KASVATUSJOHTOKUNTA 

31.01.2024                          1/2024

Paikka: Seurakuntatalo, Kammari, Kirkkotie 1 C                     

Aika:  keskiviikko 31.01.2024 klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen

KOKOUKSEN AVAUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5 KASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2023 JA PERUSTOIMINTOKUVAUSTEN PÄIVITTÄMINEN             

6 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

TIEDOKSI                                                                 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätöksentekijät                

Fast Anni

Hongisto Tuulia                               puheenjohtaja

Kytölä Merja

Majola Toni

Niiranen Erno                                         

Sillanmäki-Kuokkanen Sari

Strandberg Stig

Paula Lavanko, Merja Kytölä varajäsen                              

Muut osallistujat               

Luuk Pekka           kirkkoneuvoston edustaja

Koukkari Tuulia   nuorten vaikuttajaryhmän jäsen

Tahvanainen Aada  nuorten vaikuttajaryhmän jäsen

Aho Marianne

Anttila Jasmin

Eerola Taija

Hassinen Sanna

Joenpelto Johannes

Kaarlenkaski Mari

Kalinen Kaisa

Kauppinen Susanna

Lukkari Hanne

Nyman Pauliina                                      

Palmgren Iia                                     esittelijä, sihteeri

Räihä Taavi

Valkeapää Minna

Viirre Tiia

Wallius Sari                                                                                                                                  

Poissa                                 

Puotiniemi Maria                             esittelijä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen       

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi 02.02.-23.02.2024.  

KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kjk      §   1        Esitys:        Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Sanna Hassinen pitää alkuhartauden.

                          Päätös:      Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30               

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS             

Esitys:        Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kjk      §   2        Päätös:      Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA     

Esitys:        Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paula Lavanko ja Toni Majola.

Kjk      §   3        Päätös:      Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Lavanko ja Toni Majola.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:        Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kjk      §   4        Päätös:      Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

KASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2023

Esitys:       

Toimintakertomukset ja perustoimintokuvaukset liitteessä 5.

 Johtokunta arvioi perustoimintokuvausten päivitystarpeen ja päivittää ne tarvittaessa.

Kjk      §   5        Päätös:     

Hyväksytään toimintakertomukset esityksen mukaisesti.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT        

Esitys:        Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tavoitteiden ylläpitäminen tulevissa kasvatusjohtokunnan kokouksissa säännöllisesti.

Kjk      §   6        Päätös:      

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tavoitteita ylläpidetään tulevissa kasvatusjohtokunnan kokouksissa säännöllisesti.

Esitys:        

Pyydämme ottamaan huomioon vaikuttajaryhmän ohjesäännön ja toimimaan sen mukaisesti. Vaikuttajaryhmä voi halutessaan asettaa edustajan rekrytointeihin, joissa palkataan työntekijä/viranhaltija toimimaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Virkoihin, jossa toimitaan lasten ja nuorten kanssa pitää toimittaa rikosrekisteriote. Millaisissa viroissa seurakunnassa vaaditaan rikosrekisteriote?

TIEDOKSI

Esitys:

Kjk      §   7        Päätös:

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kjk      §   8 Liitetään pöytäkirjaan kirkkolain vaatima oikaisuvaatimusohje.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kjk      §   9 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.30

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Järvenpään seurakunta
Kasvatusjohtokunta

31.01.2024 § 8

 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 1-9

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
 2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
 3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
 4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
 5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 1. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1, 04400 JÄRVENPÄÄ

Postiosoite: PL 54, 04401 JÄRVENPÄÄ

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
 • tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
 • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.