JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2021 

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA: Tiistai 30.3.2021 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS

§        Liite    Asia

107 §             KOKOUKSEN AVAUS.................................................................................................. 127

108 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS................................................................... 127

109 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA............ 127

110 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................. 127

111 § (liite)   SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020....................................................................... 128      

112 § (liite)   VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJILLE.......................................... 130

113 § (liite)   HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020................................................. 131

114 § (liite)   HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020................................................................................. 132

115 §             VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN......................... 133

116 § (liite)   SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ...................................... 134

117 § (liite)   KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA................................................ 136

118 §             TYÖYHTEISÖSOVITTELIJAKOULUTUS.................................................................. 137

119 §             ESITYS LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI.... 138

120 § (liite)   JOHTAVA DIAKONIAVIRANHALTIJA XY EROILMOITUS.................................. 139

121 § (liite)   TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 140

122 § (liite)   TIETOSUOJALAKI (1050/2018).................................................................................... 141

123 § (liite)   TIEDOKSI....................................................................................................................... 143

124 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT................................................................................ 144

125 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET..................................................................................... 145

126 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................ 145

AIKA:                            Tiistai 30.3.2021 klo 18.30-20.48

PAIKKA:                       TEAMS

Jäsenet                              

Henry Berg (etäyhteys)

Arvi Kekäläinen (etäyhteys)

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)

Tuija Kuusisto (etäyhteys)

Esko Lappalainen (etäyhteys)

Ida Luuk (etäyhteys)

Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)

Marja Noso (etäyhteys)

Jouko Porkka (etäyhteys) (POISSA) sij. Unna Harjula (etäyhteys)

Mirja Vakkuri (etäyhteys)

Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)

         

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 1.4. – 19.4.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

107 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Arvi Kekäläinen.

108 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 26.3.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 108 § Päätös: 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

109 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Pekka Luuk.

Kn 109 § Päätös:   

Esitys hyväkstyttiin yksimielisesti.

110 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 110 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

111 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c) soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Uuden tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Tässä kokouksessa käsitellään tilinpäätös 2020 kokonaisuudessaan, joka on liitteenä nro 111,

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--

Pj:n/Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää

 1. käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia, lisäselvityksiä vaatineet kohdat ja lisäykset
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja liiteaineiston vuodelta 2020
 3. jättää vuoden 2020 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi

Kn 111 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

112 §   VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Tilintarkastajamme Vesa Keso on lähettänyt tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n käyttämän johdon vahvistusilmoituskirjeen vuodelta 2020 kirkkoneuvostossa käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. Liitteenä oleva kirje on tarkoitettu käytettäväksi, jos johdon tiedossa ei ole väärinkäytöksiä.

Vahvistuskirjeellä vahvistetaan tilintarkastukseen liittyen, että parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan tilinpäätökseen 2020 liittyvät asiat ovat kunnossa ja taloudenhoitoomme ei liity väärinkäytöksi sekä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan seurakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 112 mukaisen vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.

Kn 112 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

113 § HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätösohjeen. Ohjeet on lähetetty seurakunnille kirkkohallituksen yleiskirjeellä 20/2020 (27.8.2020). Yleiskirjeessä mainitaan, että muutoksena aiempaan on myös se, että omana taseyksikkönä hoidetulle rahastolle laaditaan tilinpäätös kuten tähänkin saakka, mutta sen allekirjoittaminen, tarkastaminen ja muu hallinnollinen käsittely hoidetaan erillään seurakunnan tilinpäätöksestä. Kirkkohallitus on myös antanut 23.2.2021 tilinpäätösmallin, jota on sovellettu myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen laatimiseen.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 98.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksestä
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 98 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Täydennetään kertomusosaa henkilöstökulujen ja hoitohautojen osalta.

----

Kn § 113

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 113.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. käydä läpi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen täydennykset.
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020.
 3. jättää vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kn 113 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

114 § HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätöksen laatimisohjeen. Tilinpäätösohjeen sivun 10 mukaan henkilöstötilinpäätös on vapaaehtoinen, eikä kuulu varsinaiseen tilinpäätösaineistoon. Jos henkilöstötilinpäätös laaditaan, niin se käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Järvenpäässä henkilöstötilinpäätös on ollut aiemmin osa tilinpäätöstä ja sen nimi on ollut henkilöstökertomus.

Yhteistyötoimikunta on 1.3.2021 kokouksessaan käsitellyt henkilöstökertomuksen sen hetkisessä valmiusasteessaan. Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 99.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1) kuulee selonteon vuoden 2020 henkilöstökertomuksesta

2) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 99 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

Työterveyshuollon osa päivitetään henkilöstökertomuksesta.

----

Kn § 114

Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 114.

.--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2020. Liitteen nro 114 mukaista henkilökuntakertomusta on mahdollisuus päivittää vuoden 2020 Kela-korvauksen tiedoilla ennen kirkkovaltuuston kokousta.

Kn 114 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

115 § VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto päätti 10.12.2019, että luottamushenkilöiden kokouspalkkio on 35 euroa. KirVesTes:n liite 1 kohdan 4.2. mukaan viranhaltijoille enintään maksettavan kokouspalkkion määrä on ollut 32,38 euroa ja se nousee 1.5.2021 alkaen 33,36 euroon. Muilta osin viranhaltijoiden kokouspalkkioihin noudatetaan, mitä KirVesTes:n 42§:ssä säädetään.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Kn vpj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto päättää, että 1.5.2021 alkaen viranhaltijoille maksettava kokouspalkkio on 33,36 €/kokous.

Kn 115 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kirkkoherra ja talousjohtaja jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn osalta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

116 § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on 19.1.2021 § 26 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi seurakuntamestarin viran, jonka virkapaikka on seurakuntakeskuksessa ja mihin tehtävään sisältyvät seurakuntamestarin perustehtävien lisäksi johtavan seurakuntamestarin tehtävät. Johtavan tehtävät ovat virassa kuitenkin lisätehtävä, eikä ole kyse johtavan seurakuntamestarin virasta. Virka oli haettavana 20.1.–15.2.2021 liitteen nro 116a mukaisella hakuilmoituksella.

Kirkkoneuvosto valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, kirkkoherra ja luottamushenkilöistä Henry Berg, Esko Lappalainen ja Terttu Sihvola-Rauttu. Koronarajoitusten tiukennettua seurakunnan valmiusjohtoryhmä esitti, että haastatteluihin ei osallistuisi yli 6 henkilöä yhtäaikaisesti samassa tilassa. Lappalainen jäi pois, koska TEAMS:n välityksellä hänellä ei olisi ollut tasaveroisia mahdollisuuksia osallistua haastattelutilaisuuteen.

Määräaikaan mennessä tuli 11 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 116b. Haastatteluryhmä valitsi hakijoista 5 henkilöä haastatteluun: Harri Ahopalo, Miika Haukijärvi, Kari Kasurinen, Kati Kiljunen ja Johanna Mikkola. Haastattelut pidettiin 5.3.2021. Hakemuksista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kuvan ja käydyn keskustelun perusteella haastatteluryhmä asetti hakijoista parhaimmiksi seuraavat: Kati Kiljunen (hänellä kokemus johtavan seurakuntamestarin tehtävistä ja lähiesimieskoulutus) ja Miika Haukijärvi (hyvä, jämäkkä esiintyminen ja kokemus työvuorosuunnittelusta). Heidät kaksi lähettiin esimiessoveltuvuustesteihin Eezy Personnel Oy:n. Soveltuvuustestit olivat viikolla 11. Soveltuvuustestien tulokset esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: ylläpitopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita seurakuntamestarin (johtava) virkaan 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Kati Kiljunen Tuusulasta.
 1. hänen kieltäytymisensä varalle ei valita ketään
 1. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
 1. että, virassa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa.
   
 2. että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
   
 3. että, viran pääasialliset tehtävät ovat lähiesimiehenä toimiminen seurakuntamestareille, työvuorosuunnittelu, vastaaminen seurakuntamestari-, suntiopalveluiden tuottamisesta seurakunnan tarpeisiin, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa avustaminen, asiakaspalvelua, tilojen järjestelyt ja valvonta, tilojen kalustamiset
 1. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 502, jonka vähimmäispalkka on xxxx,xx €/kk. Kati Kiljuiselle huomioidaan lähiesimieskoulutus vaativuuskriteerissä osaaminen +merkinnällä, joten peruspalkka on 1.5.2021 lukien xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 1. että, virka on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia
 1. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 116 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

117 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA

Kirkkovaltuutettu Pentti Marttila on 4.3.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen. Aloite liitteenä nro 117. Aloitteessa esitetään että ”Järvenpään seurakunta tehostaa evankelioimistyötä Järvenpäässä ja kirkkoneuvosto selvittää, miten Järvenpään seurakunta voi liittyä vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon.” 

Kyseessä oleva missio on vuoden 2022 lokakuulle suunniteltu valtakunnallinen missio, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumia laajalti ihmisten ulottuville koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Mission koordinoijana toimii yhteiskristillinen Keravalla toimiva IRRTV-järjestö. Tällä hetkellä on menossa valmistelut mission toteuttamiseksi.  

Mission yhteydessä tullaan järjestämään maakunnallisia ja paikkakuntakohtaisia tapahtumia ympäri Suomen, jossa evankeliumi on selkeästi ja laadukkaasti esillä. 

Aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta. 

 --

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto pyytää Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta lausunnon julistusjohtokunnalta. 

Kn 117 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

118 § TYÖYHTEISÖSOVITTELIJAKOULUTUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoherra (§ 12) ja talousjohtaja (§ 13) vahvistaa henkilöstön koulutussuunnitelman ja tekee yksittäiset koulutuspäätökset alaistensa osalta. Lisäksi seurakunnassamme on linjattu, että yhtenä vuonna koulutusta voisi olla enintään 12 päivää ja koulutuskustannukset voisivat olla enintään 1500 €. Näistä on tehty muutamia kertoja poikkeuksia, hyväksymällä nämä rajat ylittäviä koulutuksia, kun henkilön kanssa on tehty sopimus, että jos henkilö lähtee seurakunnastamme kahden vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä hän korvaa 50 % koulutuskustannuksista seurakunnalle.

Lähetyssihteeri Minna Kotajärvi on anonut koulutusta ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntijaksi (30 op) Helsingin psykoterapiainstituutin kautta. Työyhteisösovittelutoiminnan avulla voidaan poistaa stressin ja kuormituksen aiheuttajia, parantaa työympäristöä sekä oppia selviytymään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sisältää 10 lähiopetuspäivää. Koulutuksen hinta on 3200 euroa (sis. alv 24 %).

Koulutus ei hintansa puolesta ole enää kirkkoherran päätösvaltarajoissa.

Koulutus mahdollistaisi sen, että jatkossa saataisiin oman seurakunnan työyhteisösovitteluja varten työntekijä. Koulutettu työyhteisösovittelija olisi käytettävissä myös muissa seurakunnissa.  Minna Kotajärvellä ei ole tällä hetkellä muita koulutuspäiviä anottuna vuodelle 2021.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä lähetyssihteeri Minna Kotajärvelle osallistumisen Helsingin psykoterapiainstituutin järjestämään työyhteisösovittelijakoulutukseen, jossa on 10 koulutuspäivää ja osallistumismaksu on 3200 €
 2. että matkakustannukset korvataan, mutta ei makseta päivärahoja
 3. että Minna Kotajärven työyhteisösovittelijakoulutukseen osallistumisen ehtona on allekirjoittaa sopimus, jossa hän sitoutuu maksamaan seurakunnalle 50 % koulutuksen kustannuksista, mikäli hän lähtee seurakuntamme palveluksesta kahden vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä (tutkintotodistuksen päivämäärästä).

Kn 118 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

119 § ESITYS LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Lasten ja nuorten keskus ry on yli 300 suomenkielisen seurakunnan lasten, nuorten ja perheiden järjestö. Tavoitteenamme on olla rohkeasti lasten ja nuorten asialla kirkossa ja yhteiskunnassa.

Järjestö täydentää hallitustaan yhdistyksen kokouksessa 21.5.2021. Hallituksesta on vuosittain kolme jäsentä erovuorossa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouksen päättyessä. Järjestön vaalivaliokunta on keskustellut tarvittavasta osaamisesta sekä hallituksen kokoonpanon edustavuudesta ja pyytää nyt sen pohjalta jäsenseurakunnilta ehdotuksia hallituksen jäsenistä.


Hallituksessa tulisi olla nuorilla alle 30-vuotiailla vahva edustus. Sukupuolijakauman hallituksessa tulee olla tasapuolinen ja tällä hetkellä erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat naisia. Hallituksen jäsenten tulee olla laajalti eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä Itä- ja Pohjois-Suomesta ei ole LNK:n hallituksessa jäseniä. Vaalivaliokunta pyytää ehdotuksia hallitusjäseniksi erityisesti sellaisista henkilöistä, joilla on seurakunnan ja kirkon kasvatustyön laaja-alaista ymmärrystä ja osaamista.

Voit ehdottaa tuntemaasi, potentiaalista henkilöä Lasten ja nuorten keskuksen hallitukseen. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa, kokoukset pidetään normaaliolosuhteissa Helsingissä ja etäosallistuminen meille arkipäivää. Lisätietoja järjestön toiminnasta löydät sivultamme www.lastenjanuortenkeskus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja sosiaalisen median kanavistamme. Toivomme esityksiä 8.4.2021 klo 16 mennessä.

Lisätietoja hallitusvalinnasta antaa toiminnanjohtaja Sami Ojala.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää mahdollisesta ehdokkaasta Lasten ja nuorten keskus ry:n hallituksen jäseneksi.

Kn 119 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti ehdottaa Ida Luukia ehdokkaaksi Lasten ja nuorten keskus ry:n hallituksen jäseneksi.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

120 § JOHTAVA DIAKONIAVIRANHALTIJA XY EROILMOITUS

Järvenpään seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija xy on lähettänyt 18.3.2021 irtisanoutumisilmoituksensa hallintosihteeri Hanna Warrolle, jossa hän pyytää eroa johtavan diakoniaviranhaltijan virasta 1.1.2022 alkaen xxxx vuoksi (liitteenä nro 120).

Xy on toiminut Järvenpään seurakunnan johtavana diakoniaviranhaltijana 1.2.1997 alkaen, josta 1.2.2019 – 31.12.2021 välisen ajan diakonian viranhaltijan tehtävässä ma. projektivirassa.

 Kirkkolain 6 luvun § 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.

Diakonian viranhaltijan ottaa tehtävään kirkkoneuvosto ja diakoni/diakonissa on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija.                    

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. myöntää johtava diakoniaviranhaltija xy eron 1.1.2022 alkaen.
 2. lähettää vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet valmisteluun henkilöstöstrategian seurantaryhmään. 

     Kn 120 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

121 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

122 § TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

123 § TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET 


9/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 146-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys   seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnoista poikkeusoloissa

8/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäSähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen

7/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessäEsitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021

7/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkiehdotusten valmistelusta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 123 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. VEROTILITYSVERTAILU KUUKAUSITTAIN 2017-2021                                       Liite 123 /3

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi

Kn 123 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 124 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Keskusteltiin nykytilanteesta Savikonkuja 1 ja Kaukotie 46 myyntikohteiden

osalta. Tarjouksia on tullut ja esitykset pyritään saamaan seuraavalle kirkkoneuvoston esityslistalle.

 • Kiitokset hyvin toteutetusta pääsiäisnäytelmän videoinnista, pääsiäistervehdyksestä ja kirkkokontin sisustuksesta.

Kn 124 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi.

125 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 125 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

126 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 126 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.48.