JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                        

PÖYTÄKIRJA 16/2021

Kirkkoneuvosto

 

 

AIKA:                            Tiistai 23.11.2021 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

§        Liite     Asia

 1. §                   KOKOUKSEN AVAUS
 2. §                   LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 5. § (liite)         LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN SUUNNITELMAT
 6. § (liite)         TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 ENNAKKOKÄSITTELY
 7. § (liite)         JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO
 8. § (liite)         AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2021
 9. § (liite)         TIEDOKSI
 10. §                   KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE
 11. §                   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 12. § (liite)         SEURAKUNTAMESTARI XXX IRTISANOUTUMINEN
 13. §                   OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 14. §                   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

AIKA: Tiistai 23.11.2021 klo 18.32-20.17.

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

Jäsenet                              

Henry Berg Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen Ida Luuk (POISSA) Pekka Luuk, varapj. Marja Noso

Jouko Porkka Mirja Vakkuri Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Anu Sorjonen, seurakuntapastori, saapui klo 18.58, poistui klo 19.56.

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti 24.11.– 9.12.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

309. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32. Alkuhartauden piti Henry Berg.

310. § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 19.11.2021.

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 310 § Päätös:    

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

311.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Jouko Porkka ja Mirja Vakkuri.

Kn 311 § Päätös:    

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuria ja Jarkko Åströmiä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

312.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 320 Seurakuntamestari Xxx irtisanoutuminen: lisätään

§ 321 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 322 Kokouksen päätös

Kn 312 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

313.§ LEIRINIEMEN UUDEN SAUNARAKENNUKSEN SUUNNITELMAT

Kiinteistöstrategian 2020-2029 hyväksyttyjen toimenpide-ehdotusten kohdalla mainitaan korjaavaa ja korvaavaa rakentamista tarpeen mukaan sisältäen Leiriniemen saunarakennuksen. Öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla ja ei uudisrakentamista strategiakaudella.

Tilatyöryhmä on aloittanut suunnittelun saunarakennuksen korvaavan uuden saunarakennuksen piirustusten laatimiseksi. Tilatyöryhmässä on eri työalojen edustus. Lisäksi leiriniemen henkilökuntaa on kuultu saunarakennukseen ja sen tilojen käyttöön ja ulosvuokraukseen liittyvistä asioista. Ylläpitopäällikön pohjaehdotuksen ja kiinteistöjohtokunta investointisuunnitelman käsittelyn 14.9.2021 mukaisesti saunarakennuksen toteutus olisi tapahtunut 2023-2024. Tilatyöryhmän toiveen mukaisesti kirkkoneuvosto 28.9.2021 kokouksessaan päätti aikaistaa saunarakennuksen toteutusta ja investointimäärärahaa vuosille 2022-2023.

Liitteenä nro 266a-d ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat alustavat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi, joka korvaa vanhan saunarakennuksen. Vanha saunarakennus puretaan ja uusi saunarakennus tulee pääosin vanhan saunarakennuksen paikalle. Suunnittelussa huomioidaan kiinteistöstrategian mukaisesti öljylämmityksen korvaaminen muilla energiamuodoilla.

Olli Kumpulainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunnitelmia.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja,

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto käsittelee Leiriniemen saunarakennuksen alustavan suunnitelman ja antaa luvan jatkaa suunnittelua 

liitteenä nro 266 a-d olevien piirustusten pohjalta.

Kn 266 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 313 

Leiriniemen uuden saunarakennuksen suunnittelua on jatkettu huomioiden kirkkoneuvoston keskusteluissa 26.10. esille tulleet asiat. 

Arkkitehti Olli Kumpulaisen lisäksi suunnitteluun on osallistunut LVI-suunnittelun osalta Insinööritsto Ventac Oy:stä Jari Jääskeläinen. 

Lämmitysmuodon valinta on edelleen selvityksessä. Leiriniemeen on rakennettu maalämpöjärjestelmä 2009, joka tuottaa osan tarvittavasta lämmöstä ja lämpimästä vedestä. Vuodesta 2011 lähtien on pitänyt hakea toimenpidelupaa maalämpökaivoille. Mäntsälän kunta on määritellyt Leiriniemen alueen pohjavesialueeksi, joka saattaa estää luvat lisämaalämpökaivoille alueella. Liitteenä nro 313a-d ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat suunnitelmat Leiriniemen saunarakennukseksi, joka korvaa vanhan saunarakennuksen. Piirustusten hyväksymisen jälkeen niillä voidaan hakea rakennuslupaa hankkeelle.

Seurakunnan päätösvaltasuhteista kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston välillä rakennushankkeissa säädetään kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:ssä seuraavaa: Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista, jollei päätösvaltaa ole ohje- tai johtosäännöllä annettu seurakunnan muulle viranomaiselle.

 1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
 2. rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 
 3. vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

Kirkkovaltuusto on 24.5.2016 § 22 määritellyt, että:

   • kirkkoneuvosto saa päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 1.200.000 euroa
   • kirkkoneuvosto    saa    päättää    rakennuspiirustuksien     hyväksymisestä,    jos kustannusarvio ei ylitä 800.000 euroa;
   • kirkkoneuvosto     saa     päättää    vähäisestä     muutoksesta    kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

Leiriniemen uuden saunarakennuksen kokonaiskustannusarvio on 860.000 €. Täten rakennuspiirustusten hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:          

Palautetaan valmisteluun.

Kn 313 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

314. §  TOIMINTA-  JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023

ENNAKKOKÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 toimintasuunnitelmaosuus ja erityisesti tavoitteet käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat julistuksen työalan toimintasuunnitelmat sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö- sekä kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito. Toimintasuunnitelmat ovat liitteenä nro 268. Paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Mikko Haapaniemi, Petri Repo ja Satu Koskimaa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: talousjohtaja

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee julistuksen työalojen, sekä muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö,   kirkkoherranvirasto    ja    kirkonkirjojenpito esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen. 
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 268 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 291 Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat kasvatuksen työalojen sekä Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat sekä talousluvut TA2022 kustannuspaikoittain ja tiliryhmittäin (viime kokouksessa käsiteltyjen ja nyt käsittelyssä olevien työmuotojen osalta) ovat liitteenä nro 291. Toimintasuunnitelmia paikalla ovat esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Minna Kotajärvi, Iia Palmgren ja Maria Puotiniemi.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee kasvatuksen työalojen ja Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen.
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.
  • Loutin iltapäivätoiminnan tilalle valmistellaan avointa toimintaa.

Kn 291 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 314

Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat diakonian, kirpputorin sekä Jampan toimintasuunnitelmat sekä talousluvut TA2022 kustannuspaikoittain ja tiliryhmittäin liitteenä nro 314. Toimintasuunnitelmia paikalla on esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Anu Sorjonen.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee diakoniatyön, kirpputorin ja Jampan esitykset vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuosiksi 2023–2024 tavoitteineen.
 2. käy suunnitelmat läpi ja tekee esitykset jatkokäsittelyssä selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista.

Kn 314 § Päätös:    

Kirpputorin tavoitteisiin nostetaan ensimmäiseksi kohdaksi yhteisöllisyyden vahvistamien, avustaminen ja kestävä kehitys.

Yhteisöruokailujen aloittamista varten varataan 2000,00 € vuosi. Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

315.§ JAMPAN ALUETYÖN NEUVOTTELURYHMÄN MUISTIO

Kirkkoneuvostolle on lähetetty liitteenä nro 315 Jampan aluetyön neuvotteluryhmän kokouksen muistio 10.11.2021.

**

Esityksen valmistelijat: Anu Sorjonen, kirkkoherra

**

Pj:n esitys:            

Kirkkoneuvosto    keskustelee    neuvotteluryhmän    muistion    pohjalta    Jampan aluetyöstä ja merkitsee muistion tiedoksi.

Kn 315 § Päätös:    

Merkittiin tiedoksi.

Kirkkoneuvosto kiittää Jampan aluetyössä työskenteleviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia erittäin hyvästä työstä.

316.§ AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2021

Talousarviossa (menokohta 1012050100 - 489000 muu seurakuntatyö/muut avustukset) on varattu yhteisöille kirkkoneuvoston päätöksellä myönnettäviä avustuksia varten vuodelle 2021 4000,00 €.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen. Seurakunta voi tukea järjestöjä, jotka toimivat yleensä seurakuntien palvelijoina ja järjestön palvelutoiminta vaikuttaa myös tukea myöntävässä seurakunnassa.

**

Esityksen valmistelijat: kirkkoherra, hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset yhteisöille liitteen nro 316 mukaisena.

Kn 316 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

317. § TIEDOKSI

 1. AVUSTUKSET SEURAKUNTIEN KOKEILUTOIMINNAN TUKEMISEKSI (liite 317/1)
 1. SEPPELEENLASKU 6.12. Henry Berg ja Mirja Vakkuri

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi.

Kn 317 § Päätös:    

Merkittiin tiedoksi.

318. § KERTAPALKKIO HENKILÖSTÖLLE

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) §40 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle tai näiden ryhmälle voidaan maksaa kertapalkkio, jos työantaja harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Ylimmän johdon kertapalkkiosta määrätään ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä tehdyssä virkaehtosopimuksessa (KirVESTES LIITE 7 §4). Seurakunnan oman kertapalkkiosäännön mukaan erityisestä syytä kirkkoneuvosto voi päättää palkita koko henkilökunta kertapalkkiolla. Tällaisesta koko henkilökunnan palkitsemisesta kertapalkkioesityksen tekee joko kirkkoherra tai talousjohtaja.

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi seurakunnan toimintaan myös vuonna 2021. Toimintoja on suunniteltu, suunniteltu uudelleen ja monesti jouduttu kuitenkin peruuttamaan koronarajoitusten takia. Osa on tehnyt pääasiassa etätyötä ja eriasteisia hybridityömalleja on ollut käytössä. Läsnätyötä ovat tehneet tukipalveluissa ja varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivat sekä eräät muut. Henkilökunta on joustavasti, moniulotteisesti ja monesti nopeasti reagoinut tilanteisiin. Seurakunnan toimintoja on hoidettu vallinneessa poikkeustilanteessa kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.

Tehtävien sujumisesta huolimatta työyhteisön ja tiimien tapaamiset pääsääntöisesti TEAMS-yhteyksin ovat aiheuttaneet vajetta työyhteyden ja yhteishengen ylläpitämiseen.

Tilinpäätös 2021 tulee olemaan ylijäämäinen. Ylijäämää lisäävät omaisuuden myynnistä ja sijoitustoiminnasta saadut tuotot mutta ilman niitäkin tulos olisi ylijäämäinen.

Perusteluina kertapalkkiolle on hyvin hoidettu toiminta ja mahdollisuus parantaa tiimien yhteistyötä ja työyhteyttä vuonna 2021. Kertapalkkio jakautuisi kahteen osaan 80 euron henkilökohtaiseen kertapalkkioon ja maksimissaan 40 €/hlö tiimikohtaiseen kertapalkkioon, joka tulee käyttää tiimiin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen esim. ruokailun yhteydessä. Yhteissummaltaan kertapalkkioesitys henkilöstösivukuluineen on maksimissaan 13 000 €.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. palkita seurakunnan henkilökunnan 80 € kertapalkkiolla. Osa- aikatyössä oleville kertapalkkio on heidän joulukuun 2021 työaikaprosenttinsa mukainen osuus kokoaikatyöstä. Henkilökunnasta palkitaan kaikki vakituiset ja määräaikaiset joulukuussa 2021 töissä olevat, joiden virka- tai työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2021. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oleville ei kertapalkkiota makseta.
 2. palkita tiimit 40 €/hlö yhteisellä summalla, joka tulee käyttää tiimin yhteistoimintaa kehittävään tapaamiseen, luettelo tiimeistä ja käyttöperiaatteet ovat liitteenä nro 298.
 3. Lisäksi tiimi esimiehellä on mahdollisuus kutsua virkavapaalla oleva viran- tai toimenhaltija mukaan tiimin yhteistapaamiseen.kertapalkkiot maksetaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalta 
 4. henkilökohtaiset kertapalkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä ja tiimikohtaiset tulee käyttää vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kn varapjn sij. esitys:     

5) kirkkoneuvosto päättää koskeeko ja miten, edellä olevat 1-4 kohdat ylintä johtoa.

Kn 298 § Päätös:    

Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti.

kohta 5) Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kohtien 1-4 koskevan ylintä johtoa esitykseen kirjatun mukaisesti.

Kirkkoneuvoston varsinaisen varapuheenjohtajan poissaolon johdosta tämän sijaiseksi valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela.

Kirkkoherra ja talousjohtaja jääväsivät itsensä kokouksesta kohdan 5) käsittelyn ajaksi klo 21.34 ja he palasivat kokoukseen klo 21.35.

****

Kn § 318 Kirkkoneuvoston 16.11.2021 päätös kertapalkkiosta on saanut myönteistä palautetta. Joidenkin tiimien kohdalla yhteisen ajan löytäminen vuoden kiireisimpänä aikana on osoittautunut haasteelliseksi. On tullut toiveita, että tiimikohtaisen osan voisi käyttää tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää muuttaa 16.11.2021 § 298 kohtaa 4) seuraavaksi: henkilökohtaiset kertapalkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä ja tiimikohtaiset kertapalkkiot tulee käyttää 2022 tammikuun loppuun mennessä.

Kn 318 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

319.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kirkkoneuvoston kokous ti 30.11.2021 pidetään TEAMSissä.

Kn 319 § Päätös:    

Merkittiin tiedoksi.

320.§ SEURAKUNTAMESTARI XXX IRTISANOUTUMINEN

Seurakuntamestari xxx on lähettänyt 22.11.2021 sähköpostitse irtisanoutumisilmoituksensa talousjohtajalle. Xxx on Kipan henkilörekisterin mukaan aloittanut seurakunnassamme palveluksessa 01.02.2007.

Työsopimuslain 6 luvun 3 § yleisten irtisanomisajat ovat jollei muusta sovita, työntekijän irtisanoessa työsuhteen:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron seurakuntamestarin virkasuhteesta xxx 22.12.2021 alkaen.

Kn 320 § Päätös:     Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

321. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 321 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

322.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 322 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.17.