JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                     PÖYTÄKIRJA 1/2023

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika                                  

Tiistai 31.1.2023 klo 18.30 – klo 19.25                 

Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen                               

Paikka                             

Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

§       Liite      Asia                                                                                                                   

1 §  KOKOUKSEN AVAUS.
2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §  KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2023-2024
5 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
6 §  ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
7 §  SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2023 - 2026
8 §  KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2023-2024
9 §  PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-, JULISTUS-, KASVATUS - JA KIINTEISTÖJOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 - 2026
10 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI
11 § (liite)NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN EDUSTAJIEN VALINTA KIRKKOVALTUUSTOON JA KASVATUSJOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2023 – 2024
12 § (liite) TIEDOKSI
13 § VALITUSOSOITUS
14 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Päätöksentekijät          

Berg Henry (pj.)

Edry Tarja

Fast  Anni

Graeffe Hanna

Graeffe Petri

Haaparanta Satu

Hongisto Tuulia

Karenius Nea

Kekäläinen Arvi

Ketomäki Jaakko

Koskinen Jonna

Kosonen Marja

Kuusela Jaakko

Kuusisto Tuija

Lappalainen Esko

Lavanko Paula

Lintula Tiia

Luuk Ida

Majola Toni

Marttila Pentti (POISSA) sij. Sari Sillanmäki-Kuokkanen

McLoughlin Seán

Niiranen Erno

Noso Marja

Oksanen Kaija

Pasanen Päivi

Porkka Jouko

Riihimäki Esa

Sihvola-Rauttu Terttu

Tolonen Erkki

Tuominen Satu (POISSA) sij, Pekka Luuk

Vainiola Lotta

Vakkuri Mirja

Virkki Jukka (vpj.)

 

Muut osallistujat         

Hietala Kari J.                     talousjohtaja

Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

Kotajärvi Minna                  sihteeri                                               

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla 23.1.2023 –3.3.2023.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Iältään vanhin valtuutettu on Jaakko Kuusela.

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen suoritetaan nimenhuuto. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §).

Perinteisesti kukin valtuustoryhmä pitää alkuhartauden vuorojärjestelmän mukaisesti.

31.1.2023 alkuhartauden pitää kirkkoherra Vesa Koivisto.

Kv 1 § Päätös:        Kokouksen avasi valtuutettu Jaakko Kuusela klo 18.30. Kirkkoherra Vesa Koivisto piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 594.

2 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8:5)

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty postitse valtuutetuille ja muille kokousedustajille 23.1.2023. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.1 – 31.1.2023.

Esitys:                   

Kirkkovaltuusto päättää

 1. todeta, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.
 2. todeta, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 2 § Päätös:     

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA                                          SYY              SIJALLA

Marttila, Pentti                                työeste          Sari Sillanmäki-Kuokkanen

Tuominen Satu                                työeste          Pekka Luuk

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 31 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

Hyväksyttiin (kohdat 1-2) esitys yksimielisesti.

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN         

Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta (Kv:n työjärjestys 8 §).

Esitys:                    

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

§ 11 Nuorten vaikuttajaryhmän yhteyshenkilön ja hänen varahenkilön edustajien valinta vuosiksi 2023 – 2024; lisätään

§ 12 Tiedoksi; Johtokuntien helmikuun kokoukset; lisätään

§ 13 Valitusosoitus

§ 14 Kokouksen päätös

Kv 3 § Päätös:     

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2023–2024

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5). 
**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024. 
 
Kn 5 § Päätös:       

Päätetty esityksen mukaisesti

****

Kv 4 Päätös:           

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Henry Bergin ja varapuheenjohtajaksi Jukka Virkin vuosiksi 2023–2024.

5 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. (KJ 7:6)

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. (Kv:n työjärjestys 4 §)

Aiemmin käytäntö on ollut, että kokouksen esityslistalle on merkitty pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksessä kaksi vuorossa olevaa valtuutettua, siten että molemmat eivät ole samasta valtuustoryhmästä.                                                                    

Esitys:                   

Kirkkovaltuusto päättää noudattaa aiempaa käytäntöä ja valita vuorojärjestelmän mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Henry Berg ja Tarja Edry

Kv 5 § Päätös:     

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään vuorojärjestelmän mukaisesti Tarja Edryä ja Hanna Graeffea.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Milloin enemmistövaali toimitetaan umpilipuin, valtuuston puheenjohtajan on kutsuttava vähintään kaksi valtuutettua avustamaan vaalitoimituksessa.

(Kv:n työjärjestys 14 §).

Aiemmin on menetelty niin, että kokouksen esityslistalle on merkitty ääntenlaskijoiksi käänteisessä aakkosjärjestyksessä kaksi vuorossa olevaa valtuutettua.

Ehdotus:                

Kirkkovaltuusto päättää noudattaa aiempaa käytäntöä ja valitsee ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestystilanteita varten Jukka Virkki ja Mirja Vakkuri.

Kv 6 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

TOIMIKAUDEKSI 2023–2026

Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielimessä vaali toimitetaan enemmistövaalina (KL 7:4). Suhteellista vaalia on kuitenkin käytettävä kahden tai useamman luottamushenkilön vaalissa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä (KVTJ 18 §). Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kirkkolain tasa-arvosäännöksen mukainen (KL 25:8 §) tasa-arvo-säännös kattaa kaikki kirkollishallinnon luottamushenkilöistä muodostuvat monijäseniset elimet, joita ei säännöksessä rajata soveltamisalan ulkopuolelle. Sen mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai, jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Tämä kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, s. 282).                     

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2023–2026.

Kn 8 § Päätös:         

Päätettiin esityksen mukaisesti

****                      

Kv 7 § Päätös:     

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakuntaan jäseniksi Ida Luuk, Jouko Porkka ja Esko Lappalainen sekä varajäseniksi Nea Karenius, Marja Noso ja Tuija Kuusisto toimikaudeksi 2023–2026.

8 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2023 - 2024

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL10:2)

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapu­heen­johtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä.

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirk­ko­valtuustos­sa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneu­vos­ton varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Eri vaalilla valitaan jä­senille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkolain 25:8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Oikeuskäytännössä erityisenä syynä ei kuitenkaan ole pidetty jäsenten asemaa luottamushenkilöinä, poliittisten ryhmien tai eri järjestöjen edustusta, jäsenyyttä aikaisemmin samoja tehtäviä hoitaneessa toimielimessä tai toimielimen arvovaltaisuutta.

Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Sukupuolikiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muut jäsenet (9) ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023 – 2024.

Kn 6 § Päätös:     

Päätetty esityksen mukaisesti

****                      

Kv 8 § Päätös:     

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2023 – 2024:

Jäsen                                         Henkilökohtainen varajäsen                              

Ida Luuk                                     Nea Karenius

Pekka Luuk (vpj.)                       Jaakko Kuusela

Kekäläinen Arvi                         Tolonen Erkki

Koskinen Jonna                          Porkka Jouko

Noso Marja                                 Graeffe Hanna

Oksanen Kaija                            Hongisto Tuulia                 

Koivisto Mikael                           Sihvola-Rauttu Terttu

Kosonen Marja                           Anttila-Martikainen Mirja

Kuusisto Tuija                            Vakkuri Mirja

Lappalainen Esko                       Ketomäki Jaakko         

9 § PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIA-, JULISTUS-, KASVATUS – JA KIINTEISTÖJOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 – 2026

1. Diakoniajohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen diakoniajohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.                

2. Julistusjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen julistusjohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä

ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

3. Kasvatusjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatusjohtokuntaan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

4. Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistöjohtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kirkkolain 25:8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Oikeuskäytännössä erityisenä syynä ei kuitenkaan ole pidetty jäsenten asemaa luottamushenkilöinä, poliittisten ryhmien tai eri järjestöjen edustusta, jäsenyyttä aikaisemmin samoja tehtäviä hoitaneessa toimielimessä tai toimielimen arvovaltaisuutta.

Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Sukupuolikiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

**

Esityksen valmistelija; talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää valita puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet diakonia-, julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023 – 2026.

Kn 7 § Päätös:     

Päätetty esityksen mukaisesti

****                      

Kv 9 § Päätös:     

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet diakonia-, julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023-2026:

DIAKONIAJOHTOKUNTA        

jäsen:                                  varajäsen:

Karenius Nea                      Puustinen Armo

Korpela Mika                     Majola Toni

Lintula Tiia                         Kytölä Merja

Pasanen Päivi (pj.)             Koskinen Jonna

McLoughlin Sean               Auranen Matti

Sihvola-Rauttu Terttu         Wilskman Lars-Erik

Vistilä Tero                        Leino Eeva Liisa

 

JULISTUSJOHTOKUNTA

jäsen:                                  varajäsen:

Tuominen Satu                   Uljas Lauri

Graeffe Hanna                    Strandberg Ansa

Lavanko Paula                    Pasanen Päivi

Tolonen Erkki                     Kekäläinen Arvi

Packalen Pekka                  Marttila Pentti

Perkiö Heidi (pj.)               Kuusisto Tuija

Toivanen Matti                   Kukkonen Esa

KASVATUSJOHTOKUNTA

jäsen:                                  varajäsen:

Niiranen Erno                     Packalen Maj

Hongisto Tuulia (pj.)          Lintula Tiia

Kytölä Merja                      Vainiola Lotta

Majola Toni                        Tolonen Erkki

Fast Anni                            Faye Hanna

Sillanmäki-Kuokkanen Sari Karvonen Mauri

Strandberg Stig                   Tuomisto Sakari

 

KIINTEISTÖJOHTOKUNTA

jäsen:                                  varajäsen:

Haaparanta Satu                 Koskinen Esa

Karjalainen Aimo               Lotta Vainiola

Korhonen Saana                 Hongisto Tuulia

Strandberg Ansa                 Lavanko Paula

Riihimäki Esa (pj.)             Tihveräinen Kalevi

Vakkuri Mirja                     Raveala Kari

Wallenius Jarkko                Anttila-Martikainen Mirja

10 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Kirkkovaltuuston 13.12.2022 kokouksessa kirkkodemarit ja sitoutumattomat valtuustoryhmä (6 allekirjoittajaa) jätti kirkkovaltuuston puheenjohtajalle aloitteen, jossa he ehdottavat, että seurakuntaamme perustetaan tarkastusvaliokunta tai vastaava elin, jonka tehtävänä on seurata viranhaltijoiden, johtokuntien ja kirkkoneuvoston hallinnollista ja taloudellista toimintaa ja seurata päätöksien ja talousarvion toteutumista ja antaa vuosittain raportti tilinpäätöksen yhteydessä kirkkovaltuustolle havaitsemistaan asioista.

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:4) kirkkovaltuustoaloite on valtuuston puheenjohtajan viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Taloussäännön (hyv. kvalt 23.10.2018 § 37) 26 § mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkko-neuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kirkkohallituksen mallisäännöissä on malli Arvioinnin johtokuntaa varten. Se on päivitetty 2019 uutta kirkkolakia ja -järjestystä silmällä pitäen (tämä lainsäädäntö ei ole vielä tullut voimaan). Mallisääntö on seurakunnan verkkosivuilla kohdassa: Luottamushenkilöille - Järvenpään seurakunta (jarvenpaanseurakunta.fi). Kysymykseen kirkkohallituksen taloushallinnon viestintä Teams-kanavassa tuli vastaus kahdelta seurakuntataloudelta (Oulun ja Espoon seurakuntayhtymät), että heillä on Arvioinnin johtokunta tai vastaava. Lisäksi Helsingin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymissä on tarkastustoimikunta, joka toimii sisäisen tarkastuksen apuna.

Järvenpään seurakunnassa kirkkovaltuuston asettamia toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja niiden toteutumista käsitellään toimintakertomusprosessissa yleensä 3-4 kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi seurakunnan strategialle, henkilöstöstrategialle ja kiinteistöstrategialle on kirkkoneuvosto asetanut erilliset seuranta työryhmät. Täten kirkkovaltuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta on järjestetty hyvin kattavasti.

Kirkkovaltuuston päätösten osalta niiden laillisuusvalvonta on kirkkoneuvoston tehtävänä. Lisäksi johtokuntien päätösten laillisuuden - ja tarkoituksenmukaisuuden valvonta kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan järjestetty seuraavasti:           Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.

Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.

Mahdollisen uuden toimielimen toimintakenttä jäisi kapeaksi tai pääosin päällekkäiseksi jo olemassa olevien hallinon, talouden ja toiminnan seurantatoimintojen kanssa.

Ulkoinen valvonta on annettu tilintarkastusyhteisön tehtäväksi. Tilintarkastajat keskittyvät erityisesti hallinnon ja talouden lainmukaisuuteen sekä oikeellisuuteen. 2019-2022 kaudella ulkoista tarkastusta oli 7 päivää/vuosi. Lisähallintoa luomatta, jos tarkastusta halutaan lisätä, olisi aloitteessa esitettyä tarkastusvaliokuntaa ehkä parempi vaihtoehto lisätä ammattitilintarkastajien päiviä tilintarkastusprosessiin.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se ei perusta aloitteen mukaista tarkastusvaliokuntaa tai arvioinnin johtokuntaa. Tilintarkastuksen 2023-2026 kilpailutuksen yhteydessä kirkkoneuvosto tarkastelee ulkoisen tilintarkastuksen määrää.

Kn 10 § Päätös:     

Keskustelun kuluessa Pekka Luuk teki muutosesityksen, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Järvenpään seurakuntaan perustetaan arvioinnin johtokunta. Ida Luuk kannatti tehtyä muutosesitystä. 

Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys.

                                 EI -ääniä kannattaa muutosesitystä

                                 JAA – ääniä kannattaa pohjaesitystä

                                 Äänestystulos oli

                                 EI 2

                                 JAA 9

                                 Äänin 9-2 päätettiin pohjaesityksen mukaisesti

Äänestyspöytäkirja liitteenä nro 10

****                      

Kv 10 § Päätös:   

Pekka Luuk esitti arvioinnin johtokunnan perustamista. Esitys ei saanut kannatusta ja näin kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin päätökseksi.

 11 § NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN EDUSTAJIEN VALINTA KIRKKOVALTUUSTOON JA KASVATUSJOHTOKUNTAAN VUOSILLE 2023 – 2024

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että jokaiseen seurakuntaan on perustettava nuorten vaikuttajaryhmä. Tavoitteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen seurakunnan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Tavoite ei koske ainoastaan nuorisotyön työalaa, vaan vaikuttajaryhmien toiminnallinen tehtävä koskee koko seurakuntaa. Kun keskustellaan jumalanpalveluksen toteutumisesta, seurakunnan musiikkitapahtumista tai vaikkapa leirikeskuksen käytöstä, on nuorilla mahdollisuus olla mukana toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, kokemuksesta merkitykselliseen yhteisöön kuulumisesta, kuulluksi tulemisesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisön toimintaan ja päätöksiin.

Kasvatusjohtokunnan esityksestä nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen ja vaikuttajaryhmän toimintaohje käsiteltiin kokouksissa KN 16.11.2021 § 290 ja KN 23.11.2021 § 327.

Vaikuttajaryhmän koko ja toimikausi                                           

Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla alle 29-vuotiaita Järvenpään seurakunnan jäseniä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuvia jonkun muun ev. lut. kirkon seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmän jäsen voi olla myös kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.                                                            

Ensimmäisen vaikuttajaryhmän toimikauden pituus on syyskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Seuraavien toimikausien pituus määritellään vaikuttajaryhmässä. Ryhmän koko on 9 hlöä ja iältään he ovat 14–29 -vuotiaita.

Ryhmässä kiintiöt ikäryhmittäin seuraavasti: 14-16 v 3 paikkaa, 17-19v 3 paikkaa, 20-29v 3 paikkaa. Ikä otetaan huomioon vaikuttajaryhmän kauden alussa. Mikäli jostakin ikäryhmästä ei saada 3 edustajaa, ryhmää voidaan täydentää toisen ikäryhmän edustajalla.                                                            

Vaikka vaikuttajaryhmä on suljettu, niin sen on järjestettävä kahdesti vuodessa kaikille avoin yleiskokous, jossa kaikki halukkaat 14-29 -vuotiaat voivat esittää toiveitaan ja näkemyksiään seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.                                                            

Vaikuttajaryhmän valinta

Vaikuttajaryhmän jäseneksi haluavat ilmoittautuvat nuorisotyön viranhaltijalle tiettyyn määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, järjestää nuorisotyön tiimi valintatilaisuuden, jossa vaikuttajaryhmän jäsenet valitaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestysoikeutettuja ovat valintatilaisuuteen paikalle tulevat 14–29-vuotiaat nuoret riippumatta siitä, kuuluvatko he seurakuntaan. Valintatilaisuuden järjestelyistä vastaa seurakunnan nuorisotyön viranhaltijat.

Äänestyksen seurauksena kullekin ikäryhmäkiintiölle nimetään varajäsenet järjestysnumeroittain saatujen äänien mukaisesti. Mikäli vaikuttajaryhmän jäsen eroaa ryhmän jäsenyydestä kesken toimikauden, tulee vaikuttajaryhmään hänen tilalleen samasta ikäryhmäkiintiöstä varajäsen.

Vaikuttajaryhmän toiminta

Vaikuttajaryhmän keskeisin tavoite on, että nuorten näkemykset ja toiveet seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Myös vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa on näkyvää ja läsnäolevaa sekä seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuville että henkilöille, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Vaikuttajaryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisotyön viranhaltijoilla.

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan kaksi edustajaa kirkkovaltuuston sekä kasvatuksen johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden johtokuntien kokouksiin vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan yhden edustajan, ja hänellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkoneuvosto voi erikseen kutsuttaessa antaa nuorten vaikuttajaryhmän edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 7: Kirkkoneuvoston kokoukseen voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.)

Seurakunnan luottamuselimet valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on tukea ja tarvittaessa opastaa luottamuselimessä nuorten vaikuttajaryhmää edustavia henkilöitä.

Nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin sekä sellaisiin rekrytointiryhmiin, joissa valitaan nuorten kanssa työskenteleviä viranhaltijoita, saa vaikuttajaryhmä nimetä keskuudestaan yhden edustajan

Vaikuttajaryhmän jäsenet voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa erikseen sovittavalla tavalla.”

Liitteenä nro 36 nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohje.

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää                                                                                       

 1. ottaa kiireellisenä käsiteltäväksi nuorten vaikuttajaryhmän yhteyshenkilön ja hänen varahenkilönsä valinnan.
 2. valita nuorten vaikuttajaryhmälle keskuudestaan yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön, jonka tehtävänä on tukea ja tarvittaessa opastaa luottamuselimessä nuorten vaikuttajaryhmää edustavia henkilöitä.

Kn 36 § Päätös:     

Hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 11         Liitteenä nro 11 nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohje.

Kv 11 § Päätös:      

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti nuorten vaikuttajaryhmän yhteyshenkilöksi Jonna Koskinen ja hänelle varahenkilöksi Sean McLoughlin.

12 § TIEDOKSI

 1. Kirkkovaltuuston kokouspäivät 2023
 • ti 31.1.2023, uusi kirkkovaltuusto aloittaa kauden 2023-2026
 • ti 28.2.2023, kirkkovaltuuston iltakoulu. Työmuotojen esittäytyminen.
 • ti 18.4.2023, kappalaisen vaali
 • ti 30.5.2023, tilinpäätös 2022
 • ti 24.10.2023, kirkollisveroprosentti
 • ti 12.12.2023, talousarvio ja toimintasuunnitelma
 1. Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2023
 • ti 14.2.2023
 • ti 7.3.2023
 • ti 14.3.2023
 • ti 28.3.2023
 • ti 25.4.2023
 • ti 16.5.2023
 • ti 6.6.2023
 • ti 22.8.2023
 • ti 19.9.2023
 • ti 10.10.2023
 • ti 7.11.2023
 • ti 14.11.2023
 • ti 28.11.2023
 1. Johtokuntien ensimmäiset kokoukset 2023

Diakoniajohtokunta ke 8.2. klo 17.00

Kasvatusjohtokunta ke 8.2 klo 17.30

Julistusjohtokunta to 9.2. klo 18.00

Kiinteistöjohtokunta on to 16.2. klo 17.30.

Kv 12 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi.

13 § VALITUSOSOITUS

Kv 13 §        Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

14 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 14 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.