Seurakunnan Whistleblow -ilmoituskanava on avattu

Järvenpään seurakunta  on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Seurakunta suhtautuu vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeittensa vastaiseen toimintaan ja kannustaa tuomaan ne seurakunnan tietoon aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

On tärkeää, että Järvenpään seurakunnan työntekijät, kumppanit ja muut sidosryhmät sekä yksittäiset seurakuntalaiset tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Epäilyistäsi voit ilmoittaa Whistleblow ilmoituskanavan kautta.

Asiasta ei tarvitse olla varmaa tietoa, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Perättömien ilmoitusten tekeminen tahallisesti on ehdottomasti kielletty.

Ilmoitusta tehdessä tulee myös välttää henkilötietojen, etenkin arkaluontoisten henkilötietojen, ilmoittamista. Seurakunta saattaa olla estynyt käsittelemään tehtyä ilmoitusta, jos se sisältää laissa kiellettyjä tietoja.

Ilmoitusta tehdessä voi jättää nimensä ja yhteystiedonsa, mutta halutessaan voit tehdä ilmoituksen myös täysin anonyymisti tämän tietosuojatun kanavan kautta. Mikäli ilmoitukseesi liitetään liitetiedostoja, järjestelmä poistaa niistä tunnistamiseen liittyvät metatiedot automaattisesti.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Lisätietoja osoitteessa https://www.easywhistle.com/users.

Jättäessään ilmoituksen saa tapauskohtaisen ainutlaatuisen asiointitunnuksen, jonka avulla voi jatkaa kommunikointi seurakunnan kanssa. Asiointitunnus tulee ottaa turvalliseen talteen. Sen avulla voi jatkaa kommunikointia nimettömänä seurakunnan kanssa. Seurakunta kysyy tarvittaessa kanavan kautta lisätietoja asiasta ja raportoi tapauksen käsittelyn edistymisestä.

Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat.

EU:n Whistleblow -direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yrityksiä ja organisaatioita tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.


--> Tee Whistleblow-ilmoitus tämän linkin kautta!
 

Lisätietoja


Seurakunnat ja seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit ja kirkkohallitus, joissa on yli 50 työntekijää, ovat ilmoittajansuojalain 10 § mukaan velvollisia perustamaan ns. sisäisen ilmoituskanavan 1.4.2023 mennessä. 

Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lain tavoitteena on mm. antaa tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille.

EU:n Whistleblow -direktiivi ja Suomen laki EU:n ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ns. ilmoittajansuojalaki) on tullut voimaan 1.1.2023.


Ilmoittajansuojalain 2 §:n mukainen lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat ilmoittajansuojeludirektiivin liitteessä tarkoitetun Euroopan unionin lainsäädännön tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön rikkomisista seuraavilla lainsäädännön aloilla:

1) julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja

2) finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat

3) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

4) tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

5) liikenneturvallisuus

6) ympäristönsuojelu

7) säteily- ja ydinturvallisuus

8) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi

9) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys

10) kuluttajansuoja

11) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. ​​​​​​


Lakia sovelletaan 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa tekoihin tai laiminlyönteihin:

1) jotka on säädetty rangaistavaksi

2) joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai

3) jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.


EasyWhistle ja Järvenpään seurakunta


Seurakuntamme valitsema EasyWhistle -ilmoituskanavan tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Seurakunnassa on sovittu menettelytavat, kun ilmoituskanavan järjestelmän kautta tehdään ilmoitus tai ilmianto, miten ilmoitus tulee käsiteltäväksi ja selvitettäväksi. Tärkeää on, että ilmoitus voidaan tehdä täysin anonyymisti. 

--> EasyWhistle tietojenkäsittelysopimus

Näppäimistö, jossa yhdessä näppäimessä lukee Whitsleblower.


Klikkaa Whistleblow-nappia ja ilmoita väärinkäytöksistä.