Jäsenet                              

Henry Berg (POISSA) sij. - Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj. (POISSA) sij. Jaakko Kuusela

Marja Noso

Jouko Porkka (POISSA) sij. - Mirja Vakkuri

Jarkko Åström (POISSA) sij. Tero-Pekka Lehtonen

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA)

Leena Nygård, diakonian viranhaltija (johtava), poistui klo 19.37 § 66 aikana.

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Satu Koskimaa, ma. lähetyssihteeri, poistui klo 20.22 § 66 aikana.

Petri Repo, seurakuntapastori, saapui klo18.53 § 66 aik., poistui klo 20.22 § 66 aik

Anu Sorjonen, seurakuntapastori, poistui klo 19.37 § 66 aikana.

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti 16.3.-30.3.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

62. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36. Alkuhartauden piti Marja Noso. Laulettiin virsi 441.

63. § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). 

Esityslista on toimitettu 10.3.2022

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 63 § Päätös:     

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

64. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen.

Kn 64 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

65. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 71 Seurakuntamestarin viran täyttö; lisätään

§ 72 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 73 Kokouksen päätös

Kn 65 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

66. § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 – ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 ohjeet seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2021 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 66 asiakokonaisuuksista julistuksen ja diakonian toimintakertomukset sekä tilinpäätösluvut.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2021 julistuksen ja diakonian työalojen toiminnasta sekä tilinpäätösluvut.
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 66 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

  • Yhteisvastuukeräyksen tuoton määrä selvitetään.
  • Muut kirkolliset  toimitukset    tarkistetaan    kuolleiden    osalta lukemat ja prosenttimäärät.

67. §  HENKILÖSTÖKERTOMUS  2021

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätösohjeen sivulla 15 suositellaan, että ainakin ne seurakuntataloudet, joissa on yli 20 työntekijää, laatisivat vuosittain erillisen henkilöstösuunnitelman ja raportoisivat suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Tilinpäätösmallissa taas on minimitiedot, jotka henkilöstöstä tulee antaa. Henkilöstöstä laajemmat tiedot esitetään joko tilinpäätöksessä tai laaditaan erillinen henkilöstökertomus,

Yhteistyötoimikunta on 10.2.2022 § 17 kokouksessaan käsitellyt henkilöstökertomuksen sen hetkisessä valmiusasteessaan. Henkilöstökertomus 2021 on liitteenä nro 67.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,  että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2021.

Kn 67 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

68.§ NUORISOTYÖN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Nuorisotyönohjaaja xxxx on § 31 myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 1.4.2022-31.12.2026. Vastaavalle ajalle tarvitaan nuorisotyössä viransijainen hoitamaan   tehtävänkuvauksessa   (Liite   nro   33a)   mainittuja   tehtäviä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (xxxx, xx €). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.4.2022 lukien. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Rekrytoinnin aikataulusuunnitelma:

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 15.2.2022
 • Hakuaika 16.2. - 6.3.2022. klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.
 • Haastattelut ovat ke 9.3.2022 alkaen klo 16
 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 15.3.2022.
 • Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 33b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää,

 1. että se julistaa nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, nuorisotyön työalavastaava Maria Puotiniemi, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsema johtokunnan edustaja ja nuorten edustaja sekä näille varahenkilö ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille varahenkilö.
 3. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille varahenkilö.

Kn 33 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 3) kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Jouko Porkka ja Ida Luuk sekä heille yhteiseksi varahenkilöksi Arvi Kekäläinen.

Tämän pykälän käsittelyn osalta johtavat viranhaltijat Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren olivat läsnä klo 19.01-19.03. Henkilöt poistuivat pykälän käsittelystä päätöskeskustelun ajaksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kn § 68 Hakuajan päättymiseen mennessä ma. nuorisotyönohjaajan virkaa haki 7 hakijaa.

Yhteenveto hakijoista liitteenä nro 68a.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, hakukriteerien, nuorisotyön tarpeiden sekä työkokemuksen perusteella 3 hakijaa haastatteluun.

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan ma. nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Tiia Viirre hakemusasiakirjojen, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella. 1. varasijalle ryhmä esittää Mika Leppäahoa ja 2.varasijalle Jonna Koskista. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 68b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita ma. nuorisotyönohjaajan virkaan Tiia Viirteen ajalle 1.4.2022- 31.12.2026.
 2. että  Tiia  Viirteen tulee  esittää  ennen  valinnan vahvistamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä puhdas rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.
 3. että ma. nuorisotyönohjaajan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6
 5. että nuorisotyönohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • Nuorisotyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa.
 • päävastuu isostoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä, LNAK-ryhmän ohjaaminen
 • Nuorten vaikuttajaryhmän vastuutyöntekijä
 • Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tehtävä nuorisotyö
 • Rippikoulutyö ja muu opetus
 • Nuorten maailmaan liittyvä verkostoyhteistyö

6. että nuorisotyönohjaajan ma. virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

 1. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 2. että 1. varasijalle valitaan Jonna Koskinen.

Kn 68 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

69.§ TIEDOKSI

1.YLEISKIRJEET

11/2022 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2022

11/2022    liite     Hallinnonalan    ohje     Suomen    Valkoisen     Ruusun    ja    Suomen    Leijonan kunniamerkkiehdotusten valmistelusta

10/2022 Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2022

 1. Seurakunta ottaa vastaa Tuomas Lallan testamentissaan Järvenpään seurakunnalle määräämät 5.000 e ja Järvenpään seurakunnan diakoniatyölle määräämät 10.000 e. 

  --

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi.

Kn 69 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi.

70. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tilastokatsaus Kn 70 §
 

Päätös:                 

Merkittiin tiedoksi.

71. § SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÖ

Seurakuntamestarin virka oli kirkkoneuvoston 15.2.2022 § 25 päätöksen mukaisesti haettavana. Hakemuksia tuli 8 kpl määräaikaan 4.3.2022 klo 12 mennessä. Liitteen nro 71a) on hakijoiden hakemukset ja CV:t.

Kirkkoneuvosto valitsemasta haastatteluryhmästä talousjohtaja, Esko Lappalainen ja Arvi Kekäläinen suorittivat haastattelun 15.3.2022. Hakijoista laadittiin vertailu heidän hakemuksissaan ilmoittamien ja hakuilmoituksessa kerrottujen pääsyvaatimusten ja eduksi katsottavien asioiden perusteella. Hakemusasiakirjat (vertailu) on liitteenä nro 71b). Hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä, joista yksi ei päässyt paikalle. Haastateltavat olivat Mika Nieminen, Sakari Seppälä ja Elina Wiik.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa antamansa vaikutelman osaamisestaan ja seurakuntamestaritiimiin sopivuudestaan perusteella haastatteluryhmä antoi lausunnon, jonka perusteella parhaimmaksi arvioitiin Elina Wiik ja toiselle sijalle Mika Nieminen.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita seurakuntamestarin virkaan 15.4.2022 alkaen seurakunta ja hautauspalvelualan tutkinnon ja puutarhatalouden perustutkinnon suorittaneen Elina Wiikin.
 2. valita hänen kieltäytymisensä varalle Mika Niemisen.
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16§:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
 4. että, virassa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa.
 5. että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, viran pääasialliset tehtävät ovat suntion tehtävät messuissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa, kirkollisen esineistön ja tekstiilien huolto, sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua, tilojen esittelyä- ja kalustamista, avain -ja kulunvalvonta, pääkirkon ylläpitosiivous sekä kiinteistöjen ja piha-alueiden pienet huoltotehtävät. 
 7. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 401, jonka peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. 
 8. että, virka on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia 
 9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 71 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

72. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 72 §         Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

73.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 73 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.35.