JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 12/2022

AIKA: Tiistai 27.9.2022 klo 18.30

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

 

205 § KOKOUKSEN AVAUS

206 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

207 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

208 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

209 § (liite) YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN JA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

210 § (liite) HR-JÄRJESTELMÄN HANKINTA SOLAFORCE OY:LTÄ

211 § (liite) TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2023

212 § (liite) VAKITUISEN HENKILÖSTÖN LISÄTARVE HAUTAUSTOIMESSA

213 § TARJOUS MANKALAN KERHOTILOISTA LUOPUMISEKSI

214 § SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN

215 § ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJAN PALKKIO

216 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIAJISUUDEN TÄYTTÄMINEN

217 § (liite) AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE SEURAKUNTIEN KOKEILUTOIMINTAAN

218 § JÄRVENPÄÄ-LISÄN TEKNINEN TOTEUTUS

219 § ERON MYÖNTÄMINNE JUKKA PELTOLALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KIRKKOVALTUUSTOON, JULISTUSJOHTOKUNTAAN SEKÄ KASVATUSJOHTOKUNTAAN

220 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET – OIKAISU

221 § ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA PELTOLALLE JA VESA KOIVISTOLLE VAALILAUTAKUNNASTA SEKÄ UUSEIN JÄSENIEN KUTSUMINEN VAALILAUTAKUNTAAN

222 § KIRKKOVALTUUSTON JUHLAKOKOUKSEN 13.9.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKASTAMINEN JA TOIMEENPANO 

223 § (liite) TIEDOKSI

224 § (liite) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS

225 § (liite) EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2023-2024

226 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

227 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

228 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet

Henry Berg
Arvi Kekäläinen, (POISSA) sij. Kaija Oksanen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.35.
Marja Noso
Jouko Porkka, (POISSA) sij. Unna Harjula
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström, (POISSA) sij. Tero-Pekka Lehtonen

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

 Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti 28.9. – 12.10.2022 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

205 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31. Alkuhartauden pitää Ida Luuk.

Laulettiin virsi 50.

206 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu 21.9.2022.

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 206 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

207 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jarkko Åström ja Henry Berg.

Kn207 § Päätös: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlakijoiksi vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Bergiä ja Kaija Oksasta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

208 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 212 Vakituisen henkilöstön lisätarve hautaustoimistossa: lisätään liite 212 b, aiempi liite 212 muutetaan liitteeksi 212a
§ 216 Varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden täyttäminen: lisätään esittelyteksti + liite
§ 223 Tiedoksi; lisätään kht. 8; Piispantarkastus kht. 9; Yleisraportti 8-2022 kht. 10; Verotilitykset 9-2022
§ 224 Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela RY:n yhteistyösopimus; lisätään esittelyteksti + liite
§ 225 Ehdokkaan nimeäminen Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2023 – 2024; lisätään esittelyteksti + liite
§ 226 Muut esille tulevat asiat
§ 227 Oikaisuvaatimusohjeet § 228 Kokouksen päätös

Kn 208 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

209 § YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN JA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kirkkohallitus on asettanut tavoitteen, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi (Kirkon energia- ja ilmastostrategia, Hiilineutraali kirkko 2030). Myös seurakuntamme kiinteistöstrategissa vuosille 2020-2029 todetaan kohdassa 3.4 Ympäristöasiat ja ilmastonmuutos, että Järvenpään seurakunta hakee strategiakaudella kirkon ympäristödiplomia. Kirkon oma ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa kerralla viisi vuotta. Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomin sisältö uudistettu viimeksi vuonna 2020. Kirkon ympäristöasiaa on koottu nettisivuille https://evl.fi/ymparistodiplomi siellä on myös ympäristödiplomin käsikirja https://evl.fi/ymparistodiplomi/ymparistokasikirja

Operatiivinen johtoryhmä päätti 12.1.2022 esittää, että työ kirkon ympäristödiplomin saamiseksi aloitetaan. Operatiivinen johtoryhmä esittää seurakuntaan perustettavaan ympäristödiplomityöryhmään valitaan seuraavat jäsenet: seurakuntamestari (johtava) Eeva Säilä (kiinteistötoimi), ruokapalveluvastaava Sinikka Natri (keittiö- ja leirikeskustyö), varhaiskasvatuksen ohjaaja Jonna Vehmassalo (kasvatus), seurakuntapastori Anne Aho (yhteiskunnallinen työ), seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (hautaustoimi, viheralueet), palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (toimistotyöt, itc-palvelut) ja Pia Valonen (diakonia, kirpputori).

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

** Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hakee kirkon ympäristödiplomia.

Tavoitteena on, että ympäristödiplomi saadaan syksyn 2023 sertifioinnissa. Kirkkoneuvosto nimeää ympäristödiplomityöryhmään seuraavat jäsenet: seurakuntamestari (johtava) Eeva Säilä (kiinteistötoimi), ruokapalveluvastaava Sinikka Natri (keittiö- ja leirikeskustyö), varhaiskasvatuksen ohjaaja Jonna Vehmassalo (kasvatus), seurakuntapastori Anne Aho (yhteiskunnallinen työ), seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (hautaustoimi, viheralueet), palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla (toimistotyöt, itc-palvelut) ja Pia Valonen (diakonia, kirpputori).

Kirkkoneuvosto nimeää ympäristödiplomityöryhmän puheenjohtajaksi Eeva Säilän. Työryhmä saa käyttää asiantuntijoita. Vuonna 2022 ympäristödiplomityöryhmän kustannukset kirjataan kiinteistöhallinnon kustannuspaikalle.

Kn 11 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kn § 209 Ympäristödiplomityöryhmän puheenjohtajaksi nimetty Eeva Säilä irtisanoutui ja hänen virkasuhteensa päättyi 7.3.2022. Tämän jälkeen työryhmä on jatkanut ilman puheenjohtajaa.

Työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet keväästä talousjohtaja Kari J. Hietala (hallinto ja toimistoasiat) ja Elina Wiik (seurakuntamestariasiat) sekä syksystä ylläpitopäällikkö Tapani Alatalo (kiinteistöasiat). Työryhmä on hankkinut asiantuntija-apua Step-koulutukselta. Konsulttinamme on kouluttaja (kestävä kehitys) Jari Visto STEP-opintokeskuksesta. Hänen ehdotuksestaan ympäristödiplomityöryhmä valitsi 1.9.2022 kokouksessa sisäisesti hanketta edistämään koordinaatioryhmä, jonka työnjako on seuraava Kari J. Hietala (hallintoasiat), Jonna Vehmassalo (viestintä) ja Tapani Alatalo (tekninen edistäminen).

Muistio työryhmän 1.9.2022 kokouksesta on liitteenä nro 209. Työryhmästä on toivonut vapautusta palkka- ja It-sihteeri Marja-Leena Rilla. **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja **

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää:

1) todeta, että Eeva Säilän jäsenyys ja puheenjohtajuus ympäristödiplomityöryhmässä on päättynyt 7.3.2022.

2) nimittää ympäristödiplomityöryhmän uusiksi jäseniksi Kari J. Hietalan (hallinto ja toimistoasiat), Elina Wiikin (seurakuntamestariasiat) ja ylläpitopäällikkö Tapani Alatalon (kiinteistöasiat) sekä vapauttaa ympäristödiplomityöryhmän jäsenyydestä palkka- ja It-sihteeri Marja-Leena Rilla.

3) todeta että ympäristödiplomityöryhmä toimii toistaiseksi ilman puheenjohtajaa ja projektin etenemistä on vauhdittamassa koordinaatioryhmä, jossa ovat Hietala (hallintoasiat), Vehmassalo (viestintä) ja Alatalo (tekninen edistäminen).

Kn 209 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

210 § HR-JÄRJESTELMÄN HANKINTA SOLAFORCE OY:LTÄ

Hankinnan taustana on kirkolliskokouksen hyväksymä Ovet auki -strategia vuosille 2021 - 2026 sisältää kolme erillistä kärkihanketta: Kipa 2 -hanke, Työ verkossa ja Milleniaalien kirkko. Näistä Kipa 2 -hanke on kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämisen hanke ja se on toteutettu yhteistyössä seurakuntien, Kirkon palvelukeskuksen ja Kirkkohallituksen kesken. Hankkeen ensimmäinen vaihe vuosina 2021 – 2023 koostuu neljästä erillisestä projektista; HR-järjestelmän uudistaminen, Matka- ja kululaskujärjestelmän uudistaminen, IDM-ratkaisun uudistaminen sekä Talous- ja henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen. Toinen vaihe, vuosina 2024 – 2025, koskee talous- ja palkkahallinnon järjestelmiä ja niiden mahdollista uusimista.

Uusi HR-järjestelmäkokonaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu isommille HR-järjestelmää tarvitseville seurakuntatalouksille. Kaikki hankkeen kilpailutukseen liittyvät kustannukset rahoitetaan kärkihankkeille varatusta erillisestä budjetista. Jatkossa uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöön ottavat seurakuntataloudet maksavat järjestelmän käyttöön ja käyttöönottoon liittyvät kustannukset omalta osaltaan.

Hankintapäätös uudesta HR-järjestelmästä tehtiin Kirkkohallituksen virastokollegiossa 22.6.2022 ja toimittajaksi valittiin Solaforce Oy. Lisäksi hankintapäätöksessä todetaan, että uuden järjestelmän käyttöönoton toteutus voidaan aloittaa sen jälkeen, kun seurakuntataloudet ovat omalta osaltaan tehneet sitoutumispäätöksen hankkeeseen ja virastokollegio on tehnyt erillisen päätöksen sopimuksen allekirjoittamisesta. Näiden sitoumuksien antaminen tapahtuu syyskuun 2022 loppuun mennessä. Käyttöönoton arvioidaan valmistuvan kesään 2023 mennessä.

Hankinnan kulku on edennyt seuraavasti: Keväällä 2021 valittu HR-järjestelmän uudistamisen projektiryhmä aloitti työnsä kirjaamalla vaatimuksia uudelle HR-järjestelmälle. Syksyllä 2021 projektiryhmä osallistui markkinavuoropuheluihin tutustuen tarjolla oleviin HR-järjestelmiin. Markkinavuoropuheluvaiheessa toimittajilta saatiin tietoja heidän edustamistaan järjestelmistä sekä kommentteja hankinnan kohteen kuvauksesta ja alustavasta vaatimusmäärittelystä. Samanaikaisesti valmisteltiin osallistumispyyntöä ja alustavaa tarjouspyyntöä järjestelmien toimittajille. Markkinavuoropuhelun jälkeen muokattiin osallistumispyynnön ja alustavan tarjouspyynnön asiakirjoja.

HR-järjestelmän hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus eli osallistumispyyntö julkaistiin lokakuussa 2021. Tämän jälkeen tarjouskilpailuun valittiin mukaan vaatimukset täyttävät toimittajat, joilta pyydettiin alustavat tarjoukset käytävien neuvottelujen pohjaksi. Neuvottelujen jälkeen lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin huhtikuun lopussa 2022. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinta 40 % ja laatu 60 %. Osana laadun pisteytystä tehtiin järjestelmille käytettävyysarviointi, jonka suoritti alaan erikoistunut yritys Eficode Oy.

Kesäkuussa tehdyn hankintapäätöksen jälkeen Solaforce Oy:n ratkaisua on esitelty seurakuntatalouksille elokuussa. Liite nro 210; hankintakertomus. HR-järjestelmän sisältö Uusi järjestelmä sisältää laajat HR-toiminnot:

HRM-toiminnot

 • henkilön perustietojen hallinta
 • palvelusuhdetietojen hallinta
 • sähköinen allekirjoitus
 • kokemuslisälaskenta
 • vakanssien hallinta
 • vuosilomien ja muiden poissaolojen hallinta
 • sairauspoissaolot ja varhainen tuki
 • tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arviointi
 • raportointi

HRD-toiminnot

 • perehdytys
 • Onboarding/offboarding
 • kehityskeskustelut
 • suorituslisäkeskustelut ja suorituslisän jakaminen
 • koulutusrekisteri/koulutustapahtumien hallinta
 • koulutuspalautekyselyt
 • osaamisen kehittäminen
 • raportointi

Hankittava ratkaisu tulee toimimaan teknisesti samassa käyttöympäristössä kaikille järjestelmää käyttäville seurakuntatalouksille. Uuden järjestelmän avulla pyritään yhdenmukaistamaan toimintamalleja ja kehitetään prosesseja sujuvammaksi. Uuden järjestelmän myötä monet henkilöstöhallinnon asiat, kuten lomien hakemiset ja hyväksymiset sekä työsopimusten tekemiset ja allekirjoitukset, hoidetaan samassa järjestelmässä nykyisten useiden järjestelmien sijaan. Johtotähtenä hankinnassa on ollut järjestelmän käyttäjäystävällisyys. Työntekijät voivat käyttää järjestelmää joko suomeksi tai ruotsiksi. Järjestelmää voidaan käyttää puhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla. Palkanlaskenta hoidetaan jatkossakin Populuksessa.

Uudesta HR-järjestelmästä tehdään liittymärajapinta Populukseen, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää useaan kertaan. HR-järjestelmän kustannukset ja sopimus: Järjestelmä hankitaan ns. SaaS-palveluna (Software as a Service tai pilvipalvelu). SaaS -liiketoimintamalli perustuu kertalisenssimaksun ja vuosittaisen ylläpitomaksun sijaan jatkuvaan palvelumaksuun ohjelmiston käyttäjämäärän tai käyttöajan mukaan. Järjestelmän versiopäivitykset sisältyvät jatkossa kuukausittaiseen palvelumaksuun eikä niistä veloiteta erikseen mitään kustannuksia.

SaaS-palvelun arvonlisäveroton palvelumaksu on 2,0 – 2,5 e / työntekijä / kuukausi. Tämä työntekijäkohtainen hinta tulee määräytymään kaikkien järjestelmää käyttävien seurakuntatalouksien vakituisen henkilökunnan lukumäärän perusteella. Veloitusperuste, eli käyttäjämäärä tarkistetaan laskutuskausittain (3 kuukauden laskutusväli). Kausityöntekijän kustannus on 2,2 euroa / työntekijä / kuukausi, joka veloitetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin kausityöntekijän palvelussuhde on voimassa. Hinta per työntekijä sisältää koko ratkaisun, eli kaikkien HRM- ja HRD- toimintojen käytön.

Käyttöönoton kustannuksen kiinteä veloitus on 85 000 euroa, joka sisältää järjestelmän käyttöönoton seurakuntatalouksiin sekä liittymät Populukseen ja kertakirjautumispalveluun. Tämä kustannus jaetaan kaikkien järjestelmän käyttöönottavien seurakuntatalouksien kesken.

Muita kustannuksia aiheutuu liittymärajapintojen toteutuksesta muihin järjestelmiin (esim. Katrina) sekä mahdollisista seurakuntatalouden omista muutoksista HRD-prosesseihin (esim. suorituslisäkeskustelulomake). Näistä kustannuksista seurakuntataloudet vastaavat lähtökohtaisesti itse.

Järvenpään seurakunnan osalta SaaS-palvelumaksu on n. 3200 €/v vakituisten osalta oletuksella, että vakituisia on 86 ja n. 330 € kausityöntekijöiden osalta oletuksella, että heitä olisi ympäri vuoden keskimäärin 10. Käyttöönoton ja liittymärajapintojen kertakustannuksista ei ole tarkkaa seurakuntakohtaista tietoa. Uuden Solaforcen järjestelmän oletetaan sujuvoittavan HRM-toimintoja ja se tuo mukanaan uusina HRD-toimintoja.

Hankintasopimus seurakuntatalouden ja Solaforce Oy:n välillä laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Irtisanomisaika on 6 kk tilaajan puolelta ja 12 kk toimittajan puolelta. Tavoitteena on laatia seurakuntatalous kohtaiset sopimukset syyskuun 2022 aikana. **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja **

Tj:n esitys: Hankitaan Solaforce Oy:ltä yllä kuvattu HR-järjestelmä SaaS-palveluna Järvenpään seurakunnan käyttöön. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen HRjärjestelmän hankinnasta Solaforce Oy:ltä.

Kn 210 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen HR-järjestelmän hankinnasta Solaforce Oy:ltä.

211 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2023

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tuloveroprosentin suuruus. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Toimintasuunnitelman 2022-2024 tavoitteena on, että tuloveroprosentti pysyy 1,25 %:ssa.

Vuoden 2023 budjettia rasittaa inflaation voimakas kiihtyminen ja arvio palkkojen noususta. Toisaalta vuoden 2022 kertaluonteisia kustannuksia seurakunnan 70v. juhlavuoteen ja seurakuntavaaleihin poistuu. Verotulot ovat ylittämässä 2022 vuonna talousarvion ja hyvän verotulokehityksen ennakoidaan jatkuvan 2023.

Kirkkohallitus on tilannut FCG:tä uuden verotuloarvion, joka on saatu 9.9. Siinä verotulon kehitysarviota on päivitetty yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa niin, että jäsenmääräennusteet ja kirkollisveroa maksavien määrät mukailevat mahdollisimman paljon toisiaan. Koronan ja sote-uudistuksen vuoksi verotuloarvion mallinnusta on muutettu jonkin verran.

Vuodesta 2022 vuoteen 2025 verotuloarvio tehdään edelleen kuntaliiton/VM:n kuntakohtaisilla veroennusteilla, missä kuntakohtaisuudesta on johdettu seurakuntakohtaisuus. FCG.n verotuloarvio on liitteenä nro 211a). Seurakunnan vuonna 2022 saamien verotilitysten liite nro 211b) ja arvion tulevasta perusteella FCG:n arvio vaikuttaa hiukan ylioptimistiselta.

Vuonna 2023 Suomessa toteutetaan soteuudistukseen liittyvä verouudistus, jossa kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 16/2022 (28.4.2022) on annettu seurakunnille suositus kirkollisveroprosentin alentamisesta.

Valtiovarainministeriön vero-osasto on tehnyt laskelman (ns. kirkollisveron alentamispainelaskelma) verouudistuksen vaikutuksesta kirkollisveroprosenttiin. Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj. euroa, ellei veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.

Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali, kirkollisveroprosentin keskimääräinen alentamistarve on valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Seurakuntien kirkollisveron eli tuloveroprosentin alentamistarve jakautuu kuitenkin seurakuntien välillä eri tavalla, johtuen erilaisista veropohjista.

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Alentamispainelaskelman mukaan Järvenpään seurakunta hyötyisi soteuudistuksen jälkeen 258 655 euron verran kirkollisverotulojen kasvusta. Laskelman mukainen alentamispaine Järvenpään seurakunnalla olisi 0,04 %-yksikköä, jolloin suositusmukaisesti, kun alentamispaine jää alle 0,05 %-yksikön, ei kirkollisveron tuloveroprosenttia ei tarvitsisi alentaa. Laskelma pohjautuu VM:n arvioon vuoden 2023 maksuunpannuista kirkollisveroista ilman sote-muutosta verrattuna vuoden 2023 tasoon ns. sote-uudistuksen jälkeen.

Laskelmassa ilman sote-muutosta oleva kirkollisverotulo on 8 072 284 euroa, mikä on 873 089 euroa enemmän kuin vuoden 2021 maksuunpanotilityksen ennakkotieto antaa Järvenpään seurakunnan todelliseksi kirkollisverotuloksi (7 199 195 euroa). Valtiovarainministeriön laskelma ei vaikuta realistiselta Järvenpään seurakunnan osalta. Laskelma esitetään kokouksessa. Valtiovarainministeriö tuo esiin uudistuksesta kertovassa esityksessään, että seurakuntakohtainen arvio on epävarma eikä yksittäisen seurakunnan lukuja pidä tulkita yksiselitteisesti. Tarkasteluperiodille osuu monta poikkeuksellista vuotta, minkä vuoksi esitettyihin arvioihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varovaisesti, Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista arvioidaan palkkojen korotuskertoimeksi 2 %.

KirVESTES:n sopimuskorotukset tulee neuvotella 31.12.2022 mennessä. Henkilöstö sivukuluprosentit pysynevät ennallaan. Toimintamäärärahojen muutos on talousarvion laatimisohjeen mukaan +1,5 % mutta esim. energiamenoihin tai muihin tiedossa oleviin kustannus- tai osallistujamääränousuihin varautuminen saattaa viedä kustannuspaikkakohtaista nousuprosenttia korkeammaksi. Seurakunnan vuoden 2022 käyttötalous on toteutumassa pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti, mutta koronarajoituksista johtuen ja muista normaalista poikkeavista tilanteista johtuen kaikki tulot ja menot eivät ole toteutuneet ja toisaalta inflaatio on nostanut muutamien tilien kustannuksia. Elokuun loppuun 2022 mennessä toimintatuotot olivat 51,8 % ja toimintakulut olivat yhteensä 59,3 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 66,6 %. Toimintakate on 61,5 %, kun se normaalijakaumalla voisi olla 66,7 %. Toimintatuottojen puolella merkittävää on, että tonttien ja kiinteistöjen myyntituloja ei vielä tänä vuonna toteutunut ja prosessien kestojen takia talousarviokohta, jossa on tuloja 634.000 € tulee jäämään alle talousarvion merkittävästi. Vakuutustuloja on toistaiseksi saatu Jampan seurakuntakodin palosta n. 99.000 € tuloslaskelmapuolelle. Verotuloja tultaneen saamaan yli budjetoidun ja vähintään vuonna 2021 saatu määrä. Vuosikate 8/2022 on n. 1.348.000 €, mikä on ko. tilanteessa n. 445.000 € yli budjetin. Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1975 lähtien 1,25 %. Toimintasuunnitelmassa 2023-2025 ei myöskään ennakoida tuloveroprosentin muutosta. **

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa verovuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

Kn 211 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

212 § VAKITUISEN HENKILÖSTÖN LISÄTARVE HAUTAUSTOIMESSA

Hautaustoimessamme ovat vuosittaiset hautausmäärät ja hautojen kumulatiivinen määrä lisääntyneet samoin ovat lisääntyneet hoitohautojen määrät. Myös hoitamattomien hautojen prosessiin liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet ja asiakasystävällinen toimintatapamme vievät aikaa. Vakituista henkilöstöä nykyisen neljän henkilön (seurakuntapuutarhuri, 2 hautausmaamestaria ja toimistosihteeri) lisäksi tarvittaisiin lisääntyneen työmäärän ohella palvelulaadun varmistamiseen ja takaamiseen sekä mahdollisiin henkilöriskeihin varautumiseen. Vuosittaiset vaihtelut esim. lumi- ja hiekoitustöiden määrissä voivat aiheuttaa palvelun laatutasoon vaihtelua. Riskit palveluntuottamiseen ja osaamisvajeesta pienillä henkilöstöresursseilla ovat kasvaneet. Seurakuntapuutarhurin kokoamat tarkemmat perustelut vakituisen henkilöstön lisätarpeelle hautaustoimessa ovat liitteenä 18. Srk-puut.

esitys: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle prosessin käynnistämistä vakituisen viran/toimen lisäämiseksi hautaustoimeen. KJK § 18 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. - - -

Kn § 212 Hautaustoimessamme ovat lisääntyneet hautausmäärät, hoitohautojen määrät ja toimenpiteet hoitamattomien hautojen kunnostamiseksi. Riskit palveluntuottamisen häiriöihin ja osaamisvajeesta pienillä henkilöstöresursseilla kasvaneet mm. loma-aikoina ja muiden poissaolojen aikana. Toimistopalveluissa siirryttiin v. 2017 ns. yhden luukun periaatteeseen, jossa siunaus-, hautaus-, muistotilaisuus ja haudanhoitoasioissa palvellaan hautausmaan huoltorakennuksella. Tämä on ollut hyvä muutos asiakaspalvelun kannalta.

Toimistosihteerinä toimii Anja Tyynelä ja pääsääntöisesti häntä sijaistaa seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen. Pitkän vuosilomat aiheuttavat sitten painetta seurakuntapuutarhuri työhön. Liitteenä nro 212a on seurakuntapuutarhurin perustelut vakituisen henkilöstön lisätarpeelle hautaustoimessa. Vakituisen lisätyövoiman tarvetta on useamman vuoden ennakoitu Järvenpään väestömäärän kasvaessa. Henkilöstön lisäystarve on kuitenkin tullut nyt akuutiksi. Liitteenä nro 212b on tehtävänkuvaehdotus uuteen perustettavaan tehtävään.

** Esityksen valmistelijat: talousjohtaja

** Tj:n esitys: Asia palautetaan valmisteluun.

Kn 212 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

213 § TARJOUS MANKALAN KERHOTILOISTA LUOPUMISEKSI

Mankalan koulun peruskorjauksen suunnittelun tilanteesta ja sen vaikutuksista Järvenpään seurakunnan kerhotiloihin Mankalan koulun yhteydessä oli neuvottelu 8.9.2022 Järvenpään kaupungin tilakehitysjohtaja Jari Lausvaaran pyynnöstä. Hänen lisäkseen olivat paikalla kiinteistömestari Leena Hogg Mestaritoiminnalta ja Järvenpään seurakunnasta talousjohtaja Kari J. Hietala ja kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren. Lisäksi verkon välityksellä tilaisuuteen osallistui rakennuttamisen asiantuntija Tuomas Talasma Boostbrothers Oy:stä.

Tilaisuudessa kaupungin puolelta kerrottiin, että Mankalan koululle suunnitellaan peruskorjausta, jossa mm. ulkoseinät, ikkunat, sadevesiratkaisut ja katto uusitaan sekä huomioidaan energiatehokkuusasiat ja kosteustekniikka. Näiden peruskorjaustöiden hinta-arvio oli n. 2500 €/neliö. Seurakunnan tulisi omalta osaltaan osallistua kustannuksiin. Lisäksi tulisi koulun sisätilojen muutos ja parannustöitä. Muutostyöt alkaisivat arvion mukaan vuoden 2024 alkupuolella.

Seurakunnan puolelta kerrottiin, että aiempien Haarajoen koulun ja Mankalan koulun kerhotiloja koskevien neuvottelujen ja Mankalan koulun henkilökunnan kertomien toiveiden perusteella ollaan oltu tietoisia, että kaupungin taholla esiintyy toiveita saada seurakunnan kerhotilat Mankalassa koulun käyttöön. Seurakunta onkin selvittänyt mahdollisuutta vuokrata korvaavia tiloja Järvenpään ja ympäristön Rauhanyhdistyksen tiloista os. Uudenmaantie 13, 04410 Järvenpää. Seurakunnalla olisi sieltä mahdollisuus saada vuokrattua nykyistä Mankalan kerhotilaa (120 m2 ) hiukan suuremmat ja keittiö- sekä saniteettitiloiltaan paremmat tilat. Rauhanyhdistyksen johtokunnan nimeämän neuvottelijan kanssa on suullisesti sovittu seurakunnan mahdollisuudesta saada Mankalan kerhotilaa korvaavat tilat vuokrattua Rauhanyhdistykseltä 1.7.2023 alkaen.

Seurakunnan toiminta Mankalan kerhotiloissa noudattaa kouluvuoden aikataulua. Mankalassa seurakunta on järjestänyt koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa ja perhekerhotoimintaa. Tiloissa on järjestetty myös koululaisille kesäkerhoja. Seurakunnan toiminnan kannalta parasta olisi kouluvuoteen sidottu aikataulu tiloista luopumiseen. Kasvatuksen työalajohtajan (varhaiskasvatus) mukaan sopivin aika Mankalan tiloista luopumiselle olisi 30.6.2023.

Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomiot, kun kirkkoneuvosto 7.6.2022 § 160 käsitteli vaihtokauppatarjousta Haarajoen koulun ja Mankalan koulun kerhotiloista: ”Tilojen hallinta- ja omistusoikeuksista päätettäessä on vaikutuksia lasten ja perheiden toimintaan kyseisissä toimipisteissä. Tiloista luovuttaessa tulee olla suunnitelma toiminnan jatkamisesta alueella tai selvittää toiminnan tarve. Mankalan tilasta luopumisella tulee olemaan vaikutuksia erityisesti koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttamiseen.

Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon lausunto asiasta 20.9.2022:

”Mankalan tilasta luopuminen vaikuttaa lapsille ja perheille järjestettävään toimintaan alueella. Toiminnalle on selkeä tarve, mutta seurakunta on alustavasti sopinut saavansa korvaavat tilat Rauhanyhdistykseltä. Näin taataan toimintojen jatkuvuus alueella.”

Kaupungin ja seurakunnan välisen sopimuksen mukaan, joka on hyväksytty kirkkoneuvostossa 19.11.1998 § 206, seurakunta sai hallintaansa Mankalan kerhotilat maksamalla kaikki hankkeen rakentamiseen liittyvät kulut. Sopimuksen 3. kohdan mukaan kaupunki voi myöhemmin molempien osapuolten niin sopiessa lunastaa seurakunnalta tilojen hallintaoikeuden yhteisesti sovittavasta käyvästä hinnasta. Koska kyseessä on hallintaoikeuden luovuttaminen, päätösvalta seurakunnan puolella kuuluu kirkkoneuvostolle.

** Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

** Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää tarjota seurakunnan Mankalan tilojen hallintaoikeuden 1.7.2023 lähtien Järvenpään kaupungille hintaa 1200 €/neliö eli 144.000 € yhteensä.

Kn § 213 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

214 § SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN

Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.3.1999 § 55 ja täydennykset 6.6.2002 § 123 ja 23.9.2009 § 199 (voimaan 1.1.2010) ohjeet työntekijöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden seurakunnallisesta palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Kirkkoneuvoston 8.3.2011 § 71 hyväksymän ohjeen luottamushenkilöiden muistamisesta mukaan seurakunta anoo 10 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen pronssisen seurakuntatyön ansiomerkin, 20 vuoden jälkeen hopeisen seurakuntatyön ansiomerkin ja 30 vuoden jälkeen kultaisen seurakuntatyön ansiomerkin. 40 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen luovutetaan seurakunnan logolla varustettu lahjaesine tai seurakunnan aiheen mukainen grafiikka.

Edellä mainituissa ohjeissa on myös määritelty, miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta.

Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta

Hynninen Birgitta
Tyynelä Anja
Vuorinen Satu

Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta
Kalinen Kaisa
Miettunen Heidi

TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 2022

5 vuotta 60 €

Hintsala Toni (5 v 7 kk)
Hyytiäinen Marketta (5 v 4 kk)
Nieminen Johanna (5 v 6 kk)

10 vuotta 160 €

Österman Minna (10 v 4 kk)
Palmgren Iia (10 v 0 kk)
Perttilä Markku (10 v 5 kk)
Vehmassalo Jonna (10 v 1 kk)

15 vuotta 210 €

Aho Anne (15 v 8 kk)
Hynninen Birgitta (15 v 0 kk)
Kekäle Jari (15 v 10kk)
Koivisto Vesa (15 v 7 kk)

20 vuotta 280 €

Tyynelä Anja (20 v 0 kk)

25 vuotta 370 €
Miettunen Heidi (25 v 2 kk)

Ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan tiistaina 20.12.2022 luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisen jouluaterian yhteydessä.

** Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: palkkasihteeri **

Vpj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) anottavat ansiomerkit tai muut muistamiset 2) anoa asianomaisten suostumuksella seurakuntatyön ansiomerkit 3) hyväksyä muut palkitsemiset yllä olevan luettelon mukaisesti.

Kn 214 § Päätös: Kirkkoherra Vesa Koivisto poistui esteellisenä kokouksesta klo 19.47 ja palasi kokoukseen takaisin klo 19.50. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Luuk. Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

215 § ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJAN PALKKIO

Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimittavat varsinaiset vaalit. Jokaisessa äänestyspaikassa on oltava saapuvilla päätösvaltainen määrä vaalilautakunnan jäseniä. Vaalilautakunta määrää ennakkoäänestystä varten.

Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii vaalitoimitsijat, joina ovat tähän tehtävään määrätyt vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Koska ennakkoäänestyspisteitä on useita, tarvitaan toimitsijoiksi vaalilautakunnan jäseniä, työntekijöitä ja muitakin vapaaehtoisia. Laskelman mukaan vaalipaikat ovat yhteensä avoinna noin 115 tuntia.Vaalitoimitsijoita tarvitaan 174 hlöä, jos jokaista ajateltua vuoroa kohden on aina uudet vaalitoimitsijat. Käytännössä yhdellä vaalitoimitsijalla voi olla useampi vuoro jakaantuen eri päiville, joten kokonaisvahvuutena 80 vaalitoimitsijaa lienee riittävä.

Toimitsijatarpeesta informoitaneen henkilökuntaa. Virka/työmääräyksellä vaalityössä oleville maksetaan työajan ulkopuolella tehdystä työstä korvaus KirVESTESsin mukaan. Luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille on perinteisesti maksettu vaalitoimituskorvaus (10 € tunti). Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat nimetään viimeistään 3.10.2022 (nimilista) kokouksessa. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että toimitsijatehtäviä tarjotaan työntekijöiden lisäksi myös seurakunnan vapaaehtoisille.

Vaalilautakunnan kokouksista sekä vaalitoimituksesta varsinaisena vaalipäivänä maksetaan kokouspalkkion suuruinen palkkio (35,00 €) luottamustoimien palkkiosäännön mukaisesti. Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, jos vaalitoimituksessa työskennellään yli kolme tuntia. Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen osalta esitetään maksettavaksi luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille tuntipalkkio. Ennakkoäänestyksessä mukana oleville seurakunnan työntekijöille normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä korvataan KirVESTES:n mukaisesti.

Kaikki vaalitoimitsijapalkkiot maksetaan henkilön ilmoittamalle tilille 15.12.2022. Hallintosihteeri lähettää sähköpostilla erikseen viestiä palkkionmaksuun tarvittavien tietojen osalta. Tiedot tulee olla toimitettuna hallintosihteerille viimeistään to 24.11.2022. **

Valmistelija ja lisätiedot: Vaalilautakunnan puheenjohtaja, hallintosihteeri **

Ehdotus: Vaalilautakunta esittää kirkkoneuvostolle, että vaalitoimitsijana ennakkoäänestyksessä/kotiäänestyksessä toimiville luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille maksetaan 12 euron tuntikorvaus yllä esitetyn mukaisesti. Vl

28 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kn § 215 Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että vaalitoimitsijana ennakkoäänestyksessä/ kotiäänestyksessä toimiville luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille maksetaan 12 euron tuntikorvaus esitetyn mukaisesti.

Kn 215 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

216 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassiselle on myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 29.5.2022-30.11.2024 kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2022 § 153. Samassa kokouksessa on §154.ssa puollettu virkamääräyksen pyytämistä hänelle ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024.

Tuomiokapituli on kokouksessaan 14.6. 2022 § 122 antanut virkamääräyksen Sanna Hassiselle ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.12.2022–14.8.2024. Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtäviin tarvitaan viransijainen hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 189a.

Rekrytointiaikataulu: 30.8. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 31.8.-16.9. virka auki rekrytointikanavilla. Hakuaika päättyy 16.9. klo 15.00 22.9. haastattelut 27.9. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen 1.11. virkaan valittu aloittaa virassa Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 189b. Sanna Hassinen anoo (liite nro 189c) 30.8.2022 lähettämässään sähköpostissa virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024 toimiakseen ma.seurakuntapastorin virassa.

** Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

** Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.11.2022 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä. 4. myöntää Sanna Hassiselle anomuksensa mukaisesti virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta toimiakseen ma. seurakuntapastorin virassa ajalla 1.12.2022 – 14.8.2024.

Kn 189 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-4 hyväksyttiin) yksimielisesti. kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan yksimielisesti haastatteluryhmään Ida Luukin ja Arvi Kekäläisen varsinaisiksi edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Esko Lappalaisen.

**** Kn § 216 Hakuajan päättymiseen mennessä varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuutta haki 4 hakijaa. Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 3 hakijaa, joista yksi vetäytyi hausta ennen haastatteluja. Haastattelut järjestettiin 22.9.2022.

Haastatteluun kutsuttiin Eija Myllyniemi ja Susanna Kauppinen. Valitsijaryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen valitaan Susanna Kauppinen hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, haastattelun, työkokemuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeiden perusteella. Varasijalle ryhmä esittää Eija Myllyniemeä. Liitteenä nro 216 on haastattelun muistio.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) valita varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen Susanna Kauppisen ajalle 1.11.2022 - 14.8.2024. 2) että Susanna Kauppisen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. 3) että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa on 6 kk koeaika.
4) että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6.
5) että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa pääasiallisena tehtävänä on:
• Perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu).
• Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen. Laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ. Monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä.
• Kasvatuksen yhteinen työ.
• Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus; sosiaali; nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
6) että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
7) että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
8) Varalle valitaan Eija Myllyniemi.

Kn 216 § Päätös: Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

217 § AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE SEURAKUNTIEN KOKEILUTOIMINTAAN

Kirkolliskokous on myöntänyt seurakuntien kokeilutoimintaan 200 000 euroa. Kirkkohallitus vastaa avustusten jakamisesta. Avustus on tarkoitettu seurakuntien toimintaan, talouteen ja hallintoon liittyviin innovaatioihin. Seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseen varattu 200 000 euroa jaetaan kahdessa osassa.

Ensimmäinen haku on toteutettu keväällä. Jälkimmäinen haku toteutetaan syksyllä ja hakemusten jättöaikataulu on 30.9.2022 mennessä. Syksyn avustuksia jaettaessa painotetaan diakonisia hankkeita.

Hakukriteerit:

1) Hakijan tulee olla seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkollinen järjestö. Kirkollinen järjestö voi hakea avustusta ainoastaan yhdessä seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa. Avustuksen tulee kohdentua seurakuntien/seurakuntayhtymien kokeilutoiminnan tukemiseen.

2) Avustettavan kokeilutoiminnan tulee olla uudenlainen paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen toimintaan, talouteen tai hallintoon liittyvä innovaatio.

3) Valinnassa painotetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman kumppanin kanssa.

4) Etusijalla ovat hankkeet, joiden suunniteltuja lopputuloksia voidaan hyödyntää paikallisuutta laajemmin.

5) Kokeilutoimintaan myönnettävästä avustuksesta voi käyttää henkilöstökuluihin korkeintaan 50 %. (Kokeilutoiminnan alustava budjetti toimitettava hakemuksen liitteenä.)

6) Avustuksen käytöstä raportoidaan Kirkkohallitukselle. 7) Seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkollinen järjestö voi saada avustusta vain kerran. Kirkkohallituksen virastokollegio päättää syksyn avustuksista lokakuussa 2022. Avustushakemus kohdistuu Kirkon keskusteluavun vahvistamiseen Järvenpään ja Turun sopimusseurakunnissa. Tavoitteet mittareineen on esitelty hakemuksessa, joka on liitteenä nro 217.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta liitteen nro 217 mukaisesti 40 000 euroa.

Kn 217 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

218 § JÄRVENPÄÄ-LISÄN TEKNINEN TOTEUTUS

Kirkkoneuvosto päätti 7.6.2022 § 159 ottaa Järvenpää-lisän käyttöön Järvenpään seurakunnassa 1.10.2022 alkaen seuraavasti:

a) vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika on kokoaikaista tai työajattomilla ns. virkasuhde on 100 %:nen Järvenpää-lisä on 75 €/kk,

b) vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika tai työajattoman virkasuhteen määrittely on alle a) kohdassa merkityn maksetaan Järvenpää-lisää 75 eurosta sen prosentin mukaan, mikä työ- tai virkasuhteelle on määrätty,

c) määräaikaisia virka- ja työsopimuksissa oleville 75 euron Järvenpää-lisä maksetaan täysimääräisesti (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti) kun palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 6 kuukautta. Niille, joiden palvelussuhde kestää kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen Järvenpää-lisästä maksetaan 50 % (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti). Kahta kuukautta lyhyemmästä virka/työsuhteesta ei makseta Järvenpää-lisää.

d) edellä olevat kohdat a-c tulevat voimaan 1.10.2022 mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tarvittavat lisämäärärahat talousarvioon 2022

e) Järvenpää-lisä maksetaan edellä olevien periaatteiden mukaan myös ylimmälle johdolle.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.9.2022 § 36 vuodelle 2022 yhteensä 30.000 euron lisämäärärahan Järvenpää-lisää varten kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140.

Täten järjestelmä tulee käyttöön 1.10.2022. Järvenpää-lisän teknisessä käyttöönotossa on ilmennyt ongelmia sovellettaessa KirVESTES:n palkan erityisosaa ja Kipan palkkajärjestelmiä. Kipa kanssa asioita on selvitelty useana päivänä mutta vielä ei ole täyttä varmuutta, miten muutos tehdään.

Selvitysten tässä vaiheessa näyttää siltä, että peruspalkan erityisosa vaatii Kipaan lähetettävän täydentävää lomakeinfoa. Lomakkeella perustetaan uusi palkkalaji lähes koko henkilöstölle, koska erityisosaa ei ole palkkalajina Järvenpään seurakunnan henkilöstöllä kuin muutamalla. Kipa ei pysty Järvenpää-lisää palkkajärjestelmään lisäämään ilman, että seurakunnan palkkasihteerin tulee tehdä jokaisesta erilliset lomakkeet.

Palkkasihteerimme on vuosilomalla viikon 39. Palkkatiedot seurakunnasta lokakuun 2022 viranhaltijapalkkoja varten tulee lähettää Kipaan 5.10.2022. Kun henkilökunnan seurakunnan 70v juhlavuoteen liittyvä virkistys- ja opintomatka on 4.-5.10, niin aikaa palkkojen tekemiseen on ainoastaan yksi päivä (3.10).

Näyttää siltä, että Järvenpää-lisä tietoa ei saada ajoissa Kipaan. Täten lokakuun 2022 Järvenpää-lisä tulee maksettavaksi takautuvasti. Lisäksi Kipan palkkajärjestelmä ei taivu siihen, että erityisosa kirjattaisiin muualla kuin niille kustannuspaikoille, joille henkilön palkkakulut kirjataan muutoinkin. Seurakunnan talousarvion kokonaisuuden kannalta on tärkeintä, että palkkamääräraha ja henkilöstösivukulujen määräraha on talousarviossa (budjettimuutos kvalt 13.9.2022).

On kuitenkin todettava, ettei Järvenpää-lisästä tulevia lisämenoja saada kirjattua palkkajärjestelmästä kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Kirjaukset voitaisiin toki korjata jälkikäteen seurakunnan kirjanpidossa mutta työ on niin suuri, ettei se tunnu järkevältä.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

** Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää Järvenpää-lisän teknisestä toteutuksesta seuraavaa:

1) Järvenpää-lisä voidaan maksaa takautuvasti, mikäli muutostietoja ei saada riittävän ajoissa palkka-aineistoon,

2) Järvenpää-lisän aiheuttamat palkka- ja henkilösivukustannukset kirjataan kirkkoneuvoston kustannuspaikan sijaan samoille kustannuspaikoille, joille henkilöiden palkka- ja henkilösivukulut jakautuvat muutoinkin.

Kn 218 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

219 § ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA PELTOLALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KIRKKOVALTUUSTOON, JULISTUSJOHTOKUNTAAN SEKÄ KASVATUSJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston jäsen Jukka Peltola (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan Puoluepoliittisesti Sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 1.9.2022 hallintosihteerille eroavansa välittömästi seurakunnan luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi. Jukka Peltola on kirkkovaltuuston jäsen, julistusjohtokunnan jäsen sekä kasvatusjohtokunnan jäsen.

Valtuustoryhmässä IV on tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana seuraavat kirkkovaltuustossa päätetyt muutokset:
− Kalle-Pekka Hietalalle myönnettiin ero luottamustoimista 20.10.2020 § 36. Hietala oli valtuustoryhmän varajäsen, kasvatusjohtokunnan jäsen sekä Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokunnan jäsen.
− Prakash Dhakalille myönnettiin ero luottamustoimista 1.2.2022 § 8. Dhakal oli valtuustoryhmän varajäsen sekä julistusjohtokunnan jäsen.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

-- Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) myöntää Jukka Peltolalle eron seurakunnan luottamustoimista henkilön omasta pyynnöstä, henkilökohtaisista syistä johtuen. 2) valitsee uuden jäsenen kirkkovaltuustoon, julistusjohtokuntaan sekä kasvatusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

220 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET - OIKAISU

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2022. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

• vaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 20.11.2022. Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja päätetään samana päivänä kello 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon. • Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

• Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)

• Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

• Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8). Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytty seuraavat tavoitteet seurakuntavaaleille:

• Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Samalla nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta

• Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan (14,4 %). Budjettiehdotuksessa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävällä laajuudella (suurimmat marketit), huomioidaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, yhteistiedottamiseen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaamiseen ja vaalikahvien tarjoamiseen varsinaisina vaalipäivinä. Kirkkohallitus hoitaa seurakuntien hallinnollisen ohjeistuksen sekä vaalijärjestelmän vaalikoneineen. Ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseen tuotetaan kampanjamateriaaleja seurakuntien hyödynnettäviksi.

Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo.

Vaalilautakunnan tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:

1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;

2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;

3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;

4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä (KVJ 2:22 ja KVJ 2:47,2) momentissa säädetyllä tavalla.

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1) asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran ja tälle varahenkilöksi seurakuntapastori Anu Sorjosen, lisäksi kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan

2) että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin 3) esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkana olevan seurakuntatalo

Kn 5 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kv 6 § Päätös: Kirkkovaltuusto päätti ehdokkaista vaalilautakuntaan seuraavasti;

Pekka Luuk esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Irma Uhlenius, varajäsen Marjatta Tehi sekä vaalilautakunnan varsinaisen jäsen Viljo Smed, varajäsen Jouni Kinnari.

Marja Noso esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Anni Hyvärinen, varajäsen Riitta Soinola sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Jukka Peltola, varajäsen Markku Seppänen.

Jukka Virkki esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Tarja Helameri, varajäsen Tuula Törmänen sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Markku Fagerlund, varajäsen Erkki Niemi.

Esko Lappalainen esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Maija-Liisa Pyykkönen, varajäsen Mervi Granqvist sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Kari Haapanen, varajäsen Voitto Terrihauta. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Maija-Liisa Pyykkönen.

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

**** Kn § 218 § Järvenpään seurakunnassa 1.9.2022 auktorisoidun tilintarkastajan suorittamassa hallinnon asiakirjatarkastuksessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että vaalilain mukaan varajäsenet tulisi asettaa numerojärjestykseen. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

--
Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se oikaisee aiempaa 1.2.2022 § 6 päätöstään siten, että vaalilautakunnan varajäsenet asetetaan sukunimen aakkosten mukaiseen sijajärjestykseen.

Kn 220 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

221 § ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA PELTOLALLE JA VESA KOIVISTOLLE VAALILAUTAKUNNASTA SEKÄ UUSIEN JÄSENIEN KUTSUMINEN VAALILAUTAKUNTAAN

Jukka Peltola on lähettänyt 1.9.2022 hallintosihteeri Hanna Warrolle seuraavan ilmoituksen: ”Irtisanoudun kaikista luottamustoimistani välittömästi henkilökohtaisista syistä johtuen.

Kirkkoherra Vesa Koivisto ilmoitti vaalilautakunnan kokouksessa 15.9.2022 § 23 ilmaantuneesta esteellisyydestä ja täten jääviydestään jatkaa vaalilautakunnan toiminnassa mukana.

Kirkkolain 6 luvun 4.2: §:ssä todetaan, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Kirkkolain 6 luvun 6.1 §:n mukaan, luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.

Kirkkolain 6 luvun 7 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1) se toteaa Jukka Peltolan ja Vesa Koiviston luottamustoimien vaalilautakunnassa lakanneen muusta pätevästä syystä johtuen 2) se valitsee vaalilautakuntaan uudet jäsenet pois jääneiden sijaan

Kn 221 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

222 § KIRKKOVALTUUSTON JUHLAVALTUUSTON 13.9.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.9.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

30 § Kokouksen avaus
31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Merkitään tiedoksi 33 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
34 § Ääntenlaskijoiden valinta
35 § Kirkkovaltuuston juhlakokouksen iltakoulu
Merkitään tiedoksi 36 § Palkkojen tarkistuksen selvittäminen

Talousjohtaja, palkkasihteeri, kirjanpitäjä, kirkkoherra, henkilökunta

37 § Tiedoksi
38 § Valitusosoitus
39 § Kokouksen päätös

--
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 222 § Päätös: Merkittiin tiedoksi

223 § TIEDOKSI

Yleiskirjeet 24/2022 Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) talousarvio-ohje 24/2022 liite

Seurakuntatalouden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/228/01.01.01./2022; Berntsson (Liite 223/2)

2. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/228/01.01.01./2022; Berntsson (Liite 223/3)

3. VUODEN 2022 HAUTAUSMAA Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on valinnut Järvenpään hautausmaan vuoden hautausmaaksi. Perusteluna on hautaustoimistojen ja seurakunnan hyvä ja rakentava yhteistyö sekä omaisten mahdollisimman hyvä ja ystävällinen palvelu.

4. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 223/5)

5. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET (Liite 223/6)

6. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 7.9.2022
Toimintasuunnitelmat 2023 – Talousarviot 2023 – Esitys isosten ja ohjaajien palkkioiden korottamiseksi – Diakonia-avustusvarojen myöntäminen – Muut mahdolliset asiat

Kasvatusjohtokunta 7.9.2022
Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2023 – Kasvatustyön palkkiot 2023 – Muut mahdolliset asiat – Tiedoksi

Julistusjohtokunta 17.9.2022
Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi

Kiinteistöjohtokunta 7.9.2022
Hautausmaakatselmus – Investointisuunnitelmat 2023-2025 – Talousarvioehdotukset 2023 ja toimintasuunnitelmat 2023-2025 – Vakituisen henkilöstön lisätarve hautaustoimessa – Kirkon betoniportin toimenpiteet - Tiedoksi – Muut asiat

7. PIISPANTARKASTUS 2023-2024
Piispa Kaisamari Hintikka toimittaa piispantarkastuksen Järvenpään seurakunnassa. Hallinnon, talouden ja suunnittelujärjestelmän tarkastus ke-to 29.-30.11.2023 Piispantarkastusviikko ma-su 22.-28.4.2024

8. YLEISRAPORTTI 8-2022 (Liite 223/9) 9. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 223/10)
-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja -- Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 223 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

224 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA SETLEMENTTI LOUHELA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS

Kirkkoneuvosto päätti 4.6.2013 § 187 hyväksyä Setlementti Louhelan kanssa yhteistyösopimuksen. Järvenpään seurakunta on sitoutunut tekemään yhteistyötä Setlementti Louhela ry:n kansalaistoiminnan ja Louhelan opinto- ja ohjaustoiminnan kanssa. Louhelan kansalaistoiminta muodostuu vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja avunvälityksestä, monikulttuurisesta työstä sekä olohuonetoiminnasta.

Louhelan opinto- ja ohjaustoiminta muodostuu kuntouttavasta työtoiminnasta, erilaisista ohjaus- ja koulutustoiminnoista sekä näihin liittyvistä hanketoiminnoista.

Järvenpään seurakunta osallistuu erikseen sovittavalla tavalla verkostotapaamisiin sekä Louhelan kansalaistoiminnan sekä opinto- ja ohjaustoiminnan kehittämiseen yhteistyössä Setlementti Louhelan ja muiden verkoston jäsenten kanssa.

Louhelan opinto- ja ohjaustoiminnan osalta yhteistyö sisältää esimerkiksi asiantuntijaosaamisen vaihtoa. Seurakunta voi tarjota Louhelan kansalaistoiminnalle asiantuntemustaan ja osaamistaan pienryhmätoiminnasta, leiri- ja retkitoiminnasta sekä osallistuu omalta osaltaan yhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen resurssiensa mukaan.

Yhteisten ryhmien, leirien, retkien ja tapahtumien osalta seurakunta osallistuu samalla tavalla kuin muutkin mukana olevat kohtuullisten kustannusten jakamiseen oman talousarvionsa raameissa. Lisäksi Järvenpään seurakunta tiedottaa toiminnasta omassa organisaatiossaan ja työssään kohtaamilleen toiminnasta mahdollisesti hyötyville asiakkailleen.

Taloudellisesti seurakunta sitoutuu entiseen tapaan tukemaan Louhelan kansalaistoiminnan vapaaehtoistoiminnan organisoimista. Avustussumma päätetään vuosittain erikseen.

Muu yhteistyö tarkentuu toiminnan edetessä.

Yhteistyösopimus astui voimaan 1.9.2020 alkaen ja sopimuksen voimassaolo tarkistetaan kahden (2) vuoden välein. Yhteistyösopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli ja irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

** Esityksen valmistelija: kirkkoherra

** Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n liitteen nro 224 mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen. Kn 224 §

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

225 § EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2023- 2024

Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai -ehdokkaat säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2023 - 2024.

Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan säätiölle viimeistään 30.11.2022. Kivipuiston Palvelukotisäätiön uusien sääntöjen, liite nro 225, 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa valvovat hallintoneuvosto ja hallitus.

Hallintoneuvoston yksi tehtävä on valita joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen.

Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa, joka on kuluvana vuonna sovittu pidettäväksi 30.11.2022. Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2022. Seurakunnan ehdokkaana hallitukseen edellisellä kerralla oli Pekka Luuk. Seurakunta voi nimetä useampiakin ehdokkaita. Hallituksen jäsenillä ei ole sääntöjen mukaan varajäseniä.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

** Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan ehdokkaan/ehdokkaat Kivipuiston hallituksen jäseniksi 2023 - 2024.

Kn 225 § Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti seurakunnan ehdokkaaksi Pekka Luukin Kivipuiston hallituksen jäseniksi 2023 – 2024.

226 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Kirkkoneuvosto kiittää kaikkia seurakunnan 70-vuotis juhlallisuuksia toteuttaneita ja juhlallisuuksiin osallistuneita tahoja.

• Nuorten itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus pidetään 5.12. 2022 Järvenpään lukion tiloissa.

• Nuorten vaikuttajien ryhmä ja kaupungin nuorisovaltuustoryhmä ovat palaveeranneet yhdessä

• Keski-Uusimaan Saappaan uusi auto on otettu käyttöön.


Kn 226 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.

227 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 227 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

228 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 228 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.38