JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 20.4.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       TEAMS

§        Liite    Asia

127 §             KOKOUKSEN AVAUS..................................................................................................... 149

128 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS......................................................................... 149

129 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA...................... 149

130 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN........................................................................ 149

131 § (liite)    DIAKONIAN VIRKA........................................................................................................ 150

132 § (liite)    KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN............ 156

133 §             JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN

                      DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAKSI.............................................................................. 159

134 § (liite)    KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS 21.5.2021.................................... 160

135 § (liite)    KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1.................................................................... 162

136 § (liite)    KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46......................................................................... 164

137 § (liite)    TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY............................................ 166

138 § (liite)    TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY............................................ 168

139 § (liite)    MARIA PUOTINIEMEN TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN

                      TARKISTAMINEN........................................................................................................... 170

140 § (liite)    XY TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN..................... 171

141 §             HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE LAPPALAINEN................... 173

142 § (liite)    TIEDOKSI......................................................................................................................... 174

143 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT.................................................................................... 175

144 § (liite)    HAUTAPAIKAN LUOVUTUS SEURAKUNNALLE......................................................... 176

145 § (liite)    SIJOITUSRAPORTTI 31.3.2021........................................................................................ 177

146 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET.......................................................................................... 178

147 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................... 178

 

AIKA:  Tiistai 20.4.2021 klo 18.31-20.03

PAIKKA: TEAMS

Jäsenet                              

Henry Berg (etäyhteys)

Arvi Kekäläinen (etäyhteys)

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)

Tuija Kuusisto (etäyhteys)

Esko Lappalainen (etäyhteys)

Ida Luuk (etäyhteys)

Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)

Marja Noso (etäyhteys)

Jouko Porkka (etäyhteys)

Mirja Vakkuri (etäyhteys)

Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 21.4. – 5.5.2021 pitäminen                         

viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

127 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.

Alkuhartauden piti Tuija Kuusisto. Kuuntelimme virren 301.

128 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 16.4.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 128 § Päätös:


    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

129 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jouko Porkka.

Kn 129 § Päätös:   

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

130 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin

§ 133 Johtavan diakoniatyöntekijän viran muuttaminen diakoniatyöntekijän viraksi; Lisätty esittelyteksti ja liite

§ 139 Maria Puotiniemen tehtävänvaativuuden ja peruspalkan tarkastaminen;

Lisätty esittelyteksti ja liite

§ 144 Hautapaikan luovutus seurakunnalle; Lisätty esittelyteksti ja liite

§ 145 Sijoitusraportti 31.3.2021; Lisätty esittelyteksti ja liite

§ 146 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 147 Kokouksen päätös

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.                       

Kn 130 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

131 § DIAKONIAN VIRKA

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.01.2021 § 18 päättänyt myöntää xxxx eron diakonian virasta 1.8.2021 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista. 

 1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2021

Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Ammatillista osaamista vaaditaan mielenterveys-, päihde-, talous- ja velkaongelmista kärsivien auttamisessa. Lisäksi työ edellyttää työntekijältä osaamista ja palveluohjaamista ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa, kuten yksinäisyydessä, perheväkivaltatilanteissa, pari- ja ihmissuhdekysymyksissä. Työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia ja syrjäytyneitä. Ihmisten ongelmat ovat kriisiytyneet, kun he tulevat diakoniatyöntekijän vastaanotolle. Usein diakonian asiakkaat ovat jääneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Diakoniatyöntekijät vastaavat ryhmistä ja leireistä (suru-, päihde-, mielenterveys-, vanhus-, perhe- ja muut diakoniset ryhmät ja leirit) sekä organisoivat erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Hartaudet ja rukoileminen autettavien puolesta ovat osa diakoniatyötä.  Seurakunnan yhteisöllinen toiminta on tärkeää, mutta vapaaehtoisten tekemällä työllä ei voida korvata ammattimaista diakoniatyötä. Laadukas työ vaatii laaja-alaista verkostoitumista sekä seurakunnan sisällä että yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijöiden asiantuntemusta kuullaan ja arvostetaan Järvenpään kaupungin, KeuSoten ja kolmannen sektorin taholta. 

Diakonia on kirkon keskeinen tehtävä ja työmuoto. Diakonia tekee näkyväksi kristillisen yhteisön uskoa ja elämäntapaa. Diakonia kohtaa erityisesti ihmisiä, joiden elämässä on kärsimystä, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi vaikeuksissa tai muuten haavoittuvassa asemassa. 

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1). 

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava seurakunnan ja sen alueella asuvan väestön terveys ja hyvinvointi sekä niihin vaikuttavat mahdolliset muutokset, jotka voivat lisätä diakonisen avun tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, yksinhuoltajien määrä, työttömyys, sairastavuus, alueellinen sijainti, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät tekijät

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava myös diakonian perusperiaate, jonka mukaan diakonia auttaa kaikkia seurakunnan alueella asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Tästä syystä suosituksessa viitataan alueen koko väestöön eikä pelkästään seurakuntalaisten määrään.

Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa tulee huomioida diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

2. Diakonian virat Järvenpään seurakunnassa  

Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 44 053 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 056.

Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7, sillä kirpputorin vapaaehtoistyön ohjaajan toimi muutettiin diakonian viraksi, kuitenkin toimiala on edelleen kirpputori toiminnasta vastaaminen. Lisäksi diakonialla on yksi projektivirka, joka päättyy v. 2021. Järvenpään kaupungin asemakaavaluonnoksessa ennustettiin väkiluvun kasvua 60 000 henkilöön vuoteen 2040.   

Diakoniatyöntekijäin resurssien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna.  

Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:                                                                         

Tuusula         8                    38 779   

Kerava          6                    37 103   

Hyvinkää      8                    46 572   

Järvenpää      7                    44 053  

Nurmijärvi    9                    43 043   

Mäntsälä       4                    20 760   

Toimintaympäristön haasteet Järvenpäässä 

Haasteita diakoniatyölle Järvenpäässä tuovat jatkuvasti muun muassa seuraavat seikat: 

 • Perherakenteitten monimuotoistuminen, uusperheet, yksinhuoltajuudet 

 • Perheitten pahoinvointi, joka Järvenpäässä näkyy muun muassa huostaanottojen kasvuna ja erityislasten määränä sekä vähävaraisuutena. 

 • Nuorten aikuisten talous- ja elämänhallintavaikeudet 

 • Vähävaraisuus, joka näkyy niin Kelan toimeentulotukiasiakkaiden määrässä kuin diakonian vastaanotoilla sekä talouden aiheuttamat haasteet eri elämäntilanteissa 

 • Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ja mielenterveyteen vaikuttavat seikat 

 • Päihde- ja mielenterveysongelmat 

 • Väestön ikärakenne iäkkäiden ja yksin asuvien kohdalla ja siihen liittyvät erilaiset diakoniset tarpeet 

Nykyisen taloudellisen tilanteen vallitessa Järvenpäässä diakonian haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Ihmiset hakeutuvat diakoniatyöntekijöiden puoleen myös erilaisten kriisien ja turvattomuuden vuoksi.

Perheiden hätä erottuu tilanteiden moniongelmaisuutena sekä ihmissuhteiden, talouden ja jaksamiseen liittyvien kysymysten kasautumisena. Perheiden sisäisissä tilanteissa yhä useammat lapset ja nuoret kokevat yksinäisyyttä sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Nuorten arjen elämänhallinnassa on hetkessä elämistä ja epävarmuutta tulevasta.  

 1. Täytettävän viran suunniteltu toimenkuva 

Keskinäisen työnjaon perusteella viran toimenkuvaksi tulee diakoninen perhetyö 70 % osalta sekä diakoninen nuorisotyö nuorten ja nuorten aikuisten eli 15–29-vuotiaiden kanssa 30 % osalta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat perustoimintokuvauksen mukaiset kaikkia työntekijöitä koskevat yhteiset tehtävät kuten vastaanottotoiminta, kotikäynnit, ryhmät/kokoava toiminta. 

ESITYS:     

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian virka täytetään pysyvästi työalana diakoninen perhe- ja nuorisotyö 1.8.2021 alkaen. Viran vaativuusryhmä on 502.

Djk 6 § Päätös:      

Päätettiin esityksen mukaisesti

Kn § 79        

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.01.2021 § 18 päättänyt myöntää xxxx eron diakonian virasta 1.8.2021 alkaen ja pyytää diakoniajohtokunnalta lausunnon täytettävän viran erityistarpeista. 

Talousarvion 2021 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 10.2.2021 § 6. Viran työala olisi diakoninen perhe- ja nuorisotyö ja virka täytettäisiin 1.8.2021 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 79a.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma 

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 9.3.2021.

 • Hakuaika 10.-31.3. 2021 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon

rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.

 • Haastattelut ovat ti 13.4.2021 alkaen klo 13

 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 20.4.2021.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa ja diakonian virkaan vihkimystä. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 79b.

-- 

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että avoimeksi tuleva diakonian virka täytetään.

 2. julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 3. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, vs. johtava diakonian viranhaltija Keijo Ruuskanen, diakoniapappi Krista Valtonen (varalla Heli Seppänen), diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Marketta Pohjanheimo (varalla Pekka Launonen) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. 

 4. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 79 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 4) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Marja Noso ja Esko Lappalainen sekä heille varahenkilöksi                                                Terttu Sihvola-Rauttu.

----

Kn § 131      

Hakuaikana hakemuksia tuli 15. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä nro 131a.

Haastattelutyöryhmä valitsi haastateltavat hakemusten, työkokemuksen ja hakukriteerien perusteella.

Haastattelut toteutettiin ti 13.4.2021. Haastateltavia oli neljä: Nita Laine, Katariina Autero, Pia Valonen ja Sara Dhakal.

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esityksistä hakemusten, haastattelun ja asetettujen kriteerien perusteella.  Neljä työryhmän jäsentä esitti virkaan valittavaksi Nita Lainetta ja varasijalle Katariina Autero.  Kaksi työryhmän jäsentä esitti virkaan valittavaksi Katariina Auteroa ja varalle Nita Lainetta. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 131b.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita diakonian viranhaltijaksi Nita Laineen 1.8.2021 alkaen

 2. että Nita Laineen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskevaa selvitys ennen viran vastaanottamista.

 3. että diakonian viranhaltijan virassa on 6 kk koeaika.

 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3

 1. että diakoniaviranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on:

 • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)

 • diakonien keskinäisen työnjaon perusteella diakoninen perhetyö 70 % osalta sekä diakoninen nuorisotyö nuorten ja nuorten aikuisten eli 15–29-vuotiaiden kanssa 30 % osalta

 1. että diakonian viranhaltijan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

 3. Nita Laineen kieltäytymisen varalle valitaan Katariina Autero.

Kn 131 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1 -8) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

132 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi toimistosihteeri xxxx irtisanoutumisen kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 9.3.2021 § 83. 

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.5.2020 § 25 päättänyt, että kirkkoherranviraston henkilöresurssi on kolme vakituista toimistosihteeriä. 

Kirkkolain 6: § 10–11 mukaan vakinainen virka on julistettava julkisesti haettavaksi.   

Avoimeksi julistettavan toimistosihteerin viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 84a.Viran pääasialliset tehtävät ovat KL:n 16 luvun ja KJ:n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen, erikseen säädettyjen väestötietojärjestelmän viranomaistehtävien, ja tietopalvelutehtävien hoitaminen. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen. Viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkoherranviraston johtosäännössä, perustoimintokuvauksessa ja kirkkoherranviraston työnjakokirjassa. Tehtäviin on tulossa toimintatapoihin liittyviä muutoksia Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä 1.9.2021 alkaen. 

Kelpoisuusehtona on konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen, soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk   

Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti nyt hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisteriin liittymisen tapahduttua.  

Hakuaika virkaan on 10-31.3.2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä nro 84b. Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 3.5.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ma 12.4. klo 13 alkaen. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Cecilia Bartusch (varalla Marianne Hallasalo-Luukkonen) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.

 3. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön. 

Kn 84 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 3) Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään  Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri sekä heille varahenkilöksi Pekka Luuk.

----

Kn § 132 Hakuaikana hakemuksia tuli yhteensä 73 kappaletta. Hakemukset ovat liitteenä nro 132.

Haastatteluryhmä sopi, että hakijoista valittiin TEAMSissa pidettävään lyhyeen ennakkohaastatteluun laaja joukko (15) hakijoita hakemusten ja asetettujen kriteerien perusteella. Tästä haastateltujen joukosta valitiin haastattelun, hakemusten ja asetettujen kriteerien perusteella varsinaiseen haastatteluun kutsuttavat.

Varsinaiseen haastatteluun päätettiin kutsua kuusi haastateltavaa. Haastateltavat olivat:

Marika Kääpä
Ninna Uuksulainen
Ida Cederström
Anu Selin
Susanna Ranta
Teija Mattola

Haastattelut toteutettiin ma 12.4.2021 Vanhankirkon salissa.

Hakemusten, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä päätyi esittämään kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan Ida Cederströmiä. Ensimmäiselle varasijalle esitetään Ninna Uuksulaista ja toiselle varasijalle Teija Mattolaa.

Teija Mattola ilmoitti 16.4. kirkkoherralle saamastaan toisesta työstä ja siitä johtuen ei ole enää käytettävissä toimistosihteerin virkavalinnassa.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita Ida Cederström kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan 10.5.2021 alkaen.

 2. että Ida Cederströmin on esitettävä KL 6:16 §:n mukaisen terveydentilaa koskevan selvitystä ennen viran vastaanottamista

 3. että, toimistosihteerin virkasuhteessa on 6 kk koeaika.

 4. että, virkapaikka on kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 1–3 

 5. että, toimistosihteerin viran pääasialliset tehtävät ovat KL: n 16 luvun ja KJ: n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen, erikseen säädettyjen väestötietojärjestelmän viranomaistehtävien ja tietopalvelutehtävien hoitaminen. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen. Viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkoherranviraston johtosäännössä ja kirkkoherranviraston työnjakokirjassa.

 6. että, Ida Cederströmin virkasuhde kuuluu vaativuusryhmään 501 ja tehtävänmukainen peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti aiemmin hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisteriin liittymisen tapahduttua.  

 7. että, virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

 8. että, 1. varasijalle valitaan Ninna Uuksulainen

Kn 132 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

133 § JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAKSI

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu diakonian henkilöresurssien yhteydessä seuraavasti:                     

Toiminnallisen henkilöstön organisaatiomalli yhdenmukaistetaan. Tämän seurauksena johtavan diakoniatyöntekijän virka muutetaan diakoniatyöntekijän viraksi ja jatkossa yksi diakonian viranhaltijoista määritellään työnjaolla johtavaksi.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2021 § 120 päättänyt myöntää xxxx eron 1.1.2022 alkaen xxxx ja lähettää vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet valmisteluun henkilöstöstrategian seurantaryhmään. 

xxxx on virkavapaalla johtavan diakoniaviranhaltijan virasta 1.2.2019 – 31.12.2021 ja toimii vastaavan ajan diakonian viranhaltijan tehtävässä ma. projektivirassa. Diakoni Keijo Ruuskanen on puolestaan valittu kirkkoneuvoston päätöksellä 12.3.2019 § 98 vs. johtavaksi diakoniaviranhaltijaksi ajalle 1.6.2019-31.12.2021. Johtavan diakoniatyöntekijän viran muuttamisessa diakoniatyöntekijän viraksi ei siten ole asianosaisia, kun muutos toteutetaan 1.1.2022 alkaen.

Diakoniatyöntekijän viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 133. Tehtävänkuvaus tarkentuu, kun vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet ovat tulleet henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmistelusta ja käyneet lausunnolla diakoniajohtokunnassa ja diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. muuttaa 1.1.2022 alkaen johtavan diakoniatyöntekijän viran diakoniatyöntekijän viraksi

 2. hyväksyy diakoniatyöntekijän tehtävänkuvauksen liitteen nro 133 mukaisena ja tehtävänkuvaus tarkennetaan julistettaessa diakoniantyöntekijän virka haettavaksi.

Kn 133 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

134 § KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS 21.5.2021

Tervetuloa Kirkkopalvelujen yhdistyksen kokoukseen. Kirkkopalvelut ry:n hallituksen päätöksellä kutsumme koolle yhdistyksen kokouksen perjantaina 21.5.2021 klo 12. Kokous pidetään Teams-etäkokouksena.

Ennen kokousta hiippakunnilla ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus ryhmäkeskusteluihin koskien valtuuston jäsenten valintoja kello 11 alkavissa tapaamisissa. Teams-linkki ryhmäkeskusteluihin ja yhdistyksen kokoukseen sekä kokousmateriaali lähetetään 10.5.2021 kokousedustajille.

Valtakirjat tulee toimittaa 7.5.2021 mennessä ja ne tarkastetaan ennen kokousta ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat mm. selostus Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2019–2020 sekä katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan. Kokouksessa toimitetaan sääntöjen 9 §:n mukaiset valtuuston puheenjohtajan sekä jäsenten vaalit sekä päätetään valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista.

Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§ 7) osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai -yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sillä niin monta ääntä kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan myös muita jäsenyhteisöjä. Edustajalla tulee olla lähettävän tahon valtakirja.

Pyydämme Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakuntia ja -järjestöjä ilmoittamaan edustajansa yhdistyksen kokoukseen 7.5.2021 mennessä. Tiedot kokousedustajasta pyydämme toimittamaan oheisella valtakirjalomakkeella.

Valtuuston valinta

Kirkkopalvelujen ylimpänä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on valtuusto, jonka kokoonpano vaihtuu toukokuussa. Jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta, josta yhdistykseen kuuluu jäsenseurakuntia, valitaan kolme jäsentä valtuustoon. Jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden edustajia valitaan yhteensä viisi sekä Lasten ja Nuorten Keskus ry:n edustajia kaksi. 

Kutakin hiippakuntaa ja jäsenyhteisöryhmää koskevien kiintiöiden osalta valtuutetut on valittava asianomaiseen ryhmään kuuluvien jäsenseurakuntien ja -yhteisöjen yhdistyksen kokouksessa asettamista ehdokkaista. Kokoukseen osallistuvat seurakunnat ja järjestöt tekevät esityksensä itsenäisesti. Toivomme kuitenkin, että ehdokkaista käydään etukäteen keskustelua hiippakuntien alueella ja järjestöjen piirissä. Osa hiippakunnista käy asiasta keskustelua hiippakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä. Näin hiippakuntien ja niiden seurakuntien intressit sekä järjestöjen tarpeet tulevat parhaiten huomioiduiksi Kirkkopalvelujen päätöksenteossa.

-- 

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää valita Järvenpään seurakunnan edustajan Kirkkopalvelut RY:n kokoukseen 21.5.2021.

Kn 134 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Järvenpään seurakunnan edustajaksi Kirkkopalvelut RY:n kokoukseen 21.5.2021 Pekka Luukin.                                   

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

135 § KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1 

Järvenpään seurakunta on saanut Irma Helamerin testamentilla omakotitalon os: Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4. Lainhuuto kiinteistölle on haettu seurakunnalle.  

Testamentin mukaan varat tulee käyttää diakoniatyöhön. Testamentin tekijän toive tulee parhaiten toteutettua, kun kiinteistö myydään ja saadut varat käytetään erikseen hyväksyttävän säännön mukaisesti diakoniatyöhön. 

Savikonkuja 1 kiinteistöllä on 1973 valmistunut 3h+k+ph+s on yksikerroksinen omakotitalo. Tontin koko on 530,9 m2. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

 Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää

 1) laittaa kiinteistön Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

Kn 58 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

---- 

Kn § 135      

Kirkkoneuvosto 9.3.2021 § 76 päätti antaa kiinteistön välitettäväksi tarjouskilpailun perusteella Aitoasunnot Oy:lle. Talousjohtajan määrittelemään päivään 14.4.2021 mennessä Aitoasunnot Oy sai kohteesta kolme ostotarjousta:

- 210 000 € Minna Willström

- 206 000 € Suvi Vaahto ja Kimmo Seppänen

- 185 000 € Ann ja Kari Pekansaari

Kauppahinta ylittää välitysliikkeiden antaman hinta-arvion, jonka ne antoivat välitystarjouksissaan.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Ostaja on tietoinen tästä menettelystä ja sen viemästä ajasta. Liitteenä nro 135a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 135b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on värjätty keltaisella.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Minna Willströmin jättämän ostotarjouksen 210 000 € kiinteistöstä kiinteistötunnus 186-8-829-4 (os. Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ)

 2. että se hyväksyy liitteen nro 135a mukaisen kiinteistön kauppakirjan

 3. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 135 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

136 § KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46 

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategian 26.5.2020 § 19. Kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti seurakunnan tulee luopua Anttolan omakotitalosta os: Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-401-20-0. Vuokralaisen vuokrasopimus kiinteistöön on päättynyt.  

Anttola kiinteistö on 1950-luvun jälkeen useammassa osassa valmistunut 4h+k+ph+s+khh on yksikerroksinen omakotitalo, jossa kahden auton talli sekä isohko tontti (1632 m2) ja rakennusoikeutta jäljellä. Ulkoseinät ovat puuverhoillut. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 --

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. laittaa kiinteistön Kaukotie 46, 04410, kiinteistötunnus

 186-401-20-0 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

Kn 60 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

--

Kn 136 §       Kirkkoneuvosto 9. 2.2020 § 61 päätti antaa kiinteistön välitettäväksi tarjouskilpailun perusteella Aitoasunnot Oy:lle. Kiinteistöä on markkinoitu tonttina. Talousjohtajan määrittelemään päivään 14.4.2021 mennessä Aitoasunnot Oy sai kohteesta kaksi ostotarjousta:

- 240 500 € Rakennusliike Kimmo Poutala Oy, perustettavan yhtiön kuluun

- 240 000 € Jukka Illi, perustettavan yhtiön kuluun

Kauppahinta asettuu välitysliikkeiden antaman hinta-arvion ylärajaan, jonka ne antoivat välitystarjouksissaan.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Ostaja on tietoinen tästä menettelystä ja sen viemästä ajasta. Liitteenä nro 136a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 136b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on viivoitettu puneella. Kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön pinta-ala on 1632 m². Tehokkuusluku alueella on e 0,3.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Rakennusliike Kimmo Poutala Oy:n jättämän ostotarjouksen 240 500 € kiinteistöstä kiinteistötunnus 186-401-20-0

(os. Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ)

 1. että se hyväksyy liitteen nro 136a mukaisen kiinteistön kauppakirjan

 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 136 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

137 § TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 15.4.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 2 (3773 m2 * 60 € on yht. 226 380 €). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-2.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 137a)                        Karttaliite tontista 2

LIITE 137b)                        Kartta Kartanon alueesta

LIITE 137c)                        Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199

LIITE 137d)                       Ostotarjous/Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 2 (858-22-6722-2), kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 226 380 €.

 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

 3. Kirkkoneuvosto päättää antaa ostajalle luvan hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen päätöksen alistusajan aikana.

Kn 137 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

138 § TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 15.4.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 3 (3689 m2 * 60 € on yht. 221 340 €). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-3.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 138a) Karttaliite tontista 3

LIITE 138b) Kartta Kartanon alueesta

LIITE 138c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199

LIITE 138d) Ostotarjous/Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 3 (858-22-6722-3), kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 221 340 €.

 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

 3. Kirkkoneuvosto päättää, antaa ostajalle luvan hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen päätöksen alistusajan aikana.

Kn 138 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

139 § MARIA PUOTINIEMEN TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN

Seurakuntapastori Maria Puotiniemi on sijaistanut kappalainen James Coxia hänen vuosilomansa ja virkavapaansa aikana kasvatuksen työalajohtajana (nuoriso- ja rippikoulutyö) nuorisotyön työalavastaavana sekä nuorisotyöntekijöiden ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä 1.1.2021 – 16.5.2021. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.1.2021 § 14 hyväksynyt hänelle määräaikaisen tehtävänkuvauslomakkeen ja sen mukaisen tehtäväkohtaisen palkanosan vs. kasvatuksen työalajohtajana 3762,99 €/kk.

Papiston uuden työnjaon mukaisesti Maria Puotiniemi jatkaa kasvatuksen työalajohtajana. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 139. Palkkatyöryhmä on kokouksessaan 12.4.2021 käsitellyt Maria Puotiniemen tehtävänkuvauksen ja päätynyt esittämään aiempaan sijaisuuteen liittyviin vaativuuskriteerehin muutosta osaamisen kohtaan, joka olisi 602+. Tällöin kyseinen kohta on yhtä ylempänä kuin perusviran vaativuus ja sama periaate osaamisen kohdalla on ollut aiemmin työalasta vastanneella viranhaltijalla, jolla perusviran vaativuus osaamisen osalta on ollut 602 (kappalaisen virka). +-merkintä osaamiseen tulee suoritetusta pastoraalitutkinnosta, jota tehtävien hoitaminen ei edellytä. Sen sijaan tehtävän hoitamisen edellytykseksi on kirjattu kirkkoneuvoston päätöksessä Kirkkoneuvosto 21.1.2014 § 7: ”Kasvatuksen työalajohtajan virkojen edellytyksenä on johtamiskokemus sekä johtamiskoulutus tai sitoutuminen johtamiskoulutuksen osallistumiseen”

Vaativuuskriteereistä saatua palkkamääritelmää korotetaan vielä 0,6 % suorituslisäosalla, jonka kirkkoneuvosto määritteli suorituslisäjärjestelmään siirryttäessä. 

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy 

 1. Maria Puotiniemen tehtävänkuvauslomakkeen 17.5.2021 alkaen liitteen nro 139 mukaisena.  

 2. että Maria Puotiniemen tehtäväkohtainen palkanosa eli peruspalkka on kasvatuksen työalajohtajana 17.5.2021 alkaen xxxx,xx €/kk ja vaativuusryhmä 602. 

Kn 139 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

140 §  XX TEHTÄVÄNVAATIVUUDEN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

141 §  HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE LAPPALAINEN

Hautapaikan on xxxx haltijat Ann Virta, Pipsa Wigren ja Sami Lappalainen haluavat 8.12.2020 allekirjoitetun kirjeen mukaisesti palauttaa seurakunnalle em. uurnapaikan. Hautapaikkaan on haudattu Vilho Lappalainen. Hautakivi on jo poistettu. Hauta on otettu vuonna 2000 ja hallinta-aika päättyy 2025.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää todeta, että edellä kerrotun luovutusilmoituksen mukaisesti hautapaikka xxxx on luovutettu seurakunnalle.

Kn 141 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

142 § TIEDOKSI

 1. Yleiskirjeet 

13/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa

13/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa

12/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

11/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021

10/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys

10/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkon säädöskokoelma 147-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen

              määräys tietoturvapolitiikasta

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

 1. Jäsenkehitystilasto Liite 142 /2     

 1. Museoviraston lausunto 2021-03-24 uuden kirkon sähkö- ja valaisinsuunnitelmista  Liite 142 /3

 2. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/54/01.01.02/2021; AHO Liite 142 /4

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi

Kn 142 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

143 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Espoon seurakuntien maallikkopuheenjohtajien tapaaminen.

Jukka Virkki edustaa Järvenpään seurakuntaa ja ottaa tapaamisessa esille seuraavat aiheet:

 • Turvallisuus

 • RaRi

 • Kirkon Keskusteluapu

Kn 143 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 144 §            HAUTAPAIKAN LUOVUTUS SEURAKUNNALLE

Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 144 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä.

--

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

--

 Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 144 esitetyn hautapaikkajärjestelyn.

Kn 144 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

145 § SIJOITUSRAPORTTI 31.3.2021

Kirkkoneuvostossa on 26.3.2019 § 115 hyväksytty seurakunnan sijoitusstrategia 2019 -. Sen mukaan seurakunta tavoittelee pitkällä aikavälillä 4 % tuottoa sijoituksilleen ja sijoitettavasta varallisuudesta enintään 50 % saa olla korkeariskisissä sijoituksissa.

Sijoitusstrategissa todetaan, että seurakunnan taloussäännön mukaan ”talousjohtajan tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla”. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 § 2 mom mukaan johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Lisäksi sijoituspäätökset raportoidaan kirkkoneuvostolle kuten muutkin viranhaltijapäätökset. Sijoitusstrategin mukaisesti seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotoista annetaan kirkkoneuvostolle raportti 3 kk välein. Raportin tuottaa omaisuudenhoitoyhtiö tai talousjohtaja. Kirkkoneuvosto on toivonut talousjohtajalta omaisuudenhoitoyhtiöiden raporteista muokattua lyhyttä yksinkertaista raporttia.

Seurakunnan sijoitussalkussa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä seurakunnan OP-Private salkkuun on tehty seuraavat sijoitusmuutokset: myyty Neste Oy:n osakkeita 490 kpl yhteishintaan noin 30 000 € ja Metso Outotec osakkeita 7740 kpl yhteishintaan noin 72 000 €. Ostettu: UPM-Kymmene osakkeita 1000 kpl yhteishintaan noin 30 000 €. Lisäsijoitukset rahastoihin: OP-Ilmasto A 30 000 €, OP-Strategia 25 A 20 000 € ja OP-Strategia 50 A 50 000 €, OP Korkotuotto A rahasto 450.000 €, OP-Alternative Portfolio A 100.000 €, OP-Private Strategia 25 A rahasto 50.000 € ja OP-Private Strategia 50 A rahasto 50.000 €. Lisäksi on tehty 50.000 € lisäsijoitus OP Tuotto-osuuteen.

Seurakunnan OP-Private salkun arvon oli kauden lopussa 3 973 739 € ja kehitys 12 kk jaksolla +18 %. Hautainhoitorahaston OP-Private salkun arvo 159 348 € ja ei muutoksia sen sijoituksissa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä seurakunnan Nordea salkkuun on tehty lisäsijoitus Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 1 kasvu rahastoon 50.000 €. Seurakunnan Nordean sijoitussalkussa markkina-arvo oli 31.3.2021 yhteensä 2 270 253 € ja kehitys 12 kk jaksolla +23,7 %.

Yksityiskohtaisempi sijoitussalkkuraportti 31.3.2021 tilanteesta on liitteenä nro 145.

--

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä nro 145 olevan sijoitusraportin 31.3.2021.

 Kn 145 §                

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

146 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 146 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

147 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 147 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03.