Kirkkoneuvosto kokous

Pöytäkirja

AIKA:                            Tiistai 16.11.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

 1. §                   KOKOUKSEN AVAUS

 2. §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 5. §                   NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN
 6. § (liite)         TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 ENNAKKOKÄSITTELY
 7.  (liite)           DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ
 8. § (liite)         DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JA VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
 9. § (liite)         LÄHETYSSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRAN TÄYTTÖ
 10. § (liite)         KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN     
 11. § (liite)         LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIN TIETOJENLUOVUTUSTA TOTEUTTAVIEN TOIMIPISTEIDEN VALINTA 2021
 12. §                   SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN
 13. § (liite)         KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE
 14. § (liite)         HELAMERI TESTAMENTTIRAHASTÖN SÄÄNNÖT
 15. § (liite)         INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022 - 2024
 16. § (liite)         HAUTATOIMEN HINNASTOT VUODEN 2022 TALOUSARVIOON
 17. § (liite)         HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
 18. § (liite)         TIEDOKSI
 19. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 20. §                   RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ XXX IRTISANOUTUMINEN
 21. § (liite)         RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
 22. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 23. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

AIKA:                         Tiistai 16.11.2021 klo 18.30-22.06.

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

Jäsenet                              

    Henry Berg (POISSA) sij. Sirpa Laakso-Varis Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj. (POISSA) sij. Jaakko Kuusela Marja Noso

Jouko Porkka Mirja Vakkuri Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 21.22.

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Minna Kotajärvi, Kirkon keskusteluapu (PP), saapui klo 19.44, poistui klo 20.49.

Antti Luoma, seurakuntapastori, poistui klo 19.36.

Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) (etäyhteys),

poistui klo 19.36 - saapui klo 19.44., poistui klo 20.17.

Jukka Peltola, kasvatusjohtokunnan jäsen (POISSA)

Maria Puotiniemi, kasvatuksen työalajohtaja (nuorisotyö), poistui klo 19.36 - saapui klo 19.44., poistui klo 20.38.

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti 17.11.– 1.12.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. 

286 §   KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32. Alkuhartauden piti Jarkko Åström.

 1. § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 12.11.2021.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 287 § Päätös:   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

288. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Marja Noso.

Kn 288 § Päätös:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Jaakko Kuusela ja Marja Noso.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

289 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä

§ 305 Ruokapalvelutyöntekijä xxx irtisanoutuminen; lisätään

§ 306 Ruokapalvelutyöntekijän toimen haettavaksi julistaminen; lisätään

§ 307 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 308 Kokouksen päätös

Kn 289 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

290. § Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että jokaiseen seurakuntaan on perustettava nuorten vaikuttajaryhmä. Tavoitteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen seurakunnan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Tavoite ei koske ainoastaan nuorisotyön työalaa, vaan vaikuttajaryhmien toiminnallinen tehtävä koskee koko seurakuntaa. Kun keskustellaan jumalanpalveluksen toteutumisesta, seurakunnan musiikkitapahtumista tai vaikkapa leirikeskuksen käytöstä, on nuorilla mahdollisuus olla mukana toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, kokemuksesta merkitykselliseen yhteisöön kuulumisesta, kuulluksi tulemisesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisön toimintaan ja päätöksiin.

Järvenpään seurakunnan kasvatuksen johtokunta nimesi kokouksessaan 8.9.2021 pastori Antti Luoman kokoamaan seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmää. Johtokunnan edustajaksi se nimesi Jukka Peltolan. He käynnistivät vaikuttajaryhmän muodostaminen 12.10.2021 yhdessä LNAK 3:sten ja LNAK 4:sten kanssa. Työskentely, jonka he suunnittelivat yhdessä LNAK4:sten ohjaajien Julia Huhdan ja Saara Laakkosen kanssa, osallistui noin 30 nuorta. Pienemmissä ryhmissä nuoret saivat ideoida vaikuttajaryhmän toimintaa, vuosikelloa, budjetin käyttöä, mainostamista sekä ehdottaa sille nimeä.

Työskentelyssä tuli ilmi, että nuorilla on varsin vähän tietoa siitä, miten seurakunnan päätöksenteko toimii ja miten nuorilla olisi ylipäätänsä mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon. Yksinkertaisesti nuoret eivät tiedä, miten he voisivat vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Lukuisten ideoiden ohessa nuoria myös huoletti, pääseekö nuorten ääni aidosti kuuluviin.

LNAK 3 + 4 ideointien jälkeen Luoma ja Peltola yhdessä Huhdan kanssa ovat laatineet luonnoksen vaikuttajaryhmän toimintaohjeeksi sekä budjetin vuodelle 2022. Toimintaohjeen tarkoituksena on toimia suuntaviivoina vaikuttajaryhmän perustamisessa. Kun vaikuttajaryhmä on aloittanut toimintansa, voi se halutessaan muuttaa toimintaohjetta.

Esitys:          

Järvenpään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohje

Järvenpään seurakunnassa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, joka voi halutessaan antaa ryhmälle uuden nimen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

   Vaikuttajaryhmän koko ja toimikausi

Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla alle 29-vuotiaita Järvenpään seurakunnan jäseniä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuvia jonkun muun ev. lut. kirkon seurakunnan jäseniä.

Ensimmäisen vaikuttajaryhmän toimikauden pituus on syyskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Seuraavien toimikausien pituus määritellään vaikuttajaryhmässä. Ryhmän koko on 8–12 hlöä ja iältään he ovat 14–29 -vuotiaita.

Ryhmässä on erityiset kiintiöt seurakunnan Lapsi- ja nuorisotyön avustajakoulutukseen (LNAK) osallistuville. LNAK1-3 kursseilta valitaan ryhmään kaksi edustajaa / vuosikurssi ja LNAK4-kurssilta 1 edustaja. Loput edustajat (3-5 hlöä) valitaan LNAK- kurssien ulkopuolelta.

TAI

Ryhmässä kiintiöt ikäryhmittäin seuraavasti: 14-16 v 3 paikkaa, 17-19v 3 paikkaa, 20- 29v 3 paikkaa. Ikä otetaan huomioon vaikuttajaryhmän kauden alussa.

Vaikka vaikuttajaryhmä on suljettu, niin sen on järjestettävä kahdesti vuodessa kaikille avoin yleiskokous, jossa kaikki halukkaat 14-29 -vuotiaat voivat esittää toiveitaan ja näkemyksiään seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Vaikuttajaryhmän valinta

Vaikuttajaryhmään valitaan siihen halukkaita. LNAK-kiintiöpaikat täytetään siten, että LNAK-kurssilaiset valitsevat keskuudestaan edustajansa vaikuttajaryhmään. Mikäli esityksiä edustajista on enemmän kuin kiintiöpaikkoja, toimitetaan vaalit.

Kiintiöpaikkojen ulkopuoliset edustajat valitaan vaaleilla. Tehtävään halukas nuorisotyön tiimille tiettyyn määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, kuin paikkoja, järjestetään vaalit digitaalisten viestimien kautta.

Vaikuttajaryhmän toiminta

Vaikuttajaryhmän keskeisin tavoite on, että nuorten näkemykset ja toiveet seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Myös vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa on näkyvää ja läsnäolevaa sekä seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuville että henkilöille, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintana.

Vaikuttajaryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisotyön viranhaltijoilla.

Kirkkovaltuusto määrittelee vaikuttajaryhmälle vuosittain määrärahan, jonka käytöstä vaikuttajaryhmä saa itse päättää. Sen lisäksi kirkkovaltuusto budjetoi vaikuttajaryhmälle vuosittain varoja, joita voi käyttää vaikuttajaryhmän oman toiminnan mainostamiseen ja markkinointiin, koulutustoimintaa ja kokoustoimintaan. Vaikuttajaryhmän jäsenille maksetaan kokouspalkkiot. Sen suuruus on samassa linjassa Järvenpään kaupungin nuorisovaltuuston kokouspalkkioihin.

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan edustajan: 

 • kirkkovaltuuston ja kasvatuksen johtokunnan kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
 • nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin.
 • kutsuttaessa kirkkoneuvoston kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorten vaikuttajaryhmä voi ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien asioiden valmisteluun ja toteutukseen:

 • toimintasuunnitelman tekeminen
 • talousarvion laatiminen
 • työntekijöiden rekrytointi
 • virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai lakkauttaminen
 • tapahtumien ja leirien järjestäminen
 • seurakunnan tilojen käyttö tai myynti
 • välinehankinnat esimerkiksi musiikkityöhön
 • vuositapahtuman valmistelu ja toteutus
 • yhteydet partiotoimintaan
 • osallistuminen lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen

Näiden    tehtävien    lisäksi    nuoret    voivat    edustaa    seurakuntaansa    kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

VAIKUTTAJARYHMÄN BUDJETTI

Vaikuttajaryhmälle budjetoidaan määrärahoja vuodelle 2022 seuraavasti:

10 000 euroa kokouskouluihin (kokouspalkkiot)

20 000 euroa tapahtumiin ja avustuksiin

3 000 euroa tiedotukseen

 1. 500 euroa koulutukseen
 2. 000 euroa vaalikuluihin

Kjk      § 6       

Päätös:   

Kasvatusjohtokunta päätti yksimielisesti esittää Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeeksi seuraavaa:

Järvenpään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohje Järvenpään seurakunnassa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, joka voi halutessaan antaa ryhmälle uuden nimen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kun vaikuttajaryhmä on aloittanut toimintansa, voi se halutessaan muuttaa toimintaohjetta.

Vaikuttajaryhmän koko ja toimikausi

Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla alle 29-vuotiaita Järvenpään seurakunnan jäseniä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuvia jonkun muun ev. lut. kirkon seurakunnan jäseniä.

Ensimmäisen vaikuttajaryhmän toimikauden pituus on syyskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Seuraavien toimikausien pituus määritellään vaikuttajaryhmässä. Ryhmän koko on 9 hlöä ja iältään he ovat 14–29 - vuotiaita.

Ryhmässä kiintiöt ikäryhmittäin seuraavasti: 14-16 v 3 paikkaa, 17-19v 3 paikkaa, 20-29v 3 paikkaa. Ikä otetaan huomioon vaikuttajaryhmän kauden alussa. Mikäli jostakin ikäryhmästä ei saada 3 edustajaa, ryhmää voidaan täydentää toisen ikäryhmän edustajalla.

Vaikka vaikuttajaryhmä on suljettu, niin sen on järjestettävä kahdesti vuodessa kaikille avoin yleiskokous, jossa kaikki halukkaat 14-29 - vuotiaat voivat esittää toiveitaan ja näkemyksiään seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Vaikuttajaryhmän valinta

Vaikuttajaryhmään valitaan siihen halukkaita. Mikäli esityksiä edustajista on enemmän kuin kiintiöpaikkoja, toimitetaan vaalit. Tehtävään halukas ilmoittautuu nuorisotyön tiimille tiettyyn määräaikaan mennessä.

Vaikuttajaryhmän toiminta

Vaikuttajaryhmän keskeisin tavoite on, että nuorten näkemykset ja toiveet seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Myös vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa on näkyvää ja läsnäolevaa sekä seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuville että henkilöille, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Vaikuttajaryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisotyön viranhaltijoilla.

Kirkkovaltuusto määrittelee vaikuttajaryhmälle vuosittain määrärahan, jonka käytöstä vaikuttajaryhmä saa itse päättää. Sen lisäksi kirkkovaltuusto budjetoi vaikuttajaryhmälle vuosittain varoja, joita voi käyttää vaikuttajaryhmän oman toiminnan mainostamiseen ja markkinointiin, koulutustoimintaan ja kokoustoimintaan. Vaikuttajaryhmän jäsenille maksetaan kokouspalkkiot. Sen suuruus on samassa linjassa Järvenpään kaupungin nuorisovaltuuston kokouspalkkioihin.

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan edustajan:

 • kirkkovaltuuston ja johtokuntien kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
 • nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin.
 • kutsuttaessa kirkkoneuvoston kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorten vaikuttajaryhmä voi ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien asioiden valmisteluun ja toteutukseen:

 • toimintasuunnitelman tekeminen
 • talousarvion laatiminen
 • työntekijöiden rekrytointi
 • virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai lakkauttaminen
 • tapahtumien ja leirien järjestäminen
 • seurakunnan tilojen käyttö tai myynti
 • välinehankinnat esimerkiksi musiikkityöhön
 • vuositapahtuman valmistelu ja toteutus
 • yhteydet partiotoimintaan
 • osallistuminen lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen

Näiden    tehtävien    lisäksi    nuoret    voivat    edustaa    seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

VAIKUTTAJARYHMÄN BUDJETTI

Vaikuttajaryhmälle budjetoidaan määrärahoja vuodelle 2022 seuraavasti:

10 000 euroa kokouskouluihin (kokouspalkkiot)

20 000 euroa tapahtumiin ja avustuksiin

3 000 euroa tiedotukseen

 1. 500 euroa koulutukseen
 2. 000 euroa vaalikuluihin

****

Kn § 290

Kasvatusjohtokunta esittää, että asian esittelevät kirkkoneuvostolle Jukka Peltola ja Antti Luoma.

Kasvatusjohtokunnan hyväksymä esitys Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeeksi on perusteellinen ja kattava kuvaus ryhmän toiminnasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Joiltain osin toimintaohjeissa on olennaista poikkeamaa verrattuna esimerkiksi johtokuntajärjestelmään ja toiminta- ja taloussuunnitelmavalmisteluun sekä seurakunnan hyväksymiin palkkiokäytäntöihin. Näiltä osin joitakin kohtia toimintaohjeessa on syytä tarkentaa.

Jotta toimintaohjeen määrärahoja koskeva kappale olisi yhteensopiva muun toiminnan toiminta- ja taloussuunnittelun, kustannuspaikkavastuiden ja hyväksyttyjen palkkioiden määrän kanssa, se olisi syytä muotoilla seuraavasti:

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintamäärärahat hyväksytään vuosittain nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelman kustannuspaikan hyväksynnän yhteydessä. Määrärahan käytöstä vaikuttajaryhmä tekee esitykset nuorisotyön johtavalla viranhaltijalle. saa itse päättää. Määräraha pitää sisällään sen oman toiminnan mainostamista ja markkinointia, koulutustoimintaa ja kokoustoimintaa. Vaikuttajaryhmän jäsenille maksetaan seurakunnassa hyväksytyt kokouspalkkiot.

Vaikuttajaryhmän edustamista koskevaa kappaletta koskien on syytä todeta, että nuorten vaikuttajaryhmän edustajien osallistumiselle puhe- ja läsnäolo-oikeudella kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien kokoukseen ei ole estettä. Kirkkoneuvoston työjärjestyksessä on mahdollista sopia, että kirkkoneuvoston käsitellessä esim. arkaluonteisia henkilöstöön liittyviä asioita, puhe- ja läsnöolo- oikeudella mukana olevat edustajat poistuvat kokouksesta. Edustamista koskevan pykälää on syytä tarkentaa seuraavasti:

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan edustajan:

 • kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
 • nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin.

Vaikuttajaryhmälle esitettyä budjettia on syytä tarkastella talousarvion kokonaisuuden näkökannalta ja tehdä linjaukset toiminta- ja taloussuunnitelmaan varattavasta summasta nuorten vaikuttajaryhmälle. Erityisesti vaalikuluja koskevassa määrärahassa on syytä huomioida ehdokkaiden ja ryhmien tasapuolisuus.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kasvatusjohtokunta, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto keskustelee esityksestä nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeeksi, tekee tarvittavat muutokset ja päättää nuorten vaikuttajaryhmän määrärahoista vuoden 2022 toiminta- ja talousarviossa.

Kn 290 § Päätös:   

Asia palautetaan valmisteluun seuraavien selvitettävien asioiden osalta

  • Kummiluottamushenkilömalli eri toimielimissä
  • Edustajien määrä eri toimielimissä
  • Jäsenyys kirkkovaltuustossa, että nuorten vaikuttajaryhmässä
  • Ryhmän valintaan liittyvät määritelmät vaaleista
  • Rekrytointiryhmien jäsenyys
  • Budjetti
  • Ryhmän täydentäminen, ryhmästä eroaminen

291. §  TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat julistuksen työalan toimintasuunnitelmat sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö- sekä kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 268. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Mikko Haapaniemi, Petri Repo ja Satu Koskimaa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee julistuksen työalojen, sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö,   kirkkoherranvirasto    ja    kirkonkirjojenpito esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen.
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 268 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 291 Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat kasvatuksen työalojen sekä Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat sekä talousluvut TA2022 kustannuspaikoittain ja tiliryhmittäin (viime kokouksessa käsiteltyjen ja nyt käsittelyssä olevien työmuotojen osalta) ovat liitteenä nro 291. Toimintasuunnitelmia paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Minna Kotajärvi, Iia Palmgren ja Maria Puotiniemi.**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee kasvatuksen työalojen ja Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen.
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.
  - Loutin iltapäivätoiminnan tilalle valmistellaan avointa toimintaa.

Kn 291 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

292.§ DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ

Diakonian viranhaltija Keijo Ruuskanen on ilmoittanut 6.9.2021, että irtisanoutuu diakonian virasta ja jää vanhuuseläkkeelle 1.2.2022. Kirkkoneuvosto käsittelee Keijo Ruuskasen irtisanoutumisilmoituksen seuraavassa kokouksessaan, minkä vuoksi tähän asiaan liittyen kirkkoneuvostolta ei ole vielä saatu virallista lausuntopyyntöä. Kirkkoherra on päätynyt pyytämään ennakoivasti aikataulullisista syistä jo tässä vaiheessa diakoniajohtokunnalta lausuntoa ja näkemystä avautuvan viran osalta.

1. Diakonian viran tarpeellisuuden perusteet vuonna 2021

Diakoniatyöntekijät hoitavat kirkkojärjestyksen mukaista työtään palvellen alueella asuvia riippumatta heidän taustastaan. Diakonia on kirkon keskeinen tehtävä ja työmuoto. Diakonia tekee näkyväksi kristillisen yhteisön uskoa ja elämäntapaa. Diakonia kohtaa erityisesti ihmisiä, joiden elämässä on kärsimystä, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi vaikeuksissa tai muuten haavoittuvassa asemassa.

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1).

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava seurakunnan ja sen alueella asuvan väestön terveys ja hyvinvointi sekä niihin vaikuttavat mahdolliset muutokset, jotka voivat lisätä diakonisen avun tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, yksinhuoltajien määrä, työttömyys, sairastavuus, alueellinen sijainti, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät tekijät.

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava myös diakonian perusperiaate, jonka mukaan diakonia auttaa kaikkia seurakunnan alueella asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Tästä syystä suosituksessa viitataan alueen koko väestöön eikä pelkästään seurakuntalaisten määrään.

Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa tulee huomioida diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

2. Diakonian virat Järvenpään seurakunnassa

Järvenpään seurakunnan ja diakoniatyön toimintaympäristö on Järvenpään kaupunki ja sen asukkaat. Järvenpäässä on noin 45033 asukasta, seurakuntaan heistä kuuluu noin 28 494 (31.7.2021).

Järvenpään seurakunnassa diakonian virkoja on 7, sillä kirpputorin vapaaehtoistyön ohjaajan toimi muutettiin diakonian viraksi, kuitenkin toimiala on edelleen kirpputori toiminnasta vastaaminen. Lisäksi diakonialla on yksi projektivirka, joka päättyy v. 2021. Järvenpään yleiskaavassa 2040 varauduttaan 60 000 asukkaaseen vuonna 2040.

Diakoniatyöntekijäin resurssien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään on perusteltua kaupungin väkilukuun ja asukkaiden haasteellisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna.

Lähiseurakuntien diakonian virkojen määrät ja kaupungin väestömäärä:

Tuusula

8

38 779

Kerava

6

37 103

Hyvinkää

8

46 572

Järvenpää

7

44 053

Nurmijärvi

9

43 043

Mäntsälä

4

20 760

Toimintaympäristön haasteet Järvenpäässä

Haasteita diakoniatyölle Järvenpäässä tuovat jatkuvasti muun muassa seuraavat seikat:

 • Vähävaraisuus, joka näkyy niin Kelan toimeentulotukiasiakkaiden määrässä kuin diakonian vastaanotoilla sekä talouden aiheuttamat haasteet eri elämäntilanteissa
 • Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ja mielenterveyteen vaikuttavat seikat
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Väestön ikärakenne iäkkäiden ja yksin asuvien kohdalla ja siihen liittyvät erilaiset diakoniset tarpeet, vanhusten määrän kasvu
 • Perheitten pahoinvointi, joka Järvenpäässä näkyy muun muassa vanhempien päihteidenkäyttönä ja mielenterveysongelmina, huostaanottojen kasvuna, ja erityislasten määränä sekä vähävaraisuutena.

ESITYS:                  

Diakoniajohtokunta esittää, että vapautuva diakonian virka täytetään 1.2.2022 alkaen työnkuvalla, joka päätetään diakoniatiimin työnjakokeskustelun yhteydessä.

Djk 34 § Päätös:    

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**** 

Kn § 239 Talousarvion 2021 perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Diakoniajohtokunta on antanut viran pysyvää täyttöä puoltavan lausunnon kokouksessaan 9.9.2021 § 34. Viran työala olisi diakoninen vapaaehtoistyö ja virka täytettäisiin 1.2.2022 alkaen. Viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 239a.

Vapautuvan diakonian viran täyttämiselle on diakoniajohtokunnan lausunnossa esitetty vahvat perustelut ja viran täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista.

Valmistelun aikataulusuunnitelma:

 • Kirkkoneuvosto päättää viran haettavaksi ilmoittamisesta 28.9.2021.
 • Hakuaika 29.9-22.10. 2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivulla, seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustaululla ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa.
 • Haastattelut ovat ma 1.11.2021 alkaen klo 13
 • Kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan kokouksessaan 16.11.2021.

Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa ja eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys. Luonnos hakuilmoitukseksi on liitteenä nro 239b.

--

Valmistelu ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

 1. että avoimeksi tuleva diakonian virka täytetään. 
 2. julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE- toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla. 
 3. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, diakonian työalavastaavan tehtäviä sijaistava Anu Sorjonen, diakonian (johtava) virkaan 1.1.2022 alkaen valittu Leena Nygård, diakoniajohtokunnan varapuheenjohtaja Pekka Launonen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä
 4. nimetä keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 239 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 4) kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään yksimielisesti Marja Noson ja Esko Lappalaisen sekä heille varahenkilöiksi (järjestyksessä) Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kn § 292       Hakuaikana hakemuksia tuli 16. Yhteenveto hakemuksista on TEAMS -kanavalla

liitteenä nro 292a.

Haastattelutyöryhmä     valitsi      haastateltavat     hakemusten,     työkokemuksen     ja hakukriteerien perusteella.

Haastattelut toteutettiin 1.11.2021. Haastateltavia oli viisi: Katariina Autero, Pia Valonen, Sara Dhakal, Heidi Karvinen ja Pilvi Juvonen.

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esityksistä hakemusten, haastattelun ja asetettujen kriteerien perusteella. Työryhmä päätti esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi Katariina Auteroa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 292b.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita diakonian viranhaltijaksi Katariina Auteron 1.2.2022 alkaen
 2. että Katariina Auteron ei ole tarpeen esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on työskennellyt pitkään sijaisuudessa Järvenpään seurakunnassa.
 3. että diakonian viranhaltijan virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että diakoniaviranhaltijan pääasiallisena tehtävänä on: 
  yleinen    diakoniatyö    (diakoniavastaanotot    ja    tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)
  diakonien    keskinäisen    työnjaon    perusteella     diakoninen vapaaehtoistyö sisältäen monikulttuurisen työn
 6. että diakonian viranhaltijan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 7. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

Kn 292 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti. 

293.§ DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN JA VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 § 200 anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” – projektiin 56 610 euroa. Projektia varten perustettiin projektivirka kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021 § 52.

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt, ettei seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta myönnetä Järvenpään seurakunnalle.

Diakonin viranhaltija Heli Bergholmille on myönnetty osa-aikaista (60 %) virkavapaata 1.11.2021 alkaen omasta virastaan. Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan lausunnassa virkavapautta koskien esitetään, että vapautuvalle 60 % osalle diakonian virkaa rekrytoidaan sijainen.

Tilanteessa, jossa diakonian projektille ei saatu ollenkaan anottua avustusta, on syytä sopeuttaa projektin toteuttamisen laajuus määrärahoihin. Rekrytoinnin kannalta toimiva ratkaisu olisi yhdistää vapautunut 60 % sijaisuus ja vastaperustettu diakonian projektivirka siten, että projektivirkaa hoidettaisiin 40 %:lla. Tällöin saataisiin kokoaikainen määräaikainen virka ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Tällaisesta määräaikaisesta virasta on kiinnostunut tällä hetkellä diakoniatyössä sijaisuutta tekevä Pia Valonen. Johtavan diakonianviranhaltijan tehtäviä sijaistava Anu Sorjonen esittää hänen valitsemistaan suoraan määräaikaiseen virkaan.

Määräaikaista virkaa koskien on laadittu tehtävänkuvaus, joka on liitteenä nro 293.

Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:

 1. henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita    määräaikaiseen    diakonian    virkaan    Pia    Valosen 1.1.2022 – 31.12.2023.
 2. että Pia Valosen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ennen viran vastaanottamista
 3. että ma. diakonian virassa virassa on 6 kk koeaika.
 4. että virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie 3
 5. että ma. diakonian virassa pääasiallisena tehtävänä on:
 • yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit)
 • diakonien keskinäisen työnjaon perusteella toiminta Jampan aluetiimissä
 • Seurakunnan yhdyshenkilönä mukana Yhdessä katettu – hankkeessa kehittämässä hävikkiruoan hyödyntämistä monipuolisesti
 • RaRi-projektin toiminnasta vastaaminen

6. että ma. diakonian virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.

7. että ma. virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan 

8. viran määräaikaisuus perustuu sijaisuuteen ja työn projektiluonteisuuteen

Kn 293 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

294 § LÄHETYSSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkon Keskusteluavun Koordinaattorin virka Järvenpään seurakuntaan perustettiin ajalle 1.1.2022-31.12.2026 kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2021. Virkaan valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa 26.10.2021 lähetyssihteeri Minna Kotajärvi ajalle 1.2.2022-31.12.2026. ja samassa kokouksessa hänelle myönnettiin myös anomuksestaan virkavapautta omasta virastaan vastaavalle ajalle.

Henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä on kokouksessaan 27.8.2021 esittänyt projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen. Samalla työryhmä esitti, että ” lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan”. Samoin esitettiin että ”projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään”

Minna Kotajärven toimiessa pääosin Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) tehtävissä, lähetyssihteerin tehtävistä suurinta osaa on vuonna 2021 hoitanut ma.lähetyssihteerin virassa Satu Koskimaa kirkkoherran päätöksellä. Samoin hänen tehtäviinsä on kuulunut Kirkon keskusteluavun koordinaattorin sijaistaminen tarvittaessa ja rippikoulutyö. Satu Koskimaa on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkamaan lähetyssihteerien tehtävien hoitamista ja olevansa käytettävissä lähetyssihteerin viransijaisuuteen.

Kirkkolain 6:11§:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

Satu Koskimaa on perehtynyt lähetyssihteerin viran tehtäviin ja Kirkon keskusteluavun koordinaattorin sijaistustehtäviin sekä antanut merkittävän panoksen rippikoulutyöhön. Tämän johdosta on perusteltua ottaa hänet lähetyssihteerin viransijaisuuteen ajalle 1.2.2022-31.12.2026 ilman hakumenettelyä.

Lähetyssihteerin viransijaisuuden tehtävänkuvaus on liitteenä nro 294.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita lähetyssihteerin viransijaisuuteen ajalle 1.2.2022-31.12.2026 TM Satu Koskimaan.
 2. että Satu Koskimaan ei ole tarvetta esittää KL 6:16 §:n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä ennen viran vastaanottamista, koska hän on jo ma. virassa Järvenpään seurakunnassa.
 3. että lähetyssihteerin viransijaisuudessa on 6 kuukauden koeaika.
 4. että virkapaikka on  Kirkonkulma, Kirkkotie 6
 5. että lähetyssihteerin viransijaisuudessa pääasiallisena tehtävänä on:
 • Lähetystyön työalavastaava, suunnittelu, kehittämis- ja toteutusvastuu yhdessä työalapapin kanssa
 • Seurakunnan lähetyskasvatus ja lähetystietouden jakaminen
 • Kirkon keskusteluavun koordinaattorin varahenkilönä toimiminen
 • 2 rippikouluryhmän vetäminen vuosittain
 1. että lähetyssihteerin virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.
 2. että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan
 3. että viran määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
 4. hyväksyy tehtävänkuvauslomakkeen liitteen nro 294 mukaisesti.

Kn 294 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-9) hyväksyttiin yksimielisesti.

295 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Lahden aluekeskusrekisterin 10.9.2021 lähettämän tiedotteen mukaan Kirkkohallituksen virastokollegion 26.8.2021 tekemän lausunnon mukaan

 1. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin tietojen luovutus (sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatiminen) keskitetään muilta kuin ns. elää-todistusten osalta Lahden päätoimipisteen lisäksi enintään kahteen muuhun erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.
   
 2. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä kohdennetaan sukuselvitysten laatijoiden työaika kokopäivätoimisesti tietojenluovutuksen tehtävään.

Tiedotteen mukaan kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä voidaan toistaiseksi tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa. Kirjuri Datan sisältämien tietojen korjaus keskitetään kuitenkin ainoastaan Lahden aluekeskusrekisterin sukuselvityksiä laativiin kolmeen erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

Lahden aluekeskusrekisteri on pyytänyt kirkkoherroilta 20.9.2021 mennessä alustavan kannanoton ja perusteluja sille, onko seurakunnalla halukkuutta sekä riittävän työntekijäkunnan (vähintään 2 kokopäivätoimisesti tietojenluovutusta tekevää toimistosihteeriä) takaamaa mahdollisuutta toimia Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Ko. toimipisteiden valinnasta päätetään Lahden seurakuntayhtymässä. Tiedotteen mukaan on kuitenkin huomattava, että kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä sekä ns. elää-todistuksia voidaan toistaiseksi edelleen tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa

Kirkkoherra on lähettänyt ma 13.9.2021 alustavan kannanoton toimimisesta Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Kannanoton mukaan:

Järvenpään seurakunta on halukas toimimaan Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä.

Kirkkoherranvirastossamme toimii tällä hetkellä 3 toimistosihteeriä. Alustavan keskustelun perusteella toimiminen lausunnossa esitetyissä Lahden aluekeskusrekisterin tietojen luovutustehtävissä tarkoittaisi yhden toimistosihteerin rekrytointia lisää. Tällöin kaksi toimistosihteereistä toimisi pääsääntöisesti tietojenluovutustehtävissä ja kaksi toimistosihteeriä jäisi kirkkoherranviraston ja aluekeskusrekisterin muihin tehtäviin. Kaikki toimistosihteerit olisi kuitenkin syytä kouluttaa sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatimiseen, jolloin sijaistaminen onnistuisi sujuvasti.

Kirkkoherranvirastossamme on hyvät tilat ja mahdollisuus rekrytoida tilojen puolesta vielä neljäs toimistosihteeri. Aiemmissa rekrytoinneissa toimistosihteeriemme paikat ovat olleet hyvin haluttuja, joten rekrytoinnin voi olettaa sujuvan helposti.

Järvenpään seurakunta kuuluu Lahden IT-alueeseen, mikä helpottanee toimintaa käytännössä.

Mikäli Järvenpään seurakunnasta tulisi Lahden aluekeskusrekisterin em. toimipiste, on syytä käynnistää jo toimenpiteet neljännen toimistosihteerin rekrytoimiseksi, jotta aluekeskusrekisterin em. toimipisteisiin keskitettyyn työhön olisi riittävät henkilöresurssit. Aluekeskusrekisterille tehtävä työ korvataan kokonaisuudessaan, joten perustettavasta virasta ei tulisi lisäkuluja Järvenpään seurakunnalle. Perustettava virka olisi syytä olla aluksi määräaikainen, jotta voidaan seurata henkilöresurssitarvetta aluekeskusrekisterityössä.

Toimistosihteerin virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja viran tarvitsemat määrärahavaraukset ovat yhteensä n. 41 000 €/vuosi. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka   on   voimassa    määräaikaisesti    nyt    hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisterin toimipistevalinnan tapahduttua. Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 245a.

Työtilanteesta ja vuoden vaihteessa tapahtuvaan valtakunnallisten sukuselvitysten laatimiseen siirtymisen johdosta viran täyttämisprosessi on syytä aloittaa heti kun virka on kirkkovaltuustossa perustettu, jotta virkaa valittu voi aloittaa 1.12.2021 ja perehdyttämistä ehditään tekemään ennen vuoden vaihdetta.

Hakuaika virkaan on 13-29.10.2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä nro 245b. Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 1.12.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ti 9.11. klo 13 alkaen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 

 1. perustaa ajalle 1.12.2021-31.12.2023 Järvenpään seurakuntaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.
 1. viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.
 2. määräaikaisuuden perusteena on aluekeskusrekisterityöhön liittyvän henkilöresurssitarpeen seuraaminen ja arviointi.

Kirkkovaltuuston hyväksyessä kohdat 1-3 kirkkoneuvosto päättää myös

4. julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 1. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen (varalla Cecilia Bartusch) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.
   
 2. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 245 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 55         Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 55a.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 55b.

Nimetään kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä heille yhteinen varahenkilö.

Kv 55 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin haastatteluryhmään nimettiin yksimielisesti Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri ja heille yhteiseksi varahenkilöksi Esko Lappalainen.

****

Kn § 295      

Hakuaikana hakemuksia tuli yhteensä 30  kappaletta. Hakemukset  ovat TEAMS - kanavalla liitteenä nro 295a.

Haastattelut toteutettiin ti 09.11.2021 Kirkonkulman salissa. Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 295b.

Hakemusten, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä päätyi esittämään kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan Ninna Uuksulaista.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita Ninna Uuksulaisen kirkkoherranviraston ma. toimistosihteerin virkaan 1.12.2021-31.12.2023.
 2. että Ninna Uuksulaisen on esitettävä KL 6:16 §:n mukaisen terveydentilaa koskevan selvitystä ennen viran vastaanottamista
 3. että, toimistosihteerin ma. virkasuhteessa on 6 kk koeaika.
 4. että, virkapaikka on kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 1–3
 5. että, toimistosihteerin viran pääasialliset tehtävät ovat KL: n 16 luvun ja KJ: n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen, erikseen säädettyjen väestötietojärjestelmän viranomaistehtävien ja tietopalvelutehtävien hoitaminen. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen. Viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkoherranviraston johtosäännössä  ja kirkkoherranviraston työnjakokirjassa.
 6. että, Ninna Uuksulaisen virkasuhde kuuluu vaativuusryhmään 501 ja tehtävänmukainen peruspalkka on xxxx,xx €/kk €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka on voimassa määräaikaisesti aiemmin hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadinnan muututtua valtakunnalliseksi.
 7.  että, virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

Kn 295 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.

296. § LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIN TIETOJENLUOVUTUSTA TOTEUTTAVIEN TOIMIPISTEIDEN VALINTA 2021

Kirkkohallitus on antanut 26.8.2021 Lahden aluekeskusrekisteriä koskevan lausunnon valtakunnallisista sukuselvitysmuotoisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatimisesta ja tietojenluovutuksesta. Kirkkohallitus myöntää laatimiseen tarvittavat valtakunnalliset tietojenluovutusoikeudet Lahden aluekeskusrekisterille samoilla ehdoilla kuin muillekin aluekeskusrekistereille.

Myöntämisen edellytyksenä on Kirkkohallituksen antaman toimintaohjeistuksen noudattaminen ja henkilöstön koulutus. Kirkkohallituksen 26.8.2021 antaman lausunnon toimeenpanemiseksi toteutetaan Lahden aluekeskusrekisterin tietojenluovutusta toteuttavien toimipisteiden valinta aluekeskusrekisterin sisäisenä järjestelynä.

Lahden aluekeskusrekisterin jäsenseurakuntien kirkkoherroilta on pyydetty alustava kannanotto ja perusteluja sille, onko seurakunnalla halukkuutta sekä riittävän työntekijäresurssin (vähintään 2 kokopäivätoimisesti tietojenluovutusta tekevää toimistosihteeriä) takaamaa mahdollisuutta toimia Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnossa kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Halukkuuden ja mahdollisuuden ko. toimipisteenä toimimiseen ilmaisivat Järvenpään, Savonlinnan, Hyvinkään ja Mäntyharjun seurakuntien kirkkoherrat. Kannanottojen perusteella työntekijäresurssien puolesta parhaimmat mahdollisuudet toimipisteenä toimimiseen ovat Järvenpään ja Savonlinnan seurakunnilla. Myös maantieteellinen sijainti tukee päätöstä valita Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteiksi Lahden päätoimipisteen ohella Järvenpään ja Savonlinnan seurakunnat.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 14.10.2021 § 116 tehnyt päätöksen tietojenluovutusta toteuttavista toimipisteistä (liite nro 296). Lahden aluekeskusrekisterin tietojenluovutusta toteuttaviksi toimipisteiksi Lahden toimipisteen ohella on valittu Järvenpään ja Savonlinnan seurakunnat. Tietojenluovutus keskittyy edellä mainittuihin kolmeen toimipisteeseen, kun Lahden aluekeskusrekisteri siirtyy valtakunnalliseen tietojenluovutukseen Lisäksi kaikissa edellä mainituissa toimipisteissä sukuselvitysten laatijoiden työaika kohdennetaan kokopäivätoimisesti tietojenluovutuksen tehtävään, Kirjuri Datan sisältämien tietojen korjaus keskitetään sukuselvityksiä laativiin kolmeen edellä mainittuun toimipisteeseen ja Järvenpään ja Savonlinnan seurakunnilta pyydetään päätökset toimipisteinä toimimisesta 30.11.2021 mennessä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Järvenpään seurakunnan toimimisen Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä.

Kn 296 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

297. § SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN

Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.3.1999 § 55 ja täydennykset 6.6.2002 § 123 ja 23.9.2009 §

199 (voimaan 1.1.2010) ohjeet työntekijöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden seurakunnallisesta palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Kirkkoneuvoston 8.3.2011 § 71 hyväksymän ohjeen luottamushenkilöiden muistamisesta mukaan seurakunta anoo 10 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen pronssisen seurakuntatyön ansiomerkin, 20 vuoden jälkeen hopeisen seurakuntatyön ansiomerkin ja 30 vuoden jälkeen kultaisen seurakuntatyön ansiomerkin. 40 vuoden luottamushenkilönä toimimisen jälkeen luovutetaan seurakunnan logolla varustettu lahjaesine tai seurakunnan aiheen mukainen grafiikka.

Edellä mainituissa ohjeissa on myös määritelty, miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta.

40 v – seurakunnallinen toiminta

Kosonen, Marja

Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta

Luumi, Johanna

TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 2021

 

5 vuotta 50€

Bergholm Heli

(5 v 6 kk)

Kaura Merja

(5 v 4 kk)

Lehtinen Maarit

(5 v 0 kk)

Lukkari Hanne

(5 v 10 kk)

Repo Petri

(5 v 6 kk)

 

10 vuotta 150€

Kariluoto Heini

 

 

(10 v 4 kk)

Liljavirta Satu

(10 v 4 kk)

Puotiniemi Maria

(10 v 5 kk)

Ruuskanen Keijo

(10 v 10 kk)

Saarinen Anne

(10 v 0 kk)

15 vuotta 200€

Ahopalo Harri

 

(15 v 0 kk)

Ikävalko Sanna

(15 v 9 kk)

Kaarlenkaski Mari

(15 v 3 kk)

Natri Sinikka

(15 v 2 kk)

Pajunen Tanja

(15 v 3 kk)

25 vuotta 350€

Ihander Päivi

 

(25 v 3 kk)

 

Ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan tiistaina 21.12.2021 luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisen jouluaterian yhteydessä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: palkkasihteeri

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. anottavat ansiomerkit tai muut muistamiset
 2. anoa asianomaisten suostumuksella seurakuntatyön ansiomerkit
 3. hyväksyä muut palkitsemiset yllä olevan luettelon mukaisesti.

Kn 297 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

298 § KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) §40 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle tai näiden ryhmälle voidaan maksaa kertapalkkio, jos työantaja harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Ylimmän johdon kertapalkkiosta määrätään ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä tehdyssä virkaehtosopimuksessa (KirVESTES LIITE 7 §4). Seurakunnan oman kertapalkkiosäännön mukaan erityisestä syytä kirkkoneuvosto voi päättää palkita koko henkilökunta kertapalkkiolla. Tällaisesta koko henkilökunnan palkitsemisesta kertapalkkioesityksen tekee joko kirkkoherra tai talousjohtaja.

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi seurakunnan toimintaan myös vuonna 2021. Toimintoja on suunniteltu, suunniteltu uudelleen ja monesti jouduttu kuitenkin peruuttamaan koronarajoitusten takia. Osa on tehnyt pääasiassa etätyötä ja eriasteisia hybridityömalleja on ollut käytössä. Läsnätyötä ovat tehneet tukipalveluissa ja varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivat sekä eräät muut. Henkilökunta on joustavasti, moniulotteisesti ja monesti nopeasti reagoinut tilanteisiin. Seurakunnan toimintoja on hoidettu vallinneessa poikkeustilanteessa kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.

Tehtävien sujumisesta huolimatta työyhteisön ja tiimien tapaamiset pääsääntöisesti TEAMS-yhteyksin ovat aiheuttaneet vajetta työyhteyden ja yhteishengen ylläpitämiseen.

Tilinpäätös 2021 tulee olemaan ylijäämäinen. Ylijäämää lisäävät omaisuuden myynnistä ja sijoitustoiminnasta saadut tuotot mutta ilman niitäkin tulos olisi ylijäämäinen.

Perusteluina kertapalkkiolle on hyvin hoidettu toiminta ja mahdollisuus parantaa tiimien yhteistyötä ja työyhteyttä vuonna 2021. Kertapalkkio jakautuisi kahteen osaan 80 euron henkilökohtaiseen kertapalkkioon ja maksimissaan 40 €/hlö tiimikohtaiseen kertapalkkioon, joka tulee käyttää tiimiin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen esim. ruokailun yhteydessä. Yhteissummaltaan kertapalkkioesitys henkilöstösivukuluineen on maksimissaan 13 000 €.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. palkita seurakunnan henkilökunnan 80 € kertapalkkiolla. Osa- aikatyössä oleville kertapalkkio on heidän joulukuun 2021 työaikaprosenttinsa mukainen osuus kokoaikatyöstä. Henkilökunnasta palkitaan kaikki vakituiset ja määräaikaiset joulukuussa 2021 töissä olevat, joiden virka- tai työsuhde on alkanut  viimeistään 1.11.2021. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oleville ei kertapalkkiota makseta.
 2. palkita tiimit 40 €/hlö yhteisellä summalla, joka tulee käyttää tiimin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen, luettelo tiimeistä ja käyttöperiaatteet ovat liitteenä nro 298. Lisäksi tiimi esimiehellä on mahdollisuus kutsua virkavapaalla oleva viran- tai toimenhaltija mukaan tiimin yhteistapaamiseen.
 3. kertapalkkiot maksetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalta
 4. henkilökohtaiset kertapalkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä ja tiimikohtaiset tulee käyttää vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kn varapjn sij. esitys:     

5) kirkkoneuvosto päättää koskeeko ja miten, edellä olevat 1-4 kohdat ylintä johtoa.

Kn 298 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti. 

kohta 5) Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kohtien 1-4 koskevan ylintä johtoa esitykseen kirjatun mukaisesti.

Kirkkoneuvoston varsinaisen varapuheenjohtajan poissaolon johdosta tämän sijaiseksi valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela.

Kirkkoherra ja talousjohtaja jääväsivät itsensä kokouksesta kohdan 5) käsittelyn ajaksi klo 21.34 ja he palasivat kokoukseen klo 21.35.

299 § HELAMERI TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT

Irma Helameri on testamentannut kiinteistön Järvenpään seurakunnalle. Seurakunta on kirkkohallituksen vahvistaman kiinteistökauppapäätöksen mukaisesti myynyt kiinteistön. Kiinteistöstä saatiin kauppahintana 210.000 €. Kiinteistön myyntiin liittyvät kulut kuntotarkastus, välityspalkkio ja kaupanvahvistajan palkkio olivat yhteensä 5.763,76 euroa. Helameri testamenttirahaston pääoma on siten 204.236,24 euroa. Testamentin määräyksen mukaan varat on osoitettu diakoniatyön hyväksi. Testamenttirahastolle on laadittu säännöt, jotka ovat liitteenä nro 299.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Helameri testamenttirahaston säännöt liitteen nro 299 mukaisesti.

Kn 299 § Päätös:   '

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

300 § INVESTOINTISUUNNITELMAT 2022 -2024

Talousarvion laatimisohjeen mukaan työmuotojen ja johtokuntien tuli jättää 17.9.2021 mennessä talousarvioehdotuksensa. Ylläpitopäällikkö on valmistellut investointisuunnitelmaehdotukset 2022-2024. Kiinteistöjohtokunta käsitteli investointisuunnitelmia 14.9.2021 ja teki niihin pieniä muutoksia ja täsmennyksiä.

Liitteenä nro 250 ovat investointisuunnitelmat 2022-2024 kiinteistöjohtokunnan hyväksymässä muodossa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja, ylläpitopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat 2022-2024 liitteen nro 250 mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

 

Kn 250 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kn § 267

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti investointisuunnitelmat 2022-2024 liitteiden nro 267a ja 267b mukaisesti ja esittää muutos- ja selvitystarpeet.

 

Kn 267 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 300

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää investointisuunnitelmat 2022 ja 2022-2024 liitteiden nro 300a ja 300b mukaisesti kirkkovaltuustolle talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 mukana hyväksyttäväksi.

Kn 300 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

301.§ HAUTATOIMEN HINNASTOT VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2022 oli tavoitteeksi määritelty, ettei maksuja ja hintoja koroteta. Hautaustoimi on kuitenkin esittänyt 10 % korotusta hautapaikkamaksuihin ja hautauspalvelumaksuihin sekä 2 % korotusta hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnastoon. Kun hinnastoissa ei ole tehty korotuksia kahtena edellisenä vuonna, ovat hinnat jääneet jälkeen inflaation nostamista kustannuksista ja naapuriseurakuntien hintatasosta. Maksutarkistusesitykset hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastoihin ovat liitteenä nro 301a-c). Liitteenä nro 301d) on laskentakaavio hautainhoitorahaston hoitohintoihin ja liitteenä nro 301e) on vertailutaulukko mm. lähialueen seurakuntien hinnastoihin. Muilta osin hinnastot pysyisivät entisinä.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto

 1. hyväksyy vuodelle 2022 liitteenä nro 301a) olevat hautauspalvelumaksut ja liitteenä nro 301b) hautainhoitorahaston hautojen hoitomaksut ja antaa ne talousarvion yhteydessä kirkkovaltuustolle tiedoksi.
 2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2022 hautapaikkamaksut liitteenä nro 301c) mukaisina.

Kn 301 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

302.§ HAUTAPAIKAN LUOVUTUS

Järvenpään  seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 302 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä.

--

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

--

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 302 hautapaikkajärjestelyn.

Kn 302 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

303.§ TIEDOKSI

1. YLEISKIRJEET

27/2021 Rakennusavustusuudistus

26/2021 Piispainkokoukselta neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan

26/2021 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 150-2021 Piispainkokouksen päätös toisen evankelisluterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia

26/2021 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 151-2021 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

26/2021 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 152-2021 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

26/2021 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 153-2021 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021

2. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 303 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3. TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN 2022-2025 VAALIN TULOS (liite 303/3)

4. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 2022-2025 (liite 303/4)

5. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Kasvatusjohtokunta 10.11.2021

Opintoavustusten hakeminen ja myöntäminen 2021- Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen- Strategiatyöskentely - Muut mahdolliset asiat - Tiedoksi

 •  

6. KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSET VUONNA 2022

 • ti 18.1.2022
 • ti 15.2.2022
 • ti 8.3.2022
 • ti 15.3.2022
 • ti 29.3.2022
 • ti 26.4.2022
 • ti 17.5.2022
 • ti 7.6.2022
 • ti 30.8.2022
 • ti 27.9.2022
 • ti 11.10.2022
 • ti 1.11.2022
 • ti 15.11.2022
 • ti 29.11.2022

7. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2022

 • ti 1.2.2022
 • ti 31.5.2022
 • ti 13.9.2022
 • ti 25.10.2022
 • ti 13.12.2022

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 303 § Päätös:   

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

304.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 304 § Päätös:   

Ei muita asioita.

305.§ Ruokapalvelutyöntekijä xxx irtisanoutuminen

Seurakuntatalon keittiön ruokapalvelutyöntekijä xxx on toimittanut 15.11.2021 irtisanoutumisilmoituksensa talousjohtajalle, jossa hän irtisanoo työsuhteesta siten, että työsuhde päättyy 31.12.2021. xxx on aloittanut seurakunnassamme palveluksessa 9.3.2015.

Työsopimuslain 6 luvun 3 § yleisten irtisanomisajat ovat jollei muusta sovita, työntekijän irtisanoessa työsuhteen:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron ruokapalvelutyöntekijän työsuhteesta xxx 1.1.2022 alkaen.

Kn 305 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

306. § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Xxx on irtisanoutunut seurakuntatalon keittiön ruokapalvelutyöntekijän tehtävästä. Työsuhde päättyy 31.12.2021. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on teksti, että vapautuvien virkojen ja toimien uudelleen täyttämiseen tarvitaan kirkkoneuvoston täyttölupa.

Seurakunnallisen työn tilaisuudet ja työpaikkaruokailu työllistävät aikana, jolloin ei ole rajoituksia toiminnalle kaksi ruokapalveluhenkilöä, joten toimen täyttäminen on tarpeen. Talousjohtaja on tiedustellut ruokapalveluvastaavalta tarpeita ruokapalvelutyöntekijän tehtävänkuvauksen muokkaamiseksi. Sellaisia tarpeita ei ole.

 

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttämisen ja julistaa toimen haettavaksi liitteen nro 306 hakuilmoituksen mukaisesti.
 2. valita ruokapalvelutyöntekijän haastatteluryhmään ruokapalveluvastaava Sinikka Natrin, talousjohtaja Kari J. Hietalan ja kaksi luottamushenkilöä.

Kn 306 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) Haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri ja Arvi Kekäläinen.

 307. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 307 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

308. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 308 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.06.