JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                     PÖYTÄKIRJA 4/2023

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika                                  

Tiistai 30.5.2023 klo 18.30 -19.30

Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen                                                                  

Paikka                             

Seurakuntasali, Kirkkotie 1

§       Liite      Asia                                                                 

29 §                     KOKOUKSEN AVAUS

30 §                     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

31 §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

32 §                     ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

33 §                     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

34 § (liite)          SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2022

35 § (liite)          HENKILÖSTÖKERTOMUS 2022

36 § (liite)          MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JATKAMINEN

37 § (liite)          KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN VAKINAISTAMINEN 

38 § (liite)          TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

39 §                   KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSEN VAIKUTUS SEURAKUNNAN SÄÄDÖSTÖÖN 

40 §                   YLITYSOIKEUDET TALOUSARVIOON 2022

41 §                    VALITUSOSOITUS

42 §                    KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Päätöksentekijät           

Berg                                    Henry (pj.)

Edry                                    Tarja

Fast                                     Anni, sij. Matti Auranen

Graeffe                                Hanna

Graeffe                                Petri

Haaparanta                         Satu, sij. Pekka Luuk

Hongisto                             Tuulia

Karenius                             Nea

Kekäläinen                          Arvi

Ketomäki                            Jaakko

Koskinen                             Jonna

Kosonen                              Marja

Kuusela                               Jaakko

Kuusisto                              Tuija

Lappalainen                        Esko

Lavanko                              Paula

Lintula                                Tiia, sij. Merja Kytölä

Luuk                                   Ida, sij. Minna Hautamäki

Majola                                 Toni sij. Saana Korhonen

Marttila                               Pentti

McLoughlin                       Seán

Niiranen                              Erno

Noso                                   Marja

Oksanen                              Kaija

Pasanen                               Päivi sij. Aimo Karjalainen

Porkka                                 Jouko

Riihimäki                            Esa

Sihvola-Rauttu                   Terttu

Tolonen                               Erkki

Tuominen                            Satu

Vainiola                              Lotta

Vakkuri                               Mirja

Virkki                                  Jukka (vpj.)

Muut osallistujat         

Hietala Kari J.                     talousjohtaja

                                           Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

                                           Minna Kotajärvi                  sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla 23.5.2023 – 3.7.2023.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 31.5.2023 – 3.7.2023 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

29 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti Paula Lavanko valtuustoryhmä Puoluepoliittisesti sitoutumattomat Järvenpään seurakunnassa. Laulettiin virsi 462.

30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty sähköisesti valtuutetuille ja muille kokousedustajille 23.5.2023. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.5 – 30.5.2023.

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 30 § Päätös:   

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA                                          SYY                                    SIJALLA

Fast Anni                                         muu syy                              Matti Auranen

Graeffe Hanna                                 muu syy

Haaparanta Satu                              muu syy                              Pekka Luuk

Lintula Tiia                                      muu syy                              Merja Kytölä

Luuk Ida                                          muu syy                              Minna Hautamäki

Majola Toni                                     muu syy                              Saana Korhonen

Pasanen Päivi                                  matkoilla                             Aimo Karjalainen                                                         

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 26 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Valtuutettujen kokonaisvahvuus on 33 henkeä.

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Nea Karenius.

Kv 31 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA                     

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esa Riihimäki ja Jouko Porkka.

Kv 32 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                  

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä ja pykälänumeromuutoksilla:

40 §  YLITYSOIKEUDET TALOUSARVIOON 2022

41 § VALITUSOSOITUS

42 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 33 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti esitetyin lisäyksin ja pykälänumeromuutoksin täydennettynä.

34 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2022

-----

Kn § 76        

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2022 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 76 asiakokonaisuuksista kasvatuksen työalan toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Maria Puotiniemi ja Iia Palmgren.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; Maria Puotiniemi, Iia Palmgren, talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2022 kasvatuksen työalojen toiminnasta

 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 76 § Päätös:     

Kirkkoneuvosto kuuli selonteon kasvatuksen työalojen toiminnasta vuonna 2022.

Rippikoulujen tunnuslukujen muutoksista kirjoitetaan lyhyt kirjallinen arvio rippikoulutyön toimintakertomukseen.

- - -

Kn 93 §        

Työmuotojen valmistelemat ja johtokuntien alaisten työmuotojen osalta johtokuntien käsittelemät toimintakertomukset yhdessä toimistopäällikön kokoaman tilinpäätöksen kanssa on koottu kirkkohallituksen mallin mukaiseksi tilinpäätöskirjaksi 2022, joka on liitteenä nro 93. Työalojen vastaavista johtava diakonian viranhaltija on mukana kokouksessa.

**

Esityksen valmistelijat ja kysymykset; kirkkoherra, talousjohtaja, toimistopäällikkö

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2022 diakonian työalojen toiminnasta

 2. käy läpi tilinpäätösluonnoksen 2022

 3. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 93 § Päätös:     

Kirkkoneuvosto kävi läpi tilinpäätösluonnoksen ja kirjasi seuraavat lisäselvityksiä/muutoksia vaativat kohdat:

- kirjataan diakonian toimintakertomukseen Ukrainan sodan alkamisen ja Jampan ostoskeskuksen tulipalon vaikutukset diakonian asiakastyöhön

- Yhteisvastuukeräyksen osalta tarkennetaan omalle seurakunnalle tullut summa ja sen käyttökohde

- kirkkoneuvoston osalta (s.15) lisätään kirkkovaltuuston puheenjohtajiston osallistumiset kokouksiin

- tulevaisuudessa Liittyneet ja eronneet -sivun (s.33) lukemat listataan vain vuositasolla, ei kuukausikohtaisesti

- lisätään kirkollisesti siunattuihin myös kirkollisesti siunatut kirkkoon kuulumattomat

- Tiedotus ja viestintä: Viestipalvelun lukemat puuttuvat

- Yhteiskuntatyön osalta lisätään selitys budjetin ylityksille.

- Lisätään vapaaehtoistyön katsauksen (s. 92) vapaaehtoisten järjestyksenvalvojien määrä

- - -

Työmuotojen toimintakertomukset 2022 on käyty kirkkoneuvostossa läpi kahdessa erässä. Tilinpäätöksen numeromateriaali ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on käsitelty 14.3.2023 kirkkoneuvostossa.

Tilinpäätös 2022 on kirkkoneuvoston Teams-kanavassa liitteenä 110a. Muutoksia vaatineet kohdat ovat liitteenä 110b ja käydään läpi kirkkoneuvoston kokouksessa. Ylitysoikeutta haetaan kirkkovaltuuston määrittelemän sitovuustason ylittäneelle kiinteistötoimen toimintakatteelle ja muutamille investointimäärärahoille eri pykälällä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; hallintosihteeri, talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n/Tj:n esitys:                 

Kirkkoneuvosto päättää:

1) käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia ja lisäselvityksiä vaatineet kohdat,

2) hyväksyä ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

3) jättää vuoden 2022 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kn 110 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti

- - -

Kn § 149     

Seurakunnan tilintarkastajat ovat 2022–2023 aikana tarkastaneet seurakunnan hallintoa ja taloutta vuoden 2022 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 2.5.2023 kirkkohallituksen tilinpäätösohjeen mukaan laaditun seurakunnan tilinpäätöksen toimintakaudelta 2022, joka sisältää myös seurakunnan toimintakertomuksen 2022 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2022. Tilintarkastuksen perusteella tehtiin tilinpäätöskirjan muutamille sivuille teknisiä muutoksia. Muutokset esitellään kokouksessa ja ovat kirkkoneuvoston Teams-kanavalla.

 Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 149. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2022.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n/Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen 2022, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston

 2. päättää, siirtää ylijäämän 211 754,16 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"

 3. vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2022

 4. myöntää vastuuvapauden seurakunnan ja hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Kn 149 § Päätös:   

Päätettiin kohdat 1–4 esityksen mukaisesti.

****

Kv § 34         Tilinpäätös 2022 liitteenä nro 34a ja tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 34b.

Kv 34 § Päätös:                

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 § HENKILÖSTÖKERTOMUS 2022

---

Kn § 134      

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätösohjeen sivulla 15 suositellaan, että ainakin ne seurakuntataloudet, joissa on yli 20 työntekijää, laatisivat vuosittain erillisen tilinpäätöksen yhteydessä esitettävän henkilöstökertomuksen. Tilinpäätösmallissa taas on minimitiedot, jotka henkilöstöstä tulee antaa.

Henkilöstökertomus 2022 on liitteenä nro 134.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--  

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2022.

Kn 134 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti

***

Kv § 35         Henkilöstökertomus 2022 on liitteenä nro 35.    

Kv 35 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.       

§ 36 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JATKAMINEN

-------

Djk § 21       LAUSUNTO MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN JATKOSTA

-----

293 § DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JA VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 § 200 anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” – projektiin 56 610 euroa. Projektia varten perustettiin projektivirka kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021 § 52.

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt, ettei seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta myönnetä Järvenpään seurakunnalle.

Diakonin viranhaltija Heli Bergholmille on myönnetty osa-aikaista (60 %) virkavapaata 1.11.2021 alkaen omasta virastaan. Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan lausunnassa virkavapautta koskien esitetään, että vapautuvalle 60 % osalle diakonian virkaa rekrytoidaan sijainen.

Tilanteessa, jossa diakonian projektille ei saatu ollenkaan anottua avustusta, on syytä sopeuttaa projektin toteuttamisen laajuus määrärahoihin. Rekrytoinnin kannalta toimiva ratkaisu olisi yhdistää vapautunut 60 % sijaisuus ja vastaperustettu diakonian projektivirka siten, että projektivirkaa hoidettaisiin 40 %:lla. Tällöin saataisiin kokoaikainen määräaikainen virka ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Tällaisesta määräaikaisesta virasta on kiinnostunut tällä hetkellä diakoniatyössä sijaisuutta tekevä Pia Valonen. Johtavan diakonianviranhaltijan tehtäviä sijaistava Anu Sorjonen esittää hänen valitsemistaan suoraan määräaikaiseen virkaan.

Määräaikaista virkaa koskien on laadittu tehtävänkuvaus, joka on liitteenä nro 293.

Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita määräaikaiseen diakonian virkaan Pia Valosen 1.1.2022 – 31.12.2023.

 2. että Pia Valosen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista

 3. että ma. diakonian virassa virassa on 6 kk koeaika.

 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3

 5. että ma. diakonian virassa pääasiallisena tehtävänä on:

 • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)

 • diakonien keskinäisen työnjaon perusteella toiminta Jampan aluetiimissä

 • Seurakunnan yhdyshenkilönä mukana Yhdessä katettu – hankkeessa kehittämässä hävikkiruoan hyödyntämistä monipuolisesti

 • RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen

 1. että ma. diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on 2516,44 €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

 2. että ma. virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

 3. viran määräaikaisuus perustuu sijaisuuteen ja työn projektiluonteisuuteen

Kn 293 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kirkkovaltuuston vuosiksi 2022–2023 perustama projektivirka on päättymässä kuluvan vuoden 2023 lopussa. Projektivirka oli jatkoa henkilöstöstrategian hyväksymisen yhteydessä perustettuun diakonian projektivirkaan vuosiksi 2019–2021. Projektissa oli pääsisältönä ollut hävikkiruokatoiminta ja Rari-talousneuvonta.

Kirkkovaltuuston perustamaa projektivirkaa on hoidettu kirkkoneuvoston 16.11.2021 § 293 päätöksen mukaisesti siten, että diakoni Pia Valonen valittiin määräaikaiseen diakonian virkaan. Viran sisältönä oli sekä yhden diakonin osa-aikaisen (60 %) virkavapaan sijaistaminen että projektiviran hoitaminen 40%:lla. Näin projektiviran toteuttamisen laajuus myös sopeutettiin tilanteeseen, jossa siihen ei oltu saatu Kirkkohallitukselta ollenkaan anottuja avustusvaroja.

Osa-aikainen diakonian virkavapaa jatkuu ma. diakonian projektiviran päättyessä 31.12.2023. Edelleen on tarve myös jatkaa projektiviran sisältönä olleita tehtäviä, jotka ovat listattuna kirkkoneuvoston päätöksessä 16.11.2021. Niiden osalta on tapahtunut se muutos, että projektin tehtävistä RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen on siirtynyt johtavalle diakonille. Vastaavasti Jampan aluetyön ja yleisen diakoniatyön osuus on kasvanut ma. diakonian projektivirassa.

Määräaikaisen diakonian viran toimenkuva

Määräaikaisen diakonian viran tehtävään on kuulunut diakoninen aluetyö Jampan kaupunginosan alueella. Tilastojen mukaan huono-osaisuus (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaiden osalta) on suurinta Jampan kaupunginosan alueella. Jampan alueella on tarvetta diakoniatyölle. On tärkeä tukea osallisuutta ja jatkaa seurakunnan toimintaa Jampan alueella viime vuonna sattuneen tulipalon jälkeenkin. Määräaikaisen diakonian viran tehtäviin on kuulunut myös Yhdessä katettu -verkoston yhteyshenkilönä toimiminen. Yhdessä katettu -verkoston kautta saatua lahjoitusruokaa hyödynnetään muun muassa Jampan ruokajaossa, Jampan aamukaffeilla sekä diakoniavastaanotoilla.

Määräaikaiseen diakonian virkaan kuuluu laaja-alaista verkostoyhteistyötä ja vaikuttamistyötä. Lisäksi määräaikaiseen virkaan kuuluu yleistä, kaikille diakoniatyöntekijöille kuuluvaa asiakas- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja muita diakonian perustoimintokuvauksen mukaisia tehtäviä.

Määräaikaisessa (100 %) diakonian virassa 40 % on varattu Jampan alueella tehtävälle aluetyölle ja Yhdessä katettu -verkostoyhteistyölle yleisen diakoniatyön lisäksi. 60 % osuus määräaikaisesta virasta tulee toisesta diakonian virasta, jossa viranhaltija tekee 40 % työaikaa. Esitetään, että määräaikaista diakonian virkaa jatketaan viiden vuoden ajan 1.1.2024-31.12.2028.

ESITYS:   Hyväksytään esitys ja esitetään kirkkoneuvostolle, että määräaikaista (100 %) diakonian virkaa jatketaan viiden vuoden ajan 1.1.2024-31.12.2028. Viran vaativuusryhmä on 503.

Djk § 21      

Päätös:        

Päätettiin esityksen mukaisesti ja esitetään kirkkoneuvostolle se.

Diakoniajohtokunta näkee tarpeelliseksi uuden vakinaisen diakonian viran perustamisen.

---

Diakoniajohtokunnan esittämä määräaikaisen (100 %) diakonian viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 151.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

***

Pj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se jatkaa ajalle 1.12.2021–31.12.2023 perustettua määräaikaisen diakonian virkaa ajalla 1.1.2024 – 31.12.2028 tehtäviin, jotka ovat mainittu viran tehtävänkuvauksessa (liite nro 151)

 2. määräaikaisuuden perusteena on viran sisältämä toisen viran osittainen (60 %) sijaistaminen ja osan tehtävistä projektiluonteisuus.

Kn 151 § Päätös:              

Päätettiin kohdat 1–2 esityksen mukaisesti.

***

Kv § 36 Määräaikaisen diakonian viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 36.                                                                                                        

Kv 36 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN VAKINAISTAMINEN

---

Kn § 55        

Lahden aluekeskusrekisterin 10.9.2021 lähettämän tiedotteen mukaan Kirkkohallituksen virastokollegion 26.8.2021 tekemän lausunnon mukaan

1. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin tietojen luovutus (sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatiminen) keskitetään muilta kuin ns. elää-todistusten osalta Lahden päätoimipisteen lisäksi enintään kahteen muuhun erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

2. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä kohdennetaan sukuselvitysten laatijoiden työaika kokopäivätoimisesti tietojenluovutuksen tehtävään.

Tiedotteen mukaan kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä voidaan toistaiseksi tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa. Kirjuri Datan sisältämien tietojen korjaus keskitetään kuitenkin ainoastaan Lahden aluekeskusrekisterin sukuselvityksiä laativiin kolmeen erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

Lahden aluekeskusrekisteri on pyytänyt kirkkoherroilta 20.9.2021 mennessä alustavan kannanoton ja perusteluja sille, onko seurakunnalla halukkuutta sekä riittävän työntekijäkunnan (vähintään 2 kokopäivätoimisesti tietojenluovutusta tekevää toimistosihteeriä) takaamaa mahdollisuutta toimia Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Ko. toimipisteiden valinnasta päätetään Lahden seurakuntayhtymässä. Tiedotteen mukaan on kuitenkin huomattava, että kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä sekä ns. elää-todistuksia voidaan toistaiseksi edelleen tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa

Kirkkoherra on lähettänyt ma 13.9.2021 alustavan kannanoton toimimisesta Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Kannanoton mukaan:

Järvenpään seurakunta on halukas toimimaan Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. 

Kirkkoherranvirastossamme toimii tällä hetkellä 3 toimistosihteeriä. Alustavan keskustelun perusteella toimiminen lausunnossa esitetyissä Lahden aluekeskusrekisterin tietojen luovutustehtävissä tarkoittaisi yhden toimistosihteerin rekrytointia lisää.  Tällöin kaksi toimistosihteereistä toimisi pääsääntöisesti tietojenluovutustehtävissä ja kaksi toimistosihteeriä jäisi kirkkoherranviraston ja aluekeskusrekisterin muihin tehtäviin. Kaikki toimistosihteerit olisi kuitenkin syytä kouluttaa sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatimiseen, jolloin sijaistaminen onnistuisi sujuvasti. 

Kirkkoherranvirastossamme on hyvät tilat ja mahdollisuus rekrytoida tilojen puolesta vielä neljäs toimistosihteeri. Aiemmissa rekrytoinneissa toimistosihteeriemme paikat ovat olleet hyvin haluttuja, joten rekrytoinnin voi olettaa sujuvan helposti. 

Järvenpään seurakunta kuuluu Lahden IT-alueeseen, mikä helpottanee toimintaa käytännössä.

Mikäli Järvenpään seurakunnasta tulisi Lahden aluekeskusrekisterin em. toimipiste, on syytä käynnistää jo toimenpiteet neljännen toimistosihteerin rekrytoimiseksi, jotta aluekeskusrekisterin em. toimipisteisiin keskitettyyn työhön olisi riittävät henkilöresurssit. Aluekeskusrekisterille tehtävä työ korvataan kokonaisuudessaan, joten perustettavasta virasta ei tulisi lisäkuluja Järvenpään seurakunnalle. Perustettava virka olisi syytä olla aluksi määräaikainen, jotta voidaan seurata henkilöresurssitarvetta aluekeskusrekisterityössä.

Toimistosihteerin virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja viran tarvitsemat määrärahavaraukset ovat yhteensä n. 41 000 €/vuosi. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti nyt hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisterin toimipistevalinnan tapahduttua. Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 245a.

Työtilanteesta ja vuoden vaihteessa tapahtuvaan valtakunnallisten sukuselvitysten laatimiseen siirtymisen johdosta viran täyttämisprosessi on syytä aloittaa heti kun virka on kirkkovaltuustossa perustettu, jotta virkaa valittu voi aloittaa 1.12.2021 ja perehdyttämistä ehditään tekemään ennen vuoden vaihdetta. 

Hakuaika virkaan on 13-29.10.2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä nro 245b. Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 1.12.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ti 9.11. klo 13 alkaen.  

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa ajalle 1.12.2021-31.12.2023 Järvenpään seurakuntaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

 2. viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

 3. määräaikaisuuden perusteena on aluekeskusrekisterityöhön liittyvän henkilöresurssitarpeen seuraaminen ja arviointi.

Kirkkovaltuuston hyväksyessä kohdat 1-3 kirkkoneuvosto päättää myös 

 1. julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 1. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen (varalla Cecilia Bartusch) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.

 1. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön. 

Kn 245 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 55 Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 55a.

 Hakuilmoitus on liitteenä nro 55b. 

Nimetään kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä heille yhteinen varahenkilö.

Kv 55 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin haastatteluryhmään nimettiin yksimielisesti Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri ja heille yhteiseksi varahenkilöksi Esko Lappalainen.

---

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.11.2021 § 296 päättänyt hyväksyä Järvenpään seurakunnan toimimisen Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto oli 14.10.2021 § 116 tehnyt päätöksen tietojenluovutusta toteuttavista toimipisteistä. Lahden aluekeskusrekisterin tietojenluovutusta toteuttaviksi toimipisteiksi Lahden toimipisteen ohella valittiin Järvenpään ja Savonlinnan seurakunnat. Tietojenluovutus keskittyi edellä mainittuihin kolmeen toimipisteeseen, kun Lahden aluekeskusrekisteri siirtyi valtakunnalliseen tietojenluovutukseen

Lahden aluekeskusrekisterin tietojenluovutuksen toimipisteenä toimiminen on toteutunut odotetulla tavalla. Kirkkoherranviraston määräaikaiselle toimistosihteerin viralle on ollut tarve kahden toimistosihteerihenkilötyövuoden resurssin ohjautuessa aluekeskusrekisterin tietojenluovutustyöhön.

Aluekeskusrekisterin tietojenluovutuksen toimipisteenä toimiminen on toistaiseksi voimassa oleva päätös molemminpuolisesti. Määräaikainen toimistosihteerin virka on syytä vakinaistaa 1.1.2024 alkaen. Toimistosihteerin tehtävänkuvaus on liitteenä nro 152.

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa Järvenpään seurakuntaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa (liitteenä nro 152)

 2. viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

Kn 152 § Päätös:              

Päätettiin kohdat 1–2 esityksen mukaisesti.

***

Kv § 37 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 37.

Kv 37 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §  TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023–2026

---

Kn § 155      

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ammattitilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastajan valinta kuuluu 2022 marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneelle kirkkovaltuustolle. Edelliselle valtuustokaudelle valitut tilintarkastajat ovat tarkastaneet vuoden 2022 talouden ja hallinnon sekä tilinpäätöksen.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Arvion mukaan kynnysarvo ei ylity ja siksi tarjouspyyntö lähetettiin vain kahdelle vankan seurakuntasektorin tuntemuksen omaavalle tilintarkastusyhteisölle. Määräaikaan 28.4.2023 klo 12.00 mennessä saapui tarjoukset kahdelta tilintarkastusyhteisöltä.

Tarjoukset tulivat BDO Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä. Tarjousten yhteenveto ja pisteytys tarjouspyynnön kriteerien mukaan on liitteenä 155. Tarjousvertailun mukaisesti BDO:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi. BDO Oy ja sen edeltäjä Audiator Oy on ollut pitkään Järvenpään seurakunnan tilintarkastusyhteisönä. Tarkastuspäiviä tulee tarjouspyynnön mukaisesti olemaan 8 pv/v (1 enemmän kuin ed. kaudella). Tarjouksissa tarkastukset jakautuvat 4 pv vastuullisen ja 4 pv/v avustava tarkastuspäiviksi. Vastuunalainen tilintarkastajaksi BDO Oy esittää JHT, HT Vesa Kesoa.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Oy:n tarjouksen ja valitsee BDO Oy:n Järvenpään seurakunnan JHT-tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2023–2025. Sopimuskauden tilintarkastuksen hinta on 20 000 € (alv 0 %).
   
 2. vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi kirkkovaltuusto hyväksyy JHT, HT Vesa Keson. Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään vastuunalaisen tilintarkastajan ja avaustavan tarkastajan muutokset, mikäli niihin tulee myöhemmin tarvetta.

Kn 155 § Päätös:              

Päätettiin kohdat 1–2 esityksen mukaisesti.

***

Kv § 38 Tarjousten yhteenveto ja pisteytys tarjouspyynnön kriteerien mukaan on liitteenä 38.

Kv 38 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39 § KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSEN VAIKUTUS SEURAKUNNAN SÄÄDÖSTÖÖN

---

Kn § 163      

Eduskunta on 2.3.2023 hyväksynyt kirkkolain ja siihen liittyvät kirkolliset erillislait. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakipaketin 14.4.2023 ja säädöstön on määrä tulla voimaan 1.7.2023. Hyväksytty lakipaketti pohjautuu hallituksen esitykseen (HE108/2022), joka taas on kirkolliskokouksen 11.11.2021 hyväksymän uuden kirkkolainsäädäntöpaketin mukainen. Aiempi 2018 kirkolliskokouksen hyväksymä kirkollislakipaketti ei tullut hyväksytyksi eduskunnassa ja uuden valmistelun myötä lakipakettiin tehtiin sisällöllisiä muutoksia.

Uutta on mm, että seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallintoa ohjaavat kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkko- tai seurakuntaneuvoston ohjesääntö sekä johtokuntien johtosäännöt yhdistetään yhdeksi hallintosäännöksi (KL 3:7). Hallintosääntöön sisältyvät tarvittavat sisäiset määräykset hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä sekä päätösvallan siirtämisestä alemmille toimielimille ja johtaville viranhaltijoille. Lisäksi hallintosäännössä määrättäisiin toimielinten päätöksentekotavoista, hallintomenettelyistä sekä kokousmenettelyistä.

Kirkkolain siirtymäsäännösten mukaan hallintosääntö tulee ottaa käyttöön viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Siihen saakka voidaan soveltaa lain voimaantullessa voimassa olevaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestystä, kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä tai seurakuntaneuvoston ohjesääntöä taikka johtokunnan johtosääntöä. Kirkkohallitus tulee myöhemmin ennen lain voimaantuloa julkaisemaan hallintosääntömallin. Arvioiden mukaan hallintosääntömalli valmistuisi kesäkuun alussa. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2023 kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksesta on liitteenä nro 163.

Kirkkovaltuusto on 10.12.2019 § 59 päivittänyt kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja johtokuntien johtosäännöt Kirkkohallituksen yleiskirjeen 12/2019 mukaisten mallisääntöjen pohjalta, jotka perustuivat kirkolliskokouksen 2018 hyväksymään kirkkolainsäädäntöön. Päätöksessä kumottiin vanhat säännöt ja uudet kirkkovaltuuston työjärjestys sekä johtokuntien johtosäännöt ja kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin tulemaan voimaan samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymä kirkkolaki. Tämä kirkolliskokouksen hyväksymä laki ei tullut eduskunnassa hyväksytyksi, vaan uusi kirkolliskokouksessa 11.11.2021 hyväksytty kirkollislainsäädännön kokonaisuudistus. Käytännössä aiemmin 2012 hyväksytyt johtosäännöt ovat säilyneet voimassa kirkkovaltuuston kumoamispäätöksestä huolimatta, koska ehto kirkolliskokouksen 2018 hyväksymän lain voimaantulosta ei ole täyttynyt. Kirkkoneuvoston ohjesääntöä on päivitetty em. 2019 käsittelyjen jälkeen. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12.10.2021 § 56 ja Espoon tuomiokapituli on sen vahvistanut 23.11.2021. Se on tullut voimaan 1.12.2021.

Johtosääntötyöryhmä, joka valmisteli vuoden 2019 sääntömuutoksia nimettiin kirkkoneuvostossa 16.4.2019 § 135. Työryhmään valittiin viranhaltijaedustajiksi

kirkkoherra, hallintosihteeri ja talousjohtaja. Työryhmän luottamushenkilöedustajiksi valittiin Pekka Luuk (pj), Jarkko Åström (vpj) ja Mirja Vakkuri. Työryhmän toimintaan osallistui kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Graeffe puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Hallintosihteeri nimettiin työryhmän sihteeriksi.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

 1. nimetä työryhmän valmistelemaan Kirkkolain 652/2023 ja muiden kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen vaatimia sääntömuutoksia seurakunnassa

 2. valita työryhmän kokoonpanoksi kirkkoherran, talousjohtajan, hallintosihteerin sekä kolme luottamushenkilöä. Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan yksi luottamushenkilöistä ja sihteeriksi hallintosihteeri.

 3. ilmoittaa kirkkovaltuustolle tiedoksi merkittäväksi, että sen 10.12.2019 § 59 hyväksymät kirkkovaltuuston työjärjestys ja johtokuntien johtosäännöt, eivät tule voimaa, koska kirkolliskokouksen 2018 hyväksymä kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus ei tullut eduskunnassa hyväksytyksi ja kirkolliskokouksen 11.11.2021 hyväksymä uusi kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus, joka tulee voimaan 1.7.2023, poikkeaa tietyin osin 2018 uudistuskokonaisuudesta.

Kn 163 § Päätös:   

Päätettiin kohdat 1–3 esityksen mukaisesti.

2) Työryhmän jäseniksi valittiin Marja Noson esityksestä Jouko Porkka, Nea Kareniuksen esityksestä Pekka Luuk, Esko Lappalaisen esityksestä Tuija Kuusisto. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marja Noson esityksestä Jouko Porkka. Valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

***

Kv § 39        

Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa kirkkovaltuustolle tiedoksi merkittäväksi, että sen 10.12.2019 § 59 hyväksymät kirkkovaltuuston työjärjestys ja johtokuntien johtosäännöt, eivät tule voimaa, koska kirkolliskokouksen 2018 hyväksymä kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus ei tullut eduskunnassa hyväksytyksi ja kirkolliskokouksen 11.11.2021 hyväksymä uusi kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus, joka tulee voimaan 1.7.2023, poikkeaa tietyin osin 2018 uudistuskokonaisuudesta.

Kv 39 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 § YLITYSOIKEUDET TALOUSARVIOON 2022

---

 Kn 118 §    

Talousarviossa 2022 sivulla 13 on määritelty talousarvion sitovuustaso. Kirkkovaltuustoon nähden käyttötalousosan osalta oli ulkoinen toimintakate. Investointiosan osalta kyseinen investointimääräraha on sitova, kuitenkin niin että kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 75 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. 75 000 euron ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

 Talousarvion 2022 toteutuman mukaan kiinteistötoimen pääluokan ulkoinen toimintakate jäi 417 999,40 € miinukselle. Toimintatuotot jäivät 486 326,89 alle budjetoidun ja toimintakulut jäivät 68 327,49 € alle muutetut talousarvion. Muutos 41 000 € koski leirikeskuksen vanhan saunarakennuksen purkukustannuksia. Merkittävin syy toimintakatteen ylittymiseen on kiinteistöjen myyntiin merkityn tulon jääminen alle budjetoidun 591 434 €. Tähän on syynä muutaman tonttivarauksen peruuntuminen epävarman maailmantilanteen vuoksi ja yksi kirkkohallituksen vahvistama tonttikauppa, joka Tuusulan kunnan aiemmasta linjauksesta poikenneen lupamenettelyn takia odottaa hallinto-oikeuden päätöstä. Toisaalta kiinteistötoimeen kohdistui myös ennakoimaton tulo, kun Jampan seurakuntakodin irtaimiston vakuutuskorvaus 110 078 € maksettiin seurakunnalle.

 Investointiosassa ovat seuraavat määrärahojen ylitykset: Uurnametsän toteutus 659,29 €, koska osa toteutuksista siirtyi eri budjettivuodelle kuin määräraha oli. Kaikkiaan Uurnametsän rakentaminen maksoi 112 801,95 €, kun määräraha oli 110 000 €. Kokonaisylitys oli 2801,95 €. Kirkon sähkö- ja valaistusjärjestelmän uudistamisen ajoittui vuosille 2021-22 ja vuoden 2022 määräraha ylittyi -105 047,81 € töiden viivästyttyä mm. koronavaikutusten takia. Kaikkiaan kohteen rakentaminen maksoi 450 802,45 € ja kokonaismäärärahat investointiin olivat 445 000 € eli kokonaisylitys oli 5 802,45 €. Leiriniemen saunarakennuksen ja piha-alueen suunnittelun määrärahat ylittyivät 2022 yhteensä 14 634,54 €. Kohde on edelleen kesken ja kokonaismäärärahaa tulee vielä tarkistaa. Kokonaisuutena kohteeseen merkitystä määrärahasta on vielä osa käyttämättä. Rekikadun kerhotilan suunnittelumääräraha on Kipa-kirjanpidossa ylittynyt 4 399,52 €. Kohteeseen kirkkovaltuusto myönsi 25.10.2022 § 49 suunnittelumäärärahan 15 000 €, mutta informaatiokatkoksen takia määrärahasta ei ole tehty Kipalle muutosilmoitusta.

 ** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: Kari J. Hietala

**

Tj:n esitys:                     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää ylistysoikeuden kaikille edellä esitetyille määrärahaylityksille.

Kn 118 § Päätös:          

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

***

Kv 40 § Päätös:                

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §  VALITUSOSOITUS

Kv 41 §        Liitetiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

42 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 42 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Laulettiin virsi 492.