PAIKKA: TEAMS

Jäsenet                              

Henry Berg, poistui klo 10.22 § 175 aikana

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto

Tuija Kuusisto, § 180 poistui klo 11.12 ja saapui klo 11.24

§ 180 sijalla Terttu Sihvola-Rauttu, saapui klo 11.12 ja poistui klo 11.22

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström (POISSA)

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (POISSA)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen        

Pöytäkirja pidetään julkisesti 27.6.-11.7.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

170.§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Alkuhartauden piti Tuija Kuusisto. Kuunneltiin virsi 125.

171.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 17.6.2022.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 171 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

172.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Marja Noso.

Kn 172 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

173. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Täydennettiin pykälät § 174, § 175 ja § 178 esittelyteksteillä ja liitteillä. Lisätään pykälä § 181,5; Tiedoksi; Verotilitykset 6/2022

Lisättiin pykälä § 183; Häirintäyhdyshenkilön nimeäminen

§ 184 Oikaisuvaatimusohje

§ 185 Kokouksen päätös

Kn 173 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

174. § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Kjk § 8 Esitys:

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa on hyväksytty uuden viran perustaminen Loutin kokopäiväisen toiminnan  käynnistämiseksi. Kirkkovaltuusto 14.12.21 §72 ”Loutin kerhotalolla käynnistetään päivittäistä avointa toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille elokuusta 2022 alkaen. Kahden lastenohjaajan  tilalle palkataan perhetyönohjaaja/varhaiskasvatustyön ohjaaja. Kustannusvaikutukset noin -30.000e.”

Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy Loutin kerhotalon toiminnan koordinointi, kerhotoiminta, yhteistyö kaupungin, Keusoten, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viran tehtävien hoitaminen olisi mahdollista järjestää toisen varhaiskasvatustyönohjaajan tehtävänkuvauksen sisällön muutoksella. Varhaiskasvatustyön ohjaaja, jonka tämän hetkinen tehtävänkuva on kuvattu alla, siirtyisi uudella tehtävänkuvauksella käynnistämään Loutin toimintaa:

perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu), pyhäkoulutyö, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen, laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ, monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä.

Em. mainittuihin tehtäviin perustettaisiin uusi varhaiskasvatustyönohjaajan virka.

Kasvatusjohtokunta esittää neuvostolle, että perustetaan varhaiskasvatustyön ohjaajan virka 1.8.2022 alkaen.

Päätös:   

Kasvatusjohtokunta kannattaa esitystä ja lähettää sen neuvostolle käsittelyyn.

****

Kn § 81 Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.21 § 72 päättänyt toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perustaa kahden lastenohjaajan toimen tilalle perhetyönohjaajan/varhaiskasvatustyönohjaajan viran. Kasvatusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustamista tätä tarkoitusta varten 1.8.2022 alkaen. 

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,   että se perustaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran 1.8.2022 alkaen.

Kn 81 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv §  20 Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 20.

Kv 20 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 146

Varhaiskasvatustyönohjaajan rekrytointi käynnistetään heti kun viran perustaminen on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 31.5.2022. Rekrytointiaikataulu olisi seuraava:

31.5. kirkkovaltuusto käsittelee neuvoston esityksen 31.5.-13.6. virka auki rekrytointikanavilla. Hakuaika päättyy 13.6. klo 15.00

21.6. haastattelut

23.6. ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous, jossa ma. virkaan valinta

1.8. virkaan valittu aloittaa virassa Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 146.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 146 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 2) kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan haastatteluryhmään Jouko Porkan ja Ida Luukin sekä heille yhteiseksi varahenkilöksi Arvi Kekäläisen.

****

Kn § 174 Hakuajan päättymiseen mennessä Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaa haki 3 hakijaa.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, hakukriteerien, varhaiskasvatuksen tarpeiden sekä työkokemuksen perusteella kutsua 2 hakijaa haastatteluun.

Haastattelut järjestettiin 21.6.2022. Haastatteluun kutsuttiin Riina Granqvist ja Armi Kivihuhta.

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyön ohjaaja virkaan valitaan Riina Granqvist hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien ja haastattelun perusteella.

Liitteenä nro 174a kooste hakijoista ja liitteenä nro 174b haastattelun muistio.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan Riina Granqvistin 1.8.2022 alkaen. 
 2. että Riina Granqvistin tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. 
 3. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 • että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on: 
 • Lapsi- ja perhetyön suunnittelu, kehittämis- ja toteutusvastuu kokoavassa kerhotoiminnassa (perhekerhot, koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot) ja päivähoitoyhteyksien koordinointi.
 • Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus-, sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Laaja-alainen lapsi- ja perhetyö yhdessä kasvatuksen ja muiden toimintamuotojen sekä rovastikunnan toimijoiden kanssa.
 • Työpaikkakouluttajana toimiminen oppisopimusopiskelijoille perus- ja ammattitutkintoihin.
 • Toimiminen työssäoppijoiden perehdyttäjänä, ohjaajana ja tutkintosuoritusten arvioijana.
 • Varhaiskasvatuksen tiedottamisen hoitaminen

 1. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

Kn 174 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

175. § MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN AJALLE 1.9.2022 - 28.2.2026

Diakoniajohtokunta on kokouksessaan 10.2.2020 antanut lausunnon kirkkoneuvostolle diakonisen vanhustyön resurssien lisäämisen tarpeesta. Lisäksi diakoniajohtokunta on kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021 käsitellyt diakonialle osoitetun testamenttilahjoituksen (n. 200 000 €) käyttämistä.   

Lahjoituksen käyttöä selvitellyt työryhmä (Marketta Hyytiäinen, Heli Kosola, Keijo Ruuskanen, Krista Valtonen) on päätynyt syyskuussa 2021 esittämään, että varat kohdennetaan ”Eniten tukea ja apua tarvitsevien ikääntyneiden tavoittamiseen ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukemiseen”.

Työryhmä on jatkanut asian työstämistä kutsumalla alkuvuonna 2022 koolle verkoston, jossa mukana on seurakunnan edustajien lisäksi Järvenpään kaupungin ja Keusoten vanhuspalveluiden ja osallisuuden asiantuntijoita. Yhteistyöverkostossa on vahvistunut näkemys yhteistyössä tehtävän, palveluntarpeessa olevien ikäihmisten tavoittamisen ajankohtaisuudesta. Ikääntyneiden    osuus    väestöstä   kasvaa kaiken aikaa.        

Parhaillaan työstettävässä seurakunnan kokonaisstrategiassa huomioidaan ennakoivasti väestön ikärakenne ja tarve resursoida                       seurakunnan vanhustyöhön. Diakonissa Marketta Hyytiäinen on tehtävänkuvauksensa mukaisesti keskittynyt ikäihmisten parissa tehtävään työhön ja tuntee hyvin alueen verkostot. Hänellä on vahvaa palveluohjauksen kokemusta ja osaamista    sekä    näkemystä    etsivästä  ja löytävästä vanhustyöstä. Ikääntyneitä  tavoittavan  yksilö-  ja  perhetyön  lisäksi  Hyytiäisen työnkuvaan kuuluu diakonian yhteisiin tehtäviin osallistumista sekä yksittäisten tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien organisoimista. Erillisen projektin perustamisen sijaan on mielekästä, että työjärjestelyin ja lisäresurssia palkkaamalla vapautetaan Hyytiäiselle aikaa kehittää seurakunnan etsivää ja löytävää vanhustyötä.

ESITYS: Diakoniajohtokunta esittää, että perustetaan määräaikainen (3,5- vuotinen) diakonian virka 1.9.2022 alkaen työnkuvalla, johon sisältyy diakonian yleisiä ja yhteisiä tehtäviä (ajanvaraus- ja vastaanottotyö, kriisityö, sururyhmät) ja vanhustyötä (etenkin tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien organisoimista). Työn muut mahdolliset sisällöt tarkentuvat tiimin yhteisessä työnjaossa.

Djk 16 § Päätös:             

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 133  Diakoniajohtokunta esittää perustettavaksi määräaikaista diakonian virkaa 3,5 vuodeksi ajalle 1.9.2022 - 28.2.2026. Määräaikaisen viran palkkakulut kustannettaisiin diakonialle osoitetulla testamenttilahjoituksella (n. 200 000 euroa). Perustettavan viran sisältö käy esille diakoniajohtokunnan esittelytekstistä ja ma.viran tehtävänkuvauksesta (liitteenä nro 133a).

Ma. viran rekrytointi käynnistyisi heti kun viran perustaminen on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa31.5.2022. Rekrytointiaikataulu olisi seuraava:

31.5. kirkkovaltuusto käsittelee neuvoston esityksen 1.-17.6. virka auki rekrytointikanavilla.

Hakuaika päättyy 17.6. klo 12.00

22.6. haastattelut

23.6. ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous, jossa ma. virkaan valinta

1.9. virkaan valittu aloittaa virassa

Ma.viran hakuilmoitus on liitteenä nro 133b. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra, Nygård

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa diakoniajohtokunnan esittämän mukaisesti määräaikaisen diakonian   viran   ajalle 1.9.2022- 28.2.2026. mikäli kirkkovaltuusto päättää perustaa määräaikaisen diakonian viran, kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, diakonian (johtava) viranhaltija Leena Nygård, diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Pekka Launonen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 133 § Päätös:   

Kohdat (1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti keskuudestaan edustajikseen Marja Noson ja Jarkko Åströmin sekä varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Tuija Kuusiston (ei henkilökohtaiset varahenkilöt).

****

Kv § 25 Perustettavan viran sisältö käy esille diakoniajohtokunnan esittelytekstistä ja ma.viran tehtävänkuvauksesta (liitteenä nro 25a).

Ma.viran hakuilmoitus on liitteenä nro 25b. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.

Kv 25 § Päätös:      

Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 175 Hakuaikana hakemuksia tuli 6. Yhteenveto (ei julkinen) hakemuksista on liitteenä nro 175a.

Haastattelutyöryhmä valitsi haastateltavat hakemusten, työkokemuksen ja hakukriteerien perusteella.

Haastattelut toteutettiin 22.6.2022. Haastateltavia oli kolme: Oskari Lehikoinen, Sanni Kirjavainen ja Ritva Voivala

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esityksistä hakemusten, haastattelun ja asetettujen kriteerien perusteella. Työryhmä päätti esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi Sanni Kirjavaista. Varasijalle esitetään Oskari Lehikoista. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 175b.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita määräaikaiseen diakonian virkaan Sanni Kirjavaisen 1.1.2023 alkaen
 2. että Sanni Kirjavaisen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista,
 3. että määräaikaisen diakonian viranhaltijan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että ma. diakoniaviranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on:
  • Asiakas- ja vastaanottotyö, kriisityö. 
  • Ikääntyneiden ja heidän läheistensä sekä omaishoitajien parissa tehtävä, tavoittava työ.
  • Kokoava toiminta: määräaikaiset tai jatkuvat ryhmät, yksittäiset tapahtumat, retket ja leirit.
  • Omaan tehtäväalaan liittyvän viestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.
  • Laaja-alainen verkostoyhteistyö. 
  • Yhteistyö oman tehtäväalan vapaaehtoisten kanssa. Muut diakonian yhteisessä työnjaossa sovittavat ja perustoimintokuvauksen mukaiset tehtävät.
 1. että ma. diakonian viranhaltijan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3. että varasijalle valitaan Oskari Lehikoinen.

Kn 175 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

176. § KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN KOLMIVUOTISKAUDELLA 2023 
- 2025 SEKÄ SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA TÄMÄN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON KAUDELLE 2023– 2025

Kirkon mediasäätiön perustajatahojen nykyinen kolmivuotinen tukikausi on päättymässä ja siksi mediasäätiö on pyytänyt perustajajäsenseurakunnilta / -seurakuntayhtymiltä että ne jatkaisivat Kirkon Mediasäätiön tukemista seuraavalla kolmivuotiskaudella 2023– 2025 ja tekisivät siihen liittyvät hallinnolliset päätökset. Lisäksi säätiö pyytää, että säätiön sääntöjen mukaisesti seurakunta valitsisi jäsenen ja hänelle varahenkilön Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2023–2025.

Liitteenä nro 176a) Kirkon mediasäätiö-nimisen säätiön säännöt ja liitteenä nro 176b) Kirkon mediasäätiön toimintakertomus 2021. Lisäksi sähköpostilla jaetaan erikseen nähtäväksi tiedot Kirkon Mediasäätiön tukemista ohjelmahankkeista 2019-2021.

Seurakuntamme on ollut mukana yhtenä niistä 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä, jotka vuonna 2005 perustivat yhdessä Kirkkohallituksen kanssa Kirkon mediasäätiön. Järvenpään seurakunta on tukenut Kirkon Mediasäätiötä vuosina 2020 – 2022 3000 €/vuosi.

Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostoon toimintakaudeksi 2020-2022 valittiin Esko Lappalainen ja varajäseneksi tiedottaja Johanna Luumi.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

 1. varata Kirkon Mediasäätiön tukemiseen vuosille 2023 – 2025 talousarvioehdotukseen kirkkoneuvoston omalle kustannuspaikalle (1011010140) 4000,00 €/vuosi
 2. nimetä jäsenen ja tälle varajäsenen Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2023–2025.

Kn 176 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Esko Lappalainen ja tälle varajäseneksi Johanna Luumi Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2023–2025.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

177.§ ALOITE LEIRINIEMEN RANNAN KUNNOSTUS

Diakonian viranhaltija Marketta Hyytiäinen on lähettänyt 27.5.2022 sähköpostitse talousjohtajalle kirkkoneuvostolle osoitetun aloitteeksi tulkittavan kirjeen, jonka allekirjoitukseksi on merkitty diakonia, kasvatus ja nuorisotyö. Kirje on liitteenä nro 177 ja sen esityksenä on, että kirkkoneuvosto päättäisi tehdä Leiriniemen uimarantaan rannan parannustyöt: ruoppauksen, aluskatteen laittamisen ja hiekkatäytön.

Rannan kivien poistamista on aiemman ylläpitopäällikön ja kaivinkoneyrittäjän selvittelyin kartoitettu budjetäärinen hinnan osalta. Silloin on todettu kustannusten olevan merkittävät. Investointisuunnitelmassa 2022 on varauduttu 90 000 € määrärahalla Leiriniemen piha-alueen kunnostukseen (sis. ulkoilualueet/välineet ja valaistus sekä laituri). Kohteen arkkitehdin ilmoituksen mukaan ulkoaluetyöt kannattaa suunnitella ja toteuttaa vasta saunarakennuksen rakentamisen edistyttyä. Täten investointimääräraha tulee varata uudelleen vuodelle 2023 ja arvioida ja suunnitella tarkemmin mitä summalla tullaan toteuttamaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, antaa aloitteen ylläpitopäällikölle ja Leiriniemen uuden saunan arkkitehdille Leiriniemen ulkoalueen

investointimääräraha- ja toteutussuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioitavaksi.

Kn 177 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

178.§ REKIKADUN KERHOTILAN MUUTOSTARPEET JA MÄÄRÄRAHAT

Saunakallion Ostokeskuksen tulipalon (25.3.-26.3.2022) yhteydessä tuhoutuneiden seurakunnan toimitilojen (Jampan seurakuntakoti) tilalle on osana väliaikaisratkaisua otettu käyttöön seurakunnan omistuksessa oleva kerhotila osoitteessa Rekikatu 1, Järvenpää.

Jampan alueelle uuden seurakuntakodin saaminen vie arviolta 3 – 5 vuotta, riippuen mm. Järvenpään kaupungin kehityshankkeen etenemisestä.

Perustietoja kohteesta:

As Oy Rekikallio, Rekikatu 1, Järvenpää

 • kerhohuone, huoneisto nro 41, pohjakerroksessa 
 • pinta-ala 131,0 m2
 • osakemäärä 314, numerot 9687 – 10000
 • yhtiöjärjestyksen mukaan vastikekerroin 1,10
 • vesimaksu veloitetaan kymmenen henkilön mukaan
 • As Oy Rekikallio, y-tunnus 0526633-4
 • isännöinti: Isännöintilinkki Oy, Kansakoulunkatu 14 B, 04400 Järvenpää. Toni Lindberg 040-1327003 (toni.lindberg@isannointilinkki.fi)
 • taloyhtiö on rakennettu 1978
 • putkistot pääosin alkuperäisiä
 • koneellinen poisto iv, korvausilmaventtiilit ikkunoiden päällä (luiskaventtiilit). Tila selkeästi alipaineinen. Ilmamäärämittauksia ei ole käytettävissä.
 • taloyhtiössä tehty putkiston kuntotutkimuksia 2022, raportti ei vielä saatavissa. Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan putkistojen uusimistarve on noin kymmenen vuoden kuluessa. Viemäriputkistojen osalla tilanne on sama kuin käyttövesiputkistoissa.

Muutos- / korjaustarpeet:

 • toivottu takapihan puoleisten kerhohuonetilojen yhdistämistä avaamalla väliseinää (kantava betoniseinä) ja tilan avaamista eteiskäytävälle väliseinää avaamalla
 • toivottu keittiön siirtoa sisäänkäyntisivustalla olevaan kerhohuoneeseen ja nykyisen keittiön muuttamista toimistohuoneeksi (diakonia?)
 • tilojen pintarakenteiden kunto on heikko ja uusimistarve ilmeinen
 • wc-tilat riittämättömät ja pintarakenteiltaan huonokuntoiset, inva-wc puuttuu
 • sisäilmaepäily (tilannetta korjattu kahdella ilmanpuhdistimella ja viemällä pois vuokralaisen hankkimat käytetyt kangaspäällysteiset sohvakalustot (2 kpl).
 • tilan ilmanvaihto ei ole riittävä käyttäjämäärälle

Hankkeen tilanne nyt:

 • Rakennesuunnittelija RI Sakari Kaustinen käynyt kohteessa

 • Arkkitehti Olli Kumpulainen tehnyt ensimmäiset luonnokset tilajärjestelystä. Luonnos on liitteenä nro 178.

 • Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ei ole budjetoitu varoja

Hankkeen suunnittelu:

Muutoshanke edellä esitetyssä laajuudessa edellyttää taloyhtiön lupaa ja rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää rakennuslupaa.

Normaali rakennuslupaprosessi ja työn toteuttaminen edellyttää mm. seuraavia suunnitelmia:

 • rakennuslupapiirustukset

 • rakennesuunnitelmat

 • sähkösuunnitelmat

 • LVI-suunnitelmat

 • työselitykset ja urakkaohjelmat (rak + LVIS)

Aikataulutus:

Alustavasti hankkeen suunnitteluun ja rakennuslupaprosessiin tulee varata noin 3-4 kk, jonka kuluessa voitaneen hoitaa myös kilpailutus.

Rakennushankkeen toteutuksen oletettu urakka-aika on noin 2 – 3 kk, tilassa ei ole mahdollista korjaus-/muutostöiden aikana järjestää muuta toimintaa.

Suunnittelu ja kilpailutus voidaan hoitaa syksyn 2022 aikana ja korjaustöiden toteutus alkuvuodesta 2023, edellyttäen että hankkeelle saadaan hyväksyntä ja investointimääräraha vuoden 2023 seurakunnan budjettiin.

Kustannusarvio:

Hankkeen tässä vaiheessa ei tarkkaa kustannusarviota voida vielä laatia. Alustava suuruusluokka hankkeelle on noin 150.000 €, josta suunnittelun ja muun asiantuntijapalvelun osuus on noin 15.000 €. Suunnittelukustannus kohdentuu vuodelle 2022 ja toteutus vuodelle 2023.

Muuta huomioitavaa:

 • Rekikadun tilojen todennäköinen käyttöaika tulee olemaan noin viisi vuotta – riippuen tulevista ratkaisuista uuden seurakuntakodin toteuttamisesta Jamppaan
   
 • tilaa koskevien investointien päätöksenteossa on huomioitava taloyhtiössä noin kymmenen vuoden sisällä tuleva linjasaneerauksen vaikutus (tästä ei ole yhtiössä päätöksiä tehty). Tämän hetken kustannustasolla linjasaneerauksen kustannus on suuruusluokkaa n. 1000 € / hm2 – eli seurakunnan omistaman tilan kustannusosuudeksi noin 130.000 €.

 • Tulevan linjasaneerauksen yhteydessä joudutaan todennäköisesti seurakunnan tilassa avaamaan osittain lattioita, alakattorakenteita ja putkikoteloita

**

Valmistelija ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. aloittaa Rekikadun toimitilan muutos- ja korjaushankkeen suunnittelun, jonka yhteydessä tarkennetaan vielä toimitilan käyttäjähenkilökunnan kanssa tilamuutostarpeet ja mahdollisen remontin aiheuttaman toiminnan katkoksen vaikutus tilamuutostarpeisiin
 2. osoittaa muutos- ja korjaushankkeeseen suunnittelumäärärahan 15.000€ ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy ko. lisäinvestointimäärän suunnitteluun
 3. korjaushankkeen investointimäärärahan käsitellään vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahojen yhteydessä.

Kn 178 § Päätös:          

Pekka Luuk teki Ida Luukin kannattaman vastaesityksen talousjohtajan pohjaesitykseen siten, että esityksen päätöskohtaa 1) täydennetään lauseella ”Muutos ja korjaushankkeen suunnittelu on tehtävä siltä pohjalta, että kantaviin rakenteisiin ei puututa”.

Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys.

EI -ääni kannattaa muutosesitystä

JAA -ääni kannattaa tehtyä pohjaesitystä.

Äänestystulos oli

 

EI

2

JAA

7

POISSA

2

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin talousjohtajan pohjaesityksen mukaisesti äänestystuloksella 7 JAA -ääntä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

179. § LEIRINIEMEN SAUNA - VANHAN PURKAMINEN JA UUDEN RAKENTAMINEN RAKENNUSURAKKA

Kirkkoneuvosto käsitteli 17.5.2022 § 128 Leiriniemen uuden saunarakennuksen. rakennusurakkakilpailutuksesta tehtyä oikaisuvaatimusta ja päätti keskeyttää hankinnan. Uusi kilpailutus tehtiin 18.5. - 17.6.2022 Leiriniemen leirikeskuksen vanhan saunan purkamisesta ja uuden saunarakennuksen rakentamisen rakennusurakasta. Rakennusaikataulua aikaistettiin ja pidennettiin noin 2 viikkoa edellisestä kilpailutuksesta ja vanhan saunan purkaminen yhdistettiin uuden saunan rakentamisen rakennusurakkaan niin, että aikataulua saatiin joustavoitettua ja tiivistettyä ilman aikaa vieviä välivaiheita. Arkkitehti teki myös joitain pieniä tarkennuksia urakkalaskenta- asiakirjoihin edellisessä kilpailutuksessa tulleiden kysymysten pohjalta sekä lisäyksenä vaatimuksen sääsuojasta hirsikehikon kokoamisen ”kriittiseen vaiheeseen”.

Hanke kilpailutettiin Julkiset hankinnat Hilmassa 18.5. klo 13.06 - 17.6.2022 klo 15.00. Kilpailutuksessa saatiin 7 tarjousta määräaikaan mennessä. Niiden arvonlisäveroton tarjoushinta oli 667 988,26 € - 970 000,00 €. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 179.

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 31.5.2022 § 21 lisämäärärahat Leiriniemen saunahankkeelle, kun ensimmäisen kilpailutuksen jälkeen talousarvion investointiosassa varatut määrärahat eivät olisi riittäneet hankkeen toteutukseen. Uudet hyväksytyt investointimäärärahat hankkeelle ovat vuodelle 2022 suunnittelu 30.000 €, vanhan purkaminen 41.000 €, uudishanke 660.000 € ja vuodelle 2023 uudishanke

626.000 €. Aiempien kilpailutettujen sähkö- ja LVI-urakoiden kanssa nyt kilpailutetut vanhan saunan purkaminen ja uuden rakentamisen rakennusurakka mahtuvat uusiin hyväksyttyihin investointimäärärahoihin.

Kahden halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa käytiin urakkaneuvottelut 21.6.2022. Tilaajan puolelta neuvotteluihin osallistuivat talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, valvoja ja arkkitehti. Tarjoajat olivat LKN Rakennus Oy ja Cleefo Oy. Tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia. Urakkaneuvotteluissa kummankaan tarjoajan osalta ei ilmennyt tarvetta tarkistaa urakkahintaa tai hankintakilpailutusasiakirjoja. Urakkaneuvottelujen muistiot (allekirjoittamattomat) ovat nähtävänä kirkkoneuvoston TEAMS-kanavalla.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää,

 1. hyväksyä Cleefo Oy:n tarjouksen 667 988,26 € (alv 0 %), 828 305,44 € (alv 24 %) Leiriniemen vanhan saunan purku-urakasta ja uuden saunan rakennusurakasta. 
 2. hyväksyä, että päätöksen 1-kohdan saatua lainvoiman ylläpitopäällikkö Tapani Alatalolla tai talousjohtaja Kari J. Hietalalla on yksin oikeus allekirjoittaa seurakunnan puolelta Leiriniemen vanhan saunan purku-urakan ja uuden saunan rakennusurakan urakkasopimus.
 3. hyväksyä, että päätöksen 1-kohdan saatua lainvoiman ylläpitopäällikkö Tapani Alatalolla tai talousjohtaja Kari J. Hietalalla on yksin oikeus allekirjoittaa seurakunnan puolelta Leiriniemen uuden saunan sähköurakan urakkasopimuksen ja LVI-urakan urakkasopimuksen.
 4. valtuuttaa ylläpitopäällikkö Tapani Alatalo toimimaan Leiriniemen vanhan saunan purku-urakan ja uuden saunan rakennusurakan osalta rakennuslupa-asioissa seurakunnan edustajana ja allekirjoittamaan lupahakemukset ja kutsumaan tarvittavat työnjohtajat

Kn 179 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

180.§ OSTOTARJOUS JAMPAN OSTOSKESKUKSEN OSAKKEISTA

Järvenpään kaupungin maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen on lähettänyt sähköpostitse 25.5.2022 ostotarjouksen Jampan ostoskeskuksen osakkeista. Liitteenä nro 157 on kaupungin ostotarjous palaneen ostoskeskuksen osakkeista (tontista). Seurakunnan Jampan seurakuntakoti oli ko. tontilla ja seurakunta on Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakas. Kaupunki on tehnyt kaikille Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkaille ostotarjouksen näiden osakkeista. Ostotarjous perustuu em. keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistaman tontin arvoon, joksi kaupunki on määritellyt 240 €/kem2.

Ostotarjous perustuu siihen, että kaupunki saa ostaa kaikki osakkeet ja sen jälkeen yhtiö puretaan. Tämän jälkeen kaupungilla on mahdollisuus kaavoittaa tontti ja aluetta laajemminkin Jampan keskustassa, jossa kaupunki omistaa muitakin tontteja. Sen jälkeen kaupunki ottaisi vetovastuun alueen rakennuttamisesta. Seurakunta on ilmoittanut kaupungin maankäyttöjohtajalle, että seurakunta on halukas olemaan jatkossakin mukana osakkaana tai vuokralaisena alueelle rakennettavassa kohteessa ja seurakunta on määritellyt omat tavoitteensa tulevasta uudesta seurakuntakodista Jampassa.

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallitus on 30.5.2022 keskustellut kaupungin osakkaille tekemästä tarjouksesta ja siellä edustajat ilmaisivat halunsa hyväksyä kaupungin ostotarjous osakkeista.

Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 3. kohdan mukaan niin irtaimen omaisuuden luovutus kuuluvat kirkkoneuvoston toimivaltaan. Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeet ovat seurakunnan irtainta omaisuutta.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 157 tarjouksen mukaisesti seurakunnan omistamien Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeiden myymisen Järvenpään kaupungille hintaan 80.000 €.

 

Kn 157 § Päätös:

Henry Berg ilmoitti esteellisyydestään § 157 asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tuija Kuusisto oli jäävännyt itsensä asian käsittelystä, paikalla käsittelyssä oli Kuusiston varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu.

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian yksimielisesti jatkovalmisteluun.

****

Kn § 180

Järvenpään kaupungin maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen on jatkoselvittelyissä perustellut kohteen hinnoittelua ja toisaalta myös kaupunginhallitukselle esitettäviä perusteluja seuraavasti:

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n omistaman tontin 186-9-971-2 kaavanmukainen käyttötarkoitus K-12 (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja tontin rakennusoikeus on 2.100 kem2. Saunakallion Ostoskeskus on tuhoutunut tulipalossa 3/2022, jolloin kohteen huoneistoista mahdollisesti tehdyt liikehuoneiston vuokrasopimukset ovat lakanneet (LHVL 54§).

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy arviokirjan (11/2019) mukainen tuottoarvomenetelmään (kassavirtoihin) perustuva markkina-arvo tontille rakennuksineen on ollut 1.260.000 euroa. Koska kohteessa ei ole tällä hetkellä voimassa olevia vuokrasopimuksia, eikä siten kassavirtaa, on nähdäksemme relevantti arviotapa kohteen arvostamiseksi markkinalähestymistapa (ent. kauppa-arvomenetelmä). Markkinalähestymistapa tarkastelee samanlaisten tai korvaavien omaisuuserien myyntejä ja niihin liittyviä markkinatietoja ja määrittää arvoestimaatin vertailuprosessin avulla. Yleensä arvioitavaa omaisuuserää (kohdeomaisuus) verrataan samanlaisten omaisuuserien kauppoihin avoimilla markkinoilla. Välityskohteita ja tarjouksia voidaan myös tarkastella (Kv. arviointistandardit, IVS 2019).

Liitteen nro 180a excelissä on kiinteistötietojärjestelmästä noudetut Järvenpään alueen rakentamattomien liike- ja toimistorakennuskiinteistöjen vertailukaupat vuodesta 2014 lähtien. Vertailukauppojen mukainen neliöhintojen mediaani on 74 e/kem2 ja keskiarvo on noin 106 e/kem2.

Jampan alue on keskimääräistä halvempi alue Järvenpäässä ja siten tarjottavan neliöhinnan tulisi olla alle keskiarvon. Jampan alueella on kehityspotentiaalia, ja etenkin, koska Järvenpään kaupunki haluaa edetä asiassa nopeasti, kaupunki on päättänyt tarjota alueesta yli tuplasti keskimääräisiin hintoihin verrattuna eli 240 e/kem2. Tarjouksessa olevalla neliöhinnalla pelkän tontin arvoksi saadaan 500.00€, mikä on mielestämme vähintäänkin riittävä hinta rakentamattomasta tontista.

Kysymykseen että seurakunnalle varataan tilat uudesta ostoskeskuksesta maankäyttöjohtaja pyytää huomioimaan ostotarjoukseen sisällytettävät ehdot:

   • ostotarjous on ehdollinen, että Saunakallion Ostoskeskuksen kaikki osakkeenomistajat hyväksyvät Järvenpään kaupungin ostotarjouksen määräpäivään mennessä
   • ostotarjous edellyttää Järvenpään kaupungin erillistä päätöstä kaupasta
   • tavanomainen kohteen kauppadokumentaatio, joka huomioi nykyisten omistajien ja palveluntuottajien erityistarpeet – kullekin omistajalle tehdään erillinen kauppakirja, jossa voidaan sopia kauppaan liittyvistä erityisistä ehdoista,    esimerkiksi siitä, että uudesta rakentuvasta kokonaisuudesta varataan tilat Järvenpään seurakunnalle
   • Oheisraporttina (98 sivua) kirkkoneuvoston TEAMS-kanavalla on tuore kuntakehysselvitys, jossa on käyty kattavasti läpi tonttikauppojen toteutuneita hintoja. Yhteenvetona voi todeta, että Järvenpäässä kerrostalotonttikaupat ovat toteutuneet noin 330 e/k-m2 hinnoilla, rivitalotonttikaupat noin 380 e/k-m2 ja pientalotonttikaupat noin 500 e/k-m2 hinnoilla. Pientalotonteissa yksikköhinnat ovat aina korkeimmat, ja teollisuus-/liikerakennuksissa matalimmat.
   • Maankäyttöjohtajan  tiedossani  oleva  korkein  sovittu  kauppahinta  liike-/toimistorakennusoikeudesta on Perhelässä vuodelta 2018, jolloin Lujatalo Oy:n kanssa liikerakennusoikeuden kauppahinnaksi sovittiin 250 €/k-m2. Tuo kauppa ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Liitteessä on lisäksi yksi kauppa, jossa liikerakennusoikeutta olisi myyty vuonna 2019 hintaan 421 €/k-m2. Kyseinen merkintä lienee tilastovirhe, jossa todellisuudessa kauppaan on sisältynyt rakennukset, mutta tieto siitä on jäänyt näppäilemättä kauppahintarekisteriin.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 180b (liite nro 157) tarjouksen mukaisesti seurakunnan omistamien Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeiden myymisen Järvenpään kaupungille hintaan 80.000 €. Ehdoksi asetetaan se, että uudesta rakennettavasta ostoskeskusrakennuksesta varataan seurakunnan omistukseen n. 250 neliömetrin (250 m 2) tilat.

Kn 180 § Päätös:

Tuija Kuusisto on jäävännyt itsensä asian käsittelystä, paikalla käsittelyssä oli Kuusiston varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu. Tuija Kuusisto poistui esteellisenä klo 11.12 § 180 ja Terttu Sihvola-Rauttu tuli sijaan klo 11.12 § 180.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

181. § TIEDOKSI

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO Liite 181 /1 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.
 2. TERIJOKI -KUULUMISIA (Liite 181/2)
 3. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS ESP/180/01.01.01/2022; Hassinen (Liite 181/3)
 4. VEROTUKSEN OIKAISUTIETOJA 17.6.2022 (Liite 181/4)
 5. VEROTILITYKSET 6/2022 (Liite 181/5)

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi.

Kn 181 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

182. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 182 § Päätös:   

Ei muita asioita.

183.§ HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Järvenpään seurakunnan häirintäyhteyshenkilöiksi on nimetty (KN 4.6.2019 § 182) seurakuntapastori Anu Sorjonen ja kirkkovaltuutettu Pekka Launonen.

Häirintäyhdyshenkilönä voi toimia (myös) luottamushenkilö tai seurakunnan aktiivi vapaaehtoinen. Häirintäyhdyshenkilö olisi vertaistuki ja veisi asioita eteenpäin häirintää sattuessa. Tärkeää, on että häirintäyhdyshenkilö/henkilöt saavat koulutuksen kautta osaamista toimia häirintätilanteissa ja että he ovat helposti tavoitettavissa.

Häirintäyhteyshenkilön tehtävä keskittyy seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään torjumiseen ja puuttumiseen. Seurakunnassa tulee olla nollatoleranssi eritasoista seksuaalista ja sukupuolista häirintää kohtaan. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Hiippakunnista on koottu häirintäyhteyshenkilöverkostoa. Aiheesta on tulossa syksyllä seminaari. Käytännössä hiippakunnat ja paikalliset seurakunnat hoitavat asiaa ja kirkkohallituksesta käsin tuetaan verkostoa materiaalin, seminaarien, tapaamisten yms. avulla.

Espoon hiippakunta nojautuu yleiseen materiaaliin aiheesta. Espoon tuomiokapituli on nimennyt hiippakunnan häirintäyhteyshenkilöiksi asiantuntija Sirpa Tirrin ja lakimiesasessori Aappo Laitisen.  https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja- kirkko/sosiaalietiikka/seksuaalisen-hairinnan-torjuminen

Helsingin hiippakunnassa on kaikissa seurakunnissa nimetty häirintäyhteyshenkilöt, joiden puoleen työntekijät ja seurakuntalaiset voivat kääntyä kaikissa hiippakunnan antaman ohjeen mukaisissa tilanteissa. Ohje Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden käsittelyyn. Ohjeesta saa kuvan häirintäyhteyshenkilön tehtävistä ja ohjetta voidaan soveltaen käyttää myös seurakunnassamme. Ohje on liitteenä nro 183.

Helsingin hiippakunnassa yhteyshenkilöitä on nimetty kaksi jokaiseen seurakuntaan. Työparina on yleensä luottamushenkilö ja työntekijä. Mies ja nainen. Nimeämisellä ei ole ollut vaikutusta palkkaukseen. Yhteyshenkilön tehtävän on olla valmiina kuuntelemaan ja opastamaan asian selvittämisessä. Tärkeä että on, että häirintäyhteyshenkilö ja yhteystiedot on näkyvillä seurakunnan kotisivuilla. Yhteyshenkilön asettaminen on merkkinä, että ketään ei jätetä yksin tilanteensa kanssa. Yhteyshenkilölle tulee järjestää koulutusta ja mahdollisuus työnohjaukseen.

Kirkkovaltuutettu Pekka Launosen (eläkkeellä oleva ent. DIAK:n opettaja) luottamushenkilökausi on loppumassa vuoden 2022 lopussa. Hän on ilmoittanut 21.6.2022 sähköpostitse, että ei ole enää käytettävissä loppukauden osalta seurakunnan häirintäyhdyshenkilön tehtävään sekä pyytää kirkkoneuvostoa valitsemaan uuden luottamushenkilön sijaansa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, hallintosihteeri

**

Khran esitys:          

Kirkkoneuvosto päättää

 1. todeta Pekka Launosen kauden seurakunnan häirintäyhdyshenkilönä päättyneen.
 2. aloittaa valmistelun Järvenpään seurakunnan toisen häirintäyhteyshenkilöiksi nimeämiseksi Anu Sorjosen työpariksi.
 3. todeta, että häirintäyhteyshenkilötoiminnasta aiheutuvat koulutus, työnohjaus, matka tms. kulut kohdistetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140.

Kn 183 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) päätettiin yksimielisesti.

184. §OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 184 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

185. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 185 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.33.