JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2021

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA: Tiistai 11.5.2021 klo 18.30

PAIKKA: TEAMS

§        Liite    Asia

148 §             KOKOUKSEN AVAUS
149 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
150 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
151 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
152 § (liite)    SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020
153 §             HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020
154 § (liite)    KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
155 § (liite)    KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
156 § (liite)    VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRKA
157 § (liite)    DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
158 § (liite)    TIEDOKSI
159 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
160 § (liite)    KIRJANPITÄJÄ XY IRTISANOUTUMINEN
161 § (liite)    KIRJANPITÄJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
162 §             LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI
163 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET
164 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Jäsenet                              

Henry Berg (etäyhteys)

Arvi Kekäläinen (etäyhteys)

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)

Tuija Kuusisto (etäyhteys)

Esko Lappalainen (etäyhteys)

Ida Luuk (etäyhteys)

Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)

Marja Noso (etäyhteys)

Jouko Porkka (etäyhteys)

Mirja Vakkuri (etäyhteys)

Jarkko Åström (etäyhteys), poissa § 157 käsittelyn ajan

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)                     

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 12.5. – 27.5.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

148 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Kuunneltiin virsi 105.

149 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 7.5.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 149 § Päätös 

    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

150§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

Kn 150 § Päätös:   

 Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Mirja Vakkuria ja Henry Bergiä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

151 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 158,4; Kipa –viranhaltijapäätökset; lisätään: Haapaniemi, Koivisto, Nordström, Palmgren, Vuorinen

§ 160 Kirjanpitäjä XY irtisanoutuminen; lisätään

§ 161 Kirjanpitäjän toimen haettavaksi julistaminen; lisätään

§ 162 Lastenohjaajan määräaikainen toimi; lisätään

§ 163 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 164 Kokouksen päätös

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 151 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

152 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c) soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Uuden tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Tässä kokouksessa käsitellään tilinpäätös 2020 kokonaisuudessaan, joka on liitteenä nro 111,

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--

Pj:n/Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää

 

 1. käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia, lisäselvityksiä vaatineet kohdat ja lisäykset
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja liiteaineiston vuodelta 2020
 3. jättää vuoden 2020 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi

Kn 111 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kn § 152     

Seurakunnan tilintarkastajat ovat 2020–2021 aikana tarkastaneet seurakunnan hallintoa ja taloutta vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 4.5.2021, kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaisen seurakunnan tilinpäätöksen toimintakaudelta 2020, joka sisältää myös toimintakertomuksen 2020. Tilintarkastuksen johdosta kahdelle tilinpäätöksen sivulle (115 ja 119) tehtiin teknisluonteisia korjauksia.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 152. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilipäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n/Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen 2020, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston
 2. päättää kirjata tuloksesta poistoeron vähennykseksi 47.443,20 euroa
 3. päättää, siirtää ylijäämän 561 432,32 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"
 4. myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Kn 152 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

153 § HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätösohjeen. Ohjeet on lähetetty seurakunnille kirkkohallituksen yleiskirjeellä 20/2020 (27.8.2020). Yleiskirjeessä mainitaan, että muutoksena aiempaan on myös se, että omana taseyksikkönä hoidetulle rahastolle laaditaan tilinpäätös kuten tähänkin saakka, mutta sen allekirjoittaminen, tarkastaminen ja muu hallinnollinen käsittely hoidetaan erillään seurakunnan tilinpäätöksestä. Kirkkohallitus on myös antanut 23.2.2021 tilinpäätösmallin, jota on sovellettu myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen laatimiseen.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 98.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto 

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksestä
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 98 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Täydennetään kertomusosaa henkilöstökulujen ja hoitohautojen osalta.

----

Kn § 113

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 113.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto 

 1. käydä läpi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen täydennykset.
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020.
 3. jättää vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kn 113 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kn § 153 Seurakunnan tilintarkastajat ovat tarkastaneet hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 4.5.2021 kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaisen seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen hautainhoitorahaston tilinpäätöksen toimintakaudelta 2020, joka sisältää myös hautainhoitorahaston toimintakertomuksen 2020.

Seurakunnan tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus kattaa myös hautainhoitorahaston tarkastuksen. Ohjeistuksen mukaan seurakuntiin annetaan vain yksi tarkastuskertomus. Aluksi ohjeistus oli, että tarkastuskertomusta lisättään maininta hautainhoitorahastosta. Kevään aikana ohjeistus muuttui niin, että annetaan yhä vain yksi kertomus eikä siihen tehdä lisämainintaa hautainhoitorahastosta.

Tilinpäätösmerkinnän osalta ohjeistus on, että seurakunnan tilinpäätökseen tehdään tilinpäätösmerkintä ja hautainhoitorahaston tilinpäätökseen voi tehdä tilinpäätösmerkinnän. Järvenpään osalta tilinpäätösmerkintä on tehty erikseen myös hautainhoitorahaston tilinpäätökseen. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilipäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liitetiedot
 2. päättää, siirtää ylijäämän 4 447,30 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"
 3. myöntää vastuuvapauden hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Kn 153 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

154 § KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Kirkkovaltuusto hyväksyi 27.4.2021 § 27 Sievi Hyvinvointitilat Oy:n ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 2 (3773 m2). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-2. Kirkkovaltuuston päätös on lähetty Espoon tuomiokapituliin lausunnolle. Kiinteistöasiat ehtivät vt. lakimiesasessorin ilmoituksen mukaan seuraavaan tuomiokapitulin istuntoon 27.5.2021. Kirkkohallituksen vahvistuspäätöksen toivotaan tulevan kesäkuussa.

Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Erilaisten lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ostaja haluaa, että kiinteistökaupasta tehtäisiin myös esisopimus. Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikön mukaan toimivalta esisopimuksen hyväksymiseen on kirkkoneuvostolla, koska se oli kirkkovaltuuston hyväksymän ostotarjouksen, joka oli kauppakirjaluonnosmuodossa, toimeenpanoa. Esisopimus ja kauppakirja ovat yhtäpitävät. Niissä vain myyjä valtuuttaa vielä tarkemmin ostajan kustannuksellaan hakemaan sopimuksen kohteelle mahdollisesti tarvittavaa poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi. Toisaalta siinä määritellään aikaraja, mihin mennessä ostajan on haettava poikkeamispäätöstä ja/tai rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi.

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä nro 154.

--

Valmistelija ja kysymykset: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 154 olevan esisopimuksen kiinteistökaupasta Sievi Hyvinvointitilat Oy:n kanssa Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 2 (858-22-6722-2).

Kn 154 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

155 § KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Kirkkovaltuusto hyväksyi 27.4.2021 § 28 Sievi Hyvinvointitilat Oy:n ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 3 (3689 m2). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-3. Kirkkovaltuuston päätös on lähetty Espoon tuomiokapituliin lausunnolle. Kiinteistöasiat ehtivät vt. lakimiesasessorin ilmoituksen mukaan seuraavaan tuomiokapitulin istuntoon 27.5.2021. Kirkkohallituksen vahvistuspäätöksen toivotaan tulevan kesäkuussa.

Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Erilaisten lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ostaja haluaa, että kiinteistökaupasta tehtäisiin myös esisopimus. Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikön mukaan toimivalta esisopimuksen hyväksymiseen on kirkkoneuvostolla, koska se oli kirkkovaltuuston hyväksymän ostotarjouksen, joka oli kauppakirjaluonnosmuodossa, toimeenpanoa. Esisopimus ja kauppakirja ovat yhtäpitävät. Niissä vain myyjä valtuuttaa vielä tarkemmin ostajan kustannuksellaan hakemaan sopimuksen kohteelle mahdollisesti tarvittavaa poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi. Toisaalta siinä määritellään aikaraja, mihin mennessä ostajan on haettava poikkeamispäätöstä ja/tai rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi.

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä nro 155.

--

Valmistelija ja kysymykset: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 155 olevan esisopimuksen kiinteistökaupasta Sievi Hyvinvointitilat Oy:n kanssa Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 3 (858-22-6722-3).

Kn 155 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

156 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRKA 

Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.5.2020 § 26 perustaa varhaiskasvatustyön ohjaajan viran. Virka päätettiin kuitenkin täyttää kuitenkin määräaikaisesti 1.8.2020–31.7.2021 kirkkoneuvoston kokouksessa 12.5.2020 § 116. Määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja talouden resurssien selvitys ja uudelleenarviointi nykyisessä taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. 

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää muistiossaan 9.2.2021 kirkkoneuvostolle, että varhaiskasvatustyönohjaajan virka täytetään 1.8.2021 alkaen. Viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukainen. 

 Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81a. 

 Hakuajaksi on suunniteltu 10-28.3.2021. Haastattelut pidettäisiin 22.4.2021 klo 17-20.  Hakuilmoitus on liitteenä nro 81b. 

-- 

Valmistelut ja lisätiedot: Iia Palmgren, kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että varhaiskasvatustyönohjaajan virka täytetään 1.8.2021 alkaen.
 2. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 
 3. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kasvatuksen johtava viranhaltija (varhaiskasvatus) Iia Palmgren, vs. kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen (varalla Tarja Edry) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö. 
 4. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön. 

Kn 81 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

kohta 4) Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Ida Luuk ja Tuija Kuusisto sekä heille varahenkilöksi                                                 Pekka Luuk.

----

Kn § 156 Hakuajan päättymiseen mennessä Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaa haki 9 hakijaa.

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, hakukriteerien, varhaiskasvatuksen tarpeiden sekä työkokemuksen perusteella 5 hakijaa haastatteluun. 

Haastattelut järjestettiin 22.4.2021. haastatteluun kutsuttiin Sanna Hassinen, Riina Granqvist, Laura Vaskin-Kuivasniemi, Eija Myllyniemi, Merja Honkala.

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyön ohjaaja virkaan valitaan Sanna Hassinen hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, haastattelun, sekä varhaiskasvatuksen tarpeiden perusteella.  Ensimmäiselle varasijalle ryhmä esittää Riina Granqvistiä ja toiselle varasijalle Laura Vaskin- Kuivasniemeä. 

Laura Vaskin-Kuivasniemi ilmoitti sähköpostitse keskiviikkona 28.4.2021 ettei ole käytettävissä varhaiskasvatustyönohjaajan virkaan.

Liitteenä nro 156a kooste hakijoista ja liitteenä nro 156b haastattelun muistio.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan Sanna Hassinen 1.8.2021 alkaen.
 2. että Sanna Hassisen ei ole tarve esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, koska hän on esittänyt ne aiempien viransijaisuusvalintojen yhteydessä ja työskennellyt Järvenpään seurakunnassa 5.9.2006 alkaen.
 3. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • Lapsi- ja perhetyön suunnittelu, kehittämis- ja toteutusvastuu kokoavassa kerhotoiminnassa (perhekerhot, koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot) ja päivähoitoyhteyksien koordinointi.
 • Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus-, sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Laaja-alainen lapsi- ja perhetyö yhdessä kasvatuksen ja muiden toimintamuotojen sekä rovastikunnan toimijoiden kanssa.
 • Työpaikkakouluttajana toimiminen oppisopimusopiskelijoille perus- ja ammattitutkintoihin.
 • Toimiminen työssäoppijoiden perehdyttäjänä, ohjaajana ja tutkintosuoritusten arvioijana.
 • Varhaiskasvatuksen tiedottamisen hoitaminen
 1. että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx.xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3. varasijalle valitaan Riina Granqvist

Kn 156 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

157 §  DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 27.4.2021 § 24 päättänyt muuttaa 1.1.2022 alkaen johtavan diakoniatyöntekijän viran diakoniatyöntekijän viraksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyöntekijän viran tehtävänkuvauksen kokouksessaan 20.4.2021 § 133. Tehtävänkuvauksen kirjattiin tarkentuvan, kun vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet ovat tulleet henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmistelusta ja käyneet lausunnolla diakoniajohtokunnassa ja diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. 

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä valmisteli asiaa kokouksessaan 28.4.2021 ja   päätti esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian virka laitetaan auki. Samoin seurantatyöryhmä kirjasi muistioonsa seuraavat näkökohdat viran sisältöä ja rekrytointia koskien:

   • virkaan sisältyy tämän hetkisen työnjaon mukaan esimiestehtävä 
   • rekrytointi-ilmoituksessa pitää ilmetä, että kyseessä ei ole ns. johtavan diakoniatyöntekijän virka, vaan työnjaossa määritelty esimiehisyys  
   • työn muu sisältö määritellään keskinäisellä työnjaolla 
   • kyseessä aito valintatilanne, virkaa voivat hakea nykyiset viranhaltijat 
   • kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa diakoniajohtokunnalta (kirkkoherra on asian valmistelija ja esittelijä diakoniajohtokunnassa) 
   • kirkkoneuvosto laittaa virka auki kesäkuussa  

Diakoniatyöntekijän virkaan on siis tarkoitus kuulua työnjaollisesti johtavan viranhaltijan tehtävät, joiden sisältö ja vaativuusryhmittely on lähtökohtaisesti sama kuin muutettavaksi päätetyssä johtavan diakoniatyöntekijän virassa. Virkaan tulee kuulumaan myös muuta työalavastuuta, mutta se on tarkoitus määritellä diakoniatyöntekijöiden keskinäisessä työnjaossa rekrytoinnin jälkeen.

Tällä hetkellä johtavan diakoniatyöntekijän virkaa hoitava vs. johtava diakoniaviranhaltija Keijo Ruuskanen on 5.5.2021 ilmoittanut sähköpostissa (liite nro 157) olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä diakoniajohtokunnassa, koska aikoo hakea tulevaa virkaa, kun siinä on työalana johtavan viranhaltijan tehtävät. Tämän johdosta asian valmistelu ja esittely diakoniajohtokunnassa on kirkkoherran tehtävä.

---

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää

 1. pyytää diakoniajohtokunnalta 27.5.2021 mennessä lausunnon 1.1.2022 vapautuvan viran rekrytoinnista ja tehtävistä erityisesti suunnitelmista sisällyttää virkaan johtavan viranhaltijan tehtävät. 
 2. että diakoniajohtokunnassa asian valmistelee ja esittelee kirkkoherra, koska vs. johtava diakoniaviranhaltija on ilmoittanut itsensä esteelliseksi valmistelemaan asiaa.

Kn 157 § Päätös:   

Jarkko Åström ilmoitti esteellisyydestään ja jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä.

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

158 § TIEDOKSI

 1. Yleiskirjeet 
  16/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt

15/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kesätyösetelit

14/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan

ja seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin

14/2021 liiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä Säännösmallit

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

 1. Tonttijakokuuleminen, Kaukotie 46  Liite 158/2
 2. Verotilitykset kuukausittain 2017 – 2021 Liite 158/3
 3. Viranhaltijapäätökset Liite 158/4
 4. Notaarin viranhaltijapäätös DESP/94/01.01.01/2021; Luoma Liite 158/5                            
 5. Kaatuneitten muistopäivä 16.5.2021

 Valitaan edustajat seppelpartioon. Papeista mukana Aino Luhtasela.

  Luottamushenkilöedustajat Henry Berg ja Jukka Virkki.

-- 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.                              

Kn 158 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

159 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Erityisnuorisotyön esittelyvideo lähetetään luottamushenkilöille (kn + kv) tiedoksi.

Kn 159 § Päätös:    Merkittiin tiedoksi.

160 § KIRJANPITÄJÄ XY IRTISANOUTUMINEN

Järvenpään seurakunnan kirjanpitäjä xy on lähettänyt 10.5.2021 irtisanoutumisilmoituksensa taloustoimiston toimistopäällikölle, jossa hän pyytää eroa kirjanpitäjän työsuhteesta siten, että työsuhde päättyy 30.6.2021 (liitteenä nro 160). xy on aloittanut seurakunnassamme määräaikaisena kirjanpitäjänä 14.12.2017 ja työsuhde on vakinaistettu 1.8.2019 alkaen.

Työsopimuslain 6 luvun 3 § yleisten irtisanomisajat ovat jollei muusta sovita, työntekijän irtisanoessa työsuhteen:

1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron kirjanpitäjän työsuhteesta xy 1.7.2021 alkaen.

Kn 160 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

161 § KIRJANPITÄJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Kirjanpitäjä xy on irtisanoutunut kirjanpitäjän tehtävästä. Työsuhde päättyy 30.6.2021. Asia on ollut esillä henkilöstöstrategian seurantatyöryhmässä, jossa on todettu tehtävän tarpeellisuus ja tehtävänkuvauksen tarkistustarve.

Talousjohtaja ja toimistopäällikkö ovat 11.5.2021 muokanneet esityksen uudeksi tehtävänkuvaukseksi, jossa otetaan erityisesti huomioon toimistopäällikön viran tehtävänkuvauksesta tulleet muutostarpeet kirjanpitäjän tehtävänkuvaukseen. Tehtävänkuvausliitteessä on aiempaan tehtävänkuvaukseen nähden poistettavat kohdat yliviivattu ja muuttuneet kohdat merkitty punaisella.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä kirjanpitäjän toimen uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 161a) mukaisena 1.7.2021 alkaen
 2. julistaa kirjanpitäjän toimen avoimeksi liitteen nro 161b) hakuilmoituksen mukaisesti.
 3. 3) valita kirjanpitäjän haastatteluryhmään toimistopäällikkö Tiina Ahosen, talousjohtaja Kari J. Hietalan ja luottamushenkilön.

Kn 161 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 3) haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri ja tälle varahenkilöksi Arvi Kekäläinen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

162 § LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI        

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu varhaiskasvatuksen henkilöresurssien yhteydessä seuraavasti: 

Varhaiskasvatus  

- 5 varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa, joista yksi on työnjaossa määritelty johtavaksi.  

- 17 lastenohjaajan toimea / perhetyönohjaajan virkaa.  

o nykyisiltä työntekijöiltä kysytään halukkuutta muuttaa lastenohjaajan toimi perhetyönohjaajan viraksi.  

o kun nykyisiä lastenohjaajien toimia vapautuu, ne täytetään perhetyönohjaajan virkoina.  

o varhaiskasvatuksesta työntekijäresurssia suunnataan yksi henkilötyövuosi asteittain varhaisnuorisotyöhön.  

▪ kaksi lastenohjaajan tointa muutetaan strategiakaudella sosionomi -varhaiskasvatuksen ohjaajaksi virkanimikkeellä varhaiskasvatuksen ohjaaja.  

▪ perhetyöntekijän toimi muutetaan sosionomi - varhaiskasvatuksen ohjaajaksi virkanimikkeellä varhaiskasvatuksen ohjaaja.  

o Virkojen tai toimien vapautuessa tarkastellaan painopisteitä ja työntekijämäärää.  

 Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä esittää muistiossaan 9.2.2021 (Liite nro 89/5) kirkkoneuvostolle, että                 

 • Lastenohjaajan toimi täytetään määräaikaisena kahdeksi vuodeksi 1.8.2021 alkaen 
 • Kahden vuoden aikana mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajien toimet täytetään määräaikaisina päättymään 31.7.2023 tai sijaisuuksilla. 

 Perustelut lastenohjaajien toimien täyttämisestä määräaikaisina henkilöstöstrategian linjauksesta poiketen kahden vuoden ajaksi löytyvät seurantatyöryhmän muistiosta.  

 Lastenohjaajan määräaikaisen toimen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 82a. 

 Hakuajaksi on suunniteltu 10-28.3.2021. Haastattelut pidettäisiin 19.4.2021 klo 17-20.  Hakuilmoitus on liitteenä nro 82b.

-- 

Valmistelut ja lisätiedot: Iia Palmgren, kirkkoherra 

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että lastenohjaajan toimi täytetään 1.8.2021 alkaen määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Perustelut lastenohjaajan toimen täyttämiseen kahden vuoden ajaksi määräaikaisena henkilöstöstrategian linjauksesta poiketen löytyvät henkilöstöstrategian seurantaryhmän muistiosta.  
 2. julistaa lastenohjaajan määräaikaisen toimen haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 
 3.  asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kasvatuksen johtava viranhaltija (varhaiskasvatus) Iia Palmgren, vs. kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö) Maria Puotiniemi ja kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen (varalla Tarja Edry)  
 4. että henkilöstöstrategian seurantaryhmän esittämän mukaisesti kahden vuoden aikana mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajien toimet täytetään määräaikaisina päättymään 31.7.2023 tai sijaisuuksilla.  

Kn 82 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

----

Kn § 162

Auki julistettuun lastenohjaajan määräaikaiseen toimeen saapui määräajassaan    13 hakemusta, joiden nojalla haastateltavaksi pyydettiin viisi (5) hakijaa. Haastattelutilaisuus järjestettiin 19.4.2021 haastatteluryhmän toimesta.

Tiistaina 20.4.2021 kaupungin edustajien kanssa pidetyssä kaupungin iltapäivätoimintaa koskevassa palaverissa selvisi iltapäivätoimintaan hakeneiden lasten määrä ja seurakunnan lapsimäärän pudotus normaalista 110 lapsesta 75 lapseen (liite nro 162). Lapsimäärän pudotuksesta johtuen seurakunnalla ei ole tarvetta määräaikaisen lastenohjaajan rekrytointiin. Lapsimäärän pudotuksen selittää Loutin iltapäivätoiminnan puuttuminen Harjulan koulun purkamisen takia. Alustavien tietojen mukaisesti lukuvuonna 2022 uuden Harjulan koulun valmistuttua iltapäivätoiminnan lapsimäärä ennakoidaan nousevan takaisin 110 lapseen, ja jolloin Loutin iltapäivätoiminta aloitettaisiin uudestaan.

Työsuhdelainsäädännössä ei ole erillistä mainintaa hakumenettelyprosessin keskeyttämisestä. Määräaikaisen toimen osalta seurakunta on noudattanut samaa hakumenettelyprosessia kuin muiden toimien tai virkojen osalta, mutta nyt perustelluista syistä ei ole tarvetta työsuhteen solmimiseen.

--

Valmistelut ja lisätiedot: Iia Palmgren, hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto

 1. toteaa rekrytointitarpeen osalta tilanteen muuttuneen iltapäivätoimintaan hakeneiden lasten alentuneesta määrästä johtuen
 2. toteaa määräaikaiseen lastenohjaajan rekrytointitarpeen poistuneen
 3. päättää, että määräaikaiseen lastenohjaajan toimeen ei valita ketään

Kn 162 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös toimen täyttämättä jättämisestä koskee tehtäväntäytön valmistelua, joten tähän päätökseen ei voi hakea erikseen muutosta.

163 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 163 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

164 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 164 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.