JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                                    

PÖYTÄKIRJA 4/2024

Kirkkoneuvosto                                                                  

AIKA:                               Tiistai 12.3.2024 klo 18.00

PAIKKA:                          Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

62 §               KOKOUKSEN AVAUS 

63 §               LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

64 §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

65 §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

66 § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023 -ENNAKKOKÄSITTELY

67 § (liite)     HAUDANHOITOHINNASTO 1.1.2024 ALKAEN

68 § (liite)     TERO VISTILÄN ALOITE JUMALANPALVELUSTEN LÄHETTÄMISEEN STRIIMAAMISEN KAUTTA YOUTUBEEN

69 §               YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN 27.9. – 1.10.2024

70 § (liite)     OIKAISU TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN TARKISTUSESITYKSEEN

71 § (liite)     KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

72 § (liite)     TIEDOKSI                      

73 §               MUUT ASIAT                     

74 §               OIKAISUVAATIMUSOHJEET                    

75 §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS                     

Jäsenet                               Kekäläinen    Arvi (POISSA) sij. Erkki Tolonen                                   

                                           Koivisto        Mikael

                                           Koivisto        Vesa, pj.                     

                                           Koskinen      Jonna 

                                           Kosonen       Marja

                                           Kuusisto       Tuija

                                           Lappalainen  Esko

                                            Karenius       Nea

                                           Luuk             Pekka, vpj.

                                           Noso             Marja                                 

                                           Oksanen        Kaija

 

Muut osallistujat              Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

                      Olli Honkanen, vs. talousjohtaja, esittelijä

                      Aino Luhtasela, sihteeri

Iia Palmgren, kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) § 66 aikana

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

  Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla:

www.jarvenpaanseurakunta.fi 13.3.2024–5.4.2024

62 §  KOKOUKSEN AVAUS                               

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

Alkuhartauden piti Nea Karenius. Laulettiin virsi 567.

63 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                     

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 10:15).

Esityslista on toimitettu jakeluna ja sähköpostilla 8.3.2024

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 63 § Päätös:   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

64 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:            .

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Marja Noso

Kn 64 § Päätös:   

Päätettiin esityksen mukaisesti.

65 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:      

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi                     

Kn 65 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

66 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023 -ENNAKKOKÄSITTELY

Seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelu, laskentatoimi sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta perustuvat kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen sekä soveltuvin osin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Taloutta koskevat säännökset löytyvät kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvusta. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kirjanpitolautakunta määrittelee yleisohjeillaan ja lausunnoillaan hyvän kirjanpitotavan Suomessa.

Kirkkohallituksen valitsema seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta valmistelee seurakuntien tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavat, kirjanpidon tililuettelon, kirjausohjeen sekä muut määräykset ja ohjeet seurakuntien laskentatointa ja taloushallintoa varten.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:5 §:n mukaisesti talousarviovuodelta (tilikausi) on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 6:6 §:n mukaisesti toimintakertomuksessa tulee esittää selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta;

annettava tietoja sellaisista toimintaan, talouteen ja henkilöstöön liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa;

annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta;

tehtävä selkoa talouden tasapainon toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2023 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 50 asiakokonaisuuksista diakonian työalan ja julistuksen työalan toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat Aino Luhtasela, Mikko Haapaniemi, Katariina Autero.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:              Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2023 diakonian ja julistuksen työalojen toiminnasta
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat
  1. Jumalanpalveluselämä: tavoitteissa olisi hyvä käyttää diakoniatyöntekijä -ilmausta.
  2. Aikuistyö: Mika Aaltolan vierailun ja keskusteluillan kävijämäärä ei näy tunnusluvuissa.
  3. Yhteiskuntatyö: ympäristödiplomiin liittyen voisi kirjata enemmän kuvausta tavoitteen toteutumista.
  4. Diakonia: vuoden 2023 lopulta alkanut hävikkiruokajakelun uudelleen järjestäminen yhteistyössä kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa voisi kirjata ensimmäisen tavoitteen toteutumiseen.

Kn 50 § Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 66

Seurakunnan tehtäväalojen toimintakertomukset 2023 käydään läpi useassa erässä. Tässä kokouksessa käsittelyssä ovat esillä liitteessä nro 66 asiakokonaisuuksista kasvatuksen, hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toimintakertomukset.

Paikalla esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) Iia Palmgren.

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. kuulee selonteon vuoden 2023 kasvatuksen, hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston, hautausmaan sekä kiinteistön työalojen toimintakertomuksista.
 2. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat
  1. Varhaiskasvatus: Tunnuslukujen yhteyteen voisi lisätä kirjalliset selitykset, mitä luvut tarkoittavat.
  2. Rippikoulutyö: Tunnuslukujen yhteyteen selityksiin voisi lisätä tiedon, kuinka moni rippikoululaisista on käynyt Järvenpään seurakunnan rippileirin ja kuinka moni on käynyt muualla rippikoulun käyviä
  3. Työpaikkaruokailu (oma): Tavoitteiden kohtaan 2 voisi tarkentaa, että kyseessä on kasvisruokapäivistä, ei kasvisvaihtoehdoista.
  4. Hallinto:
   • Seurakunnan edustus toimielimissä: Yhdessä katettu yhteistyöverkoston ohjaus ryhmää ei ole enää, Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2023-2026 jäsenet täytyy tarkistaa (Tero Vistilä on varsinainen jäsen)
   • Mirja Vakkurin läsnäolot kirkkoneuvoston kokouksissa: on ollut kolme kertaa Tuija Kuusiston varajäsenenä paikalla.
   • Julistusjohtokunnan varajäsenten läsnäolot puuttuu
   • Tarkistetaan kiinteistöjohtokunnan jäsenet ja varajäsenet
   • Kasvatusjohtokunnan kirkkoneuvoston varaedustajan on Tuija Kuusisto, varsinainen edustaja Pekka Luuk à korjaus kasvatusjohtokunnan toimintakertomukseen.

Kn 66 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

67 § HAUDANHOITOHINNASTO 2024

 Voimassa olevaan hinnastoon on lisätty 1 vuoden perennahoito 10 vuoden perennahoidon lisäksi.

Lisäys koettiin tarpeelliseksi tilanteissa, missä asiakas haluaa jatkaa 10 vuoden perennahoitoa, mutta haudalla hallinta-aikaa on jäljellä alle 10 vuotta. Hoito ei voi olla pidempi, kuin haudan hallinta-aika.

Voimassa olevaan hinnastoon sisältyy jo entuudestaan haudan kunnostusmaksu.

**

Esityksen valmistelija: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 67 mukaisen haudanhoitohinnaston 1.1.2024 alkaen

Kn 67 § Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

68 § TERO VISTILÄN ALOITE JUMALANPALVELUSTEN LÄHETTÄMISEEN STRIIMAAMISEN KAUTTA YOUTUBEEN

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (KL 3 luku 3 §)

Tero Vistilä 28.1.2024 päivätyssä kirkkoneuvostolle lähettämässään aloitekirjeessä (liitteenä 68) ehdottaa jumalanpalvelusten lähettämistä striimaamisen kautta Youtubeen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen jatkovalmisteluun viestintätiimin vastaaville työntekijöille.                

Kn 68 § päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

69 §  YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN 27.9. – 1.10.2024

Järvenpään seurakunnalla ja Unkarin Vácin evankelisella seurakunnalla on virallistettu ystävyyssuhde, jonka rungon muodostaa vuorovuosin tehtävät ystävyysvierailut, joka koronavuosien aikana oli tauolla. Vuonna 2023 Vácin evankelisesta seurakunnasta oli n. 30 hengen ryhmä seurakunnassamme vierailemassa. Tänä vuonna on Järvenpään seurakunnan vuoro tehdä ystävyysmatka Váciin. Matka on esitetty tehtäväksi ystävyysseurakuntatyön toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Matkan ajankohdaksi on suunniteltu 27.9. – 1.10.2024 ja asiasta on sovittu Vácin evankelisen seurakunnan edustajien kanssa.

Vácin ystävien suunnitteluryhmässä on kokouksessaan matkanjohtajiksi esitetty Korson eläkkeellä olevaa kirkkoherra, Canzonetta Nova-kuoron jäsentä Kari-Pekka Kinnusta, joka on lupautunut matkanjohtajaksi. Seurakunnan edustajina matkalla olisivat lisäksi tulkkina Heli Alaja sekä henkilöstöstä diakonissa Mervi Salminen (ohjelma- ja turvallisuusvastaava) sekä kanttori Elina Rantamäki.

**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. vahvistaa Vácin ystävyysseurakuntamatkan matkanjohtajaksi Kari-Pekka Kinnusen, tulkiksi Heli Alajan sekä viranhaltijoiksi Mervi Salmisen (ohjelma- ja turvallisuusvastaava) ja kanttori Elina Rantamäen.
 2. päättää, että edellä mainituille viranhaltijoille korvataan matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisesti paitsi matkanjohtaja ja tulkki, joiden matkakulut maksetaan, muttei päivärahoja.
 3. päättää nimetä kirkkoneuvoston edustajat myöhemmin.

Kn 69 § Päätös:               

Keskustelussa Pekka Luuk esitti, että kirkkoneuvosto nimeää kirkkoneuvoston jäsenet matkaan lähtijöihin. Esitystä kannatettiin ja lisättiin kohta 3 esitykseen.

Päätettiin kohdat 1-3 esityksen mukaisesti.

70 §  OIKAISU TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN TARKISTUSESITYKSEEN

Kirkkoneuvoston kokouksessa 5.3.2024 § 53 päätettiin tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistuksesta.

Pöytäkirjan päätökseen kohdassa 5. palkka- ja IT-sihteeri Marja-Leena Rillan tehtävänkuvaus 10.1.2024 alkaen liitteen 53f mukaisena ja peruspalkaksi 3810,29 € / kk (sis. Järvenpää -lisän), on jäänyt kirjaamatta palkanmaksun määräaikaisuuden kesto.

Liitteessä asia on kirjattu oikein.

**

Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää oikaista 5.3.2024 § 53 hyväksymänsä päätöksen esitetyn mukaisesti

5. Palkka- ja IT-sihteeri Marja-Leena Rillan tehtävänkuvaus 10.1.2024-30.4.2024 liitteen 53f mukaisena ja peruspalkaksi 3810,29 € / kk (sis. Järvenpää -lisän)

Kn 70 § Päätös:        

Päätettiin esityksen mukaisesti.

71 § KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ

 Kirkkoneuvosto on 23.1.2024 § 17 päättänyt laittaa avoimesti haettavaksi kirjanpitäjän toimen, jonka tarkistettu tehtävänkuvaus hyväksyttiin samalla. Kirjanpitäjän toimeen vaatimuksena on liiketalouden perustutkinto merkonomi, opistomerkonomin, datanomin, tradenomin tai muu vastaava tutkinto ja riittävä käytännön kokemus em. tehtävistä. Eduksi luetaan SAP-osaaminen.

Määräaikaan 14.2.2024 klo 16 mennessä tuli 54 hakemusta. Yleisyhteenveto hakijoista on liitteenä nro 71. Hakijoista valittiin 6 henkilöä haastatteluun: Piret Säisänen, Terhi Nakari, Rebekka Nikula, Kati Könönen, Jenna Granberg ja Anne Ovaska. Haastattelut pidettiin 5.3.2024. Hakemuksista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun kuvan perusteella haastatteluryhmä asetti hakijoista parhaimmiksi seuraavat: Piret Säisänen ja Rebekka Nikula.

Kirkkoneuvoston valitsemassa haastatteluryhmässä toimivat talousjohtaja ja luottamushenkilöistä Mirja Vakkuri sekä Arvi Kekäläinen.

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja 

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää                                                                        

 1. valita kirjanpitäjän toimeen 1.4.2024 alkaen Piret Säisänen
 2. että varasijalle hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Rebekka Nikula
 3. että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:13 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys,
 4. että, toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 5. että, toimen ns. virkapaikka on Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää.
 6. että, toimen pääasialliset tehtävät ovat seurakunnan kirjanpitotehtävät, tilinpäätöksen valmistelu, osto- ja myyntireskontran tehtäviä, maksuliikenteen ja laskutuksen tehtäviä, kolehti- ja muita rahankeräys/tilitys tehtäviä ja asiakaspalvelu.
 7. että, tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on 2817,89 euroa/kk + J-pää lisä. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
 8. että, toimi on kokoaikainen, jossa noudatetaan toimistotyöaikaa, jonka täysi viikoittainen työaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia ja
 9. vuosiloma ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KirVESTES:n säännösten mukaan​.

Kn 71 § Päätös:    

Päätettiin kohdat 1-9 esityksen mukaisesti.

  72 § TIEDOKSI                                            

YLEISKIRJEET

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/

 1. VEROTILITYKSET liite 72-2
 2. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS DESP/298/01.01.02/2023   liite 72-3                                                                               

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja

**

Pj:n esitys:             

Merkitään tiedoksi.                                  

Kn 72 § Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi.

73 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 1. Keskusteltiin kirkkoneuvoston kokouksien kokousmateriaalin toimittamistavasta neuvoston jäsenille. Tällä hetkellä on käytössä sähköposti, Teams ja paperiset versiot. Jatkossa käyttöön tulee Domus järjestelmä, johon saa koulutuksen, paperinen versio kokousmateriaalista on silloinkin mahdollisuus saada.
 2. Keskusteltiin seurakunnan linjauksesta seurakunnan tiloissa järjestettävien yksityisten juhlien alkoholitarjoilun ja onnittelumaljojen suhteen. Päätettiin tuoda kirkkoneuvoston käsittelyyn seurakunnan linjauksen päivitys.

Kn 73 § Päätös:     

Päätöksen esityksen mukaisesti.

74 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 74 §        Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 10:23)

75 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 75 §        Puheenjohtaja päätti kello 21.01.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS                                   74 §                                        

Järvenpään seurakunta

Kirkkoneuvosto

12.03.2024   74 §   

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: §§ 62–66, 68–69, 72–75

 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §§ 67, 71

 

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6

§:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: §§ 70 (kht. 1)

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

 Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

– 150 000 € (rakennusurakat);

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkotie 1

Postiosoite: Kirkkotie 1

Sähköposti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: §§ 67, 71

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3  VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

Telekopio:

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika

30 päivää

30 päivää