JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                  

PÖYTÄKIRJA 1/2022

 

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: Tiistai 1.2.2022 klo 18.30                  

Paikka: TEAMS -sähköinen etäkokous

§       Liite      Asia                                                                                                         

1 §                 KOKOUKSEN AVAUS
2 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §                 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §                 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
5 §                 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
6 §                 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET
7 § (liite)       PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
8 §                 ERON MYÖNTÄMINEN PRAKASH DHAKALILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA JULISTUSJOHTOKUNTAAN
9 § (liite)       ILTAKOULU - JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN UUSI STRATEGIA(LUONNOS) VUOSIKSI 2022 – 2026
10 § (liite)     TIEDOKSI
11 §               VALITUSOSOITUS
12 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Aika:  Tiistai 1.2.2022 klo 18.35-20.31.                    

Paikka TEAMS -sähköinen etäkokous                                                                                      

Päätöksentekijät          

Auranen              Matti
Berg                    Henry (POISSA)
Edry                    Tarja, saapui klo 18.37 § 3
Graeffe               Hanna
Graeffe               Petri, poistui klo 19.50 § 9
Haaparanta         Satu
Harjula                Unna
Hyvärinen           Anni
Kekäläinen          Arvi
Ketomäki            Jaakko
Kostama             Rita
Kuusela               Jaakko
Laakso-Varis      Sirpa
Lappalainen        Esko
Launonen            Pekka
Lehtonen            Tero-Pekka
Luuk                   Ida
Luuk                   Pekka
Luukkanen          Arto (POISSA) sij. Lea Lehtola
Marttila               Pentti
Mäkinen              Emmi
Noso                   Marja
Oksanen              Kaija
Peltola                 Jukka
Peltonen              Eemeli
Porkka                Jouko
Riihimäki            Esa
Sallinen               Ritva, saapui klo 19.03 § 7
Sihvola-Rauttu   Terttu
Soinola                Riitta
Tuominen            Satu
Vakkuri               Mirja
Virkki                 Jukka

Muut osallistujat         

Hietala Kari J.                     talousjohtaja
Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra
Kotajärvi Minna                  Strategiatyöryhmän sihteeri
Kuusisto Tuija                     kn jäsen
Valtonen Krista                   seurakuntapastori, strategiatyöryhmän jäsen
Warro Hanna                       hallintosihteeri
Åström Jarkko                     kn jäsen, saapui klo 19.35 § 9                                         

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla 25.1.2022. –7.3.2022.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 2.2.2022 – 7.3.2022 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

Alkuhartauden piti Jaakko Kuusela, valtuustoryhmä I- Kirkkodemarit ja sitoutumattomat.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 25.1.2022. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 25.1. -1.2.2022.

Esitys:     Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 2 § Päätös:     

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA                       SYY                                    SIJALLA

                                Berg, Henry                                     -                                          -

                                Luukkanen, Arto                             Työeste                               Lea Lehtola

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 30 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Valtuutettujen kokonaisvahvuus on 31 henkeä.                              

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki ja Henry Berg.

Kv 3 § Päätös:     

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkkiä ja Tarja Edryä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA                  

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Matti Auranen ja Satu Haaparanta.

Kv 4 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.                              

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                  

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.                                    

Kv 5 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2022. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

 • vaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 20.11.2022.

Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja päätetään samana päivänä kello 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon.

 • Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.
 • Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)
 • Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
 • Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytty seuraavat tavoitteet seurakuntavaaleille:

 • Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Samalla nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta
 • Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan (14,4 %).

Budjettiehdotuksessa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävällä laajuudella (suurimmat marketit), huomioidaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, yhteistiedottamiseen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaamiseen ja vaalikahvien tarjoamiseen varsinaisina vaalipäivinä. Kirkkohallitus hoitaa seurakuntien hallinnollisen ohjeistuksen sekä vaalijärjestelmän vaalikoneineen. Ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseen tuotetaan kampanjamateriaaleja seurakuntien hyödynnettäviksi.

Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.

Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo.

Vaalilautakunnan tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:

1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;

2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;

3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;

4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä (KVJ 2:22 ja KVJ 2:47,2) momentissa säädetyllä tavalla.

Pj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:

 1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran ja tälle varahenkilöksi seurakuntapastori Anu Sorjosen, lisäksi kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan
 2.  että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin
 3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkana olevan seurakuntatalo

Kn 5 § Päätös:       

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv 6 § Päätös:       

Kirkkovaltuusto päätti ehdokkaista vaalilautakuntaan seuraavasti;

Pekka Luuk esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Irma Uhlenius, varajäsen Marjatta Tehi sekä vaalilautakunnan varsinaisen jäsen Viljo Smed, varajäsen Jouni Kinnari.

Marja Noso esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Anni Hyvärinen, varajäsen Riitta Soinola sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Jukka Peltola, varajäsen Markku Seppänen.

Jukka Virkki esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Tarja Helameri, varajäsen Tuula Törmänen sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Markku Fagerlund, varajäsen Erkki Niemi.

Esko Lappalainen esitti: vaalilautakunnan varsinainen jäsen Maija-Liisa Pyykkönen, varajäsen Mervi Granqvist sekä vaalilautakunnan varsinainen jäsen Kari Haapanen, varajäsen Voitto Terrihauta.                               

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Maija-Liisa Pyykkönen.

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

7 § PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA 

Kasvatuksen työalalla on jo vuosia pyritty yhteiseen työhön yli työalarajojen. Myös vuonna 2020 hyväksytty kirkon valtakunnallinen Polku-toimintamalli ohjaa seurakuntia ajattelemaan kasvatusta ja kasvamista koko elämän läpäisevänä asiana. Seurakunnissa tulee tukea seurakuntalaisten kasvua kristittynä myös heidän kasvettuaan aikuiseksi.    

Kasvatustyöhön esitetään perustettavaksi määräaikainen perhetyöntekijän virka, joka vahvistaa kasvatusyhteistyötä diakonian ja yleisen seurakuntatyön kanssa. Viranhaltijan pääasiallinen tehtävä olisi kohdata ihmisiä ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta ja tämän läsnäolon kautta toteuttaa seurakunnan ydintehtävää evankeliumin välittämisessä. Perhetyöntekijä tavoittaa järvenpääläisiä pikkulapsista ikäihmisiin ja tuo kasvatuksen ammattilaisena sekä kasvun näkökulman että kasvatustyöstä tutut toiminnalliset menetelmät myös muiden työalojen käyttöön. 

Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 7 ja pitää sisällään seuraavan työnjaon: 

 20 % perhekerhotyö (2 perhekerhoa)
30 % diakoniatyö (apuna Jampassa, käyntejä vanhusten luona)
20 % nuorisotyö (varhaisnuorisotyön välkkäkerhoja ja leirejä, nuorteniltoja, Betonimessuja)
20% rippikoulutyö (2 rippikoulua vuodessa)
10 % yleistä seurakuntatyötä (yhteiset tapahtumat, mukana samalla sopalla yms.) 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö), kirkkoherra 

** 

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,  

 1. että se perustaa ajalle 1.4.2022–31.12.2026 määräaikaisen perhetyöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa. 
 2. viran pätevyysvaatimuksena on AMK-tutkinto tai vähintään vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto
 3.   määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus

Kn 7 § Päätös:       

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 7 Määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävänkuvaus on liitteenä nro 7.

Kv 7 § Päätös:        

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

8 §  ERON MYÖNTÄMINEN PRAKASH DHAKALILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA JULISTUSJOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston varajäsen Prakash Dhakal (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan Puoluepoliittisesti Sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 7.1.2022 julistusjohtokunnalle poismuutostaan Järvenpäästä. Väestörekisterikeskuksen tiedon mukaan toiseen asuinkuntaan rekisteröitymispäivä on 2.1.2022.

Prakash Dhakal on kirkkovaltuuston varajäsen sekä julistusjohtokunnan jäsen sekä julistusjohtokunnan varapuheenjohtaja.

Valtuustoryhmässä IV on tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana seuraavat kirkkovaltuustossa päätetyt muutokset:

 • Kalle-Pekka Hietalalle myönnettiin ero luottamustoimista 20.10.2020 § 36. Hietala oli valtuustoryhmän varajäsen, kasvatusjohtokunnan jäsen sekä Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokunnan jäsen.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  se

 1. toteaa Prakash Dhakalin luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi
 2. valitsee uuden jäsenen julistusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Kn 18 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kv § 63 Päätös:      

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti               

                    Kohta 2) Julistusjohtokunnan uudeksi jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Jukka Peltola ja varajäseneksi Riitta Soinola. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.       

9 § ILTAKOULU – JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN UUSI STRATEGIA(LUONNOS) VUOSIKSI 2022 – 2026

Järvenpään seurakunta haluaa olla paikallisseurakuntana mukana rakentamassa sekä omassa yhteisössään että koko maailmanlaajan kirkon elämässä kristillisen kirkon valoisaa tulevaisuutta. Uudella strategiallaan Järvenpään seurakunta pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoittavaa seurakuntaelämää järvenpääläisten parhaaksi. Samalla strategian toivotaan suuntaavan seurakunnan toimintaa yhteisten näkemysten mukaisesti sekä ohjaavan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti, hallitusti ja kestävästi.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 18.1.2022 § 17 strategialuonnosta ja esitti siitä seuraavia huomioita jatkotyöskentelyä varten:

 • Painopisteissä paljon asiaa, olisiko syytä tiivistää?
 • Arvoja voi vielä miettiä
 • Hiilineutraaliustavoite seurakunnalla 2030 – sama Järvenpään kaupungilla 2035?
  • Hiilineutraaliustavoite on suoraan kirkon ilmasto- ja energiastrategiasta
 • Ylisukupolvinen kohtaaminen otettu hyvin huomioon strategiassa
 • Ikärakenteen kehitys kaupunki vs. srk – miten huomioidaan strategiassa?
 • Hengellisyys vahvemmin esille
 • Jäsenyyden vahvistaminen sekä nuorten aikuisten ja aikuisten parissa
 • Vapaaehtoisten mahdollisuus ryhmien muodostamisessa ja toiminnan toteuttamisessa tärkeää
 • Neljä kelloa -hyvä keksintö havainnollistamisessa
 • Isovanhemmuuden merkitys kristillisessä kasvatuksessa
 • Virtuaaliseurakunnan merkitys yhteisönä seurakuntarajoista riippumatta
 • Ilo ja lapsenomaisuus esille strategiassa

Liitteenä nro 9 uusi strategialuonnos vuosiksi 2022 – 2026.

Kv 9 § Päätös:       

Kirkkovaltuuston jäsenet jakaantuivat seitsemään työryhmään keskustelemaan strategialuonnoksesta, jonka pohjalta kirjattiin huomioita strategiatyöryhmän jatkotyöskentelyä varten. 

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

10 § TIEDOKSI

 1. VEROTILITYKSET 2017 – 2021 KUUKAUSITTAIN  (Liite 10 /1)
 2. TILASTOTIEDOT VUODELTA 2021  (Liite 10 /2)

Kv 10 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi.

11 § VALITUSOSOITUS

Kv 11 § Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

12 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 12 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31.