JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                       

PÖYTÄKIRJA 5/2021

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

 

Aika      Tiistai 14.12.2021 klo 18.30

Paikka   Loutin kerhotalo, Harjutie 2 b

§       Liite      Asia                                                                                                          

 1. §               KOKOUKSEN AVAUS
 2. §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 4. §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
 5. §               ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 6. § (liite)     LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN SUUNNITELMAT
 7. § (liite)     VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022-2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
 8. § (liite)     JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA PUOLUEPOLIITTISESTI SITOUTUMATTOMIEN RYHMÄN KIRKKOVALTUUSTOALOITE
 9. § (liite)     HELAMERI TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
 10. § (liite)     KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS
 11. §               TIEDOKSI
 12. §               VALITUSOSOITUS
 13. §               KOKOUKSEN PÄÄTÖSPäätöksentekijät           

Auranen              Matti
Berg                    Henry
Edry                    Tarja
Graeffe               Hanna
Graeffe               Petri (POISSA) sij. Tuija Kuusisto
Haaparanta        Satu (POISSA) sij. Lauri Uljas
Harjula               Unna
Hyvärinen           Anni
Kekäläinen          Arvi
Ketomäki            Jaakko (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen
Kostama             Rita, poistui klo 19.31 § 72
Kuusela               Jaakko
Laakso-Varis      Sirpa (POISSA) sij.
Lappalainen        Esko
Launonen            Pekka
Lehtonen            Tero-Pekka
Luuk                   Ida
Luuk                   Pekka
Luukkanen          Arto (POISSA) sij. Lea Lehtola
Marttila               Pentti
Mäkinen              Emmi (POISSA) sij. Armo Puustinen
Noso                   Marja
Oksanen              Kaija
Peltola                 Jukka
Peltonen              Eemeli
Porkka                Jouko (POISSA) sij. Sirpa Jalokinos
Riihimäki            Esa (POISSA) sij. Pekka Packalén
Sallinen              Ritva
Sihvola-Rauttu Terttu (POISSA) sij. Jarkko Åström
Soinola            Riitta
Tuominen         Satu
Vakkuri               Mirja
Virkki                 Jukka

Muut osallistujat

Hietala Kari J.                     talousjohtaja
Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra
Kumpulainen, Olli              arkkitehti
Kuusisto Tuija                     kn jäsen
Warro Hanna  hallintosihteeri
Åström Jarkko kn jäsen

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen  ilmoitustaululla 7.12.2021. –17.1.2022.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 15.12.2021 – 17.1.2022 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

66. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti valtuustoryhmä V- Keskiryhmät ja sitoutumattomat, Pentti Marttila.

67. §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 7.12.2021. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.12. – 14.12.2021

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 67 § Päätös:    

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA

SYY

SIJALLA

Graeffe, Petri

muu syy

Tuija Kuusisto

Haaparanta, Satu

muu syy

Lauri Uljas

Ketomäki, Jaakko

työeste

Maija-Liisa Pyykkönen

Laakso-Varis, Sirpa

muu syy

-

Luukkanen Arto

työeste

Lea Lehtola

Mäkinen Emmi

työeste

Armo Puustinen

Porkka Jouko

muu syy

Sirpa Jalokinos

Riihimäki Esa

muu syy

Pekka Packalén

Sihvola-Rauttu Terttu

työeste

Jarkko Åström

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 24 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua.

68§ PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                    Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Satu Tuominen ja Mirja Vakkuri.

Kv 68 § Päätös:      
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69.§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Petri Graeffe ja Tarja Edry.

Kv 69 § Päätös:   

Ääntenlaskijoiksi esitettiin valittavaksi Tarja Edry ja Tuija Kuusisto.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                   

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kv 70 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

71 § LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN SUUNNITELMAT

Kiinteistöstrategian 2020-2029 hyväksyttyjen toimenpide-ehdotusten kohdalla mainitaan korjaavaa ja korvaavaa rakentamista tarpeen mukaan sisältäen Leiriniemen saunarakennuksen. Öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla ja ei uudisrakentamista strategiakaudella.

Tilatyöryhmä on aloittanut suunnittelun saunarakennuksen korvaavan uuden saunarakennuksen piirustusten laatimiseksi. Tilatyöryhmässä on eri työalojen edustus. Lisäksi leiriniemen henkilökuntaa on kuultu saunarakennukseen ja sen tilojen käyttöön ja ulosvuokraukseen liittyvistä asioista. Ylläpitopäällikön pohjaehdotuksen ja kiinteistöjohtokunta investointisuunnitelman käsittelyn 14.9.2021 mukaisesti saunarakennuksen toteutus olisi tapahtunut 2023-2024. Tilatyöryhmän toiveen mukaisesti kirkkoneuvosto 28.9.2021 kokouksessaan päätti aikaistaa saunarakennuksen toteutusta ja investointimäärärahaa vuosille 2022-2023.

Liitteenä nro 266a-d ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat alustavat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi, joka korvaa vanhan saunarakennuksen. Vanha saunarakennus puretaan ja uusi saunarakennus tulee pääosin vanhan saunarakennuksen paikalle. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistöstrategian mukaisesti öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla.

Olli Kumpulainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunnitelmia.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja,

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käsittelee Leiriniemen saunarakennuksen alustavan suunnitelman ja antaa luvan jatkaa suunnittelua liitteenä nro 266 a-d olevien piirustusten pohjalta.

Kn 266 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 313 Leiriniemen uuden saunarakennuksen suunnittelua on jatkettu huomioiden kirkkoneuvoston keskusteluissa 26.10. esille tulleet asiat. Arkkitehti Olli Kumpulaisen lisäksi suunnitteluun on osallistunut LVI-suunnittelun osalta Insinööritsto Ventac Oy:stä Jari Jääskeläinen. Lämmitysmuodon valinta on edelleen selvityksessä.

Leiriniemeen on rakennettu maalämpöjärjestelmä 2009, joka tuottaa osan tarvittavasta lämmöstä ja lämpimästä vedestä. Vuodesta 2011 lähtien on pitänyt hakea toimenpidelupaa maalämpökaivoille. Mäntsälän kunta on määritellyt Leiriniemen alueen pohjavesialueeksi, joka saattaa estää luvat lisämaalämpökaivoille alueella.

Liitteenä nro 313a-d ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi, joka korvaa vanhan saunarakennuksen. Piirustusten hyväksymisen jälkeen niillä voidaan hakea rakennuslupaa hankkeelle.

 

Seurakunnan päätösvaltasuhteista kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston välillä rakennushankkeissa säädetään kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:ssä seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista, jollei päätösvaltaa ole ohje- tai johtosäännöllä annettu seurakunnan muulle viranomaiselle.

 1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
 2. rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;
 3. vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

Kirkkovaltuusto on 24.5.2016 § 22 määritellyt, että:

   • kirkkoneuvosto saa päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 1.200.000 euroa
   • kirkkoneuvosto    saa    päättää    rakennuspiirustuksien     hyväksymisestä,    jos kustannusarvio ei ylitä 800.000 euroa;
   • kirkkoneuvosto     saa     päättää    vähäisestä     muutoksesta     kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

Leiriniemen uuden saunarakennuksen kokonaiskustannusarvio on 860.000 €. Täten rakennuspiirustusten hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Palautetaan valmisteluun.

Kn 313 § Päätös:              

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 326      

Arkkitehti Olli Kumpulaisen on laatinut suunnitelmat ja esittelee ne kokouksessa.

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä nro 326a-d olevat Leiriniemen saunarakennuksen piirustukset.

Kn 326 § Päätös:              

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 71                              

Liitteenä nro   71a-d ovat   arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi. Kumpulainen osallistuu     kirkkovaltuuston kokoukseen, esittelee suunnitelmat ja vastaa mahdollisiin esitettyihin kysymyksiin.

Kv 71 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti antaa kirkkoneuvostolle valtuudet tehdä tarvittaessa pieniä muutoksia nyt hyväksyttyihin suunnitelmiin.

72. § VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022 – 2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Kirkkoneuvoston 26.10, 16.11.2020 ja 23.11.2020 käsittelyjen pohjalta on tehty muutokset talousarvioon 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021–2024 sekä investointisuunnitelmaan ja esitys budjettikirjaksi on liitteenä nro 328. Hautapaikkamaksut ovat olleet useita vuosi samat ja ne ovat jääneet jälkeen kustannuskehityksestä ja naapuriseurakuntien hintatasosta. Siksi hautapaikkamaksuille on esitetty korotusta.

**

Esityksen valmistelijat: toimistopäällikkö, kirkkoherra, talousjohtaja

**

Tj:n/Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 328 mukaisesti.

 1. seurakunnan vuoden 2022 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2022–2024
 2. hautainhoitorahaston talousarvion 2022
 3. talousarvion 2022 hinnasto-osaan sisältyvät hautapaikkamaksut, joissa on 10 % korotus aiempaan.

Kn 328 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohdat jumalanpalveluselämä, yhteiskunnallinentyö-, varhaiskasvatus- sekä Jampan toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosat päivitetään kirkkovaltuustoon menevään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Poistosuunnitelman osalta otetaan käyttöön kirkkovaltuuston 12.10.2021 kokouksessa hyväksytty poistosuunnitelma.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 72         Esitys budjettikirjaksi liitteenä nro 72.

 

Kv 72 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

73.§ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA PUOLUEPOLIITTISESTI SITOUTUMATTOMIEN RYHMÄN KIRKKOVALTUUSTOALOITE

Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen Marja Noso on 10.9.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen. Aloite liitteenä nro 269.

Aloitteessa esitetään, että ”Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistat julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla samaan aikaan kun ne lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille. Kuitenkin vain siltä osin kuin ne voidaan julkisesti jakaa, ja että kirkkovaltuuston esityslistat lähetetään sähköisesti varavaltuutetuille samaan aikaan kuin valtuutetuille.”

Näin kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut saisivat mahdollisimman ajantasaista tietoa käsiteltävistä asioista.

Aloitteessa     mainittu     kirkkovaltuuston esityslistojen lähettäminen sähköisesti varavaltuutetuille samaan aikaan kuin valtuutetuille on helposti toteutettavissa ja käytäntöön voidaan siirtyä välittömästi kirkkovaltuuston näin päättäessä.

Sen sijaan kirkkoneuvoston esityslistojen julkaiseminen seurakunnan verkkosivuilla on monitahoisempi asia. Joissakin seurakunnissa, varsinkin jos käytössä on sähköinen asianhallintajärjestelmä, näin tehdään ja esityslista on luettavissa samaan aikaan verkkosivujen kautta kuin sen kokoukseen osallistuvat saavat.

Esityslistan julkistamista ei kuitenkaan ole laissa velvoitettu ja on seurakunnan itsensä harkittavissa. Esityslistan julkistamisesta etukäteen voi tietyissä tilanteissa aiheutua enemmän haittaa kuin hyötyä, kuten tilanteissa, joissa esittelytekstissä on sellaista korjattavaa, joka johtaa oikaisuvaatimukseen. Samanlainen tilanne voi olla henkilövalinnoissa, jossa esityslistalla on tietty esitys, mutta valintapäätös tai jopa esitys voi olla lopulta toinen.

Esityslistan asiat ovat kuitenkin ns. valmistelussa olevia asioita ja lopulta esitys ja varsinainen päätös voi olla muuta, kuin asiassa esitetään. Jos esityslistan ja pöytäkirjan ero ei lukijalla ole selvänä, voi jäädä vääriä mielikuvia ja muita väärinymmärryksiä asiaan liittyen, jos päätös onkin muutetun päätösesityksen mukaisesti päätetty. Esityslistojen osalta on myös monesti tilanne, että esitykset täydentyvät kokoukseen mennessä, jolloin esityslistat eivät aina ole täysin valmiita kirkkoneuvoston jäsenille lähetettäessä.

Tällä hetkellä kirkkoneuvoston jäsenille lähetetään esityslistat liitteineen ja heillä on Teams-kanavalla tarvittavat tiedot saatavilla sähköisesti. Neuvoston varajäsenille lähetetään aina tiedoksi neuvoston esityslista.

Työntekijöille vastaavat tiedot ovat saatavilla Y-asemalla liitteineen ja Teamsissa esityslistat ja pöytäkirjat -yhtälaisesti.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle aloitteen pohjalta, että

 1. kirkkovaltuuston esityslistat lähetetään sähköisesti kunkin valtuustoryhmän viidelle varavaltuutetulle samaan aikaan kuin valtuutetuille
 2. kirkkoneuvoston esityslistojen jakelussa jatketaan nykyistä käytäntöä eikä esityslistaa julkaista seurakunnan verkkosivuilla.

Kn 269 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 73                  Kirkkovaltuustoaloite liitteenä nro 73.

 

Kv 73 § Päätös:   

Jukka Virkki esitti, että esitys palautetaan valmisteluun. Jukka Peltola kannatti tehtyä ehdotusta.

Tehdystä ehdotuksesta pidettiin nimenhuutoäänestys.

 

Jaa - asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Ei-asia palautetaan valmisteluun.

Jaa ääniä                  17

Ei ääniä                    14

Äänestystuloksen nojalla esityksen käsittelyä jatkettiin kokouksessa.

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

74 § HELAMERI TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT

Irma Helameri on testamentannut kiinteistön Järvenpään seurakunnalle. Seurakunta on kirkkohallituksen vahvistaman kiinteistökauppapäätöksen mukaisesti myynyt kiinteistön. Kiinteistöstä saatiin kauppahintana 210.000 €. Kiinteistön myyntiin liittyvät kulut kuntotarkastus, välityspalkkio ja kaupanvahvistajan palkkio olivat yhteensä 5.763,76 euroa. Helameri testamenttirahaston pääoma on siten 204.236,24 euroa. Testamentin määräyksen mukaan varat on osoitettu diakoniatyön hyväksi. Testamenttirahastolle on laadittu säännöt, jotka ovat liitteenä nro 299.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

  Tj:n esitys:             

   Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Helameri testamenttirahaston säännöt liitteen nro 299 mukaisesti.

 

Kn 299 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 74                    Testamenttirahastolle laaditut säännöt liitteenä nro 74.

Kv 74 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75. § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on astunut voimaan 15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 § 59 kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti päivitetyt toimielinten ohje- ja johtosäännöt, mutta nämä eivät kuitenkaan ole astuneet voimaan kirkkolakiuudistuksen jäädessä hyväksymättä eduskunnassa keväällä 2020.

Kirkkolain valmistelu on aloitettu uudelleen, eikä kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia mallisääntöjä voida ottaa käyttöön.

Päivitetty kirkkovaltuuston työjärjestys liitteenä nro 330.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy voimassa olevan kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämisen kirkkolain (200/2021) muutoksen vaatimalla tavalla liitteen nro330 mukaisesti.

2. alistaa päivitettävän kirkkovaltuuston työjärjestyksen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn 330 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 75                              

Päivitetty kirkkovaltuuston työjärjestys liitteenä nro 75.

Kv 75 § Päätös:                

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

 76.§ TIEDOKSI

1. KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSET VUONNA 2022

 • ti 18.1.2022
 • ti 15.2.2022
 • ti 8.3.2022
 • ti 15.3.2022
 • ti 29.3.2022
 • ti 26.4.2022
 • ti 17.5.2022
 • ti 7.6.2022
 • ti 30.8.2022
 • ti 27.9.2022
 • ti 11.10.2022
 • ti 1.11.2022
 • ti 15.11.2022
 • ti 29.11.2022

2. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2022

 • ti 1.2.2022
 • ti 31.5.2022
 • ti 13.9.2022
 • ti 25.10.2022
 • ti 13.12.2022

Kv 76 § Päätös:      

Merkittiin tiedoksi.

 77. § VALITUSOSOITUS

Kv 77 §        Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

78.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv78 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.