JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                    PÖYTÄKIRJA 3/2020

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

 

Aika              Tiistai 20.10.2020 klo 18.30                                                                                     

Paikka           Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4

31 §               KOKOUKSEN AVAUS
32 §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
33 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
34 §               ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
35 §              TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN         
36 §               ERON MYÖNTÄMINEN KALLE-PEKKA HIETALALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN    KASVATUSJOHTOKUNTAAN SEKÄ MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN
37 § liite        TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2021 
38 §               TIEDOKSI
39 §               VALITUSOSOITUS
40 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS

KIRKKOVALTUUSTO

 

Aika                                   Tiistai 20.10.2020 klo 18.30-19.20                                                                                     

Paikka                              Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4                                                                                      

 

Päätöksentekijät           Auranen              Matti      

Berg                    Henry (POISSA)

Edry                    Tarja, saapui klo 18.45.

Graeffe               Hanna     

Graeffe               Petri        

Haaparanta         Satu (POISSA) sij. Armo Puustinen

Harjula                Unna      

Hyvärinen           Anni       

Kekäläinen          Arvi        

Ketomäki            Jaakko    

Kostama             Rita (POISSA)

Kuusela               Jaakko    

Laakso-Varis      Sirpa       

Lappalainen        Esko       

Launonen            Pekka     

Lehtonen            Tero-Pekka (POISSA) sij. Marketta Pohjanheimo

Luuk                   Ida          

Luuk                   Pekka     

Luukkanen          Arto (POISSA) sij. Lea Lehtola

Marttila               Pentti      

Mäkinen              Emmi (POISSA) sij. Minna Hautamäki

Noso                   Marja      

Oksanen              Kaija      

Peltola                 Jukka      

Peltonen              Eemeli (POISSA) sij. Kirsti Komulainen

Porkka                Jouko        

Riihimäki            Esa         

Sallinen               Ritva      

Sihvola-Rauttu   Terttu     

Soinola                Riitta      

Tuominen            Satu (POISSA) sij. Sirpa Jalokinos

Vakkuri               Mirja      

Virkki                 Jukka      

 

Muut osallistujat                Hietala Kari J.                     talousjohtaja                      

                                           Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

                                           Warro Hanna                       hallintosihteeri                   

                                           Åström Jarkko                     kn jäsen                      

Pöytäkirjan nähtävänä    Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen ilmoitustaululla 7.10. – 21.11.2020

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 21.10. – 21.11.2020 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

                                            Todistaa:       Hanna Warro, hallintosihteeri

31 §  KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti kirkkoherra Vesa Koivisto.

32 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 7.10.2020. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.10. – 20.10.2020.

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 32 § Päätös:   
Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

 

                               POISSA                                          SYY              SIJALLA

                               Berg, Henry                                     -

                               Haaparanta, Satu                             Muu syy        Armo Puustinen

                               Kostama, Rita                                 Muu syy        -

                               Lehtonen, Tero-Pekka                     Työeste         Marketta Pohjanheimo

                               Luukkanen, Arto                             Muu syy        Lea Lehtola

                               Mäkinen, Emmi                               Muu syy        Minna Hautamäki

                               Peltonen, Eemeli                             Työeste         Kirsti Komulainen

                               Tuominen, Satu                               Muu syy        Sirpa Jalokinos

                              

 

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 24 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.

33 §             PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ida Luuk ja Arto Luukkanen

Kv 33 § Päätös:   
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Ida Luukia ja Lea Lehtolaa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti          

34 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:                   
Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Tero-Pekka Lehtonen

Kv 34 § Päätös:   

Ääntenlaskijoiksi esitettiin Pekka Luukia ja Pekka Launosta.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

35 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                  
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi                               

Kv 35 § Päätös:     
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

36 § ERON MYÖNTÄMINEN KALLE-PEKKA HIETALALLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN KASVATUSJOHTOKUNTAAN SEKÄ MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN

Kirkkovaltuuston varajäsen Kalle-Pekka Hietala (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 26.8.2020 hallintosihteeri Hanna Warrolle tulevasta poismuutosta Järvenpäästä 1.9.2020 alkaen.

Kalle-Pekka Hietala on kirkkovaltuuston varajäsen ja kasvatusjohtokunnan jäsen. (Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat).

Valtuustoryhmässä IV ei ole tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana muutoksia.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  se

  1. toteaa Kalle-Pekka Hietalan luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi
  2. valitsee uuden jäsenen kasvatusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi
  3. valitsee uuden jäsenen Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Kn 177 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kv 36 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2) Kasvatusjohtokunnan uudeksi jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Anni Hyvärinen ja varajäseneksi Mika Korpela                     

Kohta 3) Uudeksi jäseneksi Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Sari Turunen

37 §  TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2021

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tulovero-prosentin suuruus. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Vuoden 2021 talousarvion ja 2021-2023 toimintasuunnitelman laatimisohjeet on annettu 11.6.2020 työmuodoille. Ohjeiden lähtökohtia ovat tuottojen osalta, että tuloveroprosentti pysyy 1,25 %:ssa ja maksuja ei koroteta. Verotuloissa ennakoitiin pientä vähennystä. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista arvioidaan palkkojen korotuskertoimeksi 1,4 % KirVESTES:n muutoksien mukaisesti ja sivukuluprosenttien hiukan nousevan. Toimintamäärärahojen muutos on laatimisohjeen mukaan +/-0 %. Budjettiprosessi käydään läpi ns. nollapohjabudjetointi menetelmällä. Ylijäämätavoite on 0 € vuodelle 2021.

Liitteenä nro on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2020 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2020. Seurakunnan taloushallinnon arvion mukaan vuonna 2021 verotulot alenevat 1,4 % ja kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman ennusteen mukaan lisääntyvät 1,7 %.

Seurakunnan vuoden 2019 käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti, sillä elokuun loppuun toimintakate on 59,2 %, kun se normaalijakaumalla voisi olla 66,7 %.

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1975 lähtien 1,25 %. Toimintasuunnitelmassa 2020-2022 ei ole tuloveroprosentin muutosta.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja ja taloustoimiston toimistopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa verovuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

Kn 203 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****

Kv § 37                    Liitteenä nro 37 on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2020 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2020

Kv 37 § Päätös:      

Vahvistettiin verovuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

 38 § TIEDOKSI

  • Kirkon erityisnuorisotyön teko -palkinto 2020 on myönnetty Järvenpään seurakunnalle

Järvenpään seurakunta on vuoden 2019 aikana määrätietoisesti kehittänyt seurakunnan erityisnuorisotyötä ja määritellyt siihen henkilöstöresursseja muun muassa muuttamalla yhden nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvan kokonaan erityisnuorisotyöhön. Tehtävänkuvaan on sisällytetty myös toiminta Keski-Uudenmaan Saappaassa. Erityisnuorisotyössä kohdataan ja tehdään töitä nuorten puolesta, joiden ääni ei kuulu.

Palkinto luovutettiin Espoon hiippakunnan syyskauden avausmessun yhteydessä 18.8.2020 Espoon tuomiokirkossa.                               

Kv 38 § Päätös:     

Merkittiin tiedoksi

39 §  VALITUSOSOITUS

Kv 39 §        Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

40 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 40 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.