JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                       PÖYTÄKIRJA 15/2020

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:  Tiistai 1.12.2020 klo 18.30

PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1

§        Liite    Asia

260 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 342      

261 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 342

262 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 342

263 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 342

264 § (liite)   VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2023 TOIMINTA-

                      JA TALOUSSUUNNITELMA....................................................................................... 343

265 § (liite)   NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN............................................ 344

266 § (liite)   PÕLTSAMAAN SEURAKUNNAN ANOMUS KIRIKLAN LÄMMITYSJÄRJES-

                      TELMÄN MUUTOKSEEN............................................................................................ 347

267 §             JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELYN TYÖRYH-

                      MÄN PÄIVITTÄMINEN................................................................................................ 348

268 § (liite)   YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMAN SEURAKUNNAN

                      OSUUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS.................................................... 350

269 § (liite)   OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, TERMÄ JA MIETTINEN.................... 351

270 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 352      

271 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 354

272 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 355

273 § (liite)   KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET......................................... 256

274 §             TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 265

275 § (liite)   VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN....................... 366

276 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 367

277 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 367

AIKA: Tiistai 1.12.2020 klo 18.30-19.47

PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, pj.

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Terttu Sihvola-Rauttu

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   

​​​​​​​Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 2.12.– 16.12.2020 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9–15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

260 § KOKOUKSEN AVAUS                  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Marja Noso. Laulettiin virsi 1.                                                                                                                                                           

261 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 26.11.2020

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 261 § Päätös:Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

262 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Pekka Luuk

Kn 262 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 

263 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 265 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen; täydennetty esittelyteksti, liite

§ 266 Põltsamaan seurakunnan anomus Kiriklan lämmitysjärjestelmän muutokseen; täydennetty esittelyteksti

​​​​​​​§ 267 Järvenpään seurakunnan strategiatyöskentelyn työryhmän päivittäminen;  täydennetty esittelyteksti

​​​​​​​§ 269 Omakotitalotontin ostotarjous; Termä ja Miettinen; täydennetty esittelyteksti

§ 273 Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet; lisätty

§ 274 Ruokapalvelutyöntekijän anomus lyhennetystä työajasta; lisätty

§ 275 Vuokrankorotus seurakunnan vuokra-asuntoihin; lisätty

§ 276 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 277 Kokouksen päätös                                                                                                         

Kn 263 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

264 § VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Kirkkoneuvoston 27.10, 10.11.2020 ja 24.11.2020 käsittelyjen pohjalta on tehty muutokset talousarvioon 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021–2023 sekä investointisuunnitelmaan ja esitys budjettikirjaksi on liitteenä nro 264.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, kirkkoherra, talousjohtaja

**

Tj:n/Pj:n esitys:      Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 264 mukaisesti.

​​​​​​​1) seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021–2023

2)   hautainhoitorahaston talousarvion 2021

3) talousarvion 2021 hinnasto-osaan sisältyvät hautapaikkamaksut, jotka säilyvät samoina kuin 1.1.2019 alkaen

Kn 264 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

265 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

​​​​​
Kirkkovaltuustossa (12.5.2020 § 113) perustettiin nuorisotyönohjaajan virka 1.8.2020 alkaen.

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu nuorisotyön virkojen yhteydessä, että virkoja on seuraavasti:

- 5 nuorisotyönohjaajan virkaa

o 1 varhaisnuorisotyö

o 1 erityisnuorisotyö

o 3 rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

o varhaiskasvatuksesta työntekijäresurssia suunnataan yksi henkilötyövuosi

varhaisnuorisotyöhön asteittain

1.8.2020 alkaen yhden nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaa on muutettu siten, että 80% tehtävistä on tiedotuksen tehtäviä ja 20% nuorisotyötä. (Kirkkovaltuusto 26.5.2020 § 24).

Uuden nuorisotyönohjaajan virka olisi toiminnallisista tarpeista johtuen syytä täyttää 1.1.2021 alkaen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

Nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 193a. Tehtävänmukainen peruspalkka on vaativuusryhmässä 502 ja peruspalkka 2384,41 €/kk.

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 193b.

Hakuaika on 12.- 30.10.2020 ja valinta kirkkoneuvostossa 24.11.2020.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, James Cox

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran 30.10.2020 klo 15 päättyvällä hakuajalla kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

2) nimetä haastatteluryhmään kasvatuksen työalajohtajat James Coxin ja Iia Palmgrenin, kirkkoherran, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat 3 edustajaa sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtajan.

Kn 193 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 2) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Jouko Porkka, Henry Berg ja Ida Luuk

****

Kn § 246

Pj:n esitys:              Asian käsittely siirretään seuraavaan 1.12. kokoukseen

Kn 246 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 265       Hakuajan päättymiseen mennessä nuorisotyönohjaajan virkaa haki 20 hakijaa. Yhteenveto hakijoista esitetään sähköisesti kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan oheen liitteeksi nro 265a.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, hakukriteerien, nuorisotyön tarpeiden sekä työkokemuksen perusteella 7 hakijaa haastatteluun. 

Ensimmäisen haastattelukierroksen (17-18.11.) jälkeen päätettiin järjestää toinen haastattelukierros, johon kutsuttiin Johannes Joenpelto ja Mirja Luodes. Toinen haastattelu toteutettiin 26.11.2020.                                                                                              

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Johannes Joenpelto hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, haastattelun, työkokemuksen, opetusnäytteiden sekä nuorisotyön tarpeiden perusteella.  Varasijalle ryhmä esittää Mirja Luodesta.  Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 265b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

​​​​​​​Kirkkoneuvosto päättää 

 1. valita nuorisotyönohjaajan virkaan Johannes Joenpellon 1.1.2021 alkaen. 
 1. että Johannes Joenpellon tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä puhdas rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. 
 1. että nuorisotyönohjaajan virassa on 6 kk koeaika.  
 1. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6 
 1. että nuorisotyönohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on: 
 • Nuorisotyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa 
 • Vastuu rippikoulun jälkeisestä nuorisotyöstä 
 • Kasvatuksen yhteinen työ 
 • Nuorten kokoavan toiminnan organisoiminen yhdessä nuorisotiimin kanssa 
 • Osallistuminen LNAK-koulutukseen kouluttajana 
 • Rippikoulutyö ja muu opetus  
 • Sielunhoitotyö  
 • Koulun yhdyshenkilönä toimiminen  
 • SOME-työ
 1. että nuorisotyönohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx eur/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.  
 1. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 1. että varasijalle valitaan Mirja Luodes.

Kn 265 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti

266 § PÕLTSAMAAN SEURAKUNNAN ANOMUS KIRIKLAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEEN

Põltsamaan ystävyysseurakunnan kirkkoherra Markus Haamer on sähköpostilla 23.11. 2020 pyytänyt avustusta seurakunnan Kirikla-rakennuksen lämmitysjärjestelmän muutokseen. Lämmitysjärjestelmän muutoksella on mahdollista saada pitkäaikaista säästöä seurakunnan toimintakuluihin. Saneeraukseen on kaksi eri vaihtoehtoa: maalämpöpumppu ja ilma-vesilämpöpumppu.  Avustuspyyntö projektille on 1/3 kustannuksista eli 11 440 euroa. Avustushakemus on liitteenä nro 266. 

Põltsamaan seurakunta on pyytänyt tukea lämmitysjärjestelmän muutokseen myös Kangasalan seurakunnalta. Vielä ei ole tiedossa Kangasalan seurakunnan vastausta anomukseen.

Kirkkoneuvosto on 4.6.2013 § 189 tukenut kansainvälisen diakonian projektiavustuksista 5000,00 eurolla Põltsamaan seurakunnan kirpputorin katon korjaamista.

Kansainvälisen diakonian kustannuspaikalla on projektimäärärahoja jäljellä vielä 9290 euroa. 

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
​​​​​​​Kirkkoneuvosto keskustelee Põltsamaan seurakunnan avustusanomuksesta ja päättää tukea 9290,00 eurolla lämmitysjärjestelmän muutosta kansainvälisen diakoniankustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000  

Kirkkoneuvosto kiinnittää huomiota, että KV diakonian avustusmäärärahoja käytettäisiin koko toimintavuoden ja kohdennetaan nimenomaan katastrofiapuun.

 

Kn 266 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

267 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELYN TYÖRYHMÄN PÄIVITTÄMINEN
 

Järvenpään seurakunnan strategia vuosille 2016-2020 hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2015 § 55.  Strategia on liitteenä nro 5.

Strategiakauden aikana on laadittu henkilöstöstrategia, joka hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50. Henkilöstöstrategian toteutumista on seurannut henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä, joka antoi raporttinsa kirkkoneuvostolle 26.11.2019. 

Samoin kiinteistöstrategian laatiminen on käynnistetty ja se tulee hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle kevään 2020 aikana. Kokonaiskirkon uusi strategia julkaistaan 30.9.2020. Valmistumisen ajankohta on syytä ottaa huomioon omissa suunnitelmissa siten, että oman strategian hyväksyminen ajoitetaan vasta keväälle 2021. Tällöin oman seurakunnan strategiatyöskentely kytketään yhteen koko kirkon strategian laadinnan kanssa. Käytännössä tämä mahdollistaa kokonaiskirkon strategian tausta-aineistojen sekä valmiin dokumentin hyödyntämistä seurakunnan strategiassa soveltuvin osin. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissakin on toimintalinjauksen uusinta meneillään, mutta edellä mainitusta syystä johtuen sen valmistumista on tarkoituksella siirretty syksyyn 2020, jotta voidaan ottaa huomioon kokonaiskirkon tason linjaukset.

Strategian laatimisprosessille on syytä valita työryhmä, jonka tehtävä on valmistella ja toteuttaa strategiaprosessi. Kokoonpanoksi esitetään 3-4 luottamushenkilöä, kirkkoherraa, talousjohtajaa, tiedottaja ja kaksi henkilöstön edustajaa. Työryhmän kokoonpanossa on syytä ottaa huomioon jatkuvuus edeltävästä strategiasta ja yhteys henkilöstöstrategiaan ja kiinteistöstrategiaan.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää

1) aloittaa strategiatyöskentelyn ja uuden strategian laadinnalle annetaan aikaa 30.4.2021 asti.

2) valita strategiatyöskentelyn työryhmä, jonka kokoonpano on: 4 luottamushenkilöä, kirkkoherra, talousjohtaja, tiedottaja sekä henkilöstön edustajiksi Minna Kotajärvi ja James Cox

3) valita luottamushenkilöedustajat työryhmään

4) valtuuttaa strategiatyöryhmän pyytämään strategiaprosessin toteuttamiseen tarvittavaa ulkopuolista apua esim. tuomiokapitulista.

Kn 5 § Päätös:        Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 3) Luottamushenkilöedustajiksi valittiin yksimielisesti Hanna Graeffe (pj.), Pekka Luuk, Jouko Porkka (vpj.) ja Terttu Sihvola-Rauttu

****

 

Kn § 267      

Strategiatyöskentelyn työryhmän työskentely on käynnistymässä, mutta sen kokoonpanon osalta on tilanne, että työryhmään henkilöstön edustajaksi valittu kasvatuksen toinen johtava viranhaltija, kappalainen James Cox, on anonut koko kevääksi vuosilomaa ja opintovapaata. Opintovapaan myöntämisestä päättää tuomiokapituli. Tiedottaja Johanna Luumi on puolestaan pyytänyt vallitsevasta koronatilanteesta ja siitä johtuvasta viestinnän suuresta ylimääräisestä työmäärästä johtuen, että hänen tilalleen valittaisiin toinen henkilö.

Strategiatyöskentelyn työryhmän työskentelyssä voidaan huomioida viestinnän kuormittava työtilanne siten, että tiedottaja kutsutaan mukaan työskentelyyn tarvittaessa.  Työryhmän toiseksi henkilöstön edustajaksi ehdotetaan valittavaksi diakonian työalapappi Krista Valtonen, joka on ollut aikoinaan mm. laatimassa hallintokyselyä ja sen yhteenvetoa Järvenpään seurakunnassa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              
Kirkkoneuvosto päättää päivittää strategiatyöskentelyn työryhmän kokoonpanoa siten, että tiedottaja ei ole työryhmän jäsen, mutta kutsutaan työskentelyyn tarvittaessa mukaan. Työryhmän jäseneksi valittu henkilöstön edustaja James Cox korvataan Krista Valtosella.

Kn 267 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

268 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

Vs johtava diakonian viranhaltija Keijo Ruuskanen on tehnyt esityksen vuosien 2002, 2012, 2015, 2017 ja 2019 diakoniajohtokunnassa päätettyjen Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuksien jäljellä olevien määrien kohdentamisesta uudelleen. Hän perustelee, että tarvetta olisi niiden käyttöön nyt kyseisille kohderyhmille.

Vuoden 2017 keräystä lukuun ottamatta käyttötarkoitukset ovat olleet puhtaasti oman seurakunnan toimintaa.  Yhteisvastuukeräyksen 2017 seurakunnan oma osuus oli kohdennettu Setlementti Louhelan järjestämään koulutukseen, jonka avulla vahvistetaan toimijoiden osaamista tunnistaa, tavoittaa sekä ohjata eteenpäin ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreja. Talousjohtaja oli yhteydessä Setlementti Louhelan toiminnanjohtajaan ja hänen mielestään käyttötarkoituksen muutos on perusteltu. Vs. diakonian johtava viranhaltija oli yhteydessä Setlementti Louhelan Jyrki Brandtiin, joka myös oli käyttötarkoituksen muutoksen kannalla ja toimitti raportin pidetystä koulutuspäivästä liite nro 268a. Järjestetty koulutus tuli arvioitua halvemmaksi ja nyt korona-aikana koulutuksia ei oikein voi järjestää.   

Liitteenä nro 268b on koonti vuosien 2002, 2012, 2015, 2017 ja 2019 Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuksien käyttötarkoituksista.

Valmistelijat ja kysymykset: johtava diakonian viranhaltija ja talousjohtaja

Tj:n esitys:             
​​​​​​​Kirkkoneuvosto päättää, että vuosien 2002, 2012, 2015, 2017 ja 2019 diakoniajohtokunnassa päätettyjen Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan jäljellä olevat osuudet kohdennetaan uudestaan seuraavasti:       

 1. Vuoden 2002 rahat 182 € käytetään apua tarvitsevien yksinäisten henkilöiden kotiapuun.
 2. Vuoden 2012 rahat 603 € käytetään vähävaraisten nuorten taloudelliseen auttamiseen.
 3. Vuoden 2015 rahat 1604 € käytetään vähävaraisten vanhusten taloudelliseen auttamiseen
 4. Vuoden 2017 rahat 184 € käytetään maahanmuuttotaustaisten vähävaraisten henkilöiden avustamiseen
 5. Vuoden 2019 rahat 2810 € käytetään vähävaraisten lapsiperheiden ja nuorten taloudelliseen tukemiseen

Kn 268 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti

269 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, TERMÄ JA MIETTINEN

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Termä ja Miettinen ovat jättäneet 23.11.2020 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6724 tontista no xy (xxxm2 * 60 € on yht. 53 340 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 5 334 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 269a) Karttaliite tontista/ Termä ja Miettinen

Liite nro 269b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 269c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)

Liite nro 269d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Termän ja Miettisen jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6724 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 53 340 €
 2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 269 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

270 §  TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

271 §  TIEDOKSI

 1. VEROTILITYSVERTAILU KUUKAUSITTAIN 2015-2020                           (liite 271/1)
 1. SEURAKUNNAN YLEISRAPORTTI 10-2020                                                   (liite 271/2)

  

**­

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi

Kn 271 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

272 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Esko Lappalainen toi terveiset Hiippakuntafoorumista

Kn 272 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi

273 §  KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen tartuntataudin aikana. Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja keskinäisestä avunannosta.

Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:

 • Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
 • Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
 • Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
 • Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
 • Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen. Liite nro 71a.

WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin viikon 12.

Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d piispojen ohjeistus 16.3.2020

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.

Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 98

Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19 virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen 30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71 päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.

Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on kesälomien hyväksyntää viivästytetty, kunnes kesän rippikoululeirien toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.

Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta leirit on siirrettävä eteenpäin.

Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.  Tällä taataan paremmin kylmäsäilytystilojen kapasiteetin riittävyys, mikäli kuolleisuus kohoaa. Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten tekemiseen kuin haudankaivuuseen.

Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettu-terminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 % lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.

Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020 mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä 15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin.  Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa.

Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava 15.5.2020 mennessä.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.

Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.

Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.             

Kn 98 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 119      

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa kesätoimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ohjeistuksia antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Piispat ovat laatineet 5.5.2020 ohjeistuksen seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (liitteenä nro 119a). Kirkkohallitus on laatinut yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja konsultoiden Ohjeen lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana, jonka ohjeistukset on huomioitu oman seurakuntamme linjauksissa.

Piispojen ohjeistuksen mukaan Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä.

Muuta kokoavaa toimintaa voidaan myös 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.

Valmiusjohtoryhmä linjasi kokouksessaan 6.5.2020 toimenpiteitä hallituksen ja piispojen ohjeistuksen perusteella. Linjaukset ovat liitteenä nro 119b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 119b mukaista ohjeistusta 14.5.2020 alkaen

Kn 119 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 135       Piispoilta on saapunut 19.5.2020 uusi tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen liitteenä nro 135a. Ohjetta valmisteltaessa on konsultoitu eri viranomaisia ja päättäviä tahoja, ja ohje on linjassa STM:n aluehallintovirastoille antamien linjausten kanssa.

Ohjeessa seurakunnan tiloissa tapahtuvan kirkon jumalanpalveluselämän – messujen ja kirkollisten toimitusten – katsotaan olevan luonteeltaan julkisia tilaisuuksia. Siksi niitä – tilan koosta riippuen – koskee 1.6. alkaen 500 hengen kokoontumisrajoitus. Kirkollisia toimituksia seuraavat hää- tai kastejuhlat tai muistotilaisuudet sen sijaan ovat yksityisiä tilaisuuksia. Niitä siis koskee 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Uuden ohjeistuksen perusteella on valmiusjohtoryhmä kokouksessaan tarkentanut aiempia ohjeistuksia seurakunnan toimintaa ja tilojen henkilömääräkapasiteettia turvaväleillä koskien 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on päivitetty korona-ohjeistukseen.

Rippikoulutyössä on laadittu turvallisuusohjeistukset sekä työntekijöille että leiriläisten perheisiin. Viestinnässä on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma kesän toimintaa koskien, jos toiminnassa ilmenee koronaepäily tai koronatapaus. Kriisiviestintäsuunnitelma liitteenä nro 135b.

Liitteenä nro 135c uusimmat linjaukset noudatettavista ohjeista Järvenpään seurakunnassa.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 135c mukaista ohjeistusta 1.6.2020 alkaen                  

Kn 135 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 167

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (liite nro 167a) 17.6.2020 on informoitu poikkeustilan purkamisen vaikutuksista pääasiassa seurakuntien ja kirkon hallintoon.

Kirkkohallitus antoi 24.3.2020 kaksi väliaikaista määräystä, jotka pohjautuivat koronaviruksen aiheuttamaan poikkeusoloihin sekä valmiuslain käyttöönottoon. Valtioneuvoston 15.6.2020 tekemän päätöksen johdosta valmiuslakia ei enää sovelleta 16.6.2020 lukien. Siten myös valmiuslain soveltamisen nojalla annettu väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro 131) ei enää ole voimassa. Määräyksen voimassaolon päätyttyä toimielinten sähköiset kokoukset eivät ole enää mahdollisia. Kokouksen laillisuus edellyttää, että enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä on saapuvilla kokouspaikalla. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ei voi myöskään enää käyttää kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa.

Kokouskäytäntöjä koskien ohjeistetaan, että kokouspaikalla on syytä noudattaa annettuja suosituksia ja järjestää kokoustila siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli (n. 1,5 m) tai muutoin ohjeistaa jäsenet istumaan niin, että väliin jää riittävät välit. Kokoustilana on tarkoituksenmukaista käyttää sellaista tilaa, jossa suositukset turvaväleistä voidaan huomioida.

Kirkon tietoturvapolitiikasta annetun väliaikaisen määräyksen voimassaoloa on 17.6.2020 päätetty jatkaa kirkkolain 16 luvun 11 §:n nojalla elokuun loppuun asti. Tämä mahdollistaa kirkon jäsentietojärjestelmän käyttämisen KIRKKO-verkon ulkopuolelta. Päätös perustuu suositukseen etätyön jatkamisesta kesän yli.

Kesän toiminta on seurakunnassa niin leirien kuin kokoavan toiminnan suhteen voitu viedä läpi suunnitellusti. Koronavirustapauksia ei ole toiminnassa eikä leireillä esiintynyt. Joitakin koronavirustestauksia on tehty niin osallistujien kuin työntekijöiden osalta, mutta ne ovat antaneet negatiivisen tuloksen. Konfirmaatiot on käynnistetty elokuun alusta kesällä ohjeistetulla vierasmäärällä ja toteutustavalla. Elokuun loppupuolella vierasmäärää on jouduttu tautitilanteesta johtuen hieman rajaamaan enemmän.

Kirkkohallituksessa on valmisteltu piispojen kanssa neuvotellen tiedoksianto seurakunnille, joka julkaistiin 7.7.2020. Siinä kerrottiin uudet viranomaislinjaukset 1.8.2020 alkaen ja päivitettiin piispojen 19.5.2020 antamaa ohjetta. Ohjeistusten pohjalta on valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä yhteiskokouksissaan 19.8. ja 26.8. päivittänyt seurakunnan toimintaa ja työskentelyä koskevia ohjeistuksia.

Viimeisin koronaohjeistus on liitteenä nro 167b.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              
​​​​​​​Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 167b mukaista ohjeistusta 1.9.2020 alkaen

Kn 167 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 216      
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 22.10.2020 kaksi aluettaan koskevaa päätöstä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista marraskuun aikana. Helsingin ja Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. 

 Seurakunnan kokoontumisiin päätöksellä ei sinänsä ole suoranaista vaikutusta, koska yleisötilaisuuksissa on noudatettu muutoinkin turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Lisäksi valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 30.9.2020 antanut kasvomaskin käyttösuosituksen ohjeistusten mukaisesti kokoontumisiin seurakunnan tiloissa yli 15-vuotiaille ja samoin myös työpaikalle. 

HUS on antanut alueelleen suosituksen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Samoin KeuSote on antanut alueelleen omat suosituksensa mm. harrastustoimintaa koskien. Näiden suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan kokoavaan toimintaan käydään lokakuun viimeisen viikon alussa palaveri kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon kesken, jolloin tarkentuu seurakunnan oma koronaohjeistus. 

Valmiusjohtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä on yhteiskokouksessaan 21.10.2020 antanut työryhmälle tehtäväksi suunnitella joulunajan toiminnan toteuttamisen nykyisten rajoitusten ja suositusten pohjalta ja asiasta on tarkoitus päättää lokakuun loppuun mennessä. Suunnitelmaa muutetaan tilannekuvan ja suositusten muuttuessa. 

Viimeisin koronaohjeistus lähetetään sähköisesti kokoukseen osallistuville, mikäli KeuSoten alueen seurakuntien kirkkoherrojen ja KeuSoten johdon palaveri suositusten käytännön vaikutuksista seurakunnan toimintaan saadaan pidettyä ennen neuvoston kokousta. 

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:             

​​​​​​​Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 216 mukaista ohjeistusta 27.10.2020 alkaen 

Kn 216 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 256                 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 20.11.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on ohjeistanut seurakuntia 20.11.2020 lähettämällään ohjeistuksella, liitteenä nro 256.

KeuSote:n ohjeistuksen mukaan "Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella pidettäväksi Keusoten alueella 23.11. alkaen toistaiseksi. Keusote pyytää tarkkaan harkitsemaan kokoontumisten tarpeellisuutta."

Operatiivinen johtoryhmä ja valmiusjohtoryhmä on yhteiskokouksessaan 23.11.2020 linjannut toimintaa koskevia rajoituksia edellä mainittujen määräysten ja suositusten pohjalta ajalle 23.11.-13.12.2020.

**  

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 256 mukaista ohjeistusta ajalle 23.11.-13.12.2020.

Kn 256 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kn § 273      

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ovat 27.11.2020 ilmoittaneet uusista voimaan astuvista rajoituksista ja suosituksista Uudenmaan alueella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan alueella maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin.

Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakuntien tuomiokapitulit antavat viranomaisten päätösten johdosta ohjeet Uudenmaan alueen seurakunnille. Ohjeet liitteenä nro 273. Ohjeiden mukaiset rajoitukset astuvat voimaan 30.11.2020 alkaen ja ovat voimassa 20.12.2020 asti.

KeuSote:n ohjeistuksen mukaan ”yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 26.11.-20.12. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).”

Uudet rajoitukset ja suositukset tarkoittavat sitä, että seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten pienryhmätoiminta keskeytetään 20.12.2020 asti. Tämän johdosta osalla henkilöstöä perustyö vähenee merkittävästi ao. ajanjakson aikana. Siksi kertyneet lisä-/ylityöt on syytä pitää pois joulukuun aikana. Joulun välipäivinä on myös syytä pitää vuosilomia, lisä/ylityötunteja tai pankissa olevia lomia pois, jos perustyötä ei tuona aikana ole.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää,

1) että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen nro 273 mukaista ohjeistusta ajalle 30.11.-20.12.2020.

2) Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneitä tunteja ja vuosilomia vuoden 2020 loppuun mennessä, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää

Kn 273 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

274 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

275 § VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN
​​​​​

Seurakunnan työntekijöilleen vuokraamissa asunnoissa on peritty vuokraa verohallituksen päätöksen verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista mukaan 31.12.2009 saakka. Vuodesta 2010 saakka vuokria on nostettu maltillisesti yli verotusarvon lähemmäksi kaupungissa muuten vallitsevaa vuokratasoa. Vuosina 2018-2020 ei seurakunnan luontoisetuarvon ylittävää vuokranosaa korotettu. Seurakunnan asunnot sijaitsevat Järvenpään kaupungin alueella lukuun ottamatta Leiriniemen leirikeskuksen asuntoa, joka sijaitsee Mäntsälässä.

Verohallinnon päätös 2021 verotuksessa noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteista eli ns. verotusarvot annettiin 25.11.2020 Dnro VH/7288/00.01.00/2020. Laskentaperusteita on asuntoedun osalta korotettu ns. kehyskunnissa, joihin Järvenpää kuuluu, perusosan osalta 2 €/kk/as ja neliömetrille olevaa osuutta 0,10 €/m2/kk.

Seurakunnan omaa lisäosuutta ei ole tarpeen nostaa ja leirikeskuksen asunnon syrjäisyyden takia ja asukkaalle sisällytettyjen tehtävien takia vuokra on alempi. Vuokrankorotus esitetään voimaan 1.1.2021 alkaen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

1) korottaa seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.1.2020 lähtien liitteen nro 275 mukaisesti. Vesi ym. taloyhtiökohtaiset maksut peritään samansuuruisina kuin ko. taloyhtiö perii.

2) merkitä tiedoksi muista tiloista seurakunnan perimät vuokrat ja todeta, että niiden osalta talousjohtaja sopii vuokratason.

Kn 275 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

276 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 276 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

277 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 277 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47.