JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                   PÖYTÄKIRJA 4/2020

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika  Tiistai 15.12.2020 klo 18.30                                                                                      

Paikka Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4

§       Liite      Asia                                                                                                                     Sivu

41 §               KOKOUKSEN AVAUS.......................................................................................... 62

42 §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.................................... 62

43 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN........................................................... 63

44 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA..................................................... 63

45 §               ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA..................................................................... 63

46 § (liite)      VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2023 TOIMINTA-

                      JA TALOUSSUUNNITELMA ........................................................................... 64

47 § (liite)      OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, TERMÄ JA MIETTINEN…. 65

48 §               TIEDOKSI.............................................................................................................. 67

49§                VALITUSOSOITUS............................................................................................... 68

50 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS........................................................................................ 68

 

KIRKKOVALTUUSTO

Aika                                   Tiistai 15.12.2020 klo 18.34-19.43                                                                                   

Paikka                              Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4                                                                                      

Päätöksentekijät          

Auranen              Matti      

Berg                    Henry

Edry                    Tarja

Graeffe               Hanna (POISSA) sij. Prakash Dhakal (POISSA)   

Graeffe               Petri        

Haaparanta         Satu (POISSA) sij. Arja Eriksson

Harjula                Unna      

Hyvärinen           Anni       

Kekäläinen          Arvi        

Ketomäki            Jaakko    

Kostama             Rita (POISSA) sij. Marketta Pohjanheimo

Kuusela               Jaakko    

Laakso-Varis      Sirpa       

Lappalainen        Esko       

Launonen            Pekka     

Lehtonen            Tero-Pekka

Luuk                   Ida          

Luuk                   Pekka     

Luukkanen          Arto (POISSA) sij. Lea Lehtola

Marttila               Pentti      

Mäkinen              Emmi (POISSA) sij. Mikko Laakkonen

Noso                   Marja      

Oksanen              Kaija      

Peltola                 Jukka (POISSA) sij. Mika Korpela

Peltonen              Eemeli

Porkka                Jouko        

Riihimäki            Esa (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen

Sallinen               Ritva      

Sihvola-Rauttu   Terttu     

Soinola                Riitta      

Tuominen            Satu (POISSA) sij. Sirpa Jalokinos

Vakkuri               Mirja      

Virkki                 Jukka (vpj.)                  

Muut osallistujat                Hietala Kari J.                     talousjohtaja                      

                                           Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

Warro Hanna                       hallintosihteeri                   

                                          Åström Jarkko                     kn jäsen                              

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen ilmoitustaululla 8.12.2020 – 22.1.2021.

41 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.34. Kokouksen aluksi palkittiin seurakunnallisesta työstä ansioituneet luottamushenkilöt.

Alkuhartauden piti valtuustoryhmä III - Peruskristityt

42 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 8.12.2020. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 8.12.-15.12.2020.

Esitys:                   
Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 42 § Päätös:    Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

                               POISSA                                          SYY              SIJALLA

                               Graeffe, Hanna                                Muu syy        Prakash Dhakal (POISSA)

                               Haaparanta, Satu                             Muu syy        Arja Eriksson

                               Kostama, Rita                                 Muu syy        Marketta Pohjanheimo

                               Luukkanen, Arto                             Työeste         Lea Lehtola

                               Mäkinen, Emmi                               Muu syy        Mikko Laakkonen

                               Peltola, Jukka                                  Muu syy        Mika Korpela

                               Riihimäki, Esa                                 Muu syy        Maija-Liisa Pyykkönen

                               Tuominen, Satu                               Muu syy        Sirpa Jalokinos                              

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli

25 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua.

43 §               PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                    Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Noso ja Jukka Peltola

Kv 43 § Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Marja Nosoa ja Eemeli Peltosta.

                               Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44 §               ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA                     

Esitys:                    Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arto Luukkanen ja Ida Luuk

Kv 44 § Päätös:    Ääntenlaskijoiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Lea Lehtosta ja Ida Luukia.

                               Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                   Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi                            

Kv 45 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46 §  VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Kirkkoneuvoston 27.10, 10.11.2020 ja 24.11.2020 käsittelyjen pohjalta on tehty muutokset talousarvioon 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021–2023 sekä investointisuunnitelmaan ja esitys budjettikirjaksi on liitteenä nro 264.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, kirkkoherra, talousjohtaja

**

Tj:n/Pj:n esitys:      Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 264 mukaisesti.

 1. seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toiminta-ja

      taloussuunnitelman vuosiksi 2021–2023

2)   hautainhoitorahaston talousarvion 2021

3) talousarvion 2021 hinnasto-osaan sisältyvät hautapaikkamaksut, jotka säilyvät samoina kuin 1.1.2019 alkaen

Kn 264 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kv 46 §                    Budjettikirja liitteenä nro 46.

Kv 46 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

47 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, TERMÄ JA MIETTINEN

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Termä ja Miettinen ovat jättäneet 23.11.2020 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6724 tontista no xy (xxxm2 * 60 € on yht. 53 340 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 5 334 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 269a) Karttaliite tontista/ Termä ja Miettinen

Liite nro 269b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 269c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)

Liite nro 269d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Termän ja Miettisen jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6724 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 53 340 €
 2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 269 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti

 

****

Kv § 47         Liite nro 47a) Karttaliite tontista/ Termä ja Miettinen

Liite nro 47b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 47c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kvalt 1-2019 § 11 (Liite 11b)

Liite nro 47d) Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

Kv 47 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

48 § TIEDOKSI

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU 2021

 • ti 26.1.2021
 • ti 25.5.2021
 • ti 12.10.2021
 • ti 14.12.2021

KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU 2021

 • ti 19.1.2021
 • ti 9.2.2021
 • ti 9.3.2021
 • ti 16.3.2021
 • ti 30.3.2021
 • ti 20.4.2021
 • ti 11.5.2021
 • ti 1.6.2021
 • ti 31.8.2021
 • ti 28.9.2021
 • ti 26.10.2021
 • ti 16.11.2021
 • ti 23.11.2021
 • ti 30.11.2021

Kv 48 § Päätös:      Merkittiin tiedoksi

49 § VALITUSOSOITUS

Kv 49 §        Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

50 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 50 §    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.43.