JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                        

PÖYTÄKIRJA 18/2021


Kirkkoneuvosto

 

AIKA:    Tiistai 14.12.2021 klo 17.00

PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 b

§        Liite    Asia

 1. §                   KOKOUKSEN AVAUS
 2. §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
  344 § (liite)         JULKL 6:24 §
 5. § (liite)         RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖ
 6. § (liite)         HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2022
 7. §                   KANSAINVÄLISETN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS
 8. § (liite)         TIEDOKSI
 9. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 10. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 11. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj., saapui klo 17.01.

Marja Noso

Jouko Porkka (POISSA) sij. Unna Harjula

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström, saapui klo 17.02.

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei paikalla

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Anu Sorjonen, diakonian työalapappi, poistui klo 17.50. Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti 15.12.– 29.12.2021 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

340.§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

341.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 10.12.2021.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 341 § Päätös:   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

342. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Tuija Kuusisto ja Esko Lappalainen.

Kn 342 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

343.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kn 343 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 14.12.2021 § 344           EI JULKINEN                   JULKL 6:24 §

Kn 344 § Päätös:

345.§ RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

Xxxx irtisanouduttua ruokapalvelutyöntekijän toimesta kirkkoneuvosto päätti 16.11.2021 § 306 julistamista toimen avoimeksi. Toimi oli haettavana 16.–31.11.2021. Määräaikaan mennessä tuli 6 hakemusta ja liitteen nro 345a) (ei julkinen) on hakijoiden hakemuksista ja ansioluetteloista sekä merkittävistä todistuksista kooste.

Kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä eli talousjohtaja, ruokapalveluvastaava ja kirkkoneuvoston jäsenistä Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri valitsivat 4 henkilöä haastatteluihin. Haastattelut suoritettiin 7.12.2021 ja liitteen nro 345b) on muistio haastatteluista.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita ruokapalvelutyöntekijän toimeen 17.1.2022 tai sopimuksen mukaan Tuija Rädyn.
 2. että Rädyn kieltäytymisen varalle varasijalle valitaan Ulla Huuhko.
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys.
 4. että, toimessa noudatetaan hakuilmoituksen mukaista 6 kuukauden koeaikaa.
 5. että, virkapaikka on seurakuntatalo, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat seurakuntakeskuksen ruokailujen ja kahvitarjoilujen valmistamista, tarjoilua ja keittiöhenkilökunnalle määriteltyjen keittiöiden siistimiset. Lisäksi on jonkun verran työtä seurakunnan leirikeskuksessa, jossa on myös em. tehtävien lisäksi majoitus- ja saunatilojen siistimistä ja leiriläisten opastamista. Tehtävässä tulee toimia yhdessä muun kiinteistötoimen henkilökunnan kanssa.
 7. että, toimi kuuluu vaativuusryhmään 401 ja peruspalkka on xxxx,xx
 8. €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
 9.  että, toimi on kokoaikainen, jossa täysi viikoittainen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia.
 10. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan.

Kn 345 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

346.§ HYVÄKSYJÄT JA HANKINTARAJAT 2022

Kirkkovaltuuston 23.10.2018 § 37 hyväksymän taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvoston päättää, ketkä                                      hyväksyvät           kunkin kustannuspaikan meno- ja tulotositteet. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä siten, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi eri henkilöä, tarkastaja ja hyväksyjä.

Tarkastajana toimii henkilö, joka tilannut tai muutoin selvittänyt laskun mukaista hankintaa eli hän tuntee laskun sisällön ja ehdot parhaiten. Tarkastajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen)   ja                            se          on muutoin     seurakunnan            ohjeiden     ja     määräysten mukainen. Tarkastaja       tarkastaa, Kipan Akkunan (SAP) Työlistalta laskun       tiedot käsittelykohdassa    oleviin    tietoihin    (saajan    pankkitili,    maksajan    pankkitunnus, maksettava summa, valuutta ja eräpäivä) ja tarvittaessa korjaa tiedot. Kun lasku on oikein, tarkastaja tiliöi pääkirjatilin ja kustannuspaikan, mille kulut tai tuotot kirjataan. Sen                            jälkeen      tarkastaja valitsee hyväksyjän      eli      siirtää      laskun ko. kustannuspaikan hyväksyjälle hyväksyttäväksi.                   Tiliöinnissä                    tulee noudattaa Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymiä tililuetteloita ja kirjausohjeita sekä myöhempiä täydennyksiä.

Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen on määrärahaa sitovuustason puitteissa käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Henkilökohtaisten laskujen osalta kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan laskut ja talousjohtaja kirkkoherran laskut.

Kirkkovaltuuston 15.12.2021 § 56 hyväksymän ja Espoon tuomiokapitulin 23.11.2021

§ 211 vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 14 §:n kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka viran johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä on nimetty johtavaksi viranhaltijaksi päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Samasanaisena säännös on kirkkoneuvoston ohjesäännössä koskien kirkkoherraa (12 §:n kohta 2) ja talousjohtajaa (13 §:n kohta 1). Ohjesääntöön on tulossa muutos, jonka hyväksymisestä ja voimaan tulosta tiedotetaan erikseen hyväksyjiä.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) suhteen, vain käyttöoikeudet saaneet työntekijät ja viranhaltijat voivat toimia laskujen tarkastajan tai hyväksyjän roolissa. Järjestelmä mahdollistaa myös ostolaskuille hyväksymisrajan, mutta aikaisempaan käytäntöön verrattuna se ei voi olla enää kohdistettuna yksittäiseen kustannuspaikkaan. Täten ostolaskujen ja investointilaskujen hyväksyjille on määriteltävä yksi henkilökohtainen hyväksymisraja.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2022 laskujen hyväksyjät ja hankintarajat ovat liitteen nro 346 mukaiset sekä antaa edellä esittelytekstissä olevan ohjeen osto- ja investointilaskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelystä.

Kn 346 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

347.§ KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 26 300 euroa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 myöntää 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Haitin maanjäristyksen aiheuttamaan hätäaputarpeeseen, 5 000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuralla Etiopian rankkasateiden aiheuttamaan hätäaputarpeeseen ja 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Tigrayn kriisin aiheuttamaan hätäaputarpeeseen sekä 28.9.2021 kokouksessaan myöntää 5 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle Afganistanin perheiden hätäapua varten.

Suomen Lähetysseura anoo täydennystä katastrofirahastoonsa.

”Kun katastrofi sattuu, apua tarvitaan pikaisesti. Siksi tarvitsemme jatkuvasti varoja katastrofirahastoomme, jotta pystymme vastaamaan kriisitilanteisiin nopeasti.

Katastrofin sattuessa annamme hätäapua ja psykososiaalista tukea, jotta katastrofin uhrit saisivat ruokaa, puhdasta vettä, katon päänsä päälle ja terveydenhoitoa. Psykososiaalinen tuki auttaa henkistä toipumista.

Katastrofin jälkeen tuemme jälleenrakennusta, jotta ihmiset voisivat palata normaaliin elämään.

Suomen Lähetysseuran katastrofityö kohdentuu ensisijaisesti maihin, joissa Lähetysseuralla on jo ennestään toimintaa. Näin saamme avun luotettavasti ja nopeasti perille pitkäaikaisten yhteistyökumppanien kautta. Toimimme yhteistyössä myös kirkkojen kansainvälisen katastrofiavun ACT-allianssin sekä Luterilaisen  maailmanliiton (LML) kanssa.

Lähetysseura sitoutuu kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti hyväksyttyihin humanitaarisen avun normeihin ja standardeihin. Katastrofiapua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Huolehdimme siitä, että apua saavat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten vammaiset ihmiset, vanhukset, naiset ja lapset.”

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 6300,00 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon.

Kn 347 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

348 § TIEDOKSI

 1. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/141/01.01.01/2021; LUOMA Liite 348/1
 2. KIRKON SÄHKÖURAKAN VAIHE  Liite 348/2

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan.

Kn 348 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

349§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 349 § Päätös:    Ei muita asioita.

350.  § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 350 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

351.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 351 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.57.