DIAKONIAJOHTOKUNTA                                31.01.2024                                                                           1/2024

Aika: Keskiviikko 31.01.2024 klo 17.00-               

                           Tarjoilu klo 16.30 alkaen

Paikka: Oliivi, Vanhakirkko, Kirkkotie 2 B     

Liite                                              

1                              KOKOUKSEN  AVAUS

2                             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3                             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

4                             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5         5a, 5b          DIAKONIAN JA KIRPPUTORITYÖN PERUSTOIMINTOKUVAUKSET  

6      6a,6b,6c,6d     DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS 2023

7                             ESITYSLISTOJEN LÄHETYSAIKATAULU

8                             DIAKONIA-AVUSTUSVAROJEN MYÖNTÄMINEN

9                             TIEDOKSI

10                           MUUT MAHDOLLISET ASIAT

11                           OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSOSOITUS

12                          KOKOUKSEN PÄÄTÖS

                        

Päätöksentekijät               

Karenius Nea      vars.jäsen

Kytölä Merja        varajäsen

Pasanen Päivi pj.   vars.jäsen

Sihvola-Rauttu Terttu  vars.jäsen

Vistilä Tero        vars.jäsen         

Muut osallistujat               

Lappalainen Esko kirkkoneuvoston edustaja

Ahjonpalo Nita diakoni vs.

Autero Katariina johtava diakonian viranhaltija vs., esittelijä, sihteeri

Bergholm Heli diakoni

Hyytiäinen Marketta diakonissa

Hirvi Isabel diakonissa

Jutila Mikael diakoni vs.

Korhonen Merja diakoni ma.

Lavapuro Juha seurakuntapastori vs.

Partanen Juha seurakuntapastori vs.

Salminen Mervi diakonissa vs.

Valonen Pia diakoni ma.                                                                                                 

Poissa                             

Lintula Tiia vars.jäsen

Ijäs Lauri seurakuntapastori, sairaala- ja hoivakotityö

Korpela Mika vars. jäsen

McLoughlin Seán                                         vars.jäsen                                                                             

  

Pöytäkirjan nähtävänä          

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla pitäminen                              

www.jarvenpaanseurakunta.fi 02.02-23.02.2024.
               

KOKOUKSEN AVAUS

Djk   1 §                     Puheenjohtaja avasi kokouksen.

                                    Alkuhartauden piti Katariina Autero.                                     

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS           

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Djk   2 §        Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Seán McLoughlin ja Terttu Sihvola-Rauttu.   

Djk   3 §        Päätös:  

Nea Karenius ja Terttu Sihvola-Rauttu valittiin tehtävään.                                   

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.         

Djk   4 §        Päätös:

Tiedoksi -kohtaan lisättiin: Kerrotaan Yhdessäkatettuhävikkiruokaterminaalin tilannekuva.

 3

DIAKONIAN JA KIRPPUTORITYÖN PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

Käsitellään diakonian ja kirpputorityön perustoimintokuvaukset, liitteet 5a ja 5b.

ESITYS:
Hyväksytään diakonian ja kirpputorityön perustoimintokuvaukset ja esitetään ne kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Djk   5  §        Päätös:  Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti

DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS 2023
Toimintakertomus, liitteet 6a, 6b, 6c ja 6d, sisältää diakoniatyön, kirpputorin, Yhteisvastuun ja diakoniajohtokunnan tiivistelmät, jotka lähetetään kirkkoneuvostolle.

Esitykset ja muutokset tiivistelmiin on tehtävä tässä kokouksessa.

ESITYS: Hyväksytään diakonian toimintakertomukset vuodelta 2023 ja esitetään tiivistelmät kirkkoneuvostolle hyväksyttäviksi.             

Djk   6  §        Päätös:  Päätettiin hyväksyä esityksen mukaan.

ESITYSLISTOJEN LÄHETYSAIKATAULU

Uuden hallintosääntökirjan käyttöönoton myötä johtokunta päättää esityslistojen lähetysaikataulun.

ESITYS: Esityslista lähetetään sähköpostilla ja postitse yksi viikko ennen kokousta.

Djk   7  §        Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

DIAKONIA-AVUSTUSVAROJEN MYÖNTÄMINEN                      

1.1.-30.4.2021

1.5.-30.9.2021

1.10.-31.12.2021

Taloudelliset avustukset

  213 kpl

16.838,71 €

228 kpl

16.585,12 €

203 kpl

16.542,05 €

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-30.4.2022

1.5.-30.9.2022

1.10.-31.12.2022

Taloudelliset avustukset

117 kpl

9.681,31 €

147 kpl

15.241,77 €

95 kpl

7.350,96 €

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-30.4.2023

1.5.-30.9.2023

1.10.-31.12.2023

Taloudelliset avustukset

93 kpl

6.356,42 €

143 kpl

13.617,35 €

196 kpl

20.328,94 €

 

 

 

 

     

1.1.-30.6.2022

1.7.-31.12.2022

Kirpputorituotteille annettuja lomakkeita

22 kpl

20 kpl

Huonekalut

3 kpl

278,00 €

1 kpl

40,00 €

Vaatteet

17 kpl

500,50 €

17 kpl

466,50 €

Astiat ja sisustustarvikkeet

8 kpl

215,60 €

5 kpl

79,30 €

Pyörät ja laitteet

3 kpl

150,00 €

1 kpl

90,00 €

Yhteensä

31 kpl

1.144,10 €

24 kpl

675,80 €

Viron avustukset

5 kertaa

50 m3

5 kertaa

50 m3

Kotimaan muut avustukset

4 kertaa

485,60 €

4 kertaa

280,00 €

Ukrainalaisten avustukset

11 kertaa

1.496,20 €

116 kertaa

4.493,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-30.6.2023

1.7.-31.12.2023

Kirpputorituotteille annettuja lomakkeita

23 kpl

15 kpl

Huonekalut

5 kpl

405,00 €

2 kpl

195,00 €

Vaatteet

17 kpl

663,50 €

13 kpl

400,50 €

Astiat ja sisustustarvikkeet

11 kpl

488,40 €

9 kpl

374,50 €

Pyörät ja laitteet

-

-

1 kpl

60,00 €

Yhteensä

33 kpl

1.556,90 €

25 kpl

1.030,00 €

Viron avustukset

7 krt

70m3/9898 €

4 krt

40 m3/9747 €

Kotimaan muut avustukset

9 krt

900 €

0

0

Ukrainalaisten avustukset

456 krt

9.985,85 €

237 krt

6.125,15 €

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaan muut avustukset:

Turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet jo kuntapaikan Järvenpäästä. Aloituspakkauksia (sisältävät ruokailuvälineet ja liinavaatteet 2 henkilölle), huonekaluja, verhoja yms. 

Avustukset toimitetaan perille Verson ja Ehjä ry:n kautta.   

Luvut ovat tuoteryhmittäin. Esim. vaatteet on mainittu 17:ssä kirpputorilomakkeessa, ei laskettu jokaista vaatekappaletta erikseen.

ESITYS: Merkitään tiedoksi.

Djk   8  §       Päätös:  Merkittiin tiedoksi

                                                                 

TIEDOKSI           

ESITYS:  Kerrottiin Yhdessäkatettu hävikkiruokaterminaalitilannekuva

Djk   9  §       Päätös Merkittiin tiedoksi                                    

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

ESITYS:  Päätetään diakoniajohtokunnan seuraava kokousajankohta.

Djk   10 §        Päätös:

Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous tiistaina 7.5. Päätettiin myös pitää jatkossa diakoniajohtokunnan kokoukset tiistaisin.           

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSOSOITUS

Djk   11 §                      Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus-/valitusosoitus.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Djk   12 §                     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Järvenpään seurakunta
Diakoniajohtokunta

31.01.2024 § 11

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 1-12

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
 2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1, 04400 JÄRVENPÄÄ

Postiosoite: PL 54, 04401 JÄRVENPÄÄ

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.