Järvenpään seurakunta pöytäkirja 10/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 1.6.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       TEAMS

§        Liite    Asia

173 §             KOKOUKSEN AVAUS
174 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
175 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
176 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
177 § (liite)   DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
178 § (liite)   KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-LOKAKUU 2021
179 § (liite)   SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVAN) TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TARKISTAMINEN JA LAITOSHUOLTAJIEN ESIMIEHISYYS
180 § (liite)   KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ
181 § (liite)   TALOUSVARVION 2022 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2023-2024 LAADINTAOHJEET
182 § (liite)   LISÄTALOUSARVION 2021 LAADINTAOHJEET
183 § (liite)   TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.6.2021
184 §             KIRKKOVALTUUSTON 27.4.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
185 §             KIRKKOVALTUUSTON 25.5.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
186 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
187 § (liite)   TIEDOKSI
188 §             MUUT ASIAT
189 § (liite)   JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET
190 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET
191 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Henry Berg (etäyhteys)

Arvi Kekäläinen (etäyhteys)

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)

Tuija Kuusisto (etäyhteys)

Esko Lappalainen (etäyhteys)

Ida Luuk (etäyhteys)

Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys), saapui klo 18.39, § 175

Marja Noso (etäyhteys)

Jouko Porkka (etäyhteys)

Mirja Vakkuri (etäyhteys)

Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 2.6.– 16.6.2021  pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

173 §  KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Ida Luuk.

174 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 28.5.2021.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 174 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

175 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Ida Luuk.

Kn 175 § Päätös:

 Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko Lappalaista ja Pekka Luukia.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

176 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 180 Kirjanpitäjän toimen täyttö; esittelytekstiä täydennetään, lisätään liite

§ 187,9; Tiedoksi; Hyväksytty tarjous; lisätään

§ 189 Järvenpään seurakunnan rippikoulut ja ryhmäkoon ylitykset; lisätään

§ 190 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 191 Kokouksen päätös

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 176 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

177 § DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 27.4.2021 § 24 päättänyt muuttaa 1.1.2022 alkaen johtavan diakoniatyöntekijän viran diakoniatyöntekijän viraksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyöntekijän viran tehtävänkuvauksen kokouksessaan 20.4.2021 § 133. Tehtävänkuvauksen kirjattiin tarkentuvan, kun vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet ovat tulleet henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmistelusta ja käyneet lausunnolla diakoniajohtokunnassa ja diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. 

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä valmisteli asiaa kokouksessaan 28.4.2021 ja   päätti esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian virka laitetaan auki. Samoin seurantatyöryhmä kirjasi muistioonsa seuraavat näkökohdat viran sisältöä ja rekrytointia koskien:

   • virkaan sisältyy tämän hetkisen työnjaon mukaan esimiestehtävä 

   • rekrytointi-ilmoituksessa pitää ilmetä, että kyseessä ei ole ns. johtavan diakoniatyöntekijän virka, vaan työnjaossa määritelty esimiehisyys  

   • työn muu sisältö määritellään keskinäisellä työnjaolla 

   • kyseessä aito valintatilanne, virkaa voivat hakea nykyiset viranhaltijat 

   • kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa diakoniajohtokunnalta (kirkkoherra on asian valmistelija ja esittelijä diakoniajohtokunnassa) 

   • kirkkoneuvosto laittaa virka auki kesäkuussa  

Diakoniatyöntekijän virkaan on siis tarkoitus kuulua työnjaollisesti johtavan viranhaltijan tehtävät, joiden sisältö ja vaativuusryhmittely on lähtökohtaisesti sama kuin muutettavaksi päätetyssä johtavan diakoniatyöntekijän virassa. Virkaan tulee kuulumaan myös muuta työalavastuuta, mutta se on tarkoitus määritellä diakoniatyöntekijöiden keskinäisessä työnjaossa rekrytoinnin jälkeen.

Tällä hetkellä johtavan diakoniatyöntekijän virkaa hoitava vs. johtava diakoniaviranhaltija Keijo Ruuskanen on 5.5.2021 ilmoittanut sähköpostissa (liite nro 157) olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä diakoniajohtokunnassa, koska aikoo hakea tulevaa virkaa, kun siinä on työalana johtavan viranhaltijan tehtävät. Tämän johdosta asian valmistelu ja esittely diakoniajohtokunnassa on kirkkoherran tehtävä.

---

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

 1. pyytää diakoniajohtokunnalta 27.5.2021 mennessä lausunnon 1.1.2022 vapautuvan viran rekrytoinnista ja tehtävistä erityisesti suunnitelmista sisällyttää virkaan johtavan viranhaltijan tehtävät. 

 

 1. että diakoniajohtokunnassa asian valmistelee ja esittelee kirkkoherra, koska vs. johtava diakoniaviranhaltija on ilmoittanut itsensä esteelliseksi valmistelemaan asiaa.

Kn 157 § Päätös:   

Jarkko Åström ilmoitti esteellisyydestään ja jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä.

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

____

Kn § 177

Diakoniajohtokunta on käsitellyt lausuntopyynnön kokouksessaan 27.5.2021. Lausunto liitteenä nro 177a. Lausunnon mukaan hakijalta tulee edellyttää kiinnostusta ihmisten johtamiseen ja itsensä kehittämiseen, ryhmädynamiikan hallintaa, kykyä henkilöstön motivoimiseen ja johtamiseen valmentavalla ja osallistavalla otteella sekä hallinnollista osaamista kuten esimerkiksi kykyä koostaa asioita ja tehdä lausuntoja. Lisäksi hakijalla tulee olla kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Diakonian viran (johtava) tehtävät on määritelty liitteenä nro 177b olevassa tehtävänkuvauksessa. Tehtävänvaativuus on määritelty samalle tasolle kuin se on ollut aiemmassa johtavan diakoniaviranhaltijan virassa. Diakonian viran (johtava) hakuilmoitus on liitteenä nro 177c.  Hakuaika on tarkoitus olla 1.7. – 8.8.2021. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa ti 17.8.2021. Sen jälkeen on vielä mahdollista lähettää kärkiehdokkaat soveltuvuusarviointiin ennen valinnan tekemistä kirkkoneuvoston kokouksessa 31.8.2021.

--

Esityksen valmistelija: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. Kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran (johtava) haettavaksi 1.7. – 8.8.2021 klo 12 päättyvällä hakuajalla kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 2. nimetä diakonian viran (johtava) haastatteluryhmään kirkkoherran, työalapappina Anu Sorjosen, ja kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa sekä diakoniajohtokunnan varapuheenjohtajan.

Kn 177 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään Marja Noson ja Esko Lappalaisen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

178 §  KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-LOKAKUU 2021

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä-lokakuuksi 2021 liitteen nro 178 mukaisena.

Kn 178 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

179 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVAN) TEHTÄVÄN KUVAUKSEN TARKISTAMINEN JA LAITOSHUOLTAJIEN ESIMIEHISYYS

Kati Kiljunen on aloittanut 1.5.2021 Seurakuntamestarina vastaten johtavan seurakuntamestarin tehtävistä. Hänellä on aiemmin ollut vastaavassa tehtävässä Tuusulan seurakunnassa alaisinaan sekä seurakuntamestarit/suntiot että siivouksesta vastaavat. Ylläpitopäällikkö on toivonut tehtävämääränsä tarkistamista henkilöstöhallinnollisten asioiden suhteen, että voisi paremmin keskittyä rakentamis- ja kunnossapitoasioihin.  Kirkkoneuvosto kokouksessaan 30.3.2021 käsitellyt asiaa ja antoi henkilöstöstrategian seurantatyöryhmän tehtäväksi selvittää seurakuntamestarille (johtava) seurakuntamestareiden lisäksi kuuluvat alaiset.

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä kokouksessaan 28.4.2021 päätti esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntamestari (johtava) olisi tehtävänkuvauksen muutoksella laitoshuoltajien esimies. Tällä ei ole palkkavaikutuksia. Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä toivoi, että laitoshuoltajien esimies kuulee asianosaisia ennen kirkkoneuvoston päätöstä. Laitoshuoltajien siirtyminen seurakuntamestari (johtava) alaisuuteen on ollut esillä kiinteistötiimin kokouksessa 21.4.2021 ja 19.5.2021 esimies eli ylläpitopäällikkö on kuullut laitoshuoltajia asiassa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. hyväksyä seurakuntamestarin (johtava) viran tehtävänkuvauksen päivityksen liitteen nro 179 mukaisena

 2. että laitoshuoltajat siirretään heti seurakuntamestarin (johtava) alaisuuteen

 3. todeta, ettei tehtävänkuvauksen muutokselle ole vaikutusta peruspalkkaan

Kn 179 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

180 § KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

 Kirkkoneuvosto on 11.05.2021 § 161 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi kirjanpitäjän toimen, jonka tarkistettu tehtävänkuvaus hyväksyttiin samalla.

Määräaikaan 26.5.2021 klo 12 mennessä tuli 21 hakemusta. Yleisyhteenveto hakijoista on liitteenä nro 180a. Hakemukset ja CV:t ovat kirkkoneuvoston TEAMS tiedostoissa. Hakijoista valittiin 4 henkilöä haastatteluun: Marja Sorri, Tuija Westerlund, Sari Palm, ja Paula Jaakola. Haastattelut pidettiin 28.5.2021. Hakemuksista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kuvan ja palkkauksesta käydyn keskustelun perusteella haastatteluryhmä asetti hakijoista parhaimmiksi seuraavat: Marja Sorri ja Tuija Westerlund. Liitteenä nro 180b haastattelumuistio.

Kirkkoneuvoston valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat taloustoimiston toimistopäällikkö, talousjohtaja ja luottamushenkilöistä Mirja Vakkuri.

Valmistelu ja lisätiedot: toimistopäällikkö ja talousjohtaja 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1. valita kirjanpitäjän toimeen 1.7.2021 alkaen Marja Sorri.

2. että varasijalle hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Tuija Westerlund.

3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,

4. että, toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

5. että, toimen ns. virkapaikka on Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.

6. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat seurakunnan kirjanpitotehtävät, tilinpäätöksen laatimiseen osallistuminen, osto- ja myyntireskontran tehtäviä, maksuliikenteen ja laskutuksen tehtäviä, kolehti- ja muita rahankeräys/tilitys tehtäviä ja asiakaspalvelu. Toimessa tulee sijaistaa palkkasihterin tehtävissä.

7. että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.

8. että, toimi on kokoaikainen, jossa noudatetaan toimistotyöaikaa, jonka täysi viikoittainen työaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia ja

9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 180 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

181 § TALOUSARVION 2022 JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2023-2024 LAADINTAOHJEET

Vuosi 2022 on Järvenpään seurakunnan 70-vuotisjuhlavuosi. Talousarvioehdotusten ja toimintasuunnitelmien laadinnassa on työmuotojen ja johtokuntien huomioita ja ideoitava juhlavuotta. Vuosi 2022 on myös seurakuntavaalivuosi ja sen myötä talousarvioehdotukseen tulee uusi kustannuspaikka ja vaalit ovat myös seurakunnan markkinoinnin paikka.

Toimintakuluihin on laadintaohjeissa 1 % korotusmahdollisuus ja palkkamenoihin laskennallinen 2 % korotus. Talousarvioehdotukset tulee jättää 17.9.2021 mennessä.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä nro 181a-c olevat talousarvion 2022 ja toimintasuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeet.

Kn 181 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

182 §  LISÄTALOUSARVION 2021 LAADINTAOHJEET

Vuosi 2021 on vuoden 2020 tapaan vuosi, jolloin toimintaan ja talouteen on vaikuttanut koronaepidemia. Talousarvioehdotukset vuodelle 2021 on jätetty syyskuussa 2020, jolloin ei ole ollut tietoa koronarajoitusten vaikutuksista toimintaan, vaan toimintasuunnitelmat on laadittu työmuotojen osalta täydelle toiminnalle. Myös talouteen niin toimintatuottoihin kuin toimintakuluihin on tullut muutoksia toisilla kustannuspaikoilla enemmän ja toisilla vähemmän. Lisätalousarviolla on hyvä päivittää talousarviota 2021 kustannuspaikkojen merkittävimpien muutosten osalta vastaamaan vuoden 2021 todennäköistä toteutumaa. Meno- ja tulomäärärahat voivat muuttua kumpaankin suuntaan

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä nro 182a-b olevat lisätalousarvion 2021 laadintaohjeen.

Kn 182 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 

183 § TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.6.2021

Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esityksiä tehtävien muutoksiin, toimintaympäristön muutoksiin ja suoritettuihin koulutuksiin liittyvistä tehtävänkuvauksien ja peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmä on tehnyt esityksen tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvien tarkistuksista sekä niihin liittyvistä peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmän muistio 25.5.2021 on liitteenä 183a),

Käsittelyssä ovat olleet tehtävänkuvauslomakkeet seuraavasti: perheneuvojien tehtävänkuvauslomake on liitteenä 183b), ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin, tehtävänkuvauslomake (lisättynä turvallisuusvastuulla) liitteenä 183c), Seurakuntapastori Hanne Lukkari tehtävänkuvauslomake on liitteenä 183d).

--

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n/Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1.6.2021 alkaen hyväksyä: perheneuvojien tehtävänkuvauslomakkeen ja perheneuvojien vaativuuskriteeririviksi 602+, 602, 602, 602, 602 ja vaativuusryhmäksi 602 sekä kokoaikaisen peruspalkaksi xxxx,xx € ja Markku Pispalaa, jolta puuttuu +merkintä peruspalkaksi xxxx,xx € ja tehtävänkuvaus liitteenä 183b),

 1. että ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin tehtävänkuvauslomake tulee vielä päivittää ehdotetusta, joka on liitteenä 183c). Tehtävänkuvauksen päivityksen yhteydessä tulee erikseen arvioida tehtävän nimike eli vastaako se nykyisellään tehtäväkokonaisuutta ja vastuuta. Nimikkeen osalta lähetetään asia henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmisteltavaksi.

 2. taloustoimiston toimistopäällikön peruspalkan muutos vastaamaan seurakunnan hyväksymien vaativuuskriteerien ja niiden KirVESTES:n vähimmäispalkkojen mukaisen aputaulukon ns. tavoitepalkkaa. Peruspalkaksi tulee xxxx,xx €/kk.

 3. osaamisen +merkintöjen lisääminen suoritettujen koulutusten perusteella seuraaville: kasvatuksen työalajohtaja Iia Palmgren, ylläpitopäällikkö Janne Nordström, B-kanttori Toni Hintsala ja vastaavat muutokset peruspalkkoihin, siten että ne ovat muutoksen jälkeen Iia Palmgren xxxx,xx €/kk, Janne Nordström xxxx,xx €/kk ja Toni Hintsala xxxx,xx €/kk.

 4. Seurakuntapastori Hanne Lukkari määräaikainen tehtävänkuvauksen muutos siksi ajaksi, kun hän vastaa kirkkokonttityöstä hyväksytään liitteenä 183d) mukaisena ja vaativuuskriteeririviksi 601+, 603, 602, 602, 602, vaativuusryhmäksi 602 sekä peruspalkaksi xxxx,xx €/kk.

Kn 183 § Päätös:   

Esitys (kohdat a-e) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

184 § KIRKKOVALTUUSTON 27.4.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 27.4.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

15 § Kokouksen avaus

16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

18 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

19 § Ääntenlaskijoiden valinta

20 § Kirkkovaltuustoaloite perheneuvontaa koskien

Arvi Kekäläinen

21 § Kirkkovaltuustoaloite verhojen saamiseksi kirkon yläikkunoihin

Arvi Kekäläinen

22 § Kirkkovaltuustoaloite kirkkovaltuuston kokousten videoinneista

Eemeli Peltonen

23 § Kirkkovaltuustoaloite Pentti Marttila

Pentti Marttila

24 § Johtavan diakoniatyöntekijän viran muuttaminen diakoniatyöntekijän viraksi

kirkkoherra, palkkasihteeri

25 § Kiinteistön myynti, Savikonkuja 1

kirkkohallitus, talousjohtaja, toimistopäällikkö, Willström

26 § Kiinteistön myynti, Kaukotie 46

kirkkohallitus, talousjohtaja, toimistopäällikkö, Poutala Oy

27 § Tontin ostotarjous, Sievin Hyvinvointitilat Oy

kirkkohallitus, talousjohtaja, toimistopäällikkö, Sievi Hyvinvointitilat Oy

28 § Tontin ostotarjous, Sievin Hyvinvointitilat Oy

kirkkohallitus, talousjohtaja, toimistopäällikkö, Sievi Hyvinvointitilat Oy

29 § Tiedoksi

30 § Valitusosoitus

31 § Kokouksen päätös

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 184 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 

185 § KIRKKOVALTUUSTON 25.5.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 25.5.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

32 § Kokouksen avaus

33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

34 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Ääntenlaskijoiden valinta

37 § Henkilöstökertomus 2020

kirkkoherra, taloustoimisto

38 § Seurakunnan tilinpäätös 2020

kirkkoherra, taloustoimisto

39 § Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020

kirkkoherra, taloustoimisto

40 § Omakotitalotontin ostotarjous, Allinen

Allinen, talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirkkohallitus

41 § Omakotitalotontin ostotarjous, Järekallio

Järekallio, talousjohtaja, toimistopäällikkö, kirkkohallitus

42 § Tiedoksi

43 § Valitusosoitus

44 § Kokouksen päätös

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 185 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

186 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

187 §  TIEDOKSI

 1. Yleiskirjeet 
  18/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäSeurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus

17/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäPiispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

17/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma nro 148-2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

 1. Jäsenkehitystilasto                                                                                                       Liite 187/2

 2. Verotilitykset kuukausittain 2017 – 2021                                                                Liite 187/3

 3. Seurakunnan kuukausiraportti 4/2021                                                                     Liite 187/4

 4. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/84/01.01.01/2021 Berntsson                        Liite 187/5

 5. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/85/01.01.01/2021 Seppänen                         Liite 187/6

 6. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/141/01.01.01/2021 Luoma                           Liite 187/7

 7. Toimielimen pöytäkirjat

Diakoniajohtokunta 27.5.2021

Edustajien valinta Suomen Merimieskirkon kesäjuhlille ja vaalikokoukseen – Lausunto vapautuvan diakoniaviran tarpeellisuudesta ja haettavaksi julistaminen – Diakonia-avustusvarojen myöntäminen – Tiedoksi – Muut asiat

 1. 1.6.2021 talousjohtajan päätöksellä on kirkon sähkö- ja valaistusurakan toteuttajaksi valittu saatujen tarjousten ja 28.5.2021 käytyjen urakkaneuvottelujen perusteella Koskelan Sähköpalvelu Oy. Tarjous mukainen hinta on 203 900 € (alv 0%) 252 836 € (alv 24%)

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:  

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.                           

Kn 187 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

188 § MUUT ASIAT

 • Erityisnuorisotyön esittelyvideo lähetetään luottamushenkilöille (kn + kv)

(Kn 11.5.2021 § 159) lisäksi tiedoksi myös johtokunnille.

Kn 188 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi

189 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET  

Järvenpään seurakunnassa järjestetään 15 rippikoulua vuonna 2021. 

Kahdeksassa rippikoulussa ohjesäännön mukainen ryhmäkoko ylittyy. Tuomiokapitulin 12.5.2004 vahvistaman rippikoulun ohjesäännön 5 §:n mukaan samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä. 

Rippikoulut ja niiden tilanne 31.5.2021 ohessa liitteenä nro 189a. 

Ohessa liitteissä nro 189b on sekä leirille lähteville lähetetyt Korona-aikakauden turvallisuusohjeistukset, että työntekijöille tarkoitetut turvallisuusohjeistukset. 

 --

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: Maria Puotiniemi 

--

 Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto merkitsee rippikoulusuunnitelman ja leirien turvallisuusohjeistukset tiedoksi sekä hyväksyy ryhmäkoon ylitykset. 

Kn 189 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

190 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 190 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

191 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 191 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.