JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2022
KIRKKOVALTUUSTON JUHLAKOKOUS

Aika
Tiistai 13.9.2022 klo 18.30
Juhlakahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
70-vuotis juhlakuvaus klo 18.15 

Paikka

30 § KOKOUKSEN AVAUS
31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
33 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
34 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
35 § KIRKKOVALTUUSTON JUHLAKOKOUKSEN ILTAKOULU
36 § PALKKOJEN TARKISTUKSEN SELVITTÄMINEN
37 § TIEDOKSI
38 § VALITUSOSOITUS
39 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Päätöksentekijät

Auranen Matti 
Berg Henry
Edry Tarja (POISSA) Arimo Varis
Graeffe Hanna 
Graeffe Petri (POISSA) sij. Jarkko Åström
Haaparanta Satu 
Harjula Unna (POISSA) -
Hyvärinen Anni 
Kekäläinen Arvi
Ketomäki Jaakko
Kostama Rita
Kuusela Jaakko
Laakso-Varis Sirpa (POISSA) -
Lappalainen Esko 
Launonen Pekka 
Lehtonen Tero-Pekka (POISSA) sij. Tuija Kuusisto
Luuk Ida 
Luuk Pekka 
Luukkanen Arto
Marttila Pentti 
Mäkinen Emmi
Noso Marja 
Oksanen Kaija 
Peltola Jukka (POISSA) sij. Mika Korpela
Peltonen Eemeli (POISSA) sij. Arja Eriksson
Porkka Jouko 
Riihimäki Esa (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen
Sallinen Ritva
Sihvola-Rauttu Terttu
Soinola Riitta
Tuominen Satu, saapui klo 19.27 § 35
Vakkuri Mirja 
Virkki Jukka 


Muut osallistujat 
Anttila Jasmin varhaiskasvatustyön ohjaaja, poistui klo 20.25 § 35
Granqvist Riina varhaiskasvatustyön ohjaaja, poistui klo 20.25 § 35
Hietala Kari J. talousjohtaja 
Joenpelto Johannes nuorisotyönohjaaja, poistui klo 19.40 § 35
Koivisto Vesa kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra 
Kotajärvi Minna koordinaattori, poistui klo 20.25 § 35
Kuusisto Tuija kn jäsen
Palmgren Iia Kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus)
Puotiniemi Maria seurakuntapastori, poistui klo 20.25 § 35
Sorjonen Anu seurakuntapastori
Tietäväinen Anssi Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja,
poistui klo 20.25 § 35
Valonen Pia diakoni vs., poistui klo 20.25 § 35
Warro Hanna hallintosihteeri
Åström Jarkko kn jäsen

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ilmoitustaululla 1.9.2022. –13.10.2022.
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan  pitäminen ilmoitustaululla 1.9.2022. –13.10.2022.
Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 14.9.2022 – 13.10.2022 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

30 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
Alkuhartauden pitää valtuustoryhmä III –”Peruskristityt”. Laulettiin virsi 375.

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 1.9.2022. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 1.9. -13.9.2022.

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.
Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 31 § Päätös:

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.
Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.


POISSA SYY SIJALLA

Edry Tarja työeste -
Graeffe Petri muu syy Jarkko Åström
Harjula Unna muu syy -
Laakso - Varis Sirpa muu syy -
Lehtonen Tero - Pekka muu syy Tuija Kuusisto
Peltola Jukka muu syy Mika Korpela
Peltonen Eemeli työeste Arja Eriksson
Riihimäki Esa matkoilla Maija-Liisa Pyykkönen

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 24 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. Valtuutettujen kokonaisvahvuus on 29 henkeä.

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Satu 
Haaparanta ja Anni Hyvärinen.

Kv 32 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Riitta Soinola.

Kv 33 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

34 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Kv 34 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 § KIRKKOVALTUUSTON JUHLAKOKOUKSEN ILTAKOULU

❖ Valtuustoryhmien edustajien onnittelupuheenvuorot 70 -vuotiaalle
Järvenpään seurakunnalle.

❖ Mitä verovaroilla saadaan?

- Yleiskatsaus veroeuroilla toteutettavaan toimintaan
talousjohtaja Kari J. Hietala

- Erityisnuorisotyön projektivirka, lahja seurakuntalaisille
seurakuntapastori Maria Puotiniemi
nuorisotyönohjaaja Johannes Joenpelto

- Jampan työ ja rakennusprojektin tilanne
diakoni vs. Pia Valonen

- Loutin Tupa – sukupolvia yhdistävän toiminnan aloittaminen
varhaiskasvatustyön ohjaaja Riina Granqvist
varhaiskasvatustyön ohjaaja Jasmin Anttila

- Kirkon keskusteluapu
koordinaattori Minna Kotajärvi

- Kirkon perheneuvonta – työtä rakkauden puolesta
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, perheneuvoja
Anssi Tietäväinen

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Kv 35 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

36 § PALKKOJEN TARKISTUKSEN SELVITTÄMINEN

Kirkkoneuvoston 26.4.2022 kokouksen 114 §:ssä Muut esille tulevat asiat esitettiin palkkojen tarkistuksen selvittämistä koko henkilökuntaa koskien vuoden loppuun mennessä tulevien rekrytointien helpottamiseksi. Seurakunnan palkkatyöryhmässä 6.5.2022 asiasta keskusteltiin. 

Keskustelussa todettiin, että kirkkoneuvoston tahtotila koko henkilöstön palkkauksen läpikäynnistä jäi epäselväksi. Lisäksi uudessa KirVESTES 2022-2024 sopimuksessa on suorituslisän soveltamisohjetta täsmennetty siten, että suorituslisää ei voida maksaa yleiskorotuksenomaisesti kaikille. Järvenpäässä on maksettu 0,6 % osuus suorituslisästä kaikille yleiskorotuksen luonteisesti ja sen lisäksi on maksettu laadittujen periaatteiden mukaan 1,6 % osuus palkkasummasta.

Todettiin että kaikkien tehtävänkuvausten läpikäymisellä ei saavuteta kaikkien palkkojen korottamista, koska joidenkin tehtävien kohdalla ei ole tapahtunut muutoksia tehtävien vaativuuksissa tai toimintaympäristössä. Jos tehtävänkuvauksia pyritään muokkaamaan ”väkisin”, jotta korotuksia saadaan aikaan, romuttuisi vaativuuskriteerien pohjalle perustuvan vaativuusryhmien ja peruspalkkojen määrittely nykyisin linjatulla tavalla.

Jos kirkkoneuvoston tarkoituksena on ollut kaikkien palkkojen tarkistaminen, se saataisiin parhaiten aikaan korvaamalla poistuva 0,6 % suorituslisäosuus neuvoston määrittelemällä riittävällä Järvenpää-lisällä. Järvenpää-lisä esimerkiksi samansuuruisena euromääränä korottaisi pieniä palkkoja suhteessa enemmän ja vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti rekrytointiongelmiin, joita on ollut erityisesti 
tukipalveluiden matalapalkkaisimmissa tehtävissä. Palkkatyöryhmä totesi, että talousjohtaja valmistelee asiasta esitystä, jotta kirkkoneuvoston tahtotila tulisi selvemmäksi.

Suorituslisää maksetaan tällä hetkellä 1,6 % suorituslisään varatusta summasta noin kolmasosalle henkilöstöstä. Kiitettävästä työsuorituksesta saa 120 €/kk ja Erinomaisesta työsuorituksesta saa 160 €/kk. Suorituslisäjärjestelmä on käytössä koko 
henkilöstöllä vakituisilla ja yli 4 kuukautta palvelevilla sijaisilla ja määräaikaisilla. 

Suorituslisäjärjestelmä ei koske ylintä johtoa. He tekevät alaisillaan sektoreilla työskentelevän henkilöstön osalta suorituslisäpäätökset esihenkilöiden esityksistä. 

Työsuorituksen perusteella jaettava suorituslisäsumma on n. 3000 €/kk vakituisten osalta. Sijaisille ja määräaikaisille suorituslisä maksetaan kertakorvauksena työsuhteen päättyessä koko jaksolta.

Suorituslisästä kaikille peruspalkkaa laskettu 0,6 % osuus on henkilöä kohti euroissa palkasta riippuen n. 12 €/kk – 26 €/kk. Yhteensä tämä osuus on noin 1200 €/kk ja 15000 €/v. 

Mahdollinen Järvenpäälisä samansuuruisena euromääräisenä korotuksena painottuisi päinvastoin kuin prosenttikorotukset. Esim. 50 €/kk lisä merkitsisi palkka-asteikon alapäässä 2,5 % korotusta ja palkka-asteikon yläpäässä noin 1,1 % korotusta. Lisän maksamisessa tulisi huomioida työaikaprosentti huomioiden. Nykyisellä henkilöstömäärällä lisäpalkkakustannukset olisivat n. 5000 €/kk ja 62500 € vuodessa. 
Lisäksi tulisivat henkilöstösivukustannukset 24 % eli 15000 €.

Kolmantena tarkasteltavana palkkaelementtinä ovat tehtävänkuvauksien mukaiset peruspalkat. Järvenpään seurakunnassa on tehtävänkuvauksia käyty läpi periaatteessa aina kehityskeskusteluissa ja myös vuoden aikana, mikäli henkilön tehtävissä on 
tapahtunut isompia muutoksia tai toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. 

Kirkkoneuvoston linjauksen mukaan tällaisen tehtävämuutosesityksen tulleessa asia on valmisteltava kolmessa kuukaudessa kirkkoneuvostolle. Tätä työtä jatketaan ja tehdään koko ajan mutta sellaisen odotusarvo, että kaikkien palkat nousisivat 
tehtävänkuvien muutoksella ei ole realistinen. Lisäksi kun jokin virka- tai työtehtävä vapautuu, käydään ko. tehtävän tehtävänkuvaus läpi ja tehdään tarvittavat muutokset tehtävien sisällöissä ja niiden vaikutuksessa tehtävän vaativuuskriteereihin ja vaativuusryhmään.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun suuntaviivoista, mitä palkkojen tarkistamiseksi rekrytointien helpottamiseksi tulisi tehdä. 

Kn 130 § Päätös:

Kirkkoneuvosto edellyttää jatkovalmistelua lähtökohtaisesti keskustelussa esitetyn 75 euron/kk Järvenpää-lisän pohjalta.

**** 
Kn § 159
Kirkkoneuvoston päättämän Järvenpää-lisän jatkovalmistelu henkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja samalla nykyisen henkilöstön motivoimiseksi 75 €/kk summalla käsittää toimenpiteen kustannusvaikutuksen ja tekniset järjestelyt summan jakamiseksi erilaisia työaikoja ja työjaksoja tekeville. 

Kokoaikaista henkilöstöä seurakunnalla on n. 78 kpl ja osa-aikaista henkilöstöä n. 10 kpl. Eri pituisia määräaikaisia virka- ja työsopimuksia oli vuonna 2021 yhteensä 53 kpl. Määräaikaisiin virka- ja työsopimuksiin esitys olisi, että 75 € 

Järvenpää-lisä koskisi täysimääräisesti (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti) kaikkia, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 6 kuukautta. Niille, joiden palvelussuhde kestää kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen Järvenpää-lisästä maksetaan 50 % (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti). Kahta kuukautta lyhyemmästä virka/työsuhteesta ei makseta Järvenpää-lisää.

75 €/kk Järvenpää-lisä merkitsisi arviolta n. 7 500 €/kk lisäpalkkakustannuksia ja henkilöstösivukulut huomioiden kustannukset olisivat n. 9 300 €/kk. Kokonaisvuosikustannuksena lisäkustannus olisi n. 116 000 € vuodessa. 

KirVESTES-sopimuksen Järvenpään seurakunnassa käytössä olevien alimpien vaativuusryhmien palkkatasossa Järvenpää-lisä merkitsisi 3,7 % korotusta ja ylimpien vaativuusryhmien kohdalla noin 1,6 % korotusta. 

Mikäli Järvenpää-lisä tulisi voimaan jo vuoden 2022 puolella, kuten kirkkoneuvoston keskusteluissa oli esillä, kustannuksia kohottava vaikutus saattaisi nousta yli talousarvion kustannuspaikkojen toimintakatteen ja henkilöstömäärärahoihin varatun summan.

Talousarvioon on otettava tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Järvenpään seurakunnan talousarviossa vuodelle 2022 (sivu 13) sitovuustasoksi on määritelty toimintakate seuraavasti: pääluokkatasolla kirkkovaltuustoon nähden ja tehtäväaluetasolla (kustannuspaikka) kirkkoneuvostoon nähden. 

Sitovuustason mukaista toimintakatetta ei saa ylittää. Järvenpää-lisästä päättäminen budjettivaikutusten osalta kuuluu siten kirkkovaltuuston toimivaltaan ja erillisestä henkilöstölle maksettavasta lisästä päättäminen kirkkoneuvostolle. Asia voisi olla seurakunnan 70-vuotisjuhlavuoteen liittyvänä kirkkovaltuuston juhlakokouksen yhtenä aiheena.

Ev.lut kirkossa on käytössä KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän lisäksi ylimmän johdon palkkausjärjestelmä, joka koskee Järvenpään seurakunnassa kirkkoherraa ja talousjohtajaa. Heidän palkkaus- ja tavoitekeskusteluja varten on nimetty luottamushenkilöistä koostuva johdon palkkaustyöryhmä, jonka puolesta esitykset kirkkoneuvostolle tekee kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Järvenpää-lisän käyttöönotettavaksi Järvenpään seurakunnassa 1.10.2022 alkaen seuraavasti:

a) vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika on kokoaikaista tai työajattomilla ns. virkasuhde on 100 %:nen Järvenpää-lisä on 75 €/kk,

b) vakituisella henkilöstöllä, jonka työaika tai työajattoman virkasuhteen määrittely on alle a) kohdassa merkityn maksetaan Järvenpää-lisää 75 eurosta sen prosentin mukaan, mikä työ- tai virkasuhteelle on määrätty

c) määräaikaisia virka- ja työsopimuksissa oleville 75 euron Järvenpää-lisä maksetaan täysimääräisesti (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti) kun palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yli 6 kuukautta. Niille, joiden palvelussuhde kestää kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen Järvenpäälisästä maksetaan 50 % (huomioiden kuitenkin osa-aikaisuusprosentti). 
Kahta kuukautta lyhyemmästä virka/työsuhteesta ei makseta Järvenpää-lisää.

d) edellä olevat kohdat a-c tulevat voimaan 1.10.2022 mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tarvittavat lisämäärärahat talousarvioon 2022
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuodelle 2022 yhteensä 30.000 euron lisämäärärahan Järvenpää-lisää varten kirkkoneuvoston kustannuspaikalle 1011010140 palkka- ja henkilöstösivukulujen tileille seuraavasti. Tilit: 401000 Vakinaisten palkat 18000 €, 40200 Määräaikaisten palkat 4500 € ja 410001 Sosiaalikulut TA 7500 €.

Kn varapj esitys:

Kirkkoneuvoston päättäessä hyväksyä Järvenpää-lisän käyttöönotettavaksi Järvenpään seurakunnassa 1.10.2022 alkaen ja kirkkovaltuuston hyväksyessä tarvittavat lisämäärärahat talousarvioon 2022, esitetään Järvenpää-lisä maksettavaksi samansuuruisena myös ylimmälle johdolle.

Kn 159 § Päätös:

Kirkkoherra vs. Aino Luhtasela ja talousjohtaja Kari J. Hietala olivat esteellisiä § 159 käsittelyssä. Aino Luhtasela poistui kokouksesta klo 19.34 ja palasi klo 19.36. Kari J. Hietala poistui kokouksesta klo 19.36 ja palasi klo 19.38. Talousjohtajan esityksen kohdat a-d hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

******
KV 36 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 § TIEDOKSI
 

Su 18.9.2022 Järvenpään seurakunnan 70 -vuotis juhlajumalanpalvelus. 

Kv 37 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

38 § VALITUSOSOITUS

Kv 38 § Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

39 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 39 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56.