Kirkkoneuvosto

AIKA:   Tiistai 26.10.2021 klo 18.30

PAIKKA:  Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

 1. § KOKOUKSEN AVAUS

 2. § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
   
 3. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
   
 4. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
   
 5. § (liite) LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN ALUSTAVAT SUUNNITELMAT
   
 6. § (liite) INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022 - 2024
   
 7. § (liite) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 ENNAKKOKÄSITTELY
   
 8. § (liite) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA PUOLUEPOLIITTISESTI

SITOUTUMATTOMIEN RYHMÄN KIRKKOVALTUUSTOALOITE

 1. § (liite) JÄSENTEN VALINTA KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN

SR HALLINTONEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI 2022 -2023

 1. § KIRKKOPÄIVÄT OULUSSA 20. – 22.5.2022
   
 2. § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
   
 3. § (liite) KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN
   
 4. § (liite) YHTEISTYÖSOPIMUS MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KANSSA KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN) YHTEISTYÖSTÄ

KESKI-UUDENMAAN JA RIIHIMÄEN SEUDUN SEURAKUNTIEN KESKEN

 1. § (liite) SIJOITUSKATSAUS 30.9.2021
   
 2. § KIRKKOVALTUUSTON 12.10.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
   
 3. § (liite) TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
   
 4. § (liite) ANU SORJOSEN MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

279 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

280 § (liite) JULKL 6:24 §

 1. § (liite)TIEDOKSI
   
 2. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
   
 3. § (liite) ERITYSNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
   
 4. §  OIKAISUVAATIMUSOHJEET
   
 5. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj. (POISSA), sij. Jaakko Kuusela

Marja Noso

Jouko Porkka, saapui klo 18.33.

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, POISSA

Mikko Haapaniemi, johtava kanttori, saapui klo 19.41, poistui klo 20.20.

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Olli Kumpulainen, arkkitehti, poistui klo 19.23.

Satu Koskimaa, lähetyssihteeri ma., saapui klo 19.41, poistui klo 20.56.

Petri Repo, seurakuntapastori, saapui klo 19.41, poistui klo 20.45.

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 27.10.– 10.11.2021 pitäminen  viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

262 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Alkuhartauden piti Mirja Vakkuri.

263§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 15.10.2021.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 263 § Päätös:   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

264. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Ida Luuk.

Kn 264 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

265.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 269 Järvenpään seurakunnassa Puoluepoliittisesti sitoutumattomien ryhmän kirkkovaltuustoaloite: otsikon muutos, täydennetty esitystä

§ 272 Tietosuojalaki (1050/2018)

§ 273 Koordinaattorin viran perustaminen Järvenpään seurakuntaan Kirkon keskusteluapua varten; täydennetty esitystä

§ 281,3 Tiedoksi; VIR-liite; lisätty Puotiniemen ja Vuorisen viranhaltijapäätökset

§ 281,4 Tiedoksi; Verotilitykset 2017-2021 kuukausittain; lisätty

§ 283 Erityisnuorisotyön määräaikaien viran perustaminen; lisätty

§ 284 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 285 Kokouksen päätös

Asialistan käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että § 273 käsitellään ennen § 272.

Kn 265 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

266. §  LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN ALUSTAVAT SUUNNITELMAT

Kiinteistöstrategian 2020-2029 hyväksyttyjen toimenpide-ehdotusten kohdalla mainitaan korjaavaa ja korvaavaa rakentamista tarpeen mukaan sisältäen saunarakennuksen. Öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla ja ei uudisrakentamista strategiakaudella.

Tilatyöryhmä on aloittanut suunnittelun saunarakennuksen korvaavan uuden saunarakennuksen piirustusten laatimiseksi. Tilatyöryhmässä on eri työalojen edustus. Lisäksi leiriniemen henkilökuntaa on kuultu saunarakennukseen ja sen tilojen käyttöön ja ulosvuokraukseen liittyvistä asioista. Ylläpitopäällikön pohjaehdotuksen ja kiinteistöjohtokunta investointisuunnitelman käsittelyn 14.9.2021 mukaisesti saunarakennuksen toteutus olisi tapahtunut 2023-2024. Tilatyöryhmän toiveen mukaisesti kirkkoneuvosto 28.9.2021 kokouksessaan päätti aikaistaa saunarakennuksen toteutusta ja investointimäärärahaa vuosille 2022-2023.

Liitteenä nro 266a-d ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat alustavat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi, joka korvaa vanhan saunarakennuksen. Vanha saunarakennus puretaan ja uusi saunarakennus tulee pääosin vanhan saunarakennuksen paikalle. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistöstrategian mukaisesti öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla.

Olli Kumpulainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunnitelmia.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja,

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käsittelee Leiriniemen saunarakennuksen alustavan suunnitelman ja antaa luvan jatkaa suunnittelua

liitteenä nro 266 a-d olevien piirustusten pohjalta.

Kn 266 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

267. § INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022 -2024

Talousarvion laatimisohjeen mukaan työmuotojen ja johtokuntien tuli jättää 17.9.2021 mennessä talousarvioehdotuksensa. Ylläpitopäällikkö on valmistellut investointisuunnitelmaehdotukset 2022-2024. Kiinteistöjohtokunta käsitteli investointisuunnitelmia 14.9.2021 ja teki niihin pieniä muutoksia ja täsmennyksiä.

Liitteenä nro 250 ovat investointisuunnitelmat 2022-2024 kiinteistöjohtokunnan hyväksymässä muodossa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat 2022-2024 liitteen nro 250 mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

Kn 250 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja,

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto    käsittelee    alustavasti     investointisuunnitelmat     2022-2024

liitteiden nro 267a ja 267b mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

Kn 267 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

268. §  TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat julistuksen työalan toimintasuunnitelmat sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö- sekä kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 268. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Mikko Haapaniemi, Petri Repo ja Satu Koskimaa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee julistuksen työalojen, sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö,   kirkkoherranvirasto    ja    kirkonkirjojenpito esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen.
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 268 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

269. § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA PUOLUEPOLIITTISESTI SITOUTUMATTOMIEN RYHMÄN KIRKKOVALTUUSTOALOITE

Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen Marja Noso on 10.9.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen. Aloite liitteenä nro 269.

Aloitteessa esitetään, että ”Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla samaan aikaan kun ne lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille. Kuitenkin vain siltä osin kuin ne voidaan julkisesti jakaa, ja että kirkkovaltuuston esityslistat lähetetään sähköisesti varavaltuutetuille samaan aikaan kuin valtuutetuille.”

Näin kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut saisivat mahdollisimman ajantasaista tietoa käsiteltävistä asioista.

Aloitteessa     mainittu     kirkkovaltuuston      esityslistojen      lähettäminen sähköisesti varavaltuutetuille samaan aikaan kuin valtuutetuille on helposti toteutettavissa ja käytäntöön voidaan siirtyä välittömästi kirkkovaltuuston näin päättäessä.

Sen sijaan kirkkoneuvoston esityslistojen julkaiseminen seurakunnan verkkosivuilla on monitahoisempi asia. Joissakin seurakunnissa, varsinkin jos käytössä on sähköinen asianhallintajärjestelmä, näin tehdään ja esityslista on luettavissa samaan aikaan verkkosivujen kautta kuin sen kokoukseen osallistuvat saavat.

Esityslistan julkistamista ei kuitenkaan ole laissa velvoitettu ja on seurakunnan itsensä harkittavissa. Esityslistan julkistamisesta etukäteen voi tietyissä tilanteissa aiheutua enemmän haittaa kuin hyötyä, kuten tilanteissa, joissa esittelytekstissä on sellaista korjattavaa, joka johtaa oikaisuvaatimukseen. Samanlainen tilanne voi olla henkilövalinnoissa, jossa esityslistalla on tietty esitys, mutta valintapäätös tai jopa esitys voi olla lopulta toinen.

Esityslistan asiat ovat kuitenkin ns. valmistelussa olevia asioita ja lopulta esitys ja varsinainen päätös voi olla muuta, kuin asiassa esitetään. Jos esityslistan ja pöytäkirjan ero ei lukijalla ole selvänä, voi jäädä vääriä mielikuvia ja muita väärinymmärryksiä asiaan   liittyen,   jos   päätös   onkin   muutetun   päätösesityksen    mukaisesti päätetty. Esityslistojen osalta on myös monesti tilanne, että esitykset täydentyvät kokoukseen mennessä, jolloin esityslistat eivät aina ole täysin valmiita kirkkoneuvoston jäsenille lähetettäessä.

Tällä hetkellä kirkkoneuvoston jäsenille lähetetään esityslistat liitteineen ja heillä on Teams-kanavalla tarvittavat tiedot saatavilla sähköisesti. Neuvoston varajäsenille lähetetään aina tiedoksi neuvoston esityslista.

Työntekijöille vastaavat tiedot ovat saatavilla Y-asemalla liitteineen ja Teamsissa esityslistat ja pöytäkirjat -yhtälaisesti.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle aloitteen pohjalta, että

 1. kirkkovaltuuston esityslistat lähetetään sähköisesti kunkin valtuustoryhmän viidelle varavaltuutetulle samaan aikaan kuin valtuutetuille
 2. kirkkoneuvoston esityslistojen jakelussa jatketaan nykyistä käytäntöä eikä esityslistaa julkaista seurakunnan verkkosivuilla.

Kn 269 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

270. § JÄSENTEN VALINTA  KIVIPUISTON  PALVELUKOTISÄÄTIÖN SR HALLINTONEUVOSTOON TOIMIKAUDEKSI 2022-2023

Kivipuiston Palvelukotisäätiön sr sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Säännöt liitteenä nro 270.

Säätiön perustajat, Järvenpään kaupunki, Järvenpään seurakunta ja Järvenpään Sydänyhdistys ry valitsevat kahdeksi kalenterivuodeksi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti.

Järvenpään kaupunki                                kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä

Järvenpään seurakunta                             yhden (1) jäsenen ja yhden (1) varajäsenen Järvenpään sydänyhdistys ry                  

                                                                  yhden (1) jäsenen ja yhden (1) varajäsenen

Pyydämme kohteliaimmin perustajajäseniä valitsemaan jäsenet ja varajäsenet Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2022–2023 ja ilmoittamaan valitut toimitusjohtaja Aija Chronsille joko sähköpostitse tai postitse 10.11.2021 mennessä.

--

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto     valitsee      jäsenen     ja     tälle     varajäsenen     Kivipuiston Palvelukotisäätiön sr hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2022 – 2023.

Kn 270 § Päätös:   

Jaakko Kuusela jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Kirkkoneuvosto valitsi jäseneksi Matti Aurasen ja tälle varajäseneksi Esko Lappalaisen Kivipuiston Palvelukotisäätiön sr hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2022 – 2023.

 271. §             KIRKKOPÄIVÄT OULUSSA 20. – 22.5.2022

Kirkkopäivien, Lähetysjuhlien ja Oulun seurakuntien #YHDESSÄ2022-viikonloppua vietetään Oulussa ensi keväänä paikan päällä järjestettävänä live-tapahtumana!

Ohjelmien punaisena lankana kulkee keskustelukulttuuri ja sen muutos teemalla KUUNTELEN. YMMÄRRÄN. KUNNIOITAN.

Tulossa on terveysturvallinen tapahtuma, jonka tapahtumapaikat sijoittuvat Oulun keskustaan ja sen ympäristöön lähelle toisiaan. Maksulliset tapahtumat keskittyvät teatteriin, maksuttomat tuomiokirkkoon. Lisäksi tapahtumapaikkoina ovat myös Rotuaari, seurakuntatalot – ja monet muut.

Lippu maksullisiin tapahtumiin yhdeksi päiväksi maksaa 60 euroa, kahdeksi päiväksi 120 euroa. Lisäksi ohjelmaan on suunnitteilla kaksi maksullista konserttia. Liput tulevat myyntiin tammikuussa 2022.

Viikonlopun ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa   2022 osoitteessa kirkkopaivat.fi.

Kirkkopäivien ohessa pidetään myös Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen jäsenkokous. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että Kirkkopäiville lähetetään kirkkoneuvoston valitsemat luottamushenkilöt. Seurakunta maksaa edustajien osallistumismaksut, majoitukset, matkakulut ja ruokailukulujen korvauksena päivärahan
 2. viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta osallistuminen on virka/työmatka ja osallistumisesta päättää asianomaisen henkilön esimies
 3. valitsee Kirkkopäiville osallistuvista seurakunnan edustajan Kirkkopalveluiden yhdistyksen kokoukseen.

Kn 271 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 1) Kirkkopäiville lähetetään kirkkoneuvoston valitsemat luottamushenkilöt; Hanna Graeffe, Tuija Kuusisto, Jukka Virkki, Jouko Porkka, Pekka Luuk

Kohta 3) Valitsi seurakunnan edustajaksi Kirkkopalveluiden yhdistyksen kokoukseen Pekka Luukin.

272. § TIETOSUOJALAKI (1050/2018

Pj:n esitys:

Kn 272 § Päätös:

273. § KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 14.5.2021 käsitellyt esitystä Kirkon keskusteluavun koordinaattorin määräaikaisesta virasta seuraavin kirjauksin:

TILANNE NYT:

Lähetyssihteeri hoitaa

 • Kirkon keskusteluapua (Palveleva puhelin) Järvenpään seurakunnassa ja sopimusseurakunnissa sopimuksen mukaisella tavalla
 • lähetyssihteerin tehtäviä perustoimintokuvauksessa määritellyillä tehtävillä
 • muuta seurakuntatyötä ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole erikseen tehtävänkuvaan määritelty

Lähetyssihteerin palkkakuluista

 • 60 % kohdentuu Palvelevaan puhelimeen
 • 40 % kohdentuu lähetystyöhön

Lähetyssihteerin tehtäviä hoitamaan on palkattu vuodeksi 2021 määräaikainen lähetyssihteeri, jonka työajasta ja palkkakuluista

 • 80 % kohdentuu lähetystyöhön
 • 20 % kohdentuu rippikoulutyöhön

Käytännössä Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä lähetyssihteeri ja määräaikainen lähetyssihteeri, joiden tehtävät on määritelty perustoimintokuvauksissa. Lähetyssihteerin virassa olevan henkilö hoitaa paljon muun seurakuntatyön ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole tällä hetkellä määritelty tehtävänkuvaan.

Asiaa on käsitelty henkilöstöstrategian seurantatyöryhmässä elokuussa, 27.8.2021. Tilanteen selkiyttämiseksi henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää kirkkoneuvostolle projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen:

  • projektin kesto 2022-2024
  • nimike koordinaattori
  • projektin sisältö ja palkka tehtävänkuvauksen mukaan
  • lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan
  • projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään
  • Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia, koska sekä lähetyssihteerillä että määräaikaisella lähetyssihteerillä on 100 % virka.

Esityksen tekemisen jälkeen Kirkon keskusteluavun suhteen on tapahtunut se muutos, että Hyvinkään seurakunta liittyy vuoden 2022 alusta Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukseen ja samalla todennäköisesti myös Mäntsälän seurakunta, jolla on ollut samasta asiasta aiempi yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa. Kirkon keskusteluavun työmäärän osuus projektivirassa kasvaa aiemmin esitetystä ja tästä johtuen projektiviran ei ole syytä enää sisältää lähetystyötä. Projektiviran pituudeksi on myös syytä esittää viisi vuotta eli vuosille 2022-2026.

Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 242. Tehtävänkuvauslomake on käsitelty palkkatyöryhmän kokouksessa 13.9.2021.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. perustaa koordinaattorin viran Kirkon keskusteluapua varten Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.2022-31.12.2026
  1. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään vanhamallinen opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto sekä työnohjaajakoulutus
  1. määräaikaisuuden perusteena on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.

Kn 242 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 53         Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 53.

Kv 53 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 273

**

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä on kokouksessaan 27.8.2021 esittänyt projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen. Samalla työryhmä esitti, että ” lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan”. Samoin esitettiin että ”projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään”

Koordinaattorin virka Kirkon keskusteluapua varten Järvenpään seurakuntaan perustettiin ajalle 1.1.2022-31.12.2026 kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021.

 Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:

 1. henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimuksen mukaisesti Järvenpään seurakunta on nimennyt Kirkon keskusteluavusta vastaavan työntekijän ja hän on ollut lähetyssihteeri Minna Kotajärvi. Kirkon keskusteluapu (Palveleva Puhelin) on ollut useamman vuoden ajan osa hänen tehtävänkuvaustaan. Tämän johdosta on perusteltua ottaa lähetyssihteeri Minna Kotajärvi koordinaattorin virkaan Kirkon keskusteluapua varten ajalle 1.1.2022-31.12.2026 ilman hakumenettelyä. Minna Kotajärvi on anonut virkavapaata tätä ma. virkaa varten ja virkavapaa käsitellään omana pykälänään.

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita koordinaattorin virkaan Kirkon keskusteluapua varten ajalle 1.2.2022-31.12.2026 Minna Kotajärven
 2. että Minna Kotajärven ei ole tarvetta esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on jo virassa Järvenpään seurakunnassa.
 3. että koordinaattorin virassa ei ole koeaikaa.
 4. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6
 5. että koordinaattorin virassa pääasiallisena tehtävänä on:

-Palvelevan puhelimen toiminnasta vastaaminen Järvenpään ja yhteistyösopimuksen solmineissa seurakunnissa sopimuksen mukaisella tavalla.

-Seurakunnan eri työryhmien sihteerinä toimiminen ja prosessien ohjaaminen erikseen sovittavalla laajuudella.

 1. että koordinaattorin virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on 3285,93 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3. että viran määräaikaisuuden peruste on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.
 4. hyväksyy tehtävänkuvauslomakkeen liitteen nro 273 mukaisesti.

Kn 273 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

274. § YHTEISTYÖSOPIMUS MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KANSSA KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN) YHTEISTYÖSTÄ KESKI- UUDENMAAN JA RIIHIMÄEN SEUDUN SEURAKUNTIEN KESKEN

Kirkon keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 10.9.2021 esittänyt, että Järvenpään seurakunta allekirjoittaa yhteistyösopimuksen Mäntsälän seurakunnan kanssa Kirkon Keskusteluavun (palveleva puhelin) yhteistyöstä Keski-Uudenmaan ja Riihimäen seudun seurakuntien kesken sikäli, jos Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto tekee päätöksen liittymisestä. Pöytäkirja kokouksesta liitteenä nro 274a.

Voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan ”Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto voi hyväksyä uusia sopijaosapuolia toimikunnan esityksestä.”

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.8.2021 irtisanonut Kirkon keskusteluavun sopimuksen Mäntsälän seurakunnan kanssa 1.1.2022 alkaen ja samalla päättänyt tehdä yhteistyösopimuksen Järvenpään seurakunnan kanssa.

Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 30.9.2021 § 85 asiaa yhteistyösopimuksen lakkauttamisesta Hyvinkään seurakunnan kanssa sekä samassa asiayhteydessä uuden yhteistyösopimuksen solmimisesta Järvenpään seurakunnan kanssa 1.1.2022 alkaen.

Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto on yksimielisesti kannattanut tehtyä ehdotusta solmia uusi yhteistyösopimus Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) yhteistyöstä Keski-Uudenmaan ja Riihimäen seudun seurakuntien kesken 1.1.2022 alkaen.

Järvenpään seurakunta on yhteistyösopimuksen mukaisesti nimennyt Kirkon keskusteluavusta vastaavan työntekijän, joka on Kirkon keskusteluavun koordinaattori Minna Kotajärvi.

Mäntsälän seurakunta on nimennyt luottamushenkilö Tarja Tonterin Kirkon keskusteluavun toimikuntaan 1.1.2022 lähtien.

Kirkon keskusteluavun toimikunta esittää myös kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi päivitetyn yhteistyösopimuksen, liitteenä nro 274b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

  1. hyväksyä     yhteistyösopimuksen      Mäntsälän      seurakunnan     kanssa     Kirkon keskusteluapua koskien liitteen nro 274b mukaisesti
  1. hyväksyä yhteistyösopimuksen päivityksen Kirkon keskusteluavun toimikunnan esityksen mukaisesti (liite nro 274b).

Kn 274 § Päätös:    E

sitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

275. § SIJOITUSKATSAUS 30.9.2021

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan "talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla".

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon.

Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset.

Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan sijoitussalkussa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä seurakunnan OP-Private salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset.

Myynnit:      

OP-Korkotuotto A-osuudet 775,2500 kpl hintaan 99.991,75 eur OP-Korkotuotto a-osuudet 2327,5661 kpl hintaan 300.000,00 eur

Ostot:           

OP-Private Strategia 24 A-os. 640,2458 kpl hintaan 100.000,00 eur OP-Private Strategia 50 A-os. 418,9797 kpl hintaan 80.000,00 eur

Nordea Instituutio varainhoito Tasapaino 16611, 7887 kpl hintaan 250.000,00 eur

Seurakunnan OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 4 272 642 € ja kehitys 12 kk jaksolla +11,60 %. Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 160 558 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 30.9.2021 yhteensä 2 713 666

€. Lisäksi seurakunnalla on kassavaroja niin Nordean kuin Osuuspankin tileillä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, toimistopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä nro 275 olevan sijoitusraportin 30.9.2021.

Kn 275 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

276. § KIRKKOVALTUUSTON 12.10.2021 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.10.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

46§ Kokouksen avaus

47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

48 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

49 § Ääntenlaskijoiden valinta

50 § Lausuntopyyntö uusien seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen sekä päivitetty yhteistyösopimus

kirkkoherra, talousjohtaja, toimistopäällikkö, Lahden aluekeskusrekisteri, kirjanpitäjä

51§ Esisopimus ja tontin ostotarjous, Sievi Hyvinvointitilat Oy

tuomiokapituli, toimistopäällikkö 

52 § Määräaikaisen projektiviran perustaminen

kirkkoherra, talousjohtaja, kirjanpitäjä, palkkasihteeri

53 § Koordinaattorin viran perustaminen Järvenpään seurakuntaan Kirkon keskusteluapua varten

kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri

54 § Erityisnuorisotyön määräaikaisen viran perustaminen

kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri 

55 § Kirkkoherranviraston toimistosihteerin määräaikaisen viran perustaminen

kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri 

56 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys

tuomiokapituli

57 § Kirkkovaltuustoaloite Pentti Marttila

Pentti Marttila, kirkkoherra

58. § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2022

talousjohtaja, toimistopäällikkö

59 § Käyttöomaisuuden lisäpoisto 2021

talousjohtaja, toimistopäällikkö

60 § Käyttöomaisuuden poistoaikojen muuttaminen 1.1.2022 alkaen

talousjohtaja, toimistopäällikkö

61.§ Strategiatyöskentely

kirkkoherra, talousjohtaja

62. § Tiedoksi

63. § Eron myöntäminen Marketta Pohjanheimolle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen sekä puheenjohtajan valitseminen diakoniajohtokuntaan

Marketta Pohjanheimo, Pekka Launonen, Ritva Sallinen, Terttu Sihvola-Rauttu, diakoniajohtokunnan sihteeri

64. § Valitusosoitus

65 § Kokouksen päätös

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Kn 276 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

277.§ TIETOSUOJALAKI (1050/2018

Kn 277 § Päätös:

278. § ANU SORJOSEN MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

Seurakuntapastori Anu Sorjonen on kirkkoherran päätöksellä nimetty vs.diakonian viranhaltija xxxx vapaiden ja vuosiloman ajaksi 20.10.-31.12.2021 sijaiseksi diakonian työalavastaavan ja väliesimiehen tehtäviin oman viran ohella. Anu Sorjoselle on laadittu määräaikainen tehtävänkuvaus vastaavalle ajalle.

Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 278.

--

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntapastori Anu Sorjosen määräaikaisen tehtävänkuvauksen (liitteenä nro 278) ajalle 20.10.-31.12.2021.

Kn 278 Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

279.§ TIETOSUOJALAKI (1050/2018

Kn 279 Päätös:

Pj:n esitys:

Kn 280 Päätös:

281. § TIEDOKSI

  1. YLEISKIRJEET

25/2021Seurakuntien tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden hätä- ja tilapäismajoitukseen
24/2021Vuoden 2022 kirkkokolehdit
24/2021 liite Vuoden 2022 kirkkokolehdit (docx)
23/2021Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

  1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 281 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

  1. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET (liite 281/3)
  1. VEROTILITYKSET 2017-2021 KUUKAUSITTAIN (liite 281/4)

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 281 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

282. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluateria pidetään tiistaina 21.12.2021.

Kn 282 Päätös:      

Merkittiin tiedoksi.

283. § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 8.9.2021 tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle, että se perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityön viran ja varaa talousarvioon tätä tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat.

Perusteluina kasvatusjohtokunta esittää seuraavaa:

Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmä pyysi toukokuussa kasvatus- ja diakoniatiimeiltä esitystä projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kasvatus- ja diakoniatiimeistä koottiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli määritellä projektiviran sisältö. Työryhmään nimettiin Minna Österman, Katariina Autero, Nita Lainen, Maria Puotiniemi ja Anu Sorjonen.

Työryhmä esittää, että projektiviran tavoitteena olisi vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Työntekijän työpanos suunnattaisiin pääosin Jamppaan. Työntekijä käynnistäisi kouluikäisten ja nuorten avointa toimintaa Rekikadun kerhohuoneella. Jampan nuorilla ei ole tällä hetkellä kokoontumistilaa, sillä kaupunki siirsi nuorten tilan keskustaan, jonne Jampan alueen nuoret eivät liiku, joten tilalle olisi suuri tarve.

Työntekijä toimisi yhteistyössä Saunakallion ja Koivusaaren koulujen kanssa. Hän voisi kohdata lapsia ja nuoria välitunneilla sekä pitää kouluilla pienryhmiä eri kohderyhmille (esim. hiljaiset, vetäytyvät lapset, nuoret, joilla on ongelmia kaverisuhteissa yms.) Työntekijä tekisi myös verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Lisäksi työntekijä voisi toimia linkkinä alueen perheiden ja diakoniatyöntekijöiden välillä. Hän voisi auttaa perheitä heidän tarvitsemansa avun piiriin ja esimerkiksi lapsia löytämään harrastuksen. Harrastusmaksuihin voisi hakea apua diakoniavastaanotolta.

Työntekijä toimisi tarpeen mukaan myös Järvenpään muilla alueilla ja kouluilla. Projektityöntekijälle nimettäisiin tueksi kasvatuksen työntekijä ja diakoni, jotka auttaisivat alkuun työn käynnistämisessä, verkostojen luomisessa yms.

Projektityöntekijän tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja viran kokonaiskustannukset ovat n. 45 000€. Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 244. Kulut virasta ja toimintamäärärahoista menevät erityisnuorisotyön kustannuspaikalle 1012370000.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 Järvenpään seurakuntaan erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.
 2. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMK- tutkinto.
 3. määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus.

Kn 244 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 54 Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 54.

Kv 54 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 283

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.- 31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran.

Viran tehtävänkuvauslomakkeen mukaisesti projektityöntekijän tehtävänä on erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa. Tehtävänkuvauslomakkeessa on tarkemmin määritelty projektiviran tehtävien sisältö.

Projektiviran rekrytoinnin aikataulusuunnitelma:

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 26.10.2021.
 • Hakuaika 27.10-17.11. 2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.
 • Haastattelut ovat ti 23.11.2021 alkaen klo 13
 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 30.11.2021.

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 283.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää,

 1. että se julistaa erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, nuorisotyön työalavastaava Maria Puotiniemi, diakonian työalavastaava Anu Sorjonen kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille varahenkilö.
 3. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille varahenkilö.

Kn 283 Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti Ida Luukin sekä Arvi Kekäläisen ja varahenkilöksi Jarkko Åströmin.

Kirkkoneuvosto 26.10.2021 §§ 284-285

 1. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 284 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

 1. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 285 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.09.