JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                         PÖYTÄKIRJA 13/2023

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA: Tiistai 19.9.2023 klo 18.00

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

    §    Liite    Asia

230 §                   KOKOUKSEN AVAUS

231 §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

232 §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

233 §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

234 § (liite)         HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

235 § (liite)         HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖ

236 § (liite)         HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

237 §                   TYKYRAHAOIKEUDEN PERUSTEIDEN MUUTOS

238 § (liite)         MA. DIAKONIAN VIRANHALTIJA PIA VALOSEN SIVUTOIMILUPA

239 §                  PERIAATEPÄÄTÖS HARKINNANVARAISESTA SAIRAUSLOMA-AJAN PALKASTA

240 § (liite)         KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

241 §                   MA. DIAKONIAN VIRANHALTIJA SANNI KIRJAVAISEN IRTISANOUTUMINEN 

242 § (liite)        DIAKONIAN VIRANHALTIJA MIRKA ROTOLA-PUKKILAN MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

243 § (liite)        MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN TÄYTTÄMINEN

244 § (liite)         MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

245 §                   KIRKKOKONTISTA LUOPUMINEN KÄVELYKADULLA

246 § (liite)         TIEDOKSI

247 §                   MUUT ASIAT

248 § (liite)         LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2024

249§ (liite)          SAUNAKALLION OSTOSKESKUS OY SEURAKUNNAN TOIMENPITEET

250 §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET

251 §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Kekäläinen    Arvi                                  
Koivisto        Mikael
Koivisto        Vesa, pj.
Koskinen       Jonna 
Kosonen        Marja
Kuusisto        Tuija  (poistui kokouksesta §249 ajaksi)
Lappalainen  Esko (poistui kokouksesta §249 ajaksi)
Luuk             Ida
Luuk             Pekka, vpj.
Noso             Marja 
Oksanen        Kaija

Muut osallistujat

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (poistui kokouksesta ennen §249 käsittelyä)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Aino Luhtasela, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen              

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla: www.jarvenpaanseurakunta.fi  22.9. – 14.10.2023

230 § KOKOUKSEN AVAUS             

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

Alkuhartauden pitää Arvi Kekäläinen. Laulettiin virsi 462.

231 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsui koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu jakeluna 15.9.2023.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 231 § Päätös:

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

232 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Mikael Koivisto.

Kn 232 § Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaisesti.

233 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin ja pykälänumeromuutoksin

                                   248 § LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2024

                                  249 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

                                  250 §KOKOUKSEN PÄÄTÖS                     

Kn 233 § Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

234 § HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

KJK 30§      

1.7.2023 voimaan tuleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaiset hautaustoimen malliohjesääntö ja hautainhoitorahaston mallisäännöt on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 31.5.2023 ja julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 20/2023. Ne on tarkoitettu malleiksi, joiden pohjalta seurakuntataloudet voivat paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaan laatia omat ohjesääntönsä. Uusissa malleissa päällekkäistä sääntelyä on vähennetty ja etenkin perusteluosioissa ilmaistuja soveltamisohjeita on täsmennetty.

Hautaustoimen henkilöstö on valmistellut hautaustoimen ohjesääntöä kirkkohallituksen mallin pohjalta huomioiden paikalliset käytännöt ja tarpeet. Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyy seurakunnassa kirkkovaltuusto, eikä sitä enää tarvitse alistaa vahvistettavaksi tuomiokapituliin.                     

Tj:n esitys:  

Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 30 olevan esityksen hautaustoimen ohjesäännöksi.

KJK § 30      Päätös:        

Hyväksyttiin yksimielisesti.

- - -

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 234 olevan esityksen hautaustoimen ohjesäännöksi.

Kn 234 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

235 § HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖ

KJK 31 §      Kirkkolain 3 luvun 33 §:n mukaan seurakunta voi tehdä hautaoikeuden haltijan kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, että seurakunta ottaa korvauksesta vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi myös sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon. Hautainhoitorahasto ei ole välttämätön.

Seurakunnalla, jolla on hautainhoitorahasto, kirkkolainsäädännön uudistus edellyttää hautainhoitorahaston sääntöjen päivittämistä. Kirkkohallitus on laatinut mallin päivittämisen tueksi (yleiskirje nro 20/2023). Hautaustoimen henkilöstö on valmistellut uutta hautainhoitorahaston sääntöä. Nykyinen hautainhoitorahaston sääntö on vahvistettu kirkkovaltuustossa 9.4.1958 § 11.                                           

Tj:n esitys:  

Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 31 olevan asiakirjan hautainhoitorahaston säännöksi.        

KJK 31 §      Päätös:        

Hyväksyttiin yksimielisesti.

- - -

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 235 olevan asiakirjan hautainhoitorahaston säännöksi.

Kn § 235       Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

236 §  HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

KJK 32 §     

Kirkkojärjestyksen (57§:2mom) mukaan hautausmaan käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon hautausmaan eri aikoina perustettujen osien ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot. Käyttösuunnitelmaan sisältyy:

1) hautausmaakaavan sanallinen selitys;

2) määräykset hautausmaan tai sen osan käytöstä yhteen tai useampaan hautaussyvyyteen;

3) määräykset hautaosastojen käyttöönottojärjestyksestä;

4) hautausmaan käytön rajoitukset.

Hautaustoimen henkilöstö on valmistelut uuden käyttösuunnitelman hautausmaalle, joka on liitteenä 32. Edellisen kerran käyttösuunnitelma on päivitetty kirkkovaltuuston päätöksellä 11.2.2020 § 8 ja vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa 17.3.2020. Uuden kirkkolainsäädännön mukaisia asiakirjoja ei enää alisteta.

Tj:n esitys:  

Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 32 olevan esityksen Järvenpään hautausmaan käyttösuunnitelmaksi.

KJK § 32      Päätös:        

Hyväksyttiin yksimielisesti.

- - -

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksy liitteenä 236 olevan esityksen Järvenpään hautausmaan käyttösuunnitelmaksi.

Kn § 236       Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

237 § TYKYRAHAOIKEUDEN PERUSTEIDEN MUUTOS

Kn 237 §      

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 23.5.2023 § 37 päättänyt esittää, että Smartum oikeuden ohjeistusta korjattaisiin 1.1.2024 alkaen, siten että vähintään 6 täyttä kuukautta kyseisenä vuonna työssä ollut saa laskukaavan mukaan puolet Smartum seteleistä laskukaava 200 €:12 x palveluskuukaudet ja virkavapaana olleille sama käytäntö laskukaavaa käyttäen (pois maininta edellisen vuoden työajasta).

Kirkkoneuvosto on viimeksi 20.11.2012 § 302 päättänyt, että henkilökunnan työkyvyn ylläpitämiseksi annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoimiselle henkilökunnalle 200 €/vuosi ja niille, joiden työ/virkasuhde ei täytä päätoimisuuden rajaa 100 €/vuosi. Ehtona liikunta- ja kulttuuriseteleiden saamiselle on, että henkilön virka/työsuhde on tarkoitettu kestämään yli 9 kuukautta ao. vuonna tai, jos henkilö on ollut edellisen vuoden koko vuoden töissä, hän voi saada ém. seteleitä alle 9 kk työsuhteesta ao. kuukausimäärällä jaollisen summan, jonka on ollut töissä per 9 kk.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteistyötoimikunnan esityksen 1.1.2024 alkaen niin, että henkilökunnasta tykyrahaan oikeutettuja ovat päätoimiset (200 €/v) ja alle päätoimisuuden rajan olevat työ/virkasuhteiset (100 €), kun he ovat vähintään 6 täyttä kuukautta kyseisenä vuonna työssä. Mikäli hän ei ole koko vuotta töissä hänelle myönnetään tykyrahaoikeutta laskukaavalla 200 € tai 100 € jaettuna 12:sta x palveluskuukaudet. Sama laskentakaava koskee virkavapaana olleita.

Kn § 237       Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

238 § MA. DIAKONIAN VIRANHALTIJA PIA VALOSEN SIVUTOIMILUPA

---

Pia Valonen on anonut 21.8.2023 sivutoimilupaa, joka koskee Step-opistolla tehtävää sivutoimista työsopimusta lähihoitajien ammatillisena opettajana. Opetustyötä olisi noin 30h/kuukaudessa. Suuri osa opetuksestani ajoittuu iltoihin.

Pia Valonen hakee sivutoimilupaa ajalle 11.9.2023 - 31.7. 2024 saakka. Pia Valosella on aiemmin (KN 31.3.2022 § 87) myönnetty sivutoimilupa koskien työskentelyä perheoikeudellista yksikköä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024. Anomuksessaan hän ilmoittaa, ettei ko. sivutoimilupa ole enää ajankohtainen. Anomus liitteenä nro 225.

Diakonian viranhaltijan (johtava) tehtävissä sijaistava Mirka Rotola-Pukkila on puoltanut lausunnossaan sivutoimilupaa.

LAUSUNTO PIA VALOSEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUSTA VARTEN

Pia Valonen anoo sivutoimilupaa 11.9.2023-31.7.2024 ammatillisena opettajana STEP-opistossa toimimista varten. Kuten Valonen on anomuksessaan todennut, sivutoimi vaatisi vain satunnaisia virkavapaapäiviä ja toisaalta sivutoimen hoitaminen antaisi Valoselle kokemusta opettamisesta ja prosesseista, joista on myös diakoniatyön ja sen kehittämisen kannalta hyötyä.

Edellä mainituin perustein puollan Pia Valosen sivutoimilupa-anomusta.

Järvenpäässä 29.8.2023

Mirka Rotola-Pukkila

johtava diakonian viranhaltija, vs.

Sivutoimiluvasta säädetään Laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 4:27 §.

27 §

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.                                           

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

 1.  myöntää Pia Valoselle sivutoimiluvan ajalle 11.9.2023 – 31.7.2024.
 2. peruuttaa Pia Valosen anomuksessaan (liite nro 225) ilmoittamin perustein aiemmin myönnetyn sivutoimiluvan (KN 31.3.2022 § 87)

 Kn 224 § Päätös:

Päätettiin palauttaa valmisteluun sivutoimen tarkemman määrittelyn saamiseksi.

---

Kn 238 §      

Pia Valonen on toimittanut tarkennetun sivutoimilupa-anomuksen. Tarkennetussa anomuksessa on määritelty selkeämmin sivutoimen järjestelyt ajallisesti ja sen hoitamisen edellyttämien virkavapaapäivien määrä. Anomus on liitteenä nro 224.

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra, vs. diakonian viranhaltija (johtava)

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

 1.  myöntää Pia Valoselle sivutoimiluvan ajalle 11.9.2023 – 31.7.2024.
 2. peruuttaa Pia Valosen aiemmassa anomuksessaan (liite nro 225) ilmoittamin perustein aiemmin myönnetyn sivutoimiluvan (KN 31.3.2022 § 87)

Kn 238 § Päätös:

Päätettiin esityksen ( kohdat 1 ja 2) mukaisesti.

239 §  PERIAATEPÄÄTÖS HARKINNANVARAISESTA SAIRAUSLOMA-AJAN PALKASTA

KirVESTES:n 57 § mukaan sairausajan palkkaa maksetaan seuraavasti:

1 mom. Sairausajan palkan määrä ja kesto

Jos palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen sairausajan alkamista kestänyt vähintään 60 kalenteripäivää, viranhaltijalla/työntekijällä on

oikeus saada sairausajalta palkkaa kalenterivuoden aikana seuraavasti:

1) varsinainen palkka yhteensä 60 ensimmäiseltä kalenteripäivältä;

2) sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta yhteensä 120 kalenteripäivän ajan;

3) tämän jälkeen palkanmaksu päättyy, jollei harkinnan perusteella päätetä jatkaa palkanmaksua. Harkinnan perusteella palkanmaksua voidaan maksaa enintään puolet (1/2) varsinaisesta palkasta enintään 185 kalenteripäivän ajalta.

Soveltamisohje:

Sairausaika voi olla yhdenjaksoista tai sairausjaksoja voi olla vuodessa useita erillisiä. Molemmissa tapauksissa kalenterivuoden järjestyksessään ensimmäiseltä 60

sairauspäivältä maksetaan varsinainen palkka ja sen jälkeen 2/3 palkka enintään

120 kalenteripäivältä. Tämän jälkeen sairausajan palkan maksaminen lakkaa, jollei

työnantaja päätä harkinnan perusteella jatkaa enintään 185 päivän määräajaksi

1/2 palkan maksamista.

Silloin, kun sairaus jatkuu keskeytyksittä vuoden vaihteen yli toisen kalenterivuoden puolelle, palkan suuruus määritellään kummankin vuoden puolella erikseen.

Jos ensimmäisen vuoden puolella sairausajan palkka on jo maksettu vähennettynä tai palkanmaksu on ehtinyt keskeytyä kokonaan, toisen vuoden alusta palkka

maksetaan jälleen täyden palkan mukaisesti 60 kalenteripäivältä ja sen jälkeen 2/3

palkkaa enintään 120 kalenteripäivää.

Pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä palkanmaksu voi keskeytyä sairauden toisena vuotena edellä sanottua aiemmin, jos sairaus on kestänyt yhdenjaksoisesti

365 kalenteripäivää.

Seurakunnassa on lokakuussa tulossa tilanne, jossa työntekijällä tulee täyteen 180 sairauslomapäivää (60 pv palkallista + 120 pv 2/3 palkalla). Harkinnanvaraisesta palkkauksesta päättää kirkkoneuvosto.

**   

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**  

 Tj:n esitys:  Kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen maksetaanko työntekijöille/viranhaltijoille KirVESTES:n 57§ 1 mom 3 kohdan mahdollistamaa harkinnanvaraista 1/2 palkkaa ja miltä ajalta.

Kn 218 § Päätös: 

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian valmisteluun yksimielisesti.

- - -  

Kn 239 §    

Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, mikäli työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa omavastuuajan jälkeen. Kela laskee päivärahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Sairauspäiväraha määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos työkyvyttömyys esim. alkaa vuonna 2022, sairauspäivärahan määrä lasketaan vuoden 2020 verotettujen työtulojen mukaan. Kelan sairauspäiväraha on n. 70 % palkan suuruudesta. Kela maksaa korvauksen aina työnantajalle, oli työntekijän palkka alentunut jo tai ei.

Työntekijälle maksettava puoli palkkaa on edullisempi kuin se, että hän on kokonaan Kelan sairauspäivärahalla. Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha-aika kartuttaa työeläkettä. Eläkettä laskettaessa otetaan huomioon 62 prosenttia siitä ansiosta, josta sairauspäiväraha on määräytynyt. Sairauspäivärahan perusteella eläkettä karttuu vuositasolla 1,5 %.

Taloudellinen vaikutus seurakunnalle riippuu työntekijän palkasta. Seurakunnan tällä hetkellä korkeimman palkan mukaan kustannus 6 kuukaudelta olisi 19.656 €, jonka lisäksi henkilöstösivukulut olisivat 24 % eli koko summa on n. 24.373 €. Kelakorvaus 70% maksetaan vain palkasta, joten Kela-korvaus on n. 56,5 % koko summasta mikä on n. 13.760 €. Seurakunnan osuudeksi jäisi n. 10.613 €.

Alimpien vakituisten henkilöiden kohdalla 6 kuukauden palkkakustannus olisi n. 6.861 €, jonka lisäksi henkilöstösivukulut olisivat 24 % eli koko summa n. 8.507 €. Kelakorvaussumma olisi n. 4.807 €. Seurakunnan osuus olisi n. 3.700 €.

  **   

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**  

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen,  että seurakunnan vakituisille työntekijöille/viranhaltijoille maksetaan KirVESTES:n 57§ 1 mom 3 kohdan mahdollistamaa harkinnanvaraista 1/2 palkkaa maksimissaan kuuden kuukauden ajalta henkilön ollessa sairauslomalla.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan tekemään edellä olevan periaatepäätöksen pohjalta yksittäiset päätökset harkinnanvaraisesta ½ palkasta sairausloma-ajoilta.

Kn 239 § Päätös: 

Talousjohtajan muutosesityksen mukaan päätettiin palauttaa esitys valmisteluun.

240 § KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on 22.8.2023 § 193 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi kirjanpitäjän toimen, jonka tarkistettu tehtävänkuvaus hyväksyttiin samalla. Kirjanpitäjän toimeen vaatimuksena on liiketalouden perustutkinto merkonomi, opistomerkonomin, datanomin, tradenomin tai muu vastaava tutkinto ja riittävä käytännön kokemus em. tehtävistä. Eduksi luetaan SAP-osaaminen.

Määräaikaan 8.9.2023 klo 12 mennessä tuli 27 hakemusta. Yhteenvetona hakijoista on hakemukset ja CV:t liitteenä nro 240. Ne ovat myös kirkkoneuvoston TEAMS tiedostoissa. Hakijoista valittiin 5 henkilöä haastatteluun: Nina Jousi, Miia Nisunen, Kristiina Rouvinen, Kati Könönen ja Leena Karppinen. Haastattelut pidettiin 14.9.2023. Hakemuksista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kuvan perusteella haastatteluryhmä asetti hakijoista parhaimmiksi Nina Jousen ja Leena Karppisen.

Kirkkoneuvosto valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat taloustoimiston toimistopäällikkö, talousjohtaja ja luottamushenkilöistä Mirja Vakkuri.

Valmistelu ja lisätiedot: toimistopäällikkö ja talousjohtaja

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita kirjanpitäjän toimeen 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan vuoden 2023 aikana Nina Jousen
 2. että varasijalle Jousen kieltäytymisensä varalle valitaan Leena Karppinen,
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää seurakunnan rekrytointiohjeessa vaadittu seurakunnan työterveyshuollon antama terveydentilaa koskeva selvitys,
 4. että, toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 5. että, toimen ns. virkapaikkana on Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat seurakunnan kirjanpitotehtävät, tilinpäätöksen laatimiseen osallistuminen, osto- ja myyntireskontran tehtäviä, maksuliikenteen ja laskutuksen tehtäviä, kolehti- ja muita rahankeräys/tilitys tehtäviä ja asiakaspalvelu. Toimessa tulee sijaistaa palkkasihteerin tehtävissä.
 7. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka (sisältäen Järvenpäälisän) on 2693,06 euroa/kk . Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
 8. että, toimi on kokoaikainen, jossa noudatetaan toimistotyöaikaa, jonka täysi viikoittainen työaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia ja
 9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 240 § Päätös:   

Päätettiiin esityksen mukaisesti kohdat 1-9.

241 § MA. DIAKONIAN VIRANHALTIJA SANNI KIRJAVAISEN IRTISANOUTUMINEN

Ma. diakonian viranhaltija Sanni Kirjavainen on lähettänyt sähköpostilla 10.9.2023 irtisanoutumisilmoituksensa kirkkoherralle, jossa hän irtisanoo työsuhteesta siten, että työsuhteen viimeinen päivä on 24.9.2023. Sanni Kirjavainen on aloittanut seurakunnassamme palveluksessa 1.6.2022.

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 8:54§:  

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta;

 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron ma. diakonian virasta Sanni Kirjavaiselle 24.9.2023 alkaen.

Kn 241 § Päätös:              

Päätettiin esityksen mukaisesti.

242 § DIAKONIAN VIRANHALTIJA MIRKA ROTOLA-PUKKILAN MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

Diakonian viranhaltija Mirka Rotola-Pukkila on on kirkkoherran päätöksellä hoitanut diakonian viranhaltija (johtava) tehtäviä sijaisena 19.8.2023 alkaen. Aiemmassa 241 §:ssä on käsitelty vs. johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitaneen Sanni Kirjavaisen irtisanoutuminen 24.9.2023 alkaen. Mirka Rotola-Pukkilan tehtävänkuvaus on päivitetty sisältämään diakonian viranhaltija (johtava) tehtävät 14.3.2024 saakka, johon asti virkaa hoitaneella Leena Kervisellä on virkavapaata.

Osaamisen kohdassa Mirka Rotola-Pukkilalle esitetään +-merkintää, joka on hyväksytty mm. JET-koulutuksesta, pastoraalitutkinnosta, pianodiplomista ja tohtorin tutkinnosta. +-merkinnän vaikutus palkkaan on 20 €/kk. Mirka Rotola-Pukkilalla on suoritettuna DIAK:in YAMK-tutkinto, jonka voidaan katsoa vastaavan em. lisätutkintoja. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 242.

--

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä diakonian viranhaltija Mirka Rotola-Pukkilan määräaikaisen tehtävänkuvauksen (liitteenä nro 242) ajalle 19.8.2023-14.3.2024 ja peruspalkaksi 3380,53 €/kk (sisältäen Järvenpäälisän).

Kn 242 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 243 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN TÄYTTÄMINEN

-------

Djk § 21       LAUSUNTO MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN JATKOSTA

-----

293 §             DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JA VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 § 200 anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” – projektiin 56 610 euroa. Projektia varten perustettiin projektivirka kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021 § 52.

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt, ettei seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta myönnetä Järvenpään seurakunnalle.

Diakonin viranhaltija Heli Bergholmille on myönnetty osa-aikaista (60 %) virkavapaata 1.11.2021 alkaen omasta virastaan. Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan lausunnassa virkavapautta koskien esitetään, että vapautuvalle 60 % osalle diakonian virkaa rekrytoidaan sijainen.

Tilanteessa, jossa diakonian projektille ei saatu ollenkaan anottua avustusta, on syytä sopeuttaa projektin toteuttamisen laajuus määrärahoihin. Rekrytoinnin kannalta toimiva ratkaisu olisi yhdistää vapautunut 60 % sijaisuus ja vastaperustettu diakonian projektivirka siten, että projektivirkaa hoidettaisiin 40 %:lla. Tällöin saataisiin kokoaikainen määräaikainen virka ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Tällaisesta määräaikaisesta virasta on kiinnostunut tällä hetkellä diakoniatyössä sijaisuutta tekevä Pia Valonen. Johtavan diakonianviranhaltijan tehtäviä sijaistava Anu Sorjonen esittää hänen valitsemistaan suoraan määräaikaiseen virkaan.

Määräaikaista virkaa koskien on laadittu tehtävänkuvaus, joka on liitteenä nro 293.

Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää:

Kirkkoneuvosto 19.9.2023 § 243

 1. valita määräaikaiseen diakonian virkaan Pia Valosen 1.1.2022 – 31.12.2023.
 2. että Pia Valosen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista
 3. että ma. diakonian virassa virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että ma. diakonian virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)
 • diakonien keskinäisen työnjaon perusteella toiminta Jampan aluetiimissä
 • Seurakunnan yhdyshenkilönä mukana Yhdessä katettu – hankkeessa kehittämässä hävikkiruoan hyödyntämistä monipuolisesti
 • RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen
 • että ma. diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on 2516,44 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 1. että ma. virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 2. viran määräaikaisuus perustuu sijaisuuteen ja työn projektiluonteisuuteen

Kn 293 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kirkkovaltuuston vuosiksi 2022–2023 perustama projektivirka on päättymässä kuluvan vuoden 2023 lopussa. Projektivirka oli jatkoa henkilöstöstrategian hyväksymisen yhteydessä perustettuun diakonian projektivirkaan vuosiksi 2019–2021. Projektissa oli pääsisältönä ollut hävikkiruokatoiminta ja Rari-talousneuvonta.

Kirkkovaltuuston perustamaa projektivirkaa on hoidettu kirkkoneuvoston 16.11.2021 § 293 päätöksen mukaisesti siten, että                                          diakoni Pia Valonen valittiin määräaikaiseen diakonian virkaan. Viran sisältönä oli sekä yhden diakonin osa-aikaisen (60 %) virkavapaan sijaistaminen, että projektiviran hoitaminen 40%:lla. Näin projektiviran toteuttamisen laajuus myös sopeutettiin tilanteeseen, jossa siihen ei oltu saatu Kirkkohallitukselta ollenkaan anottuja avustusvaroja.

Osa-aikainen diakonian virkavapaa jatkuu ma. diakonian projektiviran päättyessä 31.12.2023. Edelleen on tarve myös jatkaa projektiviran sisältönä olleita tehtäviä, jotka ovat listattuna kirkkoneuvoston päätöksessä 16.11.2021. Niiden osalta on tapahtunut se muutos, että projektin tehtävistä RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen on siirtynyt johtavalle diakonin viranhaltijalle. Vastaavasti Jampan aluetyön ja yleisen diakoniatyön osuus on kasvanut ma. diakonian projektivirassa.

Määräaikaisen diakonian viran toimenkuva

Määräaikaisen diakonian viran tehtävään on kuulunut diakoninen aluetyö Jampan kaupunginosan alueella. Tilastojen mukaan huono-osaisuus (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaiden osalta) on suurinta Jampan kaupunginosan alueella. Jampan alueella on tarvetta diakoniatyölle. On tärkeä tukea osallisuutta ja jatkaa seurakunnan toimintaa Jampan alueella viime vuonna sattuneen tulipalon jälkeenkin. Määräaikaisen diakonian viran tehtäviin on kuulunut myös Yhdessä katettu -verkoston yhteyshenkilönä toimiminen. Yhdessä katettu -verkoston kautta saatua lahjoitusruokaa hyödynnetään muun muassa Jampan ruokajaossa, Jampan aamukaffeilla sekä diakoniavastaanotoilla.

Määräaikaiseen diakonian virkaan kuuluu laaja-alaista verkostoyhteistyötä ja vaikuttamistyötä. Lisäksi määräaikaiseen virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille kuuluvaa asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä.

Määräaikaisessa (100 %) diakonian virassa 40 % on varattu Jampan alueella tehtävälle aluetyölle ja Yhdessä katettu -verkostoyhteistyölle yleisen diakoniatyön lisäksi. 60 % osuus määräaikaisesta virasta tulee toisesta diakonian virasta, jossa viranhaltija tekee 40 % työaikaa. Esitetään, että määräaikaista diakonian virkaa jatketaan viiden vuoden ajan 1.1.2024-31.12.2028.

ESITYS:  

Hyväksytään esitys ja esitetään kirkkoneuvostolle, että määräaikaista (100 %) diakonian virkaa jatketaan viiden vuoden ajan 1.1.2024-31.12.2028. Viran vaativuusryhmä on 503.

Djk § 21       Päätös:        

Päätettiin esityksen mukaisesti ja esitetään kirkkoneuvostolle se.

Diakoniajohtokunta näkee tarpeelliseksi uuden vakinaisen diakonian viran perustamisen.

---

Diakoniajohtokunnan esittämä määräaikaisen (100 %) diakonian viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 151.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

***

Pj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se jatkaa ajalle 1.12.2021–31.12.2023 perustettua määräaikaisen diakonian virkaa ajalla 1.1.2024–31.12.2028 tehtäviin, jotka ovat mainittu viran tehtävänkuvauksessa (liite nro 151),
 2. määräaikaisuuden perusteena on viran sisältämä toisen viran osittainen (60 %) sijaistaminen ja osan tehtävistä projektiluonteisuus.

Kn 151 § Päätös:               

Päätettiin kohdat 1–2 esityksen mukaisesti.

***

Kv § 36 Määräaikaisen diakonian viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 36.

Kv 36 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Diakonian viranhaltija (vs. johtava) Mirka Rotola-Pukkila on antanut lausuntonsa viran täyttämistä koskien:        

Esitän diakoni Pia Valosen valitsemista suoraan määräaikaiseen diakonian virkaan 1.1.2024-31.12.2028. Valonen on kiinnostunut määräaikaisen viran hoitamisen jatkamisesta. Hän on hoitanut tehtävää 1.1.2022 alkaen erittäin ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti, ja hän on ollut aktiivisesti mukana sekä Jampan aluetyön että Yhdessä Katettu -verkoston työryhmissä, työtä kokonaisvaltaisesti kehittäen. Valosen tuntemus Järvenpään seurakunnan diakoniatyöstä sekä kyseisen tehtävän sisällöstä ja sen kehittämisestä ovat mielestäni painavia perusteita hänen suoraan valitsemiselleen. Diakoniatiimissä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut paljon henkilöstömuutoksia, joten näen tarpeellisena, että määräaikaisessa virassa jatkaisi sitä hoitanut Valonen, eikä määräaikaista virkaa laitettaisi avoimeen hakuun.

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 1.9.2023 käsitellyt asiaa ja todennut seuraavaa:

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että siirretään nykyinen kaksi vuotta tehtävää sijaisena hoitanut henkilö viiden vuoden projektivirkaan. Siirtoa puoltaa työalan esihenkilö ja Jampan työn edustajat ja esittelijä.

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:8 §:

Julkinen hakumenettely ja siitä poikkeaminen

---

Julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, jos:

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

                                           -----

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, vs. diakonian viranhaltija (johtava)

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita määräaikaiseen diakonian virkaan Pia Valosen 1.1.2024 – 31.12.2028.
 2. että Pia Valosen ei ole tarpeen esittää Lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:13 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on työskennellyt Järvenpään seurakunnassa yhtäjaksoisesti 3.5.2021 alkaen
 3. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 4. että ma. diakonian virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)
 • diakonien keskinäisen työnjaon perusteella toiminta Jampan aluetiimissä
 • Seurakunnan yhdyshenkilönä mukana Yhdessä katettu – hankkeessa kehittämässä hävikkiruoan hyödyntämistä monipuolisesti
 • RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen
 1. että ma. diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2825,09 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että ma. virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3. viran määräaikaisuus perustuu sijaisuuteen ja työn projektiluonteisuuteen

Kn 243 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kohdat 1-7.

§ 244 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 30.5.2023 § 36 määräaikaisen diakonian viran ajalle 1.9.2022 - 28.2.2026. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.6.2022 § 175 ma. virkaan Sanni Kirjavaisen.

Sanni Kirjavainen on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen virassaolopäivä on 24.9.2023 (Kirkkoneuvosto 19.9.2023 § 241).

Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 244.

Diakonian viranhaltija (vs. johtava) Mirka Rotola-Pukkila on antanut lausuntonsa viran täyttämistä koskien:            

Esitän diakonissa Mervi Salmisen valitsemista suoraan määräaikaiseen diakonian virkaan 15.3.2024 - 30.6.2026. Salminen on kiinnostunut määräaikaisen viran hoitamisen jatkamisesta. Hän on hoitanut diakoniseen vanhustyöhön painottuvaa tehtävää 11.4.2023 alkaen erittäin ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti. Salmisen tuntemus Järvenpään seurakunnan diakoniatyöstä, vanhustyön verkostoista sekä kyseisen tehtävän sisällöstä ja sen kehittämisestä ovat mielestäni painavia perusteita hänen suoraan valitsemiselleen. Diakoniatiimissä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut paljon henkilöstömuutoksia, joten näen tarpeellisena, että määräaikaisessa virassa jatkaisi sitä hoitanut Salminen, eikä määräaikaista virkaa laitettaisi avoimeen hakuun.

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 15.9.2023 käsitellyt asiaa ja todennut seuraavaa:

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä puoltaa diakonian esihenkilön näkemystä ja esittää kirkkoneuvostolle, että diakoni Mervi Salminen valitaan diakonian määräaikaista virkaa 15.3.2024 -30.6.2026.

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:8 §:

Julkinen hakumenettely ja siitä poikkeaminen

---

Julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, jos:

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

                                           ---

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, vs. diakonian viranhaltija (johtava)

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita määräaikaiseen diakonian virkaan Mervi Salmisen 15.3.2024 – 28.2.2026.
 2. että Mervi Salmisen ei ole tarpeen esittää Lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:13 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on työskennellyt Järvenpään seurakunnassa 11.4.2023 alkaen
 3. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 4. että ma. diakonian virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • Asiakas- ja vastaanottotyö, kriisityö.
 • Ikääntyneiden ja heidän läheistensä sekä omaishoitajien parissa tehtävä, tavoittava työ.
 • Kokoava toiminta: määräaikaiset tai jatkuvat ryhmät, yksittäiset tapahtumat, retket ja leirit.
 • Omaan tehtäväalaan liittyvän viestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.
 • Laaja-alainen verkostoyhteistyö.
 • Yhteistyö oman tehtäväalan vapaaehtoisten kanssa.
 1. että ma. diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2825,09 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että ma. virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3.  viran määräaikaisuus perustuu viran projektiluonteisuuteen.

Kn 244 § Päätös:             

Päätettiin esityksen mukaisesti kohdat 1-7.

245 § KIRKKOKONTISTA LUOPUMINEN KÄVELYKADULLA

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on Muu seurakuntatyö kustannuspaikalla todettu vuotta 2023 koskien: ”Kiinteistöstrategian mukaista pop-up tyyppistä toimintaa varten Jannen kirkkokontin muodossa kävelykadulla varataan kontin vuokrakuluihin 6500 euroa.”

Vuoden 2023 tavoitteissa on todettu:

”Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa sekä toteuttamassa toimintaa Jannen kirkkokontilla kävelykadulla erityisesti palkkaamalla tätä tarkoitusta varten nuoria kesätyöntekijöitä.”

Vuoden 2024-2025 tavoitteissa on mainittu:

”Jannen kirkkokontilla toteutettava toiminta, mikäli kirkkokontin vuokrasopimusta kävelykadulla voidaan jatkaa. ”

Kesällä 2023 tavoitteiden mukaisesti kirkkokontilla tapahtuvaa toimintaa varten oli palkattuna 50% virkasuhteeseen diakoni Keijo Ruuskanen ja useita nuoria kesätyöntekijöitä. Päivystys ja toiminta kontilla tavoitti runsaasti ihmisiä kävelykadulla ja päivystys antoi mahdollisuuden sielunhoidollisiin keskusteluihin ja eteenpäin ohjaamiseen avuntarvitsijoille.

Kirkkokontille on kuitenkin koettu haastavaksi järjestää läsnäoloa ja päivystystä muutoin kuin erikseen palkattuna. Kontin sisustaminen on vaatinut myös runsaasti henkilöresurssia sisustuksen vaihtuessa kohtuullisen usein. Kontti sitoo myös pop-up tyyppisen läsnäolon yhteen paikkaan, koska kontti ei juurikaan ole liikuteltavissa eri puolelle kaupunkia ilman suuria kustannuksia.

Strategian seurantatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 8.9.2023 ja kirjasi uudesta strategiasta nousevina asioina:

 • uudet avaukset, pop up -toiminta ja läsnäolo kaupungilla
  • Konttiläsnäolosta luopuminen ja tilalle jotain muuta

Kirjauksen taustalla on myös pappien työnjaossa tapahtuneet muutokset. Kävelykadun kirkkokontista vastannut pappi on siirtynyt 1.8.2023 alkaen johtavan kappalaisen tehtäviin ja työnjaollisesti kyseinen tehtävä on ilman vakituista hoitajaa.

Kiinteistöstrategiassa on kappaleessa 5.4. sanottu 5.4. Pop up -vaihtoehdoista seuraavasti:

Seurakunnan toiminnan ja sanoman on tärkeätä olla näkyvissä ja tavoitettavissa myös ihmisten kulkuväylien varrella, jolloin satunnainen kohtaaminen mahdollistuu. Tällä hetkellä tähän tarpeeseen vastaisivat keskustan kiinteää toimitilaa paremmin seuraavat vaihtoehdot, joiden hankkimista tai seuraavalla tavalla toimimista selvitetään/jatketaan strategiakauden aikana:

- siirrettävät vaihtoehdot pienimuotoisiksi kokoontumistiloiksi (konttikirkko, talovaunu, teltat)

 - tilojen vuokraaminen lyhyeksi ajaksi (kahvilatyyppistä toimintaa)

- kokoontumisia / kerhoja esim. kahvilatiloissa tai liikunnallista toimintaa olemassa olevissa liikuntapaikoissa

- kävelykadulla / torilla esillä oleminen teltalla ja soppatykin / grillin kanssa

- päivystystyyppinen esilläolo, keräykset ja seurakuntavaalit Prismassa ja vastaavissa paikoissa

- kahvitempaukset asemilla

Henkilöstön ehdotuksia vaihtoehtoisiksi toimintamuodoiksi ilman kiinteitä tiloja oli mm. kasvatuksen kerhojen ja toimintojen pitäminen leikkipuistoissa, luontokohteissa, koulujen tiloissa tai taloyhtiöiden kerhohuoneissa.

Kirkkokontti kävelykadulla sopi erityisesti läsnäoloon korona-aikana, mutta toimintojen avauduttua se on osoittautunut yhteen paikkaan sitovaksi ja haasteelliseksi saada järjestää riittävästi läsnäoloa. Ilman henkilöläsnäoloa kontti on koettu etäiseksi ja varsinkin jos kävelykadun / torin isommissa tapahtumissa ei läsnäoloa ole pystytty järjestämään, se on koettu negatiivisesti.

Kiinteistöstrategian linjaama pop-up-tyyppinen läsnäolo on joustavammin toteuttavissa kävelykadulla ja muuallakin kaupungissa joustavammin seurakunnan tätä tarkoitusta varten hankkimilla teltoilla.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra,

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että Muu seurakuntatyön kustannuspaikalle mainitusta kävelykadun kirkkokontin vuokraamisesta voidaan luopua jo 1.11.2023 alkaen ja vastaava pop-up-tyyppinen läsnäolo toteutetaan muutoin kiinteistöstrategiassa mainituin keinoin.

Kn 245 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

246 § TIEDOKSI

 1. Saunakallion Ostoskeskus Oy:n asia.

Kn 22.8. § 201 mukainen haastehakemus on 5.9.2023 toimitettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut 11.9.2023 asiassa käsittelyilmoituksen. Ilmoituksen täytäntöönpanokieltoasiaan kiinteistöyhtiön tulee vastata 7 päivän kuluessa ja muilta osin määräaika on 30 päivää tiedoksiannosta.

 1. JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Kiinteistöjohtokunta 14.9.2023 Asiat: § 44 Talousarvioehdotukset 2024 ja toimintasuunnitelmat 2024-26, § 45 Metsäsuunnitelma 2023-2033, § 46 Investointisuunnitelmat 2024-2026, § 47 Tiedoksi ja 48 Muut asiat

Diakoniajohtokunta 13.9.2023 Asiat: § 31 Toimintasuunnitelmat 2024, § 32 Talousarviot 2024, § 33 Diakonia-avustusvarojen myöntäminen, § 34 Muu mahdolliset asiat

Kasvatusjohtokunta 6.9.2023 Asiat: § 5 Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2024; § 6 Muut mahdolliset asiat; § 7 Tiedoksi           

 1. Uudenmaan kehitysvammaistyön pöytäkirjat ja toimintasuunnitelma liitteenä nro 246-3
 2. Neuvostolle esitetyssä 8/2023 verotilitystiedossa oli virhe. Liitteenä nro 246-4 korjattu versio.

Ennakkotieto syyskuun tilityksistä alla. Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan syyskuun verotilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat edelleen suhteessa viime vuoteen ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+90 Me/+3,4 %). Vähennystä aiheuttavat noin 80 miljoonaa kasvaneet veronpalautukset sekä 45 miljoonaa euroa alentuvat jäännösverot. Muut tuloveroerät vaikuttaisivat säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla. Kuntien ja valtion suuriin muutoksiin vaikuttaa lähinnä vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueiden aloitus

 • Kunnat: 160 milj. euroa / -87%
 • Seurakunnat: 60 milj. euroa / +4,0%
 • Kela: 140 milj. euroa / +29%
 • Valtio: 1660 milj. euroa / +169%
 • Yhteensä 2020 milj. euroa / -1,4 %
 1. Jäsenmäärä 8/2023 Liite nro 246-5
 2. Kastetut 8/2023 Liite nro 246-6
 3. Liittyneet ja eronneet 8/2023 Liite nro 247-7
 4. Kirkkoneuvoston edustus, talousjohtaja ja kirkkoherra olivat vierailulla Põltsamaalla 9.-10.9.2023 ystävävyysseurakuntajuhlassa. Põltsamaan kirkossa järjestetyssä kiitosjumalanpalveluksessa otettiin käyttöön kirkon uudet käsityönä tehdyt porras- ja käytävämatot, mikä oli ollut viiden vuoden projekti. Kiitoksen aiheena oli myös kirkon uusi lämmitysjärjestelmä, jonka rakentamista ystävyysseurakunnat olivat tukeneet.

Ystävyysseurakuntajuhlassa Järvenpään kirkkoherra Vesa Koivisto ja talousjohtaja Kari J. Hietala saivat Viron ev.lut. kirkon ulkomaalaisille myönnettävän Yhteistyömitalin ”Koostetöömedal” tunnustuksena ystävyysseurakuntatoiminnasta ja Viron ev.lut kirkon hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen on myöntänyt arkkipiispa Urmas Viilma ja mitalit ojensi Tarton piispa Joel Luhamets.

 

Kirkkoneuvosto 19.9.2023 § 246-247

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 246 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

247 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 247 § Päätös:   

Keskusteltiin talousjohtajan rekrytoinnin tilanteesta. Kirkkoneuvosto päätti antaa haastatteluryhmälle oikeuden jatkaa hakuaikaa talousjohtajan viranhaussa tarvittaessa.

248 § LEHTI-ILMOITTELUTARJOUS VUODEKSI 2024

ETELÄ-SUOMEN MEDIA OY:N TARJOUS SEURAKUNTIEN ILMOITTELUSTA 2024

Rovastikunnan seurakunnat ilmoittavat tapahtumistaan ja messuista viikoittain Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikkouutisissa. Ilmoituksen koko on puolitoista sivua (399 x 365 mm) ja sen lisäksi vuoden mittaan on käytössä 6 aukeamaa(viikot 5, 13, 35, 44, 48 ja 51). Kesällä (vkot 26–31) ilmoitustila on sivun kokoinen.

Rovastikunnan viestijät ovat pitäneet ratkaisua hyvänä, sillä näin ilmoitustila tarjoaa vaihtelua ja joustavuutta kirkkovuoden tapahtumien ja toiminnan huippujen mukaan. Seurakuntien yhteisilmoitus tuo näyttävyyttä viikoittain.

Etelä-Suomen Media Oy:n tarjouksen mukaan kolmen seurakunnan ilmoittelu kahdessa lehdessä pääosin keskiviikkoisin koko vuoden 2024 maksaa yhteensä 150 500€ (sis. alv), nousua edellisestä sopimuskaudesta 400€ (eli korotus on 133,33 euroa/seurakunta). Sopimuskausi on 1.1.–31.12.2024.

-- Esityksen valmistelija ja lisätiedot: tiedottaja –

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto hyväksyy Etelä-Suomen Median tarjouksen liitteen nro 248 mukaisesti seurakuntien yhteisilmoittelusta Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikkouutiset lehdissä.

248 § Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

249 § SAUNAKALLION OSTOSKESKUS OY SEURAKUNNAN TOIMENPITEET 

Kirkkoneuvoston 22.8.2023 § 201 päätöksen mukainen seurakunnan haastehakemus on 5.9.2023 toimitettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa pidetään Saunakallion Ostoskeskus Oy:n 6.6.2023 yhtiökokouspäätöstä kertakorvauksen hyväksymisestä mm. osakkaiden yhdenvertaisuutta loukkaavana. 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut 11.9.2023 asiassa käsittelyilmoituksen tiedoksi. Ilmoituksen täytäntöönpanokieltoasiaan Saunakallion Ostoskeskus Oy:n tuli vastata 7 päivän kuluessa ja muilta osin asiaan vastaamisen määräaika on 30 päivää tiedoksiannosta. Ostoskeskus Oy on 18.9.2023 toimittanut käräjäoikeudelle oman lausumansa asiassa, jossa se esittää mm. että täytäntöönpanokieltoa ei hyväksyttäisi ja pitää kantajan eli seurakunnan vaatimusta perusteettomana. 

Saunakallion Ostoskeskus Oy:n hallitus sai kokoukseen 8.9.2023 Vakuutusyhtiö If:n vastineen kiinteistöyhtiö tilaaman Newsecin yhtiön uuden vahinkoarvion jälkeen. Vastineessa vahingonkorvauksen määräksi oli nostettu 1.800.000 €. Monivakuutustilanteen takia, kertakorvaus kiinteistön vakuutuksesta olisi 1.510.000 €. Lisäksi rakennuksen purkamattoman pohjalaatan purku vakuutusyhtiön kumppanin toimesta sisältyy korvaukseen.  

Ostoskeskus Oy:n hallitus sai kokouksessa lisäksi suullisen tiedon Cibuksen edustajilta, että Saunakallion Ostoskeskus Oy:n vakuutuksen ja Cibuksen vakuutuksen kokonaiskorvauksen yhteenlaskettu määrä olisi 3.256.000 €, jotka korvaukset maksettaisiin Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle. Hallituksen muut edustajat kuin seurakunnan ilmoittivat jo 8.9. kokouksessa hyväksyvänsä korvausesityksen. Hallituksen jäsenet ovat 19.9.2023 saaneet sähköpostitse vahvistuksen If Yritysten omaisuuskorvaukset yksikön edustajalta kahdesta korvauskirjelmästä summiltaan 1.510.000 € ja 1.750.000 € yhteensä 3.260.000 €. Korvaukset maksetaan Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle (kiinteistöyhtiölle).  

Järvenpään seurakunnalla on 295 kpl Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkeita. Yhtiössä on 1874 osaketta, joten seurakunnan osakeosuus on 15,74 %. Tästä laskettuna seurakunnan osuus korvauksesta olisi 513.180 €. 

Tj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto päättää:  

 1. antaa Saunakallion Ostoskeskus Oy:n yhtiökokousedustajalleen ohjeeksi hyväksyä If-vakuutusyhtiön kertakorvausesitys summaltaan 3.260.000 €, mikäli korvaus tulee Saunakallion Ostoskeskus Oy:lle. 
 1. antaa em. yhtiökokousedustajalleen tehtäväksi avata keskustelu ja saada mahdollisimman pitkälle selville, miten kiinteistöyhtiö käyttää tai kohdistaa saatavat vakuutuskorvaukset.  
 1. antaa talousjohtajalle oikeuden vetää seurakunnan haastehakemus pois Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta Saunakallion Ostoskeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, mikäli varmistuu edellä selostusosassa selvitetty korvaus ja seurakunnan osuus siitä sekä vakuutuskorvausten käyttö seurakunnan edun mukaisesti.  

Kn 249 § Päätös:                                     

Esteellisinä poistuivat Tuija Kuusisto, Henry Berg ja Esko Lappalainen.

Päätetty esityksen mukaisesti kohdat 1-3.

250 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn  250 §      Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 12 luku).

Kokoukseen saapuivat takaisin Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen pykälään §250 kohdalla.

251 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn  251 §      Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.52