RVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                           PÖYTÄKIRJA 5/2022

Kirkkoneuvosto

AIKA: Torstai 31.3.2022 klo 17.30

PAIKKA: Seurakuntatalon seurakuntasali, Kirkkotie 1

§        Liite    Asia

 1. §                     KOKOUKSEN AVAUS
 2. §                     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 5. § (liite)            SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021
 6. § (liite)            VAHVISTUSILMOITUSKIRJE  TILINTARKASTAJALLE
 7. § (liite)           DIAKONIAN VIRKA
 8. § (liite)            VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
 9. § (liite)           SANKARIHAUTOJEN HUOLTO
 10. § (liite)           HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
 11. § (liite)           TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN 2020-2022 PÄIVITYS
 12. §                     HAUTAUSMAAMESTARI xxxx EROILMOITUS
 13. § (liite)           HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI
 14. § (liite)           TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
 15. § (liite)           TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
 16. § (liite)           TIEDOKSI
 17. §                     MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 18. § (liite)           SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ
 19. §                     JAMPAN SEURAKUNTATILAN SUUNNITTELU
 20. §                     XXXX KOULUTUSKORVAUSESITYS
 21. § (liite)           HAUTAUSMAAMESTAREIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTUS TAKAUTUVASTI
 22. §                     OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 23. §                     KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj. Marja Noso

Jouko Porkka (POISSA) sij. Unna Harjula

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

 

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   pitäminen    

Pöytäkirja pidetään julkisesti 1.4.-19.4.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

74. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.29. Avauksen jälkeen kirkkoneuvosto suoritti katselmuksen kirkkoon sähkö- ja valaisinremontin osalta.

Alkuhartauden piti klo 18.07 Mirja Vakkuri. Laulettiin virsi 501.

75.§  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 25.3.2022

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 75 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

76. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Pekka Luuk.

Kn 76 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

77.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 89,7 Tiedoksi; lisätään seurakunnan kuukausiraportti

§ 89,8 Tiedoksi; lisätään verotilitykset 2018 – 2022 kuukausittain

§ 91 Seurakuntamestarin (johtava) viran täyttö; lisätään

§ 92 Jampan seurakuntatilan suunnittelu; lisätään

§ 93 Nordströmin koulutuskorvausesitys; lisätään

§ 94 Hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen ja peruspalkan tarkistus takautuvasti

§ 95 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 96 Kokouksen päätös

Kn 77 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

78.§ SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on 7.10.2021 hyväksynyt uuden ohjeen Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatiminen sekä erillisen mallitilinpäätöksen. Tilinpäätöksemme noudattaa kirkkohallituksen ohjetta ja mallia, eräitä lisätietoja on tilinpäätösasiakirjassamme erityisesti toimintakertomuksen osalta.

Työmuotojen toimintakertomukset 2021 on käyty kirkkoneuvostossa läpi useassa erässä. Tilinpäätöksen numeromateriaali ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on käsitelty 15.3.2022 kirkkoneuvostossa.

Tilinpäätös 2021 liitteenä nro 78.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; hallintosihteeri, talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n/Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia ja lisäselvityksiä vaatineet kohdat
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 
 3. jättää vuoden 2021 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi

Kn 78 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

79. § VAHVISTUSILMOITUSKIRJE  TILINTARKASTAJALLE

Tilintarkastajamme Vesa Keso on lähettänyt liitteenä nro 79 olevan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n käyttämän johdon vahvistusilmoituskirjeen vuodelta 2021 kirkkoneuvostossa käsiteltäväksi ja sen jälkeen allekirjoitettavaksi. Liitteenä oleva kirje on tarkoitettu käytettäväksi, jos johdon tiedossa ei ole väärinkäytöksiä.

Vahvistuskirjeellä vahvistetaan tilintarkastukseen liittyen, että parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan tilinpäätökseen 2021 liittyvät asiat ovat kunnossa ja taloudenhoitoomme ei liity väärinkäytöksi sekä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan seurakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 79 mukaisen vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.

Kn 79 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80. § DIAKONIAN VIRKA

Diakonian viranhaltija xxxx on ilmoittanut 3.1.2022, että irtisanoutuu diakonian virasta ja xxxx 1.6.2022. Kirkkoneuvosto on käsitellyt xxxx irtisanoutumisilmoituksen 18.1.2022 kokouksessaan ja tehnyt diakoniajohtokunnalle lausuntopyynnön avautuvan diakonian viran erityistarpeista.

 1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2022

Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Ammatillista osaamista vaaditaan esimerkiksi mielenterveys-, päihde-, talous- ja velkaongelmista kärsivien auttamisessa. Lisäksi työ edellyttää työntekijältä osaamista ja palveluohjaamista erilaisissa elämäntilanteissa, kuten yksinäisyydessä, perheväkivaltatilanteissa sekä pari- ja ihmissuhdekysymyksissä. Ammattimaiseen diakoniaan kuuluu myös ihmisten varustaminen yhteiseen vastuunkantoon ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Laadukas työ vaatii laaja-alaista verkostoitumista ja yhteistyötä esimerkiksi Järvenpään kaupungin KeuSoten ja kolmannen sektorin kanssa.

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1). Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa on huomioitava diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

 1. Diakonian virat Järvenpään seurakunnassa

Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 45033 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 494 (31.7.2021).

Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7. Lisäksi diakonialla on yksi diakoniaprojektin jatkovirka vuoden 2023 loppuun saakka. Järvenpään yleiskaavassa 2040 varauduttaan 60 000 asukkaaseen vuonna 2040. Nyt avautuva virka on ollut alkujaan kirpputorista vastaavan ohjaajan toimi. Tähän viraksi muutettuun  tehtävään  kuuluu  edelleen  keskeisesti  kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä. Kirpputori on alusta sekä seurakuntamme strategian mukaiselle yhteisöllisyyden vahvistamiselle että kestävän kehityksen edistämiselle.

Diakoniatyöntekijöiden määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna.

Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:

Tuusula

8

38 779

Kerava

6

37 103

Hyvinkää

8

46 572

Järvenpää

7

44 053

Nurmijärvi

9

43 043

Mäntsälä

4

20 760

3. Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva

Täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja - yhteisöstä. Toimenkuvaan kuuluvat erilaiset vapaaehtoisuutta tukevat työmenetelmät ja eri taustoista tulevien osallistumismahdollisuuksien tukeminen sekä osallistuminen yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Tehtävä edellyttää laaja-alaista verkostoyhteistyötä. Lisäksi virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille yhteistä asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä. Tehtävän erityispiirteet voivat tarkentua diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

ESITYS:

Diakoniajohtokunta esittää, että vapautuva diakonian virka täytetään 1.6.2022 alkaen työnkuvalla, jonka pääsisältö on diakoninen yhteisötyö kirpputorilla ja jonka muut erityispiirteet tarkentuvat diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

Djk  6 § Päätös:    Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Lisäksi päätettiin ehdottaa haastatteluryhmään diakoniajohtokunnan jäsen Sirpa Laakso Varis ja hänen varalleen Ritva Sallinen. Päätettiin ehdottaa, että haastatteluryhmään kutsutaan kirpputorin vapaaehtoinen, jonka valinnasta päättävät kirpputorista vastaava viransijainen ja hänen esimiehensä.

Kn § 34 

Talousarvion 2022 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 8.2.2022 § 6. Täytettävän viran erityissisältö on kokonaisvastuu kirpputoritoiminnasta ja -yhteisöstä ja virka täytettäisiin 1.6.2022 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 34a.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma:

Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 15.2.2022. Hakuaika 15.2-7.3. 2022 klo 12 mennessä.

Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

Haastattelut ovat 17.3.2022 alkaen klo 13

Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 29.3.2021.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 34b.

--

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.'
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, diakonian viranhaltija (johtava) Leena Nygård, diakoniajohtokunnan nimeämä edustaja Sirpa Laakso-Varis, kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. Lisäksi haastatteluryhmään kutsutaan kirpputorin vapaaehtoinen, jonka valinnasta päättävät kirpputorista vastaava viransijainen ja hänen esimiehensä.
 3. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 34 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Marja Noso ja Esko Lappalainen sekä heille yhteiseksi varahenkilöksi Mirja Vakkuri.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kn § 80         Hakuaikana hakemuksia tuli 7. Yhteenveto (ei julkinen) hakemuksista on liitteenä nro 80a.

 Haastattelutyöryhmä  valitsi haastateltavat hakemusten, työkokemuksen ja hakukriteerien perusteella.

Haastattelut toteutettiin 17.3.2022. Haastateltavia oli neljä: Elise Hartonen, Jaana Hyvärinen, Kati Pyykkö ja Linda Ikonen.

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esityksistä hakemusten, haastattelun ja asetettujen kriteerien perusteella. Työryhmä päätti esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi Elise Hartosta. Varasijalle esitetään Kati Pyykköä. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 80b.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita diakonian viranhaltijaksi Elise Hartosen 1.6.2022 alkaen
 2. että Elise Hartosen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista,
 3. että diakonian viranhaltijan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että diakoniaviranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on:
 • Kirpputorityön ja siihen liittyvien toimintojen organisointi
 • Diakonian ja kirpputorin yhteisötyön ja vapaaehtoistyön toteuttaminen ja kehittäminen (sis. yhteisökoulutusten suunnittelu ja toteutus)
 • Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen osallistuminen
 • Kaikille yhteisiin diakonian tehtäviin osallistuminen (ajanvaraus- ja vastaanottotyö, kriisityö, määräaikaiset ryhmät, retket ja leirit)

6. että diakonian viranhaltijan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. 

7. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan 

8. että varasijalle valitaan Kati Pyykkö.

Kn 80 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

81. § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN  PERUSTAMINEN

Kjk § 8 Esitys:

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa on hyväksytty uuden viran perustaminen Loutin kokopäiväisen toiminnan käynnistämiseksi. 

Kirkkovaltuusto 14.12.21 §72 ”Loutin kerhotalolla käynnistetään päivittäistä avointa toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille elokuusta 2022 alkaen.

Kahden lastenohjaajan  tilalle palkataan perhetyönohjaaja/varhaiskasvatustyön ohjaaja. Kustannusvaikutukset noin -30.000e.”

Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy Loutin kerhotalon toiminnan koordinointi, kerhotoiminta, yhteistyö kaupungin, Keusoten, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viran tehtävien hoitaminen olisi mahdollista järjestää toisen varhaiskasvatustyönohjaajan tehtävänkuvauksen sisällön muutoksella. Varhaiskasvatustyön ohjaaja, jonka tämän hetkinen tehtävänkuva on kuvattu alla, siirtyisi uudella tehtävänkuvauksella käynnistämään Loutin toimintaa:

perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu), pyhäkoulutyö, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen, laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ, monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä.

Em. mainittuihin tehtäviin perustettaisiin uusi varhaiskasvatustyönohjaajan virka.

Kasvatusjohtokunta esittää neuvostolle, että perustetaan varhaiskasvatustyön ohjaajan virka 1.8.2022 alkaen.

Päätös:    Kasvatusjohtokunta kannattaa esitystä ja lähettää sen neuvostolle käsittelyyn.

****

Kn § 81

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.21 § 72 päättänyt toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perustaa kahden lastenohjaajan toimen tilalle perhetyönohjaajan/varhaiskasvatustyönohjaajan viran. Kasvatusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustamista tätä tarkoitusta varten 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto     päättää     esittää     kirkkovaltuustolle,      että     se     perustaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran 1.8.2022 alkaen.

Kn 81 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

82. § TUUSULAN SANKARIHAUTAUSMAAN SANKARIHAUTOJEN TAULUKIVIEN KUNNOSTUS

Tuusulan seurakunnan talousjohtaja Päivi Flinkman on 15.3.2022 lähettänyt ylipuutarhuri Virpi Väreen laatiman ehdotuksen osallistumisesta Tuusulan seurakunnan Kirkkopuiston sankarihautausmaan sankarihautojen taulukivien kunnostukseen. Ehdotus on liitteenä nro 82. Kokonaiskustannukset 9765 € (sis. alv 24 %). on ehdotuksessa jaettu suhteessa ko. kunnan Tuusulan Kirkkopuistoon haudattujen sankarivainajien määrään.

 

Järvenpään seurakunta

1 562 € (16 %)

Keravan seurakunta

2 246 € (23 %)

Tuusulan kunta

2 957 € (30 %)

Tuusulan seurakunta

3 000 € (31 %)

Ehdotus on tullut budjetin 2022 hyväksymisen jälkeen ja mahdollinen lisäbudjetti laaditaan vasta syksyllä. Ehdotettu summa voitaneen kuitenkin säästää muista hautausmaakiinteistön kuluista.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunta osallistuu Tuusulan seurakunnan Kirkkopuiston sankarihautausmaan sankarihautojen taulukivien kunnostukseen ehdotetulla summalla 1562 € ja kustannukset kirjataan hautausmaakiinteistöt 1014030000 kustannuspaikalle.

 

Kn 82 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83.§ HAUTAPAIKAN LUOVUTUS

Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 83 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä.

--

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

--

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 83 hautapaikkajärjestelyn.

Kn 83 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84 § TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN 2020 – 2022 PÄIVITYS

Seurakunnalla on ollut toistaiseksi voimassa oleva sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Lääkärikeskus Aavan kanssa. Kolmen vuoden välein työterveydenhuollon toimintasuunnitelma uusitaan. Lisäksi vuosittain käydään palaveri toimintasuunnitelman päivitystarpeesta ja käydään läpi edellisen vuoden työterveyshuollon tilastot.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2020-2022 sisällöstä ja päivitystarpeesta on käyty yhteistyötoimikunnan ja työterveyshuollon edustajien välillä neuvottelut. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt toimintasuunnitelman 10.2.2022 kokouksessaan ja päättänyt puoltaa sen hyväksymistä liitteenä nro mukaisena.

Yhteistyötoimikunnassa on käyty keskustelua magneettikuvauksen lisäysmahdollisuudesta sopimukseen (suunnitelmakaudella 2023-2025) ja mahdollisuudesta luopua Luotsipalvelusta tai ottaa sen rinnalle suora netti-ilmoittautumien työterveyshuollon palveluihin. Esillä on ollut myös työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttaminen.

**

Valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2020–2022 päivityksen liitteen nro 84 mukaisesti.

Kn 84 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85. § HAUTAUSMAAMESTARI XXXX EROILMOITUS

Hautausmaamestari xxxx on 24.3.2022 lähettänyt sähköpostitse kirjallisen irtisanoutumisilmoituksensa talousjohtajalle, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa 24.3.2022 alkaen.

Hautausmaamestarin toimeen ottaa henkilön kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 mom 9 kohdan mukaisesti ja myöntää myös eron, koska asiaa ei ole delegoitu em. ohjesäännössä viranhaltijoille.

Työsopimussuhteen osalta jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

xxxx aloitti Järvenpään seurakunnan hautausmaamestarin toimessa xxxx ja sitä ennen hän oli ollut xxxx alkaen laitoshuoltajan toimessa seurakunnassamme ja työsuhteet ovat jatkuneet keskeytyksettä. Hänellä on siis kuukauden irtisanomisaika.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää xxxx eron hautausmaamestarin toimesta siten, että viimeinen päivä toimessa on 23.4.2022.

Kn 85 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86. § HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI

Hautausmaamestari xxxx jätettyä irtisanomisilmoituksensa 24.3.2022 hautaustoimessa vapautui toimi. Hautaustoimen vakituinen työntekijätarve on seurakuntapuutarhuri sekä kaksi muuta vakituista hautausmaan työntekijää (hautausmaamestaria), jotka osallistuvat laaja-alaisesti hautausmaan kiinteistönhoidollisiin ja puutarhatehtäviin, haudanhoidon ja suntiotehtäviin siunaustilaisuuksissa sekä hautaan saatoissa. Hautausten määrän lisääntyessä Järvenpään väkiluvun kasvaessa ja ikärakenteen muuttuessa vanhemmaksi tarvittaneen lisätoimi vakituisiin tehtäviin. Lisäksi hautaustoimessa on yksi toimistosihteeri.

Siunaustilaisuudet kappelilla hoidetaan muiden töiden ohella. Suntion tehtävät työllistävät myös lauantaisin. Kolmella työntekijällä lauantaivuoro on joka kolmas lauantai ja loma-aikoina vuoroja on useammin, ellei kausityöntekijöistä saada suntiotehtäviin. Lauantaivuoron johdosta työntekijälle on annettava arkivapaa. Arkivapaan ajalle voi sattua yllättävät keliolosuhteet ja siunauskappelin viikkotilaisuudet.

Talvella lauantaisin lumi- ja hiekoitusten varallaolopäivystykset vaativat kaksi työntekijää. Kuluneen talven aikana varallaolosta on jouduttu usein lumi- tai hiekoitustöihin. Arkivapaat, lomat ja mahdolliset sairauslomat tekevät haasteelliseksi sekä haavoittuvaksi lakisääteisen työn toteuttamisen laadukkaasti ja omaiset huomioon ottavasti. Täten toimi on ehdottoman tarpeellinen ja henkilöstömitoitusta tulee tulevaisuutta ajatellen ryhtyä suunnittelemaan. Myös hautaustoimen palkkataso on enenevässä määrin aiheuttanut hankaluuksia saada mm. kausityövoimaa.

Seurakuntapuutarhuri on tehnyt esityksen hautausmaamestareiden tehtävänkuvausten muuttamiseksi; liitteenä nro 86a.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. julistaa haettavaksi vapautuneen hautausmaamestarin toimen
 2. hyväksyy liitteenä nro 86a olevan hautausmaamestareiden tehtävänkuvaukseksi 1.4.2022 alkaen
 3. vahvistaa hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen mukaisesti 402 vaativuusryhmän ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk 1.4.2022 alkaen.
 4. laittaa toimen julkisesti haettavaksi liitteenä nro 86b olevan hakuilmoituksen mukaisesti
 5. valitsee hautausmaamestarin haastatteluryhmään talousjohtajan, seurakuntapuutarhurin ja yhden kirkkoneuvoston tai kiinteistöjohtokunnan jäsenen

Kn 86 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti kiinteistöjohtokunnan jäsenen Riitta Soinolan.

87. § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kn 87 § Päätös:

88. § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

Valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:

Kn 88 § Päätös:

89. § TIEDOKSI

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 89 /1 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN MUISTIO

Liite 89 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP 62/01.01.01./2022; Seppänen (Liite 89/3)
 2. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP 63/01.01.01./2022; Berntsson (Liite 89/4)
 3. UUDET KIRVESTES SOPIMUKSET, KIT YLEISKIRJE 2/2022 
 4. JAMPAN TYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO (Liite 89/6)
 5. SEURAKUNNAN KUUKAUSIRAPORTTI  (Liite 89/7)
 6. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 89/8)

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi.

Kn 89 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi.

90.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 90 § Päätös:     

Ei muita asioita.

91. § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ

Xxxx irtisanouduttua seurakuntamestarin (johtava) virasta tulee talousarvion kirjauksen mukaan määritellä, onko virka tarpeellinen ja mahdolliset tehtävänkuvan muutokset. Virka on esimiestehtävä ja hyvin tarpeellinen seurakunnalle. Tehtävänkuvaukseen on syytä tehdä muutamia muutoksia, joista merkittävin on, että laitoshuoltajat siirretään ylläpitopäällikön alaisuuteen. Tällä saadaan selkeämpi kiinteistöhuollon kokonaisuus aikaiseksi ja esimiestehtävät jaettua tasaisemmin. Lisäksi seurakuntamestari (johtava) siirretään talousjohtajan alaisuuteen. Tällä muutoksella poistetaan yksi esimiesporras ja virtaviivaistetaan sekä selkeytetään rakennetta. Uusittu tehtävänkuvaus on liitteen nro 58a).

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. julistaa seurakuntamestarin (johtava) viran haettavaksi liitteen nro 58b) hakuilmoituksen mukaisesti 
 2. hyväksyy seurakuntamestarin (johtava) viran uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 58a) mukaisesti.
 3. valitsee haastatteluryhmään talousjohtajan, kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä sekä heille varahenkilö.

Kn 58 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

- - -

Kohta 3) Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöt Arvi Kekäläinen ja Esko Lappalainen sekä heille varahenkilöksi Mirja Vakkuri.

Määräaikaan 25.3.2022 klo 12 mennessä virkaan tuli 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 91. (Lähetetään turvasähköpostilla). Haastatteluryhmä päätti haastatella heistä yhden papereiden perusteella seurakuntamestari (johtava) tehtävänkuvaukseen parhaiten koulutukseltaan ja työkokemukseltaan soveltuvan. Mikäli haastattelu ei hänen kohdaltaan olisi johtanut esitykseen, että hänet valittaisiin virkaan, oli haastatteluryhmä esittämässä hakuajan jatkamista.

Haastattelu oli 30.3.2022. Haastattelun tuloksena haastatteluryhmä (talousjohtaja, kirkkoherra, Arvi Kekäläinen ja Esko Lappalainen) yksimielisesti esittää haastateltavaa Harri  Ahdesmäkeä  valittavaksi  seurakuntamestari  (johtava)  virkaan.  Samalla haastatteluryhmä esittää, että henkilöä ei laiteta soveltuvuustestiin, koska hänellä on 37 vuotta esimieskokemusta takanaan ja vain 2 vuotta jäljellä virasta eroamisikään (68v).

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita seurakuntamestarin (johtava) virkaan 1.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan aiemmin suntio Harri Ahdesmäki Järvenpäästä.
 2. hänen kieltäytymisensä varalle ei valita ketään,
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
 4. että, virassa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa,
 5. että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, viran pääasialliset tehtävät ovat lähiesimiehenä toimiminen seurakuntamestareille, työvuorosuunnittelu, vastaaminen seurakuntamestari- ja suntiopalveluiden tuottamisesta seurakunnan tarpeisiin, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa avustaminen, asiakaspalvelua, tilojen järjestelyt valvonta ja kalustamiset,
 7. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 503, ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 8. että, virka on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia
 9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 91 § Päätös:           

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin.

92. § JAMPAN SEURAKUNTATILAN SUUNNITTELU

Saunakallion Ostoskeskuspalon 25.-26.3.2022 yhteydessä tuhoutui myös seurakunnan omistama v. 2000 valmistunut Jampan seurakuntakoti. Kiinteistö oli Saunakallion Ostoskeskus Oy:n vakuuttama täydestä arvosta ja seurakuntakodin irtaimisto oli seurakunnan vakuuttama. Seurakunnan taseessa seurakuntakodin kirjanpitoarvo oli 31.12.2021 poistojen jälkeen 332.058,67 €. Irtaimisto oli poistettu kirjanpidosta taide- esineitä lukuunottamatta. Taide-esineet menetettiin tuhopoltossa.

Tulipalon jälkeen osa seurakunnan toiminnoista siirrettiin seurakunnan omistamaan Rekikadun kerhotilaan, jossa on tiloja yhteensä 131 m2. Kerhotilassa pidettiin avoimet ovet 27.3.2022 klo 10-14. Ruokajakelu oli tilassa 31.3.2022. Rekikadun lisäksi seurakunnan nuorten ja varhaisnuorten toimintoja on siirtynyt Jampassa olevan kaupungin Perhetalo Joutsikkiin. Seurakunnan henkilökunta on aloittanut myös kartoituksen muusta mahdollisesta väliaikaistilasta.

Alueella oli kaupungin aloitteesta 2019-2020 vireillä ns. kiinteistökehityshanke, joka ei kuitenkaan johtanut kehityssuunnitelmaan. Kehityshankkeen osalta kirkkoneuvosto lausui 3.9.2019 § 206: ”Jos nykyisistä tiloista joudutaan luopumaan, on seurakunnan läsnäolo Jampassa turvattava. Seurakuntakodilla pidetään messu kerran kuukaudessa. Yhteisöllinen ruokailu ja ruoanjako Aamukaffet ovat kerran viikossa ja samoin kerran viikossa on Varkkarinurkka. Tiloissa on myös diakoniavastaanottoa, perhekerhoja, AA- kerho, yksin elävien olohuone, English-club, käsityöpiiri, kuoroharjoituksia, kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä juhla- tai muistotilaisuuksia sekä esim. syntymäpäiväjuhlia.

Seurakuntakodin kerrosala on 269 m2. Tiloina ovat juhlasali, kerhotila, kaksi toimistohuonetta, keittiö, eteistilat, WC-tilat ja varastotiloja. Tilat ovat toimivat. Uutta suunniteltaessa tiloja voisi olla suunnilleen saman verran. Yhteisöllisten ruokailujen suosion kasvu ja hävikkiruoan jakelu edellyttäisi, että keittiötila ja keittiön varastotilat olisivat nykyistä suuremmat. Mahdollisessa uudessa tilanteessa Jampan seurakuntakodilla tulee olla oma (katutason) sisäänkäynti ja sen tulee erottua kirkkomaiseksi rakennuksen osaksi muusta ostoskeskuksesta. Houkutteleva ja erottuva ilme olisi sekä seurakunnan että muun ostoskeskuksen etu.”

Lisäksi päätösosassa todettiin mm. seurakunta on valmis myös neuvottelemaan yhtenä Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakkaana kiinteistökehityksestä ostarin ja sen tontin osalta, toissijaisesti seurakuntatilojen osalta seurakunta on valmis pitkäaikaiseen n. 10 vuokrasopimukseen mikäli vuokrataso on kohtuullinen ja, että seurakunnan tulee päästä mukaan tilojen suunnitteluun alusta asti niin, että sen toivomukset voidaan tilojen suhteen huomioida mahdollisimman pitkälle.

Ensimmäinen neuvottelu kaupungin edustajien kanssa on sovittu pidettävän 5.4.2022.

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. nimetä työryhmän, jonka tehtävänä on tarkentaa seurakunnan tarpeet Jampan tulevan seurakuntatilan osalta ja olla mukana myöhemmin seurakuntatilan suunnittelussa. 
 2. nimetä neuvottelijat neuvottelemaan Järvenpään kaupungin ja Saunakallion Ostoskeskus Oy:n kanssa Jampan tulevasta seurakuntatilasta

Kn 92 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 1) Annetaan operatiiviselle johtoryhmälle tehtäväksi nimetä työryhmä.

Kohta 2) neuvottelijoiksi valittiin yksimielisesti Jukka Virkki, Pekka Luuk ja talousjohtaja Kari J. Hietala.

93. § XXXX KOULUTUSKORVAUSESITYS

Kirkkoneuvoston on 11.6.2020 § 160 tehnyt päätöksen ylläpitopäällikkö xxxx anomuksesta hänen kiinteistöpäällikkökoulutuksesta, joka ylitti seurakunnan määrittelemät rajat työntekijöille tarjottavasta koulutuksen hinnasta. Kirkkoneuvoston päätös oli siten ehdollinen, että koulutukseen osallistuminen edellytti koulutussopimuksen tekemistä, jossa Nordström sitoutuisi olemaan seurakunnan palveluksessa vähintään 2 vuotta koulutuksen päättymisestä (tutkintotodistuksen päivämäärästä). Mikäli ehto ei täyttyisi hänen tulisi maksaa 50 % koulutuksen kustannuksista. Päätös sai lainvoiman ja edellytetty sopimus allekirjoitettiin Nordströmin puolelta 25.8.2020. Xxxx jäi virkavapaalle ja siirtyi yksityisen sektorin palvelukseen vain muutama kuukausi koulutuksesta valmistumisen jälkeen ja on irtisanoutunut seurakunnasta siten, että virkasuhde päättyy 31.3.2022.

Talousjohtaja on tehnyt 8.3.2022 koulutuskorvauksen toimeenpanopäätöksen 50 % osuuden koulutuskustannuksista perimisestä, joka on 1685 €. Aluksi xxxx kiisti sopimuksen velvoittavuuden ja vetosi mm. entisen lakimiesasessori Anetjärven sähköpostiviestiin. Sopimuksen velvoittavuutta ja lainvoimaisuutta on tiedusteltu mm. KiT lakimies Timo von Boehmiltä. Hänen mukaansa osittainen takaisinmaksusopimus on pätevä, kunhan koulutus ei ole ollut välttämätöntä täydennyskoulutusta. Hänen eikä aikanaan kirkkoneuvoston mielestä kiinteistöpäällikkökoulutus ei voi olla välttämätöntä täydennyskoulutusta ylläpitopäällikölle.

Myöhemmin xxxx on tehnyt seuraavan ehdotuksen, jolla koulutuskorvauksen summa 1685 € korvattaisiin: ”tarjoaisin apuani seuraajani perehdyttämiseen. Käyttäisin omia vapaapäiviäni tuohon perehdyttämiseen ja voisin olla hänen kanssaan seurakunnassa 2- 4 päivää (tai miten sovitaan), jossa auttaisin häntä mm. löytämään Y:ltä kaikki tarvittava tieto, urakoitsijoita joita kannattaa käyttää, ajatusta, miten olin ajatellut kehittää kiinteistötoimea yms. Mielestäni antamallani perehdytyksellä hän pääsisi hyvää alkuun. Lisäksi voisin häntä ohjeistaa puhelimitse jatkossakin, mikäli hänelle heräilee kysymyksiä.

Olen myös jo nyt vastaillut ja puheluihin, jotka ovat koskeneet seurakunnan asioita, ja olen ohjeistanut soittajia, miten toimia/ auttanut heitä. mm. xxxx kanssa olen tehnyt yhteistyötä Elisan liittymien osalta. Mutta tämä on ollut ihan oma-aloitteista.”

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, ettei se ota xxxx ehdotusta käsiteltäväkseen ja pitää voimassa talousjohtajan 8.3.2022 § 16 tekemän täytäntöönpanopäätöksen.

Kn 93 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

92. § HAUTAUSMAAMESTAREIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN JA PERUSPALKAN TARKISTUS TAKAUTUVASTI

Hautausmaamestarin xxxx on lähettänyt 29.3.2022 talousjohtajalle ja seurakuntapuutarhurille seuraavan sähköpostiviestin: Viime kesänä (24.6.2021) hautausmaamestarin tehtävänkuvauksen vaativuuskriteereitä muutettiin yhdellä rastilla siten, että vaativuusryhmän 402 palkaksi tuli xxxx,xx €/kk. Nyt olen huomannut, ettei ko. korotusta ole tullut palkkaani missään vaiheessa. Haluan, että asia selvitetään miksi korotusta ei ole maksettu, jos näin on ollut tarkoitus. Puuttuva korotus maksettaneen minulle lopputilini yhteydessä takautuvasti? Pyydän myös, että xxxx palkka tarkistetaan tämän korotuksen osalta.

Seurakuntapuutarhuri on antanut asiassa seuraavan selvityksen: Kehityskeskustelussa kävin tehtävänkuvauksen rastijutun läpi 24.6. ja kerroin, että esitys lähtee talousjohtajalle, kun saan keskusteltua xxxx kanssa samasta asiasta. xxxx kansaa keskustelu venyi syksyyn, johtuen lomista sekä xxxx lähdön aiheuttamasta ylimääräisestä työstä. Kiireinen kesä sekä toimistosihteerin vuosiloman tuuraus ja heti lomalta palattuani syksyn kiireet, kilpailutukset kaikki yhdessä aiheutti, ettei löytynyt yhteistä aikaa keskustelulle xxxx kanssa aiemmin.

Lähetin tehtävänkuvausmateriaalit sinulle (tal.joht) todennäköisesti tuolloin 22.11, kun sain ne puhtaaksi kirjoitettua. xxxx kanssa keskustelu käytiin 22.10.2021. Eli tässä kohtaa on tapahtunut minulta anteeksi antamaton viive. Olisi pitänyt saada materiaalit sinulle nopeampaa ja toki Johannan kanssa keskustelu jäi lähtökohtaisesti liian pitkälle.

Myös talousjohtajan työtilanne on ollut sijaisuuksien hoitamisten, remonttiasioiden ja kilpailutusten ym. asioiden takia sellainen, että asia ei ole edennyt. Kirkkoneuvosto määritellyt, että tehtävänkuvausehdotukset tulisi valmistella ja tuoda sen päätettäväksi 3 kuukauden sisällä esimies/alaiskeskustelusta. Täten asian olisi tullut viimeistään syyskuussa käsiteltäväksi kirkkoneuvostossa ja muutos, jos se olisi hyväksytty tehtävänkuvaukseen ja peruspalkkaan 1.10.2021 lähtien. Hautausmaamestareiden peruspalkka on ollut xxxx,xx € kuukaudessa. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 94. Tehtävänkuvausta ollaan muuttamassa uudelleen hautausmaamestarin rekrytoinnin yhteydessä 1.4.2022 lähtien (kn 31.3.2022 § 86).

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautausmaamestareiden tehtävänkuvaukseksi liitteenä nro 94 olevan tehtävänkuvauksen ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk takautuvasti ajalle 1.10.2021 –31.3.2022

Kn 94 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

95.  § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 95 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

96. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 96 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58.