JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2021

Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.9.2021 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS

Asia
233 § KOKOUKSEN AVAUS
234 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
235 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
236 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
237 § (liite) DIAKONIAN LOPPURAPORTTI
238 § (liite) MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN PERUSTAMINEN
239 § (liite) DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ
240 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS
241 § (liite) YHTEISTYÖSOPIMUS HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN KANSSA KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN) YHTEISTYÖSTÄ KESKI-UUDENMAAN JA RIIHIMÄEN SEUDUN SEURAKUNTIEN KESKEN
242 § (liite) KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN
243 § (liite) PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN
244 § (liite) ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
245 § (liite) KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
246 § (liite) KOLEHTISUUNNITELMA MARRAS – JOULUKUU 2021
247 § (liite) KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS
248 § SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖN KUSTANNUSPAIKAN LIITTÄMINEN DIAKONIAN KUSTANNUSPAIKKAAN
249 § (liite) KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA
250 § (liite) INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022 – 2024
251 § (liite) TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2022
252 § (liite) KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄPOISTO 2021
253 § (liite) PERUSTOIMINTOKUVAUS/VARHAISKASVATUS
254 § (liite) TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.10.2021
255 § (liite) TIEDOKSI
256 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
257 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
258 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
259 § (liite) KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2022 ALKAEN 
260 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
261 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Jäsenet

Henry Berg (etäyhteys)
Arvi Kekäläinen (etäyhteys)
Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)
Tuija Kuusisto (etäyhteys)
Esko Lappalainen (etäyhteys)
Ida Luuk (etäyhteys)
Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)
Marja Noso (etäyhteys)
Jouko Porkka (etäyhteys)
Mirja Vakkuri (etäyhteys)
Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)
Marja Kosonen, diakonian ma. projektiviranhaltija, poistui klo 19.05
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)

Pöytäkirjan nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 29.9.– 13.10.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina *(ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

233 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

Alkuhartauden piti Jouko Porkka.

234 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu 22.9.2021. Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 234 § Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

235 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Tuija Kuusisto.

Kn 235 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

236 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin;

§ 245 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin määräaikaisen viran perustaminen; esitysteksti ja liite

§ 247 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys; esitysteksti ja liite

§ 257 TIETOSUOJALAKI (1050/2018) § 258 TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

§ 259 Käyttöomaisuuden poistoaikojen muuttaminen 1.1.2022 alkaen; lisätään

§ 260 Oikaisuvaatimusohjeet § 261 Kokouksen päätös Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 236 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

237 § DIAKONIAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Loppuraportti lähetetään sähköisenä liitteenä nro 237 kokoustajille.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Keskustellaan aiheesta ja merkitään tiedoksi.

Kn 237 § Päätös:

Kirkkoneuvosto esitti kiitoksensa Marja Kososelle hyvin ansiokkaasta työstä diakoniaprojektissa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

238 § MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.8.2021 päättänyt anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta 56 610 euroa. Suurin osa anotusta avustuksesta on tarkoitettu projektityöntekijän palkkaamiseksi hankkeeseen. Hankkeen ajankohta on 1.12.2021 – 31.12.2023.

enkilöstöstrategian hyväksymisen yhteydessä perustettiin diakonian projektivirka vuosiksi 2019-2021. Projekti on päättymässä vuoden lopussa. Nykyisessä projektissa on pääsisältönä ollut hävikkiruokatoiminta ja Rari-talousneuvonta. Tämän tyyppiselle toiminnalle on ollut suuri tarve varsinkin korona-aikana ja tulee olemaan myös korona-ajan jälkeisessä ajassa.

Kirkkoherra, talousjohtaja ja projektivirkaa hoitanut Marja Kosonen ovat valmistelleet projektiviran toimintojen jatkumiseksi projektivirkaa työnimellä ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” - talousosaamisen ja ruoka-aputoiminnan käytäntöjä tukevien matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen. Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2021 ja näki tärkeänä, että avustusrahaa haetaan kirkkohallitukselta projektityöntekijän palkkaamiseksi.

Työryhmän näkemys oli, että tehtävä on hyvä laittaa avoimeen hakuun ja etsiä siihen sopiva työntekijä. Hankkeen aikana on tärkeä valmistella, miten hankkeen tehtävät hoidetaan projektin päättymisen jälkeen.

Diakonian projektiviran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 238.

Projektin kokonaiskustannukset olisivat 126 910 euroa, josta Järvenpään seurakunnan osuudeksi jäisi 70 300 euroa, mikäli avustusta saadaan maksimimäärä. Projektiviran kustannukset olisivat vuodelle 2021 3550€, vuodelle 2022 45320€ ja vuodelle 2023 45 570€.

Mikäli Kirkkohallituksen kokeilutoiminnan avustus ei saataisi tai avustusta saataisiin anottua vähemmän, kirkkoneuvostolla olisi mahdollisuus tehdä päätös olla täyttämättä diakonian projektivirkaa tai täyttää diakonian projektivirka talousarvion määrärahojen puitteissa myös osa-aikaisena tai lyhyempänä projektina. ** Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1) että se perustaa ajalle 1.12.2021–31.12.2023 määräaikaisen diakonian projektiviran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa. 2) viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMKtutkinto.
3) määräaikaisuuden perusteena on viran projektiluonteisuus.

Kn 238 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

239 § DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ

Diakonian viranhaltija xy on ilmoittanut 6.9.2021, että irtisanoutuu diakonian virasta ja xxxx 1.2.2022. Kirkkoneuvosto käsittelee xy irtisanoutumisilmoituksen seuraavassa kokouksessaan, minkä vuoksi tähän asiaan liittyen kirkkoneuvostolta ei ole vielä saatu virallista lausuntopyyntöä. Kirkkoherra on päätynyt pyytämään ennakoivasti aikataulullisista syistä jo tässä vaiheessa diakoniajohtokunnalta lausuntoa ja näkemystä avautuvan viran osalta.

1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2021 Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Diakonia on kirkon keskeinen tehtävä ja työmuoto. Diakonia tekee näkyväksi kristillisen yhteisön uskoa ja elämäntapaa. Diakonia kohtaa erityisesti ihmisiä, joiden elämässä on kärsimystä, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi vaikeuksissa tai muuten haavoittuvassa asemassa. Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1).

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava seurakunnan ja sen alueella asuvan väestön terveys ja hyvinvointi sekä niihin vaikuttavat mahdolliset muutokset, jotka voivat lisätä diakonisen avun tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, yksinhuoltajien määrä, työttömyys, sairastavuus, alueellinen sijainti, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät tekijät.

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava myös diakonian perusperiaate, jonka mukaan diakonia auttaa kaikkia seurakunnan alueella asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Tästä syystä suosituksessa viitataan alueen koko väestöön eikä pelkästään seurakuntalaisten määrään. Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa tulee huomioida diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

Diakonian virat

Järvenpään seurakunnassa Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 45033 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 494 (31.7.2021). Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7, sillä kirpputorin vapaaehtoistyön ohjaajan toimi muutettiin diakonian viraksi, kuitenkin toimiala on edelleen kirpputori toiminnasta vastaaminen. Lisäksi diakonialla on yksi projektivirka, joka päättyy v. 2021. Järvenpään yleiskaavassa 2040 varauduttaan 60 000 asukkaaseen vuonna 2040. Diakoniatyöntekijäin resurssien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna.

Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:
Tuusula 8 38 779
Kerava 6 37 103
Hyvinkää 8 46 572
Järvenpää 7 44 053
Nurmijärvi 9 43 043
Mäntsälä 4 20 760

Toimintaympäristön haasteet Järvenpäässä

Haasteita diakoniatyölle Järvenpäässä tuovat jatkuvasti muun muassa seuraavat seikat:
• Vähävaraisuus, joka näkyy niin Kelan toimeentulotukiasiakkaiden määrässä kuin diakonian vastaanotoilla sekä talouden aiheuttamat haasteet eri elämäntilanteissa
• Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ja mielenterveyteen vaikuttavat seikat
• Päihde- ja mielenterveysongelmat
• Väestön ikärakenne iäkkäiden ja yksin asuvien kohdalla ja siihen liittyvät erilaiset diakoniset tarpeet, vanhusten määrän kasvu
• Perheitten pahoinvointi, joka Järvenpäässä näkyy muun muassa vanhempien päihteidenkäyttönä ja mielenterveysongelmina, huostaanottojen kasvuna, ja erityislasten määränä sekä vähävaraisuutena.

ESITYS:

Diakoniajohtokunta esittää, että vapautuva diakonian virka täytetään 1.2.2022 alkaen työnkuvalla, joka päätetään diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

Djk 34 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Kn § 239 Talousarvion 2021 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 9.9.2021
§ 34. Viran työala olisi diakoninen vapaaehtoistyö ja virka täytettäisiin 1.2.2022 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 239a. Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma: • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 28.9.2021.

• Hakuaika 29.9-22.10. 2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.
• Haastattelut ovat ma 1.11.2021 alkaen klo 13
• Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 16.11.2021. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa ja eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 239b. --

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) että avoimeksi tuleva diakonian virka täytetään.

2) julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TEtoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

3) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, diakonian työalavastaavan tehtäviä sijaistava Anu Sorjonen, diakonian (johtava) virkaan 1.1.2022 alkaen valittu Leena Nygård, diakoniajohtokunnan varapuheenjohtaja Pekka Launonen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä

4) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 239 § Päätös:


Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 4) kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Marja Noson ja Esko Lappalaisen sekä heille varahenkilöiksi (järjestyksessä) Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

240 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 26 300 euroa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 myöntää 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Haitin maanjäristyksen aiheuttamaan hätäaputarpeeseen, 5 000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuralla Etiopian rankkasateiden aiheuttamaan hätäaputarpeeseen ja 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Tigrayn kriisin aiheuttamaan hätäaputarpeeseen.

Afganistanissa tilanne on ollut heikko jo ennen Talibanin valtaannousua Afganistanissa. Humanitaarisen avun tarpeessa oli vuoden 2021 alussa 18 miljoonaa ihmistä. Konflikti ja koronaviruspandemia on heikentänyt afganistanilaisten perheiden tilannetta entisestään. Moni perhe on joutunut jättämään kotinsa ja perustarpeista on pulaa. Kirkon Ulkomaanavun tuella perheet saavat hätäapua, mm. vettä, ruokaa ja suojaa. Kirkon Ulkomaanapu toimittaa hätäavun yhteistyössä Afganistanissa ja lähialueilla toimivien muiden ACT-järjestöjen kanssa.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Afganistanin perheiden hätäapua varten. Kn 240 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

241 § YHTEISTYÖSOPIMUS HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN KANSSA KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN) YHTEISTYÖSTÄ KESKIUUDENMAAN JA RIIHIMÄEN SEUDUN SEURAKUNTIEN KESKEN

Yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa

Kirkon Keskusteluavun (palveleva puhelin) yhteistyöstä Keski-Uudenmaan ja Riihimäen seudun seurakuntien kesken Kirkon keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 10.9.2021 esittänyt, että Järvenpään seurakunta allekirjoittaa yhteistyösopimuksen Hyvinkään seurakunnan kanssa Kirkon Keskusteluavun (palveleva puhelin) yhteistyöstä Keski-Uudenmaan ja Riihimäen seudun seurakuntien kesken.

Pöytäkirja kokouksesta liitteenä nro 241a.

Voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan ”Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto voi hyväksyä uusia sopijaosapuolia toimikunnan esityksestä.” Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.8.2021 irtisanonut Kirkon keskusteluavun sopimuksen Mäntsälän seurakunnan kanssa ja ilmaissut kiinnostuksen tehdä sopimuksen Järvenpään seurakunnan kanssa. Järvenpään seurakunta on yhteistyösopimuksen mukaisesti nimennyt Kirkon keskusteluavusta vastaavan työntekijän, joka on lähetyssihteeri Minna Kotajärvi. Sopimuksen mukaan työntekijän käyttämä työaika vahvistetaan Järvenpään seurakunnassa. Kirkkovaltuustolle tehdään syksyllä 2021 esitys, että Kirkon keskusteluavun laajenevaa toimintaa varten perustetaan viisivuotinen projektivirka alkaen 1.1.2022.

Tämä mahdollistaa Kirkon keskusteluavun laajenevan vastuualueen hoitamisen. Kirkon keskusteluavun toimikunta esittää myös kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi päivitetyn yhteistyösopimuksen, liitteenä nro 241b. **

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä yhteistyösopimuksen Hyvinkään seurakunnan kanssa Kirkon keskusteluapua koskien liitteen nro 241b mukaisesti 2) hyväksyä yhteistyösopimuksen päivityksen Kirkon keskusteluavun toimikunnan esityksen mukaisesti (liite nro 241b). Kn 241 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

242 § KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 14.5.2021 käsitellyt esitystä Kirkon keskusteluavun koordinaattorin määräaikaisesta virasta seuraavin kirjauksin:

TILANNE NYT:
Lähetyssihteeri hoitaa
- Kirkon keskusteluapua (Palveleva puhelin) Järvenpään seurakunnassa ja sopimusseurakunnissa sopimuksen mukaisella tavalla
- lähetyssihteerin tehtäviä perustoimintokuvauksessa määritellyillä tehtävillä - muuta seurakuntatyötä ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole erikseen tehtävänkuvaan määritelty Lähetyssihteerin palkkakuluista
- 60 % kohdentuu Palvelevaan puhelimeen
- 40 % kohdentuu lähetystyöhön Lähetyssihteerin tehtäviä hoitamaan on palkattu vuodeksi 2021 määräaikainen lähetyssihteeri, jonka työajasta ja palkkakuluista - 80 % kohdentuu lähetystyöhön
- 20 % kohdentuu rippikoulutyöhön

Käytännössä Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä lähetyssihteeri ja määräaikainen lähetyssihteeri, joiden tehtävät on määritelty perustoimintokuvauksissa. Lähetyssihteerin virassa olevan henkilö hoitaa paljon muun seurakuntatyön ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole tällä hetkellä määritelty tehtävänkuvaan. Asiaa on käsitelty henkilöstöstrategian seurantatyöryhmässä elokuussa, 27.8.2021.

Tilanteen selkiyttämiseksi henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää kirkkoneuvostolle projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen:
- projektin kesto 2022-2024
- nimike koordinaattori
- projektin sisältö ja palkka tehtävänkuvauksen mukaan
- lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan
- projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään
- Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia, koska sekä lähetyssihteerillä että määräaikaisella lähetyssihteerillä on 100 % virka.

Esityksen tekemisen jälkeen Kirkon keskusteluavun suhteen on tapahtunut se muutos, että Hyvinkään seurakunta liittyy vuoden 2022 alusta Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukseen ja samalla todennäköisesti myös Mäntsälän seurakunta, jolla on ollut samasta asiasta aiempi yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa. Kirkon keskusteluavun työmäärän osuus projektivirassa kasvaa aiemmin esitetystä ja tästä päätöksen toimeenpano johtuen projektiviran ei ole syytä enää sisältää lähetystyötä. Projektiviran pituudeksi on myös syytä esittää viisi vuotta eli vuosille 2022-2026.

Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 242.
Tehtävänkuvauslomake on käsitelty palkkatyöryhmän kokouksessa 13.9.2021.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) perustaa koordinaattorin viran Kirkon keskusteluapua varten Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.2022-31.12.2026
2) viran pätevyysvaatimuksena on vähintään vanhamallinen opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto sekä työnohjaajakoulutus
3) määräaikaisuuden perusteena on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.

Kn 242 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

243 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Kirkon Keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 10.9.2021 käsitellyt perustoimintokuvauksen. Liitteenä nro 243 on päivitetty Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus.

** Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Minna Kotajärvi

** Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Palvelevan Puhelimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 243 mukaisesti.

Kn 243 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 


244 § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 8.9.2021 tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle, että se perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityön viran ja varaa talousarvioon tätä tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat.

Perusteluina kasvatusjohtokunta esittää seuraavaa:

Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmä pyysi toukokuussa kasvatus- ja diakoniatiimeiltä esitystä projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kasvatus- ja diakoniatiimeistä koottiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli määritellä projektiviran sisältö.

Työryhmään nimettiin Minna Österman, Katariina Autero, Nita Lainen, Maria Puotiniemi ja Anu Sorjonen.

Työryhmä esittää, että projektiviran tavoitteena olisi vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työntekijän työpanos suunnattaisiin pääosin Jamppaan. Työntekijä käynnistäisi kouluikäisten ja nuorten avointa toimintaa Rekikadun kerhohuoneella.

Jampan nuorilla ei ole tällä hetkellä kokoontumistilaa, sillä kaupunki siirsi nuorten tilan keskustaan, jonne Jampan alueen nuoret eivät liiku, joten tilalle olisi suuri tarve.

Työntekijä toimisi yhteistyössä Saunakallion ja Koivusaaren koulujen kanssa. Hän voisi kohdata lapsia ja nuoria välitunneilla sekä pitää kouluilla pienryhmiä eri kohderyhmille (esim. hiljaiset, vetäytyvät lapset, nuoret, joilla on ongelmia kaverisuhteissa yms.) Työntekijä tekisi myös verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa. Lisäksi työntekijä voisi toimia linkkinä alueen perheiden ja diakoniatyöntekijöiden välillä. Hän voisi auttaa perheitä heidän tarvitsemansa avun piiriin ja esimerkiksi lapsia löytämään harrastuksen.

Harrastusmaksuihin voisi hakea apua diakoniavastaanotolta. Työntekijä toimisi tarpeen mukaan myös Järvenpään muilla alueilla ja kouluilla. Projektityöntekijälle nimettäisiin tueksi kasvatuksen työntekijä ja diakoni, jotka auttaisivat alkuun työn käynnistämisessä, verkostojen luomisessa yms. Projektityöntekijän tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja viran kokonaiskustannukset ovat n. 45 000€.

Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 244. Kulut virasta ja toimintamäärärahoista menevät erityisnuorisotyön kustannuspaikalle 1012370000.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra **

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1) perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 Järvenpään seurakuntaan erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

2) viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMKtutkinto. 3) määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus.

Kn 244 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

245 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Lahden aluekeskusrekisterin 10.9.2021 lähettämän tiedotteen mukaan Kirkkohallituksen virastokollegion 26.8.2021 tekemän lausunnon mukaan

1. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin tietojen luovutus (sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatiminen) keskitetään muilta kuin ns. elää-todistusten osalta Lahden päätoimipisteen lisäksi enintään kahteen muuhun erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

2. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä kohdennetaan sukuselvitysten laatijoiden työaika kokopäivätoimisesti tietojenluovutuksen tehtävään. Tiedotteen mukaan kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä voidaan toistaiseksi tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa. Kirjuri Datan sisältämien tietojen korjaus keskitetään kuitenkin ainoastaan Lahden aluekeskusrekisterin sukuselvityksiä laativiin kolmeen erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

Lahden aluekeskusrekisteri on pyytänyt kirkkoherroilta 20.9.2021 mennessä alustavan kannanoton ja perusteluja sille, onko seurakunnalla halukkuutta sekä riittävän työntekijäkunnan (vähintään 2 kokopäivätoimisesti tietojenluovutusta tekevää toimistosihteeriä) takaamaa mahdollisuutta toimia Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Ko. toimipisteiden valinnasta päätetään Lahden seurakuntayhtymässä.

Tiedotteen mukaan on kuitenkin huomattava, että kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä sekä ns. elää-todistuksia voidaan toistaiseksi edelleen tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa Kirkkoherra on lähettänyt ma 13.9.2021 alustavan kannanoton toimimisesta Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Kannanoton mukaan: Järvenpään seurakunta on halukas toimimaan Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Kirkkoherranvirastossamme toimii tällä hetkellä 3 toimistosihteeriä.

Alustavan keskustelun perusteella toimiminen lausunnossa esitetyissä Lahden aluekeskusrekisterin tietojen luovutustehtävissä tarkoittaisi yhden toimistosihteerin rekrytointia lisää. Tällöin kaksi toimistosihteereistä toimisi pääsääntöisesti tietojenluovutustehtävissä ja kaksi toimistosihteeriä jäisi kirkkoherranviraston ja aluekeskusrekisterin muihin tehtäviin.

Kaikki toimistosihteerit olisi kuitenkin syytä kouluttaa sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatimiseen, jolloin sijaistaminen onnistuisi sujuvasti. Kirkkoherranvirastossamme on hyvät tilat ja mahdollisuus rekrytoida tilojen puolesta vielä neljäs toimistosihteeri.

Aiemmissa rekrytoinneissa toimistosihteeriemme paikat ovat olleet hyvin haluttuja, joten rekrytoinnin voi olettaa sujuvan helposti. Järvenpään seurakunta kuuluu Lahden IT-alueeseen, mikä helpottanee toimintaa käytännössä.

Mikäli Järvenpään seurakunnasta tulisi Lahden aluekeskusrekisterin em. toimipiste, on syytä käynnistää jo toimenpiteet neljännen toimistosihteerin rekrytoimiseksi, jotta aluekeskusrekisterin em. toimipisteisiin keskitettyyn työhön olisi riittävät henkilöresurssit. Aluekeskusrekisterille tehtävä työ korvataan kokonaisuudessaan, joten perustettavasta virasta ei tulisi lisäkuluja Järvenpään seurakunnalle.

Perustettava virka olisi syytä olla aluksi määräaikainen, jotta voidaan seurata henkilöresurssitarvetta aluekeskusrekisterityössä. Toimistosihteerin virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja viran tarvitsemat määrärahavaraukset ovat yhteensä n. 41 000 €/vuosi. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti nyt hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisterin toimipistevalinnan tapahduttua.

Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 245a.

Työtilanteesta ja vuoden vaihteessa tapahtuvaan valtakunnallisten sukuselvitysten laatimiseen siirtymisen johdosta viran täyttämisprosessi on syytä aloittaa heti kun virka on kirkkovaltuustossa perustettu, jotta virkaa valittu voi aloittaa 1.12.2021 ja perehdyttämistä ehditään tekemään ennen vuoden vaihdetta. Hakuaika virkaan on 13-29.10.2021 klo 12 mennessä.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 245b.

Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 1.12.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ti 9.11. klo 13 alkaen.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra ** 

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1) perustaa ajalle 1.12.2021-31.12.2023 Järvenpään seurakuntaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

2) viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

3) määräaikaisuuden perusteena on aluekeskusrekisterityöhön liittyvän henkilöresurssitarpeen seuraaminen ja arviointi. Kirkkovaltuuston hyväksyessä kohdat 1-3 kirkkoneuvosto päättää myös

4) julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

5) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen (varalla Cecilia Bartusch) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.

6) nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 245 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

246 § KOLEHTISUUNNITELMA MARRAS-JOULUKUU 2021

Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta.

Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman marras-joulukuuksi 2021 liitteen nro 246 mukaisena.

Kn 246 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

247 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on astunut voimaan 15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 § 59 kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti päivitetyt toimielinten ohje- ja johtosäännöt, mutta nämä eivät kuitenkaan ole astuneet voimaan kirkkolakiuudistuksen jäädessä hyväksymättä eduskunnassa keväällä 2020.

Kirkkolain valmistelu on aloitettu uudelleen, eikä kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia mallisääntöjä voida ottaa käyttöön. Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä nro 247.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1) hyväksyy voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen kirkkolain (200/2021) muutoksen vaatimalla tavalla liitteen nro 247 mukaisesti.

2) alistaa päivitettävän kirkkoneuvoston ohjesäännön hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn 247 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

248 § SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖN KUSTANNUSPAIKAN LIITTÄMINEN DIAKONIAN KUSTANNUSPAIKKAAN

Sairaala- ja hoivakotityön kustannuspaikka liitetään takaisin osaksi diakonian kustannuspaikkaa.

Vuoden 2017 alusta sairaala- ja hoivakotityölle perustettiin oma erillinen kustannuspaikka, jonka tarkoituksena oli koota yhteen ja tehdä näkyväksi JUSTissa ja järvenpääläisissä hoiva- ja palvelukodeissa tehtävää työtä. Tietoisuus hoiva- ja palvelukodeissa tehtävästä työstä onkin todennäköisesti lisääntynyt seurakunnan luottamuselimissä ja työntekijöiden keskuudessa, mutta itse työn sisältöön erillinen kustannuspaikka ei ole vaikuttanut.

Yhteydet yksityisiin hoivaja palvelukoteihin sekä terveydenhoitoon ovat rakentuneet henkilökohtaisten kontaktien ja KeuSoten kanssa käytyjen neuvottelujen avulla.

Diakonian sisäinen työnjako on puolestaan muuttunut joustavampaan suuntaan siten, että diakoniatyöntekijät ovat olleet enenevässä määrin kohtaamassa myös hoiva- ja palvelukotien asukkaita ja papit taas mukana myös muussa diakoniatyössä. Muusta diakoniasta erillinen sairaala- ja hoivakotityön kustannuspaikka ei ole enää senkään vuoksi tarpeellinen. Perustoimintakuvausten ja budjettien yhdistäminen purkaa jatkossa tarpeetonta päällekkäisyyttä ja siten yksinkertaistaa hallintoa.

ESITYS:

Esitetään, että sairaala- ja hoivakotityön kustannuspaikka lakkautetaan ja toiminnot ja määrärahat siirretään diakonian kustannuspaikkaan. Djk 29 §

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

**** Kn § 248 -- Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sairaala- ja hoivakotityön kustannuspaikan liitämisen diakoniatyön kustannuspaikkaan diakoniajohtokunnan esityksen mukaisesti. Kn 248 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
 

249 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA

Kirkkovaltuutettu Pentti Marttila on 4.3.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen.

Aloite liitteenä nro 117. Aloitteessa esitetään että ”Järvenpään seurakunta tehostaa evankelioimistyötä Järvenpäässä ja kirkkoneuvosto selvittää, miten Järvenpään seurakunta voi liittyä vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon.”

Kyseessä oleva missio on vuoden 2022 lokakuulle suunniteltu valtakunnallinen missio, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumia laajalti ihmisten ulottuville koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Mission koordinoijana toimii yhteiskristillinen Keravalla toimiva IRRTV-järjestö. Tällä hetkellä on menossa valmistelut mission toteuttamiseksi. Mission yhteydessä tullaan järjestämään maakunnallisia ja paikkakuntakohtaisia tapahtumia ympäri Suomen, jossa evankeliumi on selkeästi ja laadukkaasti esillä.

Aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta.

-- Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra --

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta lausunnon julistusjohtokunnalta.

Kn 117 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

---- Kv § 23 Kirkkovaltuustoaloite on liitteenä nro 23.

Kv 23 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kn § 249 Julistusjohtokunta on antanut lausuntonsa Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteeseen (liitteenä nro 249) kokouksessaan 15.9.2021 § 17 seuraavasti: Pentti Marttila on tehnyt valtuustoaloitteen (liite). Kirkkoneuvosto totesi, että aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 30.3.2021 ja pyytää julistushohtokunnalta lausuntoa asiasta.

Esitys:

Julistusjohtokunta keskustelee asiasta antaa kirkkoneuvostolle lausunnon Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta

Päätös:

Julistusjohtokunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja antaa lausuntonaan: Teema on tärkeä ja arvokas.

Julistusjohtokunnassa keskusteltiin asiasta ja todettiin, että vuonna 2022 Järvenpään seurakunnan julistusjohtokunnan työalojen työssä ja resurssien käytössä painotetaan seurakunnan 70 – vuotisjuhlavuotta, seurakuntalaisten tavoittamista ja evankelioimista jo olemassa olevin työtavoin. Työalojen resurssien kohdentaminen missioon juuri nyt ei ole realistista. Juhlavuonna ollaan esimerkiksi Jannen Kirkkokontilla tavoittamassa ihmisiä.

-- Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra --

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei Järvenpään seurakunta liity vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon julistusjohtokunnan esittämillä perusteluilla.

Kn 249 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

250 § INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022-2024

Talousarvion laatimisohjeen mukaan työmuotojen ja johtokuntien tuli jättää 17.9.2021 mennessä talousarvioehdotuksensa.

Ylläpitopäällikkö on valmistellut investointisuunnitelmaehdotukset 2022-2024. Kiinteistöjohtokunta käsitteli investointisuunnitelmia 14.9.2021 ja teki niihin pieniä muutoksia ja täsmennyksiä. Liitteenä nro 250 ovat investointisuunnitelmat 2022-2024 kiinteistöjohtokunnan hyväksymässä muodossa. **

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö **

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat 2022-2024 liitteen nro 250 mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet. Kn 250 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

251 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2022

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tuloveroprosentin suuruus. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2022 talousarvion ja 2022-2024 toimintasuunnitelman laatimisohjeet on kirkkoneuvosto antanut 1.6.2021 § 181 työmuodoille.

Ohjeiden tavoitteena on, että tuloveroprosentti pysyy 1,25 %:ssa, noudatetaan strategioiden linjauksia ja tavoitellaan tasapainoa kuitenkin huomioiden kertaluonteiset panostukset seurakunnan 70v. juhlavuoteen ja seurakuntavaaleihin 2022.

Verotulot ovat ylittämässä 2021 vuonna talousarvion ja hyvän verotulokehityksen ennakoidaan jatkuvan 2022.

Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista arvioidaan palkkojen korotuskertoimeksi 2 %. KirVESTES:n sopimukset ovat neuvottelujen alla uudet tullevat voimaan 1.3.2022. Henkilöstö sivukuluprosentit pysynevät ennallaan.

Toimintamäärärahojen muutos on laatimisohjeen mukaan +1 %. Lisäksi tulevat seurakuntavaalikulut ja panostukset seurakunnan juhlavuoden viettoon niin, että seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset tulevat osallisiksi juhlavuoden toiminnasta.

Liitteenä nro 251 on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2021 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2021 (toimitetaan sähköpostilla erikseen).

Seurakunnan arvion mukaan vuonna 2022 kirkollisverotulot tulevat olemaan 7 milj. €. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman ennusteen mukaan lisääntyvät 1,7 %. Seurakunnan vuoden 2021 käyttötalous on toteutumassa talousarvion pääsääntöisesti mukaisesti, mutta koronarajoituksista johtuen monet toiminnat eivät ole toteutuneet ja toimintakulut ovat siksi alentuneet.

Elokuun loppuun toimintakulut olivat yhteensä 59,0 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 65,6 %. Toimintakate on 56,6 %, kun se normaalijakaumalla voisi olla 66,7 %. Toimintatuottoja lisää tonttien ja kiinteistöjen myyntitulot.

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1975 lähtien 1,25 %. Toimintasuunnitelmassa 2022-2024 ei ole tuloveroprosentin muutosta.

** Esityksen valmistelijat: talousjohtaja ja taloustoimiston toimistopäällikkö **

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa verovuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia. Kn 251 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

252 § KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄPOISTO 2021

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellä nro 20/2020 uudet seurakuntatalouksien talousohjeet.

Uudet ohjeet sisältävät mm. seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpidon ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskemisen ohjeen. Uudet poistoajat ovat oleellisesti lyhyemmät kuin aiemmat.

Ohjeissa on poistoajoille vaihteluväli, josta seurakunta itse päättää sille sopivimman poistoajan suunnitelman mukaisille poistoille. Uuteen järjestelmään liittymisen yhteydessä on tarkoitus samalla nostaa käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavien investointien summaa nostaa 5.000 eurosta 10.000 euroon.

Samalla järjestelmän yksinkertaistamiseksi taloustoimistossa on nähty hyväksi, että poistettaisiin kertapoistona kaikki ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden jäljellä oleva arvo on alle 10.000 euroa vuoden 2021 suunnitelmapoiston jälkeen.

Tehtävän lisäpoistoesityksen summa on 109.453,27 €. Maanmyyntitulot vuonna 2021 mahdollistavat lisäpoiston tekemisen ja jatkossa poistojen summa on näiden poistettavien osalta pienempi.

Liitteenä nro 252 on Järvenpään seurakunnan käyttöomaisuusyhteenveto ja oikeamman puolessa sarakkeessa taustavärillä on merkitty lisäpoistokohteen jotka ovat yhteensä 109.453,27 €.

**  Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö ** 

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan käyttöomaisuuteen tehdään vuonna 2021 lisäpoisto liitteen nro 252 mukaan siten, että poistetaan alle 10.000 € jäännösarvon omaavat käyttöomaisuushyödykkeet taseesta. Kn 252 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

253 § PERUSTOIMINTOKUVAUS / VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Liitteenä nro 253 on varhaiskasvatuksen päivitetty perustoimintokuvaus. ** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra ** Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy varhaiskasvatuksen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 253 mukaisesti. Kn 253 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 

254 § TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.10.2021

Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esityksiä tehtävien ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvauksien ja peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmä on tehnyt esityksen tehtävien muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvien tarkistuksista sekä niihin liittyvistä peruspalkkojen muutoksista. Palkkatyöryhmä on käsitellyt esityksiä 30.8.2021 liite 254a) ja 13.9.2021 liite 254b) Käsittelyssä ovat olleet tehtävänkuvauslomakkeet seuraavasti: seurakuntapastori Anne Ahon, ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin, tehtävänkuvauslomake liitteenä 254c), diakonian viranhaltijoiden peruspalkka, diakonian viranhaltijoiden kirje liitteenä 254d), perhetyönohjaaja Sari Walliuksen, tehtävänkuvauslomake liitteenä 254e) ja kasvatuksen työalajohtajan perustelut tehtävänkuvauksen päivittämiseen liitteenä 254f)

-- Valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja --

Pj:n/Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää 1.10.2021 alkaen:

a) ettei seurakuntapastori Anne Ahon tehtävän vaativuuskriteereitä eikä peruspalkkaan muuteta

b) hyväksyä ylläpitopäällikkö Janne Nordströmin tehtävänkuvauslomakkeen päivityksen siten, että vaativuuskriteeririviksi tulee 503+, 603, 603, 603, 603 ja vaativuusryhmäksi 602 sekä peruspalkaksi xxxx,xx €/kk

c) että esitys diakonian viranhaltijoiden palkkauksesta palautetaan palkkatyöryhmään lisäselvitystä varten siten, että uusi diakonian (johtava) viranhaltija on valmistelussa mukana

d) hyväksyä perhetyönohjaaja Sari Walliuksen tehtävänkuvauslomakkeen päivityksen siten, vaativuuskriteeririviksi tulee 403, 502, 501, 501, 502 ja vaativuusryhmäksi 501 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk Kn 254 §

Päätös:

Marja Noso esitti, että Anne Ahon (kohta a) tehtävänvaativuuskriteeri nostetaan vaativuusluokkaan 602. Huomioidaan vastuun vaativuuskriteerin osalta. Esitystä ei kannatettu. 

Kohta a) Esitys (Aho) on päätetty yksimielisesti pohjaesityksen mukaisesti.

Kohta b) Esitys (Nordström) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta c) Esitys (diakonian viranhaltijoiden palkkaus) hyväksyttiin yksimielisesti muutetun pohjaesityksen mukaisesti.

Kohta d) Esitys (Wallius) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

 

255 § TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET 22/2021

Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 22/2021 liite Kirkon säädöskokoelma 149-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

2. JÄSENKEHITYSTILASTO Liite 255 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 9.9.2021

Lisätalousarvio 2021

– Sairaala- ja hoivakotityön kustannuspaikan liittäminen diakonian kustannuspaikkaan
– Toimintasuunnitelmat 2022
– Talousarviot 2022
– Tiedoksi
– Muut mahdolliset asiat

Kiinteistöjohtokunta 14.9.2021
Hautausmaakatselmus
– Investointisuunnitelmat 2022-2024
– Talousarvioehdotukset 2022 ja toimintasuunnitelmat 2022 – 2024
- Kaukotien hoito seurakunnan alueella
– Tiedoksi
– Muut asiat

Kasvatusjohtokunta 8.9.2021
Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2022
– Varhaiskasvatuksen perustoimintokuvauksen päivitys
– erityisnuorisotyön määräaikaisen viran perustaminen
- Muut mahdolliset asiat
- Tiedoksi

Julistusjohtokunta 15.9.2021
Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelma 2022
– Pentti Marttilan valtuustoaloite
- Muut esille tulevat asiat
- Tiedoksi -
- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri --

Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 255 § Päätös:

Merkitään tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
 

256 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Itsenäisyyspäivä Kn 256
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

257 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

258 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

259 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2022 ALKAEN

Kirkkohallituksen yleiskirjeellä nro 20/2020 tuli uudet seurakuntatalouksien talousohjeet.

Aiempi seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeistus oli laadittu pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta sitten. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lainsäädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin.

Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa.

Kirkon palvelukeskus Kipa aloitti toiminta vuonna 2012, jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös).

Uudessa ohjeessa Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka kukin hanke aktivoidaan erikseen ja sille lasketaan poisto.

Järvenpäässä poistoajat ovat olleet vuodesta 1999 käytössä ja viime vuosina on käytetty peruskorjauksissa aiempaa lyhyempiä mutta kirkkohallituksen suosituksen mukaiseen välykseen sisältyneitä poistoaikoja.

Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 25a). Liitteessä nro 25b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

**  Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja ** 

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:

1) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2021 alkaen on 10 000 €
2) Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.
3) Poistoajat ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojenlaskeminen mukainen ja siitä käytössä on liitteessä nro 25b) oikeanpuolessa sarakkeessa olevat Järvenpään seurakunnan vuodet

Kn 25 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti Keskustelun aikana Pekka Luuk teki esityksen, että poistoajoissa noudatetaan suosituksen mukaisia maksimiaikoja muiden, kuin kirkon osalta. Esitystä ei kannatettu.

Kv 10 § Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 10a).

Liitteessä nro 10b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

Kv 10 § Päätös:

Pekka Luuk teki esityksen asian palauttamisesta kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.

Maija-Liisa Pyykkönen kannatti tehtyä ehdotusta.

Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.

**** Kn § 259 Poistoaikojen ja poistosuunnitelman valmistelussa on huomioitu seurakunnan poistosuunnitelman yksinkertaistaminen ja seurakunnan talouden kestävyys pitkällä aikavälillä kiinteistökannan hyvän kunnon ylläpitämisessä niin, ettei korjausvelkaa synny. Poistosuunnitelman yksinkertaistamiseksi on tehty erillinen esitys kertapoistosta pienille alle 10 000 € tase-erille ja että jatkossa aktivointirajaa nostetaan 10 000 €:on.

Uudessa esitettävässä poistosuunnitelmassa kirkkohallituksen uuden suosituksen pisimmät poistoajat otetaan 1.1.2022 alkaen käyttöön kaikissa uusissa käyttöomaisuuden tase-erissä. Lisäksi eräiden vanhan poistosuunnitelman pisimpien poistoaikojen tase-erät otetaan 1.1.2022 alkaen uuden poistosuunnitelman piiriin niin, että tasearvolle lasketaan alkuperäisestä arvosta ja uudella poistoajalla (merkitty keltaisella) poistosuunnitelma (eli poistoaika lyhenee). Lopuille tase-erille käytetään vanhan poistosuunnitelman mukaista poistoaikaa ja ne poistuvat aikanaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, jonka jälkeen uusi poistosuunnitelma on kokonaan käytössä.

Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 259a).

Liitteessä nro 259b) on kirkkohallituksen suositus uusiksi poistoajoiksi.
Liitteenä nro 259c) esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2022 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.


Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:

1) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2022 alkaen on 10 000 €

2) Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.

3) Poistoajat uusille tase-erille ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen mukainen soveltaen pisimpiä poistoaikoja.

4) Poistoajat vanhoille tase-erille ovat 1.1.2022 alkaen liitteessä nro 259c) oikeanpuoleisissa sarakkeissa punaisella merkityt ja sovellettavat uudet poistoajat ovat keltaisella pohjalla omassa sarakkeessaan.. Kn 259 Päätös: Esitys kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

260 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 260 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

261 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 261 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.40.