JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA   PÖYTÄKIRJA 4/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 9.3.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

§        Liite    Asia

69 §               KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 76        

70 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 76

71 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 76

72 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 76        

73 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUKSET / KIINTEISTÖTOIMI JA HAUTAUSTOIMI....... 77

74 § (liite)     PERUSTOIMINTOKUVAUKSET / JULISTUSTYÖ.................................................... 78        

75 § (liite)     MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN.......................................................................... 79        

76 § (liite)     VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, SAVIKONKUJA 1................................. 81        

77 § (liite)     LASTEN JA NUORTEN KESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021................................. 83        

78 § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS – ENNAKKOKÄSITTELY.................................. 84        

79 § (liite)     DIAKONIAN VIRKA..................................................................................................... 86        

80 § (liite)     JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÖ........................................ 91        

81 § (liite)     VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRKA..................................................... 93        

82 § (liite)     LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI...................................................... 94        

83 § (liite)     KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERI XXXX IRTOSANOUTUMIS-

                             ILMOITUS.......................................................................................................................... 96        

84 § (liite)     KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN. 97        

85 §               JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA 70-VUOTTA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN. 99        

86 § (liite)     KIRKKOVALTUUSTOALOITE PERHENEUVONTAA KOSKIEN.......................... 100      

87 § (liite)     KIRKKOVALTUUSTOALOITE VERHOJEN SAAMISEKSI KIRKON YLÄIKKUNOIHIN.................. 102      

88 § (liite)     KIRKKOVALTUUSTOALOITE KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINNISTA............ 103

89 § (liite)     TIEDOKSI....................................................................................................................... 104

90 §               MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 106

91 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 107

92 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 107

 

AIKA:  Tiistai 9.3.2021 klo 18.33-21.47

PAIKKA:   Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Keijo Ruuskanen, vs. johtava diakonian viranhaltija, poistui klo 19.15

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri                                                                          

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 10.3. – 24.3.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

69§  KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.

Alkuhartauden piti Jarkko Åström.

 70 §   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 5.3.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

71 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Berg ja Arvi Kekäläinen.

Kn 71 § Päätös:   Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

72 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksiin. Muutetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että järjestäytymispykälien jälkeen käsitellään § 78 Seurakunnan tilinpäätös - ennakkokäsittely.            

Kn 72 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

73 §  PERUSTOIMINTOKUVAUKSET/ KIINTEISTÖTOIMI JA HAUTAUSTOIMI

Osana seurakunnan strategian 2016-2020 prosessia työmuodoille laadittiin perustoimintokuvaukset. Ensimmäiset perustoimintakuvaukset työmuodoille hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa 31.5.2016 ja sen jälkeen niitä päivitetty tarvittaessa vuosittain. Perustoimintokuvaukset sisältävät työmuodon perustehtävät, yhteistyötahot ja vuosikellon.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetaan vuosittain tavoitteet joidenkin toimintojen kehittämiseksi ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan toimintakertomuksessa.

Toimintakertomuksen 2020 laadintaohjeissa annettiin tehtäväksi arvioida perustoimintokuvauksen päivitystarve ja tarvittaessa päivittää perustoimintokuvaus. Liitteinä 6a ja 6b ovat esitykset kiinteistötoimen ja hautaustoimen perustoimintokuvausten päivityksiksi.                                                    

Esitys: 

Kiinteistöjohtokunta esittää lausuntonaan esitettyjen perustoimintokuvausten hyväksymistä.      

KJK § 6        Päätös:        

Hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö ja seurakuntapuutarhuri

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy

 1. kiinteistötoimen perustoimintokuvauksen liitteen nro 73a mukaisesti
 1. hautaustoimen perustoimintokuvauksen liitteen nro 73b mukaisesti.

  Kn 73 § Päätös:     


Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti          

74 § PERUSTOIMINTOKUVAUKSET / JULISTUSTYÖ

Julistustyön perustoimintokuvaukset on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Julistusjohtokunta on läpikäynyt päivitykset 17.2.2021.

Liitteinä nro 74a-c ovat päivitetyt aikuistyön, lähetystyön ja yhteiskuntatyön perustoimintokuvaukset.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy aikuistyön, lähetystyön ja yhteiskuntatyön päivitetyt perustoimintokuvaukset liitteiden nro 74a-c mukaisesti.

Kn 74 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

75 § MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN 

 Järvenpään seurakunnan hautausmaalla on erilaisille hautausmuodoille erilaisia alueita mutta kuitenkin hautausmaan yhtenäinen yleisilme säilyttäen. Erilaisten tuhkahautausmuotojen tarjoaminen antaa omaisille mahdollisuuden valita heille sopiva hautausmuoto. Muistolehdossa omaisilla on mahdollisuus olla mukana tuhkan hautauksessa. Tuhka haudataan ilman uurnaa yhteiselle lehtoalueelle 60 cm:n syvyyteen. Lehto sijoittuisi osastolle 5 hautausmaakäytävän toiselle puolelle suhteessa säveltäjä Joonas Kokkosen hautaan. Muistolehtoalueesta tehdään kartta, josta selviää vainajien ja muistokivien sijainti.  

 Muistokivet voidaan tehdä seurakunnalle palautuneista hautakivistä tai Cor-Ten-teräksen ja kivien yhdistelmästä. Taulukiviin kiinnitetään nimilaattoja varten samankaltainen teline, kuin sirottelualueen muistokivissä on. Liitteenä 29 on esimerkkihavainnekuva uurnalehdon muistokivistä ja niiden perustaksi tehtävistä kivikoreista. Muistolehtoon voidaan haudata n. 200 vainajan tuhkat.  

 Srk-puutarhurin esitys:   Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle muistolehdon perustamista ja määrärahan varaamista 2021 talousarvion investointiosaan muistolehdon perustamiseen. 

KJK § 29 Päätös:  

Hyväksyttiin. 

 - - 

Kirkkoneuvoston 27.10.2020 käsitellessä investointisuunnitelmia 2021-2023, tuli keskustelussa esille toiveet vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen esittämisestä muistolehdolle ja tarkasteltavaksi mahdollisuutta vainajien määrän vähentämistä muistolehdossa. Myös muistokivien perustan osalta esitettiin toiveita. 

 - - 

Kirkkoneuvoston toiveista on pidetty palaveri 17.11.2020, jonka pohjalta suunnittelua on jatkettu. Liitteenä 7 on uusi esitys, jossa on kaksi sijaintivaihtoehtoa muistolehdolle ja kaksi vaihtoehtoa muistokivien toteutukseksi sekä niiden kustannusvertailu.  

Srk-puutarhurin esitys:  

Kiinteistöjohtokunta keskustelee ja tekee esityksen muistolehdosta kirkkoneuvostolle.  

KJK § 7 Päätös:    

Kiinteistöjohtokunta hyväksyi esitykseksi kirkkoneuvostolle vaihtoehdon               

1 sijoituspaikaksi ja materiaalivaihtoehdoksi vaihtoehto 1 (Kivi osittain            kierrätysmateriaalista).

 - - 

Kn § 75

Liitteenä nro 75 ovat vaihtoehdot sisältävä esitys muistolehdon ja sen muistokivien toteutukseksi sekä niiden kustannusvertailu.

-- 

Valmistelu ja lisätiedot: seurakuntapuutarhuri. 

--

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistöjohtokunnan esityksen mukaisesti liitteen nro 75 toteutettavaksi muistolehdon sijoitusvaihtoehdon 1 mukaan ja muistokiven vaihtoehdon 1 mukaan. 

Kn 75 § Päätös:     
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti     

76 § VÄLITYSTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ, SAVIKONKUJA 1 

 Talousjohtaja on pyytänyt omakotitalosta os: Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4 välitystarjoukset neljältä välittäjältä. Savikonkuja 1 kiinteistöllä on 1973 valmistunut  3h+k+ph+s on yksikerroksinen omakotitalo. Tontin koko on 530,9 m2. Perustamistapa maavarainen. Kantavat rakenteet: puu. Perustukset betoni ja julkisivut tiiliverhous ja osin puuverhous. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Kuntokartoitusraportti suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Liitteenä nro 59 on välitystarjousten koonti ja välitystarjoukset.  

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä liitteen nro 59 välitystarjouksen 

2) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan välityssopimuksen ja hoitamaan seurakunnan puolesta välityssopimukseen liittyviä asioita. 

Kn 59 § Päätös:     

Kirkkoneuvoston käymän keskustelun jälkeen talousjohtaja muutti päätösesitystään siten, että asia palautetaan jatkovalmisteluun                              
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

----

Kn § 76

Järvenpään kaupungin teknisestä palvelusta saadun asemakaavapiirroksen mukaan, joka on liitteenä nro 76a, Savikonkuja 1 tontin pinta-ala on 531 m2 ja rakennusoikeutta on 200 k-m2. Purkukuntoisena ja tonttina myyminen toisi testamenttitarkoituksiin yhden välittäjän arvioiman hinnan verran (65 000 +/- 10 %). Seurakunta on kuitenkin teettänyt kohteesta kuntoarvion ja antaa kaiken sillä olevan tiedon välittäjän ja ostajan tiedoksi. Asumiskelpoisena, kaikilla tiedoilla ja huolellisella kauppakirjan laadinnalla saataisiin toisten välittäjien arvion mukaan selvästi korkeampi hinta. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja 

--

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää  

 1. hyväksyä liitteen nro 76b mukaista välitystarjouksista Aitoasunnot Oy:n tarjouksen 1,9 % välityspalkkiolla, joka sisältää alv:n ja kaikki kulut.
 2. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan välityssopimuksen ja hoitamaan seurakunnan puolesta välityssopimukseen liittyviä asioita.  

Kn 76 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

77 § LASTEN JA NUORTEN KESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry ja Nuorten Keskus ry yhdistyivät vuoden 2017 alusta Nuori Kirkko ry:ksi. Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen.

Vuosina 2017 – 2020 järjestö toimi nimellä Nuori Kirkko ry. Nimi vaihdettiin yhdistyksen 26.5.2020 kokouksen päätöksellä Lasten ja nuorten keskus ry:ksi.

Yhdistys toimii sillanrakentajana kirkon ja yhteiskunnallisten toimijoiden välissä. Järjestö on vahva lasten ja nuorten äänen käyttäjä. Järjestö vahvistaa seurakuntien varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten tyttöjen ja poikien asemaa sekä nuorisotyön painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Yhdistyksen sääntöjenLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaisesti yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Säännöt liitteenä nro 77.

Lasten ja nuorten keskus ry:n yhdistyksen kokous pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 13-15. Kokous järjestetään Helsingissä, mutta vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen osallistujia kannustetaan liittymään kokoukseen etäyhteyksin.

Kokousmateriaalit ja ohjeet kokoukseen liittymiseen tullaan lähettämään seurakuntiin sääntömääräisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta eli 30.4. mennessä. Materiaali toimitetaan sähköisenä ja se kootaan myös järjestön avoimille verkkosivuilleLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Äänioikeuttaan kokouksessa saavat käyttää ne jäsenet, jotka ennen yhdistyksen kokousta huhtikuun loppuun mennessä ovat maksaneet jäsenmaksunsa meneillään olevalta toimintavuodelta. Jäsenyhteisöjen tulee ilmoittaa edustajansa yhdistyksen kokouksessa hallitukselle ennen kokouksen alkua valtakirjallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai pöytäkirjanotteella.

Ilmoittautuminen 30.4.2021 mennessä.

--                    

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kasvatuksen vs. johtavan viranhaltijan Maria Puotiniemen nimeämään kokousedustajan Lasten ja nuorten keskus ry:n sääntömääräiseen kokoukseen.

Kn 77 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

78 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020 - ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Uuden tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2020 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 78 asiakokonaisuuksista osat johdanto ja hallinto sekä osa työalojen toimintakertomuksista.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa diakonian työalaan liittyen Keijo Ruuskanen.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; Keijo Ruuskanen, talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 diakonian-, kiinteistötoimen ja hautaustoimen työalojen toiminnasta
 1. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 78 § Päätös:               

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2)

Projektivirka:  Lisätään perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille

Yhteisvastuu: Kirjataan tekstiin näkyviin tuottojen osalta keräysajan  ajanjakso

KV diakonia:  Lisätään perustelut merkittäville alituksille

Kiinteistö:       Lisätään perustelut merkittäville alituksille

Johdanto:        Lisätään huomio eritysnuorisotyön palkinnosta

Hallinto:       Lisätään strategiatyöryhmä, kiinteistöstrategiatyöryhmä ja henkilöstöstrategian seurantaryhmä

                                Lisätään varapuheenjohtajat organisaatiokaavioon

                                Lisätään esittelijät johtokuntakaavioon

                                Lisätään edustus Kirkkopalvelut Pekka Luuk

Kirkkoneuvosto: Lisätään TEAMS etäkokoukset

79 § DIAKONIAN VIRKA                                     

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt myöntää diakonissa xxxx eron diakonian virasta 1.8.2021 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista. 

 1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2021

Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Ammatillista osaamista vaaditaan mielenterveys-, päihde-, talous- ja velkaongelmista kärsivien auttamisessa. Lisäksi työ edellyttää työntekijältä osaamista ja palveluohjaamista ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa, kuten yksinäisyydessä, perheväkivaltatilanteissa, pari- ja ihmissuhdekysymyksissä. Työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia ja syrjäytyneitä. Ihmisten ongelmat ovat kriisiytyneet, kun he tulevat diakoniatyöntekijän vastaanotolle. Usein diakonian asiakkaat ovat jääneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Diakoniatyöntekijät vastaavat ryhmistä ja leireistä (suru-, päihde-, mielenterveys-, vanhus-, perhe- ja muut diakoniset ryhmät ja leirit) sekä organisoivat erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Hartaudet ja rukoileminen autettavien puolesta ovat osa diakoniatyötä.  Seurakunnan yhteisöllinen toiminta on tärkeää, mutta vapaaehtoisten tekemällä työllä ei voida korvata ammattimaista diakoniatyötä. Laadukas työ vaatii laaja-alaista verkostoitumista sekä seurakunnan sisällä että yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijöiden asiantuntemusta kuullaan ja arvostetaan Järvenpään kaupungin, KeuSoten ja kolmannen sektorin taholta. 

Diakonia on kirkon keskeinen tehtävä ja työmuoto. Diakonia tekee näkyväksi kristillisen yhteisön uskoa ja elämäntapaa. Diakonia kohtaa erityisesti ihmisiä, joiden elämässä on kärsimystä, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi vaikeuksissa tai muuten haavoittuvassa asemassa. 

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1). 

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava seurakunnan ja sen alueella asuvan väestön terveys ja hyvinvointi sekä niihin vaikuttavat mahdolliset muutokset, jotka voivat lisätä diakonisen avun tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, yksinhuoltajien määrä, työttömyys, sairastavuus, alueellinen sijainti, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät tekijät

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava myös diakonian perusperiaate, jonka mukaan diakonia auttaa kaikkia seurakunnan alueella asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Tästä syystä suosituksessa viitataan alueen koko väestöön eikä pelkästään seurakuntalaisten määrään.

Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa tulee huomioida diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

 1. Diakonian virat Järvenpään seurakunnassa  

Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 44 053 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 056.

Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7, sillä kirpputorin vapaaehtoistyön ohjaajan toimi muutettiin diakonian viraksi, kuitenkin toimiala on edelleen kirpputori toiminnasta vastaaminen. Lisäksi diakonialla on yksi projektivirka, joka päättyy v. 2021. Järvenpään kaupungin asemakaavaluonnoksessa ennustettiin väkiluvun kasvua 60 000 henkilöön vuoteen 2040.

Diakoniatyöntekijäin resurssien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna. 

Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:                       

Tuusula         8                    38 779   
Kerava          6                    37 103   
Hyvinkää      8                    46 572   
Järvenpää      7                    44 053  
Nurmijärvi    9                    43 043   
Mäntsälä       4                    20 760   

 Toimintaympäristön haasteet Järvenpäässä 

Haasteita diakoniatyölle Järvenpäässä tuovat jatkuvasti muun muassa seuraavat seikat: 

 • Perherakenteitten monimuotoistuminen, uusperheet, yksinhuoltajuudet 
 • Perheitten pahoinvointi, joka Järvenpäässä näkyy muun muassa huostaanottojen kasvuna ja erityislasten määränä sekä vähävaraisuutena. 
 • Nuorten aikuisten talous- ja elämänhallintavaikeudet 
 • Vähävaraisuus, joka näkyy niin Kelan toimeentulotukiasiakkaiden määrässä kuin diakonian vastaanotoilla sekä talouden aiheuttamat haasteet eri elämäntilanteissa 
 • Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ja mielenterveyteen vaikuttavat seikat 
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat 
 • Väestön ikärakenne iäkkäiden ja yksin asuvien kohdalla ja siihen liittyvät erilaiset diakoniset tarpeet 

Nykyisen taloudellisen tilanteen vallitessa Järvenpäässä diakonian haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Ihmiset hakeutuvat diakoniatyöntekijöiden puoleen myös erilaisten kriisien ja turvattomuuden vuoksi.

Perheiden hätä erottuu tilanteiden moniongelmaisuutena sekä ihmissuhteiden, talouden ja jaksamiseen liittyvien kysymysten kasautumisena. Perheiden sisäisissä tilanteissa yhä useammat lapset ja nuoret kokevat yksinäisyyttä sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Nuorten arjen elämänhallinnassa on hetkessä elämistä ja epävarmuutta tulevasta.  

  3. Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva 

Keskinäisen työnjaon perusteella viran toimenkuvaksi tulee diakoninen perhetyö 70 % osalta sekä diakoninen nuorisotyö nuorten ja nuorten aikuisten eli 15–29-vuotiaiden kanssa 30 % osalta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat perustoimintokuvauksen mukaiset kaikkia työntekijöitä koskevat yhteiset tehtävät kuten vastaanottotoiminta, kotikäynnit, ryhmät/kokoava toiminta. 

ESITYS:     

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian virka täytetään pysyvästi työalana diakoninen perhe- ja nuorisotyö 1.8.2021 alkaen. Viran vaativuusryhmä on 502.

Djk 6 § Päätös:      

Päätettiin esityksen mukaisesti

--------

Kn § 79        

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt myöntää diakonissa xxxx eron diakonian virasta 1.8.2021 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista. 

Talousarvion 2021 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 10.2.2021 § 6. Viran työala olisi diakoninen perhe- ja nuorisotyö ja virka täytettäisiin 1.8.2021 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 79a.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 9.3.2021.
 • Hakuaika 10.-31.3. 2021 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon

rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

 • Haastattelut ovat ti 13.4.2021 alkaen klo 13
 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 20.4.2021.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa ja diakonian virkaan vihkimystä. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 79b.

-- 

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että avoimeksi tuleva diakonian virka täytetään.
 2. julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 3. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, vs. johtava diakonian viranhaltija Keijo Ruuskanen, diakoniapappi Krista Valtonen (varalla Heli Seppänen), diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Marketta Pohjanheimo (varalla Pekka Launonen) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. 
 4. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 79 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti 
kohta 4) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Marja Noso ja Esko Lappalainen sekä heille varahenkilöksi Terttu Sihvola-Rauttu.

80 § JAMPAN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on 19.1.2021 § 8 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi seurakuntamestarin toimen, jonka vastuutehtäväpaikka on Jampan seurakuntakodilla. Tehtävä oli haettavana 20.1.-8.2.2021 liitteen nro _80a) mukaisella hakuilmoituksella.

Määräaikaan mennessä tuli 10 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 80b). Hakijoista valittiin 5 henkilöä haastatteluun: Tanja Liljalahti-Vires, Mira Isorinne, Mika Nieminen, Leena Keskipoikela ja Anne Saarinen. Haastattelut pidettiin 18.2.2021. Hakemuksista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kuvan ja palkkauksesta käydyn keskustelun perusteella haastatteluryhmä asetti hakijoista parhaimmiksi seuraavat: Tanja Liljalahti-Vires ja Mira Isorinne. Heidät kutsuttiin antamaan työnäyte tilan kalustamisesta ja aamupalan tekemisestä Jampan seurakuntakodille 3.3.2021.

Kirkkoneuvosto valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat talousjohtaja, ylläpitopäällikkö ja Jampan alueen seurakuntapastori Anu Sorjonen ja luottamushenkilöistä Henry Berg, Esko Lappalainen ja Terttu Sihvola-Rauttu. Koronarajoitusten tiukennettua seurakunnan valmiusjohtoryhmä esitti, että työnäytteen arvioimiseen ei osallistuisi luottamushenkilöt, jotta ei ylitettäisi 6 henkilön yhtäaikaista olemista samassa tilassa. Lappalainen ja Sihvola-Rauttu jäivät pois työnäytetilaisuudesta. Henry Berg oli paikalla toisessa työnäytetilaisuudessa. Asiantuntijana ja työnäytteen opastajana haastatteluryhmä käytti 3.3.2021 tilaisuudessa seurakuntamestari Tuula Seppälää. Työnäytetilaisuuden ja aiemmin saatujen tietojen ja vaikutelman perusteella jäljellä ollut haastatteluryhmä asetti ykköseksi Tanja Liljalahti-Vireksen ja kakkoseksi Mira Isorinteen.

Tanja Liljalahti-Vires ilmoitti 5.3.2021 ylläpitopäällikölle, että hän on saanut toisen työpaikan ja luopuu Jampan seurakuntamestarihausta.

--

Valmistelu ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö ja talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

1) valita seurakuntamestarin toimeen 12.4.2021 alkaen Mira Isorinteen.
2) että seurakuntamestarin toimen varasijalle ei aseteta ketään.
3) että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
4) että, toimessa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa
5) että, virkapaikka on Jampan seurakuntakoti, Pihkakatu 2, 04440 Järvenpää.
6) että, toimen pääasialliset tehtävät ovat seurakuntamestaripalvelut, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa avustaminen, asiakaspalvelu, kalustamista, siivousta ja valvontaa. Jampan seurakuntakodin työtehtäviin kuuluu keittiössä toimiminen, ruoan sekä tarjoiluiden valmistaminen. Tehtävässä tulee sijaistaa ja toimia yhdessä muun kiinteistötoimen henkilökunnan kanssa.
7) että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
8) että, toimi on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia ja
9) vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 80 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti

81 § VARHAISKASVATUSTYÖN OHJAAJAN VIRKA

 Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.5.2020 § 26 perustaa varhaiskasvatustyön ohjaajan viran. Virka päätettiin kuitenkin täyttää kuitenkin määräaikaisesti 1.8.2020–31.7.2021 kirkkoneuvoston kokouksessa 12.5.2020 § 116. Määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja talouden resurssien selvitys ja uudelleenarviointi nykyisessä taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. 

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää muistiossaan 9.2.2021 kirkkoneuvostolle, että varhaiskasvatustyönohjaajan virka täytetään 1.8.2021 alkaen. Viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukainen. 

Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81a. 

Hakuajaksi on suunniteltu 10-28.3.2021. Haastattelut pidettäisiin 22.4.2021 klo 17-20.  Hakuilmoitus on liitteenä nro 81b. 

-- 

Valmistelut ja lisätiedot: Iia Palmgren, kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että varhaiskasvatustyönohjaajan virka täytetään 1.8.2021 alkaen.
 2. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 
 3. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kasvatuksen johtava viranhaltija (varhaiskasvatus) Iia Palmgren, vs. kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen (varalla Tarja Edry) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. 
 4. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön. 

 

Kn 81 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 4) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Ida Luuk ja Tuija Kuusisto sekä heille varahenkilöksi  Pekka Luuk.

82 § LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI         

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu varhaiskasvatuksen henkilöresurssien yhteydessä seuraavasti: 

 Varhaiskasvatus  

- 5 varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa, joista yksi on työnjaossa määritelty johtavaksi.  

- 17 lastenohjaajan toimea / perhetyönohjaajan virkaa.  

o nykyisiltä työntekijöiltä kysytään halukkuutta muuttaa lastenohjaajan toimi perhetyönohjaajan viraksi.  

o kun nykyisiä lastenohjaajien toimia vapautuu, ne täytetään perhetyönohjaajan virkoina.  

o varhaiskasvatuksesta työntekijäresurssia suunnataan yksi henkilötyövuosi asteittain varhaisnuorisotyöhön.  

▪ kaksi lastenohjaajan tointa muutetaan strategiakaudella sosionomi -varhaiskasvatuksen ohjaajaksi virkanimikkeellä varhaiskasvatuksen ohjaaja.  

▪ perhetyöntekijän toimi muutetaan sosionomi - varhaiskasvatuksen ohjaajaksi virkanimikkeellä varhaiskasvatuksen ohjaaja.  

o Virkojen tai toimien vapautuessa tarkastellaan painopisteitä ja työntekijämäärää.  

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä esittää muistiossaan 9.2.2021 (Liite nro 89/5) kirkkoneuvostolle, että                 

 • Lastenohjaajan toimi täytetään määräaikaisena kahdeksi vuodeksi 1.8.2021 alkaen 
 • Kahden vuoden aikana mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajien toimet täytetään määräaikaisina päättymään 31.7.2023 tai sijaisuuksilla. 

 Perustelut lastenohjaajien toimien täyttämisestä määräaikaisina henkilöstöstrategian linjauksesta poiketen kahden vuoden ajaksi löytyvät seurantatyöryhmän muistiosta.  

 Lastenohjaajan määräaikaisen toimen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 82a. 

 Hakuajaksi on suunniteltu 10-28.3.2021. Haastattelut pidettäisiin 19.4.2021 klo 17-20.  Hakuilmoitus on liitteenä nro 82b.

-- 

Valmistelut ja lisätiedot: Iia Palmgren, kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että lastenohjaajan toimi täytetään 1.8.2021 alkaen määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Perustelut lastenohjaajan toimen täyttämiseen kahden vuoden ajaksi määräaikaisena henkilöstöstrategian linjauksesta poiketen löytyvät henkilöstöstrategian seurantaryhmän muistiosta.  
 2. julistaa lastenohjaajan määräaikaisen toimen haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 
 3.  asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kasvatuksen johtava viranhaltija (varhaiskasvatus) Iia Palmgren, vs. kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi ja kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen (varalla Tarja Edry)  
 4. että henkilöstöstrategian seurantaryhmän esittämän mukaisesti kahden vuoden aikana mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajien toimet täytetään määräaikaisina päättymään 31.7.2023 tai sijaisuuksilla.  

Kn 82 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti            

83 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERI XXXX IRTOSANOUTUMISILMOITUS      

Järvenpään seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteeri xxxx on jättänyt 2.3.2021 kirjatun irtisanoutumisilmoituksensa kirkkoherra Vesa Koivistolle, jossa hän irtisanoutuu tehtävästään siten, että viimeinen virassaolopäivä on 30.4.2021. (Liite nro 83).

Kirkkolain 6 luvun § 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.

Kirkkoherranviraston johtosäännön 3 §:n mukaan kirkkoherranviraston henkilökunnan ottaa ja irtisanoo kirkkoneuvosto, jollei asiaa ole määrätty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Koska kirkkoneuvoston ohjesäännössä toimivaltaa tässä asiassa ei ole siirretty kirkkoherralle, kirkkoherranviraston toimistosihteerin vapauttaa tehtävästä kirkkoneuvosto. ​

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

irkkoneuvosto merkitsee tiedoksi xxxx irtisanoutumisen kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävästä 1.5.2021 alkaen.

Kn 83 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

84 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi toimistosihteeri xxxx irtisanoutumisen kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 9.3.2021 § 83. 

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.5.2020 § 25 päättänyt, että kirkkoherranviraston henkilöresurssi on kolme vakituista toimistosihteeriä. 

Kirkkolain 6: § 10–11 mukaan vakinainen virka on julistettava julkisesti haettavaksi.   

Avoimeksi julistettavan toimistosihteerin viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 84a.Viran pääasialliset tehtävät ovat KL:n 16 luvun ja KJ:n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen, erikseen säädettyjen väestötietojärjestelmän viranomaistehtävien, ja tietopalvelutehtävien hoitaminen. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen. Viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkoherranviraston johtosäännössä, perustoimintokuvauksessa ja kirkkoherranviraston työnjakokirjassa. Tehtäviin on tulossa toimintatapoihin liittyviä muutoksia Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä 1.9.2021 alkaen. 

Kelpoisuusehtona on konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen, soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on 2296,88 €/kk   

Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti nyt hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisteriin liittymisen tapahduttua.  

 Hakuaika virkaan on 10-31.3.2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä nro 84b. Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 3.5.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ma 12.4. klo 13 alkaen. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Cecilia Bartusch (varalla Marianne Hallasalo-Luukkonen) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.
 3. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.             

Kn 84 § Päätös:     
Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 3) Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri sekä heille varahenkilöksi Pekka Luuk.

85 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA 70-VUOTTA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Järvenpään seurakunta on perustettu 1.1.1952 ja täyttää 70 vuotta vuonna 2022.  Järvenpään kaupunki puolestaan täyttää 70 vuotta vuonna 2021.  Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2021 on todettu, että Järvenpään seurakunta seuraa Järvenpään kaupungin juhlavuoden suunnittelun etenemistä ja osallistuu juhlaan mahdollisesti liittyvän kansanjuhlan toteuttamiseen omalla panoksella, mikäli olosuhteet sen sallivat.

Seurakunnan oman juhlavuoden suunnittelu on syytä aloittaa jo keväällä 2021 ja valita tätä varten työryhmä. Näin juhlavuoteen liittyvät tapahtumat, projektit ja budjettivaraukset tulevat suunnitelluksi ajoissa vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Työryhmän on tärkeä seurata Järvenpään kaupungin 70-vuotisjuhlasuunnitelmia ja mitä koronaepidemian vuoksi peruuntuneista suunnitelmista on hyödynnettävissä seurakunnan juhlavuoden juhlintaan. Työryhmän on syytä myös kartoittaa yhteistyötahoja seurakunnan juhlavuoden juhlintaan. Juhlavuoteen osuu myös seurakunnan uuden strategian valmistuminen kevään 2022 lopulla, joka on syytä huomioida osana juhlavuoden viettoa. Seurakuntalaisia osallistava yhteinen suunnittelu ja toteutus on tärkeässä roolissa juhlavuoden suunnittelussa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita Järvenpään seurakunnan 70-vuotisjuhlavuoden vieton suunnittelua ja budjettivarausten tekemistä varten työryhmä
 2. valita työryhmään jäseniksi puheenjohtajiston; Hanna Graeffe, Pekka Luuk ja Jukka Virkki
 3. valita työryhmään jäseniksi kirkkoherran ja talousjohtajan
 4. valita työryhmälle puheenjohtajaksi Hanna Graeffen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Virkin
 5. että työryhmä täydentää kokoonpanoaan riittävällä määrällä työntekijöitä ja seurakuntalaisia

Kn 85 § Päätös:      Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti

86 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PERHENEUVONTAA KOSKIEN

Arvi Kekäläinen on jättänyt 4.3.2020 kirkkovaltuustoaloitteen otsikolla "Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta mukaan kustantamaan Perheasiainneuvonnan kustannuksia". 

Aloitteessa esitetään, että Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta tulisivat mukaan kustantamaan perheneuvonnan kustannuksia. Kustannukset ovat tällä hetkellä kokonaan seurakuntien vastuulla ja aloitteen mukaan tämä rasittaa seurakuntien taloutta. 

Aloitteessa esitetään, että Järvenpään seurakunnan kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja laittaisivat asian vireille Tuusulan ja Keravan seurakuntien vastaavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa.
Aloite on liitteenä nro 86.

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon:

Perheneuvonta on osa kirkon diakonista ja sielunhoidollista perustehtävää ja sellaisena vastuu sen järjestämisestä on seurakunnilla. Jos kunnallisilla tai maakunnallisilla toimijoilla, kuten KeuSotella, on halua tukea kirkon perheneuvontaa taloudellisesti, on se toki hyvin tervetullutta. KeuSote on kuitenkin irtisanonut viime vuonna Mäntsälää ja Pornaisia koskevat sopimukset Porvoon seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Tätä taustaa vasten vaikuttaisi melko epätodennäköiseltä, että KeuSotesta löytyisi aitoa halukkuutta kirkon perheneuvonnan taloudelliseen tukemiseen.

Toisaalta sellainen ostopalvelumalli, jossa asiakkuuksien omistajuus olisi KeuSotella ja kirkon perheneuvonta olisi ikään kuin alihankkijana toteuttamassa käytännön työtä, vaikuttaa mielestäni monella tavalla ongelmalliselta. Tällainen malli todennäköisesti velvoittaisi perheneuvontaa tekemään asiakkuuksista kirjaukset Kanta-järjestelmään ja näin luovuttamaan asiakastiedot myös Keusoten käyttöön. Tällöin menetettäisiin jotakin hyvin olennaista kirkon perheneuvonnan teologisesta perustasta, luottamuksellisuudesta ja seurakuntien mahdollisuudesta itse määritellä perheneuvontatyötä omista lähtökohdistaan käsin. Tällaista ostopalvelumallia on käsittääkseni selvitetty Espoossa seurakuntayhtymän ja kaupungin neuvotteluissa, mutta siitä on luovuttu sen ongelmallisuuden vuoksi.  

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja siinä esitettyjen selvitysten tekemiseen ei ryhdytä, koska perheneuvonta on kirkon omaa diakonista ja sielunhoidollista perustehtävää eikä lakisääteinen tehtävä. 

Kn 86 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

87 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE VERHOJEN SAAMISEKSI KIRKON YLÄIKKUNOIHIN

Arvi Kekäläinen on jättänyt 15.3.2020 kirkkovaltuustoaloitteen verhojen saamiseksi kirkon yläikkunoihin.

Valkokankaalta on tuolloin ollut vaikea nähdä siellä olevia kuvia ja tekstejä. Pimennysverhoilla olisi mahdollista pimentää kirkkoa valkokankaalla olevien esitysten ajaksi.

Syy kuvien huonoon näkymiseen on kirkkaan ilman lisäksi ollut keväällä 2020 videotykin lamppujen ikääntymisestä johtuva heikko teho. Ne uusittiin myöhemmin keväällä kesän konfirmaatioita varten. 

Alttarialueen suurissa sivuikkunoissa on olemassa jo pimennysverhot, joita tarvittaessa käytetään. Vuodelle 2021 on investointisuunnitelmassa hyväksytty määräraha kirkon sähköjen ja valaistuksen uusimiseen ja tämä lausunto on ollut myös museovirastossa lausunnolla. Suunnitelma ei sisällä pimennysverhoja kirkon yläikkunoihin. Sen sijaan seinälle heijastettavien esitysten parantamiseksi on erillishankintana suunniteltu videoprojektorin korvaamista laserprojektorilla, jossa on enemmän valotehoa kuin videoprojektorissa. Tällöin esitettävät kuvat ja tekstit olisi nähtävillä paremmin myös kirkkaalla ilmalla ja alttarialueen ikkunoiden pimennysmahdollisuus riittäisi.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja aloitteessa esitetty tavoite seinälle heijastettavien esitysten paremmaksi näkymiseksi tulee hoidetuksi kirkon sähkö- ja valaistussaneerauksen yhteydessä tehtävällä erillishankinnalla (laserprojektori).

Kn 87 § Päätös:     
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

88 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINNISTA

Kirkkovaltuutettu Eemeli Peltonen on jättänyt kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021 aloitteen kirkkovaltuuston kokousten videoinnista.  

Aloitteen mukaan ” Kirkkovaltuuston kokousten videointi vahvistaisi päätöksenteon avoimuutta ja kokousten julkisuutta. Kaikilla seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta saapua seuraamaan kokouksia paikan päälle. Videoinnin kautta seurakunnan päätöksenteosta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus saada tietoa seurakunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista matalalla kynnyksellä.” 

Aloitteessa esitetään, että ” Selvityksessään neuvoston tulee arvioida, mitä hyötyä videoinnilla saavutettaisiin ja millaisia kustannuksia videoinnista voi aiheutua.” 

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia, mutta kokousta seuraamaan tulleiden määrä on ollut hyvin vähäinen ja suurimmassa osassa kokouksia seuraajia ei ole ollut ollenkaan. Kokousten striimaaminen mahdollistaisi helposti kokousten seuraamisen ja katsomisen myöhemmin. Varsinkin koronaepidemian aikana seuraamismahdollisuus olisi turvallinen. 

Striimaamiseen tarvittava laitteisto, ohjelmisto ja osaaminen on olemassa. Noin neljä kertaa vuodessa olevien kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen tarkoittaisi, että siihen ohjataan toisen tiedottajan työpanosta näiltä osin tai striimaaminen hoidetaan palkkiotoimisesti kuten suuri osa jumalanpalveluksista. Tällöin kustannukset ovat kuvaamisen ja ohjauksen osalta alle 100 euroa kerralta. 

Kokouksen teknisen toteutuksen kannalta striimaaminen tarkoittaisi sitä, että käytettävät puheenvuorot olisi syytä pitää edestä, jolloin puheenvuorot saadaan näkymään ja kuulumaan hyvin striimissä. Omalta paikaltaan ei valtuutettujen olisi enää mahdollista pitää puheenvuoroja, ellei sitten käytetä siinä tilanteessa yleiskuvaa ja langatonta mikrofonia. 

Kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen on mahdollista aloittaa jo seuraavasta kirkkovaltuuston kokouksesta 25.5.2021 lähtien. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esitetyn aloitteen pohjalta aloittaa kirkkovaltuuston kokousten striimaamisen Järvenpään seurakunnan YouTube-kanavalla kirkkovaltuuston kokouksesta 25.5.2021. Mahdolliset kustannusvaikutukset huomioidaan viestinnän kustannuspaikan budjetissa vuodesta 2022 alkaen. 

Kn 88 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvosto 9.3.2021 § 89

89 §               TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET 

6/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäEnnakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta

5/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäHiilineutraalisuusavustus 2021-2023

4/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäHarkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021

3/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäLaskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020

2/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäPiispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä tutkinnoista

2/2021 liite 1Linkki avautuu uudessa välilehdessäKirkon säädöskokoelma 144-2021_Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

2/2021 liite 2Linkki avautuu uudessa välilehdessäKirkon säädöskokoelma 145-2021 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 89 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. VEROTILITYSVERTAILU KUUKAUSITTAIN 2017-2021  Liite 89/3
 1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP /30/01.01.01/2021; LUOMA Liite 89/4 
 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTATYÖRYHMÄN MUISTIO Liite 89/5
 1. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liite 89/6
 1. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 10.2.2021

Diakonian toimintakertomus 2020 – Lausunto vapautuvan diakoniaviran tarpeellisuudesta ja haettavaksi julistaminen – Suunnitelma diakoniatyölle lahjoitetun testamenttivaran käytöstä – Diakonia avustusvarojen myöntäminen – Tiedoksi – Muut asiat

Kiinteistöjohtokunta 10.2.2021

Toimintakertomukset 2020 -  Perustoimintokuvaukset – Muistolehdon perustaminen – Kaukotien hoito seurakunnan alueella – Tiedoksi – Muut asiat

Kasvatusjohtokunta 15.2.2021

Kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2020 – Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

Julistusjohtokunta 17.2.2021

Kirsti Komulaisen luottamustoimen lakkaaminen – Uusi jäsen kasvatusjohtokuntaan edesmenneen sijaan – Varapuheenjohtajan valitseminen – Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2020 – Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.                

Kn 89 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

90 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Kevään 2021 kirkkoneuvosto kokoustaa TEAMSissä

Kn 90 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

91 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 91 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

92 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 92 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.47.