JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                         PÖYTÄKIRJA 1/2021
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika         

Tiistai 26.1.2021 klo 18.30
Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen
        
Paikka        Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4
 

§    Liite    Asia   

1 §    KOKOUKSEN AVAUS  
2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
3 §    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN   
4 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA   
5 §    ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA   
6 §    KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021 - 2022   
7 § (LIITE)    ALUEREKISTERIIN LIITTYMINEN   
8 § (LIITE)    OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS; ARONPÄÄ  
9 §     KIRSTI KOMULAISEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN 
10 § (LIITE)    KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN  
11 § (LIITE)    TIEDOKSI    17
12 §     KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022   
12 §    VALITUSOSOITUS   
13 §    KOKOUKSEN PÄÄTÖS   

 
Päätöksentekijät    

Auranen    Matti
Berg    Henry (POISSA)
Edry    Tarja
Graeffe    Hanna
Graeffe    Petri
Haaparanta    Satu (POISSA) sij. Armo Puustinen
Harjula    Unna
Hyvärinen    Anni
Kekäläinen    Arvi
Ketomäki    Jaakko (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen
Kostama    Rita (POISSA)
Kuusela    Jaakko
Laakso-Varis    Sirpa
Lappalainen    Esko
Launonen    Pekka
Lehtonen    Tero-Pekka
Luuk    Ida
Luuk    Pekka
Luukkanen    Arto
Marttila    Pentti
Mäkinen    Emmi (POISSA) sij. Arja Eriksson
Noso    Marja
Oksanen    Kaija
Peltola    Jukka
Peltonen    Eemeli
Porkka    Jouko
Riihimäki    Esa
Sallinen    Ritva (POISSA) sij. Marketta Pohjanheimo
Sihvola-Rauttu    Terttu
Soinola    Riitta (POISSA) sij. Prakash Dhakal
Tuominen    Satu (POISSA)
Vakkuri    Mirja
Virkki     Jukka

Muut osallistujat          
Hietala Kari J.    talousjohtaja
Koivisto Vesa    kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra
Warro Hanna        hallintosihteeri
Åström Jarkko    kn jäsen
Kosonen Marja    diakonian viranhaltija
    

Pöytäkirjan nähtävänä    

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen    ilmoitustaululla 19.1. – 1.3.2021.
Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 27.1. – 1.3.2021 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.


1 §    KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.
Alkuhartausvuorossa oli valtuustoryhmä I – Kirkkodemarit ja sitoutumattomat.
Alkuhartauden yhteydessä Pekka Luuk piti muistopuheen seurakuntamme pitkäaikaisille luottamushenkilöille Olavi Stenqvistille ja Kirsti Komulaiselle.

2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 19.1.2021. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 19.1. – 26.1.2021

Esitys:    

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.


Kv 2 § Päätös:     

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

    POISSA        SYY    SIJALLA
    Berg, Henry        -    -
    Haaparanta, Satu        Muu syy    Armo Puustinen
    Ketomäki, Jaakko        Muu syy    Maija-Liisa Pyykkönen
    Kostama, Rita        Muu syy    -
    Mäkinen, Emmi        Muu syy    Arja Eriksson
    Sallinen, Ritva        Muu syy    Marketta Pohjanheimo
    Soinola, Riitta        Muu syy    Prakash Dhakal
    Tuominen, Satu        -    -
    

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 25 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.

3 §    PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:    
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pentti Marttila – Emmi Mäkinen

Kv 3 § Päätös:     
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin valittavaksi Pentti Marttila ja Kaija Oksanen.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.    

4 §    ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:     
Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Launonen – Esko Lappalainen

Kv 4 § Päätös:     
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.    

5 §     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:     Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin
    
§ 11 Tiedoksi –asiat
Lisätään § 11,4; Eemeli Peltosen kirkkovaltuustoaloite
Lisätään § 11,5; Jampan ruokakassijakelu –esitys
Lisätään § 12; Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021- 2022

Kv 5 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.    
 

6 §     KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021 - 2022
 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL10/2)

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapu¬heen¬johtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirk¬ko¬valtuustos¬sa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneu¬vos¬ton varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Eri vaalilla valitaan jä¬senille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valittavia toimielimiä lukuun ottamatta, tulee seurakunnan toimielimissä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Säädös koskee myös varajäseniä. Poikkeuksina on 3-jäseninen toimikunta, jolloin valitaan 2+1 tai jos jäsenyys perustuu virka-asemaan. Kiintiövelvoitteen katsotaan kattavan kaikki monijäseniset luottamushenkilöistä ja/tai viranhaltijoista muodostuvat toimielimet.

**
Esityksen valmistelija: hallintosihteeri
**

Pj:n esitys:     
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muut jäsenet (9) ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022.

Kn 5 § Päätös:     
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti


****
Kv 6 § Päätös:    Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022:

Jäsen         Henkilökohtainen varajäsen   

Henry Berg / Sirpa Laakso-Varis
Arvi Kekäläinen / Kaija Oksanen
Marja Noso / Pekka Launonen
Jouko Porkka    Unna Harjula   
Tuija Kuusisto    Terttu Sihvola-Rauttu
Mirja Vakkuri    Ritva Sallinen
Jarkko Åström    Tero- Pekka Lehtonen
Ida Luuk        Emmi Mäkinen
Pekka Luuk (vpj.) / Jaakko Kuusela
Esko Lappalainen  /  Jaakko Ketomäki

7 §     ALUEREKISTERIIN LIITTYMINEN

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2015 velvoittanut kaikkia seurakuntia muodostamaan alueellisia keskusrekistereitä tai liittymään johonkin aluekeskusrekisteriin oma-aloitteisesti.

Kirkkohallituksen aluekeskusrekisterityöryhmä on tarkentanut ohjeita vuonna 2019 ja edellyttää kaikkien seurakuntien kuuluvan aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alussa, jolloin yksittäisen seurakunnan kirkkoherranvirasto ei toimi enää kirkonkirjojen pitämisestä vastaavana viranomaisena, vaan kirkonkirjojen pidosta vastaavat aluekeskusrekisterit. Samalla kirkkohallitus myöntää aluekeskusrekistereille käyttöoikeudet, joilla ne voivat laatia sukuselvitykset yhdellä pyynnöllä kaikista Suomen seurakunnista. Näitä oikeuksia myöntäessään kirkkohallitus tullee edellyttämään aluekeskusrekistereiltä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja noin 150 000 jäsenen minimikokoa. Kirkkohallitus on suullisissa keskusteluissa ja lainvalmistelussa toivonut aluekeskusrekistereiltä samanlaista keskistettyä työskentelytapaa, joka edellyttäisi henkilöstön keskittämistä aluerekisterin palvelukseen ja aluerekisterin toimipisteisiin. Lopullisia päätöksiä asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin työskentelymalli, jossa jäsenseurakuntien virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröiminen kirkonkirjoihin tehdään jäsenseurakunnissa, on sekä herättänyt kiinnostusta monissa seurakunnissa, että keskustelua kirkkohallituksen kanssa mallin sopivuudesta aluerekisterityöskentelyyn. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin antamissa lausunnoissa on korostettu sitä, että malli on toiminut hyvin jo toistakymmentä vuotta, on edullinen, täyttää jäsenseurakuntien odotukset ja on kirkkohallituksen aluerekistereille asettamien toimintavaatimusten mukainen. Kirkkohallituksen toive on, että tulevat aluekeskusrekisterit toimisivat yhdenmukaisella toimintamallilla, jotta niiden yhdessä johtaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Tämä toive saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa toimintamallin muutostarpeita myös Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä.


Seurakunta         Jäsenmäärä
Haminan seurakunta    8 909
Hirvensalmen seurakunta     1 757
Hyvinkään seurakunta     31 058
Imatran seurakunta     18 848
Järvenpään seurakunta     28 413
Myrskylän seurakunta     1 425
Mäntsälän seurakunta    15 249
Mäntyharjun seurakunta     5 940
Pornaisten seurakunta     3 632
Savonlinnan seurakunta     28 706
Yhteensä         153 937


Kaikkien edellä mainittujen seurakuntien kiinnostuksen syynä on maantieteellisten ja toiminnallisten yhteyksien lisäksi kilpailukykyinen nettokustannusten määrä/jäsen ja toimintamalli, jossa he voisivat ainakin jossain määrin jatkaa kirkonkirjojen pitoon liittyvää toimintaa seurakuntansa palvelupisteessä ja varmistaa näin mahdollisuuden pitää henkilöstöänsä nykyisissä palvelupisteissä.

Nykyisellä toimintamallilla ja nykyisillä tietoliikenneyhteyksillä maantieteellinen etäisyys ei ole hallinnollinen eikä toiminnallinen este aluekeskusrekisteriin liittymiselle. Kirkkohallitus ei ole myöskään asettanut rajoituksia liittymisille. Lahden IT-alueen ulkopuolelta liittyvien seurakuntien maksuosuuksissa tullaan huomioimaan mahdollinen lisäkustannuksia aiheuttava osuus tietohallinnon kustannuksissa.

Hallinnollisessa vastuussa aluekeskusrekisteristä on isäntäseurakunta, jonka vastuulla ovat aluerekisterin resursointi, johtaminen ja hallinnointi. Kustannusmalliltaan aluekeskusrekisteri toimii osuuskunnan tavoin, jolloin osakkaiden ja toiminnan kasvaessa osuuskunta kustantaa itse itsensä. Kustannukset jaetaan osakkaiden kesken jäsenmäärän suhteessa. Kun uusi seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin, virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröimistehtävät hoidetaan seurakunnan omalla työvoimaresurssilla. Tämä kompensoidaan seurakunnalle jäsenmaksun yhteydessä. Tällainen työn ja kustannusten jakaminen on osoittautunut edullisemmaksi kuin kaiken työn keskittäminen isäntäseurakuntaan. Työn jakaminen seurakuntiin on osoittautunut myös jäsenseurakuntien tavoitteiden mukaiseksi.

Johtamistavaltaan aluekeskusrekisteri on päällikköorganisaatio, jossa vastuu toiminnasta on keskusrekisterin johtajalla. Kun uusi seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin, vastuu kirkonkirjojen pitämisestä siirtyy kirkkoherralta keskusrekisterin johtajalle. Keskusrekisterin johtaja johtaa Lahden seurakuntayhtymässä ja jäsenseurakunnissa tehtävää keskusrekisterityötä. Johtaminen tapahtuu kouluttamalla, ohjeistamalla ja mahdollistamalla lähiesimies- ja työtiimituki. Johtamisen kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken. Johtaminen laajentuneessa aluekeskusrekisterissä on mahdollista nykyisellä johtajaresurssilla.

Uusien seurakuntien liittyessä aluekeskusrekisteriin ne lähettävät edustajansa kahdesti vuodessa kokoontuvaan vuosikokoukseen keskustelemaan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Hallinnolliset päätökset näistä asioista tehdään Lahden seurakuntayhtymän hallinnossa. Lahden seurakuntayhtymä hoitaa kirjanpidon ja taloushallinnon. Hallinnon kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken.

Jäsenseurakuntien määrän kasvaessa jäsenseurakunnille maksettavien työkorvausten määrä kasvaa. Vastaavasti jäsenseurakuntien maksamat jäsenkorvaukset ja virkatodistuksista saadut tuotot kasvavat.

Uusien jäsenten ottamisesta aluekeskusrekisteriin päättää Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto saatuaan lausunnot kaikilta aluerekisteriin kuuluvilta seurakunnilta.

Kirkkoneuvosto on jo kokouksessaan 21.01.2020 § 6 päättänyt anoa Lahden seurakuntayhtymältä Järvenpään seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin tavoitteena liittyminen 1.1.2021 alkaen.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 3.12.2020 (10/2020, 126 §) uusien seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

-   pyytää Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset 31.1.2021 mennessä seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen,

-   pyytää Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9. 2021 alkaen lausunnot 31.1.2021 mennessä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.

- Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen tutustuttavaksi aluekeskusrekisteriin kuuluville ja liittymisanomuksensa jättäneille seurakunnille.

Uusien seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset ja nykyisten seurakuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 31.1.2021 mennessä

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa keväällä 2021, minkä jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille allekirjoitettavaksi.

Liitteenä nro 7 sopimusluonnos.
 

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:         Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Järvenpään seurakunta anoo liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen.


Kn 7 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kv § 7    Liitteenä nro 7 sopimusluonnos.

Kv 7 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
 

8 §     OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ARONPÄÄ

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Aronpää ja Aronpää ovat jättäneet 13.01.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 52 320 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 5 232 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 12a) Karttaliite tontista/ Aronpää
Liite nro 12b) Kartta Kartanon alueesta
Liite nro 12c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)
Liite nro 12d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.
**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja
**

Tj:n esitys:    Kirkkoneuvosto

1)    esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Aronpään jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 52 320 €
2)    esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Kn 12 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.
****

Kv § 8    Liite nro 8a) Karttaliite tontista/ Aronpää
Liite nro 8b) Kartta Kartanon alueesta
Liite nro 8c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)
Liite nro 8d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

Kv 8 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
 
Kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 19
Kirkkovaltuusto 26.1.2021 §

9 §    KIRSTI KOMULAISEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN

Kirsti Komulainen on väestörekisteritietojen mukaan menehtynyt 18.12.2020.

Hän on toiminut kirkkovaltuuston varajäsenenä (Valtuustoryhmä I – Kirkkodemarit ja sitoutumattomat) sekä Julistusjohtokunnan jäsenenä.
      
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron luottamustoimesta tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**
Esityksen valmistelija: hallintosihteeri
**

Pj:n esitys:    Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

1)    toteaa Kirsti Komulaisen luottamustoimet seurakunnassa lakanneiksi henkilön menehtymisestä johtuen

2)    valitsee uuden jäsenen Julistusjohtokuntaan edesmenneen sijaan jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022.
        

Kn 19 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti


****

Kv 9 § Päätös:  

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2) uudeksi jäseneksi Julistusjohtokuntaan jäljelle olevalle kaudelle 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti Lauri Uljas ja hänelle varajäseneksi Armo Puustinen  

10 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN
 

Kirkkohallituksen yleiskirjeellä nro 20/2020 tuli uudet seurakuntatalouksien talousohjeet. Aiempi seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeistus oli laadittu pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta sitten. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lainsäädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin. Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa. Kirkon palvelukeskus Kipa aloitti toiminta vuonna 2012, jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös).  
 
Uudessa ohjeessa Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka kukin hanke aktivoidaan erikseen ja sille lasketaan poisto. Järvenpäässä poistoajat ovat olleet vuodesta 1999 käytössä ja viime vuosina on käytetty peruskorjauksissa aiempaa lyhyempia mutta kirkkohallituksen suosituksen mukaiseen välykseen sisältyneitä poistoaikoja. Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 25a). Liitteessä nro 25b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:     Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:  
1)    Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2021 alkaen on 10 000 €  
2)    Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.  
3)    Poistoajat ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojenlaskeminen mukainen ja siitä käytössä on liitteessä nro 25b) oikeanpuolessa sarakkeessa olevat Järvenpään seurakunnan vuodet.

 
Kn 25 § Päätös:     Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

    Keskustelun aikana Pekka Luuk teki esityksen, että poistoajoissa noudatetaan suosituksen mukaisia maksimiaikoja muiden, kuin kirkon osalta.

        Esitystä ei kannatettu.

****

Kv 10 §    Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 10a).  Liitteessä nro 10b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

Kv 10 § Päätös:     

Pekka Luuk teki esityksen asian palauttamisesta kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.  Maija-Liisa Pyykkönen kannatti tehtyä ehdotusta.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.
 
Kirkkovaltuusto 26.1.2021 § 11

 
11 §    TIEDOKSI

1.    JÄSENKEHITYSTILASTO            LIITE 11,1

2.    TULOSLASKELMA JA TULOSLASKELMAOSA 2020        LIITE 11,2
Liitteenä ovat laskelmat 14.1.2021 toteutuman mukaan.

VEROTILITYKSET 2020 SEKÄ VEROTILITYSVERTAILU
3.    KUUKAUSITTAIN 2015-2020            LIITE 11,3

**** pidettiin kokoustauko klo 19.17 – 19.22 ****

4.    EEMELI PELTOSEN KIRKKOVALTUUSTOALOITE

5.    JAMPAN RUOKAKASSIJAKELU -ESITTELY

Kv 11 § Päätös:     Merkittiin tiedoksi
 
12 §     KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021–2022
 
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)
 
**
Esityksen valmistelija; kirkkoherra
**

Pj:n esitys:    Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee     puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.
 
 
Kn 33 § Päätös:    Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kv 12 § Päätös:    Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Hanna Graeffen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Virkin vuosiksi 2021 – 2022.

13 §     VALITUSOSOITUS

Kv 13 §     Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

14 §     KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 14 §    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.38.