JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                           PÖYTÄKIRJA 3/2022

Kirkkoneuvosto

 

AIKA: Tiistai 8.3.2022 klo 17.30

PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6

§        Liite    Asia

 1. §                     KOKOUKSEN AVAUS
 2. §                     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 4. §                     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 5. § (liite)            VOKAATIOPYYNNÖT SEURAKUNTAPASTOREIDEN MÄÄRÄAIKAISIIN VIRKOIHIN
 6. § (liite)            SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 – ENNAKKOKÄSITTELY
 7. §                     KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS
 8. § (liite)            PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN
 9. §                     NIMIKKO/KOHDESOPIMUSTEN  PÄIVITTÄMINEN/UUSIMINEN
 10. § (liite)           YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ XXXX IRTISANOUTUMINEN
 11. §                     YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO HÄNEN VIRKAVAPAAN AIKANA
 12. § (liite)            TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
 13. § (liite)            YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
 14. § (liite)            TIEDOKSI
 15. §                     MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 16. §                     SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVA) XXXX EROILMOITUS
 17. § (liite)            SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ
 18. §                     SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVA) TEHTÄVIEN HOITO VIRAN OLLESSA AVOIMENA
 19. §                     OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 20. §                     KOKOUKSEN PÄÄTÖS.

Jäsenet                              

Henry Berg Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Esko Lappalainen Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj. (POISSA) sij. Jaakko Kuusela

Marja Noso (POISSA) sij. Pekka Launonen

Jouko Porkka Mirja Vakkuri Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 17.59.

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä, saapui klo 19.41.

Kai Peltonen, dekaani, Espoon tuomiokapituli, poistui klo 19.55.

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänä  pitäminen  

Pöytäkirja pidetään julkisesti 9.3.-23.3.2022 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

42.§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Alkuhartauden piti Jaakko Kuusela. Laulettiin virsi 601.

43.§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 4.3.2022

Pj:n esitys:              

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 43 § Päätös:     

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

44.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan    tarkastajiksi     ja    ääntenlaskijoiksi     valitaan    vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Berg ja Arvi Kekäläinen.

Kn 44 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45. §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:             

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 55,4; Tiedoksi; Viranhaltijapäätökset; Lisätään kirkkoherran Populus -päätökset

§ 57 Seurakuntamestari (johtava) XXXX eroilmoitus; lisätään

§ 58 Seurakuntamestari (johtava) viran täyttö; lisätään

§ 59 Seurakuntamestari (johtava) tehtävien hoito viran ollessa avoimena; lisätään

§ 60 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 61 Kokouksen päätös

Kn 45 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46. §  VOKAATIOPYYNNÖT MÄÄRÄAIKAISIIN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKOIHIN

Kappalainen James Coxille on myönnetty Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä virkavapaata Järvenpään seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.3.- 31.8.2022. Ma. seurakuntapastori Antti Luoma, jolla oli virkamääräys 31.8.2022 saakka, siirtyi puolestaan 1.2.2022 alkaen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin virkaan.

Edellä mainitusta virkavapaudesta ja virkamääräyksen päättymisestä johtuen Järvenpään seurakunnassa on vajaus pappisresursseissa, joka koskee erityisesti kesäaikaa ja todennäköisesti myös syksy. Pappisresurssin täyttämisestä keskusteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 15.2.2022 ja todettiin, että resursseja lähdetään täyttämään ensisijaisesti selvittämällä mahdollisuutta antaa vokaatio pappisvirkaan sopiville vokaatiota Espoon hiippakunnasta pyytäneille. Pappisvihkimystä varten on oltava vähintään kuuden kuukauden työ.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rekrytointiohjeessa on ohjeistettu seuraavasti vokaation antamisesta pappisvirkaan:

Espoon hiippakunta tarvitsee monenlaisia pappeja. Hiippakunta toivoo papeiltaan vahvaa kutsumusta kirkon työhön sekä sitoutumista kirkon perustehtävään.

Seurakunta tekee kokonaiskirkkoa koskevan pitkäaikaisen rekrytoinnin antaessaan seurakunnan näkökulmasta lyhyenkin pappisvihkimykseen johtavan vokaation (vokaation minimipituus on 6 kk pappisvihkimyspäivästä 100 % tai 12 kk 50 %). Jokainen papiksi vihitty muokkaa hiippakunnan pappisrakennetta. Hyvin hoidetuilla rekrytoinneilla taataan, että kirkko saa sitoutunutta papistoa ja hiippakunnasta töitä etsivien joukossa on tarjolla laadukasta työvoimaa.

Antaessaan vokaation pappisvirkaan seurakunnan tulee:

 • haastatella lausuntoaan varten aina vähintään kolme avoimen hakemuksen täyttänyttä teologian maisteria
 • lähettää      pappisvihkimystä       varten      tuomiokapitulille       aina      kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunto, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen tehtävä, jonka täyttäminen muutoin olisi delegoitu kirkkoherralle
 • esittää lausunnossa perustelut sille, miksi seurakunta haluaa vokaation juuri kyseiselle henkilölle

Lausunnon perusteluista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • pappiskandidaatti on kyseisen seurakunnan papin virkaan ja sen tehtäviin soveltuva
 • pappiskandidaatti on Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan soveltuva. Monet papit vihitään määräaikaiseen tehtävään, joten seurakunnan on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että pappi voi tulevaisuudessa työskennellä kirkon palveluksessa myös muissa seurakunnissa ja tehtävissä
 • tieto siitä, kuka toimii vihittävän perehdyttäjänä

Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta

Pappisvihkimystä hakeva liittää tuomiokapitulille osoitettuun hakemukseensa todistuksen osallistumisesta seurakunnan toimintaan eli portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Portofolio on samalla KJ 5:4 §:n mukainen näyte, jonka vihkimystä anova antaa tuomiokapitulille. Seurakunta pyytää portfolion luettavaksi rekrytointivaiheessa. Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion koko ajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa. Hyvä portfolio muodostaa luontevan pohjan ennen pappisvihkimystä käytäville keskusteluille vihkivän piispan, tuomiokapitulin edustajien, rekrytoivan seurakunnan tai järjestön kanssa.

Vokaatioiden jättöaika 22.3.2022 pappisviran vihkimykseen on 29.5.2022.

Vokaatiopyyntöä varten haastateltavat ovat valinneet yhteistyössä tuomiokapitulin notaari ja kirkkoherra tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista. Haastatteluun kutsuttavien   valinnassa    kriteereinä    olivat    yleisen    pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius toimia nuoriso- ja varhaiskasvatustyössä ja valmius rippikoulutyöhön (1-2 leiriä kesällä 2022).

Haastateltavat ovat Vilma Fredrikson (hakemus ja portfolio liitteinä nro 46a ja 46b, Sanna Hassinen (hakemus ja esittäytymislomake liitteinä nro 46c ja 46d) ja Lauri Ijäs (hakemus ja CV liitteinä nro 46e ja 46f). Hakemukset ja liitteet, sisältäen julkisuuslain 6:24 §:n tarkoittamia salassa pidettäviä henkilöön liittyviä asioita, eivät ole julkisia asiakirjoja. Oheiset asiakirjaliitteet lähetetään kokoukseen osallistujille turvasähköpostilla.

Vilma Fredriksonilla on hakemusasiakirjojen perusteella vahva ja syvällinen kutsumus papin työhön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään ja näkee pappeuden tärkeänä mahdollisuutena olla kohtaamassa ihmisiä. Vilma Fredriksonille on tärkeää ja monipuolista työkokemusta seurakunnassa ja jumalanpalveluselämän toteuttamisesta.

Vilma Fredriksonin vahvuutena on myös opettajan työkokemus. Vahvuutena hänellä on myös vahva kokemus rippikoulutyöstä sekä motivaatio nuorisotyöhön.

Sanna Hassisella on myös hakemusasiakirjojen perusteella pitkään kehittynyt kutsumus papin työhön Hän on sitoutunut vahvasti pitkän työkokemuksensakin kautta kirkon perustehtävään ja kristilliseen uskoon. Sanna Hassisella on vankka ja monipuolinen kokemusta seurakunnan kasvatustyöstä työntekijänä.

Sanna Hassisen vahvuutena on monipuolinen seurakuntaelämän tuntemus ja vahva rippikoulutyön kokemus sekä motivaatio erityisesti varhaiskasvatustyöhön. 

Lauri Ijäs on hakemusasiakirjojen perusteella pitkään kypsynyt kutsumus papin työhön. Hän on sitoutunut kirkon perustehtävään. Hän näkee pappeuden ennen kaikkea palvelutehtävänä tuoda oman monipuolisen osaamisensa seurakunnan käyttöön. Lauri Ijäksellä on monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä ja myös hyvää muuta työkokemusta. Lisäksi hänellä on musiikillista erityisosaamista, josta on hyötyä pappisviran hoitamisessa. Lauri Ijäksen vahvuutena on myös monikulttuurinen elämänkokemus

Haastattelussa on tuomikapitulin pappisrekrytointikäytännön mukaisesti kapitulin edustaja mukana haastattelussa. Espoon Tuomiokapitulista osallistuu haastatteluun dekaani Kai Peltonen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

1) Kirkkoneuvosto haastattelee vokaatiota pyytäneet teologian maisterit Vilma Fredriksonin, Sanna Hassisen ja Lauri Ijäksen. Kirkkoneuvosto päättää pyytää vokaatiota Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoreiksi virkaa perustamatta sijaiseksi 29.5.-30.11.2022 Sanna Hassiselle ja Lauri Ijäkselle. Varalle molempiin ma. seurakuntapastorin virkoihin päätettiin valita Vilma Fredriksson.

2) Perehdyttäjänä toimii seurakuntapastori Anu Sorjonen

Kn 46 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

47. § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 – ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksissä määrätään sekä Kirkkohallituksen antamien määräysten nojalla (KL 22 luku 2 § kohta 7 c)., soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet ja tilinpäätösohjeeseen vielä päivityksen 23.2.2021. Tilinpäätösohjeen mukaan koko asiakirjan nimi, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liitetiedot, on Tilinpäätös (aiemmin tasekirja) ja hautainhoitorahaston tilinpäätös eritellään omaksi asiakirjakseen.

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2021 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 47 asiakokonaisuuksista hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2021 hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toiminnasta
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Kn 47 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

48. §KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 35 300  euroa.

Kirkon Ulkomaanapu tukee hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville perheille Ukrainaan.

Kirkon Ulkomaanapu tukee hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville perheille.

Kirkon Ulkomaanapu antaa hätäapua sitä eniten tarvitseville yhdessä eurooppalaisten kumppanijärjestöjen kanssa. Käytännössä apu on esimerkiksi ruoka-apua, lämmikkeitä ja muita perustarvikkeita.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista

muut avustukset tililtä 489000 yhteensä 10 000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavun kautta hätäavun toimittamiseen Ukrainaan.

Kn 48 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

49. § PERUSTOIMINTOKUVAUS / PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Kirkon Keskusteluavun toimikunta on kokouksessaan 14.2.2022 käsitellyt perustoimintokuvauksen.

Liitteenä nro 49 on päivitetty Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Minna Kotajärvi.

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto hyväksyy Palvelevan Puhelimen päivitetyn perustoimintokuvauksen liitteen nro 49 mukaisesti.

Kn 49 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

50. § NIMIKKO/KOHDESOPIMUSTEN  PÄIVITTÄMINEN/UUSIMINEN

Järvenpään seurakunnan seuraavat nimikko/kohdesopimukset ovat umpeutuneet tai umpeutumassa vuoden 2022 aikana.

Julistusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että sopimuksia jatketaan seuraavasti: 

Lähetysyhdistys Kylväjä ajalle 1.1.2022-31.12.2023

Pakolaistyö, Kreikka                          5 000 € /vuosi

Vammaistyö, Mongolia                     5 000 €/ vuosi

Järvenpään seurakunta solmi vuosiksi 2018-2021 nimikkosopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän (EKL) kanssa pakolaistyöhön Ateenassa, Kreikassa. Kylväjä tekee yhteistyötä useiden Kreikassa toimivien kreikkalaisten pakolaisjärjestöjen kanssa auttaakseen varsinkin Keski- Aasiasta tulleita pakolaisia, mutta työ tavoittaa siirtolaisia myös monesta muusta maasta. Kylväjä tekee seurakuntatyötä, diakonista avustamista ja urheilutyötä sekä tukee pakolaisseurakuntien ja -verkostojen toimintaa. Monilla Kylväjän työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vahva kielen ja kulttuurin     tuntemus                     pakolaisten kotiseuduilta. Kylväjä tarjoaa asiantuntijuutta koulutuksen ja materiaalien kautta seurakuntien käyttöön myös Suomessa.

Pakolaistyö tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei ole vielä tavoitettu ja joiden kotimaassa perinteisen lähetystyön tekeminen on vaikeaa. Yhteistyötä tehdään eri pakolaisjärjestöjen kanssa.

Järvenpään seurakunta on tukenut vuodesta 2014 Lähetysyhdistys Kylväjän kautta vammaistyötä Mongoliassa. Vammaistyö Mongoliassa on pitkäaikaista eikä sitä ole sidottu tiettyyn esim. ajaltaan rajattuun kehitysyhteistyöprojektiin.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ajalle 1.1.2022- 31.12.2023

Kääntäjien tuki – Raamatun käännöstyö durin kielelle 5 000 €/ vuosi

Järvenpään seurakunta on tukenut Assuanin kristillistä sairaala Lähi- idässä vuodesta 2014 asti Kansanlähetyksen kanssa. Kun työtä koordinoinut työntekijä jäi eläkkeelle vuonna 2017, solmittiin Kansanlähetyksen kanssa sopimus (5 000 €/vuosi) vuosiksi 2018-2021 projektiin Kansallisten kielenkääntäjien tuki.

Kansallisten kääntäjien tuki -hankeidea on osa Raamatun kääntämistä durin kielelle. Kysymyksessä on Vanhan testamentin käännöstyö. Uusi testamentti durin kielelle valmistui vuonna 2005.

Uuden testamentin käännöksen julkaisija on Kaakkois-Aasiassa olevan maan raamattuseura. Paikallinen koordinaattori on paikallisen seurakunnan osoittama.

Työtä koordinoi kansallinen työntekijä, ja Kansanlähetyksen työntekijät FM Susanne Valkama ja FT Kari Valkama toimivat käännöstiimin tarkastajina. Käännöstyön tiimillä on mahdollisuus saada myös ATK- tukea ja opastusta.

Suomen Lähetysseura

 • Lähi-itä Sat7 –vahvistamassa uutta sukupolvea Lähi-idässä (ent. SAT7 My School). Ajalle 1.1.2023-31.12.2024 5 000 €/ vuosi

Järvenpään seurakunta on solminut nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa SAT7 My School -ohjelmaan ajalle 1.1.2018- 31.12.2022. Ohjelma on kohdistunut pakolaisleirin lapsiin, jotka ovat konfliktin vuoksi joutuneet keskeyttämään koulun. Ohjelman kautta tarjotaan paikalliseen opinto-ohjelmaan kuuluva opetus ammattiopettajien johdolla satelliittikanavan välityksellä. Pandemia- aikana Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa toimiva SAT7- satelliittitelevisiokanava on tehnyt koronasta viestiviä ohjelmia.

 • Palestiinan kummityö  5 000 €/ vuosi Ajalle 1.1.2023-31.12.2024

Järvenpään seurakunta on solminut Suomen Lähetysseuran kanssa (5000 €/vuosi) suuruisen nimikkosopimuksen Toivon koulun työhön vuosiksi 2019-2022. Toivon koulun opetusohjelmassa korostetaan suvaitsevaisuutta ja rauhallista rinnakkaiseloa. Palestiinalaisalueilla toimiva Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko on Lähi-idän ainoa luterilainen kirkko. Lähetysseuralla on kummilapsia kirkon kolmessa koulussa Länsirannalla. Koulujen opetussuunnitelmaan kuuluu rauhankasvatus, joka tarjoaa työkaluja väkivallattomaan ongelmanratkaisuun.

Järvenpään seurakunnassa on vuodesta 2011 toiminut Ikkuna Palestiinaan -lähetysryhmä, joka toimii aktiivisesti Toivon koulun puolesta. 

 • Angola, stipendiaatti Elyn kanssa,              5 000 €/vuosi

- Salomao da Costa Maza Ajalle 1.1.-31.12.2022

Järvenpään seurakunta on kanavoinut evankelisen liikkeen kannatuksen Suomen Lähetysseuran jäsenjärjestönä olevan Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa vuodesta 2008. Seurakunnan kannatuksella on tuettu stipendiaattien opintoja. Salomao da Costa Mazan teologian opintoja on tuettu vuodesta 2018. Pandemiatilanne on viivästyttänyt Mazan opintoja, jotka jatkuvat vielä 31.12.2022 asti. 

 • Katja Tynkkynen, Bolivia 12 000 € / vuosi - hankehallinnan asiantuntija Ajalle 1.10.2021-31.10.2023

Katja Tynkkynen on ollut kahden vuoden työkaudella (11/2019- 11/2021) Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa, josta käsin hän on työskennellyt Latinalaisen-Amerikan tiedottajana sekä kummityön koordinaattorina. Pandemiatilanne on vaikeuttanut Katjan työtä kohdealueella, Suomen Lähetysseura kutsui lähettinsä kotimaahan pandemian puhjetessa keväällä 2020.

Katjan työ on koostunut hankehallinnosta ja tiedotustehtävistä, näissä tehtävissä hän tulee jatkamaan uudella kaudella Boliviassa. Katja on toiminut aktiivisesti seurakunnan lähetystyön työntekijöiden apuna mm. rippikoulumateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: Satu Koskimaa

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto     hyväksyy     nimikko/kohdesopimusten     jatkamisen     esityksen mukaisesti.

Kn 50 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

51.§  YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ XXXX IRTISANOUTUMINEN

Ylläpitopäällikkö xxxx on lähettänyt 27.2.2022 sähköpostitse irtisanoutumisilmoituksensa talousjohtajalle (liite nro 51). xxxx irtisanoo virkasuhteensa 1.3.2022 alkaen. Kipan henkilörekisterin mukaan xxxx on aloittanut seurakunnassamme työsopimussuhteisessa palvelussuhteessa xxxx ja ylläpitopäällikön virassa xxxx.

Kirkkolain 6 luvun 55 § mukaan irtisanomisajat ovat viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa vähintään:

 

 1. 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta;
 2. yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta;
 3. kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle; 
 4. kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on kappalainen, kirkkoherra, piispa, kirkkohallituksen viraston johtava viranhaltija tai kirkkohallituksen osastonjohtaja. (30.12.2015/1602) 
 5. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron ylläpitopäällikön virkasuhteesta xxxx siten, että virkasuhde päättyy 31.3.2022.

Kn 51 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

52.§ YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO VIRKAVAPAAN AIKANA

Kirkkoneuvosto myönsi 15.9.2021 § 226 ylläpitopäällikölle virkavapaata ajalle 1.10.2021- 31.3.2021. Tehtävien hoitamisesta virkavapaan aikana on ylläpitopäällikkö antanut oman lausuntonsa, jossa tehtävät jakautuisivat kiinteistöhoitaja Asko Hyppöselle ja talousjohtaja Kari J. Hietalalle (kirkkoneuvosto 31.8.2021 § 211).

Tehtävien jakoa on tarkennettu ylläpitopäällikön esityksestä. Pääosa tehtävistä tulee talousjohtajalle mm. esimiehisyys, hankintapäätökset, sopimukset, yhteydet suunnittelijoihin ja investointiurakoitsijoihin. Kiinteistönhoitaja Asko Hyppöselle tulee huolto- ja korjauspyyntöjen priorisointi ja niiden tehtävien toteutusvastuu sekä yhteydet huolto-, korjaus- ja pienhankintatoimittajiin. Lisäksi hänellä on kiinteistötoimen laskujen tarkastus, jotka vaativat selvittelyjä. Kirjanpitäjä Marja Sorrin kanssa on sovittu, että hoitaisi kaikki kiinteistötoimen vakiolaskujen tarkastukset eli tiliöinnit. Nämä ovat vesi, sähkö ja lämpölaskut. Kirjanpitäjän määräaikainen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 277a). Tällöin Asko Hyppösen aikaa säästyy tarkastukselta ja Kipa- järjestelmään tiliöinniltä.

Ylimmän johdon palkkatyöryhmä on kokoontunut puheenjohtajan kutsusta 12.10.2021 käsittelemään esitystä talousjohtajan palkkakysymyksestä ylläpitopäällikön virkavapaan aikana. Ylimmän johdon palkkatyöryhmän muistio on liitteenä nro 277b).

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, ylimmän johdon palkkatyöryhmä

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää määräajaksi 1.10.2021 – 31.3.2022

 1. hyväksyä esitystekstissä luetellut ylläpitopäällikön tehtävien järjestelyt
 2. hyväksyä, että kiinteistönhoitaja Asko Hyppöselle maksetaan mobiilitavoitettavuuskorvausta 50 €/kk
 3. hyväksyä kirjanpitäjä Marja Sorrin määräaikaisen tehtävänkuvauksen muutoksen liitteen 277a) mukaisesti ja vahvistaa hänen peruspalkakseen 2466,22 €/kk

Johdon  palkkatrm  pj:n  esitys:  

Talousjohtaja  Kari  J  Hietalalle  maksetaan  450  euron kuukausikorvaus ylläpitopäällikön tehtävien hoidosta ajalla 1.10.2021-31.3.2022.

Kn 277 § Päätös:              

Talousjohtaja Kari J. Hietala jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Esitys (kohdat 1-3) sekä palkkatyöryhmän puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 52

Ylläpitopäällikkö xxxx on irtisanoutunut niin, että virkasuhde päättyy virkavapaan päättyessä 31.3.2022.

Ylläpäällikön viran tehtävien hoidon tilapäisjärjestelyt jatkuvat siten edelleen.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, ylimmän johdon palkkatyöryhmän puh.joht

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää määräajaksi 1.4.2022 – kunnes ylläpitopäällikön virka on vakituisesti täytetty ja henkilö aloittanut virassaan:

1. hyväksyä esitystekstissä luetellut ylläpitopäällikön tehtävien järjestelyt  

2. hyväksyä, että kiinteistönhoitaja      Asko     Hyppöselle     maksetaan mobiilitavoitettavuuskorvausta 50 €/kk

3. hyväksyä kirjanpitäjä Marja Sorrin määräaikaisen tehtävänkuvauksen muutoksen jatkamisen ja vahvistaa hänen peruspalkakseen 2466,22 €/kk

Johdon palkkatrm vpj:n esitys:              

Talousjohtaja Kari J. Hietalalle maksetaan 450 euron kuukausikorvaus ylläpitopäällikön tehtävien hoidosta määräajaksi 1.4.2022 – kunnes ylläpitopäällikön virka on vakituisesti täytetty ja henkilö aloittanut virassaan:

Kn 52 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) sekä johdon palkkatyöryhmän vpj;n esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

53.§ TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (xx-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 10.2.2022 sähköpostitse ostotarjouksen, jossa ostajana on Sievi Hyvinvointitilat Oy, perustettavan yhtiön lukuun (tai jo perustettu kiinteistöosakeyhtiö, mikäli yhtiö on rekisteröity kaupantekoajankohtana) seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli xxxx tontista no x. Tontin kiinteistötunnus on xxxx.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kaupat tontista tehdään heti sen jälkeen, kun kirkkohallituksen vahvistuspäätös ja rakennuslupa hankkeelle ovat saanee lainvoiman.

LIITE 53a) Karttaliite korttelin xxxx tontista x

LIITE 53b) Kartta Kartanon alueesta

LIITE 53c)  Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199

LIITE 53d) Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy:n jättämän ostotarjouksen seurakunnan Jokelan Pertun alueen korttelin xxxx-tontista no x, kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 219 060 €.
 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Kirkkoneuvosto päättää antaa ostajalle valtuutuksen hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan.

Kn 53 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. 

54. § YLLÄPITOPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Kirkkoneuvosto on 8.3.2022 myöntänyt virkavapaalla olevalle ylläpitopäällikkö xxxx eron niin, että virkasuhde päättyy 31.3.2022. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on teksti, että vapautuvien virkojen ja toimien uudelleen täyttämiseen tarvitaan kirkkoneuvoston täyttölupa.

Seurakunnan kiinteistötoimen johtamiseksi ja kiinteistöjen huolto, korjauspalveluiden sekä uus- ja korjausinvestointien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi ylläpitopäällikön virka on erittäin tarpeellinen. Tehtävänkuvausta on tarkennettu monin osin. Tehtävät ovat pääosin olleet edellisellä ylläpitopäälliköllä mutta niitä ei ole niin tarkasti lueteltu tehtävänkuvauksessa. Tarkalla tehtävänkuvauksen annetaan realistinen kuva hakijoille tehtävän sisällöstä ja vaativuudesta. Tehtävänkuvauksesta on poistettu seurakuntamestari (johtavan) esimiehisyys, jotta päästään pois poikkeuksellisesta moniportaisesta esimiehisyysketjusta tukipalvelupuolella tässä kohtaa organisaatiota.

Liitteenä nro 54a) on ylläpitopäällikön uusittu tehtävänkuvaus ja liitteenä nro 54b) on viran hakuilmoitus. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä ylläpitopäällikön viran täyttämisen ja julistaa viran haettavaksi liitteen nro 54 b) hakuilmoituksen mukaisesti.
 2. hyväksyy liitteen nro 54 a) mukaisen ylläpitopäällikön uuden tehtävänkuvauksen
 3. valita haastatteluryhmään kirkkoherran, talousjohtajan ja kaksi luottamushenkilöä.

Kn 54 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöt Henry Berg ja Esko Lappalainen sekä heille varahenkilöksi Mirja Vakkuri.

55. § TIEDOKSI

 1. YLEISKIRJEET

9/2022 Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa

8/2022 Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi

7/2022 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys

7/2022 liite Kirkon säädöskokoelma nro 156-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

6/2022 Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

6/2022 liite Kirkon säädöskokoelma nro 155-2022 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

5/2022 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2022

 1. VEROTILITYKSET 2018 – 2022 KUUKAUSITTAIN (Liite 55/2)
 2. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/55/01.01.02/2022; Cox (Liite 55/3)
 3. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  (Liite 55/4)
 4. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT

Diakoniajohtokunta 8.2.2022

Diakonian toimintakertomus 2021 – Lausunto avautuvasta diakonian virasta – Esitys 10.000 €:n lisämäärärahan käyttämisestä – Diakonia – avustusvarojen myöntäminen - Muut mahdolliset asiat

Kasvatusjohtokunta 9.2.2022

Kasvatuksen toimintakertomukset 2021 – Rippikoulun paikallissuunnitelma - Muut mahdolliset asiat

- Tiedoksi

Julistusjohtokunta 16.2.2022

Eron myöntämien Prakash Dhakalille ja uuden jäsenen valinta julistusjohtokuntaan – Varapuheenjohtajan valitseminen – Julistusjohtokunnan alaisten työalojen toimintakertomukset 2021 – Julistusjohtokunnan toiminnan arviointi – Seurakunnan virallinen edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen toukokuussa 2022 – Seurakunnan viralliset edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen toukokuussa 2022 – Ehdokkaat Suomen Lähetysseuran hallitukseen kaudelle 2022-2025- Nimikkosopimusten päivittäminen / uusiminen ja kirpputorin tuoton lähetystyön osuuden kohdentaminen 2022 - 2023 – Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi

Kiinteistöjohtokunta 17.2.2022

Toimintakertomukset 2021 – Kirkon betoniportin toimenpiteet - Tiedoksi – Muut asiat

Tietosuojatyöryhmä 15.2.2022

Tietosuojakertomus – Tietosuojaselosteiden päivitystarpeet – IT-alueen tietoturvakoulutuksen muutos – Ajankohtaista tietoturvasta – Arkistonmuodostussuunnitelma ja asianhallintajärjestelmä – Tietosuojavastaavan seurakuntakierros – Tiedoksi asiat – Muut asiat

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja

--

Pj:n esitys:              

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. 

Kn 55 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle

merkittyjä viranhaltijoiden ja johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.

55. §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 56 § Päätös:     

Ei muita asioita.

57. § SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVA) XXXX EROILMOITUS

Seurakuntamestari (johtava) xxxx on lähettänyt 7.3.2022 sähköpostitse kirjallisen irtisanoutumisilmoituksensa talousjohtajalle, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa koeaikana seurakuntamestarin virasta 7.3.2022 alkaen.

xxxx aloitti Järvenpään seurakunnan seurakuntamestarin virassa 1.11.2021 ja virassa oli 6 kuukauden koeaika.

Seurakuntamestarin virkaan ottaa henkilön kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 mom 9 kohdan mukaisesti ja myöntää myös eron, koska asiaa ei ole delegoitu em. ohjesäännössä viranhaltijoille.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

**

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää xxxx eron seurakuntamestarin (johtava) virasta 7.3.2022 alkaen.

Kn 57 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58. § SEURAKUNTAMESTARIN (JOHTAVA) VIRAN TÄYTTÖ

xxxx irtisanouduttua seurakuntamestarin (johtava) virasta tulee talousarvion kirjauksen mukaan määritellä, onko virka tarpeellinen ja mahdolliset tehtävänkuvan muutokset. Virka on esimiestehtävä ja hyvin tarpeellinen seurakunnalle. Tehtävänkuvaukseen on syytä tehdä muutamia muutoksia, joista merkittävin on, että laitoshuoltajat siirretään ylläpitopäällikön alaisuuteen. Tällä saadaan selkeämpi kiinteistöhuollon kokonaisuus aikaiseksi ja esimiestehtävät jaettua tasaisemmin. Lisäksi seurakuntamestari (johtava) siirretään talousjohtajan alaisuuteen. Tällä muutoksella poistetaan yksi esimiesporras ja virtaviivaistetaan sekä selkeytetään rakennetta. Uusittu tehtävänkuvaus on liitteen nro 58a).

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. julistaa seurakuntamestarin (johtava) viran haettavaksi liitteen nro 58b) hakuilmoituksen mukaisesti
 2. hyväksyy seurakuntamestarin (johtava) viran uuden tehtävänkuvauksen liitteen nro 58a) mukaisesti.
 3. valitsee haastatteluryhmään talousjohtajan, kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä sekä heille varahenkilö.

Kn 58 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöt Arvi Kekäläinen ja Esko Lappalainen sekä heille varahenkilöksi Mirja Vakkuri.

59. §  SEURAKUNTAMESTARI (JOHTAVA) TEHTÄVIEN HOITO VIRAN OLLESSA AVOINNA

Seurakuntamestari (johtava) irtisanoutui 7.3.2022. Tehtävien hoidosta on ajatuksena on, että seurakuntamestareiden ja laitoshuoltajien esimiehisyys ja hankintapäätökset, sopimukset siirtyvät siksi aikaa, kun virka on avoinna talousjohtajalle. Seurakuntamestareista Ilkka Niemi ryhtyy tekemään seurakuntamestareiden työvuorosuunnittelua. Asia oli esillä työvuorosuunnittelun osalta kiinteistötiimissä 8.3.2022.

Muiden seurakuntamestareiden ja laitoshuoltajien tulee ottaa yhteistä vastuuta tehtävien järjestelyistä. Lisäksi palkkasihteeri voi toimia talousjohtajan apuna päätösten toimeenpanossa ja kirjallisissa tehtävissä.

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja,

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää määräajaksi 9.3.2022 - kunnes seurakuntamestari (johtavan) virka on vakituisesti täytetty ja henkilö aloittanut virassaan

 1. hyväksyä esitystekstissä luetellut ylläpitopäällikön tehtävien järjestelyt
 2. maksaa em. ajan seuraavat erillispalkkiot:

työvuorosuunnittelusta seurakuntamestari Ilkka Niemelle 100 €/kk tehtävien yhteishoitamisesta     muille    seurakuntamestareille     (Tuula Seppälä, Mira Isorinne, Elina Wiik ja Tero Salomaa) ja laitoshuoltajille (Leena Hakala ja Maarit Lehtinen) sekä palkkasihteerille (Marja-Leena Rilla) 50 €/kk. Osa-aikaisuus huomioidaan maksettavassa summassa.

Kn 59 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

60. § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 60 §Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

61.§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 61 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.09.