JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 16.3.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       TEAMS

§        Liite    Asia

93 §               KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 111      

94 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 111

95 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 111

96 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 111      

97 § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS – ENNAKKOKÄSITTELY.................................. 112      

98 § (liite)     HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020................................................. 114

99 § (liite)     HENKILÖKUNTAKERTOMUS 2020........................................................................... 115      

100 § (liite)   VANHANKIRKON 2. JA 3. KERROSTEN KORJAUSHANKKEEN

                      TALOUDELLINEN SELVITYS.................................................................................... 116

101 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 117

102 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 118

103 §             KERTAPALKKIO KOKO HENKILÖSTÖLLE............................................................ 119

104 §             YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄASIAT........................................ 120

105 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 123

106 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 123

AIKA:  Tiistai 16.3.2021 klo 18.30-21.57

PAIKKA:  TEAMS

Jäsenet                              

Henry Berg
Arvi Kekäläinen
Vesa Koivisto, puheenjohtaja
Tuija Kuusisto
Esko Lappalainen
Ida Luuk
Pekka Luuk, varapj.
Marja Noso
Jouko Porkka
Mirja Vakkuri
Jarkko Åström

Muut osallistujat

Anne Aho, seurakuntapastori, saapui klo 19.56, poistui klo 20.44
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mikko Haapaniemi, johtava kanttori, saapui klo 19.35, poistui klo 20.03
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä
Minna Kotajärvi, lähetyssihteeri, PP, saapui klo 19.20, poistui klo 20.35
Aino Luhtasela, seurakuntapastori, saapui klo 19.20, poistui klo 20.20
Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus), saapui klo 18.40, poistui klo 19.20
Maria Puotiniemi, vs. kasvatuksen työalajohtaja (nuorisotyö), saapui klo 18.40, poistui klo 19.20
Petri Repo, seurakuntapastori, saapui klo 19.20, poistui klo 19.57
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri                                                                            

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 19.3. – 6.4.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

93 §  KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Henry Berg. 

94 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 12.3.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 94 § Päätös:

   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

95 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen.

Kn 95 § Päätös:    

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

96 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
§ 103 Kertapalkkio koko henkilöstölle; lisätään
§ 104 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäasiat; lisätään
§ 105 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 106 Kokouksen päätös

Kn 96 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

97 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020 - ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Uuden tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2020 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 78 asiakokonaisuuksista osat johdanto ja hallinto sekä osa työalojen toimintakertomuksista.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa diakonian työalaan liittyen Keijo Ruuskanen.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; Keijo Ruuskanen, talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 diakonian-, kiinteistötoimen ja hautaustoimen työalojen toiminnasta

2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 78 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2)

Projektivirka: Lisätään perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille

Yhteisvastuu: Kirjataan tekstiin näkyviin tuottojen osalta keräysajan  ajanjakso

KV diakonia:  Lisätään perustelut merkittäville alituksille

Kiinteistö:       Lisätään perustelut merkittäville alituksille

Johdanto:        Lisätään huomio eritysnuorisotyön palkinnosta

Hallinto:       Lisätään strategiatyöryhmä, kiinteistöstrategiatyöryhmä ja henkilöstöstrategian seurantaryhmä

                                Lisätään varapuheenjohtajat organisaatiokaavioon

                                Lisätään esittelijät johtokuntakaavioon

                                Lisätään edustus Kirkkopalvelut Pekka Luuk

Kirkkoneuvosto: Lisätään TEAMS etäkokoukset

----

Kn § 97

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2020 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 97 asiakokonaisuuksista osat tilinpäätös sekä osa työalojen toimintakertomuksista.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa kanttori Mikko Haapaniemi, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (nuorisotyö) Maria Puotiniemi, Palvelevan Puhelimen toiminnasta vastaava Minna Kotajärvi sekä seurakuntapastorit Anne Aho, Aino Luhtasela ja Petri Repo.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto 

  1. kuulee selonteon vuoden 2020
  2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 97 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti                                 

Kohta 2)

Varhaiskasvatus:              Kirjataan uusien toimintojen tunnusluvut
Jumalanpalvelus:             Koulukirkko-kävijämäärät synkronoidaan yhteneväiseksi koulu- ja oppilaitostyön tunnuslukujen kanssa
Aikuistyö:                          Sanan- ja rukouksen illat sekä Herättäjäseurojen tilastointi

98 § HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätösohjeen. Ohjeet on lähetetty seurakunnille kirkkohallituksen yleiskirjeellä 20/2020 (27.8.2020). Yleiskirjeessä mainitaan, että muutoksena aiempaan on myös se, että omana taseyksikkönä hoidetulle rahastolle laaditaan tilinpäätös kuten tähänkin saakka, mutta sen allekirjoittaminen, tarkastaminen ja muu hallinnollinen käsittely hoidetaan erillään seurakunnan tilinpäätöksestä. Kirkkohallitus on myös antanut 23.2.2021 tilinpäätösmallin, jota on sovellettu myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen laatimiseen.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 98.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksestä

2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 98 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Täydennetään kertomusosaa henkilöstökulujen ja hoitohautojen osalta.

99 § HENKILÖKUNTAKERTOMUS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätön laatimisohjeen. Tilinpäätösohjeen sivun 10 mukaan henkilöstötilinpäätös on vapaaehtoinen, eikä kuulu varsinaiseen tilinpäätösaineistoon. Jos henkilöstötilinpäätös laaditaan, niin se käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Järvenpäässä henkilöstötilinpäätös on ollut aiemmin osa tilinpäätöstä ja sen nimi on ollut henkilöstökertomus.

Yhteistyötoimikunta on 1.3.2020 kokouksessaan käsitellyt henkilöstökertomuksen sen hetkisessä valmiusasteessaan. Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 99.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1) kuulee selonteon vuoden 2020 henkilöstökertomuksesta

2) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

 

Kn 99 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

Työterveyshuollon osa päivitetään henkilöstökertomuksesta.

100 §  VANHANKIRKON 2. JA 3. KERROSTEN KORJAUSHANKKEEN TALOUDELLINEN SELVITYS

Vanhankirkon 2. ja 3 kerrosten korjaushankkeen taloudelliset loppuselvitysasiakirjat ovat liitteenä nro 100 a-d.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; ylläpitopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Vanhankirkon 2. ja 3 kerrosten korjaushankkeen taloudelliset loppuselvitykset

Kn 100 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

101 § TIEDOKSI

  1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP/34/01.01.02/2021; SEPPÄNEN      Liite 101 / 1

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi

Kn 101 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

102 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 102 § Päätös:   

Ei muita asioita.

103 § KERTAPALKKIO KOKO HENKILÖSTÖLLE

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) 40 § mukaan viranhaltijalle/työntekijälle tai näiden ryhmälle voidaan maksaa kertapalkkio, jos työantaja harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Ylimmän johdon kertapalkkiosta määrätään ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä tehdyssä virkaehtosopimuksessa (KirVESTES LIITE 7 §4). Seurakunnan oman kertapalkkiosäännön mukaan erityisestä syytä kirkkoneuvosto voi päättää palkita koko henkilökunta kertapalkkiolla. Tällaisesta koko henkilökunnan palkitsemisesta kertapalkkioesityksen tekee joko kirkkoherra tai talousjohtaja.

Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa kerrotaan, miten koronatilanne on vaikuttanut seurakunnan toimintaan vuonna 2020. Myös miten joustavasti, moniulotteisesti ja hyvin tilanteeseen on reagoitu sekä toimintoja on hoidettu vallinneessa poikkeustilanteessa.

Tilinpäätös 2020 osoittaa n. 561 000 € ylijäämää. Ylijäämä on syntynyt ilman omaisuuden myyntiä tai sijoitustoiminnan myyntituottoja. Perusteluina kertapalkkiolle on hyvin hoidettu toiminta ja talous koronaepidemian aikana vuonna 2020. 60 euron kertapalkkion yhteissumma henkilöstösivukuluineen on noin 6700 €.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää:

1) palkita seurakunnan koko henkilökunnalle 60 € kertapalkkiolla. Osa-aikatyössä oleville kertapalkkio on heidän työaikaprosenttinsa osuus kokoaikatyöstä.

2) kertapalkkiot maksetaan maaliskuun palkan yhteydessä työsopimussuhteisille ja huhtikuun palkan yhteydessä virkasuhteisille.

Kn 103 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

104 § YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄASIAT

Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa; (KirVESTES LIITE 7) jatkuu edelleen myös 2020-2022 Kirkon Virka- ja Työehtosopimuksessa. Em virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3.2 kohdan mukaan seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1,6 % yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien, ellei seurakunta päätä tarkistaa vastaavalla erällä ylimmän johdon peruspalkkoja aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. K- ja J. hinnoitteluryhmien asteikkoja on tarkistettu vastaavasti 1.5.2021 lukien.

KirVESTES 2020-2022 allekirjoitettiin 4.6.2020. Sen jälkeen seurakunnassa koronatilanteen vallitessa ei ole johdon palkkaustyöryhmä asettanut tavoitteita kirkkoherralle ja talousjohtajalle, jolla voitaisiin perustellusti muuttaa peruspalkkaa johdon yleiskorotuslinjasta (1,6%).

Johdon palkkaustyöryhmä, johon kuuluvat Pekka Luuk (pj), Hanna Graeffe, Jukka Virkki ja Esko Lappalainen, on kirkkoneuvoston (12.2.2019 § 55) vuosiksi 2019-2020 nimeämä. Vuosien 2021-2022 johdon palkkaustyöryhmä tulee nimetä.

Järvenpään seurakunnan kirkkoherra kuuluu ylimmän johdon palkkahinnoitteluryhmässä K40-hinnoitteluryhmään ja talousjohtaja J50-hinnoitteluryhmään. K40-hinnoitteluryhmän asteikko 1.5.2021 alkaen on 5090,08 – 6128,88 € ja J50-hinnoitteluryhmään asteikko 4934,26 -5973,05 €. Kirkkoherran palkka on jakson 1.8.2020-30.4.2021 yhteensä xxxx,xx € ja talousjohtajan xxxx,xx €.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Kn vpj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää:

1)että KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukainen ylimmän johdon 1,6 %:n yleiskorotus toteutetaan 1,6 % palkantarkistuksena 1.5.2021 alkaen kirkkoherralle ja talousjohtajalle.

2) maksaa 60 € kertapalkkion huhtikuun palkan yhteydessä kirkkoherralle ja talousjohtajalle hyvin hoidetusta toiminnasta ja taloudesta koronaepidemian aikana vuonna 2020

3) nimetä uuden johdon palkkaustyöryhmän vuosiksi 2021-2022 ja valita sen puheenjohtajan.

Kn 104 § Päätös:   

Merkitään pöytäkirjaan, että kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 3) nimitettiin yksimielisesti johdon palkkaustyöryhmä vuosiksi 2021- 2022. Palkkaustyöryhmän jäseninä jatkavat Hanna Graeffe,          Jukka Virkki, Esko Lappalainen ja Pekka Luuk.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Luuk.

105 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 105 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

106 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 106 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.57.