AVAUS                  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Sirpa Laakso-Varis. Laulettiin virsi 509.

164 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 28.8.2020.

Pj:n esitys:              Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 164 § PäätösKokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 

165 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen – Ida Luuk

Kn 165 § Päätös:  Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

166 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

                               § 170 UUDEN ESR-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ: esitysteksti + liite
                               § 172 HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS: esitysteksti + liite
                               § 176 TARKENNUKSET TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN MUUTOKSIIN, .7.2020: esitysteksti + liite
                               § 178, 9 TIEDOKSI; Testamentti -asia                                                                                                                                                              

Kn 166 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

167 § KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen tartuntataudin aikana. Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja keskinäisestä avunannosta.

Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:

 • Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
 • Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
 • Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
 • Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
 • Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen. Liite nro 71a.

WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin viikon 12.

Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d piispojen ohjeistus 16.3.2020

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.

                                 Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 98

Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19 virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen 30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71 päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.

Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on kesälomien hyväksyntää viivästytetty, kunnes kesän rippikoululeirien toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.

Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta leirit on siirrettävä eteenpäin.

Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.  Tällä taataan paremmin kylmäsäilytystilojen kapasiteetin riittävyys, mikäli kuolleisuus kohoaa. Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten tekemiseen kuin haudankaivuuseen.

Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettu-terminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 % lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.

Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020 mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä 15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin.  Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa.

Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava 15.5.2020 mennessä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.

Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.             

Kn 98 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

****

Kn § 119      

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa kesätoimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ohjeistuksia antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Piispat ovat laatineet 5.5.2020 ohjeistuksen seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (liitteenä nro 119a). Kirkkohallitus on laatinut yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja konsultoiden Ohjeen lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana, jonka ohjeistukset on huomioitu oman seurakuntamme linjauksissa.

Piispojen ohjeistuksen mukaan Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä.

Muuta kokoavaa toimintaa voidaan myös 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.

Valmiusjohtoryhmä linjasi kokouksessaan 6.5.2020 toimenpiteitä hallituksen ja piispojen ohjeistuksen perusteella. Linjaukset ovat liitteenä nro 119b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 119b mukaista ohjeistusta 14.5.2020 alkaen

Kn 119 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 135      
Piispoilta on saapunut 19.5.2020 uusi tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen liitteenä nro 135a. Ohjetta valmisteltaessa on konsultoitu eri viranomaisia ja päättäviä tahoja, ja ohje on linjassa STM:n aluehallintovirastoille antamien linjausten kanssa.

Ohjeessa seurakunnan tiloissa tapahtuvan kirkon jumalanpalveluselämän – messujen ja kirkollisten toimitusten – katsotaan olevan luonteeltaan julkisia tilaisuuksia. Siksi niitä – tilan koosta riippuen – koskee 1.6. alkaen 500 hengen kokoontumisrajoitus. Kirkollisia toimituksia seuraavat hää- tai kastejuhlat tai muistotilaisuudet sen sijaan ovat yksityisiä tilaisuuksia. Niitä siis koskee 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Uuden ohjeistuksen perusteella on valmiusjohtoryhmä kokouksessaan tarkentanut aiempia ohjeistuksia seurakunnan toimintaa ja tilojen henkilömääräkapasiteettia turvaväleillä koskien 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on päivitetty korona-ohjeistukseen.

Rippikoulutyössä on laadittu turvallisuusohjeistukset sekä työntekijöille että leiriläisten perheisiin. Viestinnässä on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma kesän toimintaa koskien, jos toiminnassa ilmenee koronaepäily tai koronatapaus. Kriisiviestintäsuunnitelma liitteenä nro 135b.

Liitteenä nro 135c uusimmat linjaukset noudatettavista ohjeista Järvenpään seurakunnassa.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:                Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 135c mukaista ohjeistusta 1.6.2020 alkaen                 

Kn 135 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 167

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (liite nro 167a) 17.6.2020 on informoitu poikkeustilan purkamisen vaikutuksista pääasiassa seurakuntien ja kirkon hallintoon.

Kirkkohallitus antoi 24.3.2020 kaksi väliaikaista määräystä, jotka pohjautuivat koronaviruksen aiheuttamaan poikkeusoloihin sekä valmiuslain käyttöönottoon. Valtioneuvoston 15.6.2020 tekemän päätöksen johdosta valmiuslakia ei enää sovelleta 16.6.2020 lukien. Siten myös valmiuslain soveltamisen nojalla annettu väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro 131) ei enää ole voimassa. Määräyksen voimassaolon päätyttyä toimielinten sähköiset kokoukset eivät ole enää mahdollisia. Kokouksen laillisuus edellyttää, että enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä on saapuvilla kokouspaikalla. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ei voi myöskään enää käyttää kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa.

Kokouskäytäntöjä koskien ohjeistetaan, että kokouspaikalla on syytä noudattaa annettuja suosituksia ja järjestää kokoustila siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli (n. 1,5 m) tai muutoin ohjeistaa jäsenet istumaan niin, että väliin jää riittävät välit. Kokoustilana on tarkoituksenmukaista käyttää sellaista tilaa, jossa suositukset turvaväleistä voidaan huomioida.

Kirkon tietoturvapolitiikasta annetun väliaikaisen määräyksen voimassaoloa on 17.6.2020 päätetty jatkaa kirkkolain 16 luvun 11 §:n nojalla elokuun loppuun asti. Tämä mahdollistaa kirkon jäsentietojärjestelmän käyttämisen KIRKKO-verkon ulkopuolelta. Päätös perustuu suositukseen etätyön jatkamisesta kesän yli.

Kesän toiminta on seurakunnassa niin leirien kuin kokoavan toiminnan suhteen voitu viedä läpi suunnitellusti. Koronavirustapauksia ei ole toiminnassa eikä leireillä esiintynyt. Joitakin koronavirustestauksia on tehty niin osallistujien kuin työntekijöiden osalta, mutta ne ovat antaneet negatiivisen tuloksen. Konfirmaatiot on käynnistetty elokuun alusta kesällä ohjeistetulla vierasmäärällä ja toteutustavalla. Elokuun loppupuolella vierasmäärää on jouduttu tautitilanteesta johtuen hieman rajaamaan enemmän.

Kirkkohallituksessa on valmisteltu piispojen kanssa neuvotellen tiedoksianto seurakunnille, joka julkaistiin 7.7.2020. Siinä kerrottiin uudet viranomaislinjaukset 1.8.2020 alkaen ja päivitettiin piispojen 19.5.2020 antamaa ohjetta. Ohjeistusten pohjalta on valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä yhteiskokouksissaan 19.8. ja 26.8. päivittänyt seurakunnan toimintaa ja työskentelyä koskevia ohjeistuksia.

Viimeisin koronaohjeistus on liitteenä nro 167b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 167b mukaista ohjeistusta 1.9.2020 alkaen

Kn 167 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

168 §             NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.5.2020 § 23 perustaa nuorisotyönohjaajan viran 1.8.2020 alkaen nuorisotyönohjaajan viran. Viran täyttämisestä ja sen ajankohdasta ei ole vielä päätetty.

Kesän 2020 aikana on kasvatustyön henkilöstön tilanne muuttunut siten, että lapsi- ja perhetyön työalapappi on ilmoittanut palaavansa koeajaksi saamaltaan virkavapaalta takaisin hoitamaan virkaansa 11.11.2020 alkaen.  Lapsi- ja perhetyön työalapapin tehtäviä hoitamaan oli työnjaolla siirretty 1.8.2020 alkaen opintovapaalta palaava aiemmin nuorisopapin tehtäviä hoitanut seurakuntapastori. Tämän hetkisellä nuorisopapin työalatehtäviä hoitavalla seurakuntapastorilla on sijaisuusmääräys 10.11.2020 saakka.  Hän on hoitanut nuorisopapin työalatehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen.

Olemassa olevassa uudessa tilanteessa olisi perusteltua jatkaa nuorisopapin työalapapin virkasuhdetta määräaikaisena virkaa perustamatta hoitamaan virassaan sekä avoimena olevan nuorisotyönohjaajan, että nuorisotyön työalapapin tehtäviä. Tätä puoltaa kasvatuksen työalajohtaja James Coxin ja kasvatusjohtokunnan puheenjohtajan lausunnot (liitteinä nro 168a,b). Lausuntojen perusteella tämä ratkaisu olisi määräaikaisesti perusteltua työalan kehitystyön, työtiimin ja työn jatkuvuuden kannalta.

Ratkaisu toteuttaisi myös henkilöstöstrategian linjausta: ” Järvenpään seurakunta mahdollistaa henkilöstölleen ammatillisen kehittymisen. Täydennyskoulutus, työnohjaus, työn- ja tehtävien kierrättäminen, talon sisäiset sijaisuudet sekä moniammatilliset tiimit ovat keskeisiä ammatillisen kehittymisen keinoja. Tämä merkitsee nykyistä tehokkaampaa henkilöstöresurssien käyttöä ja vaikuttaa positiivisesti seurakunnan henkilöstön jaksamiseen sekä ilmapiiriin.”

---

 • Viran tai toimen avautuessa arvioidaan sen täyttämisen tarpeet sekä vaihtoehtoiset tavat hoitaa tehtäviä.
 • Henkilöstön liikkuvuutta, henkilöstövaihtoa ja henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia edistetään. Tämä lisää hyvien työkäytänteiden jakamista seurakunnan sisällä sekä yli seurakuntarajojen.

Määräaikaisella nuorisotyön työalapapin virkasuhteen jatkamisella on myös mahdollista saada papiston työnjakoa uudistettua siten, että perheneuvontaan suunnattua yhden papin työalaresurssia voidaan kasvattaa huomattavasti samoin kuin resurssia sairaala- ja hoivakotityöhön, jossa yhteistyötä KeuSoten kanssa rovastikunnallisesti on valmisteltu. Perheneuvontaan resurssin lisääminen olisi erityisen tarpeellista, koska tälläkin hetkellä perheneuvonnan asiakkaat joutuvat odottamaan ensimmäistä aikaa vähintään kuukauden, useimmiten pidempään.

Nuorisotyönohjaajan viran tehtävien hoitaminen määräaikaisesti esitetyllä tavalla mahdollistaa myös taloudellisen tilanteen kehittymisen seuraamisen poikkeusoloissa ja pysyvän ratkaisun viran täyttämisestä siirtämisen myöhemmälle.

Esitetyllä ratkaisulla ei ole henkilöstökuluja lisäävää vaikutusta, koska yksi seurakuntapastoreista aikoo anoa 20 % virkavapaata vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen 1.11.2020-31.5.2021 ja tämän johdosta yleiseen seurakuntatyöhön tarvitaan korvaavaa resurssia.  Samaan aikaan yhdellä seurakuntapastoreista on osittainen hoitovapaapäätös (20%) vuoden 2021 loppuun saakka. Näihin sijaisuuksiin ei olisi välttämätöntä palkata sijaista koko tuolle prosenttimäärälle, mikäli esitetty ratkaisuvaihtoehto toteutuu. Tällöin vuoden 2021 rippikouluryhmillä on myös mahdollista olla omasta henkilöstöstä pappi toisin kuin kesän 2020 tilanteessa.

Asiaa tarkasteltaessa on myös syytä huomioida Espoon hiippakunnan rekrytointiohje, jossa sanotaan: ”Pappisvirkaan annettu vokaatio on merkitykseltään painava myös jatkomääräyksiä tarkasteltaessa.”  Tuomiokapitulin notaarilta kysytyn tulkinnan mukaan tämä painottaa sitä, että jos seurakunta on antanut vokaation pappisvirkaan, niin on toivottu pitkäjänteistä sitoutumista ko. papin työllistämiseen, mikäli siihen on mahdollisuuksia.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää, että

 1. avoinna olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa ei toistaiseksi täytetä vaan esittelytekstissä esitetyillä perusteluilla avoimena olevan viran ja nuorisopapin työalapapin tehtävien hoitamiseksi pyydetään määräaikaista virkamääräystä virkaa perustamatta pastori Anna Markkaselle 11.11.2020-31.12.2021.
 1. henkilöstöstrategian seurantaryhmä arvioi tämän määräaikaisen ratkaisun toimivuutta ja tekee esityksen vuoden 2021 kevään loppuun mennessä viran täyttämisestä.

Kn 168 § Päätös:     Jouko Porkka teki päätösesitykseen vastaehdotuksen tämän asiapykälän palauttamisesta valmisteluun. Pekka Luuk ja Marja Noso kannattivat tehtyä vastaehdotusta.

Puheenjohtajan päätösesityksestä ja tehdystä vastaehdotuksesta pidettiin äänestys.

                             

                                 Pohjaesitys oli äänestyksessä JAA ja vastaehdotus EI

                                 Pidetyn nimenhuutoäänestyksen tulos oli:

 

                                 Pohjaesitys             JAA              3 ääntä

                                 Vastaehdotus         EI                  8 ääntä

                                 Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä.

                                 Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asiapykälän valmisteluun.

 

169 §             JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto päätti 4.6.2013 § 187 hyväksyä Setlementti Louhelan kanssa yhteistyösopimuksen. Järvenpään seurakunta on sitoutunut tekemään yhteistyötä Setlementti Louhela ry:n kansalaistoiminnan ja Louhelan opinto- ja ohjaustoiminnan kanssa. Louhelan kansalaistoiminta muodostuu vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja avunvälityksestä, monikulttuurisesta työstä sekä olohuonetoiminnasta. Louhelan opinto- ja ohjaustoiminta muodostuu kuntouttavasta työtoiminnasta, erilaisista ohjaus- ja koulutustoiminnoista sekä näihin liittyvistä hanketoiminnoista.

Järvenpään seurakunta osallistuu erikseen sovittavalla tavalla verkostotapaamisiin sekä Louhelan kansalaistoiminnan sekä opinto- ja ohjaustoiminnan kehittämiseen yhteistyössä Setlementti Louhelan ja muiden verkoston jäsenten kanssa. Louhelan opinto- ja ohjaustoiminnan osalta yhteistyö sisältää esimerkiksi asiantuntijaosaamisen vaihtoa.

Seurakunta voi tarjota Louhelan kansalaistoiminnalle asiantuntemustaan ja osaamistaan pienryhmätoiminnasta, leiri- ja retkitoiminnasta sekä osallistuu omalta osaltaan yhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen resurssiensa mukaan. Yhteisten ryhmien, leirien, retkien ja tapahtumien osalta seurakunta osallistuu samalla tavalla kuin muutkin mukana olevat kohtuullisten kustannusten jakamiseen oman talousarvionsa raameissa. Lisäksi Järvenpään seurakunta tiedottaa toiminnasta omassa organisaatiossaan ja työssään kohtaamilleen toiminnasta mahdollisesti hyötyville asiakkailleen.

Taloudellisesti seurakunta sitoutuu entiseen tapaan tukemaan Louhelan kansalaistoiminnan vapaaehtoistoiminnan organisoimista. Avustussumma päätetään vuosittain erikseen. Muu yhteistyö tarkentuu toiminnan edetessä.

Yhteistyösopimus astui voimaan 1.9.2018 alkaen ja sopimuksen voimassaolo tarkistetaan kahden (2) vuoden välein. Yhteistyösopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli ja irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

**

Esityksen valmistelija: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n liitteen nro 169 mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen.

Kn 169 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

170 §  UUDEN ESR-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Järvenpääläinen Yhdessä katettu -yhteistyöverkosto edistää ihmisten hyvinvointia sosiaalisella innovaatiolla, mahdollistamalla yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista osallisuutta lahjoitettuja elintarvikkeita hyödyntäen. Verkosto toimii laajassa yhteistyössä ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja työelämätaitojen, osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hankkeessa juurrutetaan, kehitetään ja laajennetaan yhteistyöverkoston Järvenpäässä toteuttamaa toimintaa. Yhteistyössä toteutettava laaja-alainen ja moniammatillinen työ juurrutetaan hankkeen avulla pysyväksi köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäiseväksi toiminnaksi Keski-Uudellamaalla. 

Yhdessä katettu 2020-2022 on ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hanke, jonka tavoitteena on 1) lisätä työttömien työelämäosallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia. 2) Vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa, ja laajentaa sitä myös muihin kuntiin Keski-Uudellamaalla. 3) Juurruttaa toiminta hankkeen aikana kiinteäksi osaksi Keski-Uudellamaalla tehtävää laaja-alaista työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistavaa työtä. Hankkeen tavoitteita kuvataan tarkemmin liitteessä nro 170. 

Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty Järvenpään seurakuntaa nimeämään edustajaa. 

 Järvenpään seurakunnan edustaja Yhdessä katettu yhteistyöverkoston –johtoryhmässä on Marja Kosonen.

                   

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, Marja Kosonen 

** 

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto valitsee Yhdessä katettu-hankkeen ohjausryhmään edustajan ja tälle varajäsenen.

Kn 170 § Päätös:     Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Yhdessä katettu –hankkeen ohjausryhmään edustajaksi Kaija Tuurin ja tälle varajäseneksi Pekka Launosen.

 

171 §             KASVATUKSEN TOIMINTA- JA LEIRIMAKSUT 2021

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Seurakunnan maksuja ei koroteta 2021 eikä myöskään hautainhoitorahaston maksuja koroteta.

Kasvatuksen johtavat viranhaltijat esittävät liitteessä nro 171 maksuja kasvatuksen toiminta- ja leirimaksuiksi vuonna 2021.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; James Cox, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kasvatustyön toiminta- ja leirimaksut vuodelle 2021 liitteen nro 171 mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                       

Kn 171 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

172 §             HENKILÖSTÖKOULUTUSTYÖRYHMÄN ESITYS

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.8.2013 § 204 hyväksynyt Henkilöstön kehittämissuunnittelun ohjeen. Ohjeessa on linjattu seuraavasti:

Henkilöstökoulutusta sekä osaamista edistävää tukitoimintaa toteutetaan vahvistetun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvän periaateosan (kolmivuotisen suunnittelukauden painopistealueet) hyväksyy kirkkoneuvosto. Kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyvät valmistelutyöryhmän laatiman yksityiskohtaisen kehittämissuunnitelman seuraavaa vuotta varten lokakuun loppuun mennessä sekä hyväksyvät sen täydennysosan elokuun loppuun mennessä. Perustelluista syistä (esim. kun kyseessä on suunnitelman laadinnan jälkeen tullut uusi työntekijä tai tiedot koulutuksesta ovat tulleet vasta yksityiskohtaisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen) voidaan koulutustapahtuma hyväksyä myös erillisellä päätöksellä. ​

Koulutustyöryhmän kokoama koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet 2021–2023 on liitteenä nro 172a.                     

Koulutustyöryhmä esittää myös päivityksiä periaatelinjauksiin koskien henkilöstön koulutussuunnitelmaa. Esitetyt muutokset periaatelinjauksiin on merkitty punaisella liitteeseen nro 172b.  

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: James Cox (koul.tr. pj.), kirkkoherra 

**                        

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää  

 1. hyväksyä koulutuksen tavoitteet ja suunnittelukauden painopistealueet vuosille 2021–2023 liitteen nro 172a mukaisesti siten, että koulutuksen tavoitteissa kirjataan viestintä ja digitalisaatiotaidot ensimmäiselle sijalle koulutuksen painopisteissä myös vuodelle 2022, jolla korvataan kohta viestintätaidot.
 2. hyväksyä koulutustyöryhmän esittämät muutokset koulutussuunnitelman periaatelinjauksiin liitteen nro 172b mukaisesti siten, että koulutuspäiviä vuodessa voi olla ilman eritysperusteluja 12 päivää työntekijä. Lause strategisesta työryhmästä poistetaan.               

Kn 172 § Päätös:     Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

 

173 §             LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2021

ETELÄ-SUOMEN MEDIA OY:N TARJOUS SEURAKUNTIEN ILMOITTELUSTA 2021

Rovastikunnan seurakunnat ilmoittavat tapahtumistaan ja messuista viikoittain Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikkouutisissa. Ilmoituksen koko on puolitoista sivua (399 x 365 mm) ja sen lisäksi vuoden mittaan on käytössä 6 aukeamaa. Kesällä (vkot 26–31) ilmoitustila on sivun kokoinen.

Rovastikunnan tiedottajat ovat pitäneet ratkaisua hyvänä, sillä näin ilmoitustila tarjoaa vaihtelua ja joustavuutta kirkkovuoden tapahtumien ja toiminnan huippujen mukaan. Seurakuntien yhteisilmoitus tuo näyttävyyttä viikoittain.

**

Esityksen valmistelija; tiedottaja, hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto hyväksyy Etelä-Suomen Median tarjouksen liitteen nro 173 mukaisesti seurakuntien yhteisilmoittelusta Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikkouutiset lehdissä

Kn 173 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

174 §             SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN AUKIJULISTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMET             

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.6.2020 myöntänyt eron kokoaikaisesta seurakuntamestarin toimesta xxxx 1.1.2021 alkaen.  Seurakunnan talousarvion yleisperustelujen mukaan vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien/johtosääntöjen sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin vapautuviin vakituisiin tehtäviin on haettava täyttölupa kirkkoneuvostolta.

Xxxx on toiminut Jampan seurakuntakodin seurakuntamestarina ja nykyinen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 156. Kelpoisuusehtona on ollut konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsenyys (sisältää suntion tehtäviä), vahtimestarialan tuntemus ja käytännön kokemus haettavan viran tehtävistä. Suoritettu suntion ammattitutkinto on luettu hakijan eduksi. Nykyään tutkinnon nimi on seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon.

Työtehtävät Jampan seurakuntakodilla ovat monipuoliset: tilojen kalustamista ja siivoamista, keittiötehtäviä (aamukaffet ja muut seurakunnan tilaisuudet), jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa avustaminen. Tehtävästä selviytymiseen tarvitaan myös hyviä sosiaalisia taitoja, ajokorttia ja omaa autoa. Kiinteistötoimen tehtävänkuvia uudistettaessa on ollut tavoitteena henkilöiden monikäyttöisyys erilaisiin tehtäviin. Siksi on ollut esillä, että seurakuntamestarin pitäisi pystyä toimimaan myös kirkonmäellä työtehtävissä.                  

Ennen tehtävän aukijulistamista tulisi tehtävänkuvaus tarkistaa ja myös laatia tavoite minkälaista henkilöä tehtävään haetaan.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää:

 

 1. että seurakuntamestarin tehtävänkuvaus tarkistetaan ennen toimen aukijulistamista
 1. valita seurakuntamestarin viran haastatteluryhmään ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin, johtavan seurakuntamestari Ilkka Niemen, Jampan aluetyöstä vastaavan seurakuntapastori Anu Sorjosen, talousjohtaja Kari J. Hietala ja kaksi luottamushenkilöä
 1. antaa haastatteluryhmälle tehtäväksi laatia ehdotukset seurakuntamestarin uudeksi tehtävänkuvaukseksi ja tehtävän hakuilmoituksen, jotka tulevat kirkkoneuvoston käsiteltäväksi

Kn 156 § Päätös:    Esitys (kohdat 1–3) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 2) Seurakuntamestarin viran haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Henry Berg

****

Kn § 174

Haastatteluryhmän viranhaltijajäsenet ovat tehneet ehdotuksen Jampan seurakuntamestarin toimen uudeksi tehtävänkuvaukseksi 1.1.2021 alkaen. Uusi tehtävänkuvaus on liitteenä nro 174. Tehtävänkuvaus eriytyisi muista seurakuntamestareiden tehtävänkuvauksista. Aiempaan tehtävänkuvaukseen verrattuna lisänä Jampassa olisi mm. vapaaehtoisten ohjausta ja yhteistyötä heidän kanssaan sekä ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä. Toisaalta tehtävänkuvauksen mukaisesti ja tilanteen salliessa seurakuntamestari olisi enemmän mukana kirkonmäen seurakuntamestaritehtävissä. Palkkatyöryhmä on käsitellyt uuden tehtävänkuvauksen 27.8.2020 ja kannattanut sen hyväksymistä.

Nykyisistä seurakuntamestareista Reijo Rönkkö on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä Jampan seurakuntamestarin toimeen. Talousjohtaja on käynyt haastatteluryhmän jäsenten kanssa keskustelua tästä sisäisen siirron mahdollisuudesta ilman tehtävän julistamista haettavaksi. Rönkkö on toiminut Jampan seurakuntakodilla seurakuntamestarin sijaisena ja lisäresurssina. Hän tietää tehtävät ja on hyvin motivoitunut tehtävään.

Jampan aluepappi Anu Sorjonen on tuonut esille, että mikäli sisäinen siirto tehdään, on turvattava Jampan resurssit myös kiireaikoina sekä seurakuntamestari Reijo Rönkön lomien ja vapaapäivien aikana. Myös jatkuvuuden varmistaminen on aluetyön näkökulmasta tärkeää. Lähiesimies Ilkka Niemen mukaan suunnitelluilla tehtäväjärjestelyillä resurssit olisi turvattu. Lisäksi seurakunnalle on hakeutumassa suntio-oppisopimuskoulutukseen henkilö, joka aiemmin on ollut hautausmaallamme kausityössä ja on tehnyt siellä myös siunauskappelin suntiovuoroja. Seurakuntamestarin sisäisen siirron jälkeen vapautuvaa virkaa ei välittömästi laitettaisi hakuun, vaan virka täytettäisiin määräajaksi oppisopimuksella suntion tehtävään koulutettavalla. Oppisopimuskauden jälkeen on mahdollisuus katsoa uudelleen tehtävän täyttöä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä liitteenä nro 174 olevan tehtävänkuvauksen 1.1.2021 ja sen mukaisesti tehtävän vaativuusryhmäksi 402.
 2. hyväksyä seurakuntamestari Reijo Rönkön siirron toivomuksensa mukaisesti kohdassa 1) hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaiseen ns. Jampan seurakuntamestarin toimeen 1.1.2021 alkaen. Rönkön peruspalkka 1.1.2021 alkaen on xxxx,xx €/kk, johon lisätään 1.1.2020 toteutettu 0,6 % järjestelyerä.
 3. Reijo Rönkön siirto seurakuntamestarin virasta seurakuntamestarin toimeen tehdään ilman koeaikoja ja muutoin KirVESTES:n säännösten mukaan. Muutoksena tulee palkanmaksupäivän muuttuminen.

Kn 174 § Päätös:     Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

 

175 §             JOKELAN KARTANON ALUEEN TONTTIEN MYYNNIN ALOITTAMINEN

Jokelan kartanon alueen kaava on saanut lainvoiman, tontit ovat lohkottu sekä kunnallistekniikkaa rakennettu. Kirkkovaltuusto on 29.1.2019 § 11 vahvistanut omakotitonttien hinnat. Tontien myynnin aloittamista lykättiin, koska kirkolliskokouksesta oli mennyt eduskunnan hyväksyttäväksi kirkkolain muutos, jonka mukaan mm. kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, ei olisi enää alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tämä olisi nopeuttanut tonttien myyntiprosessia huomattavasti. Kirkkolainmuutos kuitenkin palautui eduskunnalta kirkolliskokoukselle. Enää ei ole taloudellisesti järkevää jäädä odottelemaan muutoksia vaan on syytä aloittaa tonttien myynti ja markkinointi.

Myynti voidaan hoitaa välittäjän toimesta tai seurakunnan omana työnä. Taloustoimiston toimistopäällikkö omaa myyntikokemusta, joten asiaa on ajateltu hänen hoidettavakseen. Liitteenä nro 175 on esitys kauppakirjapohjaksi. Markkinointi aloitetaan seurakunnan nettisivuilla, maksullisilla nettimyyntipaikoilla ja lehti-ilmoituksin.

Seurakunnan Jokelan alueen rivitalotontit laitetaan myös myyntiin. Niiden myyntihinta päätetään erikseen.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää, että Jokelan tonttien myynti aloitetaan. Myyntiä hoidetaan omana työnä. Jokainen tontinmyynti tulee erikseen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen kiinteistön kaupan alistamista kirkkohallituksessa tuomiokapituli antaa siitä lausuntonsa.

Kn 175 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

176 §             TARKENNUKSET TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN MUUTOKSIIN 1.7.2020

Kirkkoneuvosto on 2.6.2020 § 138 hyväksynyt palkkatyöryhmän käsittelemät esitykset tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvauksien muutoksista, jotka sisälsivät muutoksia vaativuuskriteereihin, vaativuusryhmiin ja peruspalkkoihin. Palkkatyöryhmällä ja esittelijällä on kuitenkin ollut väärät lähtökohtatiedot ja kahden henkilön peruspalkkojen osalta laskelmasta on jäänyt pois 1.1.2020 suorituslisäjärjestelmään siirryttäessä toteutettu 0,6 % järjestelyerä.

Kirkkoneuvosto päätti 2.6.2020 § 138 hyväksyä 1.7.2020 alkaen KirVESTES:n 2018-2020 ja 1.4.2019 alkaen voimassa olleiden vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin perustuvan laskennan mukaisesti:

a) vs. johtavan diakonian viranhaltijan Keijo Ruuskasen tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138b) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
b) seurakuntapastori Aino Luhtaselan tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138c) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
c) seurakuntapastori Anna Markkasen tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138d) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
d) B-kanttori Toni Hintsalan tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138e) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,

Liitteenä nro 176 on excellaskelma oikein lähtötiedoin ja mistä selviää 1.7.2020 alkaen peruspalkoisi muodostuvat palkat.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää korjata ja vahvistaa seuraavat vaativuusryhmät ja peruspalkat 1.7.2020 alkaen:

a) vs. johtavan diakonian viranhaltijan Keijo Ruuskasen tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138b) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,

b) seurakuntapastori Aino Luhtaselan tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138c) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 602 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,

c) seurakuntapastori Anna Markkasen tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138d) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 602 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,

d) B-kanttori Toni Hintsalan tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138e) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk

Kn 176 § Päätös:    Esitys (kohdat a-d) hyväksyttiin yksimielisesti

177 §    

     
ERON MYÖNTÄMINEN KALLE-PEKKA HIETALALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN KASVATUSJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston varajäsen Kalle-Pekka Hietala (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 26.8.2020 hallintosihteeri Hanna Warrolle tulevasta poismuutosta Järvenpäästä 1.9.2020 alkaen.

Kalle-Pekka Hietala on kirkkovaltuuston varajäsen ja kasvatusjohtokunnan jäsen. (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat).

Valtuustoryhmässä IV ei ole tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana muutoksia.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  se

 1. toteaa Kalle-Pekka Hietalan luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi
 2. valitsee uuden jäsenen kasvatusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi
 3. valitsee uuden jäsenen Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Kn 177 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvosto 1.9.2020 § 178

178 §          TIEDOKSI

YLEISKIRJEET  

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Lähetetään sähköisesti (liite 174/2)                                                                         

 1. VEROTILITYKSET 2015–2020 KUUKAUSITTAIN                                          (liite 178/3)
 1. YHDESSÄ KATETTU –HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lähetetään sähköisesti (liite 174/4)

 1. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon päätös 111§/2020                   (liite 178/5)
 2. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon päätös 112§/2020                   (liite 178/6)
 3. Notaari Pilvi Keravuoren viranhaltijapäätös 101/2020                                        (liite 178/7)
 4. Notaari Pilvi Keravuoren viranhaltijapäätös 102/2020                                        (liite 178/8)
 5. Testamentti -asia

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi

Kn 178 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

 

179 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Järvenpään seurakunnalle myönnettiin Kirkon eritysnuorisotyöpalkinto

180 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 180 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

181 §            KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 181 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.