JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2022

Kirkkoneuvosto
AIKA: Tiistai 13.12.2022 klo 18.00
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

§ Liite Asia

309 § KOKOUKSEN AVAUS
310 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
311 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
312 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
313 § (liite) HAUTAUSMAAN ASSISTENTIN TOIMEN TÄYTTÖ
314 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN VUOSILLE 2023-2026
315 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
316 § NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON VIRKAVAPAUSANOMUS
317 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET
318 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Vesa Koivisto
kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.


Jäsenet

Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström
Jaakko Kuusela (varajäsen P. Luukin)
Terttu Sihvola-Rauttu (varajäsen Kuusiston)
Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri
 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) 
kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Pöytäkirja pidetään julkisesti 14.12. – 29.12.2022

309 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

310 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu sähköpostilla 9.12.2022.

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 310 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

311 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen.<


Kn 311 § Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Sihvola-Rauttu ja Esko Lappalainen.

312 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin ja muutoksin:

§ 316 NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON VIRKAVAPAUSANOMUS
§ 317 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
§ 318 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 312 § Päätös:

Hyväksyttiin.

313 § HAUTAUSMAAN ASSISTENTIN TOIMEN TÄYTTÖ 

Hautausmaamestarin toimi oli haettavana 1.-21.11.2022. Hakemuksia tuli 26 kpl määräaikaan mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, HS Oikotie Työpaikat, mol.fi, duunitori rekrytointikanavissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 313.

Vaikka hakijoita oli runsaasti vain yksi täytti tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusehtona tehtävään on kaupallinen- tai puutarha-alantutkinto ja riittävä käytännön työkokemus hautausmaatyöskentelystä. Toimeen valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Hänet kutsuttiin haastatteluun.

Haastatteluryhmä Riitta Soinola, seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja suorittivat haastattelun 7.12.2022.

Haastatellun koulutus, työkokemus ja hänen haastattelussa antamansa vaikutelma vakuutti haastatteluryhmän hänen sopivuudesta hautausmaa asssistentin uuteen toimeen. Kirkkovaltuusto on perustanut toimen ja varannut määrärahat 1.1.2023 alkaen ko. tehtävään.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää

1) valita hautausmaan assistentin toimeen Sari Saarisen
2) että ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys, jonka on antanut 
seurakunnan työterveyshuollon lääkäri
3) että, toimessa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa
4) että, toimen sijaintipaikka on Järvenpään hautausmaan huoltorakennus, Kaukotie 48, 04410 Järvenpää
5) että, toimen pääasialliset tehtävät ovat asiakaspalvelua ja neuvontaa, siunausvarauksiin liittyviä tehtäviä, hautaustoimen 
toimistotehtäviä, hautainhoitorahaston tehtäviä, hautausmaan yleiskunnossapitoa, siunauskappelin suntion tehtäviä mm. 
vainajien vastaanottaminen, arkku- ja uurnasaatot.

Tehtävässä voi mahdollisesti sijaistaa toimistosihteeriä sekä hautausmaamestareita.


6) että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk (sis. Järvenpää-lisän). Muut palkkauksen ehdot 
määräytyvät KirVESTES:n mukaan.

7) Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä. 

8) että, toimi on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia, tehtävässä on myös viikonlopputyötä.

9) vuosiloma ja muuta työsuhteen ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 313 § Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

314 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN 1.1.2023 ALKAEN

Keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntien yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2020. Hyvinkään seurakunta pyytää hallinnoivana seurakuntana sopimuksen sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakuntien kirkkoneuvostoja valitsemaan jäsenen ja hänelle varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2023-2026. 

Sijaintiseurakuntia ovat Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Hyvinkää. 

Sopimuksen piirissä olevilla sairaaloilla/laitoksilla on oikeus valita edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Johtokunta valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan sihteerinä toimii johtava sairaalapastori.
**
Esityksen valmistelijat: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palauttaa valmisteluun.

315 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 315 § Päätös:

Ei ollut.


316 § NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON VIRKAVAPAUSANOMUS 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2022 § 290 esittää kirkkovaltuustolle, että erityisnuorisotyön projektivirkaa jatketaan 1.1.-30.6.2023.

Erityisnuorisotyön projektivirkaa hoitanut nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpelto anoo tähän esitykseen perustuen 9.12.2022 lähettämällään sähköpostilla virkavapaata ajalle 1.1.-30.6.2023.

Anon virkavapaata virastani 1.1.2023-30.6.2023 työskennelläkseni Järvenpään seurakunnassa erityisnuorisotyön projektivirassa vastaavalla ajanjaksolla. Kunnioittavasti Johannes Joenpelto

Kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi puoltaa anomusta lausunnossaan:
Johannes Joenpelto on toiminut vuonna 2022 60% erityisnuorisotyön projektivirassa ja 40 % omassa nuorisotyön virassaan. Kasvatusjohtokunta esitti projektin jatkamista vuodelle 2023, jotta aloitettujen toimintamuotojen jatkuvuus saadaan turvattua. Työn kannalta on tarkoituksenmukaista, että sama työntekijä jatkaa projektityössä edelleen. 

Näin ollen puollan Johannes Joenpellolle virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta erityisnuorisotyön projektivirassa toimimista varten. Joenpellon sijaisena toiminut Taavi Räihä on käytettävissä jatkamaan nuorisotyössä projektin keston ajan, joten työn jatkuvuus myös nuorisotyön puolella on turvattu.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, Puotiniemi 
** 
Pj.n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy

1) Johannes Joenpellon virkavapausanomuksen ajalle 1.1.-30.06.2023 nuorisotyönohjaajan virasta työskennelläkseen määräaikaisessa
erityisnuorisotyönohjaajan projektivirassa Järvenpään seurakunnassa, mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan 13.12.2022 hyväksyy erityisnuorisotyön
projektiviran jatkamisen ajalle 1.1.-30.06.2023.

2) erityisnuorisotyön projektista raportoidaan 3kk välein kirkkoneuvostolle.

Kn 316 § Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

317 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 317 § Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut).

318 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Kn 318 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.14.