Päätöksenteko ja hallinto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua.

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö.

Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta. Kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra Vesa Koivisto.

Järvenpään seurakunnan julistus-, diakonia- ja kasvatusjohtokunnissa on seitsemän jäsentä. Perheasian neuvottelukunnassa on yksi jäsen/seurakunta + neuvottelukeskuksen työntekijät.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

 

 

Nuorten vaikuttajaryhmä tuo esiin nuorten näkemykset seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Järvenpään seurakunnassa aloitti syksyllä 2022 nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa seurakunnan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Vaikuttajaryhmän jäsenet ovat alle 29-vuotiaita Järvenpään seurakunnan jäseniä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuvia jonkun muun ev. lut. kirkon seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmän jäsen voi olla myös kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.

Ensimmäisen vaikuttajaryhmän toimikauden pituus on syyskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Seuraavien toimikausien pituus määritellään vaikuttajaryhmässä. Ryhmän koko on 9 hlöä ja iältään he ovat 14–29 -vuotiaita.

Ryhmässä on ikäryhmäkiintiöt: 14-16 v 3 paikkaa, 17-19v 3 paikkaa, 20-29v 3 paikkaa. Ikä otetaan huomioon vaikuttajaryhmän kauden alussa. Mikäli jostakin ikäryhmästä ei saada 3 edustajaa, ryhmää voidaan täydentää toisen ikäryhmän edustajalla.

Vaikka vaikuttajaryhmä on suljettu, niin sen on järjestettävä kahdesti vuodessa kaikille avoin yleiskokous, jossa kaikki halukkaat 14-29 -vuotiaat voivat esittää toiveitaan ja näkemyksiään seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Vaikuttajaryhmän toiminta

Vaikuttajaryhmän keskeisin tavoite on, että nuorten näkemykset ja toiveet seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Myös vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa on näkyvää ja läsnäolevaa sekä seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuville että henkilöille, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Vaikuttajaryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisotyön viranhaltijoilla.

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan kaksi edustajaa kirkkovaltuuston sekä kasvatuksen johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden johtokuntien kokouksiin vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan yhden edustajan, ja hänellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkoneuvosto voi erikseen kutsuttaessa antaa nuorten vaikuttajaryhmän edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Seurakunnan luottamuselimet valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on tukea ja tarvittaessa opastaa luottamuselimessä nuorten vaikuttajaryhmää edustavia henkilöitä. Nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin sekä sellaisiin rekrytointiryhmiin, joissa valitaan nuorten kanssa työskenteleviä viranhaltijoita, saa vaikuttajaryhmä nimetä keskuudestaan yhden edustajan.

Vaikuttajaryhmän jäsenet voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa erikseen sovittavalla tavalla.

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintamäärärahat hyväksytään vuosittain nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelman kustannuspaikan hyväksynnän yhteydessä. Määrärahan käytöstä vaikuttajaryhmä tekee esitykset nuorisotyön johtavalla viranhaltijalle. Määräraha pitää sisällään sen oman toiminnan mainostamista ja markkinointia, koulutustoimintaa ja kokoustoimintaa. Vaikuttajaryhmän jäsenille maksetaan 35 euroa/kokous. Vaikuttajaryhmän vuosibudjetti oli 9 000 euroa vuonna 2022.