JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                         PÖYTÄKIRJA 17/2023

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 28.11.2023 klo 17.00

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

       §            Liite           Asia

312 §             KOKOUKSEN AVAUS

313 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

314 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

315 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

316 § (liite)   VUODEN 2024 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2024 – 2026 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

317 §             RIPPIKOULUMAKSUT 2024

318 §             TIETOTURVATYÖRYHMÄN KOKOONPANO

319 § (liite)   LÄHETYSTYÖN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

320 §             HENKILÖKOHTAISIIN TEHTÄVÄKOHTAISIIN PALKANOSIIN OSAAMISEN TARKISTUSESITYKSET 1.1.2024

321 § (liite)   TONI HINTSALAN TEHTÄVÄNKUVAUS

322 § (liite)   AIRI SALONIEMEN TEHTÄVÄNKUVAUS

323 § (liite)   HAUTAUSMAAN HOITOSUUNNITELMA

324 § (liite)   HAUTAUSMAAKAAVA

325 § (liite)   HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2024

326 § (liite)   TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA

327 §             TALOUSJOHTAJIEN KÄYTTÖOIKEUDET OSUUSPANKKIRYHMÄN TILEIHIN YM. 

328 §             TALOUSJOHTAJIEN KÄYTTÖOIKEUDET NORDEAN TILEIHIN YM

329 § (liite)   JAMPAN TYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO

330 §             SUOMI.FI-VALTUUDET VS. TALOUSJOHTAJALLE

331 § (liite)   KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2024

332 § (liite)   DIAKONIAN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

333 § (liite)   JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

334 §             ARKISTOVASTAAVAN NIMEÄMINEN

335 §             KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

336 §             KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN KASVATUSJOHTOKUNTAAN

337 § (liite)   DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ

338 § (liite)   HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KIRKKONEUVOSTOLLE

339 §             TIIA VIIRTEEN IRTISANOUTUMINEN

340 § (liite)   NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖ

341 §             SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVAN) TEHTÄVÄJÄRJESTELYT VIRKAVAPAAN AIKANA

342 § (liite)   YHDEN KIINTEISTÖNHOITAJAN LISÄYS JA TÄMÄN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN 

343 § (liite)   YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAAN JA TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

344 §             SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

345 § (liite)   DIAKONIAN JOHTAVAN VIRANHALTIJAN VARAHENKILÖN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN VASTUUN MÄÄRITTELY

346 §             HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

347 § (liite)   TIEDOKSI 

348 § (liite)   DIAKONIAN VIRANHALTIJA KATARIINA AUTERON MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

349 §             LAUSUNTO MA. SEURAKUNTAPASTORI xxx SIVUTOIMILUPA-ANOMUKSESTA

350 § (liite)   VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN

351 § (liite)   LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

352 § (liite)   JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN SEKÄ KIRKKOHALLITUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT) TOIMINNASTA

353 §             MUUT ASIAT

354 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET

355 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                                Kekäläinen    Arvi                                   

                                            Koivisto        Mikael

                                            Koivisto        Vesa, pj.

                                            Koskinen       Jonna  varajäsen Jouko Porkka

                                            Kosonen        Marja

                                            Kuusisto        Tuija

                                            Lappalainen  Esko

                                            Karenius       Nea

                                            Luuk             Pekka, vpj.

                                            Noso             Marja                                 

                                            Oksanen        Kaija

 

Muut osallistujat              

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Olli Honkanen, ma. talousjohtaja 1.12 alkaen

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Minna Kotajärvi, henkilöstöstrategiatyöryhmän sihteeri § 338, §352

Anu Sorjonen, sihteeri  

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen       

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi  1.12. –23.12.12.2023

312 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Alkuhartauden piti talousjohtaja Kari J. Hietala.

 313 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 3:9). KJ 3:37 mukaisesti päätetään antaa Olli Honkaselle (ma. talousjohtaja 1.12.2023 alkaen) puhe- ja läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokoukseen.

Esityslista on toimitettu jakeluna 24.11.2023.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 313 § Päätös:

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.                            

314 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Kaija Oksanen.

Kn 314 § Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kn 315 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin  muutoksin:

338 ja 352 käsitellään kokouksen aluksi

Esityslistalle lisätään

348 § (liite)    DIAKONIAN VIRANHALTIJA KATARIINA

AUTERON MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

349 § LAUSUNTO MA. SEURAKUNTAPASTORI xxx SIVUTOIMILUPA-ANOMUKSESTA

350 § VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN

351 § LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

352 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ SEKÄ  KIRKKOHALLITUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS KIRKON                           KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT) TOIMINNASTA

Kn 315 § Päätös:  

Hyväksyttiin muutoksin ja lisäyksin esityksen mukaisesti

Kn 316 §  VUODEN 2024 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2024 – 2026 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA

-----

Kirkkojärjestyksen 6:2§ mukaan kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Työalavastaavien viranhaltijoiden esitysten ja johtokuntien lausuntojen sekä kirkkoneuvoston asettaman strategian seurantatyöryhmän valmisteluun palauttamien tavoitteiden ja niistä työalavastaavien antamien lausuntojen ja esitysten pohjalta talousarviota 2024, joka sisältää toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024–2026 käsitellään kolmessa kirkkoneuvoston kokouksessa ennen esitystä valtuustolle.

Investointisuunnitelma 2024-2026 ja hinnastot käsitellään erillisenä pykälinä ja sisällytetään talousarviokirjaan kirkkoneuvoston viimeisessä käsittelyssä ennen kirkkovaltuustolle tehtävää esitystä talousarvio- ja toimintasuunnitelmakirjaksi.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n/Pj:n esitys:                 

Kirkkoneuvosto käy läpi työalojen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiä ja tekee tarkennus- ja lisätietopyynnöt seuraavien työalojen osalta: kiinteistötoimi ja diakonia. Käsiteltävien työalojen toimintasuunnitelmaesitykset ovat liitteenä 284.

Kn 284 § Päätös:

Kansainvälisen diakonian TTS:n lisätään diakonin henkilöresurssi.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

-----

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, talousjohtaja, kirkkoherra

**

Tj:n/Pj:n esitys:                 

Kirkkoneuvosto käy läpi työalojen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiä ja tekee tarkennus- ja lisätietopyynnöt seuraavien työalojen osalta: seurakuntatyö. Käsiteltävien työalojen toimintasuunnitelmaesitykset ovat liitteenä 302.

Kn § 302 Päätös:

Jampan aluetyön tehtävään sanoitetaan mukaan yhteiskunnallinen työote. Aikuistyön ja yhteiskunnallisen työn työalat yhdistetään aikuis- ja yhteiskuntatyöksi.

-----

Edellisessä kokouksessa päätetty työalojen yhdistäminen on tehty ja talousarvion vertailuluvuissa vuoteen 2023 on huomioitu talousarvion 2023 ja lisätalousarvion 2023 luvut yhteensä. Näiden muutosten jälkeen työmuodoilta on tullut vielä toiveita joistain lisämäärärahoista ja kustannuspaikkamuutoksista. Muutosesitykset tulee kirkkoneuvoston käsitellä.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, talousjohtaja, kirkkoherra

**

Tj:n/Pj:n esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 316 mukaisesti.

1) Järvenpään seurakunnan vuoden 2024 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman investointisuunnitelmineen vuosiksi 2024-2026

2) hautainhoitorahaston talousarvion 2024

3) talousarvion 2024 hinnasto-osaan sisältyvät hautapaikkamaksut

Kn § 316 Päätös:  

Kirkkoneuvosto päätti lisätä

Muu seurakuntatyö -kustannuspaikalle Yhdessä katettu –verkostolle avustusta 10000e

Jampan aluetyölle 2500e elintarvikekustannuksiin ja 1500e kuljetuskustannuksiin.

Päätettiin muuten kohdat 1-3 esityksen mukaisesti

Kn 317  §      RIPPIKOULUMAKSUT 2024

Järvenpään seurakunnan toimintojen osallistumismaksuja korotetaan 3 % vuodelle 2024. 

Nuorisotyö:

Nuorten leirit ja isoskoulutusleirit 27 €

Koululaisten päiväleirit 42€/3 päivää

Koululaisten viikonloppuleirit 37€

Hiihtolomaleiri ma-to 71 €

Aikuinen -lapsileiri 170€

Kultaleiri 160 €

Metsäkartano tyttö-poika-leiri 93 €

Kesän yöleirit 37 €/2 vrk

Rippikoulut:

Päivä-/iltarippikoulu 50 €
Rippikoululeiri 8 päivää 160 €

Rippikoululeiri 5-6 päivää (esim. pääsiäinen) 150 €

Tavallista pidempi ja/tai kauemmas suuntautuva rippileiri (esim. vaellus)  190 €

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra ja rippikoulupappi

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää rippikoulumaksut vuodelle 2024 esityksen mukaisesti

Kn 317 §  Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

Kn 318 § TIETOSUOJARYHMÄN KOKOONPANON MUUTOS

EU-tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja kansallisen tietosuojalain mukaisia tehtäviä koordinoimassa seurakunnassamme on ollut kirkkoneuvoston 13.2.2018 § 28 päätöksen mukaisesti tietosuojan yhdyshenkilö ja tietosuojaryhmä. Tietosuojan yhdyshenkilönä on palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla. Talousjohtaja Kari J. Hietala on ollut tietosuojaryhmän puheenjohtaja. Tietosuojaryhmään kirkkoneuvoston nimeämät henkilöt ovat vaihtuneet usein. Vaihdokset ovat haitannut työryhmän työskentelyä.

Tietosuojaryhmä kokoontui 7.11.2023 ja esittää, että jatkossa nimitykset perustuisivat virka-asemaan. Tietosuojaryhmään ovat viimeisimmäksi kuuluneet talousjohtaja (Kari J. Hietala), johtava diakonian viranhaltija (vs. Mirka Rotola-Pukkila), kasvatuksesta varhaiskasvatuksen ohjaaja (Jonna Vehmassalo) ja hänen sijaisenaan nuorisotyönohjaaja (Johannes Joenpelto), kirkkoherranviraston toimistosihteeri Cecilia Bartusch, kirkkoherran sijainen ja valmiuspäällikkö (Anu Sorjonen) ja tietosuojan yhdyshenkilö (palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rilla). Työryhmä toivoi hallintosihteerin osallistuvan työryhmän työhön. Hallintosihteeriltä ja kasvatuksen työalan johtavilta viranhaltijoilta on tiedusteltu heidän mahdollisuuttaan osallistua tietosuojatyöryhmän työskentelyyn. 

Tietosuojavastaavan palvelut seurakuntamme ostaa Lahden seurakuntayhtymältä. Tietosuojavastaavan tulee olla organisaatiossa riippumattomassa asemassa, hän on raportointivelvollinen ylimmälle johdolle. Uutena velvoitteena tulee tietotilinpäätöksen laatiminen toimintakertomuksen osaksi. Monia muitakin tehtäviä työryhmällä on edessään mm. tietosuojapolitiikan, selosteen käsittelytoimista ja henkilötietojen käsittelyohjeiden päivittäminen sekä prosessikuvausten laatiminen tietosuojaloukkausten ja tietopyyntöjen varalle.

**

Esityksen valmistelija ja kysymykset; talousjohtaja

**

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää:

1) nimetä 1.1.2024 alkaen tietosuojaryhmään seuraavat: talousjohtaja (puheenjohtaja), diakonian johtava viranhaltija, kasvatuksen työalan johtava viranhaltija, kirkkoherranvirastosta toimistosihteeri ja kirkkoherran sijaisena toimiva pappi eli johtava kappalainen, hallintosihteeri ja tietosuojan yhdyshenkilö (sihteeri).

2) antaa kirkkoherralle valtuuden päättää kumpi kasvatuksen työalan johtavista viranhaltijoista ja kirkkoherranviraston toimistosihteereistä kuuluu tietosuojaryhmään.

3) xxxx

Kn § 318  Päätös:

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaan yksimielisesti

Kn 319 § LÄHETYSTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ

Kirkkojärjestyksessä säädetään lähetystyön johtosäännöstä: ”KJ 3:25…Seurakunnan lähetystyöstä määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.” Osana seurakunnan hallintosääntötyötä lähetystyön johtosääntö on uudistettava ja käsiteltävä julistusjohtokunnassa ennen sen toimittamista hallintosääntötyöryhmälle 15.11.23. Lähetystyön johtosääntö toimitetaan johtokunnan jäsenille erillisenä liitteenä ennen johtokunnan kokousta.

Esitys: Julistusjohtokunta käsittelee lähetystyön johtosäännön ja lähettää sen hallintosääntötyöryhmälle 15.11.2023 mennessä.

Juljk. § 47 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra ja lähetyssihteeri

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy lähetystyön johtosäännön liitteen 319 mukaisesti

Kn 319 §  Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

Kn § 320  HENKILÖKOHTAISIIN TEHTÄVÄKOHTAISIIN PALKANOSIIN OSAAMISEN TARKISTUSESITYKSET 1.1.2024 

Palkkatyöryhmä on käsitellyt 10.11.2023 sille esimiesten kautta käsittelyyn tulleet esitykset henkilöiden tehtävienkuvien tarkistuksista osaamisen +merkinnän osalta. Osaamisen +merkintä on ollut henkilökohtainen lisäosa, joka on myönnetty tehtävänkuvaukseen ja vaikuttanut peruspalkkaan +20 €/kk. Osaamisen +merkintä on myönnetty, kun lisäkoulutuksesta on hyötyä viran tehtävien hoitamisessa, vaikka kyseistä lisäkoulutusta ei ole tehtävän kelpoisuusehdoissa mainittu. Osaamisen +merkinnän voi saada vain yhden kerran, vaikka olisi useampia työtä hyödyttäviä tutkintoja. Kyseessä tulee olla pitkäkestoisempi koulutus, jolla on jonkinasteinen tutkinnon status. Koulutus voi olla henkilön itsensä maksamaa koulutusta (esim. alemman korkeakoulututkinnon lisäksi suoritettava ylempi korkeakoulututkinto) tai koulutus, jonka työantaja maksaa tai osallistuu koulutuksen kustannuksiin (esim. JET ja pastoraalitutkinnot). 

Osaamisen +merkintä esitykset: 

Osaamisen +merkinnät perusteena aiemmat koulutukset/ tutkinnot. 

1)                   Diakonia etsivä ja löytävä vanhustyö Marketta Hyytiäinen +merkintä sielunhoidon erityiskoulutuksesta (30 op). 

2)                   Diakonia yhteisötyö Merja Korhonen +merkintä kasvatustieteen maisterin tutkinnosta. 

3)                   Diakonia vanhustyö Mervi Salminen +merkintä sielunhoitoterapeutin (65 op) ja lyhytterapeutin (60 op) koulutuksista 

4)                   Diakonia aluetyö Pia Valonen +merkintä kasvatustieteen maisterin ja ammatillisen opettajan tutkinnoista. 

5)                   Tiedottaja Johanna Luumi +merkintä johtamisen erityisammattitutkinnosta (180 op) 

6)                   Hallintosihteeri Hanna Warro +merkinnällä johtamisen erityisammattitutkinnosta (180 op) 

Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy edellä esitetyille henkilöille tehtävänkuvauksiin osaamisen +merkinnät määritellyillä koulutuksilla. 

-- 

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

-- 

Pj:n/Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää edellä kirjatuin perustein 1.1.2024 alkaen 

seuraaville henkilöille heidän tehtävänkuviinsa vaativuuskriteerin Osaaminen   kohdalle +merkinnän: 

Diakonian viranhaltijat Marketta Hyytiäinen, Merja Korhonen, Mervi Salminen ja Pia Valonen sekä tiedottaja Johanna Luumi ja hallintosihteeri Hanna Warro  

Osaamisen +merkintä korottaa em. henkilöiden peruspalkkaa +20 €/kk 1.1.2024 alkaen. 

Kn  320 § Päätös:

Päätettin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn 321 §  TONI HINTSALAN TEHTÄVÄNKUVAUS

Johtava kanttori Mikko Haapaniemi on päivittänyt hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran (Toni Hintsala) tehtävänkuvauslomakkeen osaamisen osalta. Osaamisen kohdassa Toni Hintsalalle esitetään +-merkintää, joka on hyväksytty mm. JET-koulutuksesta, pastoraalitutkinnosta, pianodiplomista ja tohtorin tutkinnosta. +-merkinnän vaikutus palkkaan on 20 €/kk. Toni Hintsalalla on suoritettuna laulun A-tutkinto jo vuodesta 2019, mikä voidaan katsoa vastaavan em. lisätutkintoja. Päivitetty tehtävänkuvauskaavake on liitteenä nro 223.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; kirkkoherra, johtava kanttori

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran (Toni Hintsala) tehtävänvaativuuslomakkeen liite nro 223 mukaisena
 2. että ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on 3 411,90 €/kk alkaen 1.11.2023.

Kn 223 § Päätös:

Päätetty (kohdat 1-2) esityksen mukaan yksimielisesti.

- - -

Kirkkoherra on 6.10. lähettänyt viestin palkka-asiamiehelle, jonka mukaan Toni Hintsalan tehtävänkuvauksen hyväksyminen neuvostossa 5.9.2023 (§223) täytyy palauttaa takaisin valmisteluun. Esimieheltä (joht. kanttori) tuli käsittelyyn vuonna 2021 päivittämänsä tehtävänkuvaus, joka oli palautettu esimiehelle valmisteluun palkkatyöryhmästä. Sitä ei oltu käsitelty loppuun palkkatyöryhmässä ja nyt siihen oli lisätty osaamiseen +merkintä. Tehtävänkuvaus on identtinen kanttori Airi Saloniemen tehtävänkuvauksen kanssa. Airi Saloniemi aloitti B-kanttorin virassa 1.9.2023 alkaen.

Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa 10.11.2023 kokouksessaan ja totesi seuraavaa:

 1. Kirkkoneuvosto on 1.6.2021 § 183 myöntänyt osaamisen +merkinnän B-kanttori Toni Hintsalalle ja +20 €/kk peruspalkkaan 1.6.2021 alkaen.
 2. B-kanttori Airi Saloniemen tehtävänkuvausta ei ole tuotu palkkatyöryhmän käsittelyyn. Tarkasteltaessa kanttoreiden Saloniemi ja Hintsala tehtävänkuvauksia vaativuuskriteerien osalta huomattiin, että Vastuun vaativuuskriteeri on merkitty kohtaan C4 ☒ Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtäväalan hoitamisesta ja kehittämisestä. KirVESTES liitteen 3 mukaan tällä rastilla korkein vaativuuskriteerin arvo on 503. Tämä on ristiriidassa kirkkoneuvostossa 5.9.2023 § 222 hyväksytyn Saloniemen vaativuuskriteeri numeron 601 kanssa. Tämä on vaativuuskriteeri, jonka sen mukaisesti palkkaus on määritelty B-kanttorin hakuilmoitukseen ja hyväksytty kirkkoneuvostossa B-kanttori Airi Saloniemelle. Rastitus tulisi Vastuun osalta korjata kohtaan C5.

Vastuu toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta.

Perusteluna muutokselle on, että toiselle vastaavaa työtä tekevälle B-kanttorille on hyväksytty tehtävänkuvauksen E-kohtaan Tehtävänkuvauksen käsittely vaativuuskriteerit:

C1 601 +

C2 602

C3 602

C4 602

C5 601

 

Yhdenvertaisuuden vuoksi tulee Hintsalalle hyväksyä sama tehtävänkuvauskriteeristö.

Muutoksen seurauksena Hintsalan peruspalkka korottuu 3323,94 eurosta 3 411,90 euroon/kk.

B-kanttori Airi Saloniemelle tulee myös hyväksyä vastuukriteerin osalta korjattu tehtävänkuvaus. Hänen osaltaan ei ole palkkavaikutuksia muutoksella.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran (Toni Hintsala) tehtävänvaativuuslomakkeen liite 321 mukaisena
 2. että ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on 3 411,90 €/kk alkaen 1.11.2023.

Kn § 321 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn  § 322  AIRI SALONIEMEN TEHTÄVÄNKUVAUS

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2023 § 153 hyväksynyt ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran tehtävänvaativuuslomakkeen. Johtava kanttori Mikko Haapaniemi on päivittänyt tehtävänkuvauslomakkeen osaamisen osalta. Osaamisen kohdassa Airi Saloniemelle esitetään +-merkintää, joka on hyväksytty mm. JET-koulutuksesta, pastoraalitutkinnosta, pianodiplomista ja tohtorin tutkinnosta. +-merkinnän vaikutus palkkaan on 20 €/kk. Airi Saloniemellä on suoritettuna Arts Management -taidehallinnon opinnot, jotka voidaan katsoa vastaavan em. lisätutkintoja. Päivitetty tehtävänkuvauskaavake on liitteenä nro 222.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; kirkkoherra, johtava kanttori

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran (Airi Saloniemi) tehtävänvaativuuslomakkeen liite nro 222 mukaisena
 2. että ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on 3 411,90 €/kk.

Kn 222 § Päätös:

Päätetty (kohdat 1-2) esityksen mukaan yksimielisesti.

- -

Kn

Palkkatyöryhmä totesi kokouksessaan 10.11.2023, että B-kanttorin viran (Airi Saloniemi) tehtävänkuvaukseen oli vastoin KirVESTES:n liite 3 määrittelyjä hyväksytty vastuun vaativuuskriteerillä 4 arvoksi 601, kun korkein arvo ko. kohdan rastituksella voisi olla 503. Rastitus on korjattu liitteen __ tehtävänkuvauksessa yhteneväiseksi muiden B-kanttoreiden tehtävänkuvauksiin (Toni Hintsala). Tehtävänkuvauksen muutoksella ei ole palkkavaikutuksia.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran (Airi Saloniemi) tehtävänkuvauslomakkeen liitteen 322 mukaisena.

Kn § 322 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

Kn § 323 HAUTAUSMAAN HOITOSUUNNITELMA

1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkojärjestyksen (657/2023) 3 luvun § 58 § mukaan hautausmaalle on laadittava hoitosuunnitelma, jossa määritellään seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja esitetään hautausmaan vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt. Koulutuksissa hautaustoimen henkilöstölle on kerrottu, että hoitosuunnitelman ensimmäisen version tulisi sisältää erityisesti kaksi asiaa: vuosikellon ja omaisten/seurakunnan hoitovastuun jaon.

Hoitosuunnitelman useissa osioissa on kuvattu jo olemassa olevia tietoja ja toimintatapoja. Joissakin kohdissa kerrotaan, että kyseiset asiat tarpeen mukaan arvioidaan ja määritellään esim. ensi vuoden aikana tai hoitosuunnitelman voimassaoloaikana. Hoitosuunnitelmaan sisältöä on tarpeen arvioida uudelle parin vuoden päästä.

Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 6 § 8-9 kohtien mukaan kiinteistöjohtokunnan tehtävänä on mm. seurata kiinteistötoimen yleistä kehitystä ja tehdä kiinteistöjen, hautausmaiden ja metsien hoitoa ja käyttöä koskevia esityksiä kirkkoneuvostolle. Uuden kirkkolain 3:35 § mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, hautausmaakohtaisen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman. Päätösvallasta hoitosuunnitelman hyväksymisessä ei ole mainintaa kirkkolaissa eikä kirkkojärjestyksessä. Myöskään voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole mainintaa uutena velvoitteena tulleesta hautausmaan hoitosuunnitelman hyväksymisestä. Luonteensa puolesta asia kuuluisi kirkkoneuvoston hyväksyttäviin mutta ensimmäisellä kerralla ilman tarkempaa päätösvaltamäärittelyä on syytä viedä asia kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Srk puutarh:n esitys: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautausmaan hoitosuunnitelman liitteen 56 mukaisena vuosille 2024–2025.

KJK § 56 Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset; talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri

**

Tj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautausmaan hoitosuunnitelman liitteen 323 mukaisena vuosille 2024–2025.

Kn § 323 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 324  HAUTAUSMAAKAAVA 

Kirkkojärjestyksen 3 luvun 57 § mukaan hautausmaalle on laadittava hautausmaakaava.  Hautausmaakaava on yleiskartta, jota laadittaessa on otettava huomioon varatun alueen maaston luonne, maisemalliset arvot ja seurakunnan taloudellinen kantokyky. Hautausmaakaavaan sisältyy: 

1) hautausmaan rajat; 

2) hauta-alueiden ja rakennusten sijainti; 

3) liikenteen järjestelyt ja käytävien sijainti; 

4) hauta-alueiden jako; 

5) hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma sekä jätehuollon järjestelyt. 

Laadittu hautausmaakaava esitellään kokouksessa. 

Kirkkolain 3:35 § mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, hautausmaakohtaisen hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman. 

Srk puutarh:n esitys:       

Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautausmaakaavan liitteen 57 mukaisena.   

KJK § 57      Päätös:        

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

** 

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset; talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri 

** 

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautausmaakaavan liitteen 324 mukaisena. 

Kn § 324 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

 Kn § 325 HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2024

Kirkkovaltuuston 24.10.2023 § 50 hyväksymän taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvoston päättää, ketkä hyväksyvät kunkin kustannuspaikan meno- ja tulotositteet. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä siten, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi eri henkilöä, tarkastaja ja hyväksyjä. Myyntilaskutustiedot ja muistiotositteet on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista kirjanpitoon. Pelkkä laatijan allekirjoitus ei riitä.

Tarkastajana toimii henkilö, joka tilannut tai muutoin selvittänyt laskun mukaista hankintaa eli hän tuntee laskun sisällön ja ehdot parhaiten. Tarkastajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen) ja se on muutoin seurakunnan ohjeiden ja määräysten mukainen. Tarkastaja tarkastaa, Kipan Akkunan (SAP) Työlistalta laskun tiedot käsittelykohdassa oleviin tietoihin (saajan pankkitili, maksajan pankkitunnus, maksettava summa, valuutta ja eräpäivä) ja tarvittaessa korjaa tiedot. Kun lasku on oikein, tarkastaja tiliöi pääkirjatilin ja kustannuspaikan, mille kulut tai tuotot kirjataan. Sen jälkeen tarkastaja valitsee hyväksyjän eli siirtää laskun ko. kustannuspaikan hyväksyjälle hyväksyttäväksi. Tiliöinnissä tulee noudattaa Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymiä tililuetteloita ja kirjausohjeita. 

Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen on määrärahaa sitovuustason puitteissa käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Henkilökohtaisten laskujen osalta kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan laskut ja talousjohtaja kirkkoherran laskut. 

Nykyisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja vastaavasti kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettävän hallintosäännön mukainen kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, talousjohtaja ja nimetty muu johtava viranhaltija päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman kustannuspaikan osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Tämä koskee vastaavasti myös kirkkoherraa. 

Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) suhteen, vain käyttöoikeudet saaneet työntekijät ja viranhaltijat voivat toimia laskujen tarkastajan tai hyväksyjän roolissa. Järjestelmä mahdollistaa ostolaskuille hyväksymisrajan, mutta se ei voi olla kohdistettuna kustannuspaikkaan vaan on henkilökohtainen. Täten kustannuspaikkojen hyväksyjät on esitetty liitteessä 325a) ja hyväksymis- ja hankintarajat liitteessä 325b).

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2024 kustannuspaikkojen laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteiden 325a) ja 325b) mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä. 

Kn § 325 Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

Kn § 326 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA

Henkilöstöstrategiatyöryhmä ja kirkkoneuvosto ovat halunneet keventää uuden talousjohtajan työkenttää ainakin aluksi, jotta uuden oppimiseen jäisi riittävästi aikaa. Siksi mm. työsuojelupäällikön tehtävä annetaan palkkiotoimisena tehtävänä lopuksi työsuojeluvaalikautta ja yhteistyötoimikunnan kaudeksi 2024-2025, jonkun muun seurakuntamme esihenkilön tehtäväksi (Kirkon yhteistoimintasopimus KirVESTES liite 10). 

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana ja on yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut 6-7 krt vuodessa. Työsuojelupäällikkö kokoaa pääosin esityslistan kokouksiin, kysyen työsuojeluvaltuutettujen ja mahdollisesti muiden jäsenten toiveita käsiteltävistä asioista. Kerran vuodessa on yhteispalaveri työterveyshuollon kanssa, joka vie noin 1 tunnit yhteistyötoimikunnan kokouksesta. Muutoin työterveyshuollon edustajat ovat rutiiniasioissa yhteydessä työterveyshuollon yhteyshenkilöömme (palkkasihteeri) ja periaatteellisissa työsuojelupäällikköön.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa, työnantajan edustajana toimivaa johtoa ja esihenkilöitä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden, työsuojeluviranomaisten sekä työterveyshuollon kanssa. Työsuojeluviranomaisten ja työterveyshuollon selvityksissä työsuojelupäällikkö on yleensä aina osallistuja selvityskokouksissa.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää, ylläpitää ja kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa. Työsuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valintaan liittyvät järjestelyt käynnistyvät ajoissa. Vaalin käytännön järjestelyistä ja sen toimittamisesta vastaa vaalitoimikunta, jonka työntekijät valitsevat keskuudestaan. Se huolehtii myös vaaliin liittyvästä tiedottamisesta. Uuden työsuojelupäällikön koulutustarve huomioida Yhteistyötyötoimikunnan koulutussuunnitelmassa 2024, koulutus uudelle työsuojelupäällikölle on ns. perehdytyskoulutusta.

Esihenkilöpalaveri käsitteli työsuojelupäällikön valintaa 9.11.2023. Halukkaille esihenkilöille annettiin aikaa 16.11.2023 mennessä hakea kirjallisella hakemuksella työsuojelupäällikön tehtävään. Hakemus tuli toimittaa talousjohtajalle ja kirkkoherralle. Aiemmin työsuojelupäällikön tehtävästä maksettiin 300 €/kk palkkio, kun tehtävää hoiti muu esihenkilö kuin talousjohtaja. Hakijoilla oli mahdollisuus esittää toivomus palkkion suuruudesta.

Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemusta. Hakemus on liitteenä 326.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja,

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. valita työsuojelupäällikön tehtävään 1.1.2024 alkaen kanttori (johtava) Mikko Haapaniemen.
 2. vahvistaa työsuojelupäällikön erillispalkkioksi 360 €/kk (ei korotu yleiskorotusten mukana).
 3. että työsuojelupäällikkötehtävän hoitamisesta kirkkoneuvostolle annetaan raportti ja yhteistyötoimikunnan lausunto 31.10.2025 mennessä, jonka jälkeen päätetään työsuojelupäällikön tehtävän jatkosta.

Kn § 326 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 327 TALOUSJOHTAJIEN KÄYTTÖOIKEUDET OSUUSPANKKIRYHMÄN TILEIHIN YM. 

Kirkkovaltuusto on 24.10.2023 valinnut Olli Honkasen Järvenpään seurakunnan talousjohtajaksi 1.5.2024 alkaen ja talousjohtajan viransijaisuuteen 1.12.2023 alkaen. Talousjohtaja Kari J. Hietala on 15.12.2023 alkaen lomilla ja säästövapailla.  

Seurakunnan taloussäännön 7 §:n Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö mukaan: Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan taseeseen. Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto tai taloudesta vastaava viranhaltija. Taloudesta vastaava viranhaltija valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä. 

Talousjohtaja osalta käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. 

Järvenpään seurakunnalla on seuraavat tilit Osuuspankkiryhmässä: 

FI02 5092 0910 0022 50 

Lisäksi Järvenpään seurakunnalla on konsultoiva sopimus sijoitustoiminnasta OP-Privaten ja OP Varainhoidon kanssa. 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:  

1) antaa Olli Honkaselle vastaavat käyttöoikeuden kuin Kari J. Hietalalla on ollut Järvenpään seurakunnan Osuuspankkiryhmän tileihin ja oikeuden tehdä sijoitusratkaisuja 15.12.2023 alkaen. Tämä koskee myös Järvenpään hautainhoitorahaston vastaavia oikeuksia. 

2)  poistaa Kari J. Hietalan käyttöoikeudet Järvenpään seurakunnan Osuuspankkiryhmän tileihin ja oikeudet sijoitusratkaisujen tekemiseen 1.5.2024 alkaen 

Kn § 327 Päätös: 

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti

Kn § 328  TALOUSJOHTAJIEN KÄYTTÖOIKEUDET NORDEA TILEIHIN YM. 

Kirkkovaltuusto on 24.10.2023 valinnut Olli Honkasen Järvenpään seurakunnan talousjohtajaksi 1.5.2024 alkaen ja talousjohtajan viransijaisuuteen 1.12.2023 alkaen. Talousjohtaja Kari J. Hietala on 15.12.2023 alkaen lomilla ja säästövapailla.  

Seurakunnan taloussäännön 7 §:n Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö mukaan: Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan taseeseen. Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto tai taloudesta vastaava viranhaltija. Taloudesta vastaava viranhaltija valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä. 

Talousjohtaja osalta käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. 

Järvenpään seurakunnalla on seuraavat tilit Nordea pankissa: 

FI51 2095 3800 0017 09 

FI02 1376 3000 1524 45 

FI81 1597 3006 1200 50 

Lisäksi Järvenpään seurakunnalla on konsultoiva sopimus sijoitustoiminnasta Nordean kanssa. 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää  

 1. antaa Olli Honkaselle vastaavat käyttöoikeuden Järvenpään seurakunnan Nordean tileihin ja oikeuden tehdä sijoitusratkaisuja 15.12.2023 alkaen kuin on ollut Kari J. Hietalalla. Tämä koskee myös Järvenpään hautainhoitorahaston vastaavia oikeuksia. 
 2. poistaa Kari J. Hietalan käyttöoikeudet Järvenpään seurakunnan Nordean tileihin ja oikeudet sijoitusratkaisujen tekemiseen 1.5.2024 alkaen 

Kn § 328 Päätös:              

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 329 JAMPAN TYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO

Kirkkoneuvostolle on lähetetty Jampan työn neuvotteluryhmän muistio, joka on liitteenä 329.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: Jampan pappi, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto keskustelee neuvotteluryhmän muistion pohjalta Jampan työstä ja merkitsee muistion tiedoksi.

Kn 329 Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

Kn § 330 SUOMI.FI-VALTUUDET VS. TALOUSJOHTAJALLE 

Seurakunnan talousjohtajalla on useita eri Suomi.fi-valtuuksia erilaisiin asiointeihin viranomaisten kanssa mm. veroasioitiin OmaVerossa. Lisäksi päävaltuutettuna talousjohtaja voi antaa valtuuksia muille seurakunnan puolesta asioimiseen esim. Kipalle ja taloustoimiston henkilöstölle. 

Asioiden sujuvan hoitumisen takia Suomi.fi-valtuudet tulee hakea vs. talousjohtaja Olli Honkaselle. Valtuuksien saamiseen menee jokin aika. Kari J. Hietalan valtuudet kannattaa päättää vasta, kun kaikki tarvittavat valtuudet ovat Olli Honkasella.   

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja 

** 

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. hyväksyä että vs. talousjohtaja Olli Honkaselle haetaan 15.12.2023 lähtien seurakunnan Suomi.fi-valtuudet. 
 1. hyväksyy poistettavaksi talousjohtaja Kari J. Hietalan Suomi.fi-valtuudet, kun Olli Honkaselle on oikeudet saatu. 

Kn § 330 Päätös: 

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti

Kn 331 § KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI – TOUKOKUU 2024

Kirkkojärjestyksen (3:5) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi – toukokuu 2024 liitteen nro 331 mukaisena.

Kn § 331 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 332 DIAKONIAN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Järvenpään seurakunnan diakonian johtosääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa 23.10.2007 § 184 (liite 44a). Hallintosääntöryhmä pyytää diakoniajohtokunnalta uudistetun diakonian johtosäännön 15.11.2023 mennessä. Tämä on tarkoitus hyväksyä 28.11.2023 kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kirkkojärjestyksen (657/2023) 3 luvun 24 §:n mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, josta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä. Johtosäännön laadinnassa seurakunnat voivat hyödyntää uutta diakoniatyön mallijohtosääntöä, jossa on otettu huomioon myös uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys (liite 44b). Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt diakoniatyön uuden mallijohtosäännön 28.9.2023, joka korvaa aiemman, vuonna 1994 hyväksytyn mallijohtosäännön.

ESITYS:  Luonnos diakonian johtosäännön päivittämiseksi (liite 44c).

Djk   §   44        Päätös:    Päätetty esityksen mukaisesti.

Esitys diakonian johtosäännöksi on liitteessä 332.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy diakonian johtosäännön liitteen 332 mukaisesti.

Kn § 332 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 333  JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakunnan päätöksenteko perustuu kirkkolakiin (652/2023), kirkkojärjestykseen (657/2023) ja hallintosääntöön sekä erikseen kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyihin hallinnon sisäisiin määräyksiin. Jokaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä tulee olla hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kirkkolain 3 luvun 7 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä; päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille; toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Seurakunnan kirkkovaltuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista.  

Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan siten määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ja johtokuntien johtosäännöissä. Hallintosäännön lisäksi seurakunnalla voi olla viranhaltijoiden johtosääntö, jos organisaation laajuuden vuoksi kaikkia päätösvallan delegointeja viranhaltijoille ei ole tarkoituksenmukaista ottaa hallintosääntöön. Suositeltavaa kuitenkin on, että määräykset päätösvallasta olisi kootusti hallintosäännössä. Järvenpään seurakunnan hallintosääntöön on koottu päätösvallan delegoinnit viranhaltijoille, joten jatkossa virkojen johtosäännöille ei ole enää tarvetta ja ne lakkautetaan.  

Esitys Järvenpään seurakunnan hallintosäännöksi on liitteenä nro 333.  

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:                 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:  

 1. että se hyväksyy Järvenpään seurakunnan hallintosäännön liitteen nro 333 mukaisena 
 2. että se lakkauttaa aiemman kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen sekä julistus-, kasvatus-, diakonia ja kiinteistöjohtokuntien johtosäännöt. 
 3. että se lakkauttaa viestinnän ja kirkkoherranviraston, keittiö- ja leirikeskustoiminnan ja taloustoimiston johtosäännöt. 
 4. että se lakkauttaa Järvenpään seurakunnan virkoja koskevat johtosäännöt 

Kn § 333 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-4 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 334  ARKISTOTOIMESTA VASTAAVA VIRANHALTIJA

Kirkkojärjestyksen 10:10 §:n mukaan arkistotoimen järjestämisestä vastaa seurakunnassa kirkkoneuvosto.

10 §Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Arkistonmuodostajat ja vastuu arkistotoimesta

Arkistonmuodostajia ovat seurakunnat, hiippakunnat ja rovastikunnat. Kirkolliskokous, piispainkokous ja kirkkohallitus ovat yksi arkistonmuodostaja. Seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat ovat yksi arkistonmuodostaja. Arkistotoimen järjestämisestä vastuussa olevan on määrättävä se viranhaltija tai työntekijä, joka vastaa arkistotoimesta.

Sääntötyöryhmä on kokouksessaan 25.10.2023 esittänyt kirkkoneuvostolle, että se määrää arkistotoimesta vastaavaksi viranhaltijaksi hallintosihteerin. Hallintosihteerin johtosäännössä (johtosääntö esitetty lakkautettavaksi muiden lakkautettavien virkasääntöjen ohella) arkistovastuu on ollut määriteltynä seuraavasti:

 • Huolehtia seurakunnan hallintoarkistosta ja arkistotoimen koordinoinnista

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa arkistotoimesta vastaa hallintosihteeri.                               

Kn § 334 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 335 KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia 45 000 euroa (kustannuspaikka 1012700000 tili 489000).

Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 14.2.2023 7000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon maanjäristyksen uhreille.

Kirkon ulkomaanavulla on käynnissä kaksi hätäapukeräystä.

Toinen keräys on Itä-Afrikan nälkäkriisiin. Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen on saanut Itä-Afrikan luisumaan nälänhädän partaalle. Kuivuuden tuomaa kriisiä pahentaa ruokatarvikkeiden hintojen nousu.

Toinen keräys on Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi. Ukrainassa miljoonat lapset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja keskeyttämään koulunkäynnin. Kirkon Ulkomaanapu tukee paikallisia opettajia ja kunnostaa kouluja. 

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra  

**   

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 7000,00 euron avustuksen Kirkon ulkomaanavun hätäapukeräykseen Itä-Afrikan nälkäkriisiin ja 10000,00 euron avustuksen Kirkon ulkomaanavun hätäapukeräykseen Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi.

Kn 258 § Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

---

Kn § 335 Diakoniakeräys Gazan sodasta kärsivien hädän lievittämiseksi

Kuopion hiippakunta on yhdessä Suomen Lähetysseuran (FELM) kanssa perustanut diakoniakeräyksen Gazan sodasta kärsivien hädän lievittämiseksi Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCJHL) diakoniatyön kautta. Diakoniakeräyksen turvin Lähi-Idän ainoa evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa perheille muun muassa ruoka-apua ja tukea vuokriin, sähkölaskuihin, koulumaksuihin ja sairaanhoitokuluihin. Kirkko auttaa Länsirannalle jumiin jääneitä gazalaisia työntekijöitä, jotka eivät nyt pääse palaamaan koteihinsa. Näille työntekijöille diakoniaosasto toimittaa hätäapupaketit, jotka sisältävät ruokaa, hygieniatarvikkeita, peittoja ja vaatteita. Osa tuesta käytetään kirkon ylläpitämien luterilaisten koulujen työntekijöiden ja oppilaiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Kuopion hiippakunnan keräys on osa Suomen Lähetysseuran käynnistämää diakoniakeräystä (keräyslupa RA/2020/1538) ELCJHL:n diakonian työn tukemiseksi. Kerätyt varat käytetään Suomen Lähetysseuran avustuspäätöksen mukaisesti.

Diakoniakeräykseen osallistuvat käyttävät tilityksessä seuraavia maksutietoja:

Keräys Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon diakoniatyölle

Saaja: Suomen Lähetysseura

Tilinumero: FI25 8000 1600 0607 10

Viite: 1096407019610550

Hamasin terrori-hyökkäyksestä 7.10.2023 käynnistynyt sota vaikeuttaa raskaasti siviilien ja myös palestiinalaiskristittyjen elämää Länsirannalla ja Gazassa. Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilainen kirkon (ELCJHL) työntekijöillä ja jäsenillä ei ole väkivaltaisuuksiin mitään osuutta. Kirkko on puhunut kärsivällisesti rauhan puolesta ja tuominnut johdonmukaisesti kaikki siviileihin kohdistuneen väkivallan teot, tulivatpa ne palestiinalaisten tai israelilaisten taholta.

Silti kirkon jäsenet kärsivät vakavasti yhdessä muiden palestiinalaisten kanssa sodan aiheuttamasta kärjistyneestä turvallisuustilanteesta. Tiukentuneiden liikkumisrajoitusten takia suur-Betlehemin ja Ramallan alueella Länsirannalla asuvat eivät pääse työpaikkoihinsa. He menettävät tulonsa ja työnsä. Oliiviviljelmiltä elantonsa saavat eivät pääse korjaamaan satoa. Menetettyjen tulojen ja työpaikkojen takia monilla ei ole enää varaa maksaa vuokria eikä lasten koulumaksuja. Rahaa on yhä vähemmän myös ruoan ja lääkkeiden hankkimiseen. Toivottomuus valtaa mielet. Viestit sisarkirkoltamme ovat poikkeuksellisen huolestuttavia.

Sansan syyskeräys SAT-7:n arabiankieliselle työlle

Kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n arabiankielisellä lastenkanavalla nähtävä Oven takana -ohjelma tarjoaa turvallisen tilan nuorille katsojille, joita Gazan sota ja muut alueen konfliktit pelottavat. Oven takana -ohjelmasta on tullut vaikean tilanteen keskellä turvapaikka, joka tarjoaa lohtua sodan kuormittamille mielille. Sansa tukee arabiankielisen lastenkanava SAT-7 Kidsin työtä. 

Suomen Lähetysseuran katastrofityö

Suomen Lähetysseuran humanitaarinen apu kohdentuu ensisijaisesti maihin, joissa Lähetysseuralla on jo ennestään toimintaa. Näin saamme avun luotettavasti ja nopeasti perille pitkäaikaisten yhteistyökumppanien kautta. Toimimme yhteistyössä myös kirkkojen kansainvälisen humanitaarisen avun ACT-allianssinLinkki avautuu uudessa välilehdessä sekä Luterilaisen maailmanliitonLinkki avautuu uudessa välilehdessä (LML) kanssa.

Humanitaariseen apuumme sisältyy niin ennaltaehkäisevä työ, hätäapu kuin jälleenrakennus.

 • Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme koulutusta katastrofeihin varautumisesta ja niiden ennaltaehkäisystä.
 • Katastrofin sattuessa annamme hätäapua ja psykososiaalista tukea, jotta katastrofin uhrit saisivat ruokaa, puhdasta vettä, katon päänsä päälle ja terveydenhoitoa. Psykososiaalinen tuki auttaa henkistä toipumista.
 • Katastrofin jälkeen tuemme jälleenrakennusta, jotta ihmiset voisivat palata normaaliin elämään.

Lähetysseura sitoutuu kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti hyväksyttyihin humanitaarisen avun normeihin ja standardeihin. Humanitaarista apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Huolehdimme siitä, että apua saavat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten vammaiset ihmiset, vanhukset, naiset ja lapset.

Kirkon ulkomaanavun hätäapukeräys Ukrainaan.

Toinen keräys on Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi. Ukrainassa miljoonat lapset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja keskeyttämään koulunkäynnin. Kirkon Ulkomaanapu tukee paikallisia opettajia ja kunnostaa kouluja. 

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra  

**   

Pj:n esitys:   

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 7000,00 euroa Diakoniakeräykseen Gazan sodasta kärsivien hädän lievittämiseksi Suomen Lähetysseuran kautta, 5000,00 euron avustuksen Kirkon ulkomaanavun hätäapukeräykseen Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi, 3000 euron avustuksen SanSan syyskeräykselle SAT-7:n arabiankieliselle työlle ja 6000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofityölle.   

Kn § 335 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 336 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN KASVATUSJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuusto myönsi Ida Luukille 24.10.2023 kokouksessa eron kirkkoneuvoston jäsenyydestä ajalle 5.10.2023-31.12.2024. Hänen tilalleen kirkkoneuvostoon valittiin Nea Karenius. Ida Luuk toimi kirkkoneuvoston edustajana kasvatusjohtokunnassa.

KJ 3:37 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on johtokunnan kokouksissa oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin johtokuntaan. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajan tehtävänä on välittää tietoa johtokunnan ja kirkkoneuvoston välillä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee edustajan kasvatusjohtokuntaan.

Kn § 303 Päätös:

Nea Karenius esitti, että Pekka Luuk valitaan jäseneksi, ja Nea Karenius varajäseneksi.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 14.2.2023 § 64 kirkkoneuvoston edustajan Ida Luukin varajäseneksi kasvatusjohtokuntaan Tuija Kuusiston. Tästä johtuen kirkkoneuvoston täytyy kumota 14.11.2023 § 303 päätös varajäsenen valinnan osalta ja todeta että aiempi päätös varajäsenen valinnasta pätee.                     

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää kumota 14.11.2023 § 303 päätöksen kirkkoneuvoston kasvatusjohtokunnan edustajan varajäsenen valinnan osalta ja todeta että varajäseneksi on jo aiemmin valittu Tuija Kuusisto.                             

Kn § 336 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

337 § DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.1.2022 § 12 päättänyt myöntää diakoni Seija Heiskaselle eron diakonian virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2022 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 8.2.2022 § 6. Lausunnon mukaan täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä ja virka täytettäisiin 1.6.2022 alkaen. Viran rekrytointi suoritettiin keväällä 2022. Virkaan valittu henkilö aloitti toistaiseksi voimassa olevassa virassa 1.6.2022, mutta hänen työsuhteensa päättyi 17.11.2022. Virka on täytetty määräaikaisesti diakonian viranhaltija (johtava) päätöksellä 1.4.2023-30.3.2024.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan aiemmassa lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Talousarvion 2023 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva

Keskinäisen työnjaon perusteella viran toimenkuvana on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä. Toimenkuvaan kuuluvat erilaiset vapaaehtoisuutta tukevat työmenetelmät ja eri taustoista tulevien osallistumismahdollisuuksien tukeminen sekä osallistuminen yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Tehtävä edellyttää laaja-alaista verkostoyhteistyötä. Lisäksi virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille yhteistä asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä. Tehtävän erityispiirteet voivat tarkentua diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä. Avattavan viran tehtävänkuvaus oheisena liitteenä nro 337a.

Valmistelun aikataulusuunnitelma

- Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 28.11.2023

- Hakuaika on 1.1.-21.1.2024. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

- Haastattelut ovat to 1.2.2024 klo 13 alkaen.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen päätöksen mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 337b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää

1) että avoinna oleva diakonian virka täytetään.

2) julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

3) asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, vs. diakonian viranhaltija (johtava) Katariina Autero, diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Päivi Pasanen, diakonian työalapappi sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä.

4) nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn § 337 Päätös:

Päätettiin valita haastattelutyöryhmään Marja Kosonen ja varalle Terttu Sihvola-Rauttu sekä Jonna Koskinen ja varalle Arvi Kekäläinen

Päätettiin kohdat 1-4 esityksen mukaisesti.

Kn § 338 HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KIRKKONEUVOSTOLLE

Henkilöstöstrategiatyöryhmän tehtäviksi kirkkoneuvosto määritteli henkilöstöstrategian valmistelun vuosiksi 2024–2028 sekä nykyisen henkilöstöstrategian toteutumista arviointi strategiakaudella 2019–2023.

Aikatauluksi kirkkoneuvosto määritteli: työryhmän tulee esittää ehdotuksensa henkilöstöstrategiaksi marraskuun 2023 loppuun mennessä. Työryhmä totesi 28.8. kokouksessa, että se tarvitsee lisäaikaa henkilöstöstrategian valmisteluun, jotta prosessista voidaan osallistaa henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Työryhmä anoi lisäaikaa henkilöstöstrategian valmisteluun 30.4.2024 asti. Kirkkoneuvosto päätti 5.9.2023 kokouksessa myöntää anotun lisäajan.

Henkilöstöstrategiatyöryhmän 17.11.2023 kokouksen kokousmuisto on liitteenä nro 338a ja väliraportti on liitteenä nro 338b.Väliraportista kertomassa kirkkoneuvoston kokouksessa on mukana henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka ja sihteeri Minna Kotajärvi.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys: 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi henkilöstöstrategian väliraportin.

Kn § 338 Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Kn 339 §  TIIA VIIRTEEN IRTISANOUTUMINEN

Tiia Viirre on 21.11.2023 esihenkilölleen lähettämässä sähköpostiviestissä ilmoittanut haluavansa irtisanoutua määräaikaisesta nuorisotyönohjaajan virasta ottaakseen vastaan nuorisotyöohjaajan viran, johon Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto hänet valitsi 7.11.2023 § 290.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:  

Merkitään tiedoksi            

Kn § 339 Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kn 340 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖ

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1.2.2022 perustaa määräaikaisen perhetyöntekijän viran ajalle 1.4.2022-31.12.2026. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.2.2022 valita nuorisotyönohjaaja Kaisa Kalisen tähän virkaan. Kaisa Kaliselle myönnettiin anomuksestaan virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta vastaavalle ajalle.  Tästä johtuen Kalisen nuorisotyönohjaajan virkaan haettiin sijainen ja kirkkoneuvosto valitsi tehtävään 15.3.2022 pidetyssä kokouksessaan nuorisotyönohjaaja Tiia Viirteen. Kirkkoneuvosto valitsi Tiia Viirteen kokouksessaan 7.11.2023 vakituiseen nuorisotyönohjaajan virkaan 1.1.2024 alkaen, joka vapautui Minna Östermanin irtisanouduttua eläkkeelle siirtymistä varten. Näin ollen Kaisa Kalisen nuorisotyönohjaajan viransijaisuus vapautuu 1.1.2024 alkaen.

Nuorisotyönohjaajan viran täytön yhteydessä haastatteluryhmä keskusteli mahdollisuudesta kysyä virkaa hakenutta Hanna Pääkköstä tekemään Kaisa Kalisen nuorisotyönohjaajan viran sijaisuutta, mikäli Tiia Viirre valitaan vakituiseen virkaan. Seurakunnassa on kuitenkin toinenkin määräaikainen nuorisotyönohjaaja, Taavi Räihä, joka on aloittanut työn 1.5.2022 ja jonka määräaikaisuus päättyy 31.12.2023. Hän on ilmaissut halukkuutensa jatkaa Järvenpään seurakunnassa nuorisotyönohjaajan tehtävässä.

Kasvatuksen työalajohtaja (nuorisotyö) Maria Puotiniemi toteaa lausuntonaan viransijaisuuden täytöstä:

Taavi Räihä on toiminut nuorisotyönohjaajana seurakunnassamme puolentoista vuoden ajan. Tänä aikana hän on integroitunut hyvin sekä nuorisotiimiin että laajempaan työyhteisöön. Nuoret ovat tulleet hänelle tutuiksi ja hän on saavuttanut nuorten keskuudessa vahvan luottamuksen. Räihä on myös verkostoitunut yhteistyökumppanien, kuten koulujen ja kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa. Räihä on osaltaan kehittänyt isoskoulutusta, päivittäen kolmannen vuosikurssin koulutusohjelman ajan tasalle. Vastuualueellaan nuorten avoimessa toiminnassa hän on niin ikään kehittänyt toimintaa siten, että se tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole ennen olleet mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Työyhteisön jäsenenä Taavi Räihä on aktiivinen ja joustava, hän on tarvittaessa sijaistanut monenlaisissa tehtävissä ja kehittää jatkuvasti yhteistä työtä ja sen käytäntöjä.

Taavi Räihä on anonut mahdollisuutta tehdä kirkon virkaan pätevöittävät opinnot nykyisen nuorisotyönohjaajan/sosionomin tutkintonsa lisäksi ja olen puoltanut opintojen suorittamista työn ohessa, mikäli hänen työnsä seurakunnassamme jatkuu. Opintojen suorittaminen ei ole ollut aiemmin mielekästä määräaikaisten virkasuhteiden lyhyen keston vuoksi. Räihä on osoittanut olevansa vahva nuorisotyön ammattilainen, joka tuo työkokemuksensa myötä tiimiin tarvittavaa lisäosaamista esimerkiksi lastensuojelun ja erityisnuorten osalta. Hän on myös erittäin sitoutunut seurakunnan ydintehtävään ja on hoitanut kristillisen kasvatuksen tehtävää hyvin, vaikka hänellä ei olekaan muodollista pätevyyttä seurakunnan virkaan. Nuorisotyön kokonaisuuden ja työn jatkuvuuden kannalta pidän tärkeänä, että Taavi Räihä jatkaa nuorisotyönohjaajana Järvenpään seurakunnassa. Tehtävänkuvaus on liitteenä 340.

Lapsiasiahenkilö Johannes Joenpellon lausunto: Päätöksellä on lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Haasteet lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä ovat monista eri syistä kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Jotta saadaan turvattua edes kohtalaiset resurssit työhön, on ensiarvoisen tärkeää, että viransijaisuus täytetään.  Esityksessä on huomioitu hyvin päätöksen vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö), kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. valita ma. nuorisotyönohjaajan virkaan Taavi Räihän ajalle 1.1.2024-31.12.2026.
 2. että Taavi Räihän ei ole tarve esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävää työterveyslääkärin antama lääkärintodistusta terveydentilastaan sekä puhdasta rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriotetta, koska hän on esittänyt ne jo aiemmin  nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttämisen yhteydessä.
 3. että ma. nuorisotyönohjaajan virassa ei ole koeaikaa, koska Taavi Räihä on työskennellyt Järvenpään seurakunnassa vastaavassa tehtävässä jo 1.5.2022 alkaen.  
 4. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6 
 5. että nuorisotyönohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • Nuorisotyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa.
 • päävastuu isostoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä, LNAK-ryhmän ohjaaminen
 • Nuorten vaikuttajaryhmän vastuutyöntekijä
 • Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tehtävä nuorisotyö
 • Rippikoulutyö ja muu opetus
 • Nuorten maailmaan liittyvä verkostoyhteistyö
 1. että nuorisotyönohjaajan ma. virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on 2720 € (sis. Järvenpää-lisän). Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.  
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

Kn § 340 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-7 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 341 SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVAN) TEHTÄVÄJÄRJESTELYT VIRKAVAPAAN AIKANA

Seurakuntamestari (johtava) xxx on jäänyt 14.11.2023 alkaen virkavapaalle, joka kestää ainakin 7.1.2024 saakka. Hän teki työvuorosuunnittelua seuraavan jakson ja hankki sijaisen normaaleihin seurakuntamestaritöihinsä. Johtavan seurakuntamestarin esimiestyöt tulee organisoida virkavapaan aikana. Seppälä oli pyytänyt seurakuntamestari Ilkka Niemen vastaamaan työvuorosuunnittelusta. Muihin esimiestehtäviin tulisi ylläpitopäällikkö, jonka tehtävänkuvauksessa johtavan seurakuntamestarin sijaistaminen on.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. maksaa 1.12.2023 alkaen seurakuntamestari Ilkka Niemelle 100 €/kk erillispalkkiota seurakuntamestareiden työvuorosuunnittelusta siihen saakka, kunnes seurakuntamestari (johtava) palaa hoitamaan virkaansa.
 2. tehtävänkuvauksen mukaisesti ylläpitopäällikkö/kiinteistöpäällikkö tekee tarvittavat seurakuntamestarihenkilöstön esimiespäätökset (Kipa/Populus).

Kn  § 341 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 342  YHDEN KIINTEISTÖNHOITAJAN LISÄYS JA TÄMÄN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

Ylläpitopäällikkö on tehnyt esityksen talousarvioon lisättävästä kolmannesta kiinteistönhoitajan toimesta. Kiinteistönhoitajien toimia on 2,5, joista puolikas on kiinteistönhoitaja-seurakuntamestarin toimi. Käytännössä kiinteistönhoitaja-seurakuntamestarin työpanos on pääasiassa suuntautunut seurakuntamestarityöhön. Lisäys merkitsee yhden kokonaisen työsuhteisen toimen lisäystä kiinteistötoimeen.

Kiinteistönhoitajan palkkaamisen perusteita (mm. omana työnä tehtävät työt ja oman kiinteistöpäivystyksen aloittaminen) on aiemmin käsitelty ja hyväksytty henkilöstöstrategiaryhmässä. Myös kirkkoneuvostossa kiinteistötoimen toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä asiaa käsiteltiin myönteisesti.

Ylläpitopäällikkö on laatinut tehtävänkuvauksen siten, että uusi kiinteistönhoitaja ottaa päävastuun käytännön kiinteistöhuoltotöistä nyt tehtävää hoitavan ammattimiehen (kiinteistönhoitaja) eläköityessä. Kahden muun kiinteistönhoitajan toimen tehtävänkuvaukset ovat alemmilla vaativuuskriteereillä. Uuden kolmannen kiinteistönhoitajan tehtävänkuvauslomake on liitteenä 342. Lomakkeella on esitetty vaativuuskriteeriarviointi vastaa nykyisen ammattimiehen kriteeristöä.

Vaativuusarvion mukainen palkkaus muodostuu seuraavasti:

Vaativuuskriteeri /palkkausperuste                               

C1                 403                2331,08

C2                 501                2465,39

C3                 503                2732,76

C4                 503                2732,76

C5                 403                2331,08

C1 – C5 yhteensä               501                2518,61

Järvenpää lisä                                           78,75

Tehtäväkohtainen palkka   501                2597,36

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan KirVESTES-sopimuksen mukaiset kokemuslisät.                     

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. hyväksyä yhden kiinteistönhoitajan lisäyksen kiinteistötoimeen 1.1.2024 alkaen, ehdolla että kirkkovaltuusto hyväksyy lisäykseen tarvittavat määrärahat talousarvion yhteydessä.
 2. hyväksyä liitteenä 342 olevan kiinteistönhoitajan tehtävänkuvauksen ja toimen vaativuusryhmäksi 501 sekä peruspalkaksi 2597,36 €/kk.

Kn § 342 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 343 YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAAN JA TEHTÄVÄNKUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

Seurakuntaamme on perustettu kiinteistöpäällikön virka kirkkovaltuuston päätöksellä 14.12.2000 § 49. Kiinteistöpäällikkö Hyppösen erottua virasta alkuvuodesta 2012, viran tehtävien hoito annettiin talousjohtajalle ja ryhdyttiin kiinteistötoimen selvitykseen. Selvityksen aikana perustettiin ylivahtimestarin virka seurakuntamestareiden ja laitoshuoltajien esimieheksi. Kirvesmiehestä tehtiin ensin tiiminvetäjä (työnjohtaja) kolmelle muulle kiinteistötoimen työntekijälle ja hänet laitettiin oppisopimuskoulutukseen ylläpitopäälliköksi. Keravan seurakunnan kanssa neuvoteltiin yhteistyössä kiinteistöpäällikön tehtävien hoidossa. Kirkkoneuvosto päätti 27.12.2012 § 317 sopimuksenvaraisesta yhteistyöstä Keravan seurakunnan kanssa, jossa kiinteistöpäällikkö oli 3 pv/vko Järvenpäässä ja 2 pv/vko Keravalla. Viimeisin kiinteistöpäällikön johtosääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa 21.2.2013 § 21 ja se sisältää myös Keravan seurakunnalle tehtävän työ (§5), joten se on vanhentunut.

Nordströmin valmistuttua ylläpitopäällikkö koulutuksesta perustettiin saman nimikkeinen virka ja Nordström siirrettiin viran hoitajaksi, jossa oli lähiesimiehenä kiinteistömiehille ja laitoshuoltajille. Kiinteistöpäällikkö Puustellin erottua kiinteistöpäällikön tehtävästä 2018, selvitettiin kiinteistöpäällikön viran jatkoa Keravan seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto päätti 25.9.2018 § 149 todetaan, ettei ole mahdollista toteuttaa sekä Järvenpään että Keravan seurakuntien tarpeet täyttävää kiinteistöpäällikköyhteistyötä ja irtisanoi sopimuksen. Tämän jälkeen Järvenpään seurakunnan siirsi pääosan kiinteistöpäällikön tehtävistä ylläpitopäällikölle ja pienen osan talousjohtajalle. Kiinteistöpäällikön virkaa ei kuitenkaan lakkautettu. Tällä välin oli myös ylivahtimestarin virka lakkautettu ja tehtävät annettu yhdelle seurakuntamestareista, joka nimettiin johtavaksi viranhaltijaksi.

Palkkatyöryhmä käsitteli 10.11.2023 kiinteistöpäällikön tehtävänkuvausta ja hyväksyi sen osaltaan talousjohtajan valmistelemassa muodossa. Liitteenä 343a on nykyinen ylläpitopäällikön tehtäväkuvaus ja liitteenä 343b on palkkatyöryhmän hyväksymä kiinteistöpäällikön tehtävänkuvaus.

Siirtäminen virasta toiseen on mahdollista, jos kirkon viranhaltijalain 33 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät:

33§

Työnantaja voi siirtää viranhaltijan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:

1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy, ja:

a) hänen varsinainen palkkansa ei alene; tai

b) hän on antanut siirtoon suostumuksensa;

2) siirtoon on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Ko. pykälän 3 momentissa säädetään, että viranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kiinteistöpäällikön nykyisen johtosäännön mukaan virkaan valittavalla tulee olla insinöörin (AMK) tai rakennusmestarin (AMK) tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen koulutus sekä riittävä käytännön kokemus alan tehtävistä. Nykyisellä ylläpitopäälliköllä Tapani Alatalolla on insinöörin koulutus. Jatkossa pyritään eroon virkojen johtosäännöistä ja tehtävät kuvaamaan tehtävänkuvauksessa ja työalan perustoimintokuvauksessa.

Hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu ja hänen varsinainen palkkansa ei alene. Perusteltu syy tehtävän uudelleenjärjestelyyn on kiinteistöpäällikön virkaan sisältyvä laajempi strateginen kokonaisvastuu seurakunnan kiinteistötoimesta ja PTS-suunnittelun painottaminen virassa. Lisäksi ulkopuolisten tahojen kanssa asioidessa kiinteistöpäällikkö virkanimike antaa paremman kuvan tehtävän laajuudesta ja kokonaisvastuusta.

Talousarviossa 2024 on varauduttu virkasiirrosta aiheutuvaan henkilöstökulujen lisäykseen, joka on nykypalkkatasolla n. 800 €. Summa nousee ensi vuoden yleiskorotusten myötä.

Tapani Alatalo on 21.11.2023 antanut suostumuksensa virkasiirtoon. Hän toteaa mm. että tehtävänkuvaukseen kirjatut muutokset kuvastavat työn sisältöä kohtuullisen hyvin ja muutos sanoittaa kokonaisvastuun lisääntymistä kiinteistömassasta. Kokonaisuutena virkanimikkeen muutos selkeyttää ennen kaikkea ulkoista kuvaa ja viestittää yhteistyökumppaneille toimenkuvasta paremmin kuin nykyinen nimike. Hän toivoisi lisäksi, että seurakunta työnantajana huomioisi myös palkkauksessa ammattitaidon ja vastuun merkityksen paremmin.                     

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. siirtää Tapani Alatalon ylläpitopäällikön virasta 1.1.2024 alkaen kiinteistöpäällikön virkaan.
 2. hyväksyä liitteenä 343b olevan kiinteistöpäällikön tehtävänkuvauksen, jonka mukaan kiinteistöpäällikön vaativuuskriteerit ovat C1 601, C2 603, C3 603, C4 603 ja C5 603 sekä vaativuusryhmä on 602. Tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi Järvenpää-lisän kanssa tulee 3947,63 €/kk.
 3. poistaa kiinteistöpäällikön johtosäännön käytöstä 31.12.2023.

Kn § 343 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 344 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ

Seurakuntapastori Aino Luhtasela sai virkamääräyksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla. Koeaika on päättymässä 31.1.2024.

Seurakuntapastorin viran täyttämisestä KJ 8:15§ sanoo seuraavaa:

Ennen kuin tuomiokapituli täyttää seurakunnan seurakuntapastorin viran toistaiseksi, sen on varattava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista. Virkaan ilmoittautuneista tulee pyytää lausunto ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kirkkolaki 7:7 §:

Poikkeus julkisesta hakumenettelystä

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua julkista hakumenettelyä ei sovelleta, kun tuomiokapituli antaa virkaan soveltuvalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi tai kun tuomiokapituli määrää seurakunnan papin virkaan väliaikaisen hoitajan.

Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä.

Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta

Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita.

Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia.

Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai laittaa lisäksi lehteen oman ilmoituksensa. Julkiseen ilmoittautumismenettelyyn voidaan päätyä esim. silloin kun seurakunnassa ei ole määräaikaisia seurakuntapastoreita tai määräaikaisia seurakuntapastoreita ja virasta kiinnostuneita on seurakunnassa useita.

Seurakunnan lausunnon tulee antaa tuomiokapitulille riittävät vertailevat tiedot siitä, millä tavoin ja millä perusteilla neuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Perustelut ovat tärkeitä, sillä tuomiokapitulin on ratkaistava asia ja tuomiokapitulin päätökseen koskien virkamääräystä tai siitä johtuvaa aikaisemman virkamääräyksen päättymistä ei voi valittamalla hakea muutosta (KL 24:14).

Tuomiokapituli antaa istunnossaan määräyksen virkaan saatuaan kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunnon. Seurakunnan lausunto on lähtökohtaisesti painava, mutta tuomiokapitulilla on kirkkolainsäädännön mukaan oikeus poiketa lausunnosta ja määrätä virkaan hiippakuntaan kuuluva sopiva pappi.

Kun seurakunta on antamassa seurakuntapastorin virkaan liittyvää lausuntoa, voidaan menetellä seuraavasti:

 1. seurakunta voi antaa lausuntonsa haastattelemalla seurakunnan palveluksessa työskentelevät määräaikaiset papit
 2. seurakunta voi sopia notaarin kanssa, että käytetään julkista ilmoittautumismenettelyä, jolloin laaditaan KirkkoHR-järjestelmään ilmoitus virasta tai sijaisuudesta
 3. seurakunta voi käyttää hiippakunnan avoimia hakemuksia, jolloin ilmoittautuneiden joukosta valitaan haastateltavat, joista annetaan lausunto

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on käsitellyt vapautuvan seurakuntapastorin viran rekrytointia samassa yhteydessä, kun käsiteltiin yhteiskunnallisen työn uudelleen suuntautumisesta uuden strategian pohjalta. Työryhmä totesi, että on syytä selvittää, onko omassa papistossa sopivaa ja kyseisestä uudelleen muotoillusta työalasta kiinnostunutta henkilöä. Jos ei ole, niin on perusteltua laittaa virka julkiseen ilmoittautumismenettelyyn. On myös huomioitava, että Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä kolme määräaikaista seurakuntapastoria, joiden osalta selvitettävä, ovatko kiinnostuneita vakituisesta seurakuntapastorin virasta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita haastattelutyöryhmän valmistelemaan esityksen lausunnosta koskien mahdollisesti vapautuvaa seurakuntapastorin viran täyttämistä. Haastattelutyöryhmän kokoonpano on kirkkoherra (pj), II kappalainen, henkilöstöstrategiatyöryhmän pj. Jouko Porkka sekä kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja näille varajäsenet sekä läsnäolo ja puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 2. valita kirkkoneuvoston edustajat ja näille varajäsenet

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Kn § 344       Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti ja valittiin haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi: Tuija Kuusisto ja varalle Esko Lappalainen, Kaija Oksanen ja varalle Marja Noso, Pekka Luuk ja varalle Nea Karenius

Kn § 345 DIAKONIAN JOHTAVAN VIRANHALTIJAN VARAHENKILÖN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN VASTUUN MÄÄRITTELY

Palkkatyöryhmä on 10.11.2023 käsitellyt diakonian johtavan viranhaltijan varahenkilön tehtävänkuvausta ja sen osalta erityisesti vastuun määrittelyä.  Kirkkoneuvosto on 17.5.2022 § 132 hyväksynyt, että 1.6.2022 alkaen diakonian viranhaltijoiden vaativuuskriteeristö on seuraava: osaaminen 502, vuorovaikutus 601, ohjaus 502 ongelmanratkaisu 503 ja vastuu 503 ja että diakonian viranhaltijoiden vaativuusryhmä on 503.

Kirkkoherra on 6.10. viestittänyt, että diakonian johtavan viranhaltijan varahenkilön tehtävänkuvaukseen on lisätty myös HeHu-ryhmien johtovastuussa yhdessä diakonian johtavan viranhaltijan kanssa. Tehtävänkuvauksen vaativuuskriteeristöön on muutos tehty kohtaan: C5 Vastuu, jota nostettu kohtaan 5 / 601. Tehtävänkuvaus on liitteenä__.

Katariina Auteron on ollut diakonian johtavan viranhaltija varahenkilönä 4.10.2023 alkaen ja se päättyy 31.12.2023 hänen siirtyessä vs. diakonian johtavaksi viranhaltijaksi. Mervi Salmisen aloittaa 1.1.2024 diakonian johtavan viranhaltija varahenkilötehtävässä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:  

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. että diakonian johtavan viranhaltija varahenkilötehtävässä kulloisenkin varahenkilön tehtävänkuvauksessa vastuun vaativuuskriteeri nostetaan kohtaan 5 ja (Vastuu oman tehtäväalan tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä) vaativuuskriteerin arvo on 601.
 2. Katariina Auterolle maksetaan em. johtuen korotettua peruspalkkaa 1.10. – 31.12.2023 ajalta 2876,33 €/kk (sis. Järvenpäälisän).
 3. Mervi Salmiselle maksetaan 1)-kohdasta johtuen korotettua peruspalkkaa 2876,33 €/kk (sis. Järvenpäälisän) 1.1.2024 alkaen.

Kn  § 345 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 346 HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on tuonut esille tarpeen nimetä seurakunnalle häirintäyhdyshenkilö. Monissa oppilaitoksissa, isoissa tapahtumissa jne. on nimetty häirintäyhdyshenkilö. Häirintäyhdyshenkilö loisi turvallisuutta ja luottamusta sekä rohkaista kaikkia ottamaan yhteyttä, mikäli jotain häirintää tapahtuu seurakunnan tapahtumissa.

Häirintäyhdyshenkilöasia oli esillä yhteistyötoimikunnassa, joka totesi, ettei työntekijöiden osalta ole tarvetta. Seurakuntalaisten osalta yt-toimikunta suosittelee, että kirkkoneuvosto ottaisi asian käsittelyyn. Häirintäyhdyshenkilö voisi olla myös luottamushenkilö tai seurakunnan aktiivi vapaaehtoinen. Häirintäyhdyshenkilö olisi vertaistuki ja veisi asioita eteenpäin häirintää sattuessa. Tärkeää, on että häirintäyhdyshenkilö/henkilöt saavat koulutuksen kautta osaamista toimia häirintätilanteissa ja että he ovat helposti tavoitettavissa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kn 168 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 182      Häirintäyhteyshenkilön tehtävä keskittyy seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään torjumiseen ja puuttumiseen. Seurakunnassa tulee olla nollatoleranssi eritasoista seksuaalista ja sukupuolista häirintää kohtaan. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Hiippakunnista on koottu häirintäyhteyshenkilöverkostoa. Aiheesta on tulossa syksyllä seminaari. Käytännössä hiippakunnat ja paikalliset seurakunnat hoitavat asiaa ja kirkkohallituksesta käsin tuetaan verkostoa materiaalin, seminaarien, tapaamisten yms. avulla. Tietoa aihepiiristä on nettisivuilla https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/sosiaalietiikka/sukupuolisen-hairinnan-torjuminen

Espoon hiippakunnassa häirintäyhdyshenkilöiden nimeäminen on vasta alkamassa. Hiippakunta nojautuu yleiseen materiaaliin aiheesta. Espoon tuomiokapituli on nimennyt hiippakunnan yhteyshenkilöksi asiantuntija Sirpa Tirrin.

Helsingin hiippakunnassa on kaikissa seurakunnissa nimetty häirintäyhteyshenkilöt, joiden puoleen työntekijät ja seurakuntalaiset voivat kääntyä kaikissa hiippakunnan antaman ohjeen mukaisissa tilanteissa. Ohje Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden käsittelyyn. Ohjeesta saa kuvan häirintäyhteyshenkilön tehtävistä ja ohjetta voidaan soveltaen käyttää myös seurakunnassamme. Ohje on liitteenä nro 182.

Helsingin hiippakunnassa yhteyshenkilöitä on nimetty kaksi jokaiseen seurakuntaan. Työparina on yleensä luottamushenkilö ja työntekijä. Mies ja nainen. Nimeämisellä ei ole ollut vaikutusta palkkaukseen. Yhteyshenkilön tehtävän on olla valmiina kuuntelemaan ja opastamaan asian selvittämisessä. Tärkeä että on, että häirintäyhteyshenkilö ja yhteystiedot on näkyvillä seurakunnan kotisivuilla. Yhteyshenkilön asettaminen on merkkinä, että ketään ei jätetä yksin tilanteensa kanssa. Yhteyshenkilölle tulee järjestää koulutusta ja mahdollisuus työnohjaukseen.

Seurakuntapastori Anu Sorjosta ja kirkkovaltuutettu Pekka Launosta (eläkkeellä oleva ent. DIAK:n opettaja) on pyydetty toimimaan Järvenpään seurakunnan häirintäyhteyshenkilöinä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa nimeämiselle.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää nimetä Järvenpään seurakunnan häirintäyhteyshenkilöiksi seurakuntapastori Anu Sorjosen ja kirkkovaltuutettu Pekka Launosen. Häirintäyhteyshenkilötoiminnasta aiheutuvat koulutus, työnohjaus, matka tms. kulut kohdistetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140.

Häirintäyhteyshenkilöt laativat ehdotuksen toimintamalliksi kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi käytyään häirintäyhteyshenkilö koulutuksen.                                     

Kn 182 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvosto valitsi 17.1.2023 § 17 luottamushenkilöistä Jouko Porkan toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Anu Sorjoselle virkavapaata 1.1.2024-31.5.2024 väliseksi ajaksi, joten hän ei voi toimia toisena häirintäyhdyshenkilönä ko. aikana.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Tj:n esitys             

Kirkkoneuvosto päättää valita häirintäyhdyshenkilöksi Tea Talholan ajalle 1.1.2024-31.5.2024:

Kn § 346 Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 347 TIEDOKSI

 1. Espoon hiippakunnan notaarin viranhaltijapäätös: virkavapaan myöntäminen Järvenpään seurakunnan V seurakuntapastorille Anu Sorjoselle 1.1.-31.5.2024 liite 347-1.
 2. Itsenäisyyspäivän 6.12 seppeleen lasku
  Seurakunnan edustajiksi valittiin Henry Berg, Kari J. Hietala
 3. Verotilitykset 11/2023 liite 347-3
 4. Seurakunnan jäsenmäärä 10/2023 liite 347-4
 5. Kastetut 10/2023 liite 347-5
 6. Liittyneet ja eronneet 10/2023 liite 347-6

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

*’

Pj:n esitys:  

Merkitään tiedoksi

Kn § 347       Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Kn 348 § DIAKONIAN VIRANHALTIJA KATARIINA AUTERON MA. TEHTÄVÄNKUVAUS

Diakonian viranhaltija Katariina Autero hoitaa kirkkoherran päätöksellä diakonian viranhaltija (johtava) tehtäviä sijaisena 1.1.2024 alkaen. Aiemmin KN:n kokouksessa 7.11.2023 291 §:ssä on käsitelty vs. johtavan viranhaltijan tehtäviä hoitaneen Mirka Rotola-Pukkilan virkavapaa-anomus 1.1.2024 - 30.6.2024 hänen tultuaan valituksi toiseen virkaan Vantaan seurakuntayhtymään. Katariina Auteron tehtävänkuvaus on päivitetty sisältämään diakonian viranhaltija (johtava) tehtävät 31.5.2025 saakka, johon asti virkaa hoitaneella Leena Kervisellä on virkavapaata. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 348. 

--

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

-- 

Pj:n esitys:   

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä diakonian viranhaltija Katariina Auteron määräaikaisen tehtävänkuvauksen (liitteenä nro 348) ajalle 1.1.2024-31.5.2025 ja peruspalkaksi 3360,53 €/kk (sisältäen Järvenpäälisän).

Kn 348 § Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti

Kn  § 349 LAUSUNTO MA. SEURAKUNTAPASTORI xxx:N SIVUTOIMILUPA-ANOMUKSESTA

Ma. seurakuntapastori xxx on 27.11.2023 toimittanut kirkkoherralle alla olevan sivutoimilupa-anomuksen, joka on osoitettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. Anomuksella hän hakee jatkoa sivutoimiluvalle, jonka tuomiokapituli myönsi hänelle notaarin päätöksellä 6.2.2023. Sivutoimilupa oli voimassa 11.1.2023- 31.8.2023.

Arvoisat vastaanottajat, 

Anon jatkoa aikaisemmalle sivutoimiluvalle alkaen 27.11.2023. Sivutoimeen on tarkoitus käyttää viikoittain vaihtelevasti kuusi-kahdeksan tuntia, eli käytännössä yksi viikoittaisista vapaapäivistäni. 

Sivutoimena hoitaisin edellisen työnantajani työtehtäviä rakennusalan hankkeiden parissa. Työ on käytännössä sähköposteihin vastaamista, havainnekuvien laatimista, tarjouslaskentaa, satunnaisia tavaran tilauksia sekä satunnaisia käyntejä työkohteissa. Työ hoituu kotoa käsin tietokoneella. Työ ei ole aikarajoitteista, eikä täten aseta sen suurempia aikataulurasituksia. En koe, että tämä sivutoimi haittaa millään tavalla työtäni Järvenpään seurakunnassa; näin ei ainakaan tähän mennessä ole käynyt. Päinvastoin koen, että viikoittainen pieni kosketus hyvin konkreettisiin asioihin on mielestäni terve vastapaino hengelliselle työlle. 

Parhain terveisin,

xxxx


Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2023/653 4:27

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Päätösvallasta myöntää sivutoimilupa seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle säädetään kirkkolaissa.

Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Työnantaja voi 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla ja varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi:

1) kieltää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen;

2) peruuttaa sivutoimiluvan.

Kirkkolaki 2023/652 4:6
Tuomiokapitulin tehtävänä on:

4) päättää seuraavista papin ja lehtorin virkasuhdetta koskevista asioista evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetussa laissa tai kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla:

d) sivutoimiluvan myöntämisestä;

 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimilupa-anomuksen hyväksymistä seurakuntapastori xxx ajalle 1.12.2023-14.8.2024.

Kn 349 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

350 § VUOKRANKOROTUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOIHIN

Seurakunnan työntekijöilleen vuokraamissa asunnoissa on peritty vuokraa verohallituksen päätöksen verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista mukaan 31.12.2009 saakka. Vuodesta 2010 saakka vuokria on nostettu maltillisesti yli verotusarvon lähemmäksi kaupungissa muuten vallitsevaa vuokratasoa. Vuosina 2018-2023 ei seurakunnan luontoisetuarvon ylittävää vuokranosaa korotettu. Seurakunnan asunnot sijaitsevat Järvenpään kaupungin alueella (kehyskuntien luontoisetuarvot) lukuun ottamatta Leiriniemen leirikeskuksen asuntoa, joka sijaitsee Mäntsälässä.

Monet kiinteistöihin liittyvät kustannukset ovat merkittävästi nousseet, mikä näkyy hoitovastikkeiden nousuna asunto-osakeyhtiöissä. Verohallinnon päätös 2023 verotuksessa noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteista eli ns. verotusarvot on annettu 20.11.2023 Dnro VH/6002/00.01.00/2023. Laskentaperusteita on asuntoedun osalta korotettu ns. kehyskunnissa, joihin Järvenpää kuuluu, perusosan osalta 4 €/kk/as ja neliömetrille olevaa osuutta 0,20 €/m2/kk.

Seurakunnan omaa lisäosuutta ei nosteta. Leirikeskuksen asunnon syrjäisyyden takia ja asukkaalle sisällytettyjen tehtävien takia vuokra on alempi. Vuokrankorotukset esitetään voimaan 1.1.2024 alkaen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) korottaa seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.1.2024 lähtien liitteen nro 350 mukaisesti. Vesi ym. taloyhtiökohtaiset maksut peritään samansuuruisina kuin ko. taloyhtiö perii (voivat poiketa liitteessä esitetyistä).

2) merkitä tiedoksi muista tiloista seurakunnan perimät vuokrat ja todeta, että niiden osalta talousjohtaja sopii vuokratason.

3) että talousjohtajalla on mahdollisuus harkintansa mukaan neuvotella vuokrahinnoista.

Kn 350 § Päätös:              

Päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti.

351 § LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

Leiriniemen uusi saunarakennus on valmistunut. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on liitteenä 351. Hankkeeseen vuosina 2022 ja 2023 varatut investointimäärärahat olivat yhteensä yht.1 405 000 €. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1 151 491,88 € (sis. alv 24 %).

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi leirikeskus Leiriniemen uuden saunarakennuksen taloudellisen loppuselvityksen.

2) aktivoida seurakunnan taseeseen Leiriniemen uuden saunarakennuksen 1.12.2023 alkaen 1 151 491,88 € (sis. alv 24 %) summalla.

Kn  351 § Päätös:             

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti.

Kn § 352 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN JA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN SEKÄ KIRKKOHALLITUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT) TOIMINNASTA

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtajan Stefan Forsén sekä kasvatuksen ja seurakuntapalveluiden päällikön Kalle Kuusniemi neuvottelivat 6.10.2023 koordinaattorin Minna Kotajärven (Kirkon keskusteluapu) kanssa Järvenpään seurakunnan mahdollisuudesta ottaa Helsingin Kirkon keskusteluavun koordinoimisen. Neuvottelussa sovittiin, että Järvenpään seurakunta tekee Helsingin seurakuntayhtymälle tarjouksen, jolla Helsingissä jäljellä olevat päivystäjät voisivat liittyä Järvenpään toimintaan tilanteessa, jossa Helsingissä ei ole työntekijää tehtävää hoitamassa. Sopimuksen aikana Helsinki ratkaisee, miten haluaa osallistua Kirkon keskusteluavun toimintaan. Helsingin seurakuntayhtymä neuvottelee asiasta Kirkkohallituksen kanssa osana isompaa kokonaisuutta.

Keskustelua jatkettiin tarjouksen pohjalta 27.11.2023. Keskusteluun oli lisäksi kutsuttu toiminnallisen osaston asiantuntija Petri Patronen, jonka tehtäviin valtakunnallisen Kirkon keskusteluavun koordinoiminen kuuluu. Neuvottelussa todettiin, että kaikki osapuolet ovat valmiita allekirjoittamaan sopimuksen vuosiksi 2023-2024. Sopimus on liitteenä 352a. Ehdotus kirkon keskusteluavun jatkumisesta on liitteenä 352b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: Palvelevan puhelimen koordinaattori, kirkkoherra

**

Pj:n esitys                

Kirkkoneuvosto päättää

1)hyväksyä sopimuksen liitteen 352a mukaisesti.

2) valtuuttaa Minna Kotajärven allekirjoittamaan sopimuksen.

Kn § 352 Päätös:

Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaan yksimielisesti

Kn § 353 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Henry Berg kutsui kaikki neuvoston jäsenet 5.12 nuorten itsenäisyyspäivän juhlaan Järvenpää -talolle.

Henry Berg ehdotti kaupunginhallituksen ja kirkkoneuvoston yhteistä kokousta.

Kn § 353    Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Kn 354 §       OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 354 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 12 luku).

Kn 355 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 355 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   354 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

28.11.2023   354 §   

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: § 312-316, 319, 323-330, 332-333, 336-339, 342, 346-349, 351-355

 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät:  § 317-318, 331, 334-335, 340, 343, 350

 

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 1. § 320-322, 341, 345

 

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

 

 

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

 

Pöytäkirjan pykälät: § 317-318, 331, 334-335, 340, 343, 350

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.