JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                                           PÖYTÄKIRJA 6/2022
Kirkkoneuvosto 

AIKA: Tiistai 26.4.2022 klo 18.30
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6

Jäsenet
Henry Berg (etäyhteys) 
Arvi Kekäläinen 
Vesa Koivisto, puheenjohtaja 
Tuija Kuusisto, puheenjohtaja § 102 
Esko Lappalainen 
Ida Luuk, poistui klo 20.12.
Pekka Luuk, varapj. (POISSA) sij. - Marja Noso  
Jouko Porkka, poistui klo 19.00 § 101, palasi klo 19.27 § 103
Mirja Vakkuri (POISSA) sij.
Ritva Sallinen
Jarkko Åström 

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä 
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. 
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri 

 

97. §                     KOKOUKSEN AVAUS

98. §                     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

99. §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

100. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

101. § (liite)          YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ

102. §                   VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

103. §                   LEIRINIEMEN UUDEN SAUNAN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOROTUS

104. § (liite)         LEIRINIEMEN UUSI SAUNA - RAKENNUSURAKKA

105. § (liite)         LEIRINIEMEN UUSI SAUNA – LVI-URAKKA

106. § (liite)         LEIRINIEMEN UUSI SAUNA - SÄHKÖURAKKA

107. § (liite)         OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, BOON

108. § (liite)         TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN  KÄYTTÖÖNOTTO

109. § (liite)         LAUSUNTO VIRKAVAPAUSANOMUKSESTA TUOMIOKAPITULILLE

110. § (liite)         PERHENEUVOJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

111. § (liite)         LASTENOHJAAJA MIIA KUKKOSEN OPINTOVAPAA-ANOMUS

112. § (liite)         NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

113. § (liite)          TIEDOKSI

114. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

115. § (liite)         HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI

116. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET

117. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti 27.4.-11.5.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

97 § KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32. 
Alkuhartauden piti Jarkko Åström. 

98 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.  Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). 

Esityslista on toimitettu 22.4.2022 

Kirkkoneuvosto päätti nimenomaisesti tämän 26.4.2022 kokouksen osalta, että Henry Berg saa osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta. 

Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 98 § Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

99 § Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka. 


Kn 99 § Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Nosoa ja Ritva Sallista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

100 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§    113,5; Tiedoksi; Tulos- ja rahoituslaskelma: lisätään
§    115 Hautausmaamestarin toimi haettavaksi: lisätään
§    116 Oikaisuvaatimusohjeet
§    117 Kokouksen päätös

Kn 100 § Päätös:  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

101 § YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ

Janne Nordströmin irtisanouduttua ylläpitopäällikön virasta kirkkoneuvosto päätti 8.3.2022 § 54 laittaa viran haettavaksi ja teki tarpeelliset tarkistukset tehtävänkuvaukseen. Ylläpitopäällikön virka oli julkisesti haettavana 24.3.2022 klo 12. 00 mennessä. Hakuaikaan mennessä tuli 8 hakemusta ja kaksi myöhässä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 101).

Haastatteluryhmään kirkkoherran, talousjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenet Henry Berg ja Esko Lappalainen valitsivat hakijoista kolme henkilöä hakemusten ja ansioluetteloiden perusteella haastatteluihin. Haastatteluun kutsuttiin Kari Lindholm, Tapani Alatalo ja Kai Aarnio. Haastattelut suoritettiin 6.4.2022. Haastatteluryhmä lähetti haastatelluista soveltuvuustesteihin Tapani Alatalon. Soveltuvuustestin tulos esitetään kokouksessa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. valita ylläpitopäällikön virkaan 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan aiemmin Tapani Alatalon. 
 2. hänen kieltäytymisensä varalle ei valita ketään,
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys, 
 4. että, virassa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa, 
 5. että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, viran pääasialliset tehtävät ovat huolto- ja ylläpitotöiden suunnittelu, ohjaus ja valvonta em. ja rakentamisen kilpailuttaminen, kiinteistönhoitajien ja laitoshuoltajien (4-5 hlöä) esimiehenä toimiminen, kiinteistötoimen hallinnollisten asioiden valmistelu. Toimiminen asiantuntijana kiinteistötoimen asioissa luottamushenkilöelimissä ja seurakunnan sisäisissä toimielimissä sekä  seurakunnan kiinteistöjen turvallisuusvastaavana, 
 7. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 602, ja peruspalkka on 3564,57 €/kk (ja 1.6.2022 alkaen 3635,86 €/kk). Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 8. että, virka on kokoaikainen, jossa noudatettava toimistotyöaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa
 9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 101 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti. 

102§  VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto päätti 10.12.2019, että luottamushenkilöiden kokouspalkkio on 35 euroa. Tällöin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöille maksettava kokouspalkkio erosi määrän osalta toisistaan.

KirVESTES:n liite 1 kohdan 4.2. mukaan viranhaltijoille enintään maksettavan kokouspalkkion määrä oli 1.5.2021 saakka 32,38 €/kokous ja 1.5.2021 alkaen 33,36

€/kokous.    Muilta    osin    viranhaltijoiden    kokouspalkkioihin     noudatetaan,    mitä KirVESTES:n 42§:ssä säädetään. KirVESTES 2022-2024 liite 1 kohdan 4.2 mukaan 1.6.2022 alkaen kokouspalkkio voi olla enintään 34,03 €/kokous.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, että 1.6.2022 alkaen viranhaltijoille maksettava kokouspalkkio on 34,03 €/kokous.

Kn 102 § Päätös:

Kirkkoherra Vesa Koivisto ja talousjohtaja Kari J. Hietala poistuivat kokouksesta esteellisinä klo 19.19 ja palasivat kokoukseen takaisin klo 19.20.

Kokouksen puheenjohtajaksi tämän pykälän osalta valittiin yksimielisesti Tuija Kuusisto.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §      LEIRINIEMEN UUDEN SAUNAN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOROTUS

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 kokouksessaan 14.12.2021 § 72. Asiakirjan investointiosassa s. 71 on

vuodelle 2022 varattu määrärahat saunarakennuksen suunnitteluun 15 000 €, saunarakennuksen uudishankkeeseen (sis. vanhan saunan purkamisen) 430 000 € ja samoin vuodelle 2023 on suunnitelmassa 430 000 € varaus. Yhteensä 875 000 €.

Rakennusurakka, LVI-urakka ja sähköurakka on kilpailutettu Julkiset hankinnat Hilma -kilpailutuspaikassa aikavälillä 7.3. – 7.4.2022. Kilpailutuksen tuloksena jokainen urakan osa-alue ylitti syksyllä suunnitteluvaiheessa tehdyn kustannusarvion. Syinä ovat kustannustason voimakkaat nousut viime aikoina ja myös Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

Saatujen halvimpien tarjousten ja arvioitujen tilaajan maksettavaksi tulevien osuuksien sekä lisätöiden jälkeen uusi kustannusarvio on 991 100 € (alv 0%) ja 1 228 964 € (alv 24 %). Halvimpien tarjousten antajien kanssa on pidetty urakkaneuvottelut 20.4.2022, jossa on varmistettu molemmin puolin, että tarjoukset pitävät sisällään piirustusten ja kilpailutusasiakirjojen mukaiset asiat. Tilaaja on myös pyrkinyt varmistamaan tarjoajien kyvyn hoitaa urakka- ja yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Koska investointimääräraha ei riitä urakkatarjousten mukaiseen hankkeen toteuttamiseen on investointimäärärahaa korotettava, jos hanke aiotaan toteuttaa. Sellaisia arvioita ei ole käytettävissä, jossa kustannustaso olisi laskemassa muutamien vuosien aikataululla. Talousarvion sitovuustasokohdan (yleisperustelut 9) mukaan investointimäärän muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Hanke on aikataulutettu kilpailutusasiakirjoissa niin, että aloitus olisi syyskuun alussa ja sitovana välitavoitteena vesikatto päällä 30.11. Molemmat urakkaneuvotteluissa olleet rakennusurakoitsijaehdokkaat pitivät aikataulua välitavoitteeseen liian kireänä ja esittivät joko hankkeen aikaistamista elokuun alkuun tai välitavoitteesta luopumista. Hankeen toteutus 1.8.2022 – 31.5.2023 kuitenkin edellyttäisi päätöstä 26.4.2022 muutoin. Täten kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätökset urakoista ja määrärahamuutoksesta ja kirkkovaltuuston vahvistaa budjettimuutos seuraavassa kokouksessaan, jotta urakat olisivat realistista saada toteutumaan suunnitellussa ajassa, koska erilaisia tarvikkeita ja työvaiheiden toteuttajia tulisi päästä varamaan.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1. esittää     kirkkovaltuustolle,      että     se     hyväksyy     Leiriniemen     uuden saunarakennuksen kokonaisinvestoinniksi suuruudeksi ja määrärahaksi 1.230.000 € jakautuen vuodelle 2022 suunnittelu 25.000 €, vanhan purkaminen 40.000 €, uudishanke 660.000 € ja vuodelle 2023 uudishanke 505.000 €.

2. päättää ottaa hyväksyttäväksi Leiriniemen uuden saunarakennuksen rakennusurakka, LVI-urakka ja sähköurakkatarjoukset ennen kirkkovaltuuston edellä 1 kohdassa olevaa investointimäärärahojen korotusta.

Kn 103 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

104.§  LEIRINIEMEN UUSI SAUNA - RAKENNUSURAKKA

Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2021 § 71 arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi. Hankkeen rakennusurakka kilpailutettiin Julkiset hankinnat Hilmassa 7.3.-7.4.2022. Hankkeeseen saatiin 7 tarjousta määräaikaan mennessä. Niiden arvonlisäveroton tarjoushinta oli 627 643,29 €

- 1 062 582,70 €. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 104.

Kahden halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa käytiin urakkaneuvottelut 20.4.2022. Tarjoajat olivat Cleefo Oy ja Rakennustoimisto Anttonen Oy. Urakkaneuvotteluissa kummankaan osalta ei ilmennyt tarvetta tarkistaa urakkahintaa. Sen sijaa tilaajan puolelta esitettyyn urakka-aikatauluun molemmat urakoitsijat esittivät, että aikataulu on liian tiukka. Toinen urakoitsija esitti aloitusaikataulun aikaistamista kuukaudella ja toinen urakoitsija esitti, että sakollisesta välitavoitteesta luovuttaisiin mutta koko urakan valmistumisajankohta pidettäisiin ennallaan. Tältä osin tulee käydä vielä tarkentavat urakkaneuvottelut valitun urakoitsijan kanssa. Tässä kohden huomioidaan myös asiakastilaisuudet elokuussa 2022 Leiriniemessä.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää, hyväksyä Cleefo Oy:n tarjouksen 627 643,29 € (alv 0%), 778 277,67 € (alv 24 %) Leiriniemen uuden saunan rakennusurakasta.

Kn 104 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

105.§ LEIRINIEMEN UUSI SAUNA - LVI-URAKKA

Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2021 § 71 arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi. Hankkeeseen liittyvät LVI- suunnitelmat on tehnyt Jari Jääskeläinen Insinööritoimisto Ventac Oy:stä. Suunnitelmien ja tarkempien piirustusten pohjalta hankkeen LVI-urakka kilpailutettiin Julkiset hankinnat Hilmassa 13.3.-7.4.2022. Hankkeeseen saatiin 2 tarjousta määräaikaan mennessä. Niiden arvonlisäveroton tarjoushinta oli 150 000 € - 228 300 €. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 105.

Halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan Säätökari Ky:n kanssa käytiin urakkaneuvottelut 20.4.2022. Urakkaneuvotteluissa ei ilmennyt tarvetta tarkistaa urakkahintaa. Muutoinkin asiat olivat molemmin puolin ymmärretty samalla tavalla.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, hyväksyä Säätökari Ky:n tarjouksen Leiriniemen uuden saunan LVI-urakasta hintaan 150 000,00 € (alv 0 %), 186 000 €

(alv 24 %).

Kn 105 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

106. §    LEIRINIEMEN UUSI SAUNA - SÄHKÖURAKKA

Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2021 § 71 arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi. Hankkeeseen liittyvät sähkösuunnitelmat on tehnyt Tuomo Hautaniemi Wa-Plan Oy:stä. Suunnitelmien ja tarkempien piirustusten pohjalta hankkeen sähköurakka kilpailutettiin Julkiset hankinnat Hilmassa 13.3.-7.4.2022. Hankkeeseen saatiin 3 tarjousta määräaikaan mennessä. Niiden arvonlisäveroton tarjoushinta oli 42 900 € - 62 400 €. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 106.

Halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan Sähköpalvelu Koskela Oy:n kanssa käytiin urakkaneuvottelut 20.4.2022. Urakkaneuvotteluissa ei ilmennyt tarvetta tarkistaa urakkahintaa. Muutoinkin asiat olivat molemmin puolin ymmärretty samalla tavalla.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää, hyväksyä Sähköpalvelu Koskela Oy:n tarjouksen Leiriniemen uuden saunan sähköurakasta hintaan 42 900 € (alv 0 %), 53 196 € (alv 24 %).

Kn 106 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

107.§ OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, BOON

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Katri Boon ja Danny Boon ovat jättäneet 20.4.2022 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6724 tontista no 3 (953 m2 * 60 € on yht. 57 180 €). Rekisterinumero on 858-22-6724-3.

Kauppahinnasta maksetaan 10 % käsiraha kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ao. päätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää käsiraha myyjälle.

Käsiraha 5718 €, laskutetaan ostajilta kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen. Seurakunnan kiinteän     omaisuuden     myynti     edellyttää     kirkkolain     mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 107a) Karttaliite tontista/ Boon Liite nro 107b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 107c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b) Liite nro 107d) Ostotarjous

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Katri ja Danny Boonin jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6724 AO- tontista no 3 (858-22-6724-3), kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 57 180 €
 2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 107 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

108.§ TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN  KÄYTTÖÖNOTTO

Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työ- markkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa 1.3.2022 alkaen. Suosituksen voimaan saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen saakka sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen palkkioita.

Uusi toimituspalkkiosuositus perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta tai kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto päätöksellään vahvistaa uuden sopimuksen.

Suositussopimus  toimituspalkkioista  ajalle  1.3.2022  alkaen  on liitteenä  nro 108. Suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 § sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella.

Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita.

Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.

Lisäksi liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellytettävään kanttorinvirkaan. Tätä suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnassa käyttöön suositussopimuksen toimituspalkkioista 1.6.2022 alkaen. Kelpoisuusehdot täyttämättömälle henkilölle toimituspalkkioista voidaan pidättää seuraavasti: musiikin kandidaatti 10 % vähennettynä ja muille 20 % vähennettynä.

Kn 108 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

109.§ LAUSUNTO VIRKAVAPAUSANOMUKSESTA TUOMIOKAPITULILLE

Kappalainen Heli Kosola on anonut 8.4.2022 osittaista virkavapautta (80 %) Järvenpään seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.9.2022 – 14.8.2024 työskennelläkseen kyseisen ajan vs. perheneuvojan virassa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Anomus liitteenä nro 109.

Perheneuvojan viransijaisuus Perheasiain neuvottelukeskuksessa avautuu, kun kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.3.2022 § 88 hyväksyä perheneuvoja Merja Kauralle opintovapaan ajalle 15.8.2022 – 14.8.2024.

Heli Kosola on tehnyt perheneuvontatyötä 20 % kappalaisen virassaan 1.1.2020 alkaen ensin perheasian neuvottelukeskuksen kokeilussa ja sen jälkeen osallistuttuaan Tampereen seurakuntayhtymän ja Kirkkohallituksen järjestämään perheneuvonnallisen työn koulutukseen.

Anomus kappalaisen virasta on siksi osittainen, koska kappalaisen virassa on 20 % perheneuvontaa, jota tehtävää Heli Kosola edelleen hoitaisi. Tästä seurakuntakohtaisesta yhden työntekijän 20 % perheneuvontaosuudesta on sovittu yhdessä Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien kesken. Säilyttämällä tämä osuus Heli Kosolan kappalaisen viran hoitamisessa täyttyisi Järvenpään seurakunnan lupaama lisäosuus perheneuvontatyöhön.

Virkavapausanomusta voidaan puoltaa, koska kyseessä on siirtyminen saman työnantajan palveluksessa tehtävään, johon on saanut erityiskoulutusta ja perheneuvonnan tarve on saada tehtävään koulutusta saanut ja perheneuvontatyötä tehnyt työntekijä. Heli Kosolan 80 % virkavapaan sijaisuuteen on mahdollista saada sijainen Järvenpään seurakuntaan 29.5.2022 vihittävistä uusista papeista.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää puoltaa kappalainen Heli Kosolan anomusta osittaisesta virkavapaasta ajalle 1.9.2022 – 14.8.2024 työskennelläkseen kyseisen ajan vs. perheneuvojan 80 % virassa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan Perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Kn 109 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

110. § PERHENEUVOJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 31.3.2022 § 88 perheneuvoja Merja Kauralla opintovapaan ajalle 15.8.2022 – 14.8.2024.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen esittää kirkkoneuvostolle, että Heli Kosola nimitettäisiin esityksessä mainituin perusteluin perheneuvoja Merja Kauran opintovapaan sijaiseksi 80 % työajalla ajalle 1.9.2022-14.8.2024.

Anssi Tietäväinen esittää myös, että jäljelle jäävä 20 % viransijaisuus täytettäisiin siten, että Anssi Tietäväinen omalla virkamiespäätöksellään täyttäisi tätä osuutta lyhyemmissä ajanjaksoissa kuten Merja Kauran osa-aikaisuutta on aiemminkin täytetty. Tämä käytäntö on toiminut hänen näkemyksensä mukaan hyvin käytettävissä olevien sijaisten kanssa. Anssi Tietäväisen esitys liitteenä nro 110a.

Tehtävänkuvaus perheneuvojan viransijaisuuteen on liitteenä nro 110b.

Heli Kosolan on anonut osittaista virkavapaata ajalle 1.9.2022 – 14.8.2024 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta ja päätös viransijaisuudesta on ehdollinen odottaen tuomiokapitulin päätöstä virkavapauden myöntämisestä.

**

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra ja Anssi Tietäväinen

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. valita perheneuvojan osittaiseen (80 %) viransijaisuuteen kappalainen Heli Kosolan ajalla 1.9.2022-14.8.2024 sillä edellytyksellä, että Espoon hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Heli Kosolalle anomansa 80 % virkavapaan anomuksensa mukaisesti. 
 2. että Heli Kosolan ei ole tarve esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän hoitaa jo Järvenpään seurakunnassa kappalaisen virkaa. 
 3. että perheneuvojan osittaisessa viransijaisuudessa ei ole koeaikaa 
 4. että virkapaikka on Perheasiain neuvottelukeskus, Kirkkotie 1-3 
 5. että perheneuvojan osittaisen viransijaisuuden pääasiallisena tehtävänä on antaa keskusteluapua parien ja perheiden kriisitilanteissa. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksilöiden, parien tai ryhmien kanssa. 
 6. että perheneuvojan osittainen viransijaisuus kuuluu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka (80 %) on 2741,11€/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. 
 7. että  virka  on  kokoaikainen  ja  vuosiloma määräytyy KirVESTES:n  säännösten mukaan 
 8. että jäljelle jäävä 20 % viransijaisuus annetaan Anssi Tietäväisen viranhaltijapäätöksillä täytettäväksi lyhyemmissä ajanjaksoissa.

 

Kn 110 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

111.§ LASTENOHJAAJA MIIA KUKKOSEN OPINTOVAPAA-ANOMUS

Miia Kukkonen anoo opintovapaata ajalle 29.8. – 11.12.2022. (Anomus liitteenä nro 111a). Henkilö on aloittanut opiskelut 2021 LAB University of Applied Sciences- oppilaitoksessa ja opiskelee sosionomiksi (AMK). Opiskeltava tutkinto on Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 

Opintovapaalain 4 §:n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaa voidaan myöntää julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. 

Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. 

Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken. 

Yli viisi päivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti 45 päivää ennen opintojen alkamista, anomuksesta tulee käydä ilmi mm. opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta. 

Kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) puoltaa 20.4.2022 anomuksen myöntämistä. Lausunto liitteenä nro 111b. 

Esityksen valmistelija; kasvatuksen työalajohtaja, kirkkoherra

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto

 1. hyväksyy anotun opintovapaan lastenohjaaja Miia Kukkoselle ajalle 29.8.- 11.12.2022. 
   
 2. pyytää nähdä todistuksen opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä opintovapaan päätyttyä.

Kn 111 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

112§ NUORISOTYÖNOHJAAJA JOHANNES JOENPELLON SIVUTOIMILUPA- ANOMUS

Nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpelto on osoittanut 7.4.2022 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. Sivutoimilupa-anomus liitteenä nro112a.

Lähiesimies Maria Puotiniemi puoltaa Joenpellon anomaa sivutoimilupaa. Lausunto liitteenä nro 112b.

Kirkkolaki (1054/1993) 6:30 §

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.

Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. Nuorisotyönohjaajilla ei ole kiinteää työaikaa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Johannes Joenpellolle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Kn 112 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

113.§  TIEDOKSI

1.YLEISKIRJEET

13/2022     Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022

12/2022     Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista

12/2022 liite Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kirje lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista

Lisätietoja aiheesta löytyy täältä.

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 113 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. VÁCIN KUULUMISIA
 2. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN  (Liite 113/4) Lähetetään sähköisesti
 3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA (Liite 113/5) Lähetetään sähköisesti

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi.

Kn 113 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi. 

114. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Uuden strategian -slogan
 • Messujen striimaamisen problematiikka
 • Pääsiäiskalenterista paljon positiivista palautetta. Kirkkoneuvosto välittää suuren kiitoksen kalenterin ideoijille ja toteuttajille.
 • 27.4. klo 18.00 Katu-Keilaus; edustusjoukkue Jarkko Åström ja Kari J. Hietala
 • Esitettiin palkkojen tarkistuksen selvittämistä koko henkilökuntaa koskien vuoden loppuun mennessä tulevien rekrytointien helpottamiseksi

Kn 114 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

114. § HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI HAETTAVAKSI

Hautausmaamestari Eveliina Puhakan jätettyä irtisanomisilmoituksensa 24.3.2022 hautaustoimessa vapautui toimi. Hautaustoimen vakituinen työntekijätarve on seurakuntapuutarhuri sekä kaksi muuta vakituista hautausmaan työntekijää (hautausmaamestaria), jotka osallistuvat laaja-alaisesti hautausmaan kiinteistönhoidollisiin ja puutarhatehtäviin, haudanhoidon ja suntiotehtäviin siunaustilaisuuksissa sekä hautaan saatoissa. Hautausten määrän lisääntyessä Järvenpään väkiluvun kasvaessa ja ikärakenteen muuttuessa vanhemmaksi tarvittaneen lisätoimi vakituisiin tehtäviin. Lisäksi hautaustoimessa on yksi toimistosihteeri.

Siunaustilaisuudet kappelilla hoidetaan muiden töiden ohella. Suntion tehtävät työllistävät myös lauantaisin. Kolmella työntekijällä lauantaivuoro on joka kolmas lauantai ja loma-aikoina vuoroja on useammin, ellei kausityöntekijöistä saada suntiotehtäviin. Lauantaivuoron johdosta työntekijälle on annettava arkivapaa. Arkivapaan ajalle voi sattua yllättävät keliolosuhteet ja siunauskappelin viikkotilaisuudet.

Talvella lauantaisin lumi- ja hiekoitusten varallaolopäivystykset vaativat kaksi työntekijää. Kuluneen talven aikana varallaolosta on jouduttu usein lumi- tai hiekoitustöihin. Arkivapaat, lomat ja mahdolliset sairauslomat tekevät haasteelliseksi sekä haavoittuvaksi lakisääteisen työn toteuttamisen laadukkaasti ja omaiset huomioon ottavasti. Täten toimi on ehdottoman tarpeellinen ja henkilöstömitoitusta tulee tulevaisuutta ajatellen ryhtyä suunnittelemaan. Myös hautaustoimen palkkataso on enenevässä määrin aiheuttanut hankaluuksia saada mm. kausityövoimaa.

Seurakuntapuutarhuri on tehnyt esityksen hautausmaamestareiden tehtävänkuvausten muuttamiseksi; liitteenä nro 86a.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää: 

 1. julistaa haettavaksi Puhakalta vapautuneen hautausmaamestarin toimen
 2. hyväksyy     liitteenä     nro     86a     olevan     hautausmaamestareiden tehtävänkuvaukseksi 1.4.2022 alkaen
 3. vahvistaa hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen mukaisesti 402 vaativuusryhmän ja peruspalkaksi 2124,15 €/kk 1.4.2022 alkaen.
 4. laittaa toimen julkisesti haettavaksi liitteenä nro 86b olevan hakuilmoituksen mukaisesti
 5. valitsee hautausmaamestarin haastatteluryhmään talousjohtajan, seurakuntapuutarhurin ja yhden kirkkoneuvoston tai kiinteistöjohtokunnan jäsenen

Kn 86 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti kiinteistöjohtokunnan jäsenen Riitta Soinolan.

****

Kn § 115 Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti hautausmaamestarin toimi oli haettavana 1.- 21.4.2022. Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla ja seurakunnan somekanavilla (facebook, instagram, twitter) sekä HS Oikotie Työpaikat-, Duunitori- ja TE-toimiston Avoimet työpaikat -palveluissa. Lisäksi Kirkolliset toimijat fb-ryhmässä.

Määräaikaan mennessä tuli 2 hakemusta. Yhteenveto hakijoista liitteenä nro 115a) lähetetään turvasähköpostilla ja löytyy kirkkoneuvosto TEAMS -kanavalta.

Seurakuntapuutarhuri esittää, että hautausmaamestarin toimi asetetaan uudelleen haettavaksi.

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. julistaa uudelleen haettavaksi hautausmaamestarin toimen liitteen nro 115b)
 2. vahvistaa hautausmaamestareiden tehtävänkuvauksen mukaisesti 402 vaativuusryhmän ja peruspalkaksi 2166,61 €/kk 1.6.2022 alkaen.

Kn 115 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

116.§ OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 116 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

117.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 117 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.