JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2022

Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 29.11.2022 klo 18.30
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§ Liite Asia

285 § KOKOUKSEN AVAUS 
286 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
287 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
288 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
289 § (liite) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023-2025 ENNAKKOKÄSITTELY 
290 § ERITYISNUORISÖTYÖN PROJEKTIVIRKA 
291 § (liite) HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2023 
292 § (liite) SIJOIUSRAPORTTI 31.10.2022 
293 § (liite) VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN 
294 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS 
295 § (liite) SEURAKUNNAN REKRYTOINTIOHJE
296 § (liite) JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO
297 § (liite) AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2022 
298 § (liite) LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN LIITTEEN TARKISTAMINEN 
299 § NIMIKKOSOPIMUKSEN UUSIMINEN, PÄIVI JA SAKARI LÖYTTY
300 § NIMIKKOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA SARA LATVUKSEN JA TUOMAS MEURMANIN TYÖHÖN KAMBODZAAN 
301 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN xxxx IRTISANOUTUMIEN
302 § (liite) TYÖSUHTEEN PURKAMINEN KOEAIKANA 
303 § (liite) TIEDOKSI
304 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
305 § (liite) VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
306 § (liite) HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI 
307 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
308 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Jäsenet

Henry Berg (POISSA) sij. Sirpa-Laakso Varis (POISSA)
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto (POISSA) sij. Terttu Sihvola-Rauttu (POISSA)
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj., saapui klo 18.57 § 289
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström, poistui klo 20.14 § 303,2

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 18.31 § 285
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (POISSA)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Pöytäkirja pidetään julkisesti 30.11. – 15.12.2022

285 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Jouko Porkka. Laulettiin virsi 5.

286 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 25.11.2022.

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 286 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

287 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

Kn 287 § Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitetään vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Arvi Kekäläinen.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


288 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin
§ 303,10 Tiedoksi; Yleisraportti 10/2022; lisätään
§ 303,11; Tiedoksi; Seurakuntavaalit 2022, valitut
§ 306 Hautausmaamestarin toimi haettavaksi; lisätään
§ 307 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 308 Kokouksen päätös

Kn 288 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

289 § VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023 – 2025 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Työalavastaavien viranhaltijoiden esitysten ja johtokuntien lausuntojen sekä kirkkoneuvoston 1.11.2022 ja 15.11.2023 käsittelyjen pohjalta on koottu talousarviokirja 2023, joka sisältää myös toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2023–2025. Investointisuunnitelma 2023-2025 on sisällytetty talousarviokirjaan. Sitä ovat käsitelleet ylläpitopäällikön esityksen jälkeen kiinteistöjohtokunta ja kirkkoneuvosto 11.10.2022 ja 15.11.2022. Lisäksi kirkon urkujen peruskorjaus- ja digitalisointiesityksestä on tarkempia tietoja 29.11. kokouksen liitteenä nro 289a.

Talousarvioon sisältyviä hinnastoja on korotettu 3 % aiemmasta paitsi leirikeskuksen hinnastot ovat toistaiseksi entiset siellä tehtävän saunaurakan takia.

Liitteet nro 289a ja 289b lähetetään sähköisesti.
**
Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, kirkkoherra, talousjohtaja
**
Tj:n/Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että investointisuunnitelmaan lisätään kirkon urkujen peruskorjaukseen 78 000 € ja kirkon urkujen digitalisoinnin valmistelua jatketaan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 289b mukaisesti.
1) seurakunnan vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja
taloussuunnitelman investointisuunitelmineen vuosiksi 2023–2025
2) hautainhoitorahaston talousarvion 2023
3) talousarvion 2023 hinnasto-osaan sisältyvät hautapaikkamaksut

Kn 289 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

290 § ERITYISNUORISOTYÖN PROJEKTIVIRKA

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa erityisnuorisotyön projektiviran vuodelle 2022. Ajatus projektivirasta syntyi seurakunnan 70-vuosisjuhlatyöryhmässä ja ennen valtuuston kokousta asiaa valmisteltiin viranhaltijoiden toimesta, kasvatusjohtokunnassa ja kirkkoneuvostossa.

Erityisnuorisotyön projektiviran tehtävänkuvaukseksi kirjattiin seuraavaa:

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Lasten ja nuorten parissa tapahtuvan diakoninen työ osana seurakunnan erityisnuorisotyötä. Tavoitteena vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
Erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa. Erityisnuorisotyössä kohtaava ja etsivä työ (partiointi) Erityisnuorisotyön ryhmätoiminta, päivystys- ja ryhmätoiminta kouluilla, verkostotyö sosiaalitoimen, nuorisotoimen ym. tahojen kanssa, perhetyö yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

3. Muuta tehtävän sisällöstä

Aluetyö yhdessä aluetiimin kanssa

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.12.2021 valita erityisnuorisotyön projektivirkaan Toni Majolan. Majola ei ottanut virkaa vastaan, joten tehtävä täytettiin seurakunnan sisäisillä järjestelyillä ja sitä hoitamaan valittiin nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpelto. Nuorisotyön kokonaisuuden toimivuuden vuoksi Joenpellon panos projektivirassa päätettiin toteuttaa osa-aikaisesti niin, että 60 % työstä on erityisnuorisotyötä ja 40 % nuorisotyönohjaajan viran tehtäviä. Joenpelto aloitti projektityön 1.3.2022. Nuorisotyössä Joenpellon sijaisena toimii 1.5.-31.12.2022 nuorisotyönohjaaja Taavi Räihä.

Projektiviran puitteissa on vahvistettu yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden ja koulutoimen kanssa erityisesti Jampan alueella. Tähän sisältyy avoimia nuorteniltoja Jampassa, jalkautumista Koivusaaren koululla ja ulkona Jampan alueella. Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa on tiivistynyt ja sen myötä seurakunta on ollut mukana koululuokkien ryhmäytyksissä ja toimii yhteistyökumppanina Walk In-terapiassa.

Projektivirkaan kuuluvaa verkkonuorisotyötä Joenpelto on toteuttanut Sekasin-chatin kautta.

Projektivirka on mahdollistanut uusia kokeiluja, joiden toimivuutta osana seurakunnan nuorisotyön kokonaisuutta arvioidaan syksyn 2022 aikana.

Projektin toteutus on suunniteltu niin, että hyviksi todettuja työmuotoja on mahdollista jatkaa, kun projekti päättyy vuoden 2022 lopussa.
Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.5.2022 Järvenpään seurakunnan strategian vuosille 2022-26. Strategian pohjalta tullaan laatimaan uusi henkilöstöstrategia, jossa linjataan seurakunnan henkilöstötarpeet ja henkilöstöresurssien kohdentaminen Neljän kellon strategian mukaisesti. Erityisnuorisotyön resurssitarve arvioidaan tässä yhteydessä osana nuorisotyön kokonaisuutta.

Esitys: (MP) Kasvatusjohtokunta keskustelee erityisnuorisotyön projektivirasta ja päättää, esittääkö viran jatkamista kirkkoneuvostolle.

Kjk § 6 Päätös:

Kasvatusjohtokunta pitää tehtyä työtä tärkeänä ja esittää, että erityisnuorisotyölle myönnettyä lisäresurssia jatketaan.
****
Kn § 273
Kasvatusjohtokunta on esittänyt, että erityisnuorisotyölle myönnettyä lisäresurssia erityisnuorisotyön projektivirkaan jatketaan.
Erityisnuorisotyön projektityöntekijän taustalla on Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmässä syntynyt ajatus projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran 1.1.-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteeksi kirjattiin viran tehtävien projektiluonteisuus.

Tehtävänkuvaus ja virantäytön toteutuminen on tarkemmin eritelty kasvatusjohtokunnan esitystekstissä.

Projektiviran tehtävien toteutumista esiteltiin kirkkovaltuuston 70-vuotisjuhlakokouksessa 13.9.2022. Toteutumista on esitelty myös kasvatusjohtokunnan esitystekstissä. Projektiviran mahdollistamien kokeilujen toimivuutta osana seurakunnan nuorisotyön kokonaisuutta arvioidaan syksyn 2022 aikana. Projektin toteutus on suunniteltu niin, että hyviksi todettuja työmuotoja on mahdollista jatkaa osana nuorisotyön perustoimintaa, kun projekti päättyy vuoden 2022 lopussa.

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.5.2022 Järvenpään seurakunnan strategian vuosille 2022-26. Strategian pohjalta tullaan laatimaan uusi henkilöstöstrategia vuoden 2023 aikana aiemman henkilöstöstrategiakauden loppuessa vuonna 2023. Henkilöstöstrategiassa linjataan seurakunnan henkilöstötarpeet ja henkilöstöresurssien kohdentaminen Neljän kellon strategian mukaisesti. Erityisnuorisotyön kokonaisresurssitarve myös projektin vaikutusten osalta arvioidaan tässä yhteydessä osana nuorisotyön kokonaisuutta.

Voimassa olevassa henkilöstöstrategiassa ei ole linjattu erityisnuorisotyölle projektivirkaa.
**
Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää erityisnuorisotyön projektiviran jatkoesityksen henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmisteltavaksi kirkkoneuvoston 29.11.2022 kokousta varten.

Kn 273 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**
Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

273 § ERITYISNUORISOTYÖN PROJEKTIVIRKA
Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Päätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon projektiviran myönteiset vaikutukset sekä kasvatusjohtokunnan puolto viran jatkamisesta. Tekstistä ei käy ilmi, miten projektivirkaan sisältyneet hyviksi todetut työmenetelmät saisivat jatkoa osana nuorisotyötä. Esityslistassa olevan tiedon perusteella päätös siitä, että projektivirkaa ei jatkettaisi, vaikuttaisi negatiivisesti järvenpääläisiin lapsiin ja nuoriin sekä heidän parissaan tehtävään erityisnuorisotyöhön.
--------------------
Kn § 290
Henkilöstöstrategian seurantaryhmä käsitteli kokouksessaan 22.11.2022 kirkkoneuvoston sille antamaa tehtävää valmistella erityisnuorisotyön projektiviran jatkoa. Seurantaryhmä totesi, että projektiviran palkkakustannuksista on vuonna 2022 säästynyt määrärahoja siten, että käyttämättä jääneet määrärahat vastaavat noin puolen vuoden viran palkkakustannuksia. Seurantaryhmä päätti siksi esittää kirkkoneuvostolle, että projektivirkaa jatketaan 1.1.-31.6.2023 kokoaikaisella työajalla. Projektityöntekijä laatii kevään 2023 aikana suunnitelman siitä, mitkä projektissa aloitetut toiminnot jäävät pysyväksi perustoiminnaksi nuorisotyössä sekä miten se toteutetaan.

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että erityisnuorisotyön projektivirkaa jatketaan 1.1.-30.6.2023.

Kn 290 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**
Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;
Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. On perusteltua, että projektivirkaa jatketaan määrärahojen puitteissa, jolloin voidaan jatkaa hyväksi todettuja käytäntöjä erityisnuorisotyössä. Kevään aikana on myös tärkeää selvittää, kuinka toiminnot sisällytetään nuorisotyöhön projektiviran päättyessä.

291 § HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2023

Kirkkovaltuuston 23.10.2018 § 37 hyväksymän taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvoston päättää, ketkä hyväksyvät kunkin kustannuspaikan meno- ja tulotositteet. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä siten, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi eri henkilöä, tarkastaja ja hyväksyjä.

Tarkastajana toimii henkilö, joka tilannut tai muutoin selvittänyt laskun mukaista hankintaa eli hän tuntee laskun sisällön ja ehdot parhaiten. Tarkastajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen) ja se on muutoin seurakunnan ohjeiden ja määräysten mukainen. Tarkastaja tarkastaa, Kipan Akkunan (SAP) Työlistalta laskun tiedot käsittelykohdassa oleviin tietoihin (saajan pankkitili, maksajan pankkitunnus, maksettava summa, valuutta ja eräpäivä) ja tarvittaessa korjaa tiedot. Kun lasku on oikein, tarkastaja tiliöi pääkirjatilin ja kustannuspaikan, mille kulut tai tuotot kirjataan. Sen jälkeen tarkastaja valitsee hyväksyjän eli siirtää laskun ko. kustannuspaikan hyväksyjälle hyväksyttäväksi. Tiliöinnissä tulee noudattaa Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymiä tililuetteloita ja kirjausohjeita sekä myöhempiä täydennyksiä.

Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen on määrärahaa sitovuustason puitteissa käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Henkilökohtaisten laskujen osalta kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan laskut ja talousjohtaja kirkkoherran laskut.

Kirkkovaltuuston 15.12.2021 § 56 hyväksymän ja Espoon tuomiokapitulin 23.11.2021 § 211 vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 14 §:n kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka viran johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä on nimetty johtavaksi viranhaltijaksi päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Samasanaisena säännös on kirkkoneuvoston ohjesäännössä koskien kirkkoherraa (12 §:n kohta 2) ja talousjohtajaa (13 §:n kohta 1). Ohjesääntöön on tulossa muutos, jonka hyväksymisestä ja voimaan tulosta tiedotetaan erikseen hyväksyjiä.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) suhteen, vain käyttöoikeudet saaneet työntekijät ja viranhaltijat voivat toimia laskujen tarkastajan tai hyväksyjän roolissa. Järjestelmä mahdollistaa myös ostolaskuille hyväksymisrajan, mutta aikaisempaan käytäntöön verrattuna se ei voi olla enää kohdistettuna yksittäiseen kustannuspaikkaan. Täten ostolaskujen ja investointilaskujen hyväksyjille on määriteltävä yksi henkilökohtainen hyväksymisraja. Seurakunta voi itselleen laatia listan, josta kunkin kustannuspaikan hyväksyjät määritellään.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2023 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteen nro 291 mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä.

Kn § 291 Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

292 § SIJOITUSRAPORTTI 31.10.2022

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon.
Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan sijoitussalkkuun oli vasta saatavilla pankin raportit 31.10.2022. Salkkuun ei ole tehty myyntejä tai ostoja viimeisen 7 kuukauden aikana.

Myynnit: -
Ostot: -

Seurakunnan OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 842 815 € ja kehitys 12 kk jaksolla -3,32 %. Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 170 807 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 31.10.2022 yhteensä 2 465 427 €. Lisäksi seurakunnalla on kassavaroja niin Nordean kuin Osuuspankin tileillä.

Markkina-arvo verrattuna 31.12.2021 / 30.10.2022 sijoitusten yhteenlasketusta arvosta on alentunut 662 504 €.
Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö

Tj:n esitys:

Merkitään tiedoksi

Kn § 292 Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

293 § VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN

Seurakunnan työntekijöilleen vuokraamissa asunnoissa on peritty vuokraa verohallituksen päätöksen verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista mukaan 31.12.2009 saakka. Vuodesta 2010 saakka vuokria on nostettu maltillisesti yli verotusarvon lähemmäksi kaupungissa muuten vallitsevaa vuokratasoa. Vuosina 2018-2022 ei seurakunnan luontoisetuarvon ylittävää vuokranosaa korotettu. Seurakunnan asunnot sijaitsevat Järvenpään kaupungin alueella lukuun ottamatta Leiriniemen leirikeskuksen asuntoa, joka sijaitsee Mäntsälässä.

Monet kiinteistöihin liittyvät kustannukset ovat merkittävästi nousseet, mikä ennakoi hoitovastikkeiden nousua asunto-osakeyhtiöissä. Verohallinnon päätös 2023 verotuksessa noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteista eli ns. verotusarvot on annettu 23.11.2022 Dnro VH/5510/00.01.00/2022. Laskentaperusteita on asuntoedun osalta korotettu ns. kehyskunnissa, joihin Järvenpää kuuluu, perusosan osalta 2 €/kk/as ja neliömetrille olevaa osuutta 0,10 €/m2/kk.

Seurakunnan omaa lisäosuutta ei nosteta. Leirikeskuksen asunnon syrjäisyyden takia ja asukkaalle sisällytettyjen tehtävien takia vuokra on alempi. Vuokrankorotukset esitetään voimaan 1.1.2023 alkaen.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1) korottaa seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.1.2023 lähtien liitteen nro 293 mukaisesti. Vesi ym. taloyhtiökohtaiset maksut peritään samansuuruisina kuin ko. taloyhtiö perii.
2) merkitä tiedoksi muista tiloista seurakunnan perimät vuokrat ja todeta, että niiden osalta talousjohtaja sopii vuokratason.
3) että talousjohtajalla on mahdollisuus harkintansa mukaan neuvotella vuokrahinnoista.

Kn 293 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

294 § KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 35 300 euroa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.3.2022 myöntää 10 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavun kautta hätäavun toimittamiseen Ukrainaan ja 11.10.2022 kokouksessaan myöntää 10 000 euron avustuksen Põltsamaan ystävyysseurakunnalle kirkon lämmitysmuodon muuttamiseen tarvittaviin kuluihin
Suomen Lähetysseura anoo täydennystä katastrofirahastoonsa.

”Kun katastrofi sattuu, apua tarvitaan pikaisesti. Siksi tarvitsemme jatkuvasti varoja katastrofirahastoomme, jotta pystymme vastaamaan kriisitilanteisiin nopeasti.

Katastrofin sattuessa annamme hätäapua ja psykososiaalista tukea, jotta katastrofin uhrit saisivat ruokaa, puhdasta vettä, katon päänsä päälle ja terveydenhoitoa. Psykososiaalinen tuki auttaa henkistä toipumista.

Katastrofin jälkeen tuemme jälleenrakennusta, jotta ihmiset voisivat palata normaaliin elämään. Suomen Lähetysseuran katastrofityö kohdentuu ensisijaisesti maihin, joissa Lähetysseuralla on jo ennestään toimintaa. Näin saamme avun luotettavasti ja nopeasti perille pitkäaikaisten yhteistyökumppanien kautta. Toimimme yhteistyössä myös kirkkojen kansainvälisen katastrofiavun ACT-allianssin sekä Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa.

Lähetysseura sitoutuu kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti hyväksyttyihin humanitaarisen avun normeihin ja standardeihin. Katastrofiapua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Huolehdimme siitä, että apua saavat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten vammaiset ihmiset, vanhukset, naiset ja lapset.”

Kirkon Ulkomaanapu tukee hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville perheille Ukrainaan.
Kirkon Ulkomaanapu tukee hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville perheille.
Kirkon Ulkomaanapu antaa hätäapua sitä eniten tarvitseville yhdessä eurooppalaisten kumppanijärjestöjen kanssa. Käytännössä apu on esimerkiksi ruoka-apua, lämmikkeitä ja muita perustarvikkeita.

** Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä
489000 yhteensä 10 000,00 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon ja 5300 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavun kautta
hätäavun toimittamiseen Ukrainaan.

Kn 294 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

295 § SEURAKUNNAN REKRYTOINTIOHJE

Kuluneen syksyn aikana seurakunnan yhteistyötoimikunta on työohjelmansa mukaisesti käsitellyt luonnosta seurakunnan rekrytointiohjeen päivittämiseksi. Voimassa oleva rekrytointiohje on hyväksytty kirkkoneuvosto 14.9.2010 § 174.

Rekrytoinnin merkitys on suuri siinä, millaista henkilöstöä seurakuntaan saadaan, millaista työnantajamielikuvaa luodaan ja miten turvataan tehtävien hoito. Rekrytoinnissa pitää olla avoimet ja keskenään yhdenmukaiset menettelytavat.

Yhteistyötoimikunta päätyi lausuntonaan esittämään liitteenä nro 295 olevaa rekrytointiohjeluonnosta uudeksi ohjeeksi. Luonnoksessa poistettavat kohdat on merkitty yliviivauksella ja muutettavat kohdat punaisella tekstillä.

Valmistelija: talousjohtaja

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä nro 295_olevaa rekrytointiohjeluonnoksen seurakunnan rekrytointiohjeeksi 1.1.2023 alkaen.

Kn 295 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

296 § JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO

Kirkkoneuvostolle on lähetetty liitteenä nro 296 Jampan aluetyön neuvotteluryhmän kokouksen muistio
**
Esityksen valmistelijat: Anu Sorjonen, kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee neuvotteluryhmän muistion pohjalta Jampan aluetyöstä ja merkitsee muistion tiedoksi. Kirkkoneuvosto kiittää monipuolisesta toiminnasta Jampan alueen työntekijöitä ja elävästä raportista, joka antaa hyvän kuvan toiminasta.

Kn 296 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

297 § AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2022

Talousarviossa (menokohta 1012050100 - 489000 muu seurakuntatyö/muut avustukset) on varattu yhteisöille kirkkoneuvoston päätöksellä myönnettäviä avustuksia varten vuodelle 2022 4000,00 €.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen. Seurakunta voi tukea järjestöjä, jotka toimivat yleensä seurakuntien palvelijoina ja järjestön palvelutoiminta vaikuttaa myös tukea myöntävässä seurakunnassa.
**
Esityksen valmistelijat: kirkkoherra, hallintosihteeri
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset yhteisöille liitteen nro 297 mukaisena.

Kn 297 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

298 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN LIITTEEN TARKISTAMINEN

Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden perusteet määräytyvät luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Järvenpää seurakunnan voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 29.5.2012 § 38. Voimassaolevista kokous- ja vuosipalkkioista on kirkkovaltuusto päättänyt hyväksymällä luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 10.12.2019 § 58. Aiemmat luottamushenkilöpalkkiot ja esitys uusiksi luottamushenkilöpalkkioiksi on palkkiosäännön liitteenä nro 298a.

Järvenpään seurakunnan luottamushenkilöryhmien yhteiskokouksen 15.2.2019 jälkeen tuotiin esille, että jatkossa seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioista olisi hyvä päättää edellisen kirkkovaltuuston ennen seuraavan valtuustokauden alkua. Tuusulan rovastikunnan muissa seurakunnissa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ovat liitteen nro 298b mukaiset.

Muutoksen vaikutus kokouspalkkioiden määriin vuositasolla on n. +2000 €.

Yksittäinen luottamushenkilö voi kieltäytyä kokouspalkkion vastaanottamisesta. Tällöin palkkio jää seurakunnan toiminnan rahoitukseen. Yksittäinen luottamushenkilö ei voi määrätä kokouspalkkiotaan lahjoitettavaksi johonkin kohteeseen.
**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan t luottamushenkilöiden kokouspalkkiot liitteen nro 298a oikean puoleisimman sarakkeen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Kn 298 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

299 § NIMIKKOSOPIMUKSEN UUSIMINEN (Päivi ja Sakari Löytty)

Seurakuntamme nimikkolähetit Päivi ja Sakari Löytty jatkavat uudelle kaudelle 14.6.2024 asti. Päivin työtehtävä on vuoden 2020 alusta liittynyt Lähetysseuran uuden kumppanin Lutheran Communion of Southern Africa (LUCSA) työhön hankkeessa ”Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus”. Sakari työskentelee LUCSA:n kanssa toteutettavassa ”Jumalanpalveluselämän tutkimus- ja kehittämishankkeessa” asiantuntijana.

Seurakunnan sopimus Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemisesta päättyy 31.12.2022. Suomen Lähetysseura esittää sopimuksen jatkamista.
Esitys: Julistusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Päivi ja Sakari Löytyn sopimusta jatketaan nykyisellä summalla (22 000 € / vuosi) 1.1.2023-14.6.2024.

****
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Päivi ja Sakari Löytyn nimikkosopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa nykyisellä summalla (22 000 €/vuosi) 1.1.2023-14.6.2024.

Kn 299 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

300 § NIMIKKOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA SARA LATVUKSEN JA TUOMAS MEURMANIN TYÖHÖN KAMBODZAAN


Suomen Lähetysseurasta on oltu yhteydessä ja tiedusteltu Järvenpään seurakunnan kiinnostusta ottaa nimikkoläheteiksi Sara Latvus ja Tuomas Meurman. He ovat työkaudella Kambodzassa.

Järvenpäästä kotoisin oleva TM Sara Latvus (työkausi 24 kk 08/2022-08/2024) työskentelee Kambodzassa hankehallinnon asiantuntijatehtävissä, joihin kuuluu yhteistyössä paikallisten kumppaneiden (järjestöt, luterilainen kirkko) suunnitella, kehittää, toteuttaa, kouluttaa, seurata ja raportoida hankkeista, joista osa on kehitysyhteistyön rahoitusta saavia ja osa Kambodzan luterilaisen kirkon kanssa yhdessä toteutettavia.

Hankkeet:
· Monikielisen opetuksen kehittäminen (esikoulut alkuperäiskansoille, lukutaitokouluja myös aikuisille)
· Vammaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden rakentaminen (koulunkäynnin edistäminen, opettajien koulutus)
· Alkuperäiskansoille ilmastokestäviä elinkeinoja (kestävät viljelylajikkeet, aurinkoenergia)
· Rannikkoalueiden yhteisöille ilmastokestäviä elinkeinoja (kalakantojen ja mangrovealueiden suojelu, maatalousosuuskuntien perustaminen)
· Kirkon työn vahvistaminen (työntekijöiden koulutus, tavoittava työ ja uusien seurakuntien perustaminen)
· Opiskelun tukeminen (kirkon asuntola opiskelijoille ja siihen liittyvä toiminta) ja perhetyö (perhetyön, sielunhoidon, uskontodialogin koulutukset)

Saran ajatuksia tulevasta työstä:
”Työalueella varmasti haasteita tuo ilmasto ja yleistyvät ääri-ilmiöt kuten entistä voimakkaat sateet. Liikkuminen ja ylipäätään liikenne vaativat varmasti suunnitelmallisuutta sekä joustavuutta. Usein suunniteltua työtä pitää sovittaa alati muuttuvan ympäristön ja erilaisten yllättävien tilanteiden myötä. Hankehallinnon asiantuntijana tuen kumppaneita työn etenemisessä ja tehdyn työn raportoinnissa, jotta työn merkitys ja muutos saadaan kaikille näkyviin. Kambodzassa tuetaan esimerkiksi vammaisten lasten asemaa yhteiskunnassa sekä paikallista ihmiskaupanvastaista työtä.
Koen tärkeäksi tehdä työtä, joka tukee arvojani. Haluan omalla panoksellani tehdä maailmasta hieman paremman paikan. Lähetysseura on myös tuttu järjestö vuosien takaa. Lapsena olin perheeni mukana Hong Kongissa, kun vanhempani työskentelivät teologisella seminaarilla.”

Tuomas Meurman YTM, TM, pappi (työkausi 24 kk 10/2022 -10/ 2024) työskentelee Kirkko- ja teologia -työn asiaintuntijana Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa.
Työtehtävät:
Kirkko ja teologia -yksikön asiantuntija eli suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja oppimisen asiantuntija. Työn kaksi ulottuvuutta:
1. Miten Lähetysseura ja kumppanit eri tavoilla voisivat tehdä yhteistyötä, yhteistyön tulosten seuranta ja niistä oppiminen.
2. Työn toinen ulottuvuus liittyy Lähetysseuran sisäiseen oppimiseen.

Tuomaksen ajatuksia tulevasta työstä:
”Tulen työskentelemään erityisesti Lähetysseuran kumppanikirkkojen ja kirkollisten organisaatioiden toiminnan kehittämisen parissa. Kirkkojen työssä korostuu hengellinen puoli ja yhteisöllisyys ja siten kirkot ovat erilaisia organisaatioita kuin perinteisemmät järjestöt. Työssäni tulen pohtimaan, miten tätä kirkkojen kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan tavoitteellistaa ja miten kirkkokumppanit ja Lähetysseura voivat oppia tekemästään yhteistyöstä.
Globaalina asiantuntija tulen tarkastelemaan, mitä kaikkea kirkot globaalissa kontekstissa tekevät ja oppivat. Tähän liittyy myös suhde Suomen ev.lut. kirkkoon, toivon voivani tuoda näkökulmia ja oivalluksia Lähetysseuran globaalista todellisuudesta myös Suomeen ja kertoa siitä, mitä Suomen kirkko voisi oppia heiltä.

Odotan innolla kaikkea sitä, mitä tämä uusi työ tuo mukanaan. Olen erityisen kiinnostunut toiminnan kehittämisestä ja työn merkityksellisyyden kirkastamisesta. Uskon kirkkojen ja muiden Lähetysseuran kumppaneiden mahdollisuuteen saada aikaan pysyviä muutoksia paremman huomisen rakentamiseksi. Toivon voivani omalla pienellä panoksellani tukea ja palvella heitä tämä merkittävän ja tärkeän työn tekemisessä.”

Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. 1970-luvun lopulla vallinnut hirmuhallinto jätti syvät jäljet perheisiin, kun lähestulkoon yksi sukupolvi murhattiin. Mukana katosi tietotaito käsitellä tunteita, vaikeita kysymyksiä, lasten kasvatusta ja parisuhdetta. Tänä päivänä monet perheet ovat rikkinäisiä.

Kambodžan noin 15 miljoonasta asukkaasta lähes puolet on alle 18-vuotiaita. Köyhyyden vuoksi monilla lapsilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käydä koulua.

Lähetysseura panostaa Kambodžassa erityisesti vähemmistökansojen parissa tehtävään työhön yhteistyössä mm. Kambodžan luterilaisen kirkon kanssa. Tavoitteena on parantaa heidän yhteiskunnallista asemaansa ja elinolojaan. Työtä tehdään lisäksi vammaisoikeuksien sekä perhetyön parissa.
Järvenpään seurakunnalla on nimikkolähetteinä Päivi ja Sakari Löytty Namibiassa ja Katja Tynkkynen Boliviassa. Muut nimikkosopimukset ovat stipendiaatteja tai kohteita.

Esitys:

Julistusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunta solmii nimikkosopimuksen (22 000 € / vuosi) Suomen Lähetysseuran kautta Sara Latvuksen ja Tuomas Meurmanin työhön (01/2023–10/2024).

Juljk § 29 Päätös: Julistusjohtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunta solmii nimikkosopimuksen (22 000 € / vuosi) Suomen Lähetysseuran kautta Sara Latvuksen ja Tuomas Meurmanin työhön (01/2023–10/2024).
Valmistelijat: kirkkoherra

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää solmiA nimikkosopimuksen (22 000 € / vuosi) Suomen Lähetysseuran kautta Sara Latvuksen ja Tuomas Meurmanin työhön (01/2023–10/2024).

Kn 300 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

301 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN XXXX IRTISANOUTUMINEN

Varhaiskasvatustyönohjaaja xxxx on lähettänyt 25.11.2022 sähköpostitse irtisanoutumisilmoituksensa varhaiskasvatuksen työalajohtaja Iia Palmgrenille.

Xxx irtisanoo virkasuhteensa 1.1.2023 alkaen. Kipan henkilörekisterin mukaan Xxx on aloittanut seurakunnassamme määräaikaisessa palvelussuhteessa 1.11.2020 ja varhaiskasvatustyönohjaajan virassa 1.8.2022.

Kirkkolain 6 luvun 55 § mukaan irtisanomisajat ovat viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa vähintään:
1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta;
2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta;
3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle;
4) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on kappalainen, kirkkoherra, piispa, kirkkohallituksen viraston johtava viranhaltija tai kirkkohallituksen osastonjohtaja. (30.12.2015/1602)

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.


**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron varhaiskasvatustyönohjaajan virkasuhteesta xxxx siten, että virkasuhde päättyy 31.12.2022.

Kn 301 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

302 § TYÖSUHTEEN PURKAMINEN KOEAIKANA

303 § TIEDOKSI


1. YLEISKIRJEET 28/2022 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTARYHMÄN RAPORTTI (Liite 303/2)
3. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/289/01.01.01/2022 (Liite 303/3)
4. PIISPAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/8/08.00.03/2022 (Liite 303/4)
5. ERITYSNUORISOTYÖN PROJEKTIN RAPORTTI (Liite 303/5)
6. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET (Liite 303/6)
7. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT
Julistusjohtokunta 9.11.2022
Talousarviomääräraha 2022 – Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa Sara Latvuksen ja Tuomas Meurmanin työhön Kambodzaan – Nimikkosopimuksen uusiminen – Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi
8. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 303/8)
9. ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12 SEPPELEEN LASKU
Mirja Vakkuri ja Arvi Kekäläinen
10. YLEISRAPORTTI 10/2022 JÄRVENPÄÄ (Liite 303/10)
11. SEURAKUNTAVAALIT 2022, VALITUT (Liite 303/11)
Äänestysprosentti Järvenpää 13,1 %
Ennakkoään.pros. Järvenpää 68,1 %
Äänestysprosentti valtakunn. 12,7 %
Ennakkoään.pros. valtakunn. 62,4 %
--
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
--
Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 303 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

304 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

• Kivipuiston Säätiön hallintoneuvosto; vuodelle 2023-2024 Matti Auranen puheenjohtajaksi ja Pekka Luuk jäseneksi 2023-2024
• Striimauksien tekstitys
• Häirintäyhdyshenkilön luottamushenkilöpaikka. Jouko Porkka on käytettävissä.

Kn 304 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

305 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
 

Varhaiskasvatustyönohjaaja Xxxx on irtisanoutunut virastaan 1.1.2023 alkaen. Varhaiskasvatustyönohjaajan virka on henkilöstöstrategian mukainen ja sen tehtäviin tarvitaan toimintakauden ollessa kesken viranhoitaja mahdollisimman nopeasti hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tämän johdosta viran rekrytointitarvetta ja sisältöä ei ole tarpeen erikseen selvittää. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 305a.
Rekrytointiaikataulu: 29.11. kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi 30.11.2022-4.1.2023 virka auki rekrytointikanavilla.

Hakuaika päättyy 4.1. klo 15.00
12.1. haastattelut klo 17.30 alkaen
17.1. kirkkoneuvosto valitsee uuden viranhaltijan
1.2. virkaan valittu aloittaa virassa

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 305b.
**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren
**
Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää

1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä

3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.

Kn 305 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Nimettiin Ida Luuk ja Jouko Porkka kirkkoneuvoston edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Mirja Vakkuri ja Esko Lappalainen.
Lapsiasiahenkilö Jonna Vehmassalon huomio esityslistan kohtaan;

Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin. Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy käynnissä olevia toimintoja lapsille ja perheille, joten viran täyttäminen nopealla aikataululla on tärkeää.

306 § HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI

Hautausmaamestarin toimi on vailla hoitajaa. Hautaustoimen vakituinen työntekijämäärä on ollut seurakuntapuutarhuri sekä kaksi hautausmaamestaria, jotka osallistuvat laaja-alaisesti hautausmaan kiinteistönhoidollisiin ja puutarhatehtäviin, haudanhoidon ja suntiotehtäviin siunaustilaisuuksissa sekä hautaan saatoissa. Vakituisena hautaustoimessa on myös yksi toimistosihteeri. Kirkkovaltuuston päätöksellä hautaustoimen työmäärään lisääntymisestä johtuen on perustettu hautausmaa assistentin tehtävä, joka on haettavana.

Hautausmaamestarin tehtäviin kuuluu myös siunaustilaisuudet kappelilla. Nämä suntion tehtävät työllistävät myös lauantaisin. Suntiotehtävien takia edellytetään ev.lut kirkon jäsenyyttä.

Hautausmaamestareiden tehtävänkuvaus on päivitetty kirkkoneuvostossa 26.4.2022 § 115 liite 306a)
**
Esityksen valmistelijat: talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri
**
Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää:

1) julistaa haettavaksi vapautuneen hautausmaamestarin toimen
2) toteaa 26.4.2022 hyväksytyn hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen olevan voimassa
3) vahvistaa hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen mukaisesti 402 vaativuusryhmän ja peruspalkaksi 2241,63 €/kk, joka sisältää Järvenpää-lisän.
4) laittaa toimen julkisesti haettavaksi liitteenä nro 306b) olevan hakuilmoituksen mukaisesti
5) valitsee hautausmaamestarin haastatteluryhmään talousjohtajan, seurakuntapuutarhurin ja yhden kirkkoneuvoston tai kiinteistöjohtokunnan jäsenen ja tälle varajäsenen.

Kn 306 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti.
kohta 5) Kirkkoneuvoston jäsenenä haastatteluryhmään valittiin Esko Lappalainen ja varajäseneksi Pekka Luuk.

307 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 307 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

308 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Kn 308 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.