JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                    
PÖYTÄKIRJA 7/2024

Kirkkoneuvosto                                                                  

AIKA:       Tiistai 14.5.2024 klo 18.00
PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

 §      Liite    Asia

117 §                 KOKOUKSEN AVAUS                  
118 §                 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
119 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA  
120 §                 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
121 § (liite)       KIRKON REMONTIN HANKESUUNNITELMAN EDISTÄMINEN 
122 § (liite)       SIUNAUSKAPPELIN HANKESUUNNITELMA   
123 § (liite)       DIAKONI XXX IRTISANOUTUMISILMOITUS 
124 §                 HETIL 523/1999                       
125 § (liite)       TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET
126 § (liite)       KOLEHTILISTA KESÄ-SYYSKUU 2024 
127 § (liite)       YHTEISTYÖSOPIMUS YHDESSÄ KATETTU -TOIMINTAMALLISTA
128 §                 KIRKKOTILOJEN KÄYTTÄMINEN AVIOLIITTOON VIHKIMISEEN JA HAUTAJAISIIN
129 §                 ALKOHOLIN KÄYTTÄMINEN SEURAKUNNAN VUOKRATTAVISSA JUHLATILOISSA
130 § (liite)       HAUTOJEN LUNASTAMINEN TAKAISIN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNALTA
131 § (liite)       HAUTAUSMAAN ASSISTENTIN TOIMEN TÄYTTÖ         
132 § (liite)       HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ
133 § (liite)       SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN PERUSTAMINEN
134 §                 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN
135 §                 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET
136 § (liite)       JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN MUUTOKSET   
137 § (liite)       TIEDOKSI 
138 §                 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
139 §                 YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN
140 §                 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
141 §                 KOKOUKSEN PÄÄTÖS  
Vesa Koivisto
kirkkoherra

Jäsenet                               Kekäläinen    Arvi                              

                                           Koivisto        Mikael (POISSA) sij. Terttu Sihvola-Rauttu

                                           Koivisto        Vesa, pj.                     

                                           Koskinen      Jonna 

                                           Kosonen       Marja

                                           Kuusisto       Tuija

                                           Lappalainen  Esko

                                            Karenius       Nea

                                           Luuk             Pekka, vpj.

                                           Noso             Marja                                 

                                           Oksanen        Kaija

Muut osallistujat             

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Olli Honkanen, talousjohtaja, esittelijä, sihteeri

Aino Luhtasela, sihteeri (poissa)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Tapani Alatalo, kiinteistöpäällikkö § 121-122, klo

Sakari Kaustinen, rakennesuunnittelija § 121-122, klo

Olli Kumpulainen, arkkitehti § 121-122, klo

Jari Jääskeläinen, LVI-suunnittelija § 121-122, klo      

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen    
Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla: 
www.jarvenpaanseurakunta.fi 15.5.2024–4.6.2024

117 §             KOKOUKSEN AVAUS          
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00

Alkuhartauden piti Kaija Oksanen.

118 §  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                     

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna ja kirkkoneuvoston TEAMS-kanavalla 8.5.2024

Pj:n esitys:             
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 118 § Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.                              

119 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Kosonen ja Tuija Kuusisto.
 119 § Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti.

120 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:       Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

                        139 §  YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN (lisäpykälä)

                         140 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

                         141 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

                     

Kn 120 § Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

121 §  KIRKON REMONTIN HANKESUUNNITELMAN EDISTÄMINEN

Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.5.2020 § 19 seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2020–2029. Kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti olemassa olevista seurakunnan toiminnan kannalta tärkeistä kohteista pidetään hyvää huolta. Vuonna 1968 valmistunut kirkkomme on yksi keskeisimpiä seurakunnan rakennuksia. Kirkkohallitus on vuonna 2004 Museoviraston esityksestä suojelut Järvenpään kirkon 1960-luvun arkkitehtuurin hienona ja pelkistyneenä esimerkkinä.

Kirkkoon on jo pitkää yritetty saada inva-WC:tä mutta museovirastoa tyydyttävää ratkaisua ei ole vielä löytynyt, vaikka useita suunnitelmavaihtoehtoja on esitetty. Lisäksi mm. kirkon vesikatto, yläpohja ja kellotorni, käyttövesi- ja viemäriputket ja urut sekä alaparkkipaikan tarvitsevat peruskorjausta ja kirkon betoniportti uusimisen.

Koska kirkko on suojeltu, tarvitaan museoviraston kanta hankesuunnitelman kokonaisuuteen ja tiettyihin yksityiskohtiin. Mikäli kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto näkevät suunnitelmakokonaisuuden, kustannukset ja hankesuunnitelmat mahdollisina toteuttaa aloitetaan neuvottelut museoviraston kanssa. Liitteenä 121a) on kirkkovaltuuston hyväksymä koontiesitys kirkossa tarvittavista korjaus- ja muutostöistä, joihin suunnittelijaryhmän hankesuunnitelmaehdotukset perustuvat sekä jatkotoimenpiteistä.

Liitteenä 121b) on hankesuunnitelma-aineistoa.

Investointisuunnitelmassa esitetty kirkon hankkeelle kaikkiaan:

50 t€ selvitykset ja suunnittelu, tästä osa käytetty ja osa toteutuu vasta 2024

450 t€ vesikatto, yläpohja ja kellotorni sekä aurinkovoimala (2024)

250 t€ wc-tilat, käyttövesiputket, viemärikunnostus (2024)

200 t€ parkkipaikan uudistaminen, sähkösyöttö ja autolataus (2025)

78 t€ urkujen peruskorjaus vuodelle 2023, tämä kuluerä siirtyy pääosiltaan vuosille 2024 ja 2025.

50 t€ urkujen digitointi esitetty vuodelle 2024, ajoitus on riippuvainen urkujen peruskorjauksesta

35 t€ betoniportin uusiminen vuodelle 2023, siirtyy tehtäväksi osana kirkon korjausurakkaa 2024

30 t€ ulko-ovien restaurointi 2024

25 t€ LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon jää käyttämättä 2023 ja on esitetty uudelleen vuodelle 2024

20 t€ julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot 2023, siirtyy vuoteen 2024

1188 t€ yhteensä jakautuen vuosille 2023–2025, pääpaino on vuodella 2024.

Tarjouskilpailu aikanaan näyttää todelliset kustannukset.

Museovirasto on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti 18.4.2024 kokouksessa. Seuraavaksi hankesuunnitelmalle tarvitaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyntä, jonka jälkeen pyydetään museoviraston ja kirkkohallituksen lausunnot hankesuunnitelmaan liittyen. Hankesuunnitelma etenee mahdollisen hyväksynnän jälkeen rakennuslupahakemukseen, mikäli kaikki vaiheet saadaan vietyä läpi onnistuneesti.

Muutokset aiempaan hankesuunnitelmaan ovat vähäisiä.

** 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat kirkon pääpiirustukset, jotka on päivätty 8.5.2024
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa arkkitehti Olli Kumpulaisen tekemään ja allekirjoittamaan tarvittavat lupahakemukset ja lausuntopyynnöt (rakennuslupa, kirkkohallituksen lupa ja museoviraston lausunto)
3) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa arkkitehti Olli Kumpulaisen rakennus- ja muiden kirkon hankesuunnitelmaan liittyvien lupa-asioiden hoitamiseen.

Kn 121 § Päätös:  
Päätettiin kohdat 1- 3 esityksen mukaisesti.

122 §  SIUNAUSKAPPELIN SUOJELU JA HANKESUUNNITELMA

Kirkkolain mukaan ennen vuotta 1917 rakennettu kirkollinen rakennus on kiinteine sisustuksineen, maalauksineen, taideteoksineen ja pihapiireineen suojelunalainen ilman erillistä päätöstä. Tätä myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen voi kirkkohallitus määrätä suojeltavaksi, jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan tai erityisten ympäristöarvojen kannalta. Kirkollisen rakennuksen suojelusta päättää kirkkohallitus omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin tai Museoviraston aloitteesta.

Museovirasto on valmistellut suojeluesityksiä, jotka koskevat joitakin vuosien 1917–2000 välisenä aikana rakennettuja siunauskappeleita.

Museoviraston suojeluesitysten joukossa on Järvenpään seurakunnan siunauskappeli.

Kirkkolailla suojellun rakennuksen korjaus- ja restaurointihankkeisiin voidaan kirkkohallituksen päätöksellä myöntää avustusta valtion rahoituksesta (Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015). Lausunto voi olla vapaamuotoinen seurakunnan tai seurakuntayhtymän kannanotto sekä ehdotetusta suojelusta että kyseisen siunauskappelin ominaisuuksista ja tulevaisuudesta. Lausuntoon on hyvä sisällyttää tietoa myös mahdollisista rakennukseen suunnitteilla olevista korjauksista ja muutoksista. Museovirasto liittää saamansa lausunnon kirkkohallitukselle myöhemmin toimitettavaan suojeluesitykseen ja voi sitä ennen myös tarkistaa laatimaansa suojeluesitystä lausunnosta ilmenevien näkökohtien ja huomautusten perusteella.

Lausunto pyydetään toimittamaan 17.5.2024 mennessä osoitteella kirjaamo@museovirasto.fi Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla asiaa valmistelevat ja mahdollisiin kysymyksiin vastaavat erikoisasiantuntija Laura Tuominen, p. 0295 33 6257, sähköposti laura.tuominen@museovirasto.fi sekä yli-intendentti Sirkkaliisa Jetsonen, p. 0295 33 6274, sähköposti sirkkaliisa.jetsonen@museovirasto.fi

Järvenpään seurakunnan siunauskappelin remonttia on valmisteltu kiinteistöpäällikön johdolla yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Viimeisimmässä kokouksessa asetettiin tavoitteeksi hankkia rakennuslupa vuoden 2024 aikana ja aloittaa toteutus vuonna 2025. Viimeisin muutos aiheuttaa mahdollisesti viivästyksiä aikatauluissa. On kuitenkin mahdotonta arvioida tässä vaiheessa, joudutaanko suunnitelmaa muuttamaan ja kuinka laajasti.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt 16.4.2024 §110 kokouksessaan siunauskappelin suojelua ja lisännyt huomioita vastausta ajatellen:

-Kirkkoneuvosto pääsääntöisesti vastustaa suojelua

-Rakennuksen käytettävyysnäkökohdat tulee varmistaa

-Siunauskappelin energiatehokkuutta on parannettava

-Lämmitysmuotoratkaisut tärkeä selvittää

Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja pyrkivät edistämään siunauskappelin peruskorjaushanketta yhdessä suunnittelijoiden kanssa päättäväisesti samanaikaisesti, kun museovirastolle annetaan vastausta suojelun osalta. Siunauskappelin peruskorjausta on vietävä eteenpäin päättäväisesti kohti rakennuslupahakemusta huolimatta täyden suojelun osalta meneillään olevasta prosessista.

Siunauskappelin piirustukset ja museoviraston lausuntopyyntö liitteenä nro 122a, b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat siunauskappelin pääpiirustukset, jotka on päivätty 8.5.2024
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa arkkitehti Olli Kumpulaisen tekemään ja allekirjoittamaan tarvittavat lupahakemukset ja lausuntopyynnöt (rakennuslupa, kirkkohallituksen lupa ja museoviraston lausunto)
3) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa arkkitehti Olli Kumpulaisen rakennus- ja muiden siunauskappelin hankesuunnitelmaan liittyvien lupa-asioiden hoitamiseen.
4)Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn lausuntoehdotuksen 17.5.2024 annettavaan museoviraston vastaukseen

Kn 122 § Päätös:
Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaisesti. 

4) kohdan osalta talousjohtaja muutti esitystä ja esitti lausunnon palauttamista valmisteluun ja lisäajan pyytämistä Museovirastolta perusteluna lausunnolle annettu lyhyt valmisteluaika ottaen huomioon lausuntoon vaadittava ja monitahoinen selvitystyö.  Päätettiin yksimielisesti muutetun päätösesityksen pohjalta palauttaa kohta 4) valmisteluun.

123 § DIAKONI XXX IRTISANOUTUMISILMOITUS

Järvenpään seurakunnan diakonian viranhaltija xxx on lähettänyt 2.5.2024 irtisanoutumisilmoituksensa kirkkoherra Vesa Koivistolle, jossa hän pyytää eroa diakonian virasta 1.7.2024 alkaen uusiin virkatehtäviin siirtymisen johdosta (liitteenä nro 123).

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (653/2023) 8 luvun § 54 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.

Diakonian viranhaltijan ottaa tehtävään kirkkoneuvosto ja henkilö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija.

--

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--
Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron diakonian viranhaltija xxxx diakonian virasta 1.7.2024 alkaen.

Kn 123 § Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

124 § HETIL 523/1999

--
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:             

Kn 124 § Päätös:

125 §   TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET

Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan 5.3.2024 § 53 valmisteluun nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpellon ma. tehtävänkuvauslomake ajalle 1.2.2024 – 31.8.2024.

Palkkatyöryhmä on käsitellyt uudelleen tehtävänkuvauslomakkeen kokouksessaan 15.4.2024. Palkkatyöryhmässä todettiin, että esihenkilön esitys on perusteltavissa vaativammalla tehtävänkuvauksella verrattuna perusnuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaukseen sekä verrattuna aikaisempaan tehtävänkuvaukseen erityisnuorisotyönohjaajan osalta. Verrattuna Johannes Joenpeltoa edeltäneeseen viranhaltijaan, Walk-in-terapian järjestäminen ja verkossa tehtävä nuorisotyö ovat tehtäviä, joita edeltävällä viranhaltijalla ei ole ollut.

Tehtävänkuvauksessa on ero esihenkilön ja viranhaltijan esityksessä tehtävän vaativuuskriteereissä ja peruspalkassa. Palkkatyöryhmä on muistiossaan perustellut syyt, joiden perusteella se päätyy esihenkilön esityksen kannalle.

**

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja, kasvatuksen johtava viranhaltija

**

Pj:n esitys:  
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpellon

tehtävänkuvauslomakkeen liitteen nro 125 mukaisena 1.2.2024 alkaen ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk (sis. Järvenpää-lisän) + mahdolliset kokemuslisät. Lisäksi hyväksytään määräaikaisena ajalle 1.2.2024 – 31.8.2024 peruspalkan lisäksi erityinen peruste 50e/kk, jolloin peruspalkka on xxxx,xx €/kk (sis.Järvenpää-lisän)  + mahdolliset kokemuslisät

Kn 125 § Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

126 §  KOLEHTILISTA KESÄ-SYYSKUU 2024

Kirkkojärjestys (657/2023) 3:5 §:n mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.  Jampan seurakuntakodin messujen suhteen on tapahtunut se muutos, että ne ovat omaleimaisesti toteutettavia Jamppamessuja. Näin ollen niitä ei koske enää Kirkkohallituksen kolehtiohjeissa mainittu määritelmä, että kaikissa seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa tulee noudattaa samaa kolehtisuunnitelmaa.                    

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:            
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä-syyskuu 2024 liitteen nro 126 mukaisena.

Kn § 126 Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

127 § YHTEISTYÖSOPIMUS YHDESSÄ KATETTU -TOIMINTAMALLISTA

Yhdessä katettu-verkosto on alun perin järvenpääläinen yhteistyöverkosto, joka on kehittänyt toimintatapoja yhteisöllisyyden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi Keski-Uudellamaalla. Sitä on toteutettu järjestämällä kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään sopimuskumppaneiden lahjoittamaa ruokaa. Logistiikka ja varastointi on toteutettu vastuullisesti yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Mukana verkostossa on ollut kolmannen sektorin edustajia, seurakuntia, Järvenpään kaupunki sekä paikallisia yrityksiä. Kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittama ruoka on mahdollistanut mielekkäitä työtehtäviä mm. ruoan kuljetuksen ja varastoinnin sekä tiedotuksen ja ruokailujen järjestämisen parissa.

Yhdessä katettu- verkoston ja Via Dia ry:n hallinnoiman toiminnan päätyttyä Järvenpään seurakunta on tilapäisesti hallinnoinut verkoston ja hävikkiruokaterminaalin toimintaa tehden tiivistä yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa. Yhdessä katettu- hävikkiruokatermimaalin toimintaa on suunniteltu uudelleen Järvenpään seurakunnan, Järvenpään kaupungin, Setlementti Louhelan ja Tuusulan seurakunnan kanssa Järvenpään Via Dia ry:n hakeuduttua konkurssiin vuoden 2024 alussa. Suunnitelman mukaan Järvenpäässä Keski-Uudellemaalle sijoittuva Yhdessä katettu- ruokahävikkiterminaalin toiminta ja Tuusulan seurakunnan hävikkiruokatoiminta yhdistyvät. Tällä toimenpiteellä saadaan vahvistettua ja laajennettua Yhdessä katettu hävikkiruokatoimintaa Keski-Uudellamaalla ja sen jatkuvuutta. 1.3. 2024 alkaen toiminnan koordinointi on siirtynyt Setlementti Louhela ry:lle. Muutos on tarkoittanut myös uusiin tiloihin siirtymistä ja muutto uusiin tiloihin on toteutettu helmikuun lopussa. Uudet tilat terminaalille löytyivät Järvenpään Loutista vanhasta Siwa-kaupan tilasta.

Sopimuksen kohteena olevan toiminnan tavoitteet on kuvattu yhteistyösopimuksen liitteenä olevassa Toiminnan kuvauksessa, liite nro 102b.  Toiminnan kustannukset ja kustannusarvio on puolestaan kuvattu em. liitteessä sekä liitteessä nro 102c. Sen mukaisesti Järvenpään seurakunnan maksuosuus loppuvuoden osalta olisi 37 200 euroa ja summassa on otettu huomioon alkuvuonna toiminnan toteuttamiseen jo käytetyt määrärahat. 

Kirkkovaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 12.12.2023 § 73 Muu seurakuntatyö -kustannuspaikalla hävikkiruokatoimintaa varten 50 000 euroa.

Liitteenä nro 102d on Jäsensopimusmalli mukaan verkostoon liittyville yhteisöille ja liitteenä nro 102e Jäsensopimusten maksujen ehdot ja määräytymisperiaatteet.

Yhteistyösopimus on liitteenä nro 102a.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä yhteistyösopimuksen Yhdessä katettu - toimintamallista liitteen nro 102a mukaisesti.
 2. valita johtoryhmän jäseniksi kirkkoherran, varalla diakonian johtava viranhaltija, sekä kirkkoneuvoston edustajan ja tälle varahenkilön.       

Kn 102 § Päätös:
Palautettiin kohta 1 valmisteluun budjetin tarkistamisen osalta. Päätettiin kohta 2 esityksen mukaisesti. Johtoryhmään valittiin yksimielisesti kirkkoherra Vesa Koivisto ja tälle varahenkilöksi diakonian johtava viranhaltija Katariina Autero. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Marja Kosonen ja varalle Kaija Oksanen.

***

Kn § 127      Yhdessä katettu-johtoryhmä antoi tehtäväksi pienemmälle ryhmälle valmistella talousarvioasiaa Yhdessä katettu -budjetin tasapainottamisen osalta. Valmistelukokous pidettiin 30.4.2024. 

Kokouksessa sovittiin, että kirkkoherra tiedustelee Keravan seurakunnan mahdollisuudesta osallistua kustannuksiin suuremmalla summalla. Kokouksen jälkeen varmistui, että Keravan seurakunta osallistuu Yhdessä katettu -toimintaan 2000 euron summalla.

Setlementti Louhelan tehtäväksi annettiin tarkentaa talousarvion menokohtia siten, että seuranta ja raportointi on helpompaa

Järvenpään kaupunki selvittää jatkon osalta Tuusulan kunnan mukanaoloa ja rahoitusta. Tällä hetkellä Tuusulan seurakunta osallistuu rahoitukseen, mutta Tuusulan kunta ei. Järvenpään kaupunki otti tehtäväkseen valmistella viranhaltijapäätöksellä puuttuvan osuuden talousarvioon. Summa jätettiin odottamaan Keravan seurakunnan päätöstä ja kokouksen jälkeen Järvenpään kaupungin lisärahoituksen määräksi vahvistui 10 000 euroa.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä yhteistyösopimuksen Yhdessä katettu - toimintamallista aiemmassa kokouksessa esillä olleen liitteen nro 102a mukaisesti.

Kn 127 § Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

128 §  KIRKKOTILOJEN KÄYTTÄMINEN AVIOLIITTOON VIHKIMISEEN JA HAUTAJAISIIN

KJ 3: 53 §:n sanotaan kirkkotilan käyttämisestä seuraavasti:

Vihittyä kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättää kirkkoherra yhdessä kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston kanssa. Kirkon käyttöä valvoo kirkkoherra.

Kirkollisten vihkimisten määrä on laskenut Järvenpäässä kaikista avioliittoon vihkimisistä alle 32 %:iin. Laskua on tapahtunut 23 % 12 vuoden aikana. Kirkollisen vihkimisen kriteerit rajaavat kirkollisen vihkimisen mahdollisuutta siten, ettei kirkollinen vihkiminen ole ylipäänsä mahdollista suurimmalle osalle niissä ikäluokissa, joissa naimisiin meno on yleensä ajankohtaista.

Hautajaisten osalta kirkkoon kuulumattomien vainajien määrä kasvaa koko ajan. Kirkkoon kuulumattomat vainajat siunataan pääsääntöisesti kirkollisesti siunauskappelissa / kirkossa.

KJ 3:14 § mukaan:

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos henkilö eläessään on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa tiedon nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Mikäli vainajaa ei siunata hautaan kristillisesti, ei siunauskappelia / kirkkoa ole luovutettu hautajaistilaisuuteen. Hautajaistilaisuutta varten on osoitettu tällöin siunauskappelin alakerta, joka on hyvin pieni kokoontumistilaksi ja luonteeltaan enemmän hyvästelytila. Vaihtoehtoisesti hautajaistilaisuus on voitu pitää hautausmaalla.

Kirkkotilojen käyttöä koskien on syytä harkita kirkkotilan käyttämisen mahdollistamista ylipäänsä avioliittoon vihkimiseen. Tällöin avioliiton solmiminen mahdollistuisi kirkkotilassa, vaikka vihkinen ei täyttäisi kirkolliselle vihkimiselle asetettuja kriteereitä. Tällöin kirkkotilassa olisi mahdollista ns. siviilivihkiminen ja muu kristillinen vihkiseremonia. Samoin siunauskappelin / kirkon käyttäminen myös uskonnottomiin hautajaisiin olisi perusteltua mahdollistaa. Kirkkotilassa ei kuitenkaan olisi jatkossakaan mahdollista muiden uskontojen rituaalien mukaiset avioliittoon vihkimiset tai hautajaiset pl. alla mainittu erityistilanne.

Tilan luovuttaminen käyttöön tapahtuisi kirkkoherran päätöksellä vuokraushinnaston mukaisesti vastaavalla tavalla kuin kirkkoa vuokrataan konsertteihin tai erilaisia kuvauksia varten. Kirkkotilan käyttäminen laajemmin avioliittoon vihkimiseen ja uskonnottomiin hautajaisiin ei tarkoita sitä, että Järvenpään seurakunta vastaisi näistä tilaisuuksista. Jatkossakin kirkollista avioliittoon vihkimistä koskevat sitä määrittelevät kirkollisen vihkimisen kriteerit.  Samoin hautaan siunaamista määrittelee sitä koskeva kirkkojärjestyksen kohta.  Kyseessä oleva päätös koskettaa ainoastaan kirkkotilan käyttämismahdollisuutta.

Kirkkotilan käyttämistä koskien on piispainkokous antanut 16.2.2005 (20 §) suosituksen, jonka mukaan siviilivihkimisiä ei tule suorittaa kirkossa eikä kappelissa. Sama suositus koskee myös muiden sakraalitiloiksi vihittyjen tilojen antamista uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.

Suositus on annettu ajankohtana, jolloin kirkollinen vihkiminen on vielä ollut käytäntö selvästi suurimmassa osassa avioliittoon vihkimisiä. Nykyisessä tilanteessa, kun kirkollisten vihkimisten määrä on vain n. 30 % kaikista vihkimisistä, on tilanne toinen ja on perusteltua harkita kirkkotilan antamista käyttöön laajemmin avioliittoon vihkimisen paikaksi.

Siunauskappelin luovuttamista uskonnottomien hautajaisiin on käsitelty Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksessä vuodelta 2018, jossa todettiin, että seurakunnan päätös olla antamatta kappelia uskonnottomaan tilaisuuteen ei ollut syrjivää, vaikka seurakuntien käytännöt kappelien antamisesta uskonnottomien tilaisuuksien pitopaikaksi vaihtelevat, ja osa seurakunnista luovuttaa kappelin myös uskonnottoman saattotilaisuuden pitopaikaksi. Sittemmin vuonna 2020 Helsingin hallinto-oikeus on myös antanut ratkaisun, jonka mukaan seurakunnan ei tarvitse luovuttaa tiloja uskonnottomaan hautajaistilaisuuteen. Toisaalta seurakunnalla on itsemääräämisoikeutensa nojalla mahdollisuus toimia toisinkin.

Piispainkokous on antanut vuonna 2012 suosituksen, jonka mukaan erityisten pastoraalisten syiden takia siunauskappeli voidaan antaa muiden uskontojen mukaisiin hautajaisiin.

**
Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää

 1. että Järvenpään seurakunnan kirkkotilat ovat käytettävissä avioliittoon vihkimiseen, vaikka vihkiminen ei täytä kirkollisen vihkimisen kriteereitä. Kirkkotilan antamisesta tällaiseen tilaisuuteen päättää kirkkoherra.  Kirkkotila ei kuitenkaan tällaisissakaan tilanteissa ole käytettävissä sellaiseen uskonnolliseen vihkimistilaisuuteen, joka toteutetaan muun kuin kristillisen uskontokunnan rituaalien mukaan.
 2. että Järvenpään seurakunnan siunauskappeli / kirkko on käytettävissä myös uskonnottomaan hautajaistilaisuuteen. Päätöksen tilan antamisesta tällaiseen tilaisuuteen tekee kirkkoherra.  Siunauskappeli on myös mahdollista antaa piispainkokouksen vuonna 2012 antaman suosituksen mukaisesti muiden uskontojen mukaisiin hautajaisiin.

Kn 128 § Päätös:
Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

129 § ALKOHOLIN KÄYTTÄMINEN SEURAKUNNAN VUOKRATTAVISSA JUHLATILOISSA

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 12.3.2024 § 73 Muut asiat seurakunnan linjausta seurakunnan tiloissa järjestettävien yksityisten juhlien alkoholitarjoilun ja onnittelumaljojen suhteen. Keskustelun perusteella päätettiin tuoda kirkkoneuvoston käsittelyyn seurakunnan linjauksen päivitys.

Aiemman päätöksen mukaisesti Järvenpään seurakunnan vuokrattavissa juhlatiloissa on yksityisissä juhlissa alkoholin käyttäminen rajoitettu alku-/tervetuliaismaljaan. Tiloja vuokrattaessa on useaan otteeseen noussut esille kysymys mahdollisuudesta mietoihin ruokajuomiin juhlatilaisuuksissa. Joitakin juhlatilaisuusvarauksia on peruuntunut alkoholilinjauksesta johtuen.

Pääsääntöisesti seurakunnissa alkoholin käyttäminen yksityisissä juhlatilaisuuksissa on rajattu alku-/tervetuliaismaljaan. Miedot ruokajuomat on sallittu yksityistilaisuuksissa joissakin seurakunnissa, kuten esim. Tuusulan seurakunta ja Hämeenlinnan seurakuntayhtymä. 

Alkoholin käyttämislinjaus on mahdollista laajentaa koskemaan mietoja ruokajuomia yksityisissä juhlatilaisuuksissa. Sama linjaus koskee myös Leiriniemen saunarakennuksen vuokraamista yksityistilaisuuteen. Alkoholin käyttäminen em. linjauksen mukaisesti ei saa johtaa päihtymistilaan.

**

Valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**
Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnan vuokrattavissa juhlatiloissa alkoholinkäyttö on sallittua yksityisissä juhlatilaisuuksissa                 alkumaljan ja mietojen ruokajuomien osalta.

Kn 129 § Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

130 §  HAUTOJEN LUNASTAMINEN TAKAISIN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNALTA

Liitteessä nro 130a oleva Erkki Ikosen hauta on palautunut Järvenpään seurakunnalle 31.12.2023. Kari Ikonen on ilmoittanut haluavansa lunastaa hautapaikan takaisin 29.4.2024 alkaen.

Liitteessä nro 130b oleva Raimo Veli Antero Soranojan hauta on palautunut Järvenpään seurakunnalle 31.12.2018. Raili Hallikainen on ilmoittanut haluavansa lunastaa hautapaikan takaisin 29.4.2024 alkaen.

Kirkkolain 3 luvun 30 §:

Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Määräaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan käyttää uudelleen.

Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana.

Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja   

**    

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää palauttaa liitteen 130a haudan Kari Ikoselle ja liitteen 130b haudan Raili Hallikaiselle 29.4.2024 alkaen

Kn 130 § Päätös:   
Päätettiin esityksen mukaisesti.

131 § HAUTAUSMAAN ASSISTENTIN TOIMEN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on 16.4.2024 § 108 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi hautausmaan assistentin toimen, jonka tarkistettu tehtävänkuvaus hyväksyttiin samalla. Hautausmaan assistentin tehtävän vaatimuksena on kaupallinen tutkinto.

Määräaikaan mennessä tuli 2 hakemusta. Yleisyhteenveto hakijoista on liitteenä nro 131a haastattelumuistio liitteenä nro 131b. Hakijoista yksi täytti hakukriteerit ja hänet kutsuttiin haastatteluun.

Kirkkoneuvoston valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat talousjohtaja ja seurakuntapuutarhuri.

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita hautausmaan assistentin toimeen 1.6.2024 alkaen Johanna Nieminen
 2. että varasijalle ei valita ketään
 3. että, toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 4. että, toimen ns. virkapaikka on hautausmaan toimisto osoitteessa Kaukotie 48, 04410 Järvenpää
 5. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat asiakaspalvelu ja neuvonta, siunausvarauksiin liittyvät tehtävät, hautaustoimen toimistotehtävät, myyntireskontra, hautainhoitorahaston tehtävät, hautausmaan yleiskunnossapito, konetyöskentely ja siunauskappelin vahtimestarin tehtävät.
 6. että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on xxxx,xx euroa/kk + J-pää lisä. Palkanmaksukausi on kuukausi.
 7. että, toimi on kokoaikainen, jonka täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 25 minuuttia ja
 8. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 131 § Päätös:   
Päätettiin kohdat 1-8 esityksen mukaisesti.

132 § HAUTAUSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto on 16.4.2024 §106 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi hautaustoimen toimistosihteerin viran, jonka tarkistettu tehtävänkuvaus hyväksyttiin samalla. Hautausmaan toimistosihteerin viran vaatimuksena on kaupallinen tutkinto.

Määräaikaan mennessä tuli 187 hakemusta. Yleisyhteenveto hakijoista on liitteenä nro 132a haastattelumuistio liitteenä nro 132b. Hakijoista kutsuttiin haastatteluun Rea Helen, Terhi Parkkisenniemi, Miia Wikström, Anu Linden, Mari Rantanen ja Satu Hytönen.

Kirkkoneuvoston valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat viranhaltijoista talousjohtaja ja seurakuntapuutarhuri sekä luottamushenkilöistä Esko Lappalainen ja Arvi Kekäläinen.

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja  

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita hautaustoimen toimistosihteerin virkaan 17.9.2024 alkaen Miia Wikström
 2. että varasijalle valitaan Anu Linden
 3. että, virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 4. että, viran ns. virkapaikka on hautausmaan toimisto osoitteessa Kaukotie 48, 04410 Järvenpää
 5. että, viran pääasialliset tehtävät ovat asiakaspalvelu ja neuvonta, siunausvarauksiin liittyvät tehtävät, kirkkolain ja hautaustoimilain velvoittamat tehtävät ja hautaustoimen toimistotehtävät mukaan lukien myyntireskontra, laskutus- ja maksuseuranta, kehotukset ja hautaustoimen laskujen tarkistaminen
 6. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx euroa/kk + J-pää lisä. Palkanmaksukausi on kuukausi.
 7. että, virka on kokoaikainen, jonka täysi viikoittainen työaika on 36 tuntia ja 25 minuuttia
 8. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 132 § Päätös:   
Päätettiin kohdat 1-8 esityksen mukaisesti.

133 § SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN PERUSTAMINEN

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan seurakuntamestareiden henkilöstötilannetta.

Seurakunnassa toimii seurakuntamestareita, jotka toimialallaan mahdollistavat seurakunnan suntio ja -vahtimestaripalveluita, niin seurakuntalaisille kuin seurakunnassa työskentelevillekin.

Tällä hetkellä kirkonmäellä toimii johtavan seurakuntamestarin lisäksi kaksi päätoimista ja yksi määräaikainen seurakuntamestari.

Kaikki päätoimiset seurakuntamestarit ovat virkavastuulla ja määräaikainen seurakuntamestari työsuhteessa.

Uuden viran avaaminen on perusteltua, koska edellinen seurakuntamestarin tehtävää vakituisesti hoitanut henkilö oli osa-aikainen resurssi kiinteistönhuollon ja seurakuntamestarin tehtävän välillä ja työsuhteessa. Hänen työsuhteensa päättyi valitettavasti, kun hän poistui keskuudestamme alkuvuodesta 2024. Olisi selkeämpää, että kaikki seurakuntamestarit olisivat virkasuhteessa, joka takaisi kaikille samanlaiset työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet ja selkeyttäisi organisaatiota henkilöstöhallinnon näkökulmasta.

Viran tehtävänkuvaus asettuu vaativuusryhmään 401.

**

Esityksen valmistelijat; talousjohtaja, kirkkoherra,

**

Tj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se perustaa seurakuntamestarin viran
 2. että, seurakuntamestarin viran tehtävät määräytyvät tehtävänkuvauksen mukaan liite nro 133.
 3. että seurakuntamestarin virkaan noudatetaan KirVESTES:iä ja 6 kuukauden koeaikaa

Kn 133 § Päätös:   
Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaisesti.

134 § HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2023 § 114 valita henkilöstöstrategiatyöryhmän kokoonpanoksi kirkkoherran, talousjohtajan, koordinaattorin ja kasvatuksen johtavan viranhaltijan (nuorisotyö) sekä neljä luottamushenkilöä. Työryhmän luottamushenkilöjäseniksi päätettiin valita    Jouko Porkka, Henry Berg, Tuija Kuusisto, Pekka Luuk. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jouko Porkka ja varapuheenjohtajaksi Tuija Kuusisto.

Henkilöstöstrategiatyöryhmä on kokouksessaan 12.4.2024 esittää kirkkoneuvostolle työryhmän kokoonpanoon muutosta, jonka mukaan:

 1. kasvatustyön johtaja (varhaiskasvatus) jatkaa työryhmässä kasvatustyön johtajan (nuorisotyö) tilalla henkilöstöstrategian valmistumiseen saakka. Henkilövaihdokset eivät ole mielekkäitä prosessimaisen työskentelyn loppuvaiheessa.
 2. työryhmän kokoonpanoon lisätään johtava kappalainen, koska hänen vastuualueeseensa liittyvät henkilöstöasiat liittyvät keskeisesti työryhmän loppuvaiheen työskentelyyn.

** 

Esityksen valmistelija: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto päättää päivittää henkilöstöstrategiatyöryhmän kokoonpanoa siten, että

 1. kasvatustyön johtaja (varhaiskasvatus) jatkaa työryhmässä kasvatustyön johtajan (nuorisotyö) tilalla henkilöstöstrategian valmistumiseen saakka.
 2. työryhmän kokoonpanoon lisätään johtava kappalainen

Kn 134 § Päätös:   
Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

135 §  JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET  

Järvenpään seurakunnan rippikouluihin on vuonna 2024 ilmoittautunut 376 rippikoululaista. Lisäksi 23 vuonna 2009 syntynyttä kävi Syysrippikoulun 2023 ja järjestörippikouluihin on meidän tietojemme mukaan ilmoittautunut 25 nuorta. Heistä kaikki eivät välttämättä ilmoittaudu oman seurakunnan seurakuntayhteysjaksolle, joten järjestörippikoululaisten määrä voi olla suurempikin. 6.3.2024 otetun tilaston mukaan 2009 syntyneitä kirkon jäseniä on 418 ja rippikoululaisia on em. luvut yhteenlaskettuna 424. Kirkkoon kuulumattomia rippikoululaisia on noin yhden rippikouluryhmän verran.

Leiririppikouluissa tavoiteltu ryhmäkoko on 25 nuorta. Suunnitelluista ryhmistä kolmeen (Talvirippikoulu Anjala, Cityripari kevät ja Syysrippikoulu) ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tästä johtuen ryhmäkoko on jouduttu ylittämään useissa ryhmissä. Rippikoululaisten tuli ilmoittautuessaan listata kuusi mahdollista rippikouluvaihtoehtoa. Heistä valtaosa pääsi ensisijaisesti toivomaansa rippikouluryhmään. Alla tilasto rippikoululaisten sijoittumisesta suhteessa ryhmätoiveisiinsa.
1. vaihtoehtoon 62 %
2. vaihtoehtoon 12 %
3. vaihtoehtoon 9 %
4. vaihtoehtoon 8 %
5. vaihtoehtoon 3 %
6. vaihtoehtoon 1 %

Lärkkulla on uusi rippikoulumuoto, jossa on lyhyempi leirijakso. Sinne sijoitettiin kaikki, jotka olivat valinneet sen yhdeksi rippikouluvaihtoehdoistaan, jotta ryhmä saatiin toteutumaan ja kokeilusta saadaan palautetta. Tämän vuoksi samaan ajankohtaan sijoittuva Riiho 1 jäi poikkeuksellisen pieneksi.

Ylisuuria ryhmiä ovat tänä vuonna Anjala 2, Hetta, Karstula 2, Leiriniemi 1 ja Vuokatinranta. Alla kooste vuoden 2024 rippikouluryhmistä. Rippikouluryhmissä on yksi työntekijä 10 alaikäistä osallistujaa kohden. Rippikouluihin, joissa osallistujamäärä ylittää 30, on neljä ohjaajaa. 

Leirin nimi

Rippikoululaisten määrä

Anjala 1

25

Anjala 2

26

Cityripari kesä

24

Hetta

26

Karstula1

25

Karstula 2

26

Lapin vaellusripari

11 (toteutetaan yhteistyössä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa)

Leiriniemi 1

26

Leiriniemi 2

22

Lärkkulla

17

Pienryhmäripari

2 (toimii Cityripari kesän yhteydessä)

Pääsiäisripari

8 (toteutettiin yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa)

Põltsamaa

20

Riiho 1

16

Riiho 2

24

Särkisaari

25

Talviripari Keimiö

19

Vuokatinranta

34

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: Maria Puotiniemi 

--

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen rippikoulujen ryhmäkoot sekä hyväksyy ryhmäkoon ylitykset. 

Kn 135 § Päätös:             
Päätettiin esityksen mukaisesti.

136 § JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakunnan päätöksenteko perustuu kirkkolakiin (652/2023), kirkkojärjestykseen (657/2023) ja hallintosääntöön sekä erikseen kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyihin hallinnon sisäisiin määräyksiin. Jokaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä tulee olla hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kirkkolain 3 luvun 7 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä; päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille; toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Seurakunnan kirkkovaltuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista.  

Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan siten määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ja johtokuntien johtosäännöissä. Hallintosäännön lisäksi seurakunnalla voi olla viranhaltijoiden johtosääntö, jos organisaation laajuuden vuoksi kaikkia päätösvallan delegointeja viranhaltijoille ei ole tarkoituksenmukaista ottaa hallintosääntöön. Suositeltavaa kuitenkin on, että määräykset päätösvallasta olisi kootusti hallintosäännössä. Järvenpään seurakunnan hallintosääntöön on koottu päätösvallan delegoinnit viranhaltijoille, joten jatkossa virkojen johtosäännöille ei ole enää tarvetta ja ne lakkautetaan.  

Esitys Järvenpään seurakunnan hallintosäännön muutoksiksi on liitteenä nro 136.

Esitetyt muutokset/lisäykset koskevat kahta kohtaa hallintosäännössä:

 • §16 1 mom. m) kirkkoherra päättää ulkopaikkakuntalaiselle luovutettavasta uudesta uurna- ja arkkuhautapaikasta (lisäys)
 • § 17 20 mom. -> talousjohtaja päättää hautapaikkojen erottamisesta, yhdistämisestä sekä hautapaikan ottamisesta seurakunnan haltuun, kun hautapaikan haltija ilmoittaa hautapaikasta luopumisesta tai kun hallinta-aika päättyy; (muutos, poistettu ”uudelleen lunastamisesta”)

Uudessa kirkkolaissa hautapaikkojen uudelleen lunastamista ei voi delegoida kirkkoneuvostolta edelleen viranhaltijalle, joten muutos on tehtävä ko. kohtaan hallintosääntöä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnan hallintosäännön liitteen nro 136 mukaisena

Kn 136 § Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

137 §   TIEDOKSI    

 1. Verotilitykset                                                                                           liite 137–1
 2. Viranhaltijapäätökset 1–4/2024                                                                liite 137–2
 3. Pöytäkirjanote DESP/56/01.01.01/2024, Samila                                            liite 137–3
 4. Palkkatyöryhmän pöytäkirja 15.4.2024                                                    liite 137–4
 5. Kaatuneitten muistopäivä 19.5.2024, edustajien valinta seppelpartioon
 6. Toimielimien pöytäkirjat

Kasvatusjohtokunta 10.4.2024

Kasvatuksen iltakoulu – Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

Kiinteistöjohtokunta 7.5.2024

Sähköautojen latauspaikat – Siunauskappelin suojelu – Investointien tilanne – Tilojen katselmus – Kirkko – Muut asiat

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri

**
Pj:n esitys:             
Merkitään tiedoksi.

Kn 137 § Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Seppelpartioon valittiin Henry Berg.

138 §   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 Kn 138 § Päätös:   
Polkupyörien runkolukitusmahdollisuus kirkonmäelle kiinteistöjohtokunnan käsiteltäväksi.

139 §  YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN 27.9. – 1.10.2024

---

Järvenpään seurakunnalla ja Unkarin Vácin evankelisella seurakunnalla on virallistettu ystävyyssuhde, jonka rungon muodostaa vuorovuosin tehtävät ystävyysvierailut, joka koronavuosien aikana oli tauolla. Vuonna 2023 Vácin evankelisesta seurakunnasta oli n. 30 hengen ryhmä seurakunnassamme vierailemassa. Tänä vuonna on Järvenpään seurakunnan vuoro tehdä ystävyysmatka Váciin. Matka on esitetty tehtäväksi ystävyysseurakuntatyön toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Matkan ajankohdaksi on suunniteltu 27.9. – 1.10.2024 ja asiasta on sovittu Vácin evankelisen seurakunnan edustajien kanssa.

Vácin ystävien suunnitteluryhmässä on kokouksessaan matkanjohtajiksi esitetty Korson eläkkeellä olevaa kirkkoherra, Canzonetta Nova-kuoron jäsentä Kari-Pekka Kinnusta, joka on lupautunut matkanjohtajaksi. Seurakunnan edustajina matkalla olisivat lisäksi tulkkina Heli Alaja sekä henkilöstöstä diakonissa Mervi Salminen (ohjelma- ja turvallisuusvastaava) sekä kanttori Elina Rantamäki.

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto

 1. vahvistaa Vácin ystävyysseurakuntamatkan matkanjohtajaksi Kari-Pekka Kinnusen, tulkiksi Heli Alajan sekä viranhaltijoiksi Mervi Salmisen (ohjelma- ja turvallisuusvastaava) ja kanttori Elina Rantamäen.
 2. päättää, että edellä mainituille viranhaltijoille korvataan matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisesti paitsi matkanjohtaja ja tulkki, joiden matkakulut maksetaan, muttei päivärahoja.
 3. päättää nimetä kirkkoneuvoston edustajat myöhemmin.

Kn 69 § Päätös:               
Keskustelussa Pekka Luuk esitti, että kirkkoneuvosto nimeää kirkkoneuvoston jäsenet matkaan lähtijöihin. Esitystä kannatettiin ja lisättiin kohta 3 esitykseen.

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaisesti.

***
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.4.2024 nimetä myöhemmin kirkkoneuvoston mahdolliset edustajat Vácin ystävyysseurakuntamatkalle.

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             
Kirkkoneuvosto

 1. päättää nimetä kirkkoneuvoston mahdolliset edustajat Vácin ystävyysseurakuntamatkalle
 2. päättää, että kirkkoneuvoston edustajille maksetaan matkakulut, muttei päivärahoja.

Kn 139 § Päätös:
Päätettiin kohdat 1-2 esityksen mukaisesti ja valittiin kirkkoneuvoston edustajaksi Arvi Kekäläisen.

140 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 140 §      Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 10:23)

141 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 141 §      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.25.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   140 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

14.5.2024 § 140   

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta

eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla

hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista

ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan

mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka

koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: §§ 117–122, 127, 133–134, 136–141

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §§ 123, 124, 126, 128–132, 135

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 125 (kht. 1)

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä

kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden

toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää

hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa

laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: §§ 123, 124, 126, 128–132, 135

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan. 3 VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5

          00520 HELSINKI

Postiosoite: Radanrakentajantie 5

        00520 HELSINKI

Telekopio:   029 56 42079

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika

30 päivää

30 päivää