JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: Tiistai 25.5.2021 klo 18.30   

Paikka: TEAMS

§       Liite      Asia                                                                                                                

32 §                     KOKOUKSEN AVAUS

33 §                     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 §                     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

35 §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

36 §                     ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

37 § (liite)          HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

38 § (liite)          SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

39 § (liite)          HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020

40 § (liite)          OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ALLINEN

41 § (liite)          OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, JÄREKALLIO

42 §                     TIEDOKSI

43 §                     VALITUSOSOITUS

44 §                     KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Päätöksentekijät          

Auranen              Matti

Berg                    Henry

Edry                    Tarja

Graeffe               Hanna

Graeffe               Petri

Haaparanta         Satu

Harjula                Unna

Hyvärinen           Anni

Kekäläinen          Arvi

Ketomäki            Jaakko

Kostama             Rita

Kuusela               Jaakko

Laakso-Varis      Sirpa

Lappalainen        Esko (POISSA) sij. Pekka Packalèn

Launonen            Pekka

Lehtonen            Tero-Pekka (POISSA) sij. Tuija Kuusisto, saapui klo 18.50

Luuk                   Ida

Luuk                   Pekka

Luukkanen          Arto, saapui klo 18.49

Marttila               Pentti (POISSA) sij. Päivi Haapala

Mäkinen              Emmi (POISSA) sij. Armo Puustinen

Noso                   Marja

Oksanen              Kaija

Peltola                 Jukka

Peltonen              Eemeli (POISSA) sij. Lauri Uljas

Porkka                Jouko

Riihimäki            Esa

Sallinen               Ritva

Sihvola-Rauttu   Terttu

Soinola                Riitta

Tuominen            Satu (POISSA) sij. Prakash Dhakal

Vakkuri               Mirja

Virkki                 Jukka

Muut osallistujat         

Hietala Kari J.                     talousjohtaja

Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

Kuusisto Tuija                     kn jäsen

Warro Hanna                       hallintosihteeri

Åström Jarkko                     kn jäsen       

Pöytäkirjan nähtävänä    Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen ilmoitustaululla 18.5. – 24.6.2021.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 26.5. – 24.6.2021 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

32 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

Alkuhartauden piti kirkkoherra Vesa Koivisto.

33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 18.5.2021. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 18.5. – 25.5.2021

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 33 § Päätös:   

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA                                          SYY              SIJALLA

Lappalainen, Esko                           Työeste         Pekka Packalén

Lehtonen, Tero-Pekka                     Työeste         Tuija Kuusisto

Marttila, Pentti                                Työeste         Päivi Haapala

Mäkinen, Emmi                               Työeste         Armo Puustinen

Peltonen, Eemeli                             Työeste         Lauri Uljas

Tuominen, Satu                               Työeste         Prakash Dhakal

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 26 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.

34 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jouko Porkka ja Ritva Sallinen.

Kv 34 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA                     

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jaakko Ketomäki ja Arvi Kekäläinen.

Kv 35 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.                              

36 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                  

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 41 Omakotitalotontin ostotarjous, Järekallio; lisätään

§ 42 Tiedoksi

§ 43 Valitusosoitus

§ 44 Kokouksen päätös

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.                       

Kv 36 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 §  HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätöksen laatimisohjeen. Tilinpäätösohjeen sivun 10 mukaan henkilöstötilinpäätös on vapaaehtoinen, eikä kuulu varsinaiseen tilinpäätösaineistoon. Jos henkilöstötilinpäätös laaditaan, niin se käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Järvenpäässä henkilöstötilinpäätös on ollut aiemmin osa tilinpäätöstä ja sen nimi on ollut henkilöstökertomus.

Yhteistyötoimikunta on 1.3.2021 kokouksessaan käsitellyt henkilöstökertomuksen sen hetkisessä valmiusasteessaan. Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 99.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1) kuulee selonteon vuoden 2020 henkilöstökertomuksesta

2) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 99 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Työterveyshuollon osa päivitetään henkilöstökertomuksesta.

----

Kn § 114

Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 114.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2020. Liitteen nro 114 mukaista henkilökuntakertomusta on mahdollisuus päivittää vuoden 2020 Kela-korvauksen tiedoilla ennen kirkkovaltuuston kokousta.

Kn 114 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Kv § 37         Henkilöstökertomus 2020 on liitteenä nro 37.

Kv 37 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

38 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c) soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Uuden tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Tässä kokouksessa käsitellään tilinpäätös 2020 kokonaisuudessaan, joka on liitteenä nro 111,

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--

Pj:n/Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää

 

 1. käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia, lisäselvityksiä vaatineet kohdat ja lisäykset

 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja liiteaineiston vuodelta 2020

 3. jättää vuoden 2020 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien

      tarkastettavaksi

 

Kn 111 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kn § 152     

Seurakunnan tilintarkastajat ovat 2020–2021 aikana tarkastaneet seurakunnan hallintoa ja taloutta vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 4.5.2021, kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaisen seurakunnan tilinpäätöksen toimintakaudelta 2020, joka sisältää myös toimintakertomuksen 2020. Tilintarkastuksen johdosta kahdelle tilinpäätöksen sivulle (115 ja 119) tehtiin teknisluonteisia korjauksia.

 Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 152. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilipäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n/Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen 2020, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston

 2. päättää kirjata tuloksesta poistoeron vähennykseksi 47.443,20 euroa

 3. päättää, siirtää ylijäämän 561 432,32 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"

 4. myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Kn 152 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 38         Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 38.

Kv 38 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

39 §  HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja mm. tilinpäätösohjeen. Ohjeet on lähetetty seurakunnille kirkkohallituksen yleiskirjeellä 20/2020 (27.8.2020). Yleiskirjeessä mainitaan, että muutoksena aiempaan on myös se, että omana taseyksikkönä hoidetulle rahastolle laaditaan tilinpäätös kuten tähänkin saakka, mutta sen allekirjoittaminen, tarkastaminen ja muu hallinnollinen käsittely hoidetaan erillään seurakunnan tilinpäätöksestä. Kirkkohallitus on myös antanut 23.2.2021 tilinpäätösmallin, jota on sovellettu myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen laatimiseen.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 98.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto 

 1. kuulee selonteon vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksestä

 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 98 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Täydennetään kertomusosaa henkilöstökulujen ja hoitohautojen osalta.

----

Kn § 113

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteessä nro 113.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; toimistopäällikkö, talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1.käydä läpi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen täydennykset.

2.hyväksyä ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020.

3.jättää vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

Kn 113 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kn § 39      

Seurakunnan tilintarkastajat ovat tarkastaneet hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 4.5.2021 kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaisen seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen hautainhoitorahaston tilinpäätöksen toimintakaudelta 2020, joka sisältää myös hautainhoitorahaston toimintakertomuksen 2020.

Seurakunnan tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus kattaa myös hautainhoitorahaston tarkastuksen. Ohjeistuksen mukaan seurakuntiin annetaan vain yksi tarkastuskertomus. Aluksi ohjeistus oli, että tarkastuskertomusta lisättään maininta hautainhoitorahastosta. Kevään aikana ohjeistus muuttui niin, että annetaan yhä vain yksi kertomus eikä siihen tehdä lisämainintaa hautainhoitorahastosta.

Tilinpäätösmerkinnän osalta ohjeistus on, että seurakunnan tilinpäätökseen tehdään tilinpäätösmerkintä ja hautainhoitorahaston tilinpäätökseen voi tehdä tilinpäätösmerkinnän. Järvenpään osalta tilinpäätösmerkintä on tehty erikseen myös hautainhoitorahaston tilinpäätökseen. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilipäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liitetiedot

 2. päättää, siirtää ylijäämän 4 447,30 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"

 3. myöntää vastuuvapauden hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Kn 153 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 39 Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteenä nro 39.

Kv 39 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

40 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ALLINEN

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Allinen ja Allinen ovat jättäneet 12.5.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 64 680 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 6468 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 169a) Karttaliite tontista/ Allinen

Liite nro 169b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 169c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 169d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Allisen jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 64 680 €

2) esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 169 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 40        

Liite nro 40a) Karttaliite tontista/ Allinen

Liite nro 40b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 40c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 40d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

Kv 40 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

41 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, JÄREKALLIO

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Järekallio ja Järekallio ovat jättäneet 20.5.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 48 900 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 4890 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 170a) Karttaliite tontista/ Järekallio

Liite nro 170b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 170c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 170d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

 

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Järekallion jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 48 900 €

 2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 170 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 41        

Liite nro 41a) Karttaliite tontista/ Allinen

Liite nro 41b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 41c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 41d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

Kv 41 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

42 § TIEDOKSI

Kv 42 § Päätös:      Ei asioita

43 § VALITUSOSOITUS

Kv 43 §        Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

44 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 44 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.