JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2022


Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 1.11.2022 klo 18.30
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§ Liite Asia
250 § KOKOUKSEN AVAUS 
251 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
252 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
253 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
254 § (liite) TOIMINTA. JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023-2025 ENNAKKOKÄSITTELY
255 § (liite) HAUTAUSMAAN ASSISENTIN TOIMI HAETTAVAKSI
256 § (liite) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2022 – 2025
257 § (liite) HYVÄ IDEA -PALKINNOSTA LUOPUMINEN
258 § (liite) OIKAISUVAATIMUS HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN LUNASTAMISPÄÄTÖKSESTÄ 
259 § REKIKADUN TOIMITILAN LISÄÄMINEN VUOKRATTAVIIN TILOIHIN
260 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUS -PÄÄTÖSKOHDAN OIKAISU 
261 § (liite) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU; SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULU-
TUKSEN AMMATTITAITOA EDISTÄVÄSTÄ HARJOITTELUSTA TEHDYN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA UUDEN SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

262 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018) 
263 § KIRKKOVALTUUSTON 25.10.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
264 § (liite) TIEDOKSI 
265 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
266 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
267 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet

Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka (POISSA) sij. - Mirja Vakkuri
Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Leena Kervinen, diakonian viranhaltija (johtava), poistui klo 19.47.
Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus), poistui klo 19.04.
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti 2.11. – 16.11.2022
pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Todistaa Hanna Warro
Hallintosihteeri

250 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
Alkuhartauden piti Arvi Kekäläinen. Laulettiin virsi 462.

251 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 28.10.2022.

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 251 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

252 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Pekka Luuk.

Kn 252 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

253 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kn 253 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

254 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023–2025 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat varhaiskasvatuksen sekä diakonian toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 254. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Iia Palmgren sekä Leena Kervinen.

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto

1) kuulee varhaiskasvatuksen sekä diakonian esitykset vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2024–2025 tavoitteineen.
2) käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 254 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

255 § HAUTAUSMAAN ASSISTENTIN TOIMI HAETTAVAKSI

Kirkkovaltuusto 25.10.2022 § 50 päätti varata uutta hautausmaan assistentin tointa varten määrärahat 1.1.2023 alkaen vaativuusryhmän 501 mukaan. Kirkkoneuvosto 11.10.2022 § 234 käsitellyt toimen tehtävänkuvauksen. Toimi laitetaan mahdollisimman pikaiseen hakuprosessiin, jotta saadaan tarvittava lisäresurssi.

Seurakuntapuutarhuri on laatinut hakuilmoituksen, joka on liitteenä nro 255.

**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: seurakuntapuutarhuri, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää:
1) julistaa haettavaksi hautausmaan assistentin toimen liitteenä nro 255 mukaisella hakuilmoituksella.
2) valitsee hautausmaan assistentin haastatteluryhmään talousjohtajan, seurakuntapuutarhurin ja yhden kirkkoneuvoston tai kiinteistöjohtokunnan jäsenen

Kn 255 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.
kohta 2) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti kiinteistöjohtokunnan jäsen Riitta Soinola ja tälle varajäseneksi Pekka Luuk.

256 § TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2022-2025

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 § mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Järvenpään seurakunnassa työsuojelun toimintaohjelma on tehty työsuojeluvaltuutettujen toimikaudeksi, joka on samalla yhteistyötoimikunnan toimikausi. Vuosi 2022 on nykyisen yhteistyötoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kahdessa kokouksessaan työsuojelun toimintaohjelmaa ja hyväksynyt esityksen kokouksessaan 14.10.2022 osaltaan. Esitys työsuojelun toimintaohjelmaksi on liitteenä nro 256.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenpään seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman 2022-2025 liitteenä nro 256 mukaisena.

Kn 256 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

257 § HYVÄ IDEA -PALKINNOSTA LUOPUMINEN

Vuonna 2021 yhteistyötoimikunnassa päätettäessä Hyvä idea -palkinnon jakamisesta keskustelussa esitettiin mielipiteitä, että palkinnon jakamisesta tulisi luopua. Uuden 2022 alusta aloittaneen yhteistyötoimikunnan käsittelyssä asia oli sen kokouksessa 14.10.2022.

Yhteistyötoimikunta totesi, että Hyvä idea -palkinnon jakamisen hyvänä puolena on sen juhlallinen julkistaminen ja sen saama huomio. Toisaalta todettiin, että ongelmia on aiheuttanut seikka, kuka omistaa alkuperäisen idean. Sama idea on voinut tulla esiin useampien tahoilta tai idea on kehittynyt keskusteluissa työtovereiden kanssa. ”Vääräksi” koetun henkilön palkitseminen ei ole parantanut työyhteisön keskinäistä yhteisöllisyyttä vaan päinvastoin, palkinnon tarkoitus kannustimena ideointiin ja työyhteisön kehittämiseen ei toteudu ja sen sijaan se on nostanut ristiriitoja. Lisäksi palkintohakemuksia on tullut suhteellisen vähän ja ne ovat usein olleet sisällöltään enemmän entisen Hyvä työ -palkinnon kriteerien mukaisia. Hyvä työ -palkinnosta luovuttiin, kun seurakunnassa otettiin käyttöön kertapalkkio järjestelmällä.

Yhteistyötoimikunnan esitys kirkkoneuvostolle on, että Hyvä idea -palkinnosta luovutaan. Yhteistyötoimikunta toteaa myös, että eräänlaisena kannustimena muutoksen osalta toimii kaikille myönnetty Järvenpää-lisä. Järvenpää-lisän ajatellaan lisäävän motivaatiota työhön ja samalla laajempaan ideointiin. Hyvä idea -palkinnon voimassa olevat säännöt ovat liitteenä nro 257.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää luopua Hyvä idea -palkintojärjestelmästä, siten ettei sitä enää jaeta vuodelta 2022.

Kn 257 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

258 § OIKAISUVAATIMUS HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN LUNASTAMISPÄÄTÖKSESTÄ

Kirkkoneuvosto päätti 11.10.2022 § 233 kuulutusmenettelyn jälkeen lunastaa seurakunnalle hoitamattomia hautoja yhteensä 104 kpl. Hoitamattomiksi luokitellut haudat on valokuvattu vuosina 2018-2020, jonka jälkeen ne on luetteloitu. Katselmuksia ja valokuvausta on jatkettu vuonna 2021. Prosessia on toteutettu kirkkolain ja Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti siten, että ensin on hoitamattomat haudat todettu ja niille on annettu kunnostuskehotus. Osa on kunnostuskehotuksen jälkeen alkanut hoitaa hautoja ja osa on tehnyt seurakunnan kanssa sopimuksen haudan hoidosta hautainhoitorahaston kautta. Vielä hoitamatta olevien hautojen osalta prosessin seuraavana vaiheena on tehdä päätös hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnalle. Kirkkoneuvosto on asiassa päätösvaltainen viranomainen.

Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein:
• Haudan pinta on hoitamatta
• Haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja
• Haudalla on muistomerkki vinossa/kaatunut
• Haudan epäsiisti yleisilme huonontaa osaston yleisilmettä

Kirkkoneuvoston päätöksestä 11.10.2022 § 233 on lähetetty asianosaisille kirje Xxxx on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä nro 258. Oikaisuvaatimus on tullut oikaisuvaatimusaikana. Hauta 1 02 006 023 on otettu käyttöön 1966 ja hallinta-aikaa on aiemmin jatkettu siten, että se päättyy 2041. Oikaisuvaatimuksessa esitetään myös tavoite haudan hoitamiseksi ja sillä perusteella oikaisuvaatimus on hyväksyttävissä.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedustelut: talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri
**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palauttaa hautaoikeuden haudalle 1 02 006 023 (Heiskari Juho), edellytyksellä, että hautaoikeuden haltija tilaa kivenoikaisun ja peruskunnostuksen sekä viiden vuoden haudan hoidon.

Kn 258 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

259 § REKIKADUN TOIMITILAN LISÄÄMINEN VUOKRATTAVIIN TILOIHIN

Kirkkoneuvosto on vahvistanut tilavuokrahinnastot vuodelle 2022 talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä. Rekikadun toimitila on mm. av-välineiden osalta saatu siihen kuntoon, että tilaa voidaan 1.11.2022 alkaen vuokrata myös esimerkiksi muisto- ja perhetilaisuuksiin.
Tila on rinnastettavissa Vanhankirkon Oliivin toimitilaa, jossa tilavuokrat ovat: jäseniltä ma-pe 143€ ja la-su 200€ sekä ei srk:n jäseniltä ma-pe 191€ ja la-su 267€ sekä tuntihinta ma-pe 45€ ja la-su 67€.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Hyväksytään Rekikadun toimitilaan samat tilavuokrat vuodelle 2022 kuin Vanhankirkon Oliivissa.

Kn 259 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

260 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUS -PÄÄTÖSKOHDAN OIKAISU

Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen valittiin Susanna Kauppinen. Valintapäätökseen kohtaan 6) on kirjattu, että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2515,30 €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

Päätökseen tulee oikaista vaativuusryhmäksi 502. Peruspalkka on 2515,30e (+75e Järvenpää lisä) eli yhteensä 2590,30 €.
**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää oikaista vaativuusryhmän ja palkanmäärän siten, että
1) varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 502
2) peruspalkka on 2515,30e (+75e Järvenpää lisä) eli yhteensä 2590,30 €.


Kn 260 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

261 § LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUKSEN AMMATTITAITOA EDISTÄVÄSTÄ HARJOITTELUSTA TEHDYN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA UUDEN SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Laurea-ammattikorkeakoulu on tehnyt sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sopimuksen Järvenpään seurakunnan kanssa.

Harjoittelukorvaukset muodostavat ison menoerän ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan budjetissa ja niiden suhteellinen osuus alan koulutusten kustannuksista on noussut valtionosuusleikkausten takia. STM:n keväällä 2018 tekemän selvityksen mukaan harjoittelukorvausten yhteissumma oli noin 8 miljoonaa vuodessa. Tämä summa on pois opiskelijoiden saamasta opetuksesta ja ohjauksesta. Harjoittelu on sosiaali- ja terveysalan opinnoissa pakollinen osa opintoja. Ammattiin ei voi valmistua ilman niiden täysimääräistä suorittamista hyväksytysti.
Harjoittelukorvaukset eivät perustu lakiin, yhtenäiseen käytäntöön eivätkä yhtenäisiin maksuperusteisiin, vaan työnantajaorganisaatiot tai korkeakoulut ovat voineet määritellä korvausten määrän itsenäisesti. Valtio sen sijaan korvaa muun muassa lääketieteen opiskelijoiden harjoittelut osana valtionosuusrahoitusta ja ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä harjoittelukorvaukset poistuivat myös toisen asteen lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksesta.

Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet opiskelijoiden sisäänottoa merkittävästi vastauksena alan työvoimapulaan vuosien 2020–2021 aikana, joten harjoittelukorvauksilla on yhä suurempi taloudellinen merkitys alan koulutusorganisaatioille. Harjoittelu on olennainen osa opiskelijan ammatillista kasvua ja edellytys valmistumiselle ammattiin. Hyvin onnistunut harjoitteluprosessi puolestaan edistää alan vetovoimaa ja toimii suorana rekrytointikanavana, kun opiskelija valmistuttuaan valitsee työpaikkaa.

Ammattikorkeakoulut ovat antaneet lausuntonsa valmistelussa olevan sotelainsäädännön valmisteluun ja vaatineet harjoittelukorvauksista luopumista osana uudistuvaa lainsäädäntöä. STM onkin käynnistänyt asiassa lainvalmistelun, jonka perusteella harjoittelumaksut korvattaisiin julkisen sektorin toimijoille, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä hyvinvointialueille valtion budjetista. Ammattikorkeakoulujen harjoittelukorvaukset lisättäisiin EVO-koulutuskorvausjärjestelmään omaksi kohdakseen. Tällöin palvelujärjestelmän toimijat hakisivat jatkossa koulutuskorvauksen aluehallintovirastoilta. Korvauksen saaminen edellyttää voimassa olevaa sopimusta korkeakoulun ja harjoittelupaikkaa tarjoavan organisaation välillä. Hallituksen esitys on osa lainsäädäntösuunnitelmaa, joka etenee eduskuntaan syyskaudella 2022. Varat on sisällytetty valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen.

Näistä syistä Laurea-ammattikorkeakoulu irtisanoo tällä ilmoituksella Järvenpään seurakunnan kanssa solmitun sopimuksen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta päättymään viimeistään 30.4.2022.
Vuoden 2022 aikana alkaneiden harjoittelujen osalta harjoittelusta maksetaan korvaus irtisanotun sopimuksen mukaisesti harjoittelun päättymiseen asti, vaikka harjoittelu jatkuisi vuoden 2023 puolelle. Hyvinvointialueille siirtyvien organisaatioiden kanssa teemme yhden sopimuksen/alue.

Liitteenä nro 261 on esitys uudeksi sopimusmalliksi, joka on toteutettu ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.
**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi aiemman ”Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta” tehdyn sopimuksen yksipuolisen irtisanomisen

2) hyväksyä uuden, liitteen nro 261 mukaisen korvaavan sopimuksen ”Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta” irtisanotun sijaan

Kn 261 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

262 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Kn 262 § Päätös:

263 § KIRKKOVALTUUSTON 25.10.2022 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 25.10.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

40 § Kokouksen avaus
41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Merkitään tiedoksi
43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
44 § Ääntenlaskijoiden valinta
45 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2023
Taloustoimisto
46 § Eron myöntäminen Jukka Peltolalle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen valinta kirkkovaltuustoon, julistusjohtokuntaan sekä kasvatusjohtokuntaan
Jukka Peltola, Pinja Wallius, Riitta Soinola, Sirpa Jalokinnos, Sari Turunen, johtokuntien sihteerit, palkkasihteeri
47 § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset – oikaisu
Vaalilautakunta, palkkasihteeri
48 § Eron myöntäminen Jukka Peltolalle ja Vesa Koivistolle vaalilautakunnasta sekä uusien jäsenien kutsuminen vaalilautakuntaan
Jukka Peltola, Vesa Koivisto, Anu Sorjonen, Krista Valtonen, Markku Seppänen, Satu Koskimaa, palkkasihteeri
49 § Rekikadun kerhotilan muutostarpeet ja määrärahat
Talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, kirjanpitäjä
50 § Vakituisen henkilöstön lisätarve hautaustoimessa
Hautaustoimi, taloustoimisto
51 § Tiedoksi
52 § Valitusosoitus
53 § Kokouksen päätös
--
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
--
Kn 263 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

264 § TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET 26/2022 Energian säästö ja varautuminen
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021
2. VEROTILITYKSET 10/2022 (liite 264/2)
3. VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/284/01.01.01/2022; Ijäs (liite 264/3)
4. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT
Kasvatusjohtokunta 6.10.2022
Opintoavustusten hakeminen ja myöntäminen 2022 – Erityisnuorisotyön projektivirka – Muut mahdolliset asiat -Tiedoksi
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot:

hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
--
Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 264 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.
 

265 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Infotaulu Jampan kauppaan?
• Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Graeffe välitti lämpimät terveiset Unkarista, Vácin seurakunnan kirkkoherralta.


Kn 265 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

266 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 266 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

267 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 267 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.