JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                        

PÖYTÄKIRJA 19/2021

Kirkkoneuvosto

AIKA: Tiistai 21.12.2021 klo 18.30

PAIKKA: Seurakuntatalo, seurakuntasali, Kirkkotie 1

§        Liite    Asia

 1. §                   KOKOUKSEN AVAUS

 2. §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
   
 3. §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
   
 4. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
   
 5. § (liite)         JULKL 6:24 §
   
 6. §                   ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

 7. § (liite)         TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTUSESITYS 1.1.2022 RILLA

 8. § (liite)         TIEDOKSI

 9. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 10. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 11. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet              

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen

Ida Luuk, saapui klo 19.31.

Pekka Luuk, varapj. (POISSA) sij. Jaakko Kuusela

Marja Noso

Jouko Porkka

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (POISSA) Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti 22.12.2021– 5.1.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

352. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Alkuhartauden piti Tuija Kuusisto.

353.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 17.12.2021.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 353 § Päätös:   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

354 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Pekka Luuk.

Kn 354 § Päätös:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Ida Luukia ja Jaakko Kuuselaa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

355.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 357       Erityisnuorisotyön määräaikaisen viran perustaminen; lisätään esittelyteksti

§ 359,2; Tiedoksi; Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta; lisätään 

Kn 355 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 356           EI JULKINEN                   JULKL 6:24 §

 356. § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 8.9.2021 tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle, että se perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityön viran ja varaa talousarvioon tätä tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat.

Perusteluina kasvatusjohtokunta esittää seuraavaa:

Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmä pyysi toukokuussa kasvatus- ja diakoniatiimeiltä esitystä projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kasvatus- ja diakoniatiimeistä koottiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli määritellä projektiviran sisältö. Työryhmään nimettiin Minna Österman, Katariina Autero, Nita Lainen, Maria Puotiniemi ja Anu Sorjonen.

Työryhmä esittää, että projektiviran tavoitteena olisi vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Työntekijän työpanos suunnattaisiin pääosin Jamppaan. Työntekijä käynnistäisi kouluikäisten ja nuorten avointa toimintaa Rekikadun kerhohuoneella. Jampan nuorilla ei ole tällä hetkellä kokoontumistilaa, sillä kaupunki siirsi nuorten tilan keskustaan, jonne Jampan alueen nuoret eivät liiku, joten tilalle olisi suuri tarve.

Työntekijä toimisi yhteistyössä Saunakallion ja Koivusaaren koulujen kanssa. Hän voisi kohdata lapsia ja nuoria välitunneilla sekä pitää kouluilla pienryhmiä eri kohderyhmille (esim. hiljaiset, vetäytyvät lapset, nuoret, joilla on ongelmia kaverisuhteissa yms.) Työntekijä tekisi myös verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Lisäksi työntekijä voisi toimia linkkinä alueen perheiden ja diakoniatyöntekijöiden välillä. Hän voisi auttaa perheitä heidän tarvitsemansa avun piiriin ja esimerkiksi lapsia löytämään harrastuksen. Harrastusmaksuihin voisi hakea apua diakoniavastaanotolta.

Työntekijä toimisi tarpeen mukaan myös Järvenpään muilla alueilla ja kouluilla.

Projektityöntekijälle nimettäisiin tueksi kasvatuksen työntekijä ja diakoni, jotka auttaisivat alkuun työn käynnistämisessä, verkostojen luomisessa yms.

Projektityöntekijän tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja viran kokonaiskustannukset ovat n. 45 000€.

Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 244.

Kulut virasta ja toimintamäärärahoista menevät erityisnuorisotyön kustannuspaikalle 1012370000.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 Järvenpään seurakuntaan erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.
 2. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMK- tutkinto.
 3. määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus.

Kn 244 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 54  Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 54.

Kv 54 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 283 Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.10.2021 perustaa Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.- 31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran.

Viran tehtävänkuvauslomakkeen mukaisesti projektityöntekijän tehtävänä on erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa. Tehtävänkuvauslomakkeessa on tarkemmin määritelty projektiviran tehtävien sisältö.

Projektiviran rekrytoinnin aikataulusuunnitelma:

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 26.10.2021.

 • Hakuaika 27.10-17.11. 2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa. 

 • Haastattelut ovat ti 23.11.2021 alkaen klo 13

 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 30.11.2021. 

Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 283.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää,

 1. että se julistaa erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, nuorisotyön työalavastaava Maria Puotiniemi, diakonian työalavastaava Anu Sorjonen kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille varahenkilö.
 3. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille varahenkilö.

Kn 283 Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti Ida Luukin sekä Arvi Kekäläisen ja varahenkilöksi Jarkko Åströmin.

****

Kn § 333 Hakuaikana hakemuksia virkaan tuli 4 kappaletta ja yksi myöhässä. Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun 3 hakijaa. Haastattelujen jälkeen haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään hakuajan jatkamista hakijoiden vähyyden vuoksi, jotta saadaan enemmän hakijoita. Samoin haastattelutyöryhmä esittää, että tehtävänkuvausta tarkistetaan ja tehtävänmukaista peruspalkkaa korotettaisiin. Kyseessä on vuoden mittainen monella tapaa vaativa erityisvirka, joka olisi syytä huomioida tehtävänmukaisessa peruspalkassa. Työryhmä esittää myös, että nykyiset hakijat huomioidaan uudessa haussa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 333a.


Hakuajan jatkaminen on mahdollista kirkkoneuvoston päätöksellä perustellusta syystä. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Perusteltu syy on tässä tapauksessa
 haastatteluryhmän mainitsema hakijoiden vähäisyys ja tarve saada laajempi hakijamäärä. 

Tehtävänkuvausta on päivitetty haastattelutyöryhmän esittämällä tavalla siten, että viran projektiluonteisuudesta johtuen tehtävänmukaista peruspalkkaa on erityisellä perusteella korotettu

Päivitetty tehtävänkuvaus on liitteenä nro 333b.

Hakuaika on 1-15.12.2021. Hakuilmoitus liitteenä nro 333c.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää,

1. että se julistaa uudelleen haettavaksi erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

2. hyväksyy viralle uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 333b mukaisesti,

Kn 333 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kn § 357 Uutena hakuaikana hakemuksia virkaan tuli aiempien lisäksi 3 kappaletta. Hakemusten määrä on kokonaisuudessaan edelleen vähäinen ja tehtävän hoitamiseen nähden hakemuksissa osoitettu kokemus pääsääntöisesti ohutta. Siksi on syytä harkita virantäytön keskeyttämistä toistaiseksi. Viran tehtävien hoitamiseksi on syytä tutkia mahdollisuudet olemassa olevien työntekijöiden tehtävänkuvauksien muutokseen ja sijaisuusjärjestelyihin.

Virkasuhteen täyttämisen keskeyttäminen on mahdollista kirkkoneuvoston päätöksellä perustellusta syystä. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä (KL 6:10 §). Perusteltu syy on tässä tapauksessa hakijoiden vähäisyys ja sen selvittäminen, voidaanko viran tehtäviä hoitaa nykyisten viranhaltijoiden tehtävänkuvauksia määräaikaisesti muuttamalla ja sijaisuusjärjestelyillä.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää erityisnuorisotyön projektiviran täytön toistaiseksi ja antaa kasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (nuorisotyö) selvitettäväksi, onko viran tehtävien hoitaminen mahdollista järjestää nykyisten viranhaltijoiden tehtävänkuvauksen muutoksilla ja sijaisuusjärjestelyillä.

Kn 357 § Päätös:

Jouko Porkka teki pohjaesitykseen kannatetun muutosesityksen siten, että erityisnuorisotyönohjaajan määräaikaiseen virkaan valitaan kohtien 1-7 mukaisesti Toni Majola.

Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys. EI -ääni kannattaa muutosesitystä

JAA -ääni kannattaa tehtyä pohjaesitystä.

Äänestystulos oli

 

EI ääniä

10

JAA ääniä

1

Kirkkoneuvosto päätti valita virkaan Toni Majolan.

 1. valita erityisnuorisotyön määräaikaiseen projektityön virkaan Toni Majolan 1.1.- 31.12.2022

 1. että Toni Majolan tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä puhdas rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

 1. että nuorisotyönohjaajan virassa on 6 kk koeaika.

 

 1. että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6

 

 1. että erityisnuorisotyön määräaikaiseen projektityön viran pääasiallisina tehtävinä on:

  • Erityisnuorisotyön ja perhetyön toteutuksen, suunnittelun ja kehittämisen vastuu yhdessä nuorisotiimin kanssa ja Jampan aluetyöryhmän kanssa. 
  • Erityisnuorisotyössä kohtaava ja etsivä työ (partiointi)
  • Erityisnuorisotyön ryhmätoiminta
  • Päivystys- ja ryhmätoiminta kouluilla 
  • Verkostotyö sosiaalitoimen, nuorisotoimen ym. tahojen kanssa 
  • Perhetyö yhteistyössä diakoniatyön kanssa
  • Aluetyö yhdessä aluetiimin kanssa

 1. että nuorisotyönohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2616,44 €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

 1. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

Esityksen kohdat 1-7 hyväksyttiin yksimielisesti.

358. §  TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTUSESITYS 1.1.2022 RILLA

Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esitys palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rillan tehtävänkuvauksen ja palkantarkistamisesta. Hänen tehtävänkuvauksensa on tarkentunut ja hänelle on tullut lisää tehtäviä. Lahden IT-alueen tietohallintopäällikön ja seurakunnan talousjohtajan kanssa on sovittu uudesta tehtäväjaosta 1.1.2022 lähtien it-asioissa. Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa 17.11.2021 liite nro 358a) ja 17.12.2021.

Kun palkka- ja IT-sihteerin tehtävä luotiin, ei ollut täysin selvillä, miten liittyminen laajempaan kirkon IT-alueeseen (Lahden) vaikuttaa it-tehtäviin paikallisseurakunnassa. Nyt tehtävät ovat muotoutuneet ja lisäksi on sovittu Lahden IT-alueen kanssa tehtäväjaosta, jonka mukaisesti asioita hoidetaan 1.1.2022 lähtien.

Lisäksi tehtäviä on tullut lisää ja joitain tehtäviä ei ollut merkitty 1.5.2019 tehtävänkuvaukseen, joten tehtävänkuvausta on niiltä osin tarkennettu. Tehtävänkuvauksen vaativuuskriteeristön numeroarvoja on korjattu vuorovaikutuksen ja ohjauksen osalta yhtä numeroa vaativimmiksi. Lisäksi kahden erilaisen työn yhdistelmän työmäärän osalta vaativuusryhmittely ei ota kaikkea huomioon, joten erityisperusteen euromäärää oli syytä tarkastella. Uusi tehtävänkuvaus on liitteenä nro 358b).

--

Valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 1.1.2022 alkaen:

 1. hyväksyä palkka- ja it-sihteeri Marja-Leena Rillan tehtävänkuvauslomakkeen päivityksen liitteen nro 358b mukaisesti siten, vaativuuskriteeririviksi tulee 502, 601, 601, 601 ja 601 vaativuusryhmänä säilyy 503 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk.
 2. nostaa erityisperusteen perusteella maksettavaa erillistä lisää nykyisestä xx,xx €/kk olemaan xxx,xx €/kk.

Kn 358 § Päätös:   

Esitys (kohdat a-b) hyväksyttiin yksimielisesti.

359.§ TIEDOKSI

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 359 /1 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ;                  (Liite 359 / 2)

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi.

Kn 359 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi.

360.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 360 § Päätös:   

Ei muita asioita.

 361. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 361 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

362.§  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 362 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.42.