JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 11/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 29.9.2020 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

 

§        Liite    Asia

 

182 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 234      

183 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 234

184 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 234

185 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 234

186 §             INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS / VANHANKIRKON IKKUNAT.......... 235

187 §             Y-SÄÄTIÖN VUOKRA-ASUNNOISTA LUOPUMINEN........................................... 236

188 § (liite)   TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN.......................................... 238      

189 § (liite)   HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUS- JA LUNASTUSMENETTELYN KÄYNNISTÄ-

                             MINEN............................................................................................................................... 240

190 § (liite)   TALOUSKATSAUS 8/2020............................................................................................ 242

191 § (liite)   HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE..................................... 245

192 §             KASVATUSJOHTOKUNNAN ESITYS MÄÄRÄAIKAISESTA SEURAKUNTAPASTO-

                      RIN PROJEKTIVIRASTA................................................................................................. 246

193 § (liite)   NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN............................................ 250

194 §             KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS LIBANONIIN................ 252

195 § (liite)   PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN............................................ 253

196 § liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUS / PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS................ 254

197 § (liite)   KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2020................................................ 255

198 § (liite)   EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN

                      HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2021- 2022....................................................... 256

199 § (liite)   JOKELAN KARTANON ALUEEN TONTTIEN MYYNNIN ALOITTAMINEN...... 257

200 § (liite)   NUORISOTYÖOHJAAJAN TEHTÄVÄKUVAUKSEN TARKISTUS 1.8.2020......... 259

201 § liite      TIEDOKSI....................................................................................................................... 260

202 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 262

203 §             TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMIENEN VUODEKSI 2021........................... 263

204 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 264      

205 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 264

AIKA:                            Tiistai 29.9.2020 klo 18.31-20.45
PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

Jäsenet                              
Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto, pj.
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Terttu Sihvola-Rauttu
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström (POISSA)

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
anna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen:   
Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 30.9. – 14.10.2020 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

182 §             KOKOUKSEN AVAUS

            
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.
Alkuhartauden piti Arvi Kekäläinen. Laulettiin virsi 517.             
 

183 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 25.9.2020

 

Pj:n esitys:              Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 183 § Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

184 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

 

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Marja Noso.

Kn 184 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

185 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Pj:n esitys:             Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

                                § 190 Talouskatsaus 8/2020; esitystekstiä täydennetty

                                § 203 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2021; lisätään

                                § 204 Oikaisuvaatimusohjeet

                                § 205 Kokouksen päätös

                                Käsittelyjärjestyksen muutos

                                § 193 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 
                                § 192 Kasvatusjohtokunnan esitys määräaikaisesta seurakuntapastorin projektivirasta                                                                                                                                             

                               Kn 185 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 

186 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS / VANHANKIRKON IKKUNAT

Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.5.2020 § 18 kiinteistöjohtokunnan 6.2.2020 § 8 käsittelemän ja kirkkoneuvoston 10.3.2020 § 63 esityksen mukaisesti, että Vanhankirkon ikkunat uusitaan samassa yhteydessä, kun rakennuksen 1-2 kerrosten sisätilat remontoidaan. Hankkeelle kirkkovaltuusto myönsi uuden 45 000 euron investointimäärärahan 2020 talousarvioon nimellä Vanhankirkon ikkunat.

Ikkunoiden uusimiselle haettiin rakennuslupaa Vanhankirkon remontin rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennusvalvonta pyysi asiasta Museoviraston lausunnon. Rakennuslupa on myönnetty siten, että Museoviraston lausunnon mukaisesti Vanhankirkon ikkunoiden uusimisen sijaan ne tulisi kunnostaa. Kunnostaminen tulee kalliimmaksi kuin uusien ikkunoiden hankinta ja 45 000 € määräraha ei riitä. Muusta Vanhankirkon sisäpuolen korjaushankkeen määrärahasta, joka on 455 000 €, jää jäljelle määrärahaa. Jos määrärahat yhdistetään, niin ikkunoiden kunnostushanke voidaan toteuttaa kokonaismäärärahan puitteissa.

Urakan aikatauluista johtuen investointimäärärahamuutokselle haettiin ennakkokantaa kirkkoneuvoston jäseniltä talousjohtajan 2.9.2020 lähettämällä sähköpostilla. Yhdeksän jäsentä ilmoitti kannattavansa investointimäärärahojen yhdistämistä. Talousarvion sitovuustasomääräyksen mukaisesti kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 50 000 €, mikäli muista investoinneista saavutetaan vastaava säästö. Määrärahojen yhdistämiseen sovelletaan tätä säännöstä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö ja talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että investointimääräraha Vanhankirkon ikkunat 45 000 € yhdistetään investointimäärärahaan tilausnumero 2007213 Vanhankirkon 1.krs ja 2.krs korjaushanke 455 000 €. Yhteensä korjaushankkeen investointimääräraha on yhdistämisen jälkeen 500.000 €.

Kn 186 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvosto 29.9.2020 § 187

 

187 §             Y-SÄÄTIÖN VUOKRA-ASUNNOISTA LUOPUMINEN        

Järvenpään seurakunta välivuokraa Y-säätiön asuntoja, joita on yhdeksän. Ensimmäiset tukiasunnot hankittiin vuonna 1990 lähinnä ”laitoksista vapautuville moniongelmaisille” sekä asunnottomille. Vuonna 1987, 1988 ja 1990 tukiasunnot olivat Yhteisvastuu-keräyksen kotimainen kohde (näitä varoja on käytetty seurakunnan tukiasuntojen hankintaan aluksi 20%, myöhemmin 10% hinnasta). Alkuvaiheessa asukkailta on vaadittu sopimus tuen vastaanottamisesta ja päihteettömyydestä, joten asunnot olivat sananmukaisesti tukiasuntoja.

Nykytilanne: Diakoniatyöntekijä tekee vuokrasopimuspohjat ja tapaa asukkaat vuokrasopimusten uusimisvaiheessa sekä toimii yhteyshenkilönä Y-säätiön ja asukkaiden välillä mm. liittyen vuokrankorotuksiin ja remontteihin. Diakoniatyöntekijä laatii myös rästivuokrien maksusuunnitelmat. Periaatteessa muuta velvoitetta tapaamisiin ei ole, jos vuokranmaksu ja asuminen sujuu. Vuosien varrella muutama asukas on jouduttu häätämään asunnostaan. Seurakunnan tukiasuntojen vuokrauksen luonne on muuttunut alkuperäisestä vuokra-asunnon tarjoamiseen itsenäistä asumista varten. Asuntoja vapautuu vain harvoin. Järvenpäässä on 30 vuoden aikana lisääntynyt tarjottavien vuokra-asuntojen määrät ja myös tarjonta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille eritasoisiin tuetun asumisen palveluihin.

Tarkoitus ei olisi lakkauttaa asumisen mahdollisuutta, vaan jatkossakin löytää asunnoille välivuokraaja, joka sitoutuu samoin periaattein välivuokraamaan asunnot mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tavoitteena itsenäinen asuminen ja asunnottomuuden ehkäisy. Y-säätiöltä toukokuussa 2019 saadun tiedon mukaan seurakunnan välivuokraamille tukiasunnoille löytyisi uusia välivuokraajia, mutta asuntojen tulisi tuolloin olla asuttamatta, eli niistä luovuttaisiin yksi kerrallaan asukkaiden vuokrasuhteen päättyessä.

Järvenpään kaupungilla on 97 vastaavanlaista Y-säätiöltä välivuokrattua asuntoa. Järvenpään kaupunki on ilmaissut halukkuutensa luopua tukiasunnoistaan, samoin perustein, sillä paikkakunnalla ovat nykyään tuetun asumisen palvelut ja palveluntarjoajat lisääntyneet.

Diakoniatyön resursseja on tarpeenmukaisempaa kohdistaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien henkilökohtaisiin tapaamisiin, jossa autetaan kokonaisvaltaisesti elämäntilanteen selvittämisessä ja tukemisessa sekä ohjauksessa asuntohaun vireille saamista varten. Näin voidaan nykytilanteessa auttaa heitä paremmin kuin nykyisellä tukiasuntojen välivuokrausmenetelmällä.

Lisätyötä välivuokraukseen liittyen aiheuttaa myös Y-säätiön ohjeistus, että v. 2019 alusta välivuokraajan toivotaan vastaavan alle 5000 € remonttien toteuttamisesta omien yhteistyöverkostojen kanssa.

 

ESITYS:           Diakonia luopuu Y-säätiön vuokra-asunnoista, kun asuntoja vapautuu.

Djk  §    6          Päätös:     Diakonia luopuu esityksen mukaisesti Y-säätiön vuokra-asunnoista, kun asuntoja vapautuu.

****

Kn § 187

Diakoniajohtokunnan päätöksen jälkeen tukiasuntoasioista vastaava diakoni Mirka Rotola-Pukkila on informoinut asiasta Y-säätiötä ja Järvenpään kaupungin asuntopalveluiden erityisasiantuntija Mari Karsiota.

Y-säätiön asumisneuvontapäällikkö Anu Rantanen ilmoitti, että Y-Säätiön tahtotilana on pitää asunnot erityisryhmien käytössä. Y-säätiöllä on tällä hetkellä jälleenvuokrauksen kumppaneina Järvenpäässä Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ensisijaisesti Y-säätiö tarjoaisi asuntoja näille. Näistä kumpikin tulisi tarjoamaan asuntoja erityisryhmille.

Poikkeuksena voisivat olla tilanteet, että asunto olisi ison remontin tarpeessa tai, jos asunto olisi liian iso yhteistyökumppaneiden hakijoille. Asuntojen hankintaa rahoittava STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) asettaa asuntoihin 20 vuoden käyttörajoitukset, joka aika niiden pitää olla erityisryhmäkäytössä. Y-Säätiö on jatkanut erityisryhmäkäyttöä tämänkin jälkeen ja niin on tarkoitus toimia jatkossakin. Kaikki seurakunnan välivuokraamat asunnot ovat pieniä yksiöitä.

Järvenpään seurakunnan välivuokraamien asuntojen vuokralaiset ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia asukkaita. Seurakunta luopuisi välivuokrausasunnoista yksi kerrallaan sitä mukaan, kun niitä vapautuu asukkailta. Kestää useampi vuosi, ennen kuin kaikki asunnot ovat vapautuneet.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja diakonian vh. Mirka Rotola-Pukkila

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniajohtokunnan esityksen, että Järvenpään seurakunta luopuu välivuokraamistaan Y-säätiön vuokra-asunnoista sitä mukaan, kun asuntoja vapautuu.

Kn 187 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti        

188 § TALOUSTOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkovaltuusto on 26.5.2020 § 22 perustanut taloustoimiston toimistopäällikön viran 1.1.2021 alkaen ja hyväksynyt viran tehtävänkuvauksen. Taloustoimiston toimistopäällikön viran tarkoituksena on seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu, toimeenpano ja kehittäminen sekä toiminen taloustoimiston lähiesimiehenä. Pääasialliset tehtävät ovat: johtaa ja valvoa talous- ja henkilöstöhallintoa toimintaa tukevalla tavalla, seurata talous- ja henkilöstöhallinnon alalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia uudistusesityksiä, valvoa seurakunnan taloudellisia etuja ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin, laatia ehdotus talousarvioksi ja tuloveroprosentiksi ja osallistua toimintasuunnitelman tekemiseen, seurata talousarvion toteutumista, antaa sitä koskevia ohjeita tai laatia tarvittaessa lisätalousarvio, laatia tilinpäätös, valmistella ja panna täytäntöön toimialaansa kuuluvat asiat, toimia talousjohtajan sijaisena sekä sijaistaa tarvittaessa kirjanpitäjää ja palkkasihteeriä.

Pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Eduksi luettiin hyvä SAP-osaaminen. Lisäksi kirkkolain (KL) 6 luvun 13 § 2 mom. 1. kohdan mukaan virkasuhteeseen valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Viran haettavaksi julistamisen tavasta keskusteltiin 21.9.2020 puheenjohtajiston palaverissa. Kokemuksen viran määräaikaisesta hoitajasta ovat olleet hyvät. Virka esitetään laitettavaksi haettavaksi ainoastaan ilmoitustaululle. Liitteenä nro 188 on hakuilmoitus. Henkilöstöstrategiassa edellytetään esimiesasemaan valittavien testausta. Viran määräaikainen hoitaja testattiin jo määräaikaista virkaa täytettäessä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) laittaa taloustoimiston toimistopäällikön virkaan haettavaksi 1.10.-15.10.2020 väliseksi ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle.

2) että, virka on vaativuusryhmässä 602 ja peruspalkka on 3522,05 €/kk. Kokemuslisä voi KirVESTES:n säännösten ja kokemuksen mukaan olla max 12 %. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

3) että, virka on kokoaikainen, jossa noudatetaan liukuvaa toimistotyöaikaa, joka on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Osa työajasta voidaan tehdä etätyönä.

4) valita haastatteluryhmään talousjohtajan, kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä

 

Kn 188 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

 

kohta 4.) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri.

 

189 § HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUS- JA LUNASTUSMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN

Järvenpään seurakunnan hautausmaalla on hoitamattomiksi luokitellut haudat valokuvattu vuosina 2018-2020, jonka jälkeen ne on luetteloitu. Prosessi etenee kirkkolain ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

1. Hoitamattomien hautojen toteaminen

2. Kunnostuskehotuksen antaminen

3. Päätös hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnalle

Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein: Haudan pinta on hoitamatta, haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja, haudalla on muistomerkki vinossa/ kaatunut tai haudan epäsiisti yleisilme huonontaa osaston yleisilmettä.

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

Päätöksestä on tiedotettava KL 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tiedoksi saannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona kuulutus on julkaistu paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä.

Hoitamattomia hautoja on Järvenpään hautausmaalla todettu 16.9.2020 tehdyssä kartoituksessa 209 kpl.

Liitteinä nro 189 a-e ovat:

a) kirje haudan haltijalle

b) lehti-ilmoitus

c) yhteydenottopyyntö haudalle (jos lähetetty kirje ei tavoita asianomaisia).

d) kuulutus hoitamattomasta haudasta haudalle (joilla ei ole yhteystietoja).

e) lista hoitamattomista haudoista

Srk-puutarhurin esitys:           
Kiinteistöjohtokunta esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnassa käynnistetään 2. hoitamattomien                                     hautojen kuulutus- ja lunastusmenettely liitteiden mukaisesti.

KJK § 28      Päätös:         Hyväksyttiin.

****

Kn 189 §

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää käynnistää Kiinteistöjohtokunnan esityksen mukaisesti Järvenpään seurakunnassa 2. hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn.

Kn § 189 päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

190 §  TALOUSKATSAUS 8/2020

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja syksyllä ei tule toista epidemia-aaltoa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät kuitenkin heikkoina siihen asti, kunnes sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3 - 6 % v. 2020 eri ennustelaitosten ennusteissa. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 0 - 5 % v. 2021 ja 1 – 3 % v. 2022.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

Alkuvuodesta 2020 laajalle levinneen koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset heijastuvat v. 2021 harjoitettavaan työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaan. Elvytystoimien rinnalla olisi välttämätöntä päättää myös rakenteellisista toimista, joilla Suomi palautetaan kriisin jälkeen kestävän kasvun, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat julkisen talouden kestävyyttä ja työllisyyttä ottaen huomioon taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Seurakuntien talouden tila

Kirkko sai jäsentensä maksamaa kirkollisverotuloa yhteensä noin 870 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 885 miljoonaa euroa vuonna 2019. Toimintatuotot olivat 213 miljoonaa euroon vuonna 2019 (ed. v. 215 milj. €). Toimintakulut 2019 olivat 1006 miljoonaa euroa (ed. v. 1005 milj. €).

Vuoden 2016 alusta alkaen seurakunnat ovat saaneet valtion aiemmin myöntämän yhteisöverotuoton tilalla lakisääteistä valtionrahoitusta. Valtionrahoituksen määrää korotettiin indeksillä vuodeksi 2020 ja on 115,6 miljoonaa euroa. Valtio maksaa summan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus), joka jakaa se seurakuntatalouksille niiden kuntien väestömäärien suhteessa (noin 19,5 €/kuntalainen). Kaikkien seurakuntien yhteenlaskettu ylijäämä oli vuonna 2019 yhteensä 51 825 423 €, kun se oli 2018 yhteensä 697 628 €.

Kirkollisveron tuotossa seurakuntien polarisaatio näkyy selkeästi. Vuonna 2019 kirkollisveron tuotto väheni 24 %:ssa ja lisääntyi 76 %:ssa seurakuntatalouksia. Espoon hiippakunnassa verotulot vähenivät 38 %:ssa (5 srk:ta) ja lisääntyivät 62 %:ssa (8 srk:ta) seurakuntataloksia.

Verotilitykset

Valtakunnallinen tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisterin käyttöönotto aiheutti alkuun ongelmia, kun kaikki työnantajat eivät ole onnistuneet ilmoittamaan palkkatietoja tulorekisteriin ajallaan. Samaan aikaan vaikutti muuttunut Verotustilityslaki, jonka myötä veronpalautukset ja jäännösverot maksetaan sitä mukaa, kun verotus valmistuu (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Veronpalautuksia maksetaan nykyään jo heinäkuusta asti. 2019 tämä aiheutti arviointiongelmia mutta v. 2020 verotilitykset veronsaajille noudattavat samaan tilitysrytmiä kuin 2019 ja ovat siten ennakoitavammat. Kuntien osuus veronpalautuksista ja jäännösveroista on ryhmäjako-osuuksien mukainen noin 62 %, Kelan 6,2 % ja seurakuntien 2,8 %.

Kirkkohallituksen FCG:tä tilaaman ennusteen mukaan 2020 verotilitykset seurakunnille olisivat -3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja +1,7 % vuonna 2021. Näissä luvuissa on suuriakin vaihteluja eri seurakuntatalouksien osalta.

Koronatuet

Valtion lisätalousarviossa myönnettiin 4,2 milj. € tuki seurakuntien diakoniatyölle. Tuki maksetaan kirkkohallitukselle, joka jakaa sen seurakuntatalouksille kuntien asukaslukujen suhteessa.

Kirkon keskusrahaston lisätalousarvioon päätettiin 3 milj. € tuesta seurakuntien kirkollisverotulojen täydennykseksi. Tuki maksetaan seurakuntatalouksien jäsenmäärien suhteessa.

Järvenpään seurakunnan talous- ja toteutumavertailut

Vuoden 2020 budjetoitu verotulo (sis. sekä kirkollisverotulo, että valtionrahoitusosuus) on 7.525.000 euroa. 1-8/2020 toteutuneet kuukausitilitykset 5.314.828 eur kattavat 70,6 % budjetoidusta verotulosta. Kirkollisverotuloja on kertynyt 8/2020 yhteensä 4.753.000 €, mikä on 0,1 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Toimintakulut ja –tuotot sekä toimintakate

Pääluokittain toimintakulut ja -tuotot ja niistä johdettu toimintakate ulkoisten menojen osalta 31.8.2020 mennessä on 59,2 %, kun se 8 kuukauden osalta voisi olla keskimäärin 66,7 %. Kaikkien pääluokkien toimintakate on alle laskennallisen keskimääräisen toteutumavauhdin.

Toimintatuotot olivat 775 000 €, mikä on 87,8 % ed. vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintakulut olivat 4 501 759 €, mikä on 98,7 % ed. vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintakuluista henkilöstökulut olivat 3 027 482 €, joka on 102,6 % ed. vuoden vastaavasta.

Kustannuspaikoittain tarkasteltuna jotkin kustannuspaikat ovat tässä vaiheessa ylittäneet talousarviosta laskennallisesti vuoden kuukausien mukaan lasketun osuutensa toimintakatteesta. Tietohallinto 70,1 %, Tietoturva 68,9 %, Kirkonkirjojenpito 71,7 %, Kirkkoherranvirasto 82,6 %, Hautaansiunaaminen 74,7 %, Muu seurakuntatyö 70,3 %, Rippikoulutyö 76,5 %. Sairaala ja hoivatyö 79,7 %, Sairaalasielunhoito 70,7 % ja Leiriniemi 72,0 %. Ylijäämäinen on puolestaan Varsinainen hautaustoimi 230 % mutta summat ovat pieniä.

Investointiosassa ei ole tulossa ylityksiä suhteessa talousarvioon ja valtuuston myöntämiin lisämäärärahoihin. Suurin investointi on Vanhankirkon korjaustyöt.

Tuloslaskelma kertoo, että toimintatuotot ovat toteutuneet (71,8 %) ja vastaavasti toimintakulut ovat kehittyneet maltillisesti 59,4 prosenttisesti 31.8.2020 mennessä eli toimintakate on 57,1 %, joten budjetin käyttötalouden toteutumisen osalta ei ole mitään hälyttävää.

Taulukot

Talouskatsaus sisältää siis seuraavat budjetin toteutumaraportit: tuloslaskelma (lyhyt) ja pääluokittainen, kustannuspaikkakohtainen ja investointien toteutumavertailut liitteinä nro 190 a-d.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: 23.9.2020 Tiina Ahonen, tal.tsto toimistopäällikkö ja Kari J. Hietala, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Merkitään tiedoksi

Kn 190 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                 Verotilitystiedot (liite 201,4) lisätään myös tämän pykälän liitteeksi.

191 §             HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE

Haudan 1 12 007 041-042 haltija ja hautapaikkojen hoitajaksi testamentilla nimetty Raija Kiviranta haluaa luopua haudasta. Vainajilla ei ollut lapsia. Haudan hallinta-aika on 1975-2025. Haudan koskemattomuusaika on päättynyt 2006. Liitteenä nro 191 on Kivirannan 8.9.2020 allekirjoittama haudan luovutustodistus. (Hautausmaan ohjesääntö § 6) .

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että Raija Kivirannan hautapaikan irtisanomisilmoituksen mukaisesti hauta 1 12 007 041-042 on luovutettu seurakunnalle.

Kn 191 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

192 §  KASVATUSJOHTOKUNNAN ESITYS MÄÄRÄAIKAISESTA SEURAKUNTAPASTORIN PROJEKTIVIRASTA

Kirkkoneuvostossa 1.9.2020 (§ 168) käsiteltiin nuorisotyön henkilöstöresursseja sekä perustetun nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä. Esitetty malli hoitaa avoinna oleva nuorisotyönohjaajan virka määräaikaisesti nuorisopapin virkamääräyksen jatkamisella vuoden 2021 loppuun asti ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi vaan esitys palautettiin valmisteluun. Kirkkoneuvoston esittelyssä tuotiin esille useita nuoriso- ja rippikoulutyön kehittämistarpeita, jotka on mainittu seuraavissa kappaleissa. Näihin kehittämistarpeisiin määräaikainen virkaratkaisu olisi tarjonnut mahdollisuuden.

Seurakunnassamme on kehitetty kasvatuksen alalla organisaatiota ja toimintaa. Joustava henkilöstön käyttö yli työalarajojen on toiminut kasvatuksessa hyvin. Varsinaisessa nuorisotyössä on myös kehittämisalueita.

Nuorisotyössä näkyy lisääntynyt tarve sielunhoito-osaamisessa. Sielunhoidon ja hengellisen elämän tukemista on syytä tiivistää niin alue- ja koulutyössä sekä rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä. Tarve on havaittu erityisesti koronakriisin myötä, jossa nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja perheiden kokonaisvaltainen tukeminen korostuu. Henkilöstöstrategiassa on siirretty resursseja erityisnuorisotyöhön. Nuorisopapin osaamista olisi mahdollista hyödyntää sielunhoidossa enemmän kuin tämänhetkinen työnjako sallii.

Tarvetta on kehittää myös isokoulutuksen sisältöjä ja materiaaleja. Teologisen asiantuntijuuden lisääminen olisi tarpeen myös parin ensimmäisen vuoden isosille. Nuorisopapin työpanosta olisi syytä keskittää isoskoulutuksen alkutaipaleelle ja sitä kautta vahvistaa hengellisen kasvun tukemista isoskoulutuksen alkuvaiheessa. Nuorisopapin vahvempi työpanos olisi tärkeää myös tavoitteiden ja tarpeiden arvioinnissa ja päivityksessä tarvittaessa, esimerkiksi niin, että vuosittain asetetaan painopistettä johonkin hengelliseen tavoitteeseen, joka kattaisi kaikki vuosikurssit (esim. hartaudet, rukouselämä, musiikki, kohtaaminen, oma hengellinen kasvu ja rooli osana seurakunnan työtä) Yhteistyön syventäminen vuosikurssien välillä leirityön sujuvoitumisen takaamiseksi olisi myös tarpeellista.

Koronakriisi on tuonut esiin sosiaalisen median tarpeen olla esillä vahvemmin nuorisotyössä. Tiedotusosaamista on siirtynyt toiseen tiimiin ja sosiaaliseen mediaan olisi syytä saada osaamista. Nuorisopapilla olisi tärkeä rooli tässä työssä sielunhoidollisen keskustelujen, tavoitettavuuden sekä hengellisen kasvun tukemisen kautta. Erilaiset virtuaaliset Raamattupiirit sekä papin kahvit toiminta ovat osoittautuneet nuoria tavoittaviksi sekä kriisissä tukevaksi työmuodoksi eikä näistä ole syytä luopua. Myös esimerkiksi InstaHartauksista sekä Facebook-hartauksista on tullut kiitosta seurakuntalaisilta.

Keväällä 2020 on huomattu, että yksityisrippikoulujen tarve on kasvanut. Syitä on monia, mutta pienryhmätoiminta ja yksityisrippikoulun tarpeen kasvaessa seurakunnassa olisi hyvä olla valmius vastata tarpeeseen. Nuorten syitä yksityisrippikouluun voivat olla haasteet suuressa ryhmässä, elämäntilanteiden äkilliset muutokset sekä muut syyt, joissa yksityisesti käyty rippikoulu on perusteltua. Kasvatuksessa on nähty tarpeen myös kehittää yksityisrippikouluprosessia vastaamaan rippikoulusuunnitelman toteutumista. Yksityisrippikoulutyön kehittäminen nuorille olisi järkevää keskittää yhdelle kasvatuksen papille.

Nykyinen nuorisopapin tehtävien hoitaja on osoittautunut erittäin taitavaksi ja osaavaksi nuorten kohtaamisessa, luottamuksen rakentamisessa ja yhteyden luomisessa nuorten seurakuntalaisten kanssa lyhyen ajan sisällä. Tämä on nuorisotyössä tärkeää pitkäjänteisen ja eteenpäin katsovan työn kannalta. Koronakriisin aikana ovat korostuneet uudet työtavat, niiden luominen ja käyttöön ottaminen sosiaalisen median ja verkko-osaamisen osalta ja tähän viran nykyisellä hoitajalla on erinomaiset taidot. Hänellä on myös leirityön, työtapojen sekä yhteistyötaitojen vahva osaaminen Sopivuus nuorisotiimiin on myös erinomainen.

Nuorisotyössä on henkilöstövaje loppuvuonna 2020, kun nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetty. Myös vuoden 2021 rippikoulujen osalta tarve pappien työpanokselle on suuri. Oman papiston riittävyys vuoden 2021 rippikouluihin on epävarmaa johtuen osa-aikaisuuksista ja koronatilanteesta. Määräraikainen lisäresurssi nuorisopapin tehtäviin olisi siten perustelua, jotta rippikoulutyö voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Esitys: Keskustellaan nuorisotyön kehittämisestä ja henkilöstötarpeista

Kjk § 6 Päätös: Kasvatusjohtokunta esittää määräaikaisen seurakuntapastorin projektiviran perustamista ajalle 11.11.2020-31.8.2021. Perusteluna esitystekstissä mainitut perustelut erityisesti nuorisotyön ja rippikoulutyön kehittämisessä ja jatkuvuudessa. Kirkkoneuvoston 1.9.2020 (§ 168) esittelytekstissä on todettu olevan määrärahoja kahden papin osa-aikaisuuden takia. Lisäksi kehittämistyö nähdään hyvin tärkeänä. Nykyinen viran toimija on osoittautunut tehtävään erittäin hyvin soveltuvaksi sekä nuorille ja lapsille tutuksi.

****

Kn § 192      

Kasvatusjohtokunta esittää määräaikaisen seurakuntapastorin projektiviran perustamista ajalle 11.11.2020-31.8.2021 esittelytekstissä mainituilla perusteluilla erityisesti nuorisotyön ja rippikoulutyön kehittämisessä ja jatkuvuudessa. Tämän hetkisellä nuorisopapin työalatehtäviä hoitavalla seurakuntapastorilla on sijaisuusmääräys 10.11.2020 saakka.  Hän on hoitanut nuorisopapin työalatehtäviä vuoden 2020 alusta alkaen.

Kasvatusjohtokunnan esityksessä on mainittu palkkamäärärahoista, joita säästyy kahden papin osa-aikaisuudesta johtuen. Näistä toinen osa-aikaisuus on seurakuntapastorin osittainen hoitovapaapäätös (20%) vuoden 2021 loppuun saakka. Toista osa-aikaisuutta on anottu 24.9.2020 ajalle 1.11.-31.3.2021 ja perustuu koronavirustilanteeseen. Osa-aikaisuus edellyttää tuomiokapitulin päätöksen. Osa-aikaisuuden toteuttaminen käytännössä vaatii vielä selvittelyä työterveyshuollon kanssa. Tämän osa-aikaisuuden toteutuessa erityisesti yleiseen seurakuntatyöhön tarvitaan korvaavaa resurssia takaamaan kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten hoitaminen myös äkillisissä sijaistustilanteissa. 

Mikäli edellä esitetty projektivirka päätetään toteuttaa, nämä osa-aikaisuuksien sijaisuudet voidaan yhdistää tähän esitettyyn projektivirkaan. Tällöin vuoden 2021 rippikouluryhmillä on myös mahdollista olla omasta henkilöstöstä pappi toisin kuin kesän 2020 tilanteessa. Verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen vuonna 2021 on otettava huomioon syyslomalta 2020 ensi vuodelle siirtynyt rippikouluryhmällinen ja muutoinkin suuri rippikouluikäluokka. Samoin epävarmassa koronatilanteessa olisi taattu muutoinkin paremmin leirinvetäjien riittävyys sairastumistilanteessa.

Papiston työnjaon kannalta tilanne on se, että lapsi- ja perhetyön työalapapin tehtäviä hoitamaan on työnjaolla siirretty 1.8.2020 alkaen opintovapaalta palaava aiemmin nuorisopapin tehtäviä hoitanut seurakuntapastori. Lapsi- ja perhetyön aiempi työalapappi on ilmoittanut palaavansa koeajaksi saamaltaan virkavapaalta takaisin hoitamaan virkaansa 11.11.2020 alkaen. Esitetty projekti mahdollistaisi sen, että projektin aikana papiston työalajakoa voisi mahdollisesti muuttaa siten, että perheneuvontaan suunnattua yhden papin työalaresurssia voidaan kasvattaa ja samoin kuin resurssia sairaala- ja hoivakotityöhön, jossa yhteistyötä KeuSoten kanssa rovastikunnallisesti on valmisteltu. Projekti mahdollistaisi myös aiemmin yhdistetyn nuoriso- ja koulu- ja oppilaitostyön papin tehtävien irrottamisen, jolloin molempiin työaloihin on mahdollisuus resurssoida enemmän.

Projektin kustannuksia laskettaessa on syytä huomioida kasvatusjohtokunnan esittelytekstissä mainittu nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä oleminen syksyn 2020 ajan. Esitetyn projektin tuomat lisäkustannukset olisivat kokonaisuudessaan n. 38 500 euroa.  Edellä mainituista virkavapauksista niiden molempien toteutuessa ja säästyisi vuoden 2021 osalta palkkavaroja sivukuluineen n. 13 200 euroa. Mahdollisesti palkkavaroja säästyy huomattavasti enemmän, jos kahden papin suunnittelemat opintovapaat keväälle 2021 toteutuvat.

Määräaikaisen projektiviran lisäkustannukset 60%:lla laskettuna vuoden 2020 osalta olisivat noin 3600 euroa. Nuorisotyön kustannuspaikalle 1012360000 budjetoidut määrärahat riittänevät, koska talousarvion toimintakatteen toteutuma 15.9.2020 oli 44,8 %. Vuoden 2021 osalta määrärahavaraukseksi riittäisi 19 200 euroa, jos kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat virkavapauksista säästyvät palkkavarat käytetään projektiin.

Henkilöstöstrategiassa ei tämänkaltaisiin projektivirkoihin oteta kantaa. Toisaalta voidaan todeta, että henkilöstöstrategiassa ei ole voitu huomioida koronaepidemian vaikutuksia henkilöstöresurssitarpeeseen erityisesti papiston osalta perustyön turvaamiseksi eikä myöskään epidemiatilanteen nostamiin erityistarpeisiin nuoriso- ja rippikoulutyössä,

Vastaavantyyppinen projektiesitys, joka koski diakonian resurssien tilapäisestä lisäämisestä vanhustyöhön, käsiteltiin kirkkoneuvostossa 12.5.2020 § 118. Esitys oli lähetetty ensin valmisteluun henkilöstöstrategian seurantatyöryhmälle. Valmistelun pohjalta päätettiin tuolloin, että projekti ei ole sen hetkisissä poikkeusoloissa mahdollista johtuen talouden epävarmuudesta.  Nyt esitetyn projektin osalta voidaan todeta, että taloustilanne tällä hetkellä näyttäisi mahdollistavan esitetyn projektin. Samoin esitetty projekti poikkeaa aiemmin käsitellystä siinä, että mahdollisesti merkittävä osa siitä voidaan yhdistää virkavapauksien sijaistamiseen. Tällöin esitetyllä projektilla voidaan taata kirkollisten toimitusten, jumalanpalveluselämän ja rippikoulutyön resursseja poikkeusoloissa.

Esitettyä projektia tarkasteltaessa on myös syytä huomioida Espoon hiippakunnan rekrytointiohje, jossa sanotaan: ”Pappisvirkaan annettu vokaatio on merkitykseltään painava myös jatkomääräyksiä tarkasteltaessa.”  Tuomiokapitulin notaarilta kysytyn tulkinnan mukaan tämä painottaa sitä, että jos seurakunta on antanut vokaation pappisvirkaan, niin on toivottu pitkäjänteistä sitoutumista ko. papin työllistämiseen, mikäli siihen on mahdollisuuksia.

Esitettyyn projektiin on mahdollista ottaa kantaa vasta varsinaisen budjettivalmistelun yhteydessä ja tehdä päätös lopullisesti budjetin hyväksynnän yhteydessä, jolloin tilannekuva koronatilanteesta ja sen edellyttämästä henkilöresurssitarpeesta papiston suhteen on selkeämpi. Tällöin on tosin otettava huomioon se, että nuorisopappeuden hoitamisessa tapahtuu katkos ja/tai henkilövaihdos. Samoin projektin edellä esitetyt seurannaisvaikutukset muille työaloille vähentyvät. Lisäksi asian ratkaisun siirtyminen joulukuulle heikentää mahdollisuutta koko projektin mahdolliseen toteutumiseen virkamääräyksen ollessa tietyn aikaa katkolla. Huonoimmassa tapauksessa joudutaan keväällä ja kesällä 2021 tilanteeseen, jossa eletään poikkeustilannetta ja on useampia virkavapauksia sijaistettavana, muttei saatavilla riittävästi juuri kyseisiin tehtäviin sijaisia.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              
Kirkkoneuvosto päättää palauttaa asian valmisteluun siten, että henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä laatii vuoden 2021 talousarvion pohjaksi henkilöstöä koskevat esitykset.

Kn 192 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

193 §             NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkovaltuustossa (12.5.2020 § 113) perustettiin nuorisotyönohjaajan virka 1.8.2020 alkaen.

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu nuorisotyön virkojen yhteydessä, että virkoja on seuraavasti:

- 5 nuorisotyönohjaajan virkaa

o 1 varhaisnuorisotyö

o 1 erityisnuorisotyö

o 3 rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

o varhaiskasvatuksesta työntekijäresurssia suunnataan yksi henkilötyövuosi

varhaisnuorisotyöhön asteittain

1.8.2020 alkaen yhden nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaa on muutettu siten, että 80% tehtävistä on tiedotuksen tehtäviä ja 20% nuorisotyötä. (Kirkkovaltuusto 26.5.2020 § 24).

Uuden nuorisotyönohjaajan virka olisi toiminnallisista tarpeista johtuen syytä täyttää 1.1.2021 alkaen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

Nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 193a. Tehtävänmukainen peruspalkka on vaativuusryhmässä 502 ja peruspalkka 2384,41 €/kk.

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 193b.

Hakuaika on 12.- 30.10.2020 ja valinta kirkkoneuvostossa 24.11.2020.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, James Cox

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran 30.10.2020 klo 15 päättyvällä hakuajalla kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

2) nimetä haastatteluryhmään kasvatuksen työalajohtajat James Coxin ja Iia Palmgrenin, kirkkoherran, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat 3 edustajaa sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtajan.

Kn 193 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 2) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Jouko Porkka, Henry Berg ja Ida Luuk.

194 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS LIBANONIIN

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 33 290 euroa. Tästä määrärahasta myönnetään avustuksia kirkkoneuvoston päätöksellä ulkomaisiin kohteisiin. 

Beirut on raunioina elokuun 4. päivän valtavien räjähdysten jäljiltä. Ainakin 178 ihmistä kuoli ja yli 6000 ihmistä loukkaantui. Noin 300 000 ihmistä menetti kotinsa ja tarvitsee suojaa. 

Vaurioiden ja avun tarpeiden kartoitus on käynnissä. Hätäapua tarvitaan viikkojen ajan, jälleenrakennus tulee kestämään vuosia. 

Kotien lisäksi räjähdys tuhosi yrityksiä, kuten kahviloita, ravintoloita ja hotelleja, moni menetti samalla toimeentulonsa ja työpaikkansa. 

Kolme sairaalaa on suljettu ja kaksi muuta pahoin vaurioitunut. Noin 500 sairaalapaikkaa menetettiin. Kymmenet terveyskeskukset vaurioituvat. Välitöntä tukea tarvitsevat erityisesti perusterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut sekä mobiiliklinikat. 

KUA myönsi heti räjähdyksen jälkeen 50 000 välittömään hätäapuun ja aloitti keräyksen Beirutin auttamiseksi. Suomalaiset ovat vastanneet avunpyyntöön ja keräys on tuottanut jo lähes 200 000 euroa.  

Hätäavun toimittaa perille Norjan Kirkon Ulkomaanapu, jolla on tiimi paikan päällä Beirutissa ja hyvät suhteet paikallisiin kumppaneihin. Ensimmäiset avuntarpeen arvioinnit on tehty ja työn organisointi täydessä vauhdissa.

KUA:n myöntämät ensimmäiset 50 000 euroa ohjataan ruoka-apuun räjähdyksessä kotinsa menettäneille ja haavoittuvassa asemassa oleville perheille. Heille tarjotaan lämpimiä aterioita sekä jaetaan ruokapaketteja.

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 7500,00 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Beirutin räjähdyksen aiheuttamaan hätäaputarpeeseen. 

Kn 194 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

195 §  PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Kirkon Keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 16.9.2020 käsitellyt perustoimintokuvauksen.

Liitteenä nro 195 on päivitetty Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Minna Kotajärvi

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto hyväksyy Palvelevan Puhelimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 195 mukaisesti.

Kn 195 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

196 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Perheasiain Neuvottelukeskuksen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Liitteenä nro 196 on päivitetty Perheasiain Neuvottelukeskuksen perustoimintokuvaus.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Anssi Tietäväinen

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto hyväksyy Perheasiain Neuvottelukeskuksen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 196 mukaisesti.

Kn 196 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

197 § KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2020

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.                    

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman loka-joulukuuksi 2020 liitteen nro 197 mukaisena.

Kn 197 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

198 § EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2021- 2022

Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai -ehdokkaat säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021 - 2022. Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan säätiölle viimeistään 26.11.2020.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön uusien sääntöjen, liite nro 198, 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa valvovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston yksi tehtävä on valita joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa, joka on kuluvana vuonna sovittu pidettäväksi 26.11.2020.

Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2020.

Seurakunnan ehdokkaana hallitukseen edellisellä kerralla oli Pekka Luuk.

Seurakunta voi nimetä useampiakin ehdokkaita. Hallituksen jäsenillä ei ole sääntöjen mukaan varajäseniä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan ehdokkaan/ehdokkaat Kivipuiston hallituksen jäseniksi 2021 - 2022.

Kn 198 § Päätös:    Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti seurakunnan ehdokkaaksi Pekka Luukin Kivipuiston hallituksen jäseniksi 2021 - 2022.

199 §             JOKELAN KARTANON ALUEEN TONTTIEN MYYNNIN ALOITTAMINEN

Jokelan kartanon alueen kaava on saanut lainvoiman, tontit ovat lohkottu sekä kunnallistekniikkaa rakennettu. Kirkkovaltuusto on 29.1.2019 § 11 vahvistanut omakotitonttien hinnat. Tontien myynnin aloittamista lykättiin, koska kirkolliskokouksesta oli mennyt eduskunnan hyväksyttäväksi kirkkolain muutos, jonka mukaan mm. kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, ei olisi enää alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tämä olisi nopeuttanut tonttien myyntiprosessia huomattavasti. Kirkkolainmuutos kuitenkin palautui eduskunnalta kirkolliskokoukselle. Enää ei ole taloudellisesti järkevää jäädä odottelemaan muutoksia vaan on syytä aloittaa tonttien myynti ja markkinointi.

Myynti voidaan hoitaa välittäjän toimesta tai seurakunnan omana työnä. Taloustoimiston toimistopäällikkö omaa myyntikokemusta, joten asiaa on ajateltu hänen hoidettavakseen. Liitteenä nro 175 on esitys kauppakirjapohjaksi. Markkinointi aloitetaan seurakunnan nettisivuilla, maksullisilla nettimyyntipaikoilla ja lehti-ilmoituksin.

Seurakunnan Jokelan alueen rivitalotontit laitetaan myös myyntiin. Niiden myyntihinta päätetään erikseen.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää, että Jokelan tonttien myynti aloitetaan. Myyntiä hoidetaan omana työnä. Jokainen tontinmyynti tulee erikseen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen kiinteistön kaupan alistamista kirkkohallituksessa tuomiokapituli antaa siitä lausuntonsa.

Kn 175 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Kn § 199

Omakotitonteista on nyt yksi ja rivitalotonteista on kaksi varausta. Rivitalotonttien hinnat tulisi vahvistaa. Tuusulan seurakunta myy rivitalotontteja 60 €/m2, kun rakennusoikeus on 0,3 ja 80 €/m2, kun rakennusoikeus on 0,4. Liitteenä nro 199 on samoin hinnoin laadittu hintataulukko.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää, vahvistaa seurakunnan Jokelan rivitalotonttien hinnat liitteen nro 199 mukaisesti.

Kirkkoneuvosto vahvistaa käytännöksi, että tontin voi varata kolmeksi kuukaudeksi. Varausmaksua ei peritä. Uudelleen tonttia ei voi varata samasta taloudesta.

Kn 199 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

200 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN TEHTÄVÄKUVAUKSEN TARKISTUS 1.8.2020

Kirkkovaltuusto 11.12.2018 § 50 hyväksynyt henkilöstöstrategian 2019-2023. Siihen sisältyi yhden henkilötyövuoden varhaiskasvatuksen resurssin siirtäminen nuorisotyöhön. Tämä mahdollisti yhden nuorisotyönohjaajan viran ja tehtävänkuvauksen muuttamisen erityisnuorisotyöhön, johon työhön kaupungin alueella nähtiin tarvetta. Nuorisotyönohjaaja Minna Östermanin pääasiallinen tehtävä on 1.8.2020 alkaen siirtynyt erityisnuorisotyöhön.

Esimies James Cox ja nuorisotyönohjaaja Minna Östermanin ovat käyneet 14.9.2020 tehtävänkuvauskeskustelun ja heidän ehdotuksensa tehtävänkuvaukseksi on liitteenä nro 200. Palkkatyöryhmä on käsittelyyn esitystä 24.9.2020 sähköpostitse ja kannattaa sitä.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1.8.2020 alkaen nuorisotyönohjaaja (erityisnuorisotyönohjaaja) Minna Östermanin tehtävänkuvauslomake liitteen nro 200 mukaisena ja vahvistaa tehtävän vaativuusryhmäksi 502 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,

Kn 200 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

201 §          TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET 

22/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä

21/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kipa 2 -hankkeen loppuraportti julkaistu

21/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kipa 2 -hankkeen loppuraportti 4.8.2020

20/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Uudet Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) taloushallinnon ohjeet

19/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys

19/2020 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 134-2020 Kirkon väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Lähetetään sähköisesti (liite 201/2)

 1. KIRKON UUSI STRATEGIA

Lähetetään sähköisesti (liite 201/3)                                                

 1. VEROTILITYKSET 2015–2020 KUUKAUSITTAIN                                          (liite 201/4)
 1. KATUKEILAUS                                                                                                           (liite 201/5)

Arvi Kekäläinen, Kari J. Hietala ja varalla Ida Luuk                                                                                                                                     

 1. ANSSI TIETÄVÄISEN VIESTISTÄ KIRKKONEUVOSTON JÄSENILLE JA PALKANMÄÄRITTELYPROSESSISTA  (liite 201/6)                                                                                                                                        
 2. YHDESSÄ KATETTU –VERKOSTON RUOKATERMINAALIN
  KUSTANNUSLASKELMA V. 2021 JA ARVIOITU TOTEUMA V. 2020   (liite 201/7)
 3. UUDENMAAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN PK:T             (liite 201/8)
 4. KIRKON KESKUSTELUAPU -TOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA                   (liite 201/9)
 5. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 14.9.2020

Toimintasuunnitelmat 2021 – Talousarviot 2021 – Diakonia-avustusvarojen myöntäminen – Tiedoksi – Muut mahdolliset asiat – Suunnitelma diakoniatyölle lahjoitetun testamenttivaran käytöstä

Julistusjohtokunta 9.9.2020

Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen Toiminta- ja Taloussuunnitelma 2021 – Talousarviomääräraha 2020 – Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi

Kasvatusjohtokunta 2.9.2020

Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2021 – Keskustelua nuorisotyön työntekijäresursseista- – Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

Kiinteistöjohtokunta 8.9.2020

Investointisuunnitelmat 2021-2023 – Talousarvioehdotukset 2021 ja Toimintasuunnitelmat 2021 – 2023 - Muut asiat – Tiedoksi

Kiinteistöjohtokunta 23.9.2020

Investointisuunnitelmat 2021-2023 – Talousarvioehdotukset 2021 ja Toimintasuunnitelmat 2021 – 2023 – Hautausmaakatselmus – 2. hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen – Muistolehdon perustaminen – Tiedoksi - Muut asiat

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              
Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.   

Kn 201 § Päätös:   
Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

202 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Valmisteluun PNK neuvottelukunnan jäsenen ero
 • Kaija Tuurin välitetyt kiitokset luottamuksesta valinnasta uuden ESR- hankkeen ohjausryhmään
 • Kirkon Mediasäätiö sr hallintoneuvoston kokouksen kuulumiset

Kn 202 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

203 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2021

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tulovero-prosentin suuruus. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Vuoden 2021 talousarvion ja 2021-2023 toimintasuunnitelman laatimisohjeet on annettu 11.6.2020 työmuodoille. Ohjeiden lähtökohtia ovat tuottojen osalta, että tuloveroprosentti pysyy 1,25 %:ssa ja maksuja ei koroteta. Verotuloissa ennakoitiin pientä vähennystä. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista arvioidaan palkkojen korotuskertoimeksi 1,4 % KirVESTES:n muutoksien mukaisesti ja sivukuluprosenttien hiukan nousevan. Toimintamäärärahojen muutos on laatimisohjeen mukaan +/-0 %. Budjettiprosessi käydään läpi ns. nollapohjabudjetointi menetelmällä. Ylijäämätavoite on 0 € vuodelle 2021.

Liitteenä nro on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2020 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2020. Seurakunnan taloushallinnon arvion mukaan vuonna 2021 verotulot alenevat 1,4 % ja kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman ennusteen mukaan lisääntyvät 1,7 %.

Seurakunnan vuoden 2019 käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti, sillä elokuun loppuun toimintakate on 59,2 %, kun se normaalijakaumalla voisi olla 66,7 %.

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1975 lähtien 1,25 %. Toimintasuunnitelmassa 2020-2022 ei ole tuloveroprosentin muutosta.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja ja taloustoimiston toimistopäällikkö

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa verovuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

Kn 203 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

204 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 204 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

205 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 205 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.