JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2021

Kirkkoneuvosto

AIKA: Keskiviikko 15.9.2021 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS § Liite

Asia

222 § KOKOUKSEN AVAUS
223 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
224 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
225 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
226 § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
227 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ
228 § (liite) DIAKONI XY IRTISANOUTUMISILMOITUS
229 § (liite) RASITEOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
230 § SALAINEN; JULKL 6.24 §
231 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
232 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Jäsenet

Henry Berg (etäyhteys)
Arvi Kekäläinen (etäyhteys)
Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)
Tuija Kuusisto (etäyhteys)
Esko Lappalainen (etäyhteys)
Ida Luuk (etäyhteys)
Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys), saapui klo 18.37,§ 224
Marja Noso (etäyhteys)
Jouko Porkka (etäyhteys)
Mirja Vakkuri (etäyhteys) (POISSA)
Ritva Sallinen Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys) (POISSA)
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 16.9.– 30.9.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

§ 222 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Marja Noso.

223 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 9.9.2021.

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 223 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

224 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jarkko Åström ja Henry Berg.

Kn 224 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

225 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 229 Rasiteoikeussopimuksen hyväksyminen; lisätään
§ 230 (SALAINEN); lisätään
§ 231 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 232 Kokouksen päätös
Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 225 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

226 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

227 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ

xxxx irtisanouduttua seurakuntamestarin (johtava) virasta talousjohtaja tiedusteli sähköpostitse ja puhelimitse kirkkoneuvoston jäseniltä luvan viran julistamista avoimeksi. Virka oli haettavana 4.8.–25.8.2021.

Määräaikaan mennessä tuli 3 hakemusta ja liitteen nro 198 on yhteenveto hakijoista. Liite löytyy kirkkoneuvoston TEAMS –kanavalta.

Kirkkoneuvosto aiemman haun yhteydessä valitsema haastatteluryhmä vahvistettiin haastatteluryhmäksi kirkkoneuvoston jäsenten enemmistön vastattua talousjohtajan 24.8.2021 sähköpostiviestillä tekemään ehdotukseen myöntävästi. Haastatteluryhmänä toimi viranhaltijajohdosta talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, kirkkoherra ja luottamushenkilöistä Henry Berg, Esko Lappalainen ja Terttu Sihvola-Rauttu.

Haastatteluun kutsuttiin hakijoista yksi. Haastattelut suoritetaan 31.8.2021. Kirkkoneuvosto saa kokoukseensa haastatteluryhmän lausunnon ja jatkotoimista eli joko esimiessoveltuvuustesteihin lähettämisestä tai uudesta hakuajasta päätetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää Eeva Säilän soveltuvuustesteihin.

Kn 198 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

---- Kn § 227 Eeva Säilä kävi Eezy Personnel Oy:n esimiessoveltuvuustesteissä. Soveltuvuustestit olivat 6.9.2021. Soveltuvuustestin tulokset esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita seurakuntamestarin (johtava) virkaan 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan puutarhuri ja suntio Eeva Säilän Vantaalta.

2) hänen kieltäytymisensä varalle ei valita ketään

3) että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,

4) että, virassa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa.

5) että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.

6) että, viran pääasialliset tehtävät ovat lähiesimiehenä toimiminen seurakuntamestareille, työvuorosuunnittelu, vastaaminen seurakuntamestari-, suntiopalveluiden tuottamisesta seurakunnan tarpeisiin, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa avustaminen, asiakaspalvelua, tilojen järjestelyt ja valvonta, tilojen kalustamiset

7) että, virka kuuluu vaativuusryhmään 502, ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Lisäksi maksetaan mobiilitavoitettavuuskorvausta 50 €/kk. 
Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

8) että, virka on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia

9) vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan. 

228 § DIAKONI XY IRTISANOUTUMISILMOITUS

Järvenpään seurakunnan diakoni xxxx on lähettänyt 6.9.2021 irtisanoutumisilmoituksensa hallintosihteeri Hanna Warrolle, jossa hän pyytää eroa diakonian virasta 1.2.2022 alkaen xxxx siirtymisen vuoksi (liitteenä nro 228).

Kirkkolain 6 luvun § 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta.

Diakonian viranhaltijan ottaa tehtävään kirkkoneuvosto ja diakonissa on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija.

-- Esityksen valmistelija; hallintosihteeri --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) myöntää diakoni xy eron diakonian virasta 1.2.2022 alkaen

2) pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista

Kn 228 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

229 § RASITEOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Asunto Oy Järvenpään Kaukotie 46 (ly 3219692-5) tontin 186-12-1266-19 omistaja on pyytänyt rasitetta tonttiliittymän sijoittelusta seurakunnan kiinteistön kautta Kaukotie 46 tontille siten, että tieliittymä hiukan muuttuu aiemmasta niin, että liittymä on leveämpi ja siinä viisto, jotta kulku tulevalle rivitalolle helpottuu.

Seurakunta myi tontin 21.7.2021 kauppakirjalla ja tontti rajoittuu seurakunnan omistamaan hautausmaakiinteistöön RAJALA 186-401-13-77 ja hautausmaan P-alueetta on Asunto Oy Järvenpään Kaukotie 46 tontin ja Kaukotien välissä. Kaukotie on tuolla kohtaa seurakunnan omistuksessa olevalla maalla.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 § 1 mom 15 kohdan mukaan talousjohtajalla on oikeus antaa lausunto tavanomaisista kaavoitus- ja rakentamishankkeista, joilla ei ole vaikutusta seurakunnan etuun tai oikeuteen.

Tierasitteella on vaikutusta seurakunnan etuun, joten ratkaisuvalta on kirkkoneuvostolla. Vaikutus seurakunnan etuun on kuitenkin pieni ja on seurakunnan edun mukaista, että tieliittymä myönnetään tuolle kohtaa. Lisäksi erikseen tulee tehdä rasitesopimus vesi- ja viemärilinjan sijoittamisesta ja tarvittaessa pumppaamosta tontille 186-12-1266-19 hautausmaan huoltorakennukselle menevistä linjoista.

Sopimus rasiteoikeudesta on liitteenä nro 229.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja --

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 229 olevan sopimuksen rasiteoikeudesta.

Kn 229 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

231 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 231 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

232 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 232 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31.