JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                       PÖYTÄKIRJA 13/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 10.11.2020 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

223 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 293      

224 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 293

225 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 293

226 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 293

227 § (liite)   TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY. 294

228 § (liite)   HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN RAPORTTI.................. 296

229 § (liite)   AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2020............................................................................ 299

230 §             SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN.......................... 300

231 § (liite)   TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.12.2020... 303

232 § (liite)   JÄRVENPÄÄN YLEISKAAVA 2040 TILANNE......................................................... 304

233 § (liite)   HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2021.............................................................. 305

234 § (liite)   TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 307

235 §             JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT.......... 308      

236 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 309

237 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 310

238 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 311      

239§              KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 311

Jäsenet                              

Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto, pj.
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.47
Marja Noso
Jouko Porkka (POISSA) sij. Unna Harjula (POISSA)
Terttu Sihvola-Rauttu
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström, saapui klo 19.45
 

Muut osallistujat

Tiina Ahonen, toimistopäällikkö ma. poistui klo 20.35.
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Minna Kotajärvi, lähetyssihteeri, PP, poistui klo 19.54
Aino Luhtasela, seurakuntapastori, saapui klo 19.05, poistui klo 19.45
Petri Repo, seurakuntapastori, saapui klo 19.05, poistui klo 19.45
Keijo Ruuskanen, johtava diakonian viranhaltija ma. saapui klo 19.54, poistui klo 20.22
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 11.11. – 25.11.2020 pitäminen viraston aukioloaikoina
(ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

 

223 §             KOKOUKSEN AVAUS

                   

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Ida Luuk. Laulettiin virsi 499.                   

224 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 6.11.2020

Pj:n esitys:              Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

225 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

                            Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

226 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin;

                                § 228 käsitellään ennen §:ää 227

                                § 236,5; Tiedoksi; Toimielimen pöytäkirja

                                § 236,6; Tiedoksi; Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvoston kokous

                                                                                                                                                       

Kn 226 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

227 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat kasvatuksen työalan toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 212. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa James Cox, Iia Palmgren ja Tiina Ahonen.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, toimistopäällikkö

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto

 

 1. kuulee kasvatuksen työalojen esitykset vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2022–2023 tavoitteineen.

 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

 

Kn 212 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

 

      Kohta 2) Kirjataan toiminnanmuutoksiin henkilöstösiirrot

      Nuorisomuusikon työpanos lisätään kohtaan henkilökunta

 

****

Kn § 227       Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat diakonian- ja julistuksen työalojen toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 227. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Keijo Ruuskanen, Minna Kotajärvi, Aino Luhtasela, Petri Repo ja toimistopäällikkö ma. Tiina Ahonen.

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto

 

 1. kuulee diakonian- ja julistuksen työalojen esitykset vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2022–2023 tavoitteineen.

 1. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

 

Kn 227 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2) Jumalanpalveluselämä: Kustannuspaikalle varataan määrärahat striimaamista varten

Musiikkityö: Vaihdetaan sanajärjestystä kohdassa tavoite: ”Musiikkityön  uudelleen organisointi Heikki Ruokosen eläkkeelle jäämisen johdosta”.

Sairaala- ja hoivakotityö: Saattohoitoprosessin kehittäminen

Diakoniatyö: Talous- ja toimintasuunnitelmasta poistetaan työntekijöiden nimet

228 § HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN RAPORTTI

Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 29.9.2020 henkilöstöstrategian seurantatyöryhmän tehtäväksi laatia vuoden 2021 talousarvion pohjaksi henkilöstöä koskevat esitykset. 

Työryhmässä todettiin, että talousnäkymät ovat tällä hetkellä melko hyvät. Koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä.  

Työryhmä laati tiimeille kyselyn, jossa selvitettiin, miten Korona-aika on vaikuttanut tiimien toimintaan ja jaksamiseen. Samalla kartoitettiin seurakunnassa tehtävää työtä normaalioloissa ja poikkeusaikana.  

Työryhmä totesi, että prosessin kannalta oli hyvä teettää kysely. Vastauksissa oli paneuduttu hyvin tehtäväksi antoon.  Joiltain työaloilta olisi ollut toivottavaa saada selkeämpi priorisointijärjestys. 

Henkilöstöä koskien seurantatyöryhmä esittää Palvelevaan puhelimeen lisäresurssia toiminnan turvaamiseksi ja Palvelevan chatin aloittamiseksi.   
PP:n alueen (Järvenpää, Nurmijärvi; Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) Palveleva puhelin on korona-aikana työllistänyt paljon ja kasvanut Suomen suurimmaksi, kun toimintaa mitataan vastatuilla puheluilla (6 kk aikana 3 250 vastattua puhelua). Tällä hetkellä hoidetaan 12 % kaikista valtakunnallisen puhelimen vastauista puheluista. Palveleva puhelin on kirkon kriisipuhelin. Esimerkiksi korona-aikana ja Vastaamo tietomurron yhteydessä Palveleva puhelin on saanut näkyvyyttä ja numeroa on ollut esillä laajasti. 

Työajan lisäämisestä on usein keskusteltu Palvelevan puhelimen toimikunnan kokouksissa. Koska sopimusseurakuntien yhteistyö on alkanut vuossa 2019 ja viiden seurakunnan yhteistä vasta tämän vuoden alusta, ei toimikunnalla ole ollut yhtään toteutunutta tilinpäätöstä vertailuna eikä siten käsitystä onko mahdollista lisätä työaikaa. Talousjohtajan tekemän laskennan mukaan on mahdollista lisätä työaika- ja palkkausosuutta 10 % ylittämättä talousarvioraamia, jota sopijaseurakunnille on esitetty, koska palveluiden ja tavarahankintojen kulut ovat alittaneet talousarvioraamin. 

Seurantatyöryhmän esitys on, että työntekijän työaikaa lisätään Palvelevan puhelimen hoitamiseen 10 %. Tällä ei ole vaikutusta talousarvioon, koska summa saadaan katettua sopimusseurakuntien maksamasta osuudesta tarkentamalla muiden kuin henkilöstökulujen varauksia. 

Lisäksi työntekijän työaikaa esitetään lisättäväksi toisella 10 % osuudella Palvelevan chatin aloittamiseksi. Palkkaosuus lisätään Palvelevan puhelimen talousarvioon. Palkkaosuus tulee Järvenpään seurakunnan kustannettavaksi ainakin aluksi.  

Mikäli palvelun laajentaminen Palvelevan Chatiin saadaan hyväksyttyä mukaan sopijaseurakuntien kanssa sovittuun palveluun, voidaan sopimusseurakunnilta saada myös maksuosuutta tähän. Talousarviota nostava kustannus on 4 700 € mikäli sopimusseurakuntien rahoitus ei kata Palvelevan puhelimen osuutta kokonaan. 

Kirkon keskusteluapu on kaikilla kanavilla (puhelin, chat, netti ja kirje) säilyttänyt asemansa ja yhteydenottoja on runsaasti. Palvelevaan Chattiin tulevien yhteydenottojen määrä on vuosittain noussut ja päivystäjiä tarvittaisiin lisää, jotta voitaisiin vastata useampiin yhteydenottoihin. Kirkon keskusteluavun chatissa käytiin  

viime vuonna 5 321 keskustelua. Yhteydenottoja oli 9 143. Yhteydenottojen määrä nousi 15 % edellisestä vuodesta.  Chat palvelee nuorempia yhteydenottajia kuin puhelin sekä henkilöitä joiden on vaikea puhua tai jotka ovat tilanteessa, jossa ei voi puhua. 

Palveleva chatin aloittaminen alueellamme on ollut useana vuonna tavoitteena. Tähän ei ole työajan puitteissa ollut mahdollisuutta, koska toiminnan kasvu ja uusien seurakuntien mukaan tulo on vienyt työajan. Vuoden 2020 TTS:ään on kirjattu: Aloitetaan toiminta pienellä ryhmällä, mikäli resurssit mahdollistavat. Mikäli työaikaa lisätään 10 %, on mahdollista aloittaa Palvelevan chatin toiminta vuonna 2021. Toiminnan käynnistäminen vaatii päivystäjien rekrytointia, koulutusta, perehdytystä ja työnohjausta. 

Muutos vaikuttaa myös lähetystyön talousarvioon ja mahdollista sijaisjärjestelmän. 

Lähetyssihteerin Palvelevaan puhelimeen käyttämää työaikaa varten lähetyssihteerin tehtäviä on 1.8.2019 - 31.7.2020 hoitanut sijainen, lähetys-ja kasvatustyönohjaaja, 33 % työajalla ja 40 % työajalla 1.8.-30.12.2020. 

Palvelevaa puhelinta hoitavan lähetyssihteerin (Palveleva puhelimen toiminnanohjaaja) palkkaosuudesta 20 % lisäyksen (yht. 60 %) siirtyminen Palvelevan puhelimen kustannuspaikalle mahdollistaisi määräaikaisen lähetyssihteerin palkkaamisen 80 % työajalla. Tehtävästä saadaan kokoaikainen, kun siihen sisällytetään kaksi rippikoulua, joiden 20 % palkkaosuus olisi rippikoulutyön kausityöntekijöille varatuissa palkkamäärärahoissa.  

Määräaikaisen lähetyssihteerin tehtävään sisällytetään Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan sijaisena toimiminen loma-aikoina ja näin saadaan turvattua yhden henkilön varassa oleva työ viiden seurakunnan alueella. Talousarviota nostava kustannus on 2 000 €.  Määräaikainen lähetyssihteerin 80 % virka täytetään vuodeksi 2021 ja se on tehtävänä uusi.  

Työryhmän raportti on liitteenä nro 228.  Raportissa esitetään myös monia operatiivisia toimenpiteitä.   


**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää 

 

 1. merkitä tiedoksi henkilöstöstrategian seurantatyöryhmän raportin 

 1. että esittelytekstissä mainituilla perusteluilla ja prosenttimäärällä lisätään Palvelevaan puhelimeen henkilöresurssia toiminnan turvaamiseksi ja Palvelevan chatin aloittamiseksi ja tämä huomioidaan Palvelevan Puhelimen toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2021. 

 1. että edellä mainitusta Palvelevan Puhelimen resurssilisäyksestä johtuen täytetään 1.1.–31.12.2021 määräaikaisen lähetyssihteerin virka 80 % työajalla ja tämä huomioidaan lähetystyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa.     

Kn 228 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvoston yksimielisellä päätöksellä Minna Kotajärvi oli läsnä päätöksenteon aikana.

229 § AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2020

Talousarviossa (menokohta 1012050100 - 489000 muu seurakuntatyö/muut avustukset) on varattu yhteisöille kirkkoneuvoston päätöksellä myönnettäviä avustuksia varten vuodelle 2020 4000,00 €.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen. Seurakunta voi tukea järjestöjä, jotka toimivat yleensä seurakuntien palvelijoina ja järjestön palvelutoiminta vaikuttaa myös tukea myöntävässä seurakunnassa.

**

Esityksen valmistelijat: kirkkoherra, hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:            Kirkkoneuvosto myöntää avustukset yhteisöille liitteen nro 229 mukaisena.                              

Kn 229 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

230 § SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN

Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.3.1999 § 55 ja täydennykset 6.6.2002 § 123 ja 23.9.2009 § 199 (voimaan 1.1.2010) ohjeet työntekijöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden seurakunnallisesta palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Kirkkoneuvoston 8.3.2011 § 71 hyväksymän ohjeen luottamushenkilöiden muistamisesta mukaan seurakunta anoo 10 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen pronssisen seurakuntatyön ansiomerkin, 20 vuoden jälkeen hopeisen seurakuntatyön ansiomerkin ja 30 vuoden jälkeen kultaisen seurakuntatyön ansiomerkin. 40 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen luovutetaan seurakunnan logolla varustettu lahjaesine tai seurakunnan aiheen mukainen grafiikka.

Edellä mainituissa ohjeissa on myös määritelty, miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta.       

50 v – seurakunnallinen toiminta

Luuk, Pekka

Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta

Lappalainen, Esko

Österman, Minna

Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta

Kekäle, Jari

Repo, Petri

Vuori, Anne

Pronssinen ansiomerkki (10 v) – seurakunnallinen toiminta

Berg, Henry

Kekäläinen, Arvi

Ketomäki, Jaakko

Lehtonen, Tero-Pekka

Puustinen, Armo

Pyykkönen, Maija-Liisa

TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 2020 

5 vuotta 50€  

Järvinen Erja (5v 9 kk)

Mäensivu Arto (5 v 8 kk)

Sahramo Maarit (5 v 9 kk)

Valtonen Krista (5 v 5 kk)

10 vuotta 150€

Cox James (10 v 10 kk)

Hassinen Sanna (10v 4 kk)

Ilander Sari (10 v 11 kk)

Nurminen Pauliina (10V 0 kk)

Rilla Marja-Leena (10 v 10 kk)

Rotola-Pukkila Mirka (10 v 1 kk)

15 vuotta 200€

Hyppönen Asko (15 v 2 kk)

Nordström Janne (15 v 1 kk)

Sorjonen Anu (15 v 0 kk)

Tompuri Kaisa (15 v 5 kk)

Valli Päivi (15 v 4 kk)

20 vuotta 250€

Hietala Kari (20 v 11 kk)

Salonen Elina (20 v 4 kk)

Valkeapää Minna (20v 0 kk)

Vuori Anne (20 v 0 kk)

30 vuotta 500€

Kotajärvi Minna (30 v 6 kk)

Ruokonen Heikki (30 v 7 kk)                 

Ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan erikseen päätettävänä ajankohtana.

Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistä jouluateriaa 16.12.2020 ei järjestetä korona pandemiasta johtuen.

 

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: palkkasihteeri

**

 

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. anottavat ansiomerkit tai muut muistamiset

 2. anoa asianomaisten suostumuksella seurakuntatyön ansiomerkit

 3. hyväksyä muut palkitsemiset yllä olevan luettelon mukaisesti.         

 

Kn 230 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti                                

Klo 20.40 – 20.45 seuraavat kokoukseen osallistuneet henkilöt jääväsivät itsensä päätöksen teosta

                                                              

Henry Berg

Kari J. Hietala

Arvi Kekäläinen

Esko Lappalainen

Pekka Luuk

Kirkkoneuvoston yksimielisellä päätöksellä Ida Luuk oli läsnä päätöksenteon aikana kokouksen pysyessä päätösvaltaisena.

231 § TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.12.2020

Kirkkoneuvosto on 2018-2019 aikana käsitellyt lähes koko henkilöstön tehtävänkuvaukset. Palkkatyöryhmälle tuli alkuvuodesta käsittelyyn useampia esityksiä tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvauksien ja peruspalkkojen muutoksista. Myös muilla perusteilla tuli esityksiä palkkojen muutoksiksi. Tehtävänkuvauksia tulee muuttaa vain, jos tehtävät ovat muuttuneet.

Diakonian osalta tehtäväkuvauksia on palautettu palkkatyöryhmästä vs. johtavalle diakonin viranhaltijalle, jotta tehtävänkuvaukset olisivat yleisten periaatteiden mukaiset. Esitetyt tehtävänkuvaukset ovat liitteenä nro 231.

Palkkatyöryhmä on 4.11.2020 käsitellyt tehtävänkuvauksien ja peruspalkkojen muutosesitykset ja todennut seuraavaa:

Kirkkoherra on käynyt vs. johtavan diakonian viranhaltijan kanssa tehtävänkuvaukset läpi. Johtavan diakoniaviranhaltijan esityksessä on edelleen kaikki diakonian virat vaativuuskriteerien osalta samalla tasolle (503) tämä on muutos aiempaan, jossa on asetettu vaativuuskriteereitä eri tasolle.

*esitys osaamisen vaativuuskriteerin nostamista 503 ei ole perusteltavissa

*esitys ongelmanratkaisun vaativuuskriteerin nostamisesta. Johtavan diakoniaviranhaltijan perustelut KeuSoten tulosta kaupungin tilalle ja toimeentulotukiasioiden siirtyminen kaupungilta KELA:lle on merkinnyt diakonian asiakkaiden kohdalla töiden muuttumista haasteellisemmiksi. Perustelu hyväksyttiin ja esitetään neuvostolle vaativuuskriteerin nostoa 502:sta 503:een.

*esitys ohjauksen vaativuuskriteerin nostosta 503:een ei ole perusteltavissa. Ohjauksen suhteen ei ole osoitettavissa tapahtuneen muutosta vaativuudessa.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 1.12.2020 alkaen hyväksyä (KirVESTES 1.8.2020 vaativuusryhmien vähimmäispalkkojen mukaisesti),

1) että diakonian viranhaltijoiden vaativuuskriteeristö on seuraava:

osaaminen. vuorovaikutus ohjaus ong.ratkaisu vastuu

502 503 502 503 503

2) että diakonian viranhaltijoiden vaativuusryhmä on 502

3) että diakonian viranhaltijoiden peruspalkka on xxxx,xx €/kk

Kn 231 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

232 § JÄRVENPÄÄN YLEISKAAVA 2040 TILANNE

Järvenpään yleiskaava 2040 on etenemässä kaupungin hallinnossa hyväksymiskäsittelyyn.  Kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 saanut infon yleiskaavasta, eri tahojen antamista lausunnoista ja vastineista niihin. Kaupunkikehityslautakunnan esityslistalla asia oli 29.10.2020 § 45. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät asian tämän vuoden aikana.

Yleiskaavan ehdotusvaiheen palautteet ja niistä laadittuihin vastineisiin on ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti yleiskaavan nettisivuilta. Jokaisesta lausunnosta ja muistutuksesta on laadittu tiivistelmä ja vastine. Alkuperäiset asiakirjat ovat olleet vastineiden laatimisen perustana ja luottamushenkilöiden käytössä päätöksenteossa. Henkilötietojen vuoksi vuorovaikutusraportissa on yksityisten tahojen muistutukset numerokoodattu.

Järvenpään seurakunnan ja Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunnot ja vastineet kirkonmäen osalta ovat liitteenä nro 232.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yleiskaavan valmistelun tilanteen.

Kn 232 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

233 § HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2021

Kirkkovaltuuston 23.10.2018 § 37 hyväksymän taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvoston päättää, ketkä hyväksyvät kunkin kustannuspaikan meno- ja tulotositteet. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä siten, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi eri henkilöä, tarkastaja ja hyväksyjä.

Tarkastajana toimii henkilö, joka tilannut tai muutoin selvittänyt laskun mukaista hankintaa eli hän tuntee laskun sisällön ja ehdot parhaiten. Tarkastajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen) ja se on muutoin seurakunnan ohjeiden ja määräysten mukainen. Tarkastaja tarkastaa, Kipan Akkunan (SAP) Työlistalta laskun tiedot käsittelykohdassa oleviin tietoihin (saajan pankkitili, maksajan pankkitunnus, maksettava summa, valuutta ja eräpäivä) ja tarvittaessa korjaa tiedot. Kun lasku on oikein, tarkastaja tiliöi Pääkirjatilin ja Kustannuspaikan, mille kulut tai tuotot kirjataan. Sen jälkeen tarkastaja valitsee hyväksyjän eli siirtää laskun ko. kustannuspaikan hyväksyjälle hyväksyttäväksi. Tiliöinnissä tulee noudattaa Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymiä tililuetteloita ja kirjausohjeita sekä myöhempiä täydennyksiä.

Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Henkilökohtaisten laskujen osalta kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan laskut ja talousjohtaja kirkkoherran laskut.

Kirkkovaltuuston 29.5.2012 hyväksymän ja tuomiokapitulin 16.8.2012 vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 14 §:n kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka viran johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä on nimetty johtavaksi viranhaltijaksi päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Samasanaisena säännös on kirkkoneuvoston ohjesäännössä koskien kirkkoherraa (12 §:n kohta 2) ja talousjohtajaa (13 §:n kohta 1). Ohjesääntöön on tulossa muutos, jonka hyväksymisestä ja voimaan tulosta tiedotetaan erikseen hyväksyjiä.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) suhteen, vain käyttöoikeudet saaneet työntekijät ja viranhaltijat voivat toimia laskujen tarkastajan tai hyväksyjän roolissa. Järjestelmä mahdollistaa myös ostolaskuille hyväksymisrajan, mutta aikaisempaan käytäntöön verrattuna se ei voi olla enää kohdistettuna yksittäiseen kustannuspaikkaan. Täten ostolaskujen ja investointilaskujen hyväksyjille on määriteltävä yksi henkilökohtainen hyväksymisraja.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2021 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteen nro 233 mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä.

Kn 233 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

234 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

235 §  JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT

xxxx on myönnetty ero Jampan kokoaikaisesta seurakuntamestarin toimesta 1.1.2021 alkaen hänen siirtyessä eläkkeelle. Kirkkoneuvosto kokouksessaan 1.9.2020 § 174 päivitti ao. seurakuntamestarin tehtävänkuvauksen ja päätti siirtää xxxx seurakuntamestarin virasta Jampan seurakuntamestarin toimeen hänen hakemuksensa mukaisesti. Nyt xxxx on kuitenkin irtisanoutunut 1.1.2021 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle.

Vuodenvaihteen tullessa nopeasti ja xxxx jäädessä pian vuosilomille ennen virkasuhteen päättymistä tarvitaan tilapäisjärjestelyjä. Tehtävien hoitumiseksi on suunniteltu järjestelyjä, jossa seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon harjoittelua seurakunnassa suorittanut henkilö voisi hoitaa tehtävää määräaikaisena 30.6.2021 saakka, jonka aikana toimi laitettaisiin julkiseen hakuun. Järjestelyllä turvattaisiin Jampan resurssit vuodenvaihteen jälkeen ja henkilöä ehdittäisiin perehdyttää tehtäviin harjoittelun ja tuntisuntion tehtävien sekä xxxx sijaisuuksien avulla tämän vuoden puolella.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä Jampan seurakuntamestarin toimen järjestelyt siten, että johtava seurakuntamestari voi palkata tehtävään määräaikaisen hoitajan 1.1.-30.6.2021 Jampan seurakuntamestariresurssien turvaamiseksi.

Kn 235 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

236 §             TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET 

28/2020Linkki avautuu uudessa välilehdessäVuoden 2021 kirkkokolehdit

28/2020 liite Vuoden 2021 kirkkokolehdit.docx

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

 1. TESTAMENTTILAHJOITUSKIINTEISÖÖN SAVIKONKUJA 1 ON SAATU LAINHUUTO 3.11.2020

 2. KIRJE LIITTYVILLE SEURAKUNNILLE 3.11.2020   (liite 236/3)

 3. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  (liite 236/4)

 4. TOIMIELIMEN PÖYTÄKIRJA

Kasvatusjohtokunta 26.10.2020

Opintoavustusten hakeminen ja myöntäminen 2020 – Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

 1. KIRKON MEDIASÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTON KOKOUS 23.11.2020                                                                                                                

**­

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              
Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 236 § Päätös:   
Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

237 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 237 § Päätös:    Ei muita esille tulleita asioita

238 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 238 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

239 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 239 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.12.